Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE CARRAL

Publicación provisional : 19-06-2014 BOP N 116 -- Publicación definitiva : 22-08-2014 BOP N 159
Redacción Aplicable desde 09-09-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICION DE MOTIVOS
 - CAPTULO I
 - SECCIN PRIMEIRA. Disposicins xerais
 - Captulo II: Da prestacin do servizo
 - SECCIN 2 : DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, no seu texto vixente trala modificacin realizada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin Local (LRSAL en adiante), xa non contempla no seu artigo 25.2 a prestacin dos servizos sociais coma competencia propia dos Concellos, senn, no seu artigo 27.3.c), coma competencia delegable pola Comunidade Autnoma nos termos do artigo 27 da Lei, sen prexuzo do indicado na Disposicin Transitoria 2 LRSAL.

En calquera caso, a disposicin adicional primeira da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin Local establece que As competencias atribudas s entidades locais pola lexislacin autonmica anterior entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin local, continuarn exercndoas elas, rexndose pola indicada lexislacin ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuzo do disposto nas disposicins adicionais cuarta e quinta sobre a asuncin pola Comunidade Autnoma das competencias relativas educacin, sade e servizos sociais. .

Pola sa banda, a disposicin adicional cuarta da Lei 5/2014 establece que 1. As competencias que debe asumir a Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia en materia de educacin, sade e servizos sociais en cumprimento das disposicins da Lei 27/2013, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin local, continuarn sendo prestadas polos municipios mentres non se dean as condicins previstas para o seu traspaso na normativa bsica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonmico e das facendas locais previsto nela.

2. No marco do que dispoan as normas reguladoras do sistema de financiamento das comunidades autnomas e das facendas locais, o Consello da Xunta de Galicia regular as condicins do correspondente traspaso de medios econmicos, materiais e persoais, sen que a xestin polas comunidades autnomas dos servizos anteriormente citados poida supoer un maior gasto para o conxunto das administracins pblicas.

Para tales efectos, con carcter previo regulacin polo Consello da Xunta das condicins do correspondente traspaso de acordo co previsto no pargrafo anterior, as consellaras competentes por razn da materia debern elaborar un plan para a avaliacin, reestruturacin e implantacin dos servizos..

Segundo todo o antedito, o Concello haber de seguir a prestar nos termos indicados o servizo de axuda no fogar por ter atribuda a devandita competencia segundo os artigos 60.1.a), 61.1 e 11.1 f) da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

A referida Lei 13/2008, do 3 de decembro ,de Servizos Sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais,correspondndolles, aos poderes pblicos,garantir este dereito,posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II do ttulo I, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar como un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin do servizo de axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en situacin de dependencia,as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos ,formas de prestacin e aspectos procedimentais e organizativos da axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro,autorizacin,acreditacin e inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento,visadas polo rgano competente en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobacin e publicacin do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira do citado decreto.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle una nova redaccin aos artigos 14.2,59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo , polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Carral, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal, a travs da presenta ordenanza.

   
  CAPTULO I  
 

   
  SECCIN PRIMEIRA. Disposicins xerais  
 

Art. 1.- Obxecto:

O obxecto do presente regulamento a adaptacin do Servizo Municipal de Axuda no Fogar s novas necesidades e organizacin do Concello de Carral.

Artigo 2 - mbito de aplicacin.

O establecido neste regulamento de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Carral.

Artigo 3 - Natureza, definicin e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local,consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar, poder prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins nas que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4 - Contidos do servizo.

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada polos servizos sociais do Concello no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

- Asistencia para levantarse e deitarse.

- Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

- Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

- Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

- Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espazo-temporal.

- Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

- Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b) Acompaamento persoal na realizacin doutras activiades complementarias:

- Seguimiento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

- Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo,xudicial e similares.

c) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

- Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

- Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

- Preparacin dos alimentos.

- Lavado e coidado das prendas de vestir.

- Apoio unidade familiar.

- Coidados e mantemento bsicos da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnicoprofesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros os seguintes tipos de atencin:

a) Actividades de acompaamento, socializacin, e desenvolvemento de hbitos saudables.

b) Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal.Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto,dispositivo,equipamento,instrumento,tecnoloxa ou software,fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr,compensar,controlar,mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

c) Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d) Adaptacins funcionais do fogar.

e) Servizo de podoloxa.

f) Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e a calidade de vida.

4. En todo caso as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a) A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo recollidos neste regulamento.

b) Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5 - Persoas destinatarias

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia empadroadas (salvo no caso de que se producira un traslado temporal dunha persoa usuaria de dependencia que non necesite empadroarse por tratarse dunha estancia breve) no Concello de Carral, para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin.

De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores nos que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socio-educativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacin de familias en risco de exclusin social.

2.- En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6 - Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade,intimidade e autonoma

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibir unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin prescritas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil,suficiente,veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais,as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas,de xeito claro e preciso,sobre a intervencin prevista e elixir libremente,dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso,as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. A calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo desde a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7 - Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se contemplan no artigo 7 da lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, tern os seguintes deberes:

1.Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2.Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia,os cambios de circunstancias familiares,sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin,suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3.Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4.Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5.Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercins social.

6.Facilitar e cooperar no seguimento ,avaliacin e inspeccin do servizo.

7.Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8.A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Art.8 .Causas de extincin e modificacin do servizo

1.Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a) renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio do programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique o cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

c)Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

d)Falecemento da persoa usuaria.

e)Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

f)A falta reiterada de pagamento do servizo.

g)Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2.Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern xustificarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3.Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar asignado a persoas en situacin de dependencia na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010,do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes,modificado polo Decreto 148/2011,do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo,dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo,deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9 - Causas de suspensin temporal do servizo.

Son causa de suspensin temporal do servizo,logo de tramitacin do correspondente expediente e informe do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as seguintes:

1.Ausencia temporal do domicilio: Neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2.Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causantes da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  Captulo II: Da prestacin do servizo  
 

Artigo 10 Formas de prestacin do servizo.

1. O servizo pblico de axuda no fogar prestarase directamente polo Concello de Carral ou mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos reguladas na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11 - Requisitos especficos.

1. O Servizo estar coordinado por persoal tcnico cunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo esixible ser de 0.02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarse a seguinte taboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 - 99

1tcnico/a titulado/a a xornada completa

100 - 199

2 tcnicos/a titulado/a a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/a titulado/a a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a a xornada completa

2.O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente,regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin socio-sanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3.O seguemento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador ,sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral.Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual.Mediante esta supervisin revisarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4.O Concello de Carral, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que se presta o servizo, no que constar, cando menos:

a. Un informe social, asinado por polo/a traballador/a social da entidade titular do servizo

b. Un proxecto de intervencin, asinado polo/a tcnico/a responsable que designe o Concello,

c. Un acordo de servizo asinado entre a entidade titular do servizo e a persoa usuaria,

d. Informes de seguemento peridicos, que tern un carcter bimestral , ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2 : DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo,organizacin e procedemento.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acorde co seguinte:

1.O acceso ser prioritario e directo para persoas que, tendo recoecida a situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin (PIA) e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o Concello de Carral,cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda,de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro da persoa coidadora

2. Para as persoas que non tean recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin a dependencia segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo de prescricin tcnica favorable dos servizos sociais de atencin primaria, resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentacin da solicitude dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

I.Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II.Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Certificado de convivencia.

IV.Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

V.Certificado de discapacidade e/ou grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

VI, Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1.Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2.Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, subsidios e outros bens que posan.

3.Xustificante de aluguer da vivenda, de ser o caso.

4.Calquera outra documentacin que sexa requirida polo/a traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar deficiencias, en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

b)As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello de Carral, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin.

c)O departamento de Servizos Sociais elaborar un informe-proposta que ser elevado ao rgano competente para ditar resolucin .O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo.No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

d)Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social .Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta,levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

e)Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo.

f)Anualmente,farase una revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo,co fin de comprobar que cumpren as condicins para a continuidade do mesmo.Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a)deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do servizo.

1.O prazo de alta no servizo, ser como mximo de dez das hbiles desde que persoa usuaria se lle asigna o recurso desde o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou desde que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia.Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2.Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio.Designarase tamn persoa profesional de referencia.

3.A asignacin do persoa de atencin directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tcnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4.Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo asinar o acordo de servizo,segundo o modelo establecido nesta regulamento.

5..O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin,identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto,obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimestral.

6..Farase entrega persoa usuaria,dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa, o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8.. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins , que estar sa disposicin,para calquera queixa ou reclamacin ,facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das,xunto cun informe do caso,segundo establece o artigo 6.i)do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro,autorizacin,acreditacin e inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

9.O departamento de servizos sociais do Concello de Carral abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo,no cal constar ,cando menos:

-Un informe de avaliacin inicial, asinado polo/a tcnico/a competente,responsable da coordinacin do servizo de axuda no fogar.

-un proxecto de intervencin,asinado polo/a tcnico/a responsable, segundo o anexo III desta ordenanza.

-un acordo de servizo asinado ente o Concello de Carral e a persoa usuaria.

-informes de seguimento da prestacin nos domicilios das persoas usuarias,que tern, como mnimo, un carcter bimestral,ou extraordinarios,cando as circunstancias as o aconsellen.

Artigo 14.-Intensidade na prestacin do servizo

1.A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribuidas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico .

2.A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de maneira que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3.Nos restantes casos a intensidade do servizo vir determinada na prescricin efectuada polo Departamento de servizos sociais do Concello de Carral.

Art 15.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1.A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar,calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia ,vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2.O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar,constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso,de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependncia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Art 16-Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivncia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cs seguintes criterios:

1 Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia.Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das pesoas fsicas.

2.Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivncia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte s regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991,do 6 de xuo , do imposto sobre o patrimonio, com deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder.Igualmente,para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991,do 6 xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3 A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables,modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 17 - Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ou indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custe do servizo.

2.Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

( referenciada ao IPREM)

ata

GRADO I

GRADOII

GRADO III

< = 20 h

< = 45 h

< = 70 h

100%

0,00%

0,00%

00,0%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14.,36%

21,97%

3.Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA,ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas en servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivamente prestadas de servizo,no caso das persoas que tean mis horas,aplicarase a normativa en vigor.

4.En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento,poder exceder o 90% do custo de servizo determinado en termos de prezo/hora.

5.No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido,para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias,aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

%Capacidade econmica

( referencia da ao IPREM)

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar,podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

Artigo 18.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

1.Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia,ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006,aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base ao clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONOMICA

Participacin no custo do servizo de SAF bsico.

Inferior ao 0.80 IPREM

0%

Desde o 0.80 e menor ou igual ao 1.20 IPREM

10%

Maior ao 1.20 e menor ou igual ao 1.5 IPREM

15%

Maior ao 1.5 e menor ou igual ao 1.70 IPREM

20%

Maior ao 1.70 e menor ou igual ao 2 IPREM

30%

Maior ao 2 e menor ou igual ao 2.50 IPREM

40%

Maior ao 2.50 do IPREM

65%

2.Sen prexuzo do establecido no punto anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar,exclusin social ou pobreza infantil ,circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social. En calquera caso,establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 19 - Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008,de servizos sociais de Galicia, en todo caso,os ingresos que recade o Concello de Carral, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 20 - Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiadas total ou parcialmente con fondos pblicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos ,ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios bsicos,establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento,dirixidos aos servizos sociais comunitarios bsicos do Concello ou entidade local.

Artigo 21 - Obrigados ao pagamento

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello s que se refire o artigo 5.

Artigo 22- Regulacin do prezo pblico

Para a regulacin dos distintos elementos do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar no Concello de Carral, estarase correspondente ordenanza aprobada ao efecto.

Artigo 23- Infraccins e sancins

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos aspectos de contido econmico,pola Lei 58/2003, do 17 de decembro ,xeral tributaria e polo Real Decreto,do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro,de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora da prestacin do servizo de axuda no fogar no Concello de Carral, publicada no Boletn Oficial da Provincia da Corua n 227, do 29 de novembro de 2010, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria a aquela.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza entrar en vigor trala sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de quince das ao que se refire o artigo 65.2 da Lei 7/1985,do 2 de abril ,reguladora de bases de rxime local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

NACIONALIDADE

E.C.

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

RELACION CO SOLICITANTE/TITULO DE REPRESENTACIN

SOLICITA:

Ser includo/a como usuario/a do servizo de axuda no fogar municipal e declaro ser certos todos os datos aportados coa solicitude.

 Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

 Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

 Certificado de convivencia.

 Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

 Certificado de discapacidade e/ou grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

 Certificacin do nmero de conta. Anexo VIII

 Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, subsidios e outros bens que posan.

3. Xustificante de aluguer da vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

 Outros documentos:

TIPO DE ATENCIN QUE SOLICITA:

ATENCINS DE CARCTER BASICO

 Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria.

 Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria.

 Atencins das necesidades de carcter domstico e da vivenda

 Atencins de carcter psicosocial e educativo.

Carral, de del 200

Asdo

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Baremo de acceso o servizo de axuda no fogar para o acceso ao servizo plo sistema de libre concorrencia .

1.- SITUACIN DE AUTONOMA PERSOAL: (max 40 puntos)

A.- ACTIVIDADES BASICAS DA VIDA DIARIA ( NDICE DE BARTHEL) :

COMER/BEBER

VESTIRSE/DESVESTIRSE

BAO/DUCHA

HIXIENE PERSOAL

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

CONTROL ANAL

CONTROL VESICAL

TRANSFERENCIAS SILLA - CAMA

Ningun Problema 0 ptos

Algun Accidente 1 pto

Incontinente 2 ptos

Ningun Problema 0 ptos

Algun Accidente 1 pto

Incontinente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

CAMINAR

SUBIR E BAIXAR ESCALERAS

USO DO RETRETE

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

B.- ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA

PODE UTILIZAR O TELFONO

CAPACIDADE PARA VIAXAR

PODE IR DE COMPRAS

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente.Non viaxa 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

PODE EMPREGAR O DIEIRO

PODE PREPARAR A COMIDA

PODE FACER ACTIV. DOMSTICAS

Autnomo 0 ptos

Con axuda ou supervisin 1 pto

Dependente Non o emprega 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda o supervisin 1 pto

Dependente 2 ptos

Autnomo 0 ptos

Con axuda ou supervisin 1 pto

Dependente 2 ptos

PODE TOMAR A MEDICACIN

Autnomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

C.- FUNCINS SUPERIORES

ORIENTACIN

COMUNICACIN E LINGUAXE

Orientado 0 ptos

Ocasionalmente desorientado 1 pto

Totalmente desorientado 2 ptos

Comunicacin espontnea 0 ptos

Dificultade de comunicacin e interpretacin da linguaxe 1 pto

Afasia total 2 ptos

COMPORTAMENTO PSQUICO

Non Presenta problemas de comportamento 0 ptos

Trastorno do comportamento sen risco ( existen trastornos leves de comportamento ) 1 pto

Trastornos do comportamento con risco ( existen trastornos do comportamento que poden representar un risco, tanto para eles mesmos como para os demis
por agresividade, axitacin, perigo de hudas, intentos de autolisis, etc ) 2 ptos

2.- APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos) Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

3.-SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

3.2. Limitacins de rol (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores
(2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4. Habilidades parentais (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

4.-OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

Puntos

TOTAL XERAL

5.-BAREMO SITUACION ECONOMICA ( mximo total 40 puntos )

CAPACIDADE ECONOMICA

Participacin no custo do servizo

de SAF bsico.

Puntuacin

Inferior ao 0.80 IPREM

0%

40

Desde o 0.80 e menor ou igual ao 1.20 IPREM

10%

35

Maior ao 1.20 e menor ou igual ao 1.5 IPREM

15%

20

Maior ao 1.5 e menor ou igual ao 1.70 IPREM

20%

10

Maior ao 1.70 e menor ou igual ao 2 IPREM

30%

5

Maior ao 2 e menor ou igual ao 2.50 IPREM

40%

2

Maior ao 2.50 do IPREM

65%

0

6.- BAREMO OUTROS FACTORES ( mximo total 8 puntos )

Neste apartado se incluirn, exclusivamente, aquelas situacins non recollidas en ningn dos apartados anteriores que agraven a situacin de necesidade.

Situacins xerais marxinantes: Baixo nivel cultural, inhabilidade social, desemprego, rechazo social, etc.

2 ptos

Familias con graves cargas que necesitan alivio na sa adicacin familiar asistido.

2 ptos

Domicilio no que conviven co interesado outras persoas na sa situacin de discapacidade.

2 ptos

Outras circunstancias especiais que levan solicitante a un estado de necesidade.

2 ptos

G.- Factor 7: VALORACIN TECNICA

ANEXO III

INFORME MDICO

Recoecemento efectuado solicitante do Servicio de Axuda no fogar D. / D.___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Polo doctor D. __________________________________________________________________________________________.

Colegiado n. _____________________________ de __________________________________________________________.

Mdico de _________________________________________________________. Data ______________________________.

(Marcar cunha X o que proceda)

A- Padece enfermidade infecto-contaxiosa.

SI

NON

B- Encntrase inmovilizado na cama, necesitando coidados de maneira permanente.

SI

NON

C- Presenta enfermidade dexenerativa grave que pode producir alteracins na convivencia.

SI

NON

1.- SITUACIN FSICA

CONTINENCIA

VESICAL

. Continente control total

. Frecuentemente incontinente: tende a ser incontinente diariamente pero existe algn control (por ex. durante o da)

. Incontinente: mltiples episodios diarios

INTESTINAL

. Continente control total

. Frecuentemente Incontinente episodio de incontinencia 2 ou 3 veces por semana.

. Incontinente todo ou case todo o tempo.

CAPACIDADE FUNCIONAL

PREPARA-LA COMIDA

(Planificacin do men, cociar, poe-la mesa)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

AMAA-LA

CASA

Como realiza-las tarefas domsticas ordinarias: face-la cama, limpia-lo po, ordena-la casa, lava-la roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MANEXO

DO DIEIRO

Como paga-las facturas, leva-las contas, valora-los gastos da casa

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TOMA DE

MEDICAMENTO

Como controla-la medicacin (recordar tomala, abri-los frascos, toma-la dose correcta)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

USA-LO

TELFONO

Como se realizan e reciben chamadas (incluidas axudas tcnicas como nmeros grandes no telfono, amplificadores de voz)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

FACE-LAS

COMPRAS

Como se fai a compra de alimentos e productos para o fogar (selecciona-lo que se vai comprar, manexa-lo dieiro)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TRANSPORTE

Como o usuario usa algn vehculo (vai a sitios onde non pode chegar andando, transporte pblico ou individual)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MOVILIDADE

NA CAMA

Mvese desde/cara posicin de tombado, d a volta dun lado outro e cambia de posicin na cama.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

TRANSFERENCIAS

Mvese entre superficies cara a/desde: cama, cadeira, cadeira de rodas, posicin de p (excluido ir de/ bao WC).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

DEAMBULACIN

Mvese entre o seu cuarto e o comedor contiguo do seu mesmo piso. Se usa cadeira de rodas, independente unha vez sentado

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

VESTIRSE

Incle prepara-la roupa, sacndoa do armario, poela, quitala, vestirse, abrocharse, quitar toda a roupa de sair a ra, inclundo quitar ou poer prteses.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

COMER

Incle comer con calquera mtodo, incluso sonda nasogstrica

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

USA-LO ASEO

Comprende o uso do aseo (ourial de asento, cua, etc.). Cmo se levanta e se senta, cmo se lava despois, se cambia os absorbentes, ou manexa a sonda ou a ostomia e axusta a roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

HIXENE PERSOAL

Mantn a propia hixiene, inclundo peitearse, cepilla-los dentes, afeitarse, maquillarse, lavar e seca-la cara, as mans e o perin (exclundo baos e duchas).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

BAARSE

Cmo toma o usuario a ducha ou o bao e se move dentro/fora da baeira/ducha (excle lava-la cabeza e as costas). Rexstrase da forma seguinte:

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

SUBI-LAS

ESCALEIRAS

. Sobe e baixa sen axuda

. Sobe e baixa con axuda

. Incapaz de facelo

RISCO DE

CADAS

. Ningn

. Camia dunha forma inestable

. Limita sair fra da casa por medo a caer

2.- SITUACIN PSQUICA.

(Marcar cunha X)

Ningunha

Leve

Importante

Total

Desorientacin tmporo-espacial

Alteracins de percepcin

Descontrol emocional

Trastornos da memoria

CAPACIDADE PARA TOMA DE DECISINS

. Independente: decisins razoables/consecuentes

. Moderadamente alterada: decisins pobres, requsese supervisin ou estmulos.

. Gravemente alterada: nunca, raramente toma decisins

COMPORTAMENTO

PROBLEMTICO

. Deambulador moveuse sen propsito racional identificado, parece alleo as sas necesidades ou sa seguridade.

. Verbalmente agresivo ameazou, berrou, insultou a outros

. Fisicamente agresivo pegou, empuxou, rabuou a outros.

. Comportamento social inadecuado emitiu sons incoherentes, berrou, autolesionouse, realizou actos obscenos, lanza comida ou heces.

. Resistencia ante os coidados negouse a toma-la medicacin, a que lle poan inxeccins, a recibi-los coidados bsicos diarios.

3.- SITUACIN SENSORIAL

AUDICIN (Con apare - llos se os utiliza)

. Oe adecuadamente conversacin normal, TV, telfono

. Dificultade a persoa que lle fala ten que axusta-lo ton de voz e falar claro.

. Audicin moi diminuida ou ausencia total de audicin

CAPACIDADE PARA FACERSE ENTENDER

. Entndeselle

. Normalmente entndeselle: a sa capacidade est limitada a peticins moi concretas.

. Raramente ou nunca se lle entende

VISIN

(Con gafas se as utiliza)

. Adecuada ve detalles finos( inclundo impresin normal de libros e xornis.

. Deficiente, incapaz de ver os titulares dos xornis, parece seguir os obxectos cos ollos.

. Deficiencia severa, non ve ou parece que s distingue luz, cores ou siluetas.

XUIZO DIAGNSTICO. (Reflexarase a causa mdica que provocou a incapacidade fsica e/ou psquica sinalada. Especificarase tratamento e evolucin).

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(Data e sinatura)

ANEXO IV

PROPOSTA DE RESOLUCIN PARA O ACCESO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

D/dna Traballador/a social do Concello de Carral, propoo a seguinte resolucin para que o Alcalde, ou persoa en quen delegue, adopte a resolucin que estime oportuna.

PROPN:

CONCEDER A D/Dna. , con DNI , e puntuacin de baremacin, a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar solicitado, por reunir tdolos requisitos esixidos e coas seguintes condicins:

Prestacins:

-

-

-

-

-

-

 Achega econmica

 Data de inicio do servizo: Lista de Agarda:

 Nmero de horas e das semana horas/da, das

 Intensidade do servizo:

DENEGAR A: D/DA CON dni , e puntuacin de baremacin , a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar solicitado, por non reunir tdolos requisitos esixidos para tal fin e que se especifican a continuacin:

1.

2.

3.

Carral a

O/A Traballador/a social.

ANEXO V

PERSOA USUARIA

NOME E APELIDOS

DIRECCIN

TELEFONO

PROXECTO DE INTERVENCIN

DATA DE INICIO

MODIFICACINS

INTENSIDADE

HORARIO E DAS DE ATENCIN

AUXILIARES DE S.A.F

TAREFAS VINCULADAS O SERVIZO

OBXECTIVOS A ACADAR

MODIFICACONS OU INCIDENCIAS

DATA REVISION PROXECTO

anual

extraordinario

Carral, a de 20

Traballadora Social n colexiada

ANEXO VI

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en .......................................................................................................... o da .....................................

dunha parte don/dona....................................................................................................................................

con DNI: ....... E doutra ..............................................................................................................,

en calidade de Tcnico responsable do servizo de axuda no fogar de ...............................

ACORDAN:

A) Que o Concello de Carral, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da _______ do ______________________ de 200__.

B) Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar se realizar con carcter indefinido no caso das persoas usuarias derivadas do sistema de dependencia, ou por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais/da Entidade prestadora acreditada.

C) Que o SAF se levar a cabo os das da semana ______________________, por un total de ____ horas mensuais.

D) Que atendendo ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, ao Decreto 149/2013, do 5 de setembro, Orde que regula o Servizo de Axuda no Fogar, e a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, , a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ........... euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ........% sobre a sa capacidade econmica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo, compromtese a achegar a cantidade de ......... euros, polo total de horas prestadas.

E) Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido nesta ordenanza, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

F) Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

a) Atencins de carcter persoal

b) Atencins de carcter persoal doutras actividades da vida diaria (acompaamentos fora do fogar)

c) Atencins de carcter apoio psicosocial e educativo

d) Atencins de carcter domstico e da vivenda

e) Atencins de carcter tcnico e complementario

f) ---------------------------------------------------------------

G) Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

H) Que o servicio se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde de o Servizo de axuda no fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

I) Que nas dependencias do Concello est a disposicin das persoas usuarias un libro de queixas e reclamacins.

L) Que co presente acordo se lle entrega persoa usuaria unha copia da ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar debidamente visada.

Ambas partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, e o asinan

En a de .de 200..

A persoa usuaria O/A tcnico responsable

ANEXO VII

SOLICITUDE DE DOMICILIACION BANCARIA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

A favor de:

En concepto de:

Datos da persoa beneficiaria

N.I.F.

NOME E APELIDOS

Entidade bancaria

Oficina

Titular da conta

Codigo conta cliente (20 dixitos)

ENTIDADE

OFICINA

D.C

NUMERO DE CONTA

En __________________, a ____, de _________________________ de 20___

O/a interesado/a,

(Selo da entidade bancaria)

ANEXO VIII

SEGUIMENTO DO SAF

1.-Datos de Identificacin do Expediente:

Nome e apelidos:

Data de nacemento

DNI

Estado civil

Data do proxecto

Data visita anterior

Data do seguimento

2.-Tipo de seguimento:

3.- Valoracin do servizo de axuda a domicilio prestado

Informacins emitidas polo persoal de Atencin

Actitude de/dos usuarios

Valoracin da situacin

Evolucin negativa

Empeoramento visible ou apreciable

Situacin estabilizada

Evolucin positiva

Mellora visible ou apreciable

Observacins xerais

Situacin funcional

comida

Arranxo persoal

aseo

vestido

movilidade

outros

Comunicacin

Situacin sade

medicacin

Control de esfinteres

Observ.variacins

Fsica/mental

Situacin familiar

Observ.

4.-SEGUIMENTOS COMPLEMENTARIOS DOUTROS SERVIZOS

TELEASISTENCIA

COMEDOR SOBRE RODAS

FARMACIA SOBRE

OUTROS.

5.-PROPOSTAS

PROPOSTA DO ESTADO DE SAF

Continuidade

Continuidade con cambios

Suspensin/supresin

Baixa

Reinicio

PROPOSTA DE CAMBIO/PROPOSTA OUTROS SERVIZOS OU COMPLEMENTARIOS

MOTIVO DE SUSPENSIN DO SERVIZO

Ausencia temporal do usuario

Ingreso no hospital

Por falta de orzamento

Cambio temporal nas sas circunstancias

Outros

MOTIVO DE BAIXA DO SERVIZO

Defuncin

Renuncia do usuario

Modificacin da situacin

Ingreso en residencia vlidos

Ingreso en residencia asistidos

Resolucin da problemtica

Incumprimento dos obxectivos

Acceso a outros recursos incompatibles

cambios?si/non

Proxecto actual /nova proposta

Motivo do cambio

Tarefas

Persoal auxiliar

Intesidade do servizo

Horario de prestacin

Das de atencin

VALORACIN DA PRESTACIN DO SERVIZO

Auxiliar

Usuario/a

Cumpre horario

Respeta horarios

Tempo

Tempo de prestacin

Tarefas asignadas

Tarefas asignadas

Actitude/carcter

Actitude/carcter

Incidencias

Incidencias

Relacin co usuario/a

Relacin co/a auxiliar

Relacin coidador/a

Relacin co coidador/a

Relacin familia

Relacin familiar

Coidador/a

Consecucin de obxectivos

Medios dispoibles

OUTROS OBSERVACINS

OBSERVACINS XERAIS

Carral, de de 201

A traballadora social N Colex:

ANEXO IX

AXUDA NO FOGAR

BAIXA TEMPORAL DO SERVIZO

D/D con DNI n

usuario/a do Servizo de axuda no fogar municipal desde con domicilio en

e telfono:

A cubrir s no caso de que a peticin non sexa presentada pola persoa solicitante do servizo.

Nome e apelidos con DNI:

Enderezo:

Telfono:

Relacin co beneficiario:

SOLICITA A BAIXA TEMPORAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PRESTADA POLO CONCELLO DE CARRAL.

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACCESO POR LIBRE CONCORRENCIA .

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A TRAVS DO SISTEMA PARA A AUTONOMA E ATENCIN A DEPENDENCIA.

MOTIVO DA BAIXA

Peticin da persoa interesada

Traslado de domicilio propio

Traslado temporal para convivir con familiares ou amizades

Ingreso hospitalario

Ingreso nun centro residencial

Enfermidade

Vacacins ou viaxes

Outros

PERIODO DE BAIXA SOLICITADO

Desde ata

Carral a de de 201 .

Contra este regulamento poder interpoerse directamente recurso contencioso-administrativo ante o rgano de tal xurisdicin e no prazo que establece a Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicin contencioso-administrativa

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios