Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Publicación provisional : 19-06-2014 BOP N 116 -- Publicación definitiva : 22-08-2014 BOP N 159
Redacción Aplicable desde 09-09-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza
 - ARTIGO 2 . Obrigados ao pagamento.
 - ARTIGO 3. Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.
 - ARTIGO 4. Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.
 - ARTIGO 5 . Conta do prezo pblico.
 - ARTIGO 6. Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.
 - ARTIGO 7.-Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.
 - ARTIGO 8 . Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.
 - ARTIGO 9. Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo
 - Artigo 10.- Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Costitucin, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e ao abeiro co previsto no artigo 127 en relacin ao artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 , do 5 de marzo , polo que se aproba o Texto Refundio da Lei Reguladora de Facendas Locais, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar.

O servizo de axuda no fogar configrase como un servizo pblico que se presta de acordo co establecido na Lei 13/2008,de servizos sociais de Galicia e ademis normativa que a desenvolve, en especial a Orde do 22 de xaneiro de 2009,pola que se regula o servizo de axuda no fogar e o Decreto 99/2012,polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

O servizo de axuda no fogar prestarase conforme ao establecido no Regulamento Municipal do servizo de axuda no fogar do concello de Carral e s disposicins da presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2 . Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigadas ao pagamento do prezo pblico regulado mediante a presente ordenanza as persoas usuarias do servizo municipal de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 3. Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.  
 

1.A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar,calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia ,vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2.O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar,constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso,de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependncia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  ARTIGO 4. Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.  
 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivncia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cs seguintes criterios:

1 Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia.Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das pesoas fsicas.

2.Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivncia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte s regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991,do 6 de xuo , do imposto sobre o patrimonio, com deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder.Igualmente,para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991,do 6 xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3 A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables,modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

   
  ARTIGO 5 . Conta do prezo pblico.  
 

Aos efectos previstos para a palicacin das tarifas, establcese o prezo da hora de prestacin do servizo efectivo en 13,00 , revisable anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo publicado polo Instituto Nacional de Estadstica.

O importe total ser o resultado de multiplicar a conta do prezo pblico referida a unha hora de prestacin do servizo polo nmero de horas de prestacin efectiva do mesmo.

   
  ARTIGO 6. Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.  
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ou indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custe do servizo.

2.Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

( referenciada ao IPREM)

ata

GRADO I

GRADOII

GRADO III

< = 20 h

< = 45 h

< = 70 h

100%

0,00%

0,00%

00,0%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14.,36%

21,97%

3.Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA,ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas en servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivamente prestadas de servizo,no caso das persoas que tean mis horas,aplicarase a normativa en vigor.

4.En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento,poder exceder o 90% do custo de servizo determinado en termos de prezo/hora.

5.No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido,para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias,aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

%Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaemento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

400

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

   
  ARTIGO 7.-Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.  
 

1.Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia,ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006,aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base ao clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONOMICA

Participacin no custo do servizo de SAF bsico.

Inferior ao 0.80 IPREM

0%

Desde o 0.80 e menor ou igual ao 1.20 IPREM

10%

Maior ao 1.20 e menor ou igual ao 1.5 IPREM

15%

Maior ao 1.5 e menor ou igual ao 1.70 IPREM

20%

Maior ao 1.70 e menor ou igual ao 2 IPREM

30%

Maior ao 2 e menor ou igual ao 2.50 IPREM

40%

Maior ao 2.50 do IPREM

65%

2.Sen prexuzo do establecido no punto anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar,exclusin social ou pobreza infantil ,circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social..

3. En calquera caso,establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  ARTIGO 8 . Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.  
 

De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Carral, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

   
  ARTIGO 9. Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo  
 

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados neste acordo regulador, nace, en xeral, dende o da en que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

Unha vez aprobada a alta no servizo, procederase inclusin da persoa beneficiaria no padrn correspondente do prezo pblico.

A alta no padrn ser notificada ao beneficiario, facndolle constar a capacidade econmica que ser tida en conta, xunto co nmero de horas mensuais de servizo prestado efectivamente,para a fixacin da cota a cobrar.

Unha vez ao ano, ou antes, no caso de producirse cambios na situacin das persoas usuarias,a ctualizarase a capacidade econmica das persoas usuarias do servizo utlizando os ltimos datos fiscais dispoibles relativos aos mesmos. No caso de que as sexa necesario, o departamento de Servizos Sociais do Concello requirir s persoas beneficiarias , para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, a efectos desa actualizacin da capacidade econmica.

O pago dos prezos pblicos realizarase mensualmente mediante domiciliacin bancaria nos primeiros quince das do mes seguinte a prestacin do servizo, na entidade bancaria que a persoa usuaria establecese para tal efecto.

   
  Artigo 10.- Infraccins e sancins.  
 

As infraccins e sancins rexernse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza municipal reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar do Concello de Carral publicada no BOP n 227 do 29 de novembro de 2010 e da ordenanza reguladora da prestacin do servizo de axuda no fogar e da sa taxa no Concello de Carral publicada no BOP n 67 do 24 de marzo de 1999.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza entrar en vigor despois sa publicacin no Boletn Oficial da Corua e do transcurso do prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, nos termos do artigo 70.2 desta.

Para o non expresamente regulado nesta ordenanza fiscal, estarase ao disposto na normativa autonmica de aplicacin e no regulamento do servizo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios