Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA POSESIN E CUSTODIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Publicación provisional : 01-08-2014 BOP N 145 -- Publicación definitiva : 18-09-2014 BOP N 178
Redacción Aplicable desde 19-09-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.- DA LICENZA MUNICIPAL
 - CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL
 - CAPTULO IV.- INFRACCINS, SANCINS E PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - Disposicin adicional nica
 - Disposicin final
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 50/1999, de 23 de decembro, ditada ao abeiro do artigo 149.1.29 da Constitucin Espaola, que atribe ao Estado as competencias en materia de seguridade pblica, asigna no artigo 3 aos concellos a competencia para conceder a licenza administrativa que habilite para a tenza de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada Concello existir un Rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, de 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade impn, a sa vez, aos concellos a obriga de recollida dos animais abandonados, e o Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, no seu artigo 27 obriga a censar a nivel municipal a todos os animais da especie canina.

Ao abeiro do artigo 3.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, a Xunta de Galicia aproba o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesin de animais potencialmente perigosos na comunidade autnoma de Galicia e se crean os Rexistros Galegos de Identificacin de Animais de Compaa e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

En consecuencia, e de conformidade coas disposicins citadas, e ao abeiro da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Rxime Local, da Lei 5/1997, do 22 de xuo, de administracin local de Galicia, a Corporacin aprobou esta ordenanza:

   
  CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto.

1.- obxecto da presente ordenanza, a regulacin da concesin e renovacin das licenzas administrativas para a tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, ao que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia, as como a regulacin do Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos e a inscricin na Seccin Local do rexistro Galego de Animais de Compaa, as como a posesin e custodia doutros animais.

2.- Quedan excludos da aplicacin da presente Ordenanza os cans e animais pertencentes s forzas armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Polica das Comunidades Autnomas, Polica Local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

Artigo 2.- Definicin de animal potencialmente perigoso.

1.- Considranse animais potencialmente perigosos, todos os que pertencendo fauna salvaxe, son utilizados como animais domsticos ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causar a morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos de certa entidade s cousas.

2.- En particular tern cualificacin de potencialmente perigosos, os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinan pola Comunidade Autnoma de Galicia, en particular os pertencentes especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

3.- En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural oi inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente da consellera competente na materia de Medio Ambiente, de oficio, ou previa notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para tal efecto.

   
  CAPTULO II.- DA LICENZA MUNICIPAL  
 

Artigo 3.- Licenza municipal

1.- A tenza no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licenza municipal, que se expedir no concello de residencia habitual do propietario.

2.- Estn obrigados obtencin de licenza municipal para a tenza de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores destes includos no padrn municipal de habitantes, as como os establecementos ou asociacins, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos aos que se refire o Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da comunidade autnoma galega e que se dediquen sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.

3.- Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio debern acreditar, cando se encontren residindo temporalmente neste e mentres permaneza o animal no termo municipal, a tenza da licenza no municipio de orixe.

4.- Nos casos de inscricin de animais como consecuencia de ter efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, no Concello, unha vez coecida a resolucin ou sentenza, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitacin de expediente administrativo con audiencia do interesado, o titular dispor do prazo dun mes para solicitar a licenza administrativa, efectundose en caso contrario a retirada e depsito do animal de conformidade co establecido no artigo 9.desta ordenanza.

Artigo 4.- Requisitos para a obtencin da licenza

1.- Para a obtencin da licenza administrativa con destino tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporcionar os coidados necesarios ao animal.

Acreditarase mediante fotocopia do DNI ou pasaporte.

b) Non ter sido condenado por delitos de homicidio, lesins, torturas contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito posesin de animais potencialmente perigosos.

Acreditarase mediante certificado negativo de antecedentes penais.

c) Non ter sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da posesin de animais potencialmente perigosos. Con todo, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licenza, ter sido sancionado coa suspensin temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fose cumprida integramente.

Acreditarase mediante certificado negativo expedido pola consellera competente na materia de Medio Ambiente

d) Dispoer de certificado de capacidade fsica e aptitude psicolxica para a posesin de animais potencialmente perigosos, expedido polo director dun centro mdico-psicotcnico debidamente autorizado, conforme se recolle nos artigos 4. , 5. e 6. do RD 287/2002, do 22 de marzo.

e) Acreditacin de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causa-lo animal, cunha cobertura mnima de 125.000 euros. Este seguro deber renovarse anualmente.

Acreditarase mediante presentacin de copia da pliza de seguro claramente detallada ou certificado da compaa aseguradora.

2.- Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da tenza do animal; a perda destes dar lugar revisin da licenza nos termos recollidos no artigo 9 desta ordenanza.

Artigo 5.- Vixencia e renovacin das licenzas.

1.- As licenzas tern unha vixencia de cinco anos. Transcorrido este perodo debern ser obxecto de renovacin, por perodo de igual duracin, mediante a presentacin da mesma documentacin esixida para a sa obtencin e sinalada no artigo anterior.

2.- A condena por calquera dos delitos recollidos no apartado b) do artigo anterior dar lugar retirada da licenza polo Concello.

Artigo 6.- Acreditacin

1.-A identificacin da tenza da licenza municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificacin relativa a esta.

2.-Por cada can que se posa, expedirase unha tarxeta identificativa na que se far consta-los seguinte datos:

a) Nmero de licenza municipal.

b) Cdigo de identificacin do can.

c) Raza.

d) Titular da licenza e DNI.

e) Nmero de Rexistro municipal.

No dorso, se farn consta-las persoas autorizadas polo titular da licenza para uso temporal e transporte do animal.

Artigo 7. .-Documentacin.

1.-Para a expedicin da tarxeta identificativa de cada can requirirase a apartacin dos seguintes datos:

a) Raza e sexo do animal.

b) Ano de nacemento.

c) Domicilio habitual do animal.

d) Especificacin se est destinado a convivir cos seres humanos ou se pola contra, ten finalidades distintas coma a garda, proteccin ou outra que se indica.

e) Nome do propietario.

f) Domicilio do propietario.

g) DNI do propietario.

h) Nome ou razn social e domicilio do vendedor ou cedente.

i) Pliza de seguro de responsabilidade civil.

l) Certificado de aptitude psicolxica e fsica nos termos recollidos nos artigos 4 e 5 do RD 287/2002, do 22 de marzo.

ll) Certificado de penais.

m) Certificado de sanidade animal expedido por autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

n) Xustificante do abono da taxa por expedicin da licenza municipal para a tenza de animais potencialmente perigosos.

) Certificado sanitario de esterilizacin si efectuouse esta.

o) Memoria descritiva das instalacins e medidas de seguridade utilizadas para impedi-la fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002, no seu caso.

p) Facturas e xustificante da adquisicin.

Os citados datos e, no seu caso, a documentacin oportuna, deber facilitala o adquirente do animal no prazo de quince das, que comezar a contar dende a sa tenza efectiva.

2.-O certificado de sanidade animal deber ser expedido polos servicios sanitarios da Comunidade Autnoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.-Para a renovacin da licenza municipal deber presentarse a seguinte documentacin:

a) Solicitude de renovacin.

b) Copia compulsada da renovacin do seguro de responsabilidade civil.

c) Copia compulsada do certificado de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses da renovacin da licenza.

d) Xustificante do abono da taxa municipal.

e) Certificado de capacidade fsica.

f) Certificado de aptitude psicolxica.

Artigo 8.- rgano competente para a concesin das licenzas municipais

1.- As licenzas municipais para a tenza de animais potencialmente perigosos, se concedern mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licenzas, previa acreditacin da incorporacin da documentacin esixida na presente ordenanza.

Artigo 9.- Revisin, perda de licenzas e depsito de animais.

1.- A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4 desta ordenanza, dar lugar revisin das licenzas municipais concedidas e a sa retirada previa tramitacin de expediente contradictorio.

2.- A retirada da licenza dar lugar perda do dereito tenza do animal e a obriga do interesado de proceder, no prazo mximo de dez das, que comezar a contar dende a recepcin do requerimento , a sa entrega e depsito no establecemento adecuado para tal efecto, ata a obtencin desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58, 59 e 60 do Decreto 153/1998 da Comunidade Autnoma de Galicia.

3.- En caso de incumprimento da obriga de depsito procederase a sa execucin subsidiaria polo Concello, ou a Comunidade Autnoma, a travs dos seus servizos ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuacin comporta a cargo e conta do antigo titular da licenza.

4.- O Concello poder retirar dos espazos pblicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de previo requerimento, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espazos de uso comn ou circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou posuidor.

5.- Igualmente o Concello poder retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe ata tanto se acredite tal circunstancia polo titular deste.

6.- A falta de licenza municipal para a tenza de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requerimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.

   
  CAPTULO III.- DO REXISTRO MUNICIPAL  
 

Artigo 10.- Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.- Crase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, no que se inscribirn os animais potencialmente perigosos que tean a sa residencia habitual no Concello.

2.- O Rexistro ter un tratamento informatizado, no que se farn constar con carcter obrigatorio de acordo co Decreto 90/2000, do 28 de febreiro, da comunidade autnoma de Galicia, a seguinte documentacin:

Datos do animal:

a) Nmero de microchip

b) Nome do animal

c) Especie

d) Raza. En cruzamento de primeira xeracin especificaranse as razas de procedencia.

e) Sexo

f) Caractersticas externas (descricin da capa, tipo e corda pel, etc...)

g) Data de nacemento do animal

h) Direccin habitual do animal

i) Especificacin de se o animal est destinado a convivir con seres humanos ou se tean finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

Datos do propietario ou posuidor:

j) DNI

k) Nome e apelidos

l) Direccin do propietario do animal

m) Telfonos de contacto do propietario do animal

) Licenza administrativa: Nmero de licenza, data de expedicin e Concello de expedicin.

2.- Os propietarios dos animais sern os responsables de identificar aos animais e de sufragar os gastos que isto ocasione, independientemente do lugar de residencia de ditas persoas. A identificacin definitiva supor un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transaccin do animal.

3.- O rexistro municipal un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes neste. A estes efectos considerarase, en todo caso, interese lextimo o que ostenta calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caractersticas, as como aquelas que sufrisen calquera tipo de agresin polo animal e desexan exercer as accins correspondentes en calquera va xurisdicional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.

4.- En todo caso, o tratamento dos datos contidos no Rexistro ser de acordo co disposto na Lei 15/1999, de proteccin de datos persoais.

5.- A identificacin definitiva con microchip obrigatoria para todos os cans, independentemente da sa raza ou condicin, segundo a disposicin transitoria segunda do decreto 153/1998, do 2 de abril.

Artigo 11.- Inscricin no rexistro.

1.-A inscricin no Rexistro de animais potencialmente perigosos efectuarase de oficio polo Concello trala concesin da licenza municipal regulada no artigo 3. da presente ordenanza, no prazo de 15 das contados a partir da obtencin da licenza.

2.-Non obstante, ser igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscricin no Rexistro municipal, en seccin aberta para tal efecto, cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses, debendo proceder inscricin no prazo mximo de dez das, que comezar a contar dende o inicio da residencia no municipio.

3.-Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular deste, e nese caso ser preciso a acreditacin da obtencin da licenza no municipio de orixe anterior, procedendo a renovacin da licenza nos casos previstos na presente ordenanza.

4.-Das inscricins que se efecten no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.

5.-Igualmente nos casos de cambio de residencia dende o municipio sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

Artigo 12. .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal.

2.-Igualmente procederase baixa no Rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto e as quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.-Farase figurar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas sas instalacins como consecuencia de recollida destes da va pblica ou por perda da licenza do seu anterior titular.

Artigo 13..- Seccin local do Rexistro Galego de Identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos (REGIAC)

1.- amparo dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4.1. da Lei 30/1992, do 26 de novembro, crase a seccin local do Rexistro galego de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos, que nutrirase cos datos remitidos polo REGIAC, dependente da Consellera de Medio Ambiente.

2.-Cos datos contidos nesta seccin formarase, a data 31-12 de cada ano, o censo que se refire o artigo 27. do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

Artigo 14..- Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais.

1.-Nas vas pblicas e os espazos naturais protexidos, os cans irn suxeitos con cadea ou correa.

2.-Os cans gua podern circular libremente nos transportes pblicos urbanos, sempre que vaian acompaados polo seu dono e cumpran as condicins hixinicas, sanitarias e de seguridade que prevn as ordenanzas.

3.-Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en toda clase de locais destinados fabricacin, almacenamento, transporte, venda ou manipulacin de alimentos.

4.-Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domsticos en restaurantes, bares, cafeteras e similares.

5.-Prohbese a circulacin ou a estancia de cans e outros animais en locais de espectculos pblicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

6.-Os titulares de estes locais debern colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativa de esta prohibicin.

7.-Quedan exentos das prohibicins anteriores os cans gua que acompaen a persoas invidentes.

8.-Queda prohibido deixar as deposicins fecais dos cans nas vas pblicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliario ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

9.-Queda expresamente prohibido que os cans accedan s zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

10.-Conforme establecido no artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autnoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos tern que circular polas vas pblicas e en lugares e espazos de uso pblico en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e adecuada para a sa raza, e en ningn caso podern ser conducidos por un menor de 16 anos.

   
  CAPTULO IV.- INFRACCINS, SANCINS E PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 15..- Infraccins

1.-As infraccins que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifcanse en moi graves, graves e leves.

2.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia as cales se concretan nas seguintes:

a) Abandonar un animal potencialmente perigoso, de calquera especie e calquera can, entendndose por animal abandonado, tanto aquel que vaia preceptivamente identificado, coma os que non leven ningunha identificacin sobre a sa orixe ou propietario, sempre que non vaian acompaados de persoa ningunha.

b) Ter cans ou animais potencialmente perigosos sen licenza.

c) Vender ou transmitir por calquera ttulo un can ou animal potencialmente perigoso a quen careza de licenza.

d) Adestrar animais para activar a sa agresividade ou para finalidades prohibidas.

e) Adestrar animais potencialmente perigosos por quen careza do certificado de capacitacin.

f) A organizacin ou celebracin de concursos, exercicios, exhibicins ou espectculos de animais potencialmente perigosos, ou a sa participacin neles, destinados a demostrar a agresividade dos animais.

g) O maltrato dos animais que lles cause a morte.

h) A organizacin e celebracin de espectculos, pelexas ou outras actividades con animais que impliquen crueldade ou maltrato ou poidan ocasionarlles sufrimentos.

i) A venda de animais con enfermidade infectocontaxiosa coecida.

j) A venda de animais para experimentacin sen a debida autorizacin ou a centros non autorizados.

k) A esterilizacin ou o sacrificio de animais sen control facultativo.

A reiteracin en faltas graves entendendo que existe tal reincidencia cando se comete unha infraccin grave do mesmo tipo que a que motivou unha sancin anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco das seguintes notificacin desta; requirirase que a resolucin sancionadora tivese adquirido firmeza.

3.-Tern a consideracin de infraccins administrativas graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia as cales se concretan nas seguintes:

a) O maltrato dos animais que lles cause dor ou lesins.

b) Mutilalos sen necesidade ou sen o axeitado control veterinario.

c) Abandonalos.

d) A venda ambulante, reiterada, de animais en xeral, fra dos establecementos, feiras e mercados legalmente autorizados.

e) A venda de animais salvaxes en catividade fose dos establecementos autorizados.

f) O incumprimento das obrigas sinaladas nos artigos 3. , 4. e 5. da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia, salvo o disposto no artigo 22, 1, b) da mesma.

g) A subministracin de estimulantes non autorizados ou substancias que poidan atentar contra a sa sade, ags cando sexa por prescricin facultativa.

h) A non vacinacin ou o non tratamento obrigatorio dos animais.

i) A venda de animais enfermos, salvo que se trate dun vicio oculto, non coecido polo vendedor.

j) A cra ou comercializacin de animais sen cumprir os requisitos correspondentes.

k) A tenza de animais perigosos sen as medidas de proteccin que se fixan.

l) O incumprimento de calquera outra das condicins supostas nas autorizacins administrativas.

m) Deixar solto un animal potencialmente perigoso ou non ter adoptado as medidas necesarias para evitar a sa escapada ou extravo.

n) Incumprir a obriga de identificar o animal.

o) Omitir a inscricin no Rexistro.

p) Acharse o can potencialmente perigoso en lugares pblicos sen bozo ou non suxeito con cadea. O transporte de animais potencialmente perigosos con vulneracin do disposto no artigo 10 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado

q) A negativa ou resistencia a subministrar datos ou facilitar a informacin requirida polas autoridades competentes ou os seus axentes, en orde ao cumprimento de funcins establecidas na referida Lei 50/1999, as como a subministracin de informacin inexacta ou de documentacin falsa.

Considerarase, as mesmo, como infraccin grave a reincidencia en infraccin leve, entendendo que existe tal reincidencia cando se comete unha infraccin leve do mesmo tipo que a que motivou unha sancin anterior no prazo de trescentos sesenta e cinco das seguintes notificacin desta, se requirir que a resolucin sancionadora tivese adquirido firmeza.

4.-Son infraccins administrativas leves as seguintes:

a) A non presentacin no prazo requirido da documentacin complementaria esixida no artigo 6.2 desta ordenanza.

b) A non renovacin no prazo dun mes da licenza concedida para a tenza de animais potencialmente perigosos.

c) A non presentacin cando lle sexa requirida da licenza do municipio de orixe de animais potencialmente perigosos polos propietarios non aveciados neste municipio.

d) O maltrato dos animais que non lles cause dor.

e) A venda, doazn ou cesin de animais a menores de catorce anos ou incapacitados, sen autorizacin de quen tea a sa patria postestade, tutela ou custodia.

f) A doazn de animais de compaa como premio.

g) Non manter ao animal en boas condicins hixinico-sanitarias.

h) Mantelos en instalacins inadecuadas.

i) Non facilitarlles a alimentacin adecuada s sas necesidades.

j) A utilizacin de animais en traballos que os inmobilicen causndolles dor.

k) Exercer a venda ambulante de animais fra de mercados e feiras autorizados.

l) A carencia ou tenza incompleta do arquivo de fichas clnicas dos animais obxecto de tratamento obrigatorio ou vacinacin

m) A posesin dun can non censado conforme ao previsto no artigo 7., 3, da Lei 1/1993, do 13 de abril da comunidade autnoma de Galicia

n) O sacrificio de animais en lugares pblicos.

o) A non recolleita inmediata dos excrementos evacuados por un animal de compaa na va pblica.

p) Calquera outra actuacin que vulnere o disposto na Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, e na Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autnoma de Galicia e que non estea tipificada como infracin grave ou moi grave.

Artigo 16..- Sancins

1.- Consonte co establecido na Lei 1/1993 da Comunidade Autnoma de Galicia e na lei 50/1999, do Estado, as infraccin indicadas no artigo anterior sern sancionadas coas multas que seguen:

a.- Infraccins leves: de 30 euros a 300 euros

b.- Infraccins graves: de 300,01 euros a 3.000 euros.

c.- Infraccins moi graves: de 3.001,01 euros a 15.000 euros.

Artigo 17.- Responsable

1.-Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin destas, propietario ou posuidor dos animais, ou no seu caso, titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.

Artigo 18.- Procedemento sancionador

1.- O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na lei 50/1999, de 23 de decembro, axustarase aos principios da potestade sancionadora regulados na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, as como no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora.

2. A instrucin dos expedientes sancionadores por infraccins regulacin establecida no presente decreto corresponder aos rganos que tean atribuda a competencia conforme ao establecido no artigo 69 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

3. Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, sern:

a) Por infraccins leves, o alcalde do concello de Dodro cando a infraccin se produza no seu termo municipal.

b) Por infraccins graves, o director xeral da consellera con competencias en Medio Ambiente que organicamente tea atribuda esta funcin.

c) Por infraccins moi graves, o titular da consellera con competencias en Medio Ambiente.

Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, a Administracin local ou autonmica podern proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin do procedemento sancionador.

Artigo 19.- Exercicio da potestade sancionadora.

1.- Os rganos competentes para sancionar sern:

a) Por infraccins leves, o alcalde do concello de Dodro cando a infraccin se produza no termo municipal.

b) Por infraccins graves, o director xeral da consellera con competencias en Medio Ambiente e que organicamente tea atribuda esta funcin.

c) Por infraccins moi graves, o titular da consellera con competencias en Medio Ambiente.

Non obstante, o alcalde poer en coecemento, do rgano competente da Xunta de Galicia,de toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

2.- Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, a Administracin local ou autonmica podern proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin do procedemento sancionador.

   
  Disposicin adicional nica  
 

Quedan excludos da obriga de obtencin de licenza municipal aqueles exemplares caninos que fosen obxectos de adestramento baixo a supervisin directa da ONCE e sexan destinados gus de persoas invidentes.

   
  Disposicin final  
 

Esta ordenanza entrar en vigor da seguinte da sa publicacin ntegra no BOP, continuando en vigor ata a sa derrogacin ou modificacin posterior.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor da seguinte a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios