Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIN DO DOMINIO PBLICO LOCAL CON TERRAZAS DE HOSTELERA

Publicación provisional : 21-08-2014 BOP N 158 -- Publicación definitiva : 06-10-2014 BOP N 190
Aplicable desde 07-10-2014

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO PRIMERIO.CONDICINS E RXIME XERAL
 - CAPTULO SEGUNDO.RXIME FISCAL
 - CAPTULO TERCEIRO.INSPECCIN E RXIME SANCIONADOR.
 - ANEXO I
   
  CAPTULO PRIMERIO.CONDICINS E RXIME XERAL  
 

ARTIGO 1.OBXECTO E FUNDAMENTO.

1. O Concello de Melide, no uso das competencias que sobre da regulacin do dominio pblico local lle atriben o artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, o artigo 74 e seguintes do RD 1372/1986, do 13 de xuo, Regulamento de bens das corporacins locais, e o artigo 1 do Regulamento de servizos das corporacins locais, e no exercicio da competencia de intervencin recoecida no art.. 84 da Lei 7/1985, no artigo 6 e nos artigos 286 e seguintes da lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracin Local De Galicia, as coma das competencias sobre a regulacin do urbanismo e de vas recoecidas na lexislacin sectorial aplicable, polo medio da presente ordenanza, dicta a presente regulamentacin do uso das vas pblicas por parte dos titulares de establecementos de hostalera ou asimilados que pretendan ocupalo dominio pblico local con mesas, cadeiras, expositores, mquinas expendedoras de bebidas, dozara, lambetadas ou similares, comidas servidas ao exterior ou elementos anlogos de desenvolvemento da actividade principal que constita o obxecto normal do trfico mercantil do establecemento.

2. A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia, recolle no artigo 41, en atencin concorrencia de razns de interese xeral derivadas da necesaria proteccin da seguridade e sade pblica, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde pblica, as como da adecuada conservacin do ambiente e do patrimonio histrico artstico, ser precisa a obtencin de licenza ou autorizacin para a instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas ao establecemento.

2. A presente ordenanza ten por obxecto regular o rxime xurdico ao que debe someterse o aproveitamento do terreos de dominio pblico mediante a sa ocupacin temporal con mesas, cadeiras, expositores, mquinas expendedoras de bebidas, dozara, lambetadas ou similares, comidas servidas ao exterior ou elementos anlogos.

3. O aproveitamento que regula a presente ordenanza refrese ocupacin con terrazas anexas a establecementos hostaleiros situados en inmbel ou local.

4 Entenderase por terrazas anexas a establecementos hostaleiros situados en inmoble ou local, a ocupacin de terreos de dominio pblico mediante a localizacin naquel de mesas, cadeiras, expositores, mquinas expendedoras, parasois, toldos, xardineiras ou calquera outro elemento anlogo en lia de fachada ou fronte ao establecemento, e sen barra de servizo distinta da do propio establecemento.

ARTIGO 2.UTILIZACION DOS ESPAZOS PUBLICOS.

1. A instalacin de terrazas, mesas, cadeiras, expositores, mquinas expendedoras de bebidas, dozara, lambetadas ou similares, ou elementos anlogos nas vas integrantes do dominio pblico local, xa sexa nas beirarras ou noutros espazos pblicos necesitar a previa licenza municipal e rexerase polo disposto nesta ordenanza e nas leis de aplicacin xeral.

2. A dita licenza ter carcter discrecional, e someterase s regras contidas nesta ordenanza.

ARTIGO 3.REQUISITOS XERAIS E PROHIBICINS.

O titular da autorizacin deber dispor dun seguro de responsabilidade civil e incendios do establecemento principal que deber estender a sa cobertura aos posibles riscos que puideran derivarse do funcionamento da instalacin.

Anda cando un espazo rena todos os requisitos para a colocacin dunha terraza, esta poder non autorizarse ou autorizarse con dimensins inferiores as solicitadas, se a sa instalacin dificultara o trnsito peonil, anda que soamente sexa en determinadas horas.

Nos casos nos que as caractersticas da ra, do trfico ou razns de seguridade o aconsellen a criterio da Polica ca supervisin do tcnico municipal, procederase a denegar o permiso do instalacin da terraza.

CONDICINS

1. Con carcter xeral, as instalacins as que se refire a presente ordenanza tern sempre natureza temporal, sern facilmente desmontables e rexeranse polo disposto no artigo 5.

2. Ademais do establecido no artigo 5, os emprazamentos deberan cumprir os seguintes requisitos xerais:

a) Queda prohibida a ocupacin de:

Acceso aos inmbeis.

Entradas a galeras visbeis.

Bocas de rego e hidrantes de incendio.

Sadas de emerxencia.

Paradas de transporte pblico regularmente establecidas.

Aparellos de control de trfico.

Centros de transformacin, arquetas de rexistro de servizo pblico e sumidoiros.

Pasos peons sinalizados.

Calzadas con circulacin de vehculos.

Prazas delimitadas de aparcadoiro pblico, salvo excepcins descritas nesta ordenanza.

b) Non poder colocarse ningn elemento que dificulte a manobra de entrada e sada de vados permanentes de paso para vehculos

c) En ningn caso se podern colocar elementos fixos ou permanentes cuxa colocacin ou desmontaxe requira a realizacin dalgunha obra especial, ags os toldos.

d) Prohbese o peche lateral e da cuberta da terraza con elementos fixos, excepto toldos mbiles e separadores, cunha altura mxima de 1,50 m nos elementos opacos.

3. Queda absolutamente prohibida a instalacin de billares, futbolns, mquinas recreativas, de azar, grellas e de calquera outro tipo anlogo, nas terrazas obxecto de regulacin na presente ordenanza.

4. Poder haber actuacins en directo nas terrazas ata as 23.00 horas da noite. Quedan terminantemente prohibidas as actuacins en directo amplificadas ou con percusin, as como a instalacin de equipos audiovisuais ou a emisin de son ou vdeo nos espazos e instalacins da terraza, excepto autorizacin municipal expresa, para a ocasin.

5 Prohbese o almacenamento de productos, caixas de bebidas ou outros materiais na superficie de ocupacin da terraza.

ARTIGO 4.PROCEDEMENTO DE CONCESIN DE LICENZA.

1. As persoas que desexen ocupa-lo dominio pblico local con terrazas ou outros elementos obxecto desta ordenanza, debern presentar a preceptiva solicitude de licenza, mediante o impreso normalizado que figura como Anexo I da presente ordenanza. Entregarase no Concello, dirixida ao Sr. alcalde/sa presidente/a do Concello, na que, ademais dos datos xerais de identificacin do solicitante e do establecemento hostaleiro, acompaarase solicitude a seguinte documentacin:

a) Licenza de apertura ou comunicacin previa segundo o caso, de funcionamento do establecemento.

b) Autorizacin dos propietarios dos inmbeis lindantes no caso de qua a solicitude contemple unha terraza adosada fachada do edificio e pretenda superar a porcin desta ocupada polo establecemento, e no caso de colocar mamparas ou toldos laterais autorizacin dos locais comerciais lindantes.

c) Autorizacin expresa da comunidade de propietarios, cando se trate da ocupacin de espazos privados de uso pblico.

d) Memoria descritiva dos elementos de mobiliario que se pretenden instalar na terraza, debndose cuantificar, en todo caso, o nmero de mesas e cadeiras. A memoria xustificar o cumprimento desta ordenanza.

e) Plano de situacin a escala suficiente, que especifique a rea da terraza, os elementos e mobiliario a instalar, e se cuantifique a superficie de ocupacin e onde figuren acoutadas as distancias respecto local propio e ao lmite da beirarra ou calzada.

f) No seu caso, plano de instalacins elctricas exteriores, indicando e especificando as proteccins necesarias.

g) No seu caso, autorizacin ou concesin de dominio pblico, referida a superficie da terraza, outorgada pola Administracin competente.

h) Fotografas da fachada do inmoble e da ra ou espacio onde se pretende a colocacin da terraza.

2. A solicitude, unha vez presentada con toda a documentacin e contido arriba descritos, ser resolta polo Sr/a. alcalde/sa presidente/a ou persoa ou rgano en quen delegue. A tramitacin realizarase segundo o previsto pola Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia.

3. O procedemento a seguir queda regulado no artigo 42 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendedores e da competetividade de Galicia.

A falta de resposta peticin, no prazo de tres meses dende a sa presentacin, entenderase que a documentacin presentada correcta e vlido para todos os efectos e poder entender estimada por silencio administrativo a sa solicitude.

4. A autorizacin concederase por mdulos, podendo corresponder cada mdulo a:

Unha mesa e catro cadeiras.

Un expositor.

Unha mquina expendedora.

Outros elementos anlogos.

5. Na solicitude deberase indicar o perodo de tempo para o cal se solicita licenza e a data de inicio da actividade.

7. Unha vez autorizada ou concedida a licencia de aproveitamento renovaranse anualmente, mediante unha declaracin responsable de non se producir modificacin algunha das condicins sobre as que se concedeu, e achegando copia de documento de estar ao corrente do pago do seguro obrigatorio.

8. Nas solicitudes de renovacin das autorizacins concedidas que impliquen modificacins puntuais ser necesario presentar a documentacin que describa as modificacins, e que xustifique o cumprimento das condicins desta ordenanza.

7. A Administracin municipal manifestara a sa vontade contraria a renovacin nos seguintes supostos:

a) De se iniciaren procedementos dos qua se desprenda a existencia de molestias ou prexuizos derivados do funcionamento da actividade principal ou accesoria.

b) De se apreciar un incumprimento das condicins de uso ou da mesma ordenanza.

c) Nos casos de falta de pagamento da taxa correspondente.

d) Cando no perodo autorizado estea prevista a execucin de actuacins pblicas que modifiquen a realidade fsica existente no memento do outorgamento da autorizacin.

e) Cando a terraza poida supor molestia para os usuarios da va pblica ou para os servizos pblicos.

ARTIGO 5.CONDICINS DAS OCUPACINS.

Os toldos sern de material txtil, lisos e de cores acordes coa contorna urbana (brancos, negros e beixes) e tern sempre a posibilidade de seren recollidos mediante fcil manobra.

Os titulares das comunicacins previas debern manter as instalacins e cada un dos elementos que as compoen nas debidas condicins de limpeza, seguridade e ornato. Estarn obrigados a dispor dos correspondentes elementos de recollida.

Por razns de esttica e hixiene non se permitir almacenar ou amorear produtos, materiais ou residuos propios da actividade xunto s terrazas. As instalacins reguladas nesta ordenanza debern manterse en adecuadas condicins hixinico-sanitarias.

O espazo autorizado da terraza deber estar sempre ben delimitado, tanto con pechamentos, tarimas, biombos, xardineiras ou outros elementos que cumpran esta funcin, costeando o propietario a instalacin da terraza, naqueles casos nos que non existan outros elementos de delimitacin do espacio.

Cando o grao de inclinacin da ra o aconselle, instalaranse tarimas sobre as que se ha situar o mobiliario da terraza. Estas tarimas sern de madeira tratada homoxeneamente para ser instalada no exterior, con acabado en cor natural da madeira. Os biombos e elementos de seguridade estarn ancorados tarima. Todas estas especificacins debern quedar recollidas na documentacin da solicitude.

Non poder obstaculizarse o acceso calzada desde os portais dos edificios nin dificultar as manobras de entrada ou sada nos vaos permanentes. Cando a terraza se coloque acareada fachada estes debern quedar libres. Nestes espazos non poder colocarse tampouco mobiliario accesorio.

Cando se dispoa de instalacin elctrica de alumeado para a terraza, esta deber reunir as condicins que o Regulamento electrotcnico de baixa tensin establece para instalacins en locais hmidos. Os condutos quedarn fra do alcance de calquera persoa e non podern discorrer polas beirarras nin utilizar as rbores ou o mobiliario urbano como soporte. En ningn caso os focos podern cegar ou producir outras molestias a vecianza, viandantes ou vehculos. Esta instalacin debera ser revisada anualmente por un instalador autorizado qua emitira o correspondente boletn do conformidade.

A utilizacin dos servizos pblicos non se ver obstaculizada, debendo deixarse completamente libres para a sa utilizacin os seguintes elementos:

a) As paradas de transporte pblico regularmente establecidas e os pasos de pens en toda a sa lonxitude.

b) As pasaxes de vehculos quedaran libres en todo o seu longo.

c) As sadas de emerxencia en todo o seu Iongo.

d) Respectarase unha distancia suficiente aos distintos elementos de mobiliario urbano, sinais de trafico e bculos de alumeado que garanta a sa funcin e que, en caso de adosarse, deber poder ser retirada de xeito inmediato e facilmente, para labores de mantemento.

Debera garantirse o acceso a todos os servizos e equipamentos municipais e de compaas de servizos as vintecatro horas do da.

As licenzas para instalar terrazas podern tramitarse conxuntamente coas licenzas urbansticas ou comunicacins previas dos establecementos principais.

As licenzas para a instalacin e funcionamento das terrazas non podern ser obxecto, en ningn caso, de arrendamento ou cesin independente.

As terrazas podern instalarse en zonas de calzada de va pblica sempre que se cumpran os requisitos de seguridade exisibles e que non afecten circulacin rodada ou ao trfico de pens.

Non se autorizar a colocacin de ningn elemento que no quede reflexado na documentacin de solicitude de licenza.

CONDICINS

1. A superficie susceptbel de ocupacin con terrazas non poder exceder de 100 m2 nin de 2/3 da superficie ocupable do espazo pblico,

2. A ocupacin de beirarra non poder ser nunca superior aos 2/3 de anchura libre da mesma, debndose deixar libre para paso de pens polo menos de 1 metro, respectndose un itinerario de forma continua, evitando quebras ao longo da Iia.

3. Non se ubicarn terrazas en beirarras dunha anchura inferior a dous metros. Nestes casos poder ocuparse o espazo da ra adicado ao estacionamento de vehculos (dominio pblico distinta da zona de circulacin) sendo preceptivo o informe favorbel da Polica Local e no seu caso o da Administracin titular da va.

4. Nestas zonas de dominio pblico fora da zona de circulacin existir unha separacin mnima de 0,25 m entre a zona de circulacin e o lmite da instalacin. O ancho da marca vial lonxitudinal, no seu caso contarase dentro de dita anchura mnima. Terase en conta en todo caso, que a beirava se existise, constite zona de circulacin. A superficie autorizada para terraza deber situarse ao mesmo nivel da beirarra existente. Non poder impedirse o acceso a instalacins de servizos pblicos, tales como sumidoiros, telefona, etc. No caso de considerarse necesario efectuarase a sinalizacin necesaria para a perfecta visibilidade. O espazo estar separado e protexido da zona de circulacin por algn tipo de elemento delimitador (varanda, mampara, pasamns, etc.) con perfecta visibilidade para vehculos e pens.

5. No caso de establecementos lindantes, o espazo susceptible de ocupacin distribuirase equitativamente entre os solicitantes, de acordo co ancho da fachada de cada establecemento afectado.

6. Se a terraza se sita pegada a fachada do edificio, debera quedar libre o espazo para acceder aos inmbeis lindantes cun espazo mnimo de 1,50 metros.

7. Permitirase a instalacin de terrazas en ras peons nas que existan establecementos situados en inmobles, sempre que a zona peonil supere os 2 metros de ancho. A franxa de zona peonil ocupbel non exceder do 50% da sa anchura, cun espazo mnimo libre, en todo caso, de 1,50 metros.

8. Permitirase a instalacins de terrazas en ras onde comparten espazo o trfico rodado e o peonil, mentres se garanta un ancho mnimo de 3 metros para o paso de vehculos. Nos casos onde se garanta este paso mnimo, autorizarase a colocacin dun mximo de das mesas altas con das cadelas altas por mesa.

8. A distancia dos elementos de mobiliario urbano ao bordo da beirarra ser como mnimo de 0,50 metros, podendo reducirse ata 0,30 metros cando haxa unha barreira de proteccin.

9. Para os efectos de aplicacin do disposto nesta ordenanza, cada mesa ou elemento similar (mesas altas, etc.) con catro cadeiras ou mdulo equivalente a dous metros cadrados.

10. O horario de apertura e peche ser o establecido pola Comunidade Autnoma de Galicia para o establecemento segundo o catlogo correspondente, sen prexuizo da potestade municipal de adaptacin de horarios que, no seu caso, estableza a normativa autonmica.

11. O horario de peche implicar o cese efectivo de todas as actividades desenvoltas na terraza e, en consecuencia, os usuarios non podern permanecer na terraza a partir de dito momento, polo cal o persoal do establecemento debera obrigar ao desaloxo efectivo da terraza.

12. Os titulares de licenzas de terrazas tern a obriga de retirar e agrupar ao remate de cada xornada os elementos de mobiliario instalados, as corno a realizar os labores de limpeza necesarios.

   
  CAPTULO SEGUNDO.RXIME FISCAL  
 

ARTIGO 6.COTA TRIBUTARIA.

A cota desta taxa ser a que se estableza na ordenanza fiscal correspondente.

   
  CAPTULO TERCEIRO.INSPECCIN E RXIME SANCIONADOR.  
 

ARTIGO 7.INSPECCIN.

O alcalde/sa e, de ser o caso, o/a concelleiro/a delegado/a, a travs dos servizos municipais, sern competentes para controlar o estrito cumprimento das normas establecidas na presente ordenanza.

ARTIGO 8.INFRACCINS

As infraccins das normas contidas nesta ordenanza clasifcanse en leves, graves e moi graves.

1. Son faltas leves:

a) A falta de ornamento na terraza e o seu contorno.

b) A deterioracin leve dos elementos de mobiliario e ornamentais urbanos lindantes co establecemento que se produza coma consecuencia da actividade obxecto da licenza.

c) Calquera outra infraccin que non sexa cualificada come grave ou moi grave.

2. Son faltas graves:

a) A reiteracin por das veces na comisin de faltas leves.

b) A ocupacin de maior superficie da autorizada.

c) A instalacin dun maior nmero de mesas, cadeiras ou elementos auxiliares que os autorizados.

d) Instalar elementos de mobiliario non autorizados pola Iicenza, as como a colocacin na terraza de calquera outra clase de elementos que non sexan mesas, cadeiras, expositores, mquinas expendedoras e elementos auxiliares aos mesmos.

e) A falta de aseo, hixiene ou limpeza nos elementos do establecemento, sempre que non constita falta grave ou moi grave.

f) A deterioracin grave dos elementos de mobiliario e ornamentais urbanos lindantes co establecemento que se produza como consecuencia da actividade obxecto da licenza.

3. Son infraccins moi graves:

a) A instalacin de terrazas sen autorizacin ou fra do perodo autorizado.

b) A ocupacin dunha superficie maior autorizada en mis do 75 por cento.

c) O incumprimento da orde de suspensin inmediata da instalacin cando disto derive unha perturbacin relevante da convivencia que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras persoas ou dificulte o uso ou funcionamento dun servizo pblico ou supoa unha deterioracin grave de equipamentos, infraestruturas, instalacins de servizos pblicos, espazos pblicos ou calquera das sas instalacins.

d) A celebracin de espectculos ou actuacins non autorizadas de forma expresa.

e) O incumprimento do horario de inicio ou de peche en mis de 1 hora, cando disto derive unha perturbacin relevante da convivencia que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras persoas.

ARTIGO 9.SANCINS.

A comisin das infraccins previstas nesta ordenanza levar aparellada a imposicin das seguintes sancins:

a) As infraccins leves sancionaranse cunha multa de ata 300 euros, podendo ser acordada a suspensin da autorizacin por perodo de 1 mes.

b) As infraccins graves sancionaranse cunha multa de entre 301 e 750 euros, podendo ser acordada a suspensin da autorizacin por perodo de 3 meses.

c) As infraccins moi graves sancionaranse cunha multa de entre 751 e 1.500 euros, podendo ser acordada a revogacin da autorizacin.

ARTIGO 10.CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DA RESPONSABILIDADE.

Para a modulacin das sancins atenderase existencia de intencionalidade ou reiteracin, natureza dos prexuzos causados, reincidencia na comisin ao cabo dun ano de tres infraccins da mesma natureza cando as o declare resolucin firme e ao beneficio obtido coa sa realizacin.

ARTIGO 11.PROCEDEMENTO.

A imposicin das sancins requerir a previa incoacin e instrucin do procedemento corresponde, que se substanciar consonte ao disposto na lexislacin xeral sobre o procedemento administrativo comn e o seu regulamento de desenvolvemento. O acordo de iniciacin poder ordenar a adopcin de medidas provisionais que resulten necesarias para garantir a eficacia da resolucin que puidera recaer, tales como a retirada das instalacins ilegais ou a suspensin do seu funcionamento.

ARTIGO 12.AUTORIDADE COMPETENTE.

A incoacin e resolucin dos procedementos sancionadores corresponder ao rgano competente para conceder a correspondente autorizacin.

ARTIGO 13.PRESCRIPCIN.

Os prazos de prescricin das infraccins e sancins sern os previstos na lexislacin xeral sobre procedemento administrativo comn.

   
  ANEXO I  
 

MODELO DE SOLICITUDE

A/A CONCELLO DE MELIDE

A/A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA

SOLICITUDE DE AUTORIZACIN DA OCUPACION DO DOMINIO PUBLICO CON TERRAZAS DE HOSTELERIA

NOME E APELIDOS I RAZON SOCIAL: ____________________________________

NOME COMERCIAL: ___________________________________________________

DNI/CIF: ___________________ DOMICILIO: ______________________________________________

CONCELLO: __________________ C.P. ____________ PROVINCIA: ____________

Telfono: ____________________ Correo electrnico___________________________

REPRESENANTE/APODERADO (para persoas xurdicas): _____________________

DNI representante/apoderado ____________________

DOCUMENTACIN APRESENTADA:

1. Copia de DNI/CIF

2. No caso de persoas xurdicas: copia de escritura de constitucin, estatutos, acta fundacional, copia de poder de representacin e copia do DNI do representante

3. Licenza de apertura e funcionamento ou comunicacin previa, segundo o caso, do establecemento

4. Autorizacin dos propietarios dos inmbeis lindantes. e autorizacin expresa da comunidade de propietarios, cando se irate da ocupacin de espazos privados de uso pblico.

5. Documentos acreditativo da vixencia e de estar ao corrente no pagamento da pliza de seguros.

6. Esquema ou plano de situacin a escala suficiente, ca rea da terraza, os elementos e mobiliario a instalar, superficie de ocupacin. Acoutadas as distancias respecto ao local propio e ao limite da beirarra ou calzada.

7. Plano de instalacins elctricas exteriores, indicando e especificando as proteccins necesarias.

8. De ser preceptiva, autorizacin ou concesin de dominio pblico, referida superficie da terraza, outorgada pola Administracin competente.

9. Copia do xustificante de ingreso da taxa correspondente

Memoria descritiva dos elementos de mobiliario que se pretenden instalar na terraza:

SITUACIN PREVISTA DA TERRAZA (ra, praza...): _______________________

Superficie prevista a ocupar (metros cadrados) __________ m2 Ra peonil SI/NON

MDULOS SOLICITADOS:

Mesas con catro cadeiras: __________________ Expositores: _______________________

Mquinas expendedoras: ________________ Elementos anIogos: ________________

Perodo da actividade: ______________

Outras consideracins

AUTORIZO ao Concello de MELIDE para que, conforme ao disposto no artigo 2.4 da Orde do Ministierio de Economa e Facenda do 18 de novembro de 1999, solicite da Axencia Estatal de Administracin Tributaria a subministracin dos datos de carcter tributario a que se refire o artigo 8 do presente decreto.

As mesmo, os requisitos sinalados no pargrafo anterior e no art. 18.1 do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o Decreto lexislativo 1/1999 de outubro, do texto refundido da Lei de rxime financeiro e orzamentario, en materia de axudas e subvencins pblicas,

AUTORIZO para que se solicite da Axencia Estatal de Administracin Tributaria e da Consellera de Economa e Facenda a informacin a que se refire o artigo 78.4 c da Lei de rxime financeiro e orzamentario de Galicia, en relacin co cumprimento das mias obrigas estatais e coa Comunidade Autnoma de Galicia.

Melide, .... de .... de ....

Asdo.:

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios