Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza reguladora das comunicacins previas en obras e actividades

Publicación provisional : 09-06-2014 BOP N 108 -- Publicación definitiva : 24-07-2014 BOP N 140
Redacción Aplicable desde 05-09-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO PRIMEIRO.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO SEGUNDO.PROCEDEMENTO
 - CAPTULO TERCEIRO.ACTIVIDADE DE CONTROL E INSPECCIN
 - CAPTULO CUARTO.RXIME SANCIONADOR
 - Disposicins
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, impn aos Estados membros a obriga de eliminar todas as trabas xurdicas e barreiras administrativas inxustificadas liberdade de establecemento e de prestacin de servizos que se contemplan nos artigos 49 e 57 do Tratado de Funcionamento da Unin Europea, respectivamente, establece un principio xeral segundo o cal o acceso a unha actividade de servizos e o seu exercicio non estarn suxeitos a un rxime de autorizacin. A transposicin parcial ao ordenamento xurdico espaol realizado a travs da Lei 17/2009, do 23 novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, dispn que unicamente podern manterse reximes de autorizacin previa cando as se estableza por Lei, cando non sexan discriminatorios, estean xustificados por unha razn imperiosa de interese xeral e sexan proporcionados. En particular, considerarase que non est xustificada unha autorizacin cando sexa suficiente unha comunicacin ou unha declaracin responsable do prestador, para facilitar, se cmpre, o control da actividade.

En Espaa, a incorporacin produciuse mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio (BOE do 24/11/2009) . Ademis, as Cortes aprobaron a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio citada (BOE do 23/12/2009) . Esta lei modificou, entre outras normas, o artigo 84.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, quedando redactado do seguinte modo:

As entidades locais podern intervir a actividade dos cidadns a travs dos seguintes medios:

a) Ordenanzas e bandos.

b) Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuzo das excepcins previstas na lexislacin de aplicacin.

c) Sometemento a comunicacin previa ou a declaracin responsable, de conformidade co establecido no artigo 71 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

d) Sometemento a control posterior ao inicio da actividade e execucin de obra, para os efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora de dita actividade ou obra..

e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a prohibicin deste.

Ademais, engadiu o artigo 71 bis Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativo declaracin responsable e comunicacin.

Posteriormente a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economa sostible, engadiu un novo artigo 84 bis lei 7/1985, onde establece bsicamente, e sen prexuzo do disposto no artigo 84 que, con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo. Finalmente, esta lei engade un artigo 84 ter coa seguinte redaccin: Cando o exercicio de actividades non precise autorizacin habilitante e previa, as entidades locais debern establecer e planificar os procedementos de comunicacin necesarios, as como os de verificacin posterior do cumprimento dos requisitos precisos para o exercicio de dita actividade polos interesados previstos na lexislacin sectorial.

Regulamentariamente, modificouse mediante o Real decreto 2009/2009, do 23 de decembro, o pargrafo 1 do artigo 22 do Regulamento de servizos das entidades locais, quedando coa seguinte redaccin: A apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse aos medios de intervencin municipal, nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio.

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sostibilidade da Administracin local, no seu artigo primeiro, apartado vinte, dalle unha nova redaccin ao artigo 84 bis da Lei 7/1985, do 2 de abril, establecendo que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo. Non obstante, poder esixirse unha licenza ou outro medio de control preventivo respecto a aquelas actividades econmicas:

a) Cando estea xustificado por razns de orde pblico, seguridade pblica, sade pblica ou proteccin do medio ambienteno lugar concreto onde se realice a actividade, e estas razns non poidan salvagardarse mediante a presentacin de unha declaracin responsable ou de unha comunicacin previa.

b) Cando pola escasez de recursos naturais, a utilizacin do dominio pblico, a existencia de inequvocos impedimentos tcnicos ou en funcin da existencia de servizos pblicos sometidos a tarifas reguladoras, o nmero de operadores econmicos do mercado sexa limitado.

No mbito autonmico, a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia (DOG 29/12/2010) , establece un marco xurdico para o desenvolvemento da actividade comercial en Galicia. Esta norma dispn que as actividades comerciais non suxeitas ao trmite de incidencia, efecto ou impacto ambientais nin ao informe da consellera titular da competencia de sanidade estarn exentas da obtencin de licenza municipal, bastando para o inicio desta a presentacin dunha comunicacin previa ou dunha declaracin responsable (artigo 28).

Posteriormente, o Real decreto-lei 19/2012, do 25 de maio, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos elimina todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa, motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblica, ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo cunha superficie de ata 300 metros cadrados. A devandita flexibilizacin estndea tamn a todas as obras ligadas ao acondicionamento de locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra, de conformidade coa Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenacin da edificacin.

A Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, derrogou o antedito Real decreto-lei e introduciu na sa disposicin adicional terceira adicada s instalacins de redes pblicas de comunicacins electrnicas a previsin de que as disposicins contidas no Ttulo I da Lei aplicarnse s estacins ou instalacins radioelctricas utilizadas para a prestacin de servizos de comunicacins electrnicas dispoibles para o pblico, a excepcin daquelas nas que concorran as circunstancias referidas no artigo 2.2 da devandita lei, ocupen unha superficie superior a 300 metros cadrados, computndose a tal efecto toda a superficie includa dentro do valado da estacin ou instalacin ou, tratndose de instalacins de nova construcin, taan impacto en espazos naturais protexidos. A presente Disposicin estndese sen prexuzo da aplicacin a ditas instalacins do establecido na Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacins, e a sa normativa de desenvolvemento.

A Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a sa internacionalizacin ven a ratificar esa dinamizacin e simplificacin nos trmites respecto s actividades que se vian facendo nos ltimos anos coa finalidade de impulsar as actividades e comercio, ampliando as actividades que se inlen no anexo da Lei 12/2012 e a superficie ata 500 metros cadrados.

A Lei 9/2013, do 12 de decembro, do emprendemento e competitividade econmica de Galicia da un paso mis respecto s actividades, establecendo un rxime xurdico nico e con carcter xeral a supresin da necesidade de obtencin de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalacin, implantacin ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial. Establecendo como modelo o de comunicacin previa, estendendo dito modelo s licenzas de obras, de xeito que se establece tamn o rxime xeral de comunicacin previa xunto coa reserva para a licenza naqueles casos en que unha norma estatal as o esixe, singularmente a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenacin da edificacin, e o artigo 23 do Real decreto-lei 8/2011, do 1 de xullo, de medidas de apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto pblico e cancelacin de dbedas con empresas e autnomos contradas polas entidades locais, de fomento da actividade empresarial e impulso da rehabilitacin e de simplificacin administrativa.

Como consecuencia, este Concello, dentro das medidas de adaptacin nova normativa, mediante a presente Ordenanza, pretende facilitar e facultar a posta en marcha de actividades econmicas as como a realizacin de actos de uso do solo e do subsolo que non requiran unha licenza previa, co fin de estender a eliminacin de trabas e axilizacin administrativa a outras actividades, de xeito que podern iniciarse sen previa licenza municipal desde o mesmo da da presentacin da comunicacin previa, sen necesidade de esperar finalizacin do control municipal, o cal se mantn anda que se articule a posteriori.

Polo tanto, en virtude da autonoma local constitucionalmente recoecida, que garante aos municipios personalidade xurdica propia e plena autonoma no mbito dos seus intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de control das actividades que se desenvolvan no seu termo municipal, dtase a presente Ordenanza, previa observancia da tramitacin establecida para ese fin polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local.

   
  CAPTULO PRIMEIRO.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.Obxecto.

1.A presente Ordenanza ten por obxecto regular as formas de intervencin administrativa no mbito urbanstico no Concello de Cario, establecndose con carcter xeral o rxime de comunicacin previa para a instalacin e inicio de actividades as como para a execucin de obras e, xunto cunha reserva para a licenza naqueles supostos en que unha norma da Comunidade Autnoma ou estatal as o esixa.

2.A finalidade desta Ordenanza garantir que os establecementos adicados a actividades econmicas cumpren coas condicins tcnicas de seguridade, de hixiene, sanitarias, de accesibilidade e confortabilidade, de vibracins e de nivel de rudos que regulamentariamente se determinen nas normas especficas de cada actividade, nas Normas Bsicas de Edificacin e Proteccin contra Incendios nos Edificios e coa normativa aplicable en materia de proteccin do medio ambiente e de accesibilidade de edificios.

3.A Ordenanza desenvolve a lexislacin de rxime autonmico e estatal.

Artigo 2.mbito de aplicacin.

Estan sometidos ao mbito de aplicacin desta ordenanza todo tipo de actos de edificacin e uso do solo e subsolo, as como o exercicio de actividades ou servizos que esixan a intervencin administrativa en execucin da sa funcin de polica na orde urbanstica e ambiental, coa finalidade de verificar o axuste ao planeamento, normas urbansticas, en materia de seguridade, sanitaria, ambiental e demais que resulten esixible.

Artigo 3.Medios de intervencin na actividade urbanstica.

1.O Concello de Cario poder intervir na actividade dos cidadns a travs dos seguintes medios:

a) Ordenanzas e bandos.

b) Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuzo das excepcins previstas na lexislacin de aplicacin.

c) Sometemento a comunicacin previa ou a declaracin responsable, de conformidade co establecido no artigo 71 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

d) Sometemento a control posterior ao inicio da actividade e execucin de obra, para os efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora de dita actividade ou obra.

e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a prohibicin deste.

2.As licenzas ou autorizacins outorgadas por outras Administracins pblicas non eximen aos seus titulares de presentar a comunicacin previa, respectndose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais.

3.Naqueles casos nos que a actuacin pretendida polo/a interesado/a requira dalgunha autorizacin, cualificacin ou informe favorable doutra Administracin pblica ou presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable ante esa Administracin distinta da municipal, que resulte esixible pola lexislacin sectorial aplicable, a presentacin da comunicacin previa requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente de dita autorizacin, cualificacin ou informe e no caso de obras e actividades suxeitas a comunicacin previa, deberse aportarse xunto coa documentacin.

4.Con carcter xeral, suprmese a necesidade de obter licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalacin, implantacin ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, as como para a execucin de obras, suxeitndose ao rxime xeral de comunicacin previa, sen prexuzo da reserva de obtencin de licenza para aqueles casos en que a norma estatal ou autonmica as o esixe.

5.A actividade de intervencin axustarse en todo caso aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade en relacin co fin que se persegue.

4.Definicins.

Aos efectos desta Ordenanza entenderase por:

1. Actividade econmica: toda aquela actividade industrial ou mercantil consistente en producin de bens ou prestacin de servizos conforme ao previsto no art. 22.1 do Regulamento de Servizo das Corporacins Locais.

2. Servizo: calquera actividade econmica por conta propia, prestada normalmente a cambio dunha remuneracin, contemplada no artigo 50 do Tratado da Comunidade Europea.

3. Declaracin responsable: o documento subscrito pola persoa titular de unha actividade empresarial ou profesional no que declara, baixo a sa responsabilidade, que cmpre cos requisitos establecidos na normativa vixente, que dispn da documentacin que as o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento durante a vixencia da actividade.

4. Comunicacin previa: documento mediante o cal os/as interesados/as poen en coecemento da Administracin pblica competente os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte o establecido coa normativa de procedemento administrativo.

5. Autorizacin ou licenza: acto regrado da autoridade municipal competente pola cal, tras a comprobacin das condicins establecidas pola normativa aplicable, autorzaselle ao/a solicitante para o exercicio dun dereito preexistente edificacin ou exercicio de actividades.

Artigo 5.Normas comns para o desenvolvemento das actividades.

1.As persoas responsables das actividades e establecementos estn obrigadas a desenvolvelas e mantelas nas debidas condicins de seguridade, salubridade, acsticas, accesibilidade e calidade ambiental, reducindo a posible afeccin dos espazos pblicos e empregando as mellores tcnicas dispoibles, que se o caso, resultaren necesarias para o cumprimento das condicins expresadas.

Artigo 6.Actos suxeitos a comunicacin previa.

1.Estarn suxeitos a comunicacin previa:

Os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que as se establezan nas leis.

Calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, as como as actividades recreativas e espectculos pblicos, ags nos casos en que por razns de interese xeral sexa necesaria a obtencin de licenza municipal, conforme establecido no artigo 41 da Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia.

O cambio de titularidade das actividades e obras.

O cambio relativo s condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento.

A modificacin na clase de actividade, cambio de localizacin, reforma substancial dos locais, instalacins ou calquera cambio que afecte seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

As actividades sometidas s procedementos de avaliacin de incidencia ambiental, as como as sometidas a autorizacin comercial autonmica.

Artigo 7.Actos suxeitos a licenza urbanstica e de actividade.

1.Quedarn suxeitas a previa licenza municipal de obra, sen prexuzo das autorizacins que sexan procedentes de acordo coa lexislacin aplicable, os seguintes actos de uso do solo e subsolo:

a) Os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral de ordenacin da edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin.

b) As intervencins en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicins.

d) Os muros de contencin de terras.

e) Os grandes movementos de terras e as explanacins.

f) Os parcelamentos, segregacins ou outros actos de divisin de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento urbanstico.

g) A primeira ocupacin de edificios.

h) A ubicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

i) A tala de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica e, en todo caso, cando a devandita tala derive da lexislacin de proteccin do dominio pblico.

2.Quedarn suxeitos ao rxime de licenza de actividade, os espectculos pblicos e actividades recreativas cando concorran razns de interese xeral derivadas da necesaria proteccin da seguridade e sade pblica, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde pblica, as como da adecuada conservacin do ambiente e do patrimonio histrico artstico:

a) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

b) A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas ao establecemento.

c) A celebracin dos espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan no Concello de Cario.

d) A celebracin dos espectculos e festexos taurinos.

e) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cuxa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

Artigo 8.Actos non suxeitos a licenza urbanstica ou comunicacin previa.

Non ser esixible licenza urbanstica ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

Os parcelamentos, segregacins, modificacins ou calquera outro acto de divisin de predios ou parcelas efectuadas en virtude de proxectos de compensacin, equidistribucin, normalizacin ou similar.

A demolicin de construcins declaradas en runa, ags que pola entidade das obras se esixa da solicitude de licenza acompaada do correspondente proxecto tcnico.

As obras de apontoamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras se esixa da solicitude de licenza acompaada do correspondente proxecto tcnico.

As obras derivadas de ordes impostas en expedientes de proteccin da legalidade urbanstica.

As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Cario no seu propio termo municipal, entendndose autorizadas polo acordo de aprobacin do rgano competente do Concello, logo da acreditacin no expediente do cumprimento da normativa.

As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou a de ordenacin do territorio.

Artigo 9.Erro na cualificacin do escrito achegado.

1.O erro na cualificacin do escrito achegado pola persoa interesada na eleccin dalgns procedementos de sometemento a licenza ou no de comunicacin previa, non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter. O Concello notificarlle ao interesado para facerlle constar tal circunstancia e, no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2.Cando a persoa interesada presentase ante o Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder executar a obra ou iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva licenza. Se iniciase a actividade ou executase a obra requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica e sancionadores.

3.Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o rxime aplicable o de comunicacin previa, notificarselle para sinalarlle que debe de achegar a documentacin e modelo correspondente e que non poder executar a obra en tanto non presente a devandita documentacin completa.

Artigo 10.Responsabilidades.

1.As e os tcnicos asinantes da documentacin tcnica achegada son responsables da sa calidade e axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2.As e os tcnicos directores das obras e instalacins proxectadas (director/a de obra e director/a de execucin) son responsables da sa correcta execucin, consonte coa documentacin tcnica aprobada, coas normas aplicables e, en ausencia de regulamentacin e instrucins especficas, coas normas tcnicas de recoecemento xeral e bo facer tcnico.

3.As e os tcnicos asinantes das certificacins ou declaracins que se acheguen sern responsables da exactitude e da veracidade contida nelas.

4.As e os titulares e promotores son responsables durante o desenvolvemento das actividades e execucin das obras do cumprimento das determinacins contidas na documentacin tcnica anexa comunicacin previa, as como da efectiva instalacin e cumprimento das condicins impostas pola administracin municipal ou outra autoridade competente.

5.A comunicacin previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a responsabilidade solidaria de quen promove as obras ou actividades, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as empresarios/as das obras ou actividade dos/as tcnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da sa execucin, respecto da conformidade das obras e da actividade coa ordenacin urbanstica de aplicacin e a sa adecuacin ao proxecto presentado.

Artigo 11.Alcance do control de legalidade da comunicacin previa.

1.A intervencin municipal, a travs da comunicacin previa circunscribirse estritamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal do proxecto tcnico e calquera outra documentacin esixible para ser executadas as obras e instalacins e implantar as actividades, as como a habilitacin legal do autor ou autores do proxecto, no caso de que a actuacin o requirise e da conformidade ou non do proxectado ao pretendido coa ordenacin urbanstica de pertinente aplicacin.

2.En ningn caso a intervencin municipal, a travs da comunicacin previa controlar os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins ou calidade dos elementos ou materiais empregados.

3.O control da legalidade realizado a travs da comunicacin previa acadar as condicins da edificacin establecidas no planeamento municipal e a demais lexislacin sectorial aplicable.

4.Cando a comunicacin previa presentada se refira intervencin parcial nun edificio, local ou actividade, o control municipal circunscribirse actuacin pretendida e, no seu caso, repercusin que poida ter no resto do edificio, local ou actividade co seu contorno.

Artigo 12. Consulta previa.

1.Os interesados podern presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernintes a un proxecto de apertura de establecemento ou inicio de actividade ou obra, que acompaarn dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as caractersticas xerais da actividade proxectada e do inmoble en que se pretenda levar a cabo.

2.A contestacin consulta realizarase de acordo cos termos da mesma e a documentacin achegada, e farase indicacin ao interesado de cantos aspectos concirnan apertura do establecemento, inicio da actividade ou de obra e en concreto:
a) Requisitos esixidos.

b) Documentacin a achegar.

c) Administracin que sexa competente en cada caso, en atencin ao tipo de actividade de que se trate.

d) Outros aspectos que sexan de interese para a apertura do establecemento ou o inicio da actividade.

3.O sentido da resposta s consultas formuladas non ter carcter vinculante para a Administracin.

4.Se se presentase a declaracin responsable nun momento posterior, farase referencia clara ao contido da consulta previa e a sa contestacin.

   
  CAPTULO SEGUNDO.PROCEDEMENTO  
 

Artigo 13.Regulacin do procedemento.

1.Os actos de control e intervencin da administracin municipal, nos supostos previstos no artigo 6 da presente ordenanza, axustarnse ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou obra ou a travs de representante autorizado e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 6 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

b) A presentacin do impreso normalizado, acompaado dos documentos esixidos na presente Ordenanza, determinarn a iniciacin do procedemento , rexndose a mesma, as como a ordenacin, instruccin e finalizacin de ste polas disposicins xerais do Ttulo VI da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

c) O rexistro da documentacin completa no rgano competente para coecer da actuacin de que se trate, equivaler toma de coecemento por parte da Administracin municipal.

d) As actuacins comunicadas respecto s actividades que non requiran a execucin de obras, podern iniciarse dende a mesma data da sa posta en coecemento na Administracin ou a data que sinale expresamente a persoa interesada na comunicacin previa, sempre e cando a documentacin estea completa nos termos establecidos na presente Ordenanza e lexislacin aplicable, e a actuacin se axuste ao ordenamento xurdico.

e) As actuacins comunicadas respecto s actividades que requiran da execucin de obras, non podern iniciarse ata tanto o interesado/a non comunique o inicio da actividade mediante o modelo normalizado.

f) No caso de execucin de obras, o promotor dos actos de uso do solo e do subsolo presentar a comunicacin previa ao concello cunha antelacin mnima de quince das ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a sa execucin.

Artigo 14.Tramitacin da comunicacin previa de execucin de obras.

A comunicacin previa deber ir acompaada da documentacin xunto cos modelos que se sinalan no Anexo presente Ordenanza.

Analizada a documentacin e e en funcin da adecuacin ou non do seu contido ao ordenamento urbanstico, s prescricins da presente ordenanza e s demais lexislacins aplicable, a tramitacin dos actos comunicados axustarse s seguintes regras:

1.cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida, sta producir os efectos establecidos na normativa de aplicacin, e transcorrido o prazo de 15 das sinalado no ltimo pargrafo do artigo anterior, a comunicacin previa constite ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e subsolo suxeitos a ela, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

2.Cando a comunicacin achegada sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo de 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle persoa interesada para que se abstea de executar a sa actuacin, concederselle un prazo de 10 das para subsanar a documentacin presentada. De non atender aos requirimentos anteriores, procederse ao arquivo do expediente sen mais trmite, todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade urbanstica e sancionador previstos na lexislacin.

3.Dentro do prazo dos 15 das seguintes ao da comunicacin ou do da subsanacin de deficiencias, o Concello, poder declarar completa a documentacin presentada, no caso de que o interesado as o solicitara.

4.Cando se estime que actuacin comunicada non est includa entre as previstas para ser tramitadas por este procedemento, no prazo non superior a 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle ao/a solicitante coa indicacin de que se abstea de executar a actuacin, procedendo, de ser o caso, a continuacin da tramitacin mediante o procedemento de outorgamento de licenza.

5.Cando a actuacin comunicada non se axuste ao planeamento vixente e demais normativa de obrigado cumprimento, no prazo de 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle esta circunstancia a/ao solicitante indicando que debe de absterse de executar a sa actuacin; concederselle trmite de audiencia polo prazo de 10 das, con carcter previo ao arquivo do expediente, todo isto sen prexuzo, de que se executase a obra, adoptarnse motivadamente as medidas provisorias que se entendan oportunas para evitar toda alteracinda realidade en contra da ordenacin urbanstica aplicable, coas advertencias propias dos procedementos de resposicin da legalidade urbanstica e sancionador previstos na lexislacin. O Concello ditar a orde de execucin que proceda para garantir a plena adecuacin do acto ou actos ordenacin urbanstica dentro dos 15 das seguintes ao da adopcin de calquera medida provisional, producindo os efectos propios da licenza urbanstica.

6.Cando deban de realizarse diversas actuacins relacionadas coa mesma edificacin ou inmoble, presentarse unha nica comunicacin previa.

7.A execucin das obras cumprirn as disposicins vixentes en materia de edificacin, infraestruturas, seguridade e sade no traballo, e as dimensins e caractersticas das obras non excedern das comunicadas, considerndose infraccin urbanstica calquera extralimitacin destas.

8.As condicins manifestadas ao Concello deben de manterse durante a execucin das obras, coa obriga de que de producrense cambios nas obras debern de poerse en coecemento da Administracin a travs dos procedementos oportunos. De producrense cambios ou modificacins que requiran de licenza ou comunicacin previa, non podern executarse ata tanto non conte coa preceptiva licenza ou presente a comunicacin previa, caso contrario, adoptarnse as medidas de restauracin da legalidade e/ou sancionadoras que establece a normativa.

Artigo 15.Execucin de obras en dominio pblico.

Para a ocupacin da va pblica como consecuencia da execucin de obras, deberse solicitar autorizacin municipal, coa licenza municipal ou posteriormente concesin de sta, e, no caso de obras suxeitas ao rxime de comunicacin previa, previamente ou simultneamente presentacin desta, non puidendo iniciar a execucin das obras ata tanto non se obtea a autorizacin municipal.

A execucin das obras en dominio pblico respectar os servizos municipais existentes, calquera dano ocasionado na va pblica comportar a obriga do seu resarcimento polo titular da obra, debendo previamente concesin da licenza de obra ou coa presentacin da comunicacin previa, no seu caso, aportar garanta suficiente (aval ou depsito en metlico) para responder dos posibles danos.

A licenza concedida ou a comunicacin previa presentada outrgase en precario, e no caso de que por calquera actuacin futura no vial as obras obxecto da licenza ou comunicacin previa impidan o ensanche do mesmo, a instalacin, reparacin ou mellora dos servizos municipais, as modificacins ou traslados necesarios sern por conta do titular da licenza ou comunicacin previa presentada, no seu caso, sen dereito a percibir indemnizacin.

Artigo 16.Tramitacin da comunicacin previa de inicio de actividade ou apertura de establecemento.

Con carcter previo ao inicio da actividade ou da apertura de establecemento, os interesados presentarn ante o Concello a documentacin xunto co modelo correspondente que se sinalan no anexo da presente Ordenanza.

Analizada a documentacin, e e en funcin da adecuacin ou non do seu contido ao ordenamento urbanstico, s prescricins da presente ordenanza e s demais lexislacins aplicable, a tramitacin dos actos comunicados axustarse s seguintes regras:

1.cando a actuacin comunicada se adece ao ordenamento xurdico e s prescricins desta ordenanza, sta producir os efectos establecidos na normativa de aplicacin, constitundo ttulo habilitante para o inicio da actividade, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

2.Cando a comunicacin achegada sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo de 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle persoa interesada para que se abstea de iniciar a sa actividade, concederselle un prazo de 15 das para subsanar a documentacin presentada. De non atender aos requirimentos anteriores, procederse ao arquivo do expediente sen mais trmite, todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade urbanstica e sancionador previstos na lexislacin.

3.Dentro do prazo dos 15 das seguintes ao da comunicacin ou do da subsanacin de deficiencias, o Concello, poder declarar completa a documentacin presentada, no caso de que o interesado as o solicitara.

4.Cando se estime que actuacin comunicada non est includa entre as previstas para ser tramitadas por este procedemento, no prazo non superior a 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle ao/a solicitante coa indicacin de que se abstea de iniciar a actividade, procedendo, de ser o caso, a continuacin da tramitacin mediante o procedemento de outorgamento de licenza.

5.Cando a actuacin comunicada non se axuste ao planeamento vixente e demais normativa de obrigado cumprimento, no prazo de 15 das seguintes ao da comunicacin, notificarselle esta circunstancia a/ao solicitante indicando que debe de absterse de iniciar a actividade; concederselle trmite de audiencia polo prazo de 10 das, con carcter previo ao arquivo do expediente, todo isto sen prexuzo, de que se executase a obra, adoptarnse motivadamente as medidas provisorias que se entendan oportunas para evitar toda alteracinda realidade en contra da ordenacin urbanstica aplicable, coas advertencias propias dos procedementos de resposicin da legalidade urbanstica e sancionador previstos na lexislacin urbanstica.

6.A implantacin de actividades cumprirn as disposicins vixentes en materia de edificacin, infraestruturas, seguridade e sade no traballo, e as dimensins e caractersticas das actividades non excedern das comunicadas, considerndose infraccin urbanstica calquera extralimitacin destas.

7.As condicins manifestadas ao Concello deben de manterse durante a realizacin da actividade, coa obriga de que de producrense cambios na actividade debern de poerse en coecemento da Administracin a travs dos procedementos oportunos. De producrense cambios ou modificacins que requiran de licenza ou comunicacin previa, non podern executarse ata tanto non conte coa preceptiva licenza ou presente a comunicacin previa, caso contrario, adoptarnse as medidas de restauracin da legalidade e/ou sancionadoras que establece a normativa.

Artigo 17.Tramitacin da comunicacin previa de inicio de actividade ou modificacin substancial de actividade ou da apertura do establecemento suxeita a avaliacin ambiental.

Respecto das actividades suxeitas a avaliacin ambiental, o solicitante deber presentar ante o Concello previo ao inicio da actividade ou modificacin substancial a documentacin xunto co modelo correspondente que se sinalan nos anexos da presente ordenanza para cada unha das actividades, acompaando a autorizacin ou declaracin ambiental que proceda segundo a lexislacin aplicable. O procedemento para a obtencin da autorizacin ou declaracin ambiental correspondente ser o previsto na lexislacin especfica.

Artigo 18.Tramitacin conxunta de obras e actividades.

Se para o desenvolvemento da actividade precisa a realizacin dunha obra, a documentacin correspondente actividade de que se trate, presentarase xunto co modelo debidamente cuberto coa comunicacin previa da obra prevista na normativa urbanstica ou coa solicitude de licenza de obra, se procedera sta. Logo de rematar a obra presentarse comunicacin previa de inicio de actividade.

Artigo 19.Cambios de titularidade en obras e actividades comunicadas.

1.En ningn caso sern susceptibles de cambio de titularidade as obras e actividades comunicadas que deberan ser obxecto dunha nova comunicacin previa para o inicio da actividade ou execucin das obras.

2.Quen exerza a nova titularidade deber presentar ante o Concello a documentacin xunto co modelo correspondente que se sinalan nos anexos da presente Ordenanza. Non en tanto, e sempre que se acredite o consentemento do anterior titular da actividade ou obra comunicada non ser preciso presentar de novo a documentacin xa achegada anteriormente, sempre que non se alterasen as condicins relativas normativa de aplicacin, nin as condicins e medidas manifestadas que habilitaron a execucin das obras ou inicio de actividade.

3.En ningn caso, producirn efecto as comunicacins previas de cambio de titularidade respecto de locais ou inmobles nos que cesase a actividade por tempo superior ininterrompido de un (1) ano, o cal deber cumprimentarse expresamente no modelo do anexo do cambio de titularidade.

4.Cando se produza unha modificacin na actividade, nos casos de cambio de clase de actividade, cambio de localizacin, reforma substancial dos locais, instalacins ou calquera cambio que implique unha variacin que afecte seguridade, salubridade, ou perigosidade do establecemento, deber ser obxecto dunha nova comunicacin previa ou licenza de actividade, no seu caso, coa documentacin completa esixida.

5.As comunicacins previas sern transmisibles nos termos establecidos na normativa de aplicacin. O/A novo/a titular deber comunicalo por escrito ao Concello de Cario, de acordo cos modelos do Anexo, facendo expresa referencia licenza que quere adquirir, sen o cal quedarn mbolos dous (transmitente e adquirente) suxeitos s responsabilidades derivadas da actuacin.

Artigo 20.Efectos das comunicacins previas.

1.A toma de coecemento non unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade ou executar unha obra, senn un medio para que a Administracin coeza a existencia da devandita actividade/obra e posibilitar un control posterior, distinto da facultade de inspeccin ordinaria, mediante as oportunas actuacins administrativas.

2.As actuacins comunicadas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas. Realizarnse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiros.

3.As comunicacins previas producirn os efectos que determinen en cada caso a lexislacin correspondente, a presente ordenanza e demais normativa municipal, e permitirn con carcter xeral o recoecemento ou exercicio dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que tea atribuda a administracin municipal.

4.A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achega ou incorpora comunicacin previa comporta, logo da audiencia do interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada ou da execucin da obra dende o momento en que se coece, sen prexuzo das sancins que proceda impoer por tales feitos.

5.O incumprimento sobrevido das condicins de comunicacin previa ou dos requisitos legais da actividade ser causa de ineficacia da comunicacin previa e habilitarn ao Concello para a sa declaracin logo da audiencia do interesado.

Artigo 21.Prazos para a execucin das obras sometidas a comunicacin previa.

As obras podern iniciarse de forma inmediata, non obstante:

1.Os prazos para iniciar as obras sometidas a comunicacin previa sern os establecidos na lexislacin urbanstica e no Plan Xeral de Ordenacin Municipal. Unha vez transcorridos, sen que se levaran a cabo as actuacins para a que foi presentada a comunicacin ou ben non se remataran stas, producirse a extincin, audiencia previa ao interesado, do dereito que lle asiste, e no caso de querer iniciar ou continuar as obras, deber presentar de novo unha comunicacin previa con toda a documentacin necesaria.

2.Non se admitir ningn tipo de prrroga naquelas actuacins urbansticas que se tramiten a travs de comunicacin previa, ags paralizacin das mesma por forza maior ou xusta causa.

Artigo 22.Extincin dos efectos derivados das comunicacins previas presentadas para o inicio de actividade/obra.

Podern dar lugar extincin dos efectos derivados das comunicacins previas:

a) A renuncia expresa da/o titular, comunicada por escrito Administracin municipal, e aceptada por sta.

b) A revogacin ou anulacin nos casos establecidos e conforme aos procedementos sinalados na normativa aplicable.

c) A caducidade, nos casos establecidos na lexislacin urbanstica.

Artigo 23.Caducidade das comunicacins previas para o desenvolvemento de actividade.

1.Podern declararse caducadas as comunicacin previas para o desenvolvemento dunha actividade polas seguintes circunstancias:

a) Non poer en marcha a actividade no prazo de tres meses dende a presentacin da comunicacin previa.

b) A inactividade ou peche por perodo superior a un ano, por calquera causa, ags que a mesma sexa imputable Administracin ou ao necesario traslado temporal da actividade debido a obras de rehabilitacin, en cuxo caso non se computar o perodo de duracin de aquelas.

2.A declaracin de caducidade corresponder ao Alcalde, e poder acordarse de oficio ou a instancia do interesado, previa audiencia da persoa responsable da actividade, unha vez transcorridos e incumpridos os prazos aos que se refire o apartado anterior, aumentados coas prrrogas, que no seu caso, se concederan.

3.A declaracin de caducidade extinguir a comunicacin previa, non podndose exercer a actividade se non se solicita e obtn unha nova axustada ordenacin urbanstica vixente. En consecuencia, as actuacins amparadas na comunicacin previa caducada considranse como non autorizadas dando lugar s responsabilidades correspondentes.

4.Antes do trancurso dos prazos que poidan dar lugar caducidade, poder solicitarse prrroga da sa vixencia, por unha soa vez e de forma xustificada, e por un prazo non superior metade do inicialmente previsto.

   
  CAPTULO TERCEIRO.ACTIVIDADE DE CONTROL E INSPECCIN  
 

Artigo 24.Obxecto.

1.A Administracin municipal est obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcins de comprobacin, vixilancia, control e inspeccin sobre as actividades e obras que se realicen no termo municipal, e realizarnse con posterioridade presentacin da comunicacin previa. Esta obriga conlevar a realizacin de determinadas actividades administrativas que suporn no seu caso a exaccin das pertinentes taxas.

2.O persoal municipal adscrito inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica. A actividade de control deber de verificar a efectiva adecuacin da actividade e obra normativa aplicable, sen prexuzo do procedemento de proteccin da legalidade e sancionador que, no seu caso, poida iniciarse.

3.A Administracin municipal poder, en calquera momento, de oficio ou por denuncia, efectuar visitas de control ou inspeccin as obras, establecementos e actividades anteditas.

Artigo 25.Procedemento de inspeccin e control.

1.A Administracin proceder, mediante o/os funcionario/os habilitado/os ao efecto, ao control e inspeccin das obras, instalacins dos establecementos e actividades suxeitos presente Ordenanza, ao obxecto de verificar a posesin de comunicacin previa presentada en forma, e a sa adecuacin normativa vixente, levantando acta de inspeccin e emitindo o oportuno informe que poder ser:

a) Favorable: no caso que a actividade/obra comprobada, inspeccionada ou controlada, se exerza de acordo coa normativa en vigor.

b) Condicionado: no caso que se aprecie que a actividade/obra comprobada, inspeccionada ou controlada, necesita adoptar determinadas medidas correctoras.

c) Desfavorable: no caso que a actividade/obra comprobada, inspeccionada ou controlada, mostre irregularidades substanciais e se aprecie a necesidade de suspensin da citada actividade/obra ate o momento no cal se adopten as medidas correctoras pertinentes, no suposto que fose posible adoptalas. En caso contrario proporase o cesamento definitivo da actividade/obra.

Como regra xeral entregarse copia da acta ao interesado.

2.Os resultados das inspeccins recolleranse en actas, que tern a consideracin de documento pblico e valor probatorio nos procedementos sancionadores, sen prexuzo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan aportar os propios administrados.

3.Cando da inspeccin dos establecementos onde se desenvolven as actividades, se concla que os mesmos non se adaptan normativa aplicable, na acta de inspeccin detallarnse as anomalas detectadas e notificarse ao interesado, outorgndolle un prazo de 15 das para que presente unha nova comunicacin previa, onde sinale que foron realizados os axustes requiridos.

Artigo 26.Suspensin da actividade.

1.As actividades previstas na presente Ordenanza podern ser obxecto de suspensin nos supostos que non sexan exercidas de acordo cos requisitos establecidos na normativa aplicable en cada caso.

2.As denuncias que se formulen podern dar lugar apertura das dilixencias correspondentes a fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados.

3.As actividades que se exerzan sen a presentacin da correspondente comunicacin previa, as como as que contravean as medidas correctoras que se determinaron, sern suspendidas pola Administracin desde o mesmo momento en que se tea coecementos de tales irregularidades.

4.As mesmo, a comprobacin por parte da Administracin Pblica da inexactitude ou falsidade en calquera dato, manifestacin ou documento, de carcter esencial, que se achegue, as como do incumprimento dos requisitos establecidos na lexislacin vixente, determinarn a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade desde o mesmo momento en que se tea constancia expresa dos feitos e sen prexuzo do procedemento sancionador que se poida incoar como consecuencia de tales feitos.

   
  CAPTULO CUARTO.RXIME SANCIONADOR  
 

Artigo 27.Infraccins e sancins.

As actividades e obras suxeitas ao rxime de comunicacin previa e licenza, no seu caso, aplicarselles, respecto s medidas de reposicin da legalidade urbanstica e sancionadoras as determinadas na lexislacin autonmica, en particular o Captulo V do Ttulo III da Lei 9/2013, do 12 de decembro, do emprendemento e competitividade econmica de Galicia e na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galici, as como doutra normativa sectorial que lle sexa aplicable.

Artigo 28.Medidas provisionais.

Nos termos e cos efectos previstos no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, podern adoptarse medidas de carcter provisional cando sexan necesarias para asegurar a eficacia da resolucin que puidese recaer, as esixencias dos intereses xerais, a bo fin do procedemento ou evitar o mantemento dos efectos da infraccin.

Artigo 29.Reincidencia e reiteracin.

1. Aos efectos da presente Ordenanza, entenderase que existe reincidencia nos casos de comisin dunha segunda infraccin da mesma natureza no prazo de un ano dende que adquira firmeza a resolucin administrativa.

2. Aos efectos da presente Ordenanza, considerarase que existe reiteracin nos casos de comisin dunha segunda infraccin de distinta natureza no prazo de dous anos desde que adquira firmeza a resolucin administrativa.

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicionais

1. Establcense os correspondentes modelos normalizados no anexo da presente ordenanza. Estes modelos non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliada ou modificado, se ben, cando se incorpore un novo modelo, se ample ou modifique, de xeito substancial, publicarse no Boletn Oficial da Provincia e na pxina web municipal.

2. Facltase o Alcalde para a aprobacin e modificacin de cantos modelos normalizados de documentos requira o desenvolvemento desta Ordenanza.

3. Cando na presente Ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderse estensiva a referencia norma que por promulgacin posterior, substita mencionada.

Disposicin derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicins municipais de igual ou inferior rango se opoan ao que se establece nesta Ordenanza.

Disposicin final

A presente Ordenanza entrar en vigor aos quince das hbiles seguintes ao da sa completa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

   
  ANEXOS   redacciones
 

ANEXO 1

OBRAS SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

IMPRESO COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS

Expte n..

D. ......................................................................., no seu propio nome ou en representacin de .........................................., con domicilio a efectos de notificacin en ..............................................., provisto do DNI/NIF n., telfono ., mail ..

Localizacin parcela:

Referencia catastral:

Descricin obras: ..............

Orzamento das obras:

Obras para o desenvolvemento dunha actividade: si  non 

Ocupacin de va pblica: si  non 

DECLARA BAIXO A SA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que certo o que manifesta, e en todo caso declaro o que sinalo cun X a continuacin:

 Que se cumpren os requisitos da normativa urbanstica vixente.

 Que as caractersticas indicadas reflicten fielmente as obras a realizar.

 Que achega toda a documentacin preceptiva.

 Que as obras solicitadas non afectan ao volume da cuberta nin sa estrutura principal (s para obras en edificacins).

 Que non se afecta a estrutura principal do inmoble (s para obras de edificacin)

 Que non se alterar a distribucin interior das vivendas nin as condicins de habitabilidade (s para obras en edificacins).

 Que as obras e os materiais a empregar harmonizarn co conxunto do contorno.

 Que a edificacin non est suxeita a ningn tipo de catalogacin nin proteccin patrimonio histrico-artstico, nin afecta ao dominio pblico.

 Que as obras de construcin gardarn os recuamentos previstos na normativa urbanstica e demais lexislacin aplicable.

 Que non se van a realizar obras suxeitas ao deber previo de obtencin de licenza.

 Que conta coas autorizacins sectoriais e medioambientais que resulten necesarias.

 Que presenta a comunicacin previa cunha antelacin mnima de 15 das ao da data de execucin ou comezo da obra.

E COMUNICA que iniciar as obras a partir do da ............................., cun prazo de execucin de .

Cario,.de 20

Sinatura do solicitante

SR.-ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE CARIO

Clusula de proteccin de datos: de acordo co disposto na Lei 15/1999, informmoslle que os seus datos persoais incorporarnse nun fixheiro cuxo responsable o Concello de Cario, con domicilio en Avda. da Paz n 2, 15.360 Cario (A Corua), onde poder exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin, e no seu caso, oposicin. Mediante a facilitacin dos seus datos persoais Vde. Autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos efectos oportunos. Advrteselle que consonte ao disposto no artigo 71.4 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a inexactitude , falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que houbera lugar.

DOCUMENTACIN A PRESENTAR:

1.-Impreso de comunicacin previa:

asinado polo promotor da obra ou polo seu representante, acreditando en tal caso dita representacin.

se o comunicante unha persoa xurdica, a persoa que asina a comunicacin achegar documentacin acreditativa da sa representacin (fotocopia da escritura pblica de constitucin da sociedade, poder, etc).

se o comunicantes o representante dunha comunidade de vecios deber, ademais, presentar copia do acordo da comunidade de vecios autorizando as obras.

se as obras afectan a elementos ou instalacins comns dun edificio, a comunicacin ser asinada polo presidente da comunidade de propietarios ou polo representante legal.

2.- Memoria tcnica co seguinte contido:

a. Referencia catastral ou copia do recibo da contribucin, onde figure a referencia catastral, ou copia de consulta descriptiva e grfica de datos catastrais.

b. Situacin das obras sobre o plano do Plan Xeral de Ordenacin de Cario, segundo o caso.

c.Fotografa xeral da finca, do edificio e das partes sobre as que se vai a actuar.

d. Planos de planta e de alzados, segundo o caso, coas medidas.

e. Descripcin das obras indicando:

i. detalle das obras a realizar.

ii. Materiais empregados.

iii. Medidas e superficie afectada pola obra.

iv. Medidas dos elementos (vents, portas, etc) a colocar ou repoer.

v. Acabados: cores, materiais, etc

f. Orzamento detallado, indicando prezos por unidade ou metro cadrado.

g. Datos do contratista das obras: nome e apelidos, NIF/CIF, enderezo, telfono.

3.- Sinatura da memoria:

Por tcnico titulado competente, so cando afecten a elementos estruturais non principias ou de distribucin do edificio.

Polo contratista das obras no resto dos casos

4.- Xustificante de pagamento do ICIO.

5.- Cando polo tipo de obra sexan esixibles, copia da autorizacin ou ditame ambiental, as como das restantes autorizacins,concesins ou informes sectoriais.

6.-De aportar documentacin tcnica deberase achegar declaracin do/a tcnico/a ou os/as tcnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que ste cumpre en todos os seus termos coa ordenacin urbanstica de aplicacin. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificacin) do/a tcnico/a dos/as tcnicos/as redactores do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

7.-Se son obras de acondicionamento para o desenvolvemento dunha actividade preciso aportar debidamente os modelos de comunicacin previa de actividades ou solicitude de licenza, no seu caso, xunto coa documentacin correspondente.

ANEXO 2

COMUNICACIN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE OBRAS

Expte n. ..

D. , no seu propio nome ou en representacin de .., con domicilio a efectos de notificacin en ..............................................., provisto do DNI/NIF n. ., telfono ., mail ..

Localizacin parcela:

Referencia catastral:

Descricin obras:

Cubrir a que corresponda:

Data rexistro comunicacin previa .. Titular comunicacin previa:

COMUNICA AO CONCELLO DE CARIO a transmisin da comunicacin previa de obras, de conformidade co disposto na normativa de aplicacin, e declara que son certos os datos que figuran na presente comunicacin e que acompaa a seguinte documentacin:

 Fotocopia do NIF, NIE ou CIF do/a antigo titular e do novo/a titular.

 Se para a obtencin da comunicacin previa que se transmite foi constituda garanta para responder de obras de urbanizacin ou da reposicin de servizos urbansticos, o/a novo/a titular debe achegar copia do mandamento de ingreso expedido pola Tesourera do Concello do novo aval bancario ou fianza en metlico, pola mesma cantidade e concepto que a garanta prestada polo titular anterior.

O/A novo/a titular da comunicacin previa de obra DECLARA BAIXO A SA RESPONSABILIDADE:

Que achega toda a documentacin preceptiva.

Que se subroga en todos os dereitos e obrigas derivados da comunicacin previa.

Que a comuicacin previa que se transmite est en vigor.

Cario, . de 20

Asdo.: ............... Asdo.: ...............

TRANSMITENTE ADQUIRENTE

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE CARIO

Clusula de proteccin de datos: de acordo co disposto na Lei 15/1999, informmoslle que os seus datos persoais incorporarnse nun fixheiro cuxo responsable o Concello de Cario, con domicilio en Avda. da Paz n 2, 15.360 Cario (A Corua) , onde poder exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin, e no seu caso, oposicin. Mediante a facilitacin dos seus datos persoais Vde. Autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos efectos oportunos. Advrteselle que consonte ao disposto no artigo 71.4 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a inexactitude , falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que houbera lugar.

REGRAS XERAIS

En ningn caso, sern susceptibles de cambio de titularidade as obras que debern ser obxecto dunha nova comunicacin previa.

Quen exerza a nova titularidade deber presentar ante o Concello a documentacin xunto co modelo correspondente que se sinala no anexo (debidamente asinado polo transmitente e adquirente da comunicacin previa) . Non en tanto, e sempre que se acredite o consentemento do anterior titular da obra non ser preciso presentar de novo a documentacin xa achegada anteriormente, sempre que non se alterasen as condicins relativas normativa de aplicacin, nin as condicins e medidas manifestadas que habilitaron a execucin das obras.

A comprobacin por parte do Concello de Cario da inexactitude ou falsedade de calquera dato, manifestacin ou documento, determinar a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito, sen prexuzo das responsabilidades s que houbera lugar.

O consentemento da/do titular anterior poder ser substitudo polo documento pblico ou privado traslativos da propiedade ou posesin do inmoble, local ou soar nos que se acredite de forma suficiente a transmisin da comunicacin previa.

Os deberes urbansticos sobre terreos, construcins, edificacins teen carcter real. As transmisins realizadas por actos inter vivos ou mortis causa non modificarn a situacin xurdica do titular, quedando o adquirente subrogado no lugar e posto do transmitente, tanto nos seus dereitos e deberes urbansticos como nos compromisos que ste acordase coa Administracin.

Non podern ser invocados cambios de titularidade para exclur ou disminur a responsabilidade civil ou penal en que tivesen incorrido os titulares no exercicio das actuacins autorizadas.

ANEXO 3

COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDADES NON SUXEITAS A PREVIA AVALIACIN AMBIENTAL

Expte n. ..

D. , no seu propio nome ou en representacin de .., con domicilio a efectos de notificacin en ..............................................., provisto do DNI/NIF n. ., telfono., mail ..

DATOS DO ESTABLECEMENTO:

1. Actividade ..............................................................................................................................................................................................

2. Situacin ................................................................................................................................................................................................

3. Referencia catastral .................................................................................................................................................................................

4. Obras para o desenvolvemento dunha actividade: SI  NON 

DECLARA BAIXO A SA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que certo o que manifesta, e, en todo caso:

Que se cumpre cos requisitos esixibles na normativa vixente para acceder ao recoecemento do dereito ao exercicio da mencionada actividade.

Que se compromete a manter o seu cumprimento durante o tempo inherente a dito recoecemento ou exercicio da actividade.

Que achega toda a documentacin preceptiva.

E COMUNICA que iniciar a actividade a partir do da (de non fixar data entenderse que a actividade comezar dende a presentacin da solicitude). No caso de executar obras suxeitas a licenza, non poder exercer a actividade ata que se obtea a preceptiva licenza de obra. E, en todo caso (comunicacin previa ou licenza), unha vez rematadas as obras, deber presentar, previo ao inicio de actividade, o modelo de comunicacin previa de inicio de actividades.

Cario, a . de 20

Sinatura do/a solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE CARIO

Clusula de proteccin de datos: de acordo co disposto na Lei 15/1999, informmoslle que os seus datos persoais incorporarnse nun fixheiro cuxo responsable o Concello de Cario, con domicilio en Avda. da Paz, n. 2, 15.360 Cario (A Corua), onde poder exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin, e no seu caso, oposicin. Mediante a facilitacin dos seus datos persoais Vde. Autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos efectos oportunos. Advrteselle que consonte ao disposto no artigo 71.4 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a inexactitude , falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que houbera lugar.

DOCUMENTACIN A PRESENTAR

Impreso normalizado.

DNI ou CIF do solicitante.

Memoria tcnica descritiva e grfica da actividade e do establecemento onde se pretenda ubicar fisicamente a mesma e as sas instalacins, asinada por tcnico competente ou Proxecto tcnico, asinado por tcnico competente e visado, se a actividade de que se trata o require segundo a lexislacin sectorial reguladora da mesma e, en todo caso, cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como maiores ao tratarse das previdas polo artigo 2.2 da Lei de Ordenacin da edificacin.

Plano de situacin do local.

Certificado de seguridade e solidez do local no que se pretende desenvolver a actividade, asinado por tcnico competente.

Certificado acstico emitido por empresa homologada (nas actividades que procedan).

Declaracin de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento municipal.

As autorizacins e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

Fotocopia da escritura de propiedade ou contrato de arrendamento do local.

Xustificante de ingreso de taxas.

Se son necesarias obras de acondicionamento para o desenvolvemento dunha actividade preciso aportar debidamente o modelo de comunicacin previa dae obras ou solicitude de licenza, no seu caso, xunto coa documentacin correspondente.

ANEXO 4

COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDADES SUXEITAS A PREVIA AVALIACIN AMBIENTAL

Expte n. ..

D. , no seu propio nome ou en representacin de .., con domicilio a efectos de notificacin en ..............................................., provisto do DNI/NIF n. ., telfono., mail ..

DATOS DO ESTABLECEMENTO:

1. Actividade ................................................................................................................................................................................................

2. Situacin ................................................................................................................................................................................................

3. Referencia catastral .................................................................................................................................................................................

4. Obras para o desenvolvemento dunha actividade: SI  NON 

DECLARA BAIXO A SA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que certo o que manifesta, e, en todo caso:

Que se cumpre cos requisitos esixibles na normativa vixente para acceder ao recoecemento do dereito ao exercicio da mencionada actividade.

Que se compromete a manter o seu cumprimento durante o tempo inherente a dito recoecemento ou exercicio da actividade.

Que achega toda a documentacin preceptiva.

E COMUNICA que iniciar a actividade a partir do da (de non fixar data entenderase que a actividade comezar dende a presentacin da solicitude). No caso de executar obras suxeitas a licenza, non poder exercer a actividade ata que se obtea a preceptiva licenza de obra. E, en todo caso (comunicacin previa ou licenza), unha vez rematadas as obras, deber presentar, previo ao inicio de actividade, o modelo de comunicacin previa de inicio de actividades.

Cario, a . de 20

Sinatura do/a solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE CARIO

Clusula de proteccin de datos: de acordo co disposto na Lei 15/1999, informmoslle que os seus datos persoais incorporarnse nun fixheiro cuxo responsable o Concello de Cario, con domicilio en Avda. da Paz, n. 2, 15.360 Cario (A Corua), onde poder exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin, e no seu caso, oposicin. Mediante a facilitacin dos seus datos persoais Vde. Autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos efectos oportunos. Advrteselle que consonte ao disposto no artigo 71.4 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a inexactitude , falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que houbera lugar.

DOCUMENTACIN A PRESENTAR

Impreso normalizado.

DNI ou CIF do solicitante.

A autorizacin ou declaracin ambiental que proceda segundo a natureza da actividade.

Memoria tcnica descritiva e grfica da actividade e do establecemento onde se pretenda ubicar fisicamente a mesma e as sas instalacins, asinada por tcnico competente ou Proxecto tcnico, asinado por tcnico competente e visado, se a actividade de que se trata o require segundo a lexislacin sectorial reguladora da mesma e, en todo caso, cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como maiores ao tratarse das previdas polo artigo 2.2 da Lei de Ordenacin da edificacin.

Plano de situacin do local.

Certificado de seguridade e solidez do local no que se pretende desenvolver a actividade, asinado por tcnico competente.

Certificado acstico emitido por empresa homologada (nas actividades que procedan).

Declaracin de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento municipal.

As autorizacins e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

Fotocopia da escritura de propiedade ou contrato de arrendamento do local.

Xustificante de ingreso de taxas.

Se son necesarias obras de acondicionamento para o desenvolvemento dunha actividade preciso aportar debidamente o modelo de comunicacin previa dae obras ou solicitude de licenza, no seu caso, xunto coa documentacin correspondente.

cin

3. Referencia catastral

4.Obras para o desenvolvemento dunha actividade: si non

DECLARA BAIXO A SA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE que certo o que manifesta, e, en todo caso:

-Que se cumpre cos requisitos esixibles na normativa vixente para acceder ao recoecemento do dereito ao exercicio da mencionada actividade.

-Que se compromete a manter o seu cumprimento durante o tempo inherente a dito recoecemento ou exercicio da actividade.

-Que achega toda a documentacin preceptiva.

-Que conta coa declaracin ou autorizacin ambiental preceptiva.

ACTIVIDADES SUXEITAS A AVALIACIN AMBIENTAL (CATLOGO DE ACTIVIDADES CONTIDAS NO ANEXO DA LEI 9/2013, DO 19 DE DECEMBRO, DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONMICA DE GALICIA)

1.Instalacins de combustin.

1.1.Instalacins de combustin cunha potencia trmica nominal superior a 1 MW e inferior a 50 MW:

a) Instalacins de producin de enerxa elctrica en rxime ordinario ou en rxime especial, nas cales se produza a combustin de combustibles fsiles, residuos ou biomasa.

b) Instalacins de coxeracin, caldeiras, xeradores de vapor ou calquera outro equipamento ou instalacin de combustin existente nunha industria, sexa esta ou non a sa actividade principal.

2.Producin e transformacin de metais.

2.1.Instalacins para a producin de funcins ou de aceiros brutos (fusin primaria ou secundaria).Includas as correspondentes instalacins de fundicin continua dunha capacidade non superior a 2,5 toneladas por hora.

2.2.Instalacins para a transformacin de metais ferrosos:

a) Laminado en quente cunha capacidade non superior a 20 toneladas de aceiro bruto por hora.

b) Forxado con martelos cuxa enerxa de impacto non sexa superior a 50 quilojoules por martelo e cando a potencia trmica utilizada non sexa superior a 20 MW.

c) Aplicacin de capas de proteccin de metal fundido cunha capacidade de tratamento non superior a 2 toneladas de aceiro bruto por hora.

2.3.Fundicins de metais ferrosos cunha capacidade de producin non superior a 20 toneladas por da.

2.4.Instalacins para a fusin de metais non ferrosos, includa a aliaxe, as como os produtos de recuperacin e outros procesos cunha capacidade de fusin non superior a 4 toneladas para o chumbo e o cadmio e non superior a 20 toneladas para todos os demais metais, por dia.

2.5.Instalacins para o tratamento de superficie de metais e materiais plsticos por procedemento electroltico ou qumico, cando o volume das cubetas ou das lias completas destinadas ao tratamento empregadas non sexa superior a 30 m2.

3.Industrias minerais.

3.1.Producin de cemento, cal e xido de magnesio:

a) Fabricacin de cemento por moenda cunha capacidade de producin non superior a 500 toneladas diarias.

b) Fabricacin de clnker en fornos rotatorios cunha capacidade de producin non superior a 500 toneladas diarias, ou en fornos doutro tipo cunha capacidade de producin non superior a 50 toneladas por da.

c) Producin de cal en fornos cunha capacidade de producin non superior a 50 toneladas diarias.

d) Producin de xido de magnesio en fornos cunha capacidade de producin non superior a 50 toneladas diarias.

3.2.Plantas de preparacin de formign

3.3.Instalacins para a fabricacin de vidro, includa a fibra de vidro, cunha capacidade de fusin non superior a 20 toneladas por da.

3.4.Instalacins para a fundicin de materiais minerais, includa a fabricacin de fibras minerais, cunha capacidade de funcdicin non superior a 20 toneladas por da.

3.5.Instalacins para a fabricacin de produtos cermicos mediante enfornado, en particular tellas, ladrillos, refractarios, azulexos, gres cermico ou produtos cermicos ornamentais ou de uso domstico, cunha capacidade de producin non superior a 75 toneladas por da, ou unha capacidade de enfornado non superior a 4m3 e de menos de 300kg/m3 de densidade de carga por forno.

3.6.Instalacins de tratamento de produtos minerais (serrado, pudo, machucado, esmiuzado, trituracin, pulverizacin, moenda, coadura, cribado, mestura, limpeza, ensacado) cando a capacidade sexa superior a 200.000 toneladas por ano ou para calquera capacidade cando a instalacin estea a menos de 500 metros dun ncleo de poboacin.

4.Venda de combustibles e produtos qumicos.

4.4.Comercio por xunto de combustibles slidos, lquidos e gaseosos e produtos similares.

4.2.Gasolineiras e estacins de servizo.

4.3.Comercio por xunto de produtos qumicos industriais e outros produtos semielaborados.

5.Turismo e actividades recreativas.

5.1.Campos de golf.

6.Industria derivada da madeira.

6.1.Instalacins industriais destinadas fabricacin de papel ou cartn cunha capacidade de producin non superior a 20 toneladas diarias.

6.2.Instalacins de producin de celulosa cunha capacidade de producin non superior a 20 toneladas diarias.

6.3.Instalacins industriais destinadas fabricacin dun ou mis dos seguintes taboleiros derivados da madeira: taboleiros de labras de madeira orientadas, taboleiros aglomerados ou taboleiros de cartn comprimido, cunha capacidade de producin non superior a 600m3 diarios.

6.4.Instalacins para a serradura ou transformacin de madeira cunha superficie til superior a 1.000 m2 ou unha potencia mecnica instalada superior a 250 kw.

7.Industria txtil.

7.1.Instalacins para o tratamento previo (operacins de lavado, branqueo, mercerizacin) ou para a tintura de fibras ou produtos txtiles cando a capacidade de tratamento non supere as 10 toneladas diarias.

8.Industria de coiro.

8.1.Instalacins para o curtido de coiros cando a capacidade de tratamento non supere as 12 toneladas de produtos acabados por da.

9.Industria agroalimentaria e explotacins gandeiras.

9.1.Instalacins para:

a) sacrificio e/ou despezamento de animais cunha capacidade de producin de canais de entre 5 e 50 toneladas por da.

b) tratamento e transformacin, diferente do simple envasado, das seguintes materias primas, tratadas ou non previamente, destinadas fabricacin de produtos alimenticios ou piensos a partir de:

1..Materia prima animal (que non sexa exclusivamente o leite) dunha capacidade de producin de produtos acabados non superior a 75 toneladas por da.

2..Materia prima vexetal cunha capacidade de producin non superior a 300 toneladas por da de produtos acabados (valores medios trimestrais).

3..S materias primas animais e vexetais, tanto en produtos combinados coma por separado, cunha capacidade de producin de produtos acabados en toneladas por da non superior a 75, se A igual ou superior a 10 ou (300 (22,5xA) en calquera outro caso, onde A a porcin de materia animal (en porcentaxe do peso) da capacidade de producin de produtos acabados.

O envase non se incluir no peso final do produto.

A presente subseccin non ser de aplicacin cando a materia prima sexa s o leite.

c) Tratamento e transformacin s de leite, cunha cantidade de leite recibida entre 20 e 200 toneladas por da (valor medio anual).

9.2.Instalacins para a eliminacin ou o aproveitamento de carcasas ou refugallos de animais cunha capacidade de tratamento non superior a 10 toneladas por da.

9.3.Instalacins de gandera intensiva coas seguintes especialidades:

a) Entre 1.000 e 40.000 prazas de galias poedoras.

b) Entre 1.000 e 55.000 prazas de polos.

c) Entre 50 e 2.000 prazas de porcos de engorda.

d) Entre 25 e 750 prazas de porcas de cria.

e) Entre 50 e 300 prazas para vacn de leite.

f) Entre 75 e 600 prazas para vacn de ceba.

g) Entre 1.000 e 20.000 prazas para coellos.

9.4.Instalacins gandeiras de animais exticos ou destinados a peletera.

9.5.Cubs e centros ecuestres con mis de 20 prazas.

9.6.Instalacins para acuicultura intensiva que tean unha capacidade de producin non superior a 500 toneladas ao ano.

10.Consumo de disolventes orgnicos.

10.1.Instalacins para tratamento de superficie de materiais, de obxectos ou produtos con utilizacin de disolventes orgnicos, en particular para aprestalos, estampalos, revestilos e desengraxalos, impermeabilizalos, pegalos, lacalos, limpalos ou impregnalos, cunha capacidade de consumo de disolventes orgnicos non superior a 150 kg de disolvente por hora nin tampouco superior a 200 toneladas por ano.

11.Tratamento de augas.

11.1.Plantas de tratamento de augas residuais de capacidade entre 2.000 e 10.000 habitantes equivalentes.

12.Industria de conservacin da madeira.

12.1.Conservacin da madeira e dos produtos derivados da madeira utilizando produtos qumicos, cunha capacidade de producin non superior a 75 m3 diarios, distinta de tratamentos para combater a albura existente.

ANEXO 5

COMUNICACIN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADES

Expte n. ..

D. , no seu propio nome ou en representacin de .., con domicilio a efectos de notificacin en ..............................................., provisto do DNI/NIF n. ., telfono ., mail ..

DATOS DA COMUNICACIN PREVIA OBXECTO DA TRANSMISIN:

1. Actividade ................................................................................................................................................................................................

2. Situacin

3. Denominacin comercial ..

4. N. de licenza .................. Data outorgamento .............. rgano ..

5. Data rexistro comunicacin previa ..

DATOS DA LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA OBXECTO DA TRANSMISIN:

1. Actividade _____________________________________________________________________________________

2. Emprazamento _________________________________________________________________________________

3. Denominacin comercial ___________________ _________________________________________________________

4. N. da licenza __________ Data de outorgamento ________________ rgano _______________________________________________

5. Data rexistro comunicacin previa: ___________________________________________________________________________________

Consonte co establecido na normativa de aplicacin, o adquirente da actividade DECLARA:

Que son certos os datos que figuran na presente declaracin.

Que as caractersticas do local e da actividade seguen sendo as mesmas que as contempladas na licenza ou comunicacin previa que se transmite.

Que o establecemento mantn as mesmas condicins que tia cando foi iniciada a actividade e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o tempo de exercicio da actividade.

Que o establecemento non cesou a actividade por tempo superior ininterrumpido de 1 ano.

Que acompaa a documentacin que o acredita, consistente en:

Fotocopia do DNI/CIF do transmitente e adquirente.

No caso de que a presente comunicacin non se asine polo transmitente, documento pblico ou privado que acredita a transmisin ben da propia licenza ou comunicacin previa.

Xustificante pagamento taxas municipais.

Xustificante de alta no IAE do novo titular.

Cario, . de 20

Asdo.: ................ Asdo.: ................

TRANSMITENTE ADQUIRENTE

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE CARIO

Clusula de proteccin de datos: de acordo co disposto na Lei 15/1999, informmoslle que os seus datos persoais incorporarnse nun fixheiro cuxo responsable o Concello de Cario, con domicilio en Avda. da Paz, n. 2, 15.360 Cario (A Corua), onde poder exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin, e no seu caso, oposicin. Mediante a facilitacin dos seus datos persoais Vde. Autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos efectos oportunos. Advrteselle que consonte ao disposto no artigo 71.4 bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a inexactitude , falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que houbera lugar.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor s 15das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A modificacin do Anexo I da ordenanza non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios