Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA MUNICIPAL N 31, REGULADORA DE AXUDAS PARA SITUACINS DE EMERXENCIA SOCIAL E PARA A INSERCIN SOCIAL DO CONCELLO DE ARTEIXO

Publicación provisional : 10-07-2014 BOP N 130 -- Publicación definitiva : 26-08-2014 BOP N 161
Redacción Aplicable desde 12-09-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TITULO I.- DISPOSICINS XERAIS
 - TITULO II.- PERSOAS BENEFICIARIAS DAS AXUDAS
 - TITULO III.- XESTIN E PROCEDEMENTO PARA A CONCESIN DE AXUDAS
 - TITULO IV.- CRITERIOS DE VALORACIN
 - TTULO V. - XESTIN PRESUPOSTARIA E XUSTIFICACIN
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Os servizos sociais municipais teen como unha das sas funcins e tarefas mis consolidadas a de proporcionar atencin e axuda a persoas que atravesan unha situacin vital de dificultade, derivada a maior parte das veces pola imposibilidade de facer fronte a determinados gastos que ou ben son necesarios para o mantemento dunha forma de vida compatible coa dignidade que toda persoa ten dereito ou que mesmo son precisos, en determinadas ocasins, para asegurar a supervivencia.

A sa competencia vn determinada de conformidade co previsto na lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, modificada por Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalizacin e sostibilidade da Administracin Local, no seu artigo 26 .1. Os Municipios debern prestar, en todo caso, os servizos seguintes: Nos Municipios con poboacin superior a 20.000 habitantes, avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e a atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social , e no artigo 21.1 d) da Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia atribundo aos Concellos a colaboracin na xestin das prestacins econmicas nos termos que regulamentariamente se establezan, razn de ser da presente ordenanza dado a natureza regulamentaria desta.

As administracins pblicas, neste caso o Concello de Arteixo, precisan dispoer dunha ordenanza xil e efectiva, de maneira que poida conciliarse a atencin s persoas en situacin de emerxencia social coa normativa e cos procedementos propios da administracin e cos que son de aplicacin nestes casos.

A presente ordenanza trata de xuntar ambos os dous requisitos -atencin efectiva s necesidades sociais e cumprimento normativo- poendo especial nfase na axilidade do procedemento xa que unha parte importante da eficacia da prestacin econmica reside en que poida ser cuberta de inmediato.

O procedemento a seguir non o xeneral de concorrencia competitiva que fixa a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins, pois resulta implcita nas prestacins a conceder e nas condicins sociais dos beneficiarios as razns de interese pblico social, humanitarias e outras que dificultan unha convocatoria pblica de conformidade co establecido no artigo 22.2 c) da citada Lei.

As normas contidas nesta ordenanza son complementarias, neste municipio, Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia.

   
  TITULO I.- DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. - Rxime Xurdico

A concesin das prestacins municipais baixo a denominacin de emerxencia social, rexeranse polo disposto na presente Ordenanza e nas disposicins que se adopte para a sa aplicacin e desenvolvemento.

Artigo 2. Obxecto

Constite o obxecto desta ordenanza o outorgamento dunha prestacin non peridica de carcter econmico destinada a sufragar gastos especficos de carcter extraordinario necesarios para previr, evitar ou paliar situacins carencias, urxencias sociais ou situacins de marxinacin social. Estn dirixidas a persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios e nas que concorran factores de risco, sendo sempre un apoio intervencin social.

Artigo 3. - Criterios xerais para a concesin das axudas

Para a concesin de axudas econmicas haberanse de cumprir os seguintes criterios xerais:

a) Situacins acreditadas de necesidade

b) Que a necesidade obxecto da axuda estea valorada por unha persoa tcnica de servizos sociais e integrada nun proceso de intervencin social.

c) O pagamento da axuda efectuarase entidade ou profesional que presta o servizo, cabendo a excepcin deste requisito en casos moi xustificados e debidamente salientados no expediente que podern ser aboadas persoa solicitante.

Artigo 4. - Incompatibilidade das axudas

Ser incompatible a concesin da axuda econmica co goce gratuto de servizos que cubran as mesmas necesidades. As mesmo, non podern outorgarse axudas polo mesmo concepto que fosen concedidas por outras Administracins ou organismo pblico. Exceptuarase este ltimo requisito se a axuda concedida non solucionase a necesidade, podendo neste caso complementarse desde esta Administracin sen que en ningn caso poida superar o custo total do obxecto da axuda.

Artigo 5. - Clasificacin das prestacins

Necesidades bsicas non cubertas por outros sistemas de proteccin:

a) Cobertura de necesidades bsicas con carcter xeral:

Alimentos, vestiario, aloxamento e demais indispensables para o desenvolvemento da vida diaria.

Gastos sanitarios: prteses oculares, prtese e arranxos dentais e gastos farmacuticos e outros de anloga natureza.

b) Axudas de uso e mantemento de vivenda:

Fianzas para alugueres de vivendas.

Importes pendentes para evitar o desafiuzamento.

Pequenos arranxos na vivenda habitual cando estes se consideren imprescindibles para a permanencia no domicilio.

Limpezas e desentullos en vivendas.

c) Outros gastos excepcionais, valorados polas persoas tcnicas municipais de servizos sociais como indispensables para previr a marxinacin e favorecer a normalizacin de individuos e familias.

d) Desenvolvemento de actividades de insercin socio- laboral

1. Asistencia a cursos de formacin: matrculas, material e transporte

2. Atencin ao menor:

Actividades extraescolares

Libros e material escolar

Artigo 6. - Criterios de Valoracin

Os criterios para efectuar a valoracin co obxecto de conceder estas axudas son os recollidos no artigo 11 desta Ordenanza.

   
  TITULO II.- PERSOAS BENEFICIARIAS DAS AXUDAS  
 

Artigo 7. - Tipos de beneficiarios/as

Podern ser beneficiarios/as destas axudas as persoas fsicas para si ou para a sa unidade familiar que renan os requisitos que se mencionan no apartado seguinte. Entndese por unidade familiar a formada por mis de unha persoa cuxos membros, convivan no mesmo domicilio.

Artigo 8. - Requisitos dos beneficiarios/as:

1. Ser maior de idade ou menor emancipado.

2. Estar empadroado no municipio de Arteixo de forma ininterrompida polo menos cun ano de antigidade. Excepcionalmente podern ser beneficiarias, logo de informe dos tcnicos municipais de servizos sociais, aquelas persoas que carecendo de domicilio en Arteixo a sa situacin de urxencia social faga necesaria esta axuda. Outra excepcin sern aquelas persoas que vean cunha derivacin doutro equipo de servizos sociais con informe e proxecto de intervencin previo.

3. Acreditar a situacin de necesidade.

4. Achegar a documentacin requirida en cada caso.

5. Aceptacin expresa, por parte da persoa usuaria, das condicins que figuran no deseo de intervencin social.

6. Acreditar mediante documento de declaracin responsable de estar ao corrente das obrigas fiscais e coa Seguridade Social, as coma a declaracin xurada ou promesa na que se faga constar que non se recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda solicitada.

   
  TITULO III.- XESTIN E PROCEDEMENTO PARA A CONCESIN DE AXUDAS  
 

Artigo 9. Documentacin

1. Orixinal e fotocopia para compulsar o Documento Nacional de Identidade dos membros da unidade familiar que o posan. No suposto de estranxeiros tarxeta de residente, de asilo ou refuxio ou calquera outro documento que permita sa estada legal no pas.

2. Orixinal e fotocopia para compulsar do Libro de Familia ou calquera outro documento que acredite convivencia.

3. Acreditacin dos ingresos econmicos de todos os membros da unidade familiar a travs de:

a. Nminas, recibos, xustificantes de pensins, certificados do INEM ou calquera outro documento que acredite os ingresos da persoa ou unidade familiar.

b. Declaracin responsable do interesado/a na que se faga constar, se o caso, a carencia absoluta de rendas familiares.

c. En todo caso, asinarase por todos os membros da unidade de convivencia unha autorizacin para o acceso aos seus datos do Imposto sobre a Renda das Persoas Fsicas.

d. Declaracin da persoa interesada de estar ao corrente das obrigas fiscais e coa Seguridade Social ( artigo 24.4 e 24.5 do Real decreto 887/2006 do 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencins), as coma a declaracin xurada ou promesa na que se faga constar que non se recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda que se solicita.

e. Declaracin de non estar incurso en ningunha das causas de prohibicin para obter a condicin de beneficiario/a da axuda.

4. Achega dos movementos da conta bancaria dos ltimos seis meses.

5. Documentos acreditativos da situacin de necesidade determinantes da solicitude que deben ser orixinais e se precisan devolucin, indicar nestes que se concedeu a axuda para o seu pagamento, as coma o xustificante do seu custo ou presuposto.

Artigo 10. - Procedemento para a concesin das axudas.

a. Solicitude en modelo oficial dirixido ao Excelentsimo Sr. Alcalde e presentado no Rexistro Municipal correspondente por calquera dos medios previstos no art. 38 da Lei 30/1992, do 2 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn. As mesmo, poderase iniciar tamn de oficio mediante informe emitido polas persoas tcnicas municipais de servizos sociais, que iniciar o expediente para todos os efectos.

b. Estudo e valoracin da peticin, ou da situacin no caso de terse iniciado de oficio, e das circunstancias familiares por parte das tcnicas ou tcnicos municipais de servizos sociais que necesariamente incluir a realizacin da Historia Social Familiar e o Deseo de Intervencin Social personalizado.

c. A proposta de concesin ou denegacin da axuda ser asinada por tcnicas/os municipais de servizos sociais e, ser examinada pola mesa de valoracin formada polas/os tcnicas/os de servizos sociais estando presidida pola persoa responsable poltica da rea de Servizos sociais.

d. A proposta de concesin deber axustarse necesariamente s caractersticas destas axudas e existencia de crdito axeitado e suficiente.

e. A tramitacin das axudas ser mediante unha peticin cunha separacin temporal mnima de tres meses.

   
  TITULO IV.- CRITERIOS DE VALORACIN  
 

Artigo 11. Indicadores

Para a concesin da axuda de emerxencia social teranse en conta os seguintes indicadores:

a. Indicador econmico. Con carcter exclunte.

Carecer de ingresos anuais superiores ao IPREM que se fixe anualmente, incrementado nun 15% por cada un dos membros da unidade familiar. Para os efectos do cmputo dos ingresos para o recoecemento da prestacin, terase en conta a base impoible da ltima declaracin da Renda das persoas fsicas, previa aplicacin ao mnimo persoal e familiar do imposto; e cando non sexa obrigatorio realizala, acreditar ingresos anuais inferiores ao lmite establecido a travs de nminas, certificados do INEM, certificados da Seguridade Social sobre vida laboral ou percepcin de pensins, certificacin de xuros bancarios e os ltimos movementos bancarios e calquera outra que se considere necesaria para acreditar os recursos econmicos familiares.

Computaranse como recursos a totalidade de ingresos que se obtean polos conceptos de rendemento de traballo, retribucins, renda, prestacins nos 6 meses anteriores data da solicitude.

Descontarase o gasto de vivenda: alugueiro ou hipoteca, at un mximo de 350 /mes.

No suposto de que sexa unha familia monoparental con mis de un menor a cargo, ou con persoa con eivas ou dependente a cargo, incrementarase nun 0,8 o nmero de persoas computbeis.

b. Situacins de risco e/ou exclusin social.

Valoraranse as situacins de desatencin ou problemas de conduta nos menores que integran a unidade familiar; situacins carencias ou de conduta desarraigada que afectan aos proxenitores ou outros adultos integrantes da unidade familiar; situacins de violencia de xnero e outras circunstancias de risco non recollidas nos tems anteriores.

c. Proceso de Intervencin social, individual ou familiar.

para aplicar con persoas e/ou familias en proceso de atencin nas que se dan situacins de especial necesidade.

Artigo 12. - Conta da axuda

A conta mxima da axuda ser:

a. En concepto dos apartados a) b) c) do art.5 desta ordenanza): At un mximo anual do 500% do IPREM.

b. En concepto dos apartados d) do art.5 desta ordenanza): e concepto: At un mximo anual do 100% do IPREM.

S se poder solicitar unha axuda por trimestre para calquera dos conceptos anteriores.

   
  TTULO V. - XESTIN PRESUPOSTARIA E XUSTIFICACIN  
 

Artigo 13. - Aboamento da axuda

A xestin orzamentaria das axudas recollidas na presente Ordenanza efectuarase con cargo partida 231.480.00, destinada para este fin e co lmite dos crditos consignados nesta. Faranse efectivas a travs do sistema de pagamento a xustificar e/ou anticipo de caixa fixa, de conformidade co establecido no Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; o RD 500/1990 e as bases de execucin do Presuposto municipal deste Concello.

Artigo 14. - Xustificacin do gasto

A xustificacin do gasto acreditarase mediante as facturas dos pagamentos e dos gastos realizados que debern cumprir os requisitos regulamentarios establecidos, ou mediante outros documentos de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil.

Tentarase, na medida do posible, realizar o pagamento ao acredor do servizo en funcin das caractersticas da emerxencia. Se isto non posible ou dificulta a tarefa administrativa, realizarase o pagamento persoa solicitante que dispoer dun prazo mximo de 15 das para xustificar -mediante factura- o importe da axuda.

No caso de non ter xustificada a axuda concedida, non se admitirn novas solicitudes.

Con carcter excepcional e, debidamente xustificado no expediente por parte das persoas tcnicas municipais de servizos sociais e, ante determinadas situacins extremas, ao perceptor da axuda non se lle requirir a xustificacin do gasto polos medios determinados con carcter xeral e sinalados no primeiro pargrafo deste artigo, senn mediante calquera medio admisible en dereito ou, no seu caso, mediante o informe correspondente dos Servizos Sociais, sobre a base da concorrencia dunha determinada situacin extrema de necesidade (artigo 30.7 da Lei xeral de subvencins)

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Queda derrogada a Ordenanza nm. 31 reguladora de Axudas para a Insercin Social-Emerxencias Sociais do Concello de Arteixo, aprobada polo Pleno da Corporacin celebrado o 29 de abril de 2010 e publicada no BOP do 12 de xullo de 2010.

   
  Disposicin final  
 

De conformidade co que dispn o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases do rxime local, esta ordenanza entrar en vigor unha vez que o Concello publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 65.2 desa Lei.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo DE 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios