Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Val do Dubra - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DA VAL DO DUBRA

Publicación provisional : 25-04-2014 BOP N 78 -- Publicación definitiva : 04-07-2014 BOP N 126
Redacción Aplicable desde 22-07-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto
 - Artigo 2. Persoas obrigadas ao pagamento
 - Artigo 3. Base impoible e cota tributaria
 - Artigo 4. Conta
 - Artigo 5. Normas de xestin
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. Obxecto  
 

Este concello establece a taxa polo servizo de axuda no fogar especificado nas tarifas comprendidas no artigo 4 que se rexer pola presente ordenanza fiscal, de conformidade co disposto no artigo 20 do RDL 2/2004, do 5 de marzo; na Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia; e na Orde do 22 de xaneiro de 2009, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.

   
  Artigo 2. Persoas obrigadas ao pagamento  
 

Estn obrigadas a pagar a taxa regulada nesta ordenanza as persoas fsicas beneficiarias do servizo de axuda no fogar que presta este concello, nos termos e nas condicins establecidos na ordenanza reguladora deste. Estas persoas teen a consideracin de suxeitos pasivos da taxa. A prestacin deste servizo constite o feito impoible desta taxa.

Para determinar a capacidade econmica das persoas usuarias do servizo estarase ao disposto na Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello da Val do Dubra.

   
  Artigo 3. Base impoible e cota tributaria  
 

A base impoible desta taxa est constituda polas horas que a persoa usuaria utilice o servizo:

a) No caso de que a persoa acceda ao servizo a travs do sistema de dependencia, a cantidade que debe aboar a persoa usuaria ser a resultante de aplicarlle capacidade econmica da persoa a porcentaxe establecida para cada grao e nivel de dependencia, segundo o cadro establecido no artigo 17 da ordenanza reguladora que vn determinado no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

b) No caso de que a persoa acceda ao servizo pola modalidade de libre concorrencia, tras calcular a capacidade econmica da persoa, aplicarnselle ao custo do servizo as porcentaxe establecidas no artigo 4. desta ordenanza

Para aplicar as tarifas do artigo 4 seguinte, establcese o prezo de hora por prestacin de servizo en 13, revisable anualmente segundo o ndice anual de prezos ao consumo.

   
  Artigo 4. Conta  
 

A conta da taxa regulada ser a fixada nas tarifas contidas no artigo 18 da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello da Val do Dubra, que se reproducen a continuacin:

Capacidade econmica Participacin no custo do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 do IPREM 0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 do IPREM 25%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 do IPREM 40%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 do IPREM 60%

Maior de 2,50 do IPREM 80%

As mesmo, sern aplicables as porcentaxes establecidas no artigo 17 da mesma norma para persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

   
  Artigo 5. Normas de xestin  
 

a) As persoas interesadas na prestacin do servizo por libre concorrencia, debern presentar no Departamento de Servizos Sociais do Concello a solicitude, segundo o establecido na Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar.

b) As cantidades esixibles de acordo coa tarifa liquidaranse polo servizo prestado, e cobraranse as horas efectivamente prestadas por perodos mensuais.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar publicada no BOP n 199 do 18 de outubro de 2013, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria a ela.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza entrar en vigor unha vez que transcorran 15 das tras a sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia da Corua, tal como se establece nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local (BOE nm. 80 do 3 de abril de 1985).

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios