Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabana de Bergantios - ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA ORGANIZACIN DE CURSOS, OBRADOIROS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS DEPORTIVOS, SOCIAIS, FESTIVOS, CULTURAIS E TURSTICOS POLO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIOS

Publicación provisional : 17-07-2014 BOP N 135 -- Publicación definitiva : 26-09-2014 BOP N 184
Redacción Aplicable desde 27-09-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Concepto.
 - Artigo 2..Obxecto.
 - Artigo 3..Obrigados pago.
 - Artigo 4..Conta.
 - Artigo 5..Xestin e cobro.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1..Concepto.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127, en relacin co artigo 41, mbolos dous do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no exercicio da potestade regulamentaria recoecida a este Concello, na sa calidade de Administracin Pblica de carcter territorial, e dentro das competencias recoecidas s concellos, artigos 4 e 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bBases de rxime Local, establcese o prezo pblico pola organizacin de cursos, obradoiros, programas, actividades e servizos deportivos, sociais, festivas, culturais e tursticos que se rexern pola presente Ordenanza.

   
  Artigo 2..Obxecto.  
 

Constiten o obxecto do prezo pblico que se est a regular a asistencia a cursos e obradoiros e a participacin en actividades e programas, as como a recepcin de actividades ou servizos tursticos (comprendendo entre outras excursins, cursos e actividades deportivas, visitas a centros ou institucins de interese cultural, turistico ou medioambiental, viaxes, aloxametnos, comidas convivenciais ou actuacins musicais) que sexan aprobados como tales pola Xunta de Goberno Local e organizadas polo Concello de Cabana de Bergantios dentro do mbito das sas competencias.

   
  Artigo 3..Obrigados pago.  
 

Estarn obrigados pago do prezo pblico regulado na presente Ordenanza, os solicitantes do servizo ou actividade, se son maiores de idade ou menores emancipados e, noutro caso, os pais ou representantes legais.

   
  Artigo 4..Conta.  
 

A conta do prezo pblico deber cubrir como mnimo o custo da actividade realizada. Cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, a entidade poder fixar prezos pblicos por debaixo do lmite previsto no apartado anterior. Nestes casos deberase consignar nos orzamentos do Concello as dotacins oportunas para a cobertura da diferenza resultante que houbera.

Conforme previsto no artigo 47 do Real decreto lexislativo 2/2004 e o artigo 23.2.b) da Lei 7/1985, delgase na Xunta de Goberno Local o establecemento individualizado e exacto e, no seu caso a periodicidade do devengo, do prezo pblico de cada un dos cursos, obradoiros, programas ou actividades que se pretenda realizar, vista das propostas debidamente formuladas polos departamentos correspondentes que necesariamente debern inclur o informe do responsable do departamento no que se faga constar o custo real do curso, obradoiro, servizo, programa ou actividade a realizar debidamente detallado e desglosado. No importe das tarifas entenderase includo o IVE que, no seu caso, proceda aboar.

   
  Artigo 5..Xestin e cobro.  
 

A obrigacin de pago do prezo pblico regulado nesta Ordenanza, nace desde que se realiza a solicitude ou inscricin nos cursos, obradoiros, actividades, programas e/ou servizos.

Unicamente se considerar anulada unha inscricin ou matrcula, e polo tanto procederase devolucin do prezo pblico:

Por anulacin do curso, obradoiro, servizo, programa ou actividade por causa imputable Administracin.

Cando o interesado notifique por escrito Concello a anulacin da sa inscricin con anterioridade o remate do prazo establecido para a inscricin na correspondente actividade e/ou servizo no acordo de aprobacin da mesma.

O pago efectuarase da seguinte forma:

1. Como regra xeral, cando se trate de actividades e/ou servizos de devengo nico, o pago do prezo pblico efectuarase formular a solicitude ou inscricin nas entidades bancarias colaboradoras establecidas efecto. Xunto coa presentacin da solicitude acreditarase ter aboado a autoliquidacin comprensiva do importe total a pagar por inscricin.

2. Cando se trate de actividades e/ou servizos de devengo peridico, unha vez aboada a autoliquidacin correspondente primeira cota, confeccionaranse as correspondentes listas cobratorias pola rea de xestin tributaria ou entidade coa que se concerte este servizo sobre a base do informe do responsable da actividade no que se far constar:

Identificacin da actividade que se trata.

Nome, apelidos e N.I.F. do participante ou, no caso de menores, do pai/nai ou representante legal obrigado pago.

Importe da cota con copia do acordo da Xunta de Goberno Local que a estableza.

Relacin das altas, baixas ou variacins que se produzan en cada perodo de devengo.

3. O cobro do prezo pblico de devengo peridico regulado nesta Ordenanza efectuarase mediante recibo estendido polo Concello dentro dos quince primeiros das de cada perodo, establecndose como norma xeral a domiciliacin bancaria.

4. As dbedas por cotas devengadas e non satisfeitas nos prazos establecidos recadaranse conforme os procedementos xerais do Regulamento Xeral de Recadacin e disposicins concordantes.

5. A Xunta de Goberno Local poder acordar, a proposta do departamento responsable de cada actividade e/ou servizo, a expulsin do usuario do servizo no caso de impago de das cotas as como no suposto de reincidencia no impago das mesmas.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor e ser de aplicacin a partir do da seguinte a sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, mantndose en vigor en tanto non sexa derrogada ou modificada expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios