Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - ORDENANZA FISCAL N 5 REGULADORA DA TAXA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN OU DE QUE ENTENDAN O CONCELLO OU AS AUTORIDADES LOCAIS, A INSTANCIA DE PARTE

Publicación provisional : 05-03-1999 BOP N 52 -- Publicación definitiva : 28-04-1999 BOP N 95
Aplicable desde 26-08-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Natureza e fundamento
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Dereito a percepcin
 - Artigo 4. Suxeito pasivo
 - Artigo 5. Responsables
 - Artigo 6. Supostos de nun suxeicin
 - Artigo 7. Cota tributaria
 - Artigo 8. Tarifa
 - Artigo 9. Percepcin
 - Artigo 10. Declaracin e ingreso
 - Artigo 11. Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Natureza e fundamento  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 ao 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este Concello modifica a ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS SERVIZOS MUNICIPAIS, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo s sas normas ao prevido no artigo 57 da citada Lei 2/2004.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entende a administracin ou as autoridades municipais.

2. Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

   
  Artigo 3. Dereito a percepcin  
 

1. Adquirirase o dereito a percepcin da taxa e nacer a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada esta actividade na data de presentacin da oportuna solicitude.

2. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada polo feito de que non se recoezan as situacins solicitadas polo interesado. Tampouco se ver afectada a obriga de contribur pola renuncia ou a desistencia do solicitante unha vez transcorridos dez das dende a presentacin da correspondente solicitude.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 5. Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 6. Supostos de nun suxeicin  
 

1. Non estarn suxeitos taxa aqueles contribuntes que soliciten compulsa de documentos e certificacins requiridas polos propios Servizos Sociais deste Concello.

2. Non se admitir nesta taxa beneficio tributario ningn que non vea establecido en tratados e acordos internacionais ou en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 7. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recaido.

3. As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50% cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacins dos expedientes, entendendo por urxencia cunha antelacin mnima de 24 horas.

   
  Artigo 8. Tarifa  
 

A tarifa desta taxa ser a seguinte:

1. Por certificados de empadroamento do censo de poboacin vixente ou de censos anteriores, de convivencia e de residencia: 0,85 euros.

2. Certificacin de documentos ou acordos municipais: 12,90 euros.

3. Pola verificacin de poderes que tean que producir efectos nas oficinas municipais: 10,75 euros.

4. Por cada certificacin que se expida de servizos urbansticos solicitada a instancia de parte: 21,50 euros.

5. Por cada informe urbanstico que se expida sobre caractersticas de terreo, ou consulta para o efecto, de edificacin a instancia de parte: 21,50 euros.

6. Por cada fotocopia en branco e negro de documentos que figuren en expedientes administrativos que consten no Arquivo municipal, a primeira folla: 0,85 euros; cada unha das follas seguintes: 0,15 euros.

7. Por cada fotocopia en branco e negro de documentos que figuren no expediente de contratacin de obras, subministracins ou servizos, a primeira folla: 1,70 euros; cada unha das follas seguintes: 0,35 euros.

8. As demais certificacins: 0,85 euros.

9. Taxa por tramitacin do expediente necesario para a resolucin de declaracin de fra de ordenacin de edificacins, construcins e instalacins e, se corresponde, a legalizacin de usos incompatibles ao abeiro da disposicin transitoria 3 da Lei 2/2010, de medidas urxentes de modificacin da Lei 9/2002. A cota tributaria a esixir nas solicitudes de declaracin de fra de ordenacin de edificacins determinarase en funcin da superficie construda das edificacins, construcins ou instalacins correspondentes, con arranxo ao seguinte cadro:

SUPERFICIE

TAXA A IMPOER

0 100 m2

121,88

101 200 m2

182,40

201 500 m2

212,66

501 1.000 m2

369,04

A partir de 1.001 m2

580,86

10. Tramitacin de denuncias urbansticas:

TIPO DE LICENZA

TAXA A IMPOER

OBRA MAIOR

81,50

OUTRAS OBRAS

46,20

11. Taxa por solicitude de licenza urbanstica de obra ou pola presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa:

TIPO DE LICENZA

TAXA A IMPOER

OBRA MAIOR

157,20

PRESENTACIN DE DECLARACIN RESPONSABLE OU COMUNICACIN PREVIA

61,35

12. Taxa por solicitude de licenza de primeira ocupacin:

SUPERFICIE

TAXA A IMPOER

0 100 m2

121,88

101 200 m2

182,40

201 500 m2

212,66

501 1.000 m2

369,04

A partir de 1.001 m2

580,86

13. Taxa por solicitude de licenza de parcelacins urbansticas:

TAXA A IMPOER

Solicitude

100,00

   
  Artigo 9. Percepcin  
 

1. Percbese a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, o dereito percepcin prodcese cando tean lugar as circunstancias que provoquen a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10. Declaracin e ingreso  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, no momento da solicitude ou no intre da presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, con carcter xeral polo procedemento do selo municipal realizado a travs da aplicacin do rexistro xeral do Concello (SIGEM), sobre o propio escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de procedemento administrativo comn, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se lle poder dar curso sen que se emende a deficiencia, e para tal fin se requirir ao interesado para que, no prazo de dez das, aboe as cotas correspondentes, co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. O importe da taxa tamn se poder esixir mediante o pagamento en efectivo, substitundose o selo municipal por un recibo duplicado, e un dos exemplares unirase ao escrito e outro copia que se devolva persoa interesada.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, cunha redaccin definitiva aprobada polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor ao da seguinte ao da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, mantendo a sa vixencia en tanto non sexa modificada ou derrogada expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios