Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - Ordenanza Xeral de Subvencins do Concello de Cerceda

Publicación provisional : 07-05-2014 BOP N 85 -- Publicación definitiva : 26-06-2014 BOP N 120
Redacción Aplicable desde 14-07-2014

Redacciones Redacciones
 - Ttulo I. Rxime xeral das subvencins outorgadas polo Concello de Cerceda.
 - Ttulo II. Procedementos de concesin das subvencins.
 - Ttulo III. Pagamento da subvencin.
 - Ttulo IV. Rxime de xustificacin das subvencins.
 - Ttulo V. Control financeiro das subvencins.
 - Ttulo VI. Outrras formas da accin de fomento.
 - Disposicins
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Ttulo I. Rxime xeral das subvencins outorgadas polo Concello de Cerceda.  
 

1.- Obxecto da Ordenanza.

O obxecto da presente ordenanza o establecemento do rxime xurdico da accin de fomento mediante medios econmicos do Concello de Cerceda, recollendo especialmente as bases xerais da figura da subvencin.

2.- Definicin de subvencin.

Se entende por subvencin toda disposicin dineraria realizada polo Concello a favor de persoas pblicas ou privadas e que cumpra os seguintes requisitos:

a. Que a entrega se realice sen contraprestacin directa dos beneficiarios.

b. Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execucin dun proxecto, a realizacin dunha actividade, a adopcin dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver ou a concorrencia dunha situacin, debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se establecesen.

c. Que o proxecto, a accin, conducta ou situacin financiada tea por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pblica ou interese social ou de promocin dunha finalidade pblica.

3.- Obxecto das subvencins.

1. As subvencins que se outorguen por este Concello tern por obxecto o fomento de calquera actividade de utilidade pblica ou interese social ou a promocin de calquera finalidade pblica, que contriba a satisfacer as necesidades e aspiracins da comunidade vecial.

2. Nas convocatorias pblicas de subvencins ou nas correspondentes resolucins ou convenios, nos casos en que proceda a concesin directa, se delimitar o obxecto, condicins e finalidade que en cada caso se persiga.

4.- rganos competentes para formular a avaliacin das propostas e a resolucin do procedemento.

1. O rgano de instruccin ser a Alcalda-Presidencia ou a Concellera delegada no suposto de delegacin de atribucins ao abeiro da lexislacin de rxime local.

2. A avaliacin no procedemento de concorrencia competitiva correspndelle a un rgano colexiado, no que o Alcalde-Presidente ou concelleiro en quen delegue ostentar a presidencia. Formarn parte da mesma, como vogais, os que designen polo rgano competente para o outorgamento da subvencin entre funcionarios, persoal laboral ou concelleiros, sen que o seu nmero, en total, sexa inferior a tres.

3. A resolucin de concesin das subvencins correspndelle ao Alcalde-Presidente da Corporacin, sen prexuzo da sua delegacin conforme ao previsto na lexislacin de rime local.

5.- Beneficiarios.

1. Ter a condicin de beneficiario de subvencins a persoa fsica ou xurdica que deba de realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se encontre na situacin que lexitima a sa concesin.

2. Cando o beneficiario sexa unha persoa xurdica, os membros asociados do beneficiario que se comprometan a efectuar a totalidade ou parte das actividades que fundamentan a concesin da subvencin en nome e por conta do primeiro tern tamn a consideracin de beneficiarios.

3. Sern tamn beneficiarios as agrupacins de persoas fsicas ou xurdicas, tanto pblicas como privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade econmica ou patrimonio separado, que anda carecendo de personalidade xurdica, podan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se encontren na situacin que motiva a concesin da subvencin. Deber nomearse un representante ou apoderado nico da agrupacin, con poderes bastantes para cumprir as obrigacins que corresponden agrupacin, que non poder disolverse ata que transcorra o prazo de prescricin dos dereitos da administracin a recoecer ou liquidar o reintegro da subvencin concedida, as como o prazo de prescricin das infraccins e sancins.

4. Cando se utilicen cuestionarios ou outros impresos para a recollida de datos persoais, figurarn nos mesmos, de forma claramente lexible, as advertencias s que se refire o artigo 5 da lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de Proteccin de Datos de Carcter Persoal.

6.- Requisitos para obter a condicin de beneficiario.

1. Podern obter a condicin de beneficiario as persoas ou entidades que se encontren na situacin que fundamenta a concesin da subvencin ou nas que concorran as circunstancias previstas nesta Ordenanza e na correspondente convocatoria.

2. Cando a subvencin se solicite por unha persoa xurdica se requirir que a realizacin da actividade subvencionada tea cabida dentro do obxecto ou dos fins sociais da mesma.

3. Nos beneficiarios non podern incurrir nas causas de prohibicin previstas na lexislacin en materia de subvencins.

4. A xustificacin de non estar incurso nas prohibicins para obter a condicin de beneficiario poder substiturse por unha declaracin responsable.

5. Se considerar que un solicitante est ao corrente das sas obrigacins tributarias coa Corporacin cando non mantea dbedas ou sancins tributarias en perodo executivo, salvo que se encontren aprazadas, fraccionadas o que a sa execucin estivese suspendida.

Non ser necesario achegar a documentacin acreditativa do cumprimento das obrigas tributarias co Concello de Cerceda, pois esta ser proporcionada de oficio polo rgano instructor do procedemento, salvo que o solicitante denegara expresamente o seu consentimento a que se soliciten devanditos certificados, nese caso, deber inclulos por si na sua solicitude.

6. A convocatoria expresar os requisitos especficos para solicitar a subvencin, as como a forma de acreditalos, indicando os documentos e informacins que han de acompaarse s citadas solicitudes e, particularmente, os que acrediten a estructura e medios necesarios para levar a cabo os proxectos ou programas obxecto da convocatoria ou ben que os solicitantes se atopen na situacin que lexitima a concesin.

7. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido polas respectivas convocatorias de subvencin. En ningn caso, o custo de adquisicin dos gastos subvencionables poder ser superior ao valor de mercado.

2. Teen a consideracin de gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade finalizacin do perodo de xustificacin determinado pola convocatoria da subvencin.

3. Teen expresamente a condicin de gastos subvencionables o IVE e os impostos indirectos, cando non sexan susceptibles de recuperacin ou compensacin.

8. Compatibilidade con outras subvencins, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade.

As subvencins outorgadas polo Concello de Cerceda sern compatibles con outras subvencins, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administracin ou ente pblico ou privado, da Unin Europea ou doutros organismos internacionais, sempre que non rebase o custo da mesma e sen prexuzo do que ao respecto puidera establecerse na norma reguladora das outras subvencins concorrentes.

   
  Ttulo II. Procedementos de concesin das subvencins.  
 

9. Procedementos de concesin de subvencins.

1. O procedemento ordinario de concesin de subvencins o de concorrencia competitiva.

2. Unicamente caber prescindir deste procedemento nos casos seguintes nos supostos relacionados no artigo 14 desta Ordenanza.

Captulo I. Procedemento de concorrencia competitiva.

10. Iniciacin.

1. O procedemento de concorrencia competitiva iniciarase de oficio mediante convocatoria, que ter necesariamente o seguinte contido:

a) Indicacin da presente Ordenanza e da data e nmero do Boletn Oficial da Provincia na que est publicada.

b) Crditos orzamentarios aos que se imputa a subvencin e conta total mxima das subvencins que se convocan dentro dos crditos dispoibles ou, no seu defecto, conta estimada das subvencins.

c) Obxecto, condicins e finalidade da subvencin.

d) Indicacin de que a concesin se realiza mediante o procedemento de concorrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar a subvencin e forma de acreditalos.

f) Indicacin dos rganos competentes para a instruccin e resolucin do procedemento.

g) Relacin dos vocais que formarn parte do rgano colexiado de valoracin, cos requisitos do artigo 4.2.

h) Prazo de presentacin das solicitudes.

i) Documentos e informacins que deben acompaarse peticin.

j) Prazo de resolucin e de notificacin.

k) Indicacin de que a resolucin pon fin va administrativa, recursos procedentes e rgano ante o que interpoelos, no seu caso.

l) Medios de notificacin ou publicacin da convocatoria e da resolucin.

m) Posibilidade de reformulacin de solicitudes.

n) Criterios de valoracin das solicitudes.

2. O rgano competente poder incoar un procedemento e aprobar unha convocatoria nicos, ou ben unha convocatoria aberta con varios procedementos selectivos ao longo do ano, segundo se especifique nas correspondentes resolucins de convocatoria, nos que a cantidade non aplicada poder ser aplicada s posteriores resolucins. A estes efectos o rgano concedente resolver as contas a trasladar e o perodo ao que se aplicarn.

3. As solicitudes de subvencin subscribiranse polos interesados ou por persoas que acrediten a sa representacin por calquera medio vlido en dereito.

4. O prazo de presentacin das solicitudes establecerase nas respectivas convocatorias, tendo en conta o volume da documentacin a presentar e a dificultade que entrae a sa obtencin e non poder ser inferior a 15 das naturais a contar desde o da seguinte ao da publicacin do anuncio de convocatoria no Boletn Oficial da Provincia.

5. Se a solicitude non rene os requsitos establecidos na convocatoria, o rgano instructor requqrir ao interesado para que a subsane no prazo mximo e improrrogable de dez das hbiles, indicndolle que de non facelo se dictar resolucin pola que lle de por desistido na sua solicitude.

11. Criterios para o outorgamento das subvencins.

1. As subvencins outorgaranse a os que obtean mellor valoracin entre os que acreditasen cumprir os requisitos necesarios para ser beneficiario na fase de preavaliacin. Estes requisitos non podern ser obxecto de valoracin como mrito, salvo en canto ao exceso que se acredite respecto s condicins mnimas.

2. Os criterios de valoracin que se utilizarn sern os seguintes:

a) Grado de interese xeral ou sectorial da actividade que se propoa realizar.

b) Grado de representatividade no municipio da asociacin beneficiaria, entendida como nmero de membros da asociacin. Gozar de especial consideracin aquelas actividades que se aborden conxuntamente por varias entidades.

c) Grado de coordinacin e complementaridade cos programas municipais en cada sector da actividade.

d) O nmero estimado de beneficiarios, tanto directos coma indirectos.

e) A capacidade econmica do solicitante e as axudas que reciban doutras subvencins, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade.

f) O carcter permanente ou peridico da actividade subvencionable, ags que se trate de actos puntuais e de carcter extraordinario que inciten participacin social, cultural ou deportiva.

Nas convocatorias establecerase a orde de preferencia, as como a ponderacin entre os criterios anteriores, en funcin do interese pblico perseguido, a natureza da actividade ou a situacin obxecto por parte da administracin.

3. Os criterios de valoracin figurarn ordenados na respectiva convocatoria de maior a menor valor; xunto coa sa respectiva ponderacin, de xeito que quede garantido o cumprimento dos principios de transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminacin entre os solicitantes. Naquelas convocatorias nas que pola modalidade de subvencin non sexa posible ponderar os criterios elixidos, se considerar que todos eles teen o mesmo peso relativo dentro da puntuacin total.

4. No caso de que o crdito consignado na convocatoria fora suficiente, atendendo ao nmero das solicitudes, quedar exceptuado o requisito de fixar unha orde de prelacin entre as solicitudes presentadas que renan os requisitos esixidos.

5. O importe da subvencin non poder superar, en ningn caso, o 100% do custo da actividade que se vai realizar.

12. Instruccin.

1. O rgano competente para a instruccin realizar de oficio cantas actuacins estime necesarias para determinacin, coecemento e comprobacin dos datos en virtud dos cales debe formularse a proposta de resolucin.

2. O rgano colexiado emitir informe de valoracin, atendendo aos criterios previstos no artigo anterior.

3. O instructor formular proposta de resolucin que se elevar ao rgano competente para que resolva o procedemento, xunto con o informe de valoracin e do fiscalizacin da Intervencin Municipal.

4. No caso de que se deban de ter en conta outros feitos, alegacins ou probas que os aducidos polos interesados, porselles de manifesto o expediente aos efectos de que no prazo de dez das hbiles presenten as alegacins que estimen convenientes.

5. Examinadas as alegacins aducidas polos interesados, formularase polo instructor proposta de resolucin, que expresar o solicitante ou relacin de solicitantes para os que se propn a concesin da subvencin e a sa conta, especificando a sa avaliacin e os criterios de valoracin seguidos para efectuala.

6. A proposta de resolucin non crea dereito algn a favor do beneficiario fronte Administracin.

13. Resolucin.

1. A resolucin se motivar de conformidade co que dispoan as bases reguladoras da subvencin e a presente ordenanza, debendo quedar acreditados no procedemento, os fundamentos da resolucin que se adopte.

2. A resolucin, ademais de conter a concesin da subvencin ao solicitante ou relacin de solicitantes para os cales se propn a concesin da subvencin, a cuanta, especificando a evaluacin e no seu caso os criterios de valoracin seguidos para efectuarla. No seu caso, de xeito expreso, conter a desestimacin do resto das solicitudes.

3. O prazo mximo para resolver e notificar a resolucin non poder exceder dos tres meses.

4. O vencemento do prazo mximo sen ter sido notificada a resolucin lexitima aos interesados a entender desestimada por silencio administrativo a sa solicitude.

5. A administracin poder formalizar convenios para o outorgamento das subvencins suxeitas a concorrencia competitiva que tern o contido previsto no artigo 17 desta Ordenanza.

Captulo II. Procedemento de concesin directa.

14. Obxecto e modalidades.

Podern concederse directamente as subvencins seguintes:

a) As previstas nominativamente nos Orzamentos Xerais do Concello de Cerceda.

A tal efecto, a sua dotacin orzamentaria e o beneficiario debern estar determinados nos estados de gasto do Orzamento. O obxecto destas subvencins deber quedar determinado expresamente no Convenio correspondente ao abeiro do artigo 22 desta Ordenanza que, en todo caso, deber ser congruente coa clasificacin funcional e econmica do correspondente crdito orzamentario.

b) As que tean por obxecto contribur a peticins pblicas para fins de interese social promovidos por organizacins de recoecido prestixio no mbito da accin social.

c) Aquelas outras que tean por obxecto socorrer estados de necesidade imprevistos de vecios do municipio, que non poidan ser atendidos por outros medios, polo importe estrictamente necesario para cumprir ese fin.

d) As que considere necesarias e adecuadas o Alcalde no exercicio da atribucin conferida no artigo 21.1 m) da Lei 7/1985, de adopcin de forma persoal e baixo a sa responsabilidade, no caso de catstrofe ou de infortunios pblicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata ao Pleno.

15. Expediente de concesin.

1. No expediente de concesin deber constar a seguinte documentacin:

a) Solicitude da subvencin, na que se acreditar a existencia das circunstancias que, ao abeiro do artigo anterior, xustifiquen a exencin do procedemento de concurrencia competitiva.

b) Informe tcnico do departamento correspondente por razn da materia.

c) Informe de fiscalizacin da intervencin municipal.

2. As subvencins previstas no apartado c) do artigo anterior, se rexirn polo previsto no Regulamento de Emerxencia Social do Concello.

16. Beneficiarios.

1. Podern ter a condicin de beneficiarios cantos se atopen na situacin que motiva a concesin.

2. En atencin especial natureza destas axudas poder eximirse aos seus beneficiarios de acreditar o cumprimento dos requisitos relacionados no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencins.

17. Convenios de colaboracin en materia de subvencins.

Os Convenios sern o instrumento habitual para canalizar as subvencins obxecto de concesin directa, coa excepcin das previstas nos artigos 14 c) e d) desta Ordenanza.

Os convenios contern alomenos o seguinte contido:

a) Definicin do obxecto da subvencin, con indicacin do carcter singular das mesmas e coas razns que acreditan o interese pblico, social, econmico ou humanitario e aquelas que xustifiquen a dificultade da sa convocatoria pblica, ao abeiro do artigo 14 desta Ordenanza.

b) Rxime xurdico aplicable.

c) Beneficiarios e modalidade de axudas.

d) Procedemento de concesin e rxime de xustificacin da aplicacin dada s subvencins polos beneficiarios.

Captulo III. Publicidade e difusin das subvencins.

18. Publicidade da convocatoria de subvencins.

A convocatoria das subvencins concedidas mediante o procedemento de concorrencia competitiva sern obxecto de publicacin no Boletn Oficial da Provincia, con expresin da convocatoria, o programa e o crdito orzamentario ao que se imputen, beneficiarios, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvencin.

As mesmo, ser obxecto de publicidade no taboleiro de edictos do Concello, na web municipal http://www.cerceda.org e na Sede electrnica municipal https://sede.cerceda.es

19. Publicidade das subvencins concedidas.

1. O Concello de Cerceda publicar no Diario Oficial de Galicia, no Boletn Oficial da Provincia e na pxina web municipal e na Sede electrnica municipal as subvencins concedidas, con expresin da convocatoria, o programa e crdito orzamentario ao que se imputen, beneficiario e seu CIF, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvencin.

2. A publicidade das subvencins concedidas deber realizarse durante o mes seguinte a cada trimestre natural, inclundo todas as concedidas durante ese perodo, calquera sexa o procedemento de concesin e a forma de instrumentacin.

3. Cando o importe da subvencin a un beneficiario, individualizadamente considerada ou acumulativamente dentro nun perodo dun ano natural, tea unha conta inferior aos 3.000 euros bastar a publicidade da concesin na pxina web municipal e na Sede electrnica municipal.

4. Porn, non ser necesaria a publicidade prevista no presente artigo nos seguintes supostos:

a. Cando a subvencin pblica tea unha asignacin nominativa no Orzamento Xeral do Concello.

b. Cando a publicacin dos datos do beneficiario en razn do obxecto da subvencin poda ser contraria ao respecto e salvagarda do honor, a intimidade persoal e familiar das persoas fsicas, especialmente no suposto sinalado no artigo 14 c. da presente Ordenanza.

c. Cando o seu outorgamento e conta, a favor dun beneficiario concreto, resulten impostos por unha norma con rango de lei.

20. Difusin polo beneficiario da subvencin concedida.

1. beneficiario deber de dar axeitada publicidade ao carcter pblico do financiamento do programa, actividade, inversin ou actuacin obxecto de subvencin. As medidas de difusin, que se podern concretar na correspondente convocatoria podern consistir na inclusin da imaxe institucional ou no escudo ou bandeira do Concello de Cerceda, as como en lendas relativas ao financiamento municipal en carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrnicos ou audiovisuais, ou ben en mencins realizadas en medios de comunicacin ou outras que resulten axeitadas ao obxecto subvencionado e de eficacia equivalente s mencionadas.

2. Cando o programa, actividade, inversin ou actuacin gozara doutras fontes de financiamento e o beneficiario viera obrigado a dar publicidade desta circunstancia, os medios de difusin da subvencin municipal as como a sa relevancia debern de ser anlogos aos empregados respecto doutras fontes de financiamento.

3. Non ser aplicable este precepto s subvencins do artigo 14 c) e d) desta Ordenanza.

   
  Ttulo III. Pagamento da subvencin.  
 

Captulo I. Formas de pagamento da subvencin.

21. Pagamento da subvencin coa previa achega da xustificacin.

1. Coa excepcin dos supostos de pagamentos anticipados, condicin necesaria para que poda procederse ao recoecemento da obriga a favor do beneficiario e a o seu pagamento, a presentacin da xustificacin, no xeito e cos requisitos previstos no Ttulo seguinte desta Ordenanza, e a sua posterior comprobacin.

2. No caso das subvencins do artigo 14 c), o rxime de pagamento se regular polo disposto no Regulamento de Emerxencia Social do Concello de Cerceda.

22. Pagamentos anticipados.

1. A convocatoria da subvencin poder establecer que o pagamento da subvencin se realice de forma anticipada do seguinte xeito:

a) O 50% do importe da subvencin concedida tras a aprobacin da concesin, mentres o restante 50% da subvencin pagarase logo de xustificar o 100%.

b) A falta de xustificacin no prazo sinalado ou a xustificacin incorrecta dar lugar imposicin das sancins previstas legalmente, e no seu caso, ao reintegro parcial ou total da subvencin xuntamente cos ingresos de mora que procedan.

2. Poderase realizar o pagamento anticipado do 100% da subvencin, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacins inherentes subvencin, nos supostos de subvencins nos supostos includos no artigo 14 c) e d) desta Ordenanza.

3. Naqueles casos nos que as subvencins se concedan en atencin concorrencia dunha determinada situacin no perceptor, non requirirn outra xustificacin para que se proceda o pagamento que a acreditacin por calquera medio admisible en dereito de dita situacin previamente a concesin.

4. Non poder realizarse o pagamento da subvencin mentres o beneficiario non se atope ao corrente no cumprimento das sas obrigas tributarias e fronte Seguridade Social ou sexa debedor por resolucin de procedencia de reintegro.

Captulo II. Garantas

23. Supostos nos que esixible a garanta e extensin da mesma.

1. Con carcter xeral, nos supostos en que se adopten as formas de pagamento anticipado ser preceptivo a constitucin de garanta polo importe das cantidades aboadas a conta ou anticipadas e os xuros de demora.

2. Estn exceptuados da obriga de constitucin de garanta:

a) As administracins pblicas, os seus organismos pblicos, as sociedades mercants de capital integramente pblico e as fundacins do sector pblico estatal, as como as anlogas entidades das Comunidades Autnomas e das Entidades Locais.

b) As entidades que por lei estean exentas da presentacin de caucins, fianzas ou depsitos ante as Administracins Pblicas ou os seus organismos e entidades vinculadas ou dependentes.

c) As asociacins inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins, as federacins, confederacins ou agrupacins das mesmas, as como outras entidades non lucrativas, federacins, confederacins ou agrupacins das mesmas que desenvolvan proxectos ou programas de accin social.

d) As entidades de acreditada solvencia econmica e financeira.

e) Os beneficiarios de subvencins concedidas por importe inferior a 3.000 euros.

24. Importe e das garantas.

Os beneficiarios das subvencins para as que se autorizase o pagamento anticipado debern de formalizar unha garanta por un importe igual s cantidades que se anticipen incrementadas nun 5%.

25. Constitucin das garantas.

A garanta deber constiturse ante a Tesourera Municipal do Concello de Cerceda, a disposicin do rgano concedente, en metlico ou mediante aval prestado por entidades de crdito ou sociedades de garanta recproca ou mediante seguros de caucin.

26. Execucin e cancelacin das garantas.

1. Unha vez dictado o reintegro polo rgano competente e trascorrido o prazo previsto para o ingreso en perodo voluntario, ste ordenar a execucin da garanta Tesourera Municipal polo importe correspondente.

2. A garanta constituda cancelarase de oficio por resolucin do rgano concedente, unha vez comprobada a xustificacin do pagamento anticipado ou o reintegro no seu caso.

   
  Ttulo IV. Rxime de xustificacin das subvencins.  
 

Captulo I. Forma de xustificacin do cumprimento polo beneficiario da finalidade para a que se outorgou a subvencin e da aplicacin dos fondos.

27. Conta xustificativa do gasto realizado.

1. Para a xustificacin da subvencin, deber presentarse unha conta xustificativa, na que se incluir a seguinte documentacin:

a) Unha memoria da actuacin xustificativa do cumprimento das condicins impostas, coa relacin das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Unha relacin dos gastos e inversins, no seu caso, da actividade, con identificacin do acredor e do documento, o seu importe, data de emisin e, no seu caso, data de pagamento.

c) Unha relacin, no seu caso, dos outros ingresos ou subvencins que financiasen a actividade subvencionada, con indicacin do seu importe e procedencia.

d) No seu caso, carta de pagamento de reintegro, no suposto de remanentes non aplicados, as como dos intereses derivados dos mesmos.

28. Xustificantes do gasto.

1. Os gastos xustificaranse con facturas orixinais e demais documentos de valor probatorio equivalente no trfico xurdico mercantil ou con eficacia administrativa.

2. Os documentos xustificativos dos gastos debern axustarse ao seguinte:

a) Admitiranse como xustificantes facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil ou con eficacia administrativa. Os elementos que debern inclurse na factura son os seguintes:

O nome ou a razn social da empresa que factura e o seu NIF

A identificacin da entidade co nmero de CIF

A data de emisin

O importe total. Se figuran varios artigos, necesario que se detallen e se describan os conceptos detallados. No caso de que na factura aparezan tamn conceptos non subvencionables, nicamente xustificar a parte correspondente concepto que s o .

Debe aparecer o IVE de forma diferenciada, a base impoible, o tipo de IVE aplicable e o importe total mis o IVE correspondente. Cando unha entidade estea exenta do IVE, deber especificarse na factura.

b) Para xustificar os gastos pertencentes a persoal (na organizacin de cursos, conferencias, rbitros, adestradores, etc.) admitiranse nminas orixinais asinadas pola persoa perceptora ou ben fotocopias compulsadas, sendo obrigatorio achegar unha fotocopia do NIF das persoas que teen feito a presentacin descrita neste modelo.

c) Non sern vlidas aos efectos de xustificacin do gasto:

1. Aquelas facturas onde non consten claramente os conceptos que foron obxecto da subvencin ou non presentadas en forma ou modo.

2. Recibs.

3. Os xustificantes orixinais presentados marcaranse cun selo, indicando no mesmo a subvencin para a que se presentou a xustificacin, o ano que corresponde e se o importe do xustificante se importa total ou parcialmente subvencin. Neste ltimo caso, indicarase a conta exacta que queda afectada pola subvencin.

4. As entidades debern achegar os xustificantes pola totalidade dos gastos que efecten na forma que se dispn. O Concello de Cerceda modificar as contas no caso de non xustificar a totalidade dos gastos, ou anda que se xustifique o total dos gastos, por non presentar correctamente os documentos xustificativos esixidos neste artigo.

5. Se non se presenta a xustificacin dentro do prazo establecido ou da sa prrroga correctamente solicitada e concedida, entenderase que desiste da sa peticin e iniciarase o procedemento de reintegro.

Captulo II. Prazo de xustificacin das subvencins.

29. Prazo de xustificacin das subvencins.

1. A convocatoria das subvencins ter que publicarse coa antelacin suficiente para que o beneficiario poda dispoer do tempo necesario para el desenvolvemento eficiente da actividade e a subseguinte xustificacin, poidndose aprobar nun exercizo anterior a aquel no que ter lugar a resolucin, sempre que a execucin do gasto se realice na anualidade na que se produce a concesin e exista crdito adecuado e suficiente nos Orzamentos Xeris do Concello e compromiso do gasto para o exercizo seguinte.

2. Poderase solicitar por causa xustificada e con anterioridade sua finalizacin a prrroga do prazo de xustificacin.

3. Nas subvencins que tean por obxecto financiar a realizacin dunha actividade, as resolucins de concesin especificarn os prazos en que se tern que desenvolver, tendo en conta o fixado na respectiva convocatoria, os lmites derivados da temporalidade dos crditos orzamentarios e a proposta do solicitante.

4. Admitiranse os xustificantes dos gastos realizados con anterioridade notificacin da resolucin de concesin, sempre que correspondan ao exercizo econmico en que se aprobe a convocatoria.

5. Non ser necesario, como requisito para o cobro, acreditar o pagamento aos acredores por razn do gasto realizado, sen prexuzo das actividades de comprobacin por parte do Concello e dos rganos de control financeiro.

Captulo III. Comprobacin das subvencins.

30. Comprobacin documental da subvencin.

O rgano competente levar a cabo a comprobacin da xustificacin documental da subvencin mediante a comprobacin formal da documentacin achegada polo beneficiario.

A documentacin da liquidacin da subvencin comprender os seguintes documentos:

e) Unha memoria da actuacin xustificativa do cumprimento das condicins impostas, coa relacin das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

f) Unha relacin dos gastos e inversins da actividade, con identificacin do acredor e do documento, o seu importe, data de emisin e, no seu caso, data de pagamento.

g) Unha relacin, no seu caso, dos outros ingresos ou subvencins que financiasen a actividade subvencionada, con indicacin do seu importe e procedencia.

A comprobacin das facturas ou outros documentos de valor probatorio anlogo que, no seu caso, formen parte da conta xustificativa, debern de ser obxecto de comprobacin dentro dos catro anos seguintes, sobre a base dunha mostra representativa.

   
  Ttulo V. Control financeiro das subvencins.  
 

31. Control financeiro das subvencins.

1. O control financeiro das subvencins concedidas polo Concello de Cerceda corresponde Intervencin Municipal, sen perxuzo das funcins que corresponden na Constitucin e na lei ao Tribunal de Contas e Consello de Contas de Galicia.

2. Ser de aplicacin ao control financeiro das subvencins concedidas por esta Corporacin o establecido no Ttulo III da Lei 38/2003, Xeral de Subvencins sobre o obxecto do control financeiro, a obriga de colaboracin dos beneficiarios, as entidades colaboradoras e os terceiros relacionados co obxecto da subvencin ou xustificacin, as como as facultades e deberes do persoal controlador.

32. Actuacins de control financeiro.

1. Para os efectos de planificacin da actuacin de control financeiro, a Intervencin poder someter aprobacin da Alcalda un Plan de Auditora, nas que se relacionarn todas as que se practicaron durante un ao, do que se dar conta ao Pleno da Corporacin.

2. As actuacins de control financeiro documentaranse en dilixencias e en informes. As dilixencias empregaranse para deixar constancia dos feito ou manifestacins producidos durante o desenvolvemento das mesmas, e que sexan relevantes para os fins do control. Pola sa parte, os informes emitiranse ao finalizar as actuacins e comprendern os feitos postos de manifesto e as conclusins que deles se deriven, as como a proposta de medidas para mellorar a xestin ou, no seu caso, de incoacin de procedementos de reintegro e sancionadores.

3. A incoacin das actuacins de control financeiro sobre os beneficiarios das subvencins notificaranse a estes, indicando a natureza e o alcance das actuacins que se van a desenvolver, a documentacin que debe poerse a disposicin da Intervencin e demais elementos que se consideren necesarios. Tamn debern de ser informados dos seus dereitos e obrigas no curso do procedemento de control.

4. Darase traslado ao Alcalde e ao beneficiario da subvencin dos informes de control financeiro.

   
  Ttulo VI. Outrras formas da accin de fomento.  
 

33. Premios.

1. Podern convocarse premios pola Corporacin cando tean por obxecto o recoecemento, a recompensa ou o estmulo dalgunha das accins seguintes:

a. Promocin da educacin, da cultura ou deporte.

b. Promocin de actitudes de defensa da igualdade entre as persoas, da sa dignidade e dos dereitos humanos.

c. A difusin a travs dos medios de comunicacin social dos aspectos de interese cultural ou turstico do municipio.

2. Na convocatoria correspondente expresarase o premio convocado, o seu importe e os criterios para o seu outorgamento, que virn determinados pola calidade, idoneidade e adecuacin da actividade premiada ao fin especfico pretendido.

3. Sempre que a natureza do premio convocado o permita garantirase o anonimato do concursante ata a adxudicacin.

4. Non se esixir acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencins.

5. Aos premios, ademais da publicidade propia da sa condicin de subvencin, se lles ter que dar a maior difusin posible entre os que puideran estar interesados.

6. A adxudicacin corresponder a un xurado integrado por aquelas persoas que se designen na convocatoria en atencin sa preparacin ou idoneidade, formen ou non parte da Corporacin ou do seu personal.

   
  Disposicins  
 

Disposicin Adicional Primeira. Contratos de patrocinio.

O contrato de patrocinio definido como aquel polo que o patrocinado, a cambio dunha axuda econmica para a realizacin da sa actividade deportiva, benfica, cultural, cientfica ou de outra ndole, compromtese a colaborar na publicidade do patrocinador- rexerase polo disposto na lexislacin correspondente.

elemento fundamental na figura do contrato de patrocinio a equivalencia das prestacins que se obrigan os contratantes.

Disposicin Adicional Segunda. Subvencins aos grupos polticos da Corporacin.

As subvencins aos grupos polticos da Corporacin para o exercicio das sas funcins rexeranse polas sas disposicins especficas.

Disposicin Adicional Terceira. Rexistro Pblico de Subvencins Municipais.

1. Crase o Rexistro Pblico de Subvencins Municipais, dependente da Intervencin Municipal, que servir aos seguintes fins:

a) A ordenacin e coecemento da actividade subvencional do Concello.

b) A coordinacin cos rexistros establecidos por outras administracins pblicas.

c) A elaboracin de estudos e anlises da actividade subvencional, do Concello de Cerceda.

d) A colaboracin cos rganos de fiscalizacin externa das contas e da xestin econmica das entidades locais.

2. No rexistro deberanse de consignar as subvencins concedidas, con expresin da convocatoria, o programa, no seu caso, e o crdito orzamentario ao que se imputan, do beneficiario, da cantidade concedida e da finalidade da subvencin.

3. Este rexistro complementario das obrigas de publicidade s que estn sometidos o Concello e as entidades beneficiarias e xestionarase tendo en conta a necesidade e preservacin do dereito honra, intimidade persoal e familiar e propia imaxe.

4. Corresponde ao Rexistro Pblico dar cumprimento s obrigas de publicidade das subvencins establecidas nesta Ordenanza.

Disposicin Final.

A presente ordenanza entrar en vigor, de acordo co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, unha vez publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorrera o prazo de quince das hbiles que se contarn desde a recepcin do acordo de aprobacin definitiva na Administracin Xeral do Estado e na Xunta de Galicia.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios