Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - ORDENANZA DE REGULACIN DE TRAMITACIN DE LICENZAS URBANSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE CEDEIRA

Publicación provisional : 12-08-2014 BOP N 152 -- Publicación definitiva : 13-10-2014 BOP N 195
Redacción Aplicable desde 14-10-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II . MEDIOS DE INTERVENCIN E TIPOS DE PROCEDEMENTO
 - CAPTULO I. DISPOSICINS COMNS A TDOLOS PROCEDEMENTOS
 - CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS
 - CAPTULO III.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE AUTORIZACINS OU LICENZAS
 - CAPTULO IV.- TRATAMENTO DE INCIDENCIAS DURANTE AS OBRAS
 - CAPTULO V.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do 12 de decembro relativa aos servizos no mercado interior e publicada no DOUE o 27/12/2006, aprobouse cara a acadar un mercado europeo mais competitivo na economa mundial e que redundara nunha maior produtividade e, por ende, nun impulso do tecido empresarial as como do emprego. Esta directiva, de xeito transversal, ven a ser a normativizacin da xurisprudencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza da Unin Europea en relacin liberdade de establecemento e prestacin de servizos. Para elo un dos seus obxectivos eliminar os obstculos xurdicos e administrativos ao desenvolvemento das actividades de servizos.

A sa transposicin lexislacin dos Estados membros supuxo a obriga de revisar a normativa e adaptala as prescricins da directiva en canto aos rximes de autorizacin que limiten a liberdade de implantacin e exercizo, a sa motivacin, limitacins e caractersticas dos requisitos esixidos.

O Estado espaol aprobou para tal fin a Lei 17/2009 do 23 de novembro, sobre o libre acceso as actividades de servizos e o seu exercizo, que estableceu un marco comn para a sa regulacin partindo do principio de non suxeicin a rxime de autorizacin previa ags razn imperiosa de interese xeral. Ademais sinala a obriga das administracins pblicas de adaptar as sas disposicins (D.T.3), revisar os procedementos e trmites aplicables ao establecemento e a prestacin de servizos co obxecto de impulsar a sa simplificacin, evitando a peticin de orixinais ou copias compulsadas ags casos xustificados (art.17). O artigo 18 da Lei regula o establecemento dun portelo nico e a implantacin da xestin electrnica dos trmites.

A devandita lei completouse coa Lei 25/2009, que modifica diversas leis para a sa adaptacin lei 17/2009. Destaca a modificacin do marco regulador estipulado no artigo 84 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Rxime Local, de xeito que se limita o sometemento a licenza ou autorizacin previa aos novos principios, e se engade como outro medio de intervencin a comunicacin previa e declaracin responsable nos termos do artigo 71 bis da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, sen prexuzo do control posterior de verificacin.

Na mesma lia muda a referenza aos mecanismo de intervencin no Regulamento de servizos das corporacins locais, aprobado por Decreto 17/06/1955, na modificacin operada polo RD.2009/2009 do 23 de decembro.

A Lei 2/2011 de economa sostible da unha nova volta engadindo o artigo 84 bis e 84 ter nos que permite o mantemento de autorizacins nuns concretos termos, e insiste na obriga da Entidades Locais de planificar os procedementos de comunicacin necesarios e verificacin posterior do cumprimento dos requisitos, debendo adaptar a normativa existente sobre licenzas.

O Real Decreto lei 19/2012 de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e determinados servizos procura establecer un mnimo comn denominador para todo o Estado eliminando todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa que estiveran motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade e da sade pblicas, cando se trate de establecementos comerciais dos previstos no anexo da lei, sempre que a sa superficie til e de exposicin e venda ao pblico non sexa superior a 300m2 e incluso para obras que no requiran proxecto tcnico. Habiltase s Entidades Locais a regular o procedemento de comprobacin posterior (art.5.2)

Pola sa banda, a Comunidade Autnoma de Galicia aprobou a Lei 1/2010 do 11 de febreiro de modificacin de diversas leis de Galicia na que engade un artigo 252 bis Lei 5/1997, de Administracin local de Galicia e modifica o artigo 286 nos termos do artigo 84 LBRL; e por ltimo, a Lei 9/2013, de 19 de Decembro, de Emprendemento e Competitividade de Galicia, que modifica incluso a lexislacin urbanstica autonmica.

Tampouco podemos esquecer outra normativa en materia urbanstica ou incidente nela, algunhas anteriores Directiva de servizos como: o Decreto 28/1999 de disciplina urbanstica de Galicia, a Lei 9/2002 de ordenacin urbanstica e do medio rural de Galicia e a nivel estatal co RDL 2/2008, de 20 de Xuo, Texto Refundido da Lei do Solo.

Sen embargo, en relacin co Dereito da Unin Europea, as ordenanzas municipais quedan sometidas s consecuencias dos principios de primaca e de efecto directo. Por esa razn, anda cando as ordenanzas son o ltimo chanzo normativo en Espaa deben garantir, por encima das leis estatais bsicas e da lexislacin autonmica de desenvolvemento, a aplicacin directa das liberdades econmicas fundamentais consagradas no Tratado de Funcionamento da Unin Europea e dalgunhas disposicins claras e incondicionais da mesma Directiva de servizos. Agora ben e en relacin co Dereito interno espaol, as ordenanzas municipais estn sometidas ao principio de xerarqua respecto das leis estatais bsicas e da lexislacin autonmica de desenvolvemento e tamn deben estar habilitadas por lei cando menos en mbitos particularmente sensibles reserva de lei como o administrativo sancionador ou o tributario.

Nesta ordenanza tense tratado de equilibrar canta normativa se mencionou se ben dando cumprimento con prioridade Directiva 2006/123/CE e ao previsto no Tratado da Comunidade Europea para a liberdade de establecemento e liberdade de circulacin de servizos, xa que logo as materias excludas da aplicacin da directiva seguiranse a rexer plenamente polo devandito tratado. Este concello non dispoa de ordenanza reguladora sobre a materia. Por elo, con este texto procurase eliminar a inseguridade xurdica que deriva da falta de ordenamento.

   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. OBXECTO

1.- A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin e control do Concello de Cedeira nos casos de obras que pola sa entidade, incidencia no contorno urbanstico, tean que someterse, dependendo do caso, ao rxime de licenza ou comunicacin previa.

2.- A ordenanza dtase en desenvolvemento da lexislacin de rxime local, da Directiva de servizos 2006/123 CE e da normativa estatal e autonmica.

Artigo 2. MBITO DE APLICACIN

Estn sometidos ao mbito de aplicacin desta ordenanza os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e subsolo, que esixan a intervencin da administracin en execucin da sa funcin de polica na orde urbanstica, coa finalidade de verificar o axuste ao ordenamento urbanstico vixente.

Artigo 3. MEDIOS DE INTERVENCION NA ACTIVIDADE URBANISTICA

1.- O Concello de Cedeira poder intervir na actividade dos cidadns a travs dos seguintes medios:

a. Ordenanzas e bandos.

b. Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuzo das excepcins previstas na lexislacin de aplicacin

c. Sometemento a comunicacin previa, de conformidade co establecido na lexislacin reguladora do procedemento administrativo

d. Ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a sa prohibicin.

A actividade de intervencin axustarase en todo caso, aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade en relacin co fin que se persegue.

2.- As licenzas ou autorizacins outorgadas por outras administracins pblicas non eximen os seus titulares de obter as correspondentes licenzas das entidades locais, respectndose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais.

3.- Naqueles casos nos que a actuacin pretendida polo interesado requira dalgunha autorizacin, cualificacin, ou informe favorable doutra administracin pblica distinta da municipal, que resulte esixible pola lexislacin sectorial aplicable, o outorgamento da licenza urbanstica requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente da dita autorizacin, cualificacin ou informe.

Artigo 4. DEFINICINS

a) Comunicacin previa: aquel documento mediante o que os interesados poen en coecemento da Administracin Pblica competente os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio do dereito a edificar ou construir, consonte co establecido na normativa de procedemento administrativo.

b) Autorizacin ou licenza: acto regrado da autoridade municipal competente pola cal, tras a comprobacin das condicins establecidas pola normativa aplicable, autorizaselle ao solicitante para o exercicio dun dereito preexistente edificacin .

Artigo 5. ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIN PREVIA

Estarn suxeitas a comunicacin previa de conformidade coa normativa que resulte de aplicacin:

a) A realizacin de obras menores de escasa entidade tcnica e econmica consistentes en pequenas reparacins e obras de mantemento que se relacionan no anexo II da presente ordenanza.

b) Aquelas obras que sendo de escasa entidade requiren a presentacin dun proxecto ou memoria tcnica redactada por tcnico/a competente, que se relacionan no anexo II da presente ordenanza.

c) Cambios de titularidade de licenzas de obras en curso de execucin.

Artigo 6. ACTOS SUXEITOS A PREVIA LICENZA MUNICIPAL

Quedarn suxeitas a licenza, sen perxuzo das autorizacins que sexan procedentes de acordo coa lexislacin aprlicable, os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

a) Os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que, conforme a normativa xeral de ordenacin da edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin.

b) As intervencins en edificios declarados bens de inters cultural ou catalogados polas seus singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicins.

d) Os muros de contencin de terras.

e) Os grandes movementos de terras e as explanacins.

f) As parcelacins, segregacins u outros actos de divisin de fincas en cualquier clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelacin urbanstica.

g) A primeira ocupacin dos edificios.

h) A ubicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

i) A tala de masas arbreas o de vexetacin abusiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica e, en todo caso, cando dicha tala se derive da lexislacin de proteccin do dominio pblico.

j) Outros determinados pola normativa de aplicacin.

Ante calquera cambio lexislativo que contradiga o anteriormente descrito, aplicarase o principio de xerarqua normativa.

Artigo 7. CRITERIOS INTERPRETATIVOS NO SOMETEMENTO S PROCEDEMENTOS ANTERIORES

Para a execucin das obras ou para o exercicio de actividades os interesados tern que axustarse ao procedemento de licenza ou comunicacin previa nos termos dispostos nesta ordenanza.

Cando algunha das actuacins que se pretendan executar non se axustaran a algns dos supostos establecidos nos anexos desta ordenanza, asimilarase coa que presente maior coincidencia, aplicndolle o seu rxime.

Artigo 8. ERRO NA CUALIFICACIN DO ESCRITO ACHEGADO

1. O erro na cualificacin do escrito achegado pola persoa interesada na eleccin dalgns dos procedementos de sometemento a licenza ou no de comunicacin previa, non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter. O concello notificaralle ao interesado para lle facer constar tal circunstancia e, no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2. Cando a persoa interesada presentase ante o concello unha comunicacin previa sendo o rxime aplicable o da licenza, nun prazo mximo de quince das advertirselle que non poder executar a obra ata que obtea a preceptiva autorizacin.

No caso de que se executasen obras non includas no rxime de comunicacin previa requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3. Cando a persoa interesada solicitase ante o concello unha licenza cando o rxime aplicable sexa o de comunicacin previa, notificarselle para lle sinalar que debe de achegar a documentacin correspondente e que non poder executar a obra en tanto non presente a devandita documentacin.

Artigo 9. RESPONSABILIDADES

d) O persoal tcnico asinante da documentacin tcnica achegada responsable da sa calidade e axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

di) A direccin facultativa das obras e instalacins proxectadas (director/a de obra e director/a de execucin, segundo as sas competencias) responsable da conformidade da obra coa documentacin tcnica aprobada, coas normas aplicables e, en ausencia de regulamentacin e instrucins especficas, coas normas tcnicas de recoecemento xeral e bo facer tcnico e construtivo.

dii) O persoal tcnico asinante das certificacins que se acheguen sern responsable da exactitude e da veracidade contida nelas.

diii) Os titulares e promotores son responsables durante o desenvolvemento das actividades do cumprimento das determinacins contidas na documentacin tcnica consonte coa cal foron concedidas as licenzas ou na documentacin tcnica anexa comunicacin previa, as como da efectiva instalacin e cumprimento das condicins impostas pola administracin municipal ou outra autoridade competente.

   
  TTULO II . MEDIOS DE INTERVENCIN E TIPOS DE PROCEDEMENTO  
 

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS COMNS A TDOLOS PROCEDEMENTOS  
 

Artigo 10. NORMATIVA

As solicitudes de licenzas e comunicacins previas axustaranse aos procedementos sinalados nesta ordenanza que se aplicarn consonte s disposicins establecidas na normativa de procedemento administrativo, s especialidades contidas na lexislacin local e urbanstica de Galicia, sen prexuzo do establecido por outras normas de rango superior presente ordenanza.

Artigo 11. CLASES DE PROCEDEMENTO

A intervencin urbanstica no termo municipal tramitarase polos seguintes procedementos:

Comunicacin previa.

Procedemento de obtencin de licenza municipal previa.

Artigo 12. DEREITOS E DEBERES DOS SOLICITANTES

As persoas solicitantes nos procedementos urbansticos tern os dereitos e deberes establecidos con carcter xeral na normativa de aplicacin, sinalndose especficamente os seguintes deberes:

Presentar a documentacin completa esixible.

Atender os requirimentos municipais de correccin de deficiencias ou reparos, tanto formais como materiais, derivados das solicitudes de licenzas ou comunicacins previas.

Dispoer xunto obra, no caso de obras suxeitas a licenza municipal previa, de copia autorizada da licenza municipal e a colocacin de cartel indicador cos datos que se mencionan no artigo 17.3 do Real decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia ou norma que o substita.

Ter a disposicin dos servizos municipais a comunicacin previa dilixenciada, facilitando o acceso obra ou local ao persoal dos devanditos servizos, para inspeccins e comprobacins sobre o cumprimento da normativa aplicable.

Notificar a data de iniciacin das obras.

Iniciar e executar as obras nos prazos establecidos pola normativa vixente.

Artigo 13. MODELOS E SOLICITUDE DE LICENCIA OU COMUNICACIN PREVIA

1.- O Concello de Cedeira aprobar e ter actualizados os modelos de solicitude de licenza e comunicacin previa, que han ser publicados para o seu xeral coecemento, entre outros medios, na Sede Electrnica do Concello de Cedeira asi como na paxina web.

2.- O procedemento de tramitacin de licenzas urbansticas ou comunicacins previas iniciarase mediante modelo ou solicitude normalizada para o que ha de se achegar a documentacin correspondente en cada caso.

Artigo 14. EXECUCIN DE OBRAS

a) A execucin das obras cumprir as disposicins vixentes en materia de edificacin, infraestruturas, seguridade e sade no traballo e xestin de residuos. As dimensins e caractersticas das obras non excedern das comunicadas ou autorizadas; considerarase infraccin urbanstica calquera extralimitacin destas.

b) As condicins manifestadas ao concello deben de manterse durante a execucin de obras, coa obriga de que de producrense cambios nas mesmas debern de poerse en coecemento da administracin a travs dos procedementos oportunos.

   
  CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS  
 

Artigo 15. REGULACIN DO PROCEDEMENTO

O acto de control e intervencin da Administracin municipal nos supostos de comunicacin previa axustarase ao seguinte procedemento:

Artigo 16. INCOACIN DO PROCEDEMENTO

O promotor dos actos do uso do solo e subsolo comunicar Concello a intencin de levar a cabo o acto cunha antelacin mnima de QUINCE (15) das hbiles data na que se pretenda levar a cabo ou comenzar a execucin, mediante escrito segundo o modelo do Anexo II no Rexistro do Concello (ou Sede Electrnica) aportando a seguinte documentacin:

1. Descripcin suficiente das caractersticas do acto de que se trate.

2. Xustificacin do pago dos tributos municipais.

3. No seu caso, proxecto tcnico esixible legalmente e declaracin do/a tcnico/a ou os/as tcnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre en todos os seus extremos coa ordenacin urbanstica de aplicacin.

4. Copia das restantes autorizacins e, no seu caso, concesins administrativas cando foran legalmente esixibles solicitante, ou acreditacin de haberse solicitado o seu otorgamento.

5. Documento de evaluacin ambiental, no caso de requerila o uso que se van destinar as obras.

6. Copia da autorizacin ou ditame ambiental, as como das restantes autorizacins, concesins ou informes sectoriais cando foran legalmente esixibles.

Cando haxan de realizarse distintas actuacins relacionadas coa mesma edificacin ou inmoble, se presentar unha nica comunicacin previa.

Artigo 17. TTULO HABILITANTE

Con carcter xeral, transcorrido o prazo de quince das hbiles sinalado, a presentacin da comunicacin previa cumprindo todos os requisistos exisidos constite ttulo habilitante para o inicio dos actos do uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen perxuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin por parte do Concello de Cedeira.

Artigo 18. TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA

O persoal de Rexistro municipal de entrada verificar a presentacin da documentacin que di aportar o interesado, requirndolle que complete os datos. Unha vez rexistrada devandita documentacin daralle inmediato traslado ao Servizo de Urbanismo para o seu coecemento.

Dentro dos quince das hbiles seguintes comunicacin, e tralo anlise da documentacin polos tcnicos municipais, o trmite a seguir en funcin de que aquela estea completa e cumpra coa normativa aplicable ser:

1. Cando a actuacin comunicada se adece ao ordenamento xurdico e as prescricins desta ordenanza, esta producir os efectos establecidos na normativa de aplicacin, e, transcorridos os quince das, podern iniciarse as obras.

2. Cando a comunicacin achegada sexa insuficiente, incorrecta ou inexacta, concederselle un trmite de subsanacin da documentacin esixible e advertirselle da necesidade de volver a poer en coecemento da administracin o inicio das obras, unha vez corrixidas as deficiencias, adoptando neste caso motivadamente as medidas provisionais que entenda oportunas para evitar toda alteracin da realidade en contra da realidade urbanstica aplicable, comunicandollas persoa interesada por calquera medio que permita acreditar a sa recepcin.

3.- Cando se estime que a actuacin comunicada non est incluida entre as previstas para ser tramitadas por este procedemento, nun prazo non superior a quince das hbiles, notificarselle a/o solicitante coa indicacin de que se abstea de executar a actuacin, procedendo, de ser o caso, a continuacin da tramitacin mediante o procedemento de outorgamento de licenzas.

4.- Cando a actuacin comunicada non se axuste ao planeamento vixente e demais normativa de obrigado cumprimento e competencia municipal, no prazo de quince das notificarselle esta circunstancia /ao solicitante e indicraselle que debe de absterse de executar a sa actuacin, concedndolle trmite de audiencia por prazo de 10 das, con carcter previo resolucin de arquivo do expediente. Todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos da reposicin da legalidade urbanstica.

5.- De non atender aos requirimentos anteriores, procederase ao arquivo do expediente sen mis trmite, todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

O Concello deber dictar a orde de execucin que proceda para garantir a plena adecuacin do acto ou actos ordenacin urbanstica dentro dos quince das seguintes adopcin de calquera medida provisional. A orde que se dicte surtir os efectos propios da licenza urbanstica.

Artigo 19. INSPECCIN MUNICIPAL

O interesado ou promotor da actividade ter a disposicin dos tcnicos municipais o impreso rexistrado de comunicacin previa, ou ben a licenza concedida, e facilitar o acceso ao local para a inspeccin da obra. Asemade permitir e facilitar a montaxe de equipos e instrumentos para levar a cabo a actuacin de control.

Os servizos tcnicos municipais xunto cos membros do Corpo de Polica Local exercern as funcins de inspeccin, comprobacin e inspeccin urbanstica, ser prexuzo doutro tipo de inspeccins exercida por outros organismos e administracin con competencias en materia urbanstica.

Nos supostos de actuacins sometidas comunicacin previa, a intervencin municipal no exame da documentacin se circunscribir comprobacin da integridade formal da notificacin efectuada ao concello, e a suficiencia legal do proxecto tcnico, memoria ou calquera outra documentacin esixible para prestar a actividade, as como a verificar a sa conformidade s ordenanzas municipais, a legalidade urbanstica, normativa de seguridade, sanitaria, ambiental e aquelas outras que resulten esixibles, valorando no seu caso as medidas correctoras propostas e o seu grao de eficacia, nos mesmos termos e co mesmo alcance que os establecidos para unha licenza.

A inspeccin posterior presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable efectuarase no prazo mximo de 3 meses dende o da seguinte a aquela data.

De vencer o prazo sen terse estendido acta de inspeccin entenderase que o silencio positivo, ags nos casos en que unha norma con rango legal e por causas xustificadas de interese xeral ou unha norma de dereito comunitario europeo estableza o contrario. Asemade acontecer se o interesado efectuou modificacins posteriormente comunicacin previa ou no suposto de que afecte a bens de dominio pblico local ou patrimoniais pblicos.

En calquera momento poder levarse a cabo a inspeccin municipal para verificar o seu axuste normativa e rxime aplicable.

O contido do acta de verificacin ou informe de control tanto sexa para licenzas como para comunicacins previas ser:

A) Identificacin do titular da licenza ou comunicacin previa.

B) Situacin e emprazamento das obras.

C) Referenza s licenzas urbansticas municipais vixentes.

D) Identificacin do da e hora de expedicin desta acta/ informe e das persoas que efectan a inspeccin, as como das que asistan en representacin da empresa ou promotor.

E) Constancia, no seu caso, do ltimo control realizado.

F) Descricin de todas as actuacins practicadas.

G) Descricin das modificacins que, no se caso, se observaran nas obras, usos e actividades respecto da declaracin presentada ou da ltima actuacin de control peridico.

H) Incidencias que se produxeran durante a inspeccin.

I) Resumen das manifestacins do titular caso de que o solicite.

J) Incumprimentos da normativa aplicable que se detectaran.

K) Indicacins que se lle efecten ao promotor para emenda dos incumprimentos detectados.

L) Duracin da actuacin e sinatura dos asistentes ou identificacin daqueles que se negaran a asinar o informe.

As actas expediranse por duplicado e sern asinadas polo persoal inspector, e, no seu caso, polas persoas ante as que se expidan; stas quedaran notificadas no dito acto mediante achega de copia das actas.

As actas ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos neles, sen prexuzo das probas que, en defensa dos seus dereitos, poidan achegar as persoas interesadas.

Artigo 20. PERSOAS RESPONSABLES

A comunicacin previa presentada para os actos do uso do solo suxeitos a ela implica a responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen obstenta a propiedade dos terreos, ou os/as empresarios/as das obras, dos/as tcnicos redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da sa execucin, respeto conformidade das obras coa ordenacin urbanstica de aplicacin e a sa adecuacin proxecto presentado.

Artigo 21. CAMBIOS DE TITULARIDADE EN ACTUACINS COMUNICADAS

En ningn caso sern susceptibles de cambio de titularidade as obras comunicadas que debern ser obxecto dunha nova comunicacin previa para a execucin de obras.

Non ser preciso presentar de novo a documentacin xa achegada anteriormente, sempre que se acredite o consentimento do anterior titular e non se alteren as condicins relativas normativa de aplicacin, nin as condicins e medidas manifestadas que habilitaron a execucin das obras.

Artigo 22. EFECTOS DAS COMUNICACINS PREVIAS

1.- A toma de coecemento non unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade senn un medio para que a administracin coeza a existencia da dita actuacin e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspeccin ordinaria, mediante as oportunas actuacins administrativas.

2.- Producirn efectos entre o concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

3.- As comunicacin previas producirn os efectos que determinen en cada caso a lexislacin correspondente, a presente ordenanza e demais normativa municipal, e permitirn con carcter xeral o recoecemento ou exercicio dun dereito, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que tea atribuda a Administracin urbanstica competente.

4.- A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha comunicacin previa, ou a non presentacin ante a administracin competente da comunicacin previa, determinar, tra-la audiencia da persoa interesada, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbese lugar e das sancins que proceda impoer por tales feitos.

Asemade, a resolucin administrativa que declare tales circunstancias comportar o inicio das correspondentes actuacins e a esixencia de responsabilidades e poder determinar a obriga da persoa interesada de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao recoecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, as como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un perodo de tempo determinado entre tres meses e un ano, todo elo de conformidade co establecido nas normas sectoriais de aplicacin.

5.- As obras e actividades comunicadas realizaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiros.

   
  CAPTULO III.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE AUTORIZACINS OU LICENZAS  
 

Artigo 23. PROCEDEMENTO

As solicitudes de licenza, consonte sa incidencia urbanstica e complexidade tcnica, tramitaranse de acordo coa lexislacin urbanstica e sectorial aplicable, de conformidade co disposto na presente ordenanza e anexos.

Artigo 24. SUBSANACION E MELLORA DA SOLICITUDE

No momento de achegar a solicitude, e realizada a verificacin documental, se esta non reune os requisitos ou se a documentacin estivese incompleta requirirase persoa interesada para que no prazo de 10 dias corrixa a falta ou achegue a documentacin preceptiva con indicacion de que de non facelo as terselle por desistido na sua peticin.

Artigo 25. AUTORIZACINS SECTORIAIS

As actuacins que se pretendan realizar en terreos ou bens que esixindo a intervencin do concello precisen ademais de autorizacins sectoriais doutras administracin consonte coa normativa sectorial de aplicacin, debern achegarse ou xustificar a sa solicitude pola persoa interesada.

No caso de que non conte coa devandita autorizacin o procedemento de tramitacin da solicitude por parte do concello quedar en suspenso ata que se lle notifique a este a resolucin recaida.

Artigo 26. INFORMES

vista da documentacin achegada, os servizos municipais emitirn os informes tcnicos e xurdicos sobre a sa conformidade coa legalidade urbanstica.

Artigo 27. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS.

No caso de que sexan detectadas deficiencias de fondo, farselle un unico requirimento interesado indicando as deficiencias, sinalando os preceptos concretos da norma infrinxida e o prazo para a sua subsanacion co fin de adecuar a sua solicitude s parmetros urbanisticos esixidos pola normativa de aplicacin, coa advertencia expresa de caducidade do procedemento para o caso de que o interesado non conteste requirimento.

Se o requirimento non se cumprimenta de forma completa ou se efectua de maneira insuficiente a licenza ser denegada e procedarse arquivo do expediente.

Artigo 28. RESOLUCIN DO PROCEDEMENTO

1.- Corrixidas, no seu caso, as deficiencias, emitidos os informes preceptivos, e completo o expediente, procederse resolucin polo rgano competente:

a) Outorgamento da autorizacin ou licenza con indicacin dos requisitos e, no seu caso, das medidas correctoras que a actuacin solicitada deber cumprir.

b) Denegacin da autorizacin ou licenza coa motivacin detallada das razns desta. Se os informes emitidos tiveran carcter desfavorable s pretensins do interesado, concederselle trmite de audiencia previo resolucin denegatoria da licenza ou autorizacin.

2.- Con carcter previo emisin da resolucin constituiranse, cando sexa procedente, os avais necesarios para garantir a execucin das obras de urbanizacin e reparacin dos danos en zonas pblicas.

3.- A resolucin ou acordo do rgano competente deber producirse no prazo mximo establecido nesta ordenanza para cada tipo de procedemento, prazo que contar dende a data na que se considere iniciado o expediente.

Artigo 29. PRAZOS MXIMOS PARA A RESOLUCIN DO PROCEDEMENTO

O rgano competente deber outorgar ou denegar as licenzas urbansticas resolvendo os procedementos no prazo mximo de tres meses, consonte coa normativa urbanstica de aplicacin.

Para os efectos do cmputo de prazos, este comeza a contar dende a data de entrada da documentacin completa no rexistro municipal. Nese intre considrase iniciado o expediente.

Artigo 30. SUSPENSIN DO PROCEDEMENTO

O procedemento administrativo suspenderase, sen prexuzo do establecido, no seu caso, na lexislacin sobre procedemento administrativo, nos seguintes casos:

Cando se precise da obtencin de autorizacins ou informes sectoriais doutras administracins consonte coa normativa sectorial de aplicacin ata que se notifique a resolucin recaida.

A solicitude de informes que sexan preceptivos e vinculantes do contido da resolucin a rgano da mesma ou distinta administracin suspender o prazo mximo legal para resolver o procedemento e notificar a resolucin polo tempo que medie entre a peticin do informe e a sa recepcin, debendo comunicarse s persoas interesadas tales circunstancias.

Artigo 31. VIXENCIA DAS LICENZAS

1.- As licenza urbansticas outorgaranse con suxeicin a un prazo determinado tanto para o inicio como para a finalizacin de obras e instalacins.

2.- Os prazos de inicio, terminacin e interrupcin sern os establecidos na normativa urbanstica de aplicacin.

3.- Podern concederse prrrogas dos referidos prazos, logo da solicitude expresa formulada antes da sa conclusin e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga. Cada prrroga que se solicite non poder ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

Artigo 32. CADUCIDADE DAS LICENZAS

1.- A caducidade ser declarada por resolucin ou acordo expreso, logo do procedemento con audiencia s persoas interesadas; e poderanse adoptar medidas cautelares de se estimar oportuno.

2.- A declaracin de caducidade se producir nos seguintes supostos:

3. Cando non se tivese iniciado a execucin das actuacins amparadas por estas no prazo fixado na correspondente licenza ou, no seu defecto, no prazo de seis (6) meses.

3. Cando non se cumprise o prazo de terminacin fixado na correspondente licenza ou, no seu defecto, o fixado na normativa urbanstica de aplicacin.

3. Cando a obra ou o funcionamento dunha actividade fose interrompido durante un perodo superior a seis (6) meses.

3.- Nos supostos establecidos pola lei e polas normas urbansticas podern concederse licenzas urbansticas para usos, construcins, edificacins e instalacins de carcter provisional, que debern cesar en todo caso e ser demolidas, sen indemnizacin ningunha, cando o acorde o rgano competente do concello, unha vez extinguido o prazo indicado, se o caso. A eficacia destas licenzas quedar condicionada inscricin no Rexistro da Propiedade do carcter precario dos usos, as obras e as instalacins e a sa renuncia a calquera tipo de indemnizacin polo incremento de valor que puidese xerar a licenza, as como prestacin da garanta por importe mnimo dos custos de demolicin e desmantelamento.

Artigo 33. EXTINCIN DAS LICENZAS

As circunstancias que determinan a extincin de licenzas son:

a) A renuncia expresa do titular, comunicada por escrito Administracin municipal, e aceptada por esta.

b) A revogacin ou anulacin da licenza por parte da administracin municipal, consonte cos procedementos e normativa urbanstica vixente.

c) A data de remate do perodo de tempo fixado na autorizacin concedida, no caso de licenzas temporais.

d) Anulacin desta por resolucin xudicial ou administrativa ou suspensin temporal dos seus efectos.

Artigo 34. SUBROGACIN

Durante a tramitacin dos procedementos podera producirse a subrogacin dun novo solicitante, sempre que se acredite a aceptacin do solicitante inicial . A tramitacin do expediente continuar a nome do novo titular e partirase da mesma situacin na que se atopaba o anterior.

Artigo 35. LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN

1. As licenzas de edificacin de nova planta ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos que non tean condicin de soar, e para acadala sexan precisas obras accesorias s de edificacin, outorgaranse cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e a edificacin, para o que, en caso necesario, deber estar aprobado definitivamente o proxecto da ra a que dea fronte, a fin de concretar o seu grao de urbanizacin da mesma, as sas seccins, pendentes, rasantes, instalacins, niveis etc., nos termos establecidos nas normas urbansticas.

2. A simultaneidade da urbanizacin e a edificacin quedar suxeita s seguintes fases:

1. Antes de achaiar a estrutura da planta baixa deber terse finalizado o movemento de terras, a explanacin dos viarios, a apertura de gabias para o establecemento dos servizos de abastecemento de auga e enerxa elctricas, telefona, evacuacin de augas, e outras que procedan, e a realizacin das obras perimetrais correspondentes ao viario xeral.

2. Antes de achaiar a altura total autorizada haber de estar finalizada a instalacin dos servizos citados as como a pavimentacin en formign de calzada e beirarras e colocacin de farois de iluminacin pblica.

3. Antes de finalizar a edificacin deber estar completada a execucin do resto das obras de urbanizacin, e han de estar en funcionamento todos os ervizos ata o punto de enlace coas redes xerais e viarias xa establecidas con anterioridade.

3. O incumprimento da simultaneidade entre urbanizacin e edificacin comportar as consecuencias fixadas no art. 40.3 do Regulamento de xestin urbanstica, ou norma que o substita.

4. Con carcter previo outorgamento da licenza deber constiturse unha garanta por importe do 100% do custo das obras de urbanizacin pendente ou do custo previsible de reposicin das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra ou actividade, que se devolver no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin ou posta en funcionamento, sempre que se tivesen cumprido, total e satisfactoriamente, as obrigas garantidas. No caso de obras das que non necesaria licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte da ou do interesado do remate das obras, coa presentacin de certificado final de obra, sempre que se tivesen cumprido, total e satisfactoriamente, as obrigas garantidas.

Artigo 36. CAMBIOS DE TITULARIDADE DE LICENZAS

1.- As licenzas relativas s condicins dunha obra ou instalacin sern transmisibles nos termos establecidos na normativa de aplicacin.

O/a novo/a titular deber unicamente comunicalo por escrito ao Concello de Cedeira, facendo expresa referencia licenza que queren transmitir, sen o cal quedar suxeito s responsabilidades derivadas da actuacin.

2.- A comprobacin por parte do Concello de Cedeira da inexactitude ou falsidade de calquera dato, manifestacin ou documento, determinar a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito.

3.- Non podern ser invocados cambios de titularidade para exclur ou diminur a responsabilidade civil ou penal en que tivesen incorrido os titulares no exercicio das actuacins autorizadas.

Artigo 37. INICIO DAS OBRAS

O inicio das obras esixe o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Presentacin no rexistro do Concello ou Sede Electrnica do correspondente Proxecto de execucin, no caso de que non se tivese presentado previamente, e dos nomeamentos de direccin facultativa (direccin de obra e direccin de execucin) as como a documentacin complementaria que proceda.

b) Presentacin no rexistro do Concello ou Sede Electrnica dun documento asinado pola ou polo tcnico redactor do proxecto de execucin, onde sinale que o proxecto tcnico de execucin se axusta e desenvolve as determinacins do proxecto bsico que serviu para a concesin da licenza sen introducir modificacins substanciais

c) Presentacin no rexistro do Concello ou Sede Electrnica da comunicacin previa de inicio das obras.

O resto das obras, se foron autorizadas co proxecto bsico e execucin, podern iniciarse dende o da da notificacin da resolucin de autorizacin da licenza.

   
  CAPTULO IV.- TRATAMENTO DE INCIDENCIAS DURANTE AS OBRAS  
 

Artigo 38. EXECUCIN DAS LICENZAS E MODIFICACINS DO PROXECTO

1.- As obras e instalacin executaranse consonte co proxecto tcnico aprobado e as condicins impostas na licenza.

2.- Se durante o transcurso dunha obra fose necesario ou conveniente introducir algunha variacin no proxecto, distinguirase se as modificacins son substanciais ou se se trata de variacins de detalle ou derivadas de necesidades estruturais ou das condicins mecnicas do terreo de cimentacin, sen que coa sa introducin se desvirten as caractersticas principais da licenza concedida ou se modifique o uso ou destino proxectado.

3.- Considerase que se altera significativamente o proxecto cando se produzan cambios de uso, cando se vexan afectadas as condicins de volume e forma dos edificios, a posicin e ocupacin do edificio na parcela, a edificabilidade, alturas, recuados e separacin a lindeiros, nmero de vivendas, condicins de seguridade e outras similares.

No suposto de que se trate de modificacins substanciais, deber solicitarse previamente a oportuna licenza, coa documentacin esixida.

4.- Se a xuzo da direccin facultativa da obra se tratase de variacins de detalle, podern continuarse os traballos baixo a responsabilidade da persoa titular da licenza, caso no que deber presentar as modificacins antes de solicitar a licenza de primeira ocupacin, e esixraselle que coa presentacin da solicitude incorpore memoria e planos da situacin final da obra nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins introducidas.

Artigo 39. OBRIGAS DO TITULAR DA LICENZA AO CONCLUR AS OBRAS

1.- Dentro dos dez das seguintes conclusin dunha obra, a/o propietaria/o deber:

Retira-los materiais sobrantes e os andamios, valos e barreiras.

Construr o piso definitivo das beirarras.

Repoer ou reparar o pavimento, arboredo, conducins e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectos pola obra, se non fose posible verificalo antes, a causa das operacins da construcin.

2.- No suposto de incumprimento dalgunha destas obrigas, a autoridade municipal ditar as disposicins oportunas para remediar as deficiencias, repoer os elementos urbansticos afectados ou reparar os danos, podendo ordenar a execucin dos traballos necesarios con cargo fianza.

Subsidiariamente, no caso de subrogacin, responder a persoa propietaria da obra ou instalacin e, no segundo lugar, o do soar, se este pertence a outra persoa.

3.- Nos casos de obra nova o propietario deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin, coa documentacin establecida no anexo I desta ordenanza.

Artigo 40. DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA OU INSTALACIN

1.- En toda obra deberase ter a disposicin da inspeccin municipal:

O documento acreditativo da concesin da licenza ou a sa fotocopia.

Un exemplar do proxecto aprobado.

Copia do resgardo de presentacin do Proxecto de execucin, comunicacin previa de inicio das obras, declaracin responsable asinado pola/o tcnico redactor do proxecto.

Aqueloutra que poida corresponder por razn da obra.

2.- Nas obras maiores deber figurar un cartel de obra en lugar visible con indicacin de:

1. Nome e apelidos de tcnicos directores e de contratista.

2. Ordenanza que se aplica.

3. Usos aos que se vai destinar a construcin, nmero de plantas autorizadas e prazo de execucin.

4. Data de outorgamento da licenza e nmero do expediente administrativo.

Artigo 41. ABANDONO OU PARALIZACIN DAS OBRAS

No suposto de que as obras quedasen abandonadas ou paralizadas, ou se atopen en situacin tal que afecten ao debido ornato pblico, a autoridade municipal poder ditar ordes de execucin ao abeiro do artigo 199 e seguintes da Lei 9/2002.

   
  CAPTULO V.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN  
 

Artigo 42. ACTOS SUXEITOS A LICENZA

Estn suxeitos a licencia de primeira ocupacin ou utilizacin de edificios e instalacins as obras de nova planta e edificios resultantes da ampliacin ou reforma de estructuras dos xa existentes, e en todo caso todas aquelas instalacins e edificacins referidas no artigo 195.6 da Lei 9/2002, e o 1.10 do Regulamento de Disciplina Urbanstica, e a Lei 8/2012, de 29 de Xuo, de Vivenda de Galicia.

Artigo 43. FINALIDADE

A licencia de primeira utilizacin ou ocupacin ten por finalidade exclusiva:

a) Comprobar que o edificio construdo, a instalacin ou a urbanizacin realizada simultaneamente, se haxan executado con arreglo proxecto tcnico e s condicins da licencia urbanstica concedida no seu da.

b) Inspeccionar polos servicios tcnicos e verificar que o construdo rene as condicins tcnicas de seguridade, salubridade e ornato pblico.

c) Verificar que os danos causados en elementos e equipamento urbanstico afectados, foron resoltos, as como que se procedeu execucin dos compromisos de urbanizacin adquiridos por calquera medio.

Artigo 44. LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN PARCIAL

Sen prexuzo do que estableza a reglamentacin urbanstica, podern outorgarse licenzas de primeira ocupacin parciais, por edificios ou portais completos, cando a parte da obra obxecto de licenza cumpra os seguintes requisitos:

1. Que tenga consideracin de obra completa e cumpra tdalas esixencias e a normativa tcnica aplicable.

2. Que sexa susceptible de utilizacin independente.

3. Que, no seu caso, a urbanizacin interior ou exterior da parcela directamente vinculada edificacin para a que se solicita licenza se atope totalmente finalizada e se garantice o cumprimento das obrigacins urbansticas da parcela que serviu de base para a obtencin da licenza de obra.

Artigo 45. REQUISITOS DA SOLICITUDE

Unha vez concluidas as obras de construcin dos edificios ou vivendas, o promotor solicitar a licenza de primeira ocupacin no Rexistro Municipal (ou Sede Electrnica) coa documentacin descrita no Anexo I desta ordenanza.

Artigo 46. PROCEDEMENTO

1.-Presentada a solicitude impulsarase de oficio en tdolos seus trmites, recabando os informes que sexan procedentes para a resolucin do expediente.

2.-Os servicios tcnicos verificarn nos seus informes se a obra se axustou proxecto tcnico e licenza urbanstica concedida, se se procedeu restauracin dos elementos urbansticos e equipamento urbano que puideran quedar afectados como consecuencia das obras, se rene as condicins de seguridade, salubridade e ornato pblicos; e se o edificio apto para o uso que se destina, e en xeral todas aquelas verificacins sobre a documentacin presentada e o replanteamento in situ das condicins da licencia e a sa efectiva execucin.

Artigo 47. RESOLUCIN DO PROCEDEMENTO

1.-O rgano competente para a sa resolucin est obrigado a resolver expresamente no prazo de dous meses dende a formulacin da solicitude.

2.-A aceptacin de informes e ditames servir de motivacin resolucin cando se incorporen ou acheguen texto da mesma.

3.-Transcorridos dous meses dende a formulacin da solicitude sen que recaera resolucin expresa polo rgano competente, poder o interesado solicitar e, no seu caso, obte-la declaracin de acto presunto a que se refiren os artigos 43 e 44 da Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn (Lei 30/1992 de 26 de novembro).

Artigo 48. OBRIGAS DAS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS

As empresas subministradoras de enerxa, telefona, gas, servizos en xeral, debern esixir de modo previo contratacin dos seus servizos, a licenza de primeira ocupacin ou utilizacin dos edificios e instalacins en xeral.

A licenza de primeira ocupacin o nico documento que permite a conexin do abastecemento de auga potable, saneamento, electricidade, gas, telecomunicacins e outros servizos comunitarios.

A Administracin Municipal, previa audiencia promotor do edificio ou vivenda, poder ordear o corte do subministro contratado sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

Artigo 49. DECLARACIN DE OBRA NOVA

As notarias e os notarios e as rexistradoras e os rexistradores da propiedade esixirn, para autorizar ou inscribir, respectivamente, escrituras de declaracin de obra nova finalizada que se acredite o outorgamento da licenza de primeira ocupacin. Para autorizar escrituras de declaracin de obra nova en construcin, as notarias e os notarios esixirn, para o seu testimonio, a aportacin do acto de conformidade, aprobacin ou autorizacin administrativa que requira a obra segundo a lexislacin de ordenacin territorial e urbanstica, as como a certificacin expedida polo tcnico competente acreditativa de que a obra se axusta o proxecto que foi obxecto de dito acto administrativo.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICINS ADICIONAIS

PRIMEIRA.- Cando na presente ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva dita referencia norma que por promulgacin posterior, substita mencionada.

SEGUNDA.- Os anexos que se incorporan nesta ordenanza non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado ou modificado mediante resolucin do rgano municipal competente para o outorgamento de licenzas, se ben a sua obrigatoriedade supedtase sua publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

TERCEIRA.- Facltase ao rgano municipal competente para o outorgamento de licenzas para interpretar por medio das correspondentes instrucins os procedementos que resulten desta ordenanza, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

As persoas titulares de procedementos iniciados con anterioridade entrada en vigor desta ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lle resultase de aplicacin.

DISPOSICIN FINAL NICA

A presente ordenanza entrara en vigor dia seguinte da sua publicacin no Boletn Oficial da Provincia, sempre que tea transcurrido o prazo previsto no art 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases do rexime local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I. ACTOS SUXEITOS A LICENZA MUNICIPAL

Estarn suxeitos a previa licencia municipal, sen prexuzo das autorizacions que sexan procedentes de acordo coa lexislacin aplicable, os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

a) Os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que, conforme normativa xeral de ordenacin da edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin:

Obras de edificacin de nova contrucin, excepto aquelas de escasa entidade constructiva e sinxeleza tcnica que non tean, de forma eventual ou permanente, carcter residencial nin pblico e se desenvolvan nunha soa planta.

Obras de ampliacin, modificacin, reforma ou rehabilitacin que alteren a configuracin arquitectnica dos edificios, entendendo por tales as que tean carcter de intervencin total ou as parciais que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra, ou o conxunto do sistema estructural, ou tean por obxecto cambiar o uso caracterstico do edificio.

Obras que tean carcter de intervencin total en edificacins catalogadas ou que dispoan dalgn tipo de proteccin de carcter ambiental ou histrico artstico, regulada a travs de norma legal ou documento urbanstico e aquelas outras de carcter parcial que afecten aos elementos ou partes obxecto de proteccin.

b) As intervencions en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicions de edificacins que requiran obtencin de licenza para a sa construcin

d) Os muros de contencin de terras que non estn incluidos en licenzas de edificacin, sexan ou non muros de peche.

e) Movementos de terra e obras de desmonte non includos en proxectos de edificacin ou proxectos de urbanizacin.

f) As parcelacins, segregacins ou outros actos de divisin de fincas en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelacin urbanstica.

g) A primera ocupacin dos edificios.

h) A ubicacin de casas prefabricadas e instalacions similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

i) A tala de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica e, en todo caso, cando dita tala sexa derivada da lexislacin de proteccin do dominio pblico.

j) Outros segundo a normativa de aplicacin.

DOCUMENTACIN XERAL PARA PRESENTAR SOLICITUDE DE LICENZA MUNICIPAL.

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra nova

2. Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Referencia catastral do predio onde se pretende actuar

6. Reportaxe fotogrfica do soar ou da edificacin no que se aprecien todos os seus lindeiros, subscrita polo/a solicitante e polo tcnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificacin en edificacins entre medianeiras, acompaarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

9. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

10. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido neste anexo da Ordenanza de tramitacin de licenzas (2 copias) (no caso de estar no mbito de afeccin dalgn elemento protexido por Patrimonio unha copia adicional, no caso de precisar preceptivo informe en base ao POL unha copia adicional)

11. En caso de proxectos visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que competente para levar a cabo o proxecto presentado e non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicita co proxecto bsico e de execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo/a tcnico/a competente de acordo co R.D.L. 1/1998 (no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo ou estudo bsico, segundo proceda, de seguridade e sade segundo R.D. 1627/1997 redactado polo/a tcnico/a competente

3. Estudio de xestin de residuos segundo R.D. 105/2008.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRA NOVA, OBRA DE REFORMA, OBRA DE AMPLIACIN OU OBRA DE REHABILITACIN.

1. Os proxectos de edificacin axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, captulo 2, parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

a. Memoria urbanstica como documento especfico e independente, na que se indicar a finalidade e o uso da construccin ou actuacin proxectada con expresa indicacin da clasificacin e calificacin do solo obxecto da actuacin; conter un cadro comparativo dos parmetros urbansticos regulados pola ordenanza de aplicacin e os parmetros urbansticos da construccin obxecto de proxecto. Asimesmo a memoria urbanstica desenvolver os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento do preceptuado no artigo 104 da LOUG.

Xustificarase o cumprimento da normativa de accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas., incluirase o estudo de xestin de residuos da construccin e demolicin segundo o disposto no artigo 4 do Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produccin e xestin dos residuos de construccin e demolicin, as como aquelas normativas de aplicacin especfica ao uso solicitado.

b. Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografa oficial de Cedeira, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

c. Plano topogrfico a escala mnima 1:500 onde se sinalen as aliacins e rasantes da parcela, en relacin cas aliacins do planeamento.

d. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutndose as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros, acoutndose o ancho das vas de acceso; indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin. Asimesmo grafiaranse as lias de afeccin ou servidume dos diferentes organismos sectoriais.

e. Seccins da parcela coa edificacin proxectada, mesma escala que o de localizacin, con indicacin do estado actual do terreo, e do estado definitivo unha vez rematadas as obras.

f. Nos casos de urbanizacin e edificacin simultnea: planos e memoria con indicacin da urbanizacin dos terreos de cesin e reposicin de servizos. No caso de que sexa necesario un proxecto de obras complementarias de urbanizacin presentarase para a sa tramitacin simultnea co proxecto de edificacin.

g. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de excavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que haxa que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectadas polo desmonte ou terrapln.

h. No caso de edificacins de uso industrial achegarase proxecto tcnico xustificativo ao abeiro do Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, ou lexislacin que o substita.

3. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto 2. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co disposto na ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

a. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo tcnico competente de acordo co R.D.L. 1/1998 (no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

b. Estudo ou estudo bsico, segundo proceda, de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado polo/a tcnico/a competente.

c. Oficio da direccin de obra e direccin da execucin da obra.

d. Oficio de coordinador de seguridade e sade se procede, e en caso de que non proceda xustificacin expresa dos motivos.

e Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008.

4. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, respondendo o seu autor ou autora da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MOVEMENTOS DE TERRA OU DESMONTE

1. Os proxectos tcnicos debern conter a documentacin necesaria para definir con detalle as obras para realizar e como mnimo a seguinte documentacin tcnica:

a. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin da viabilidade urbanstica dos movementos de terra segundo as condicins esixidas pola normativa urbanstica de aplicacin.

b. Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografa oficial de Cedeira, no que se sinalen a situacin da parcela na que se pretenden as obras.

c. Plano topogrfico a escala mnima 1:500 onde se sinalen as aliacins e rasantes da parcela, en relacin coas aliacins do planeamento.

d. Plano topogrfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no que se indiquen as cotas de altimetra, e, ademais, a edificacin e arboredo existentes, a posicin, en planta e altura, das construcins dos predios vecios que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

e. Plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os planos de detalle precisos que indiquen as precaucins que haxa que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

f. Memoria tcnica complementaria referida documentacin prevista nos apartados anteriores explicativa das caractersticas, programa e coordinacin dos traballos para efectuar.

g. Orzamento detallado das obras.

h. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008.

i. Estudo de Seguridade e Sade segundo o R.D. 1627/1997 redactado por tcnico/a competente.

2. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; e o seu autor responder da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE PARCELAMENTO

1. O contido mnimo do proxecto de parcelamento ou segregacin ser o seguinte:

a. Memoria na que se describa o predio para parcelar, coa sa referencia catastral; na que se xustifique o parcelamento e se describan as parcelas resultantes con expresin das sas superficies, lindeiros e localizacin. Ademais incluir a descricin das edificacins existentes na parcela, coas superficies construdas e o clculo da edificabilidade consumida.

b. Memoria urbanstica na que se xustifique o axuste da parcelamento ao planeamento vixente e a condicin de edificable dos predios resultantes. Incluir a xustificacin das condicins esixidas pola normativa municipal s parcelas resultantes.

c. Plano de situacin da cartografa oficial a escala non inferior a 1:2000.

d. Plano topogrfico da parcela orixinal, a escala adecuada (mnimo 1:500), con indicacin dos seus lindeiros e das construcins existentes.

e. Plano de deslinde acoutado da parcela orixinal a escala adecuada (mnimo 1:500), no que se reflicta a aliacin oficial; delimitarase a parcela (ou parcelas) fra da aliacin e que ser(n) obxecto de cesin, con indicacin da sa superficie.

f. Plano acoutado de parcelamento a mesma escala, indicando a superficie e lindeiros das fincas resultantes, as como as construcin existentes.

g. Ficha individualizada de cada parcela resultante co seguinte contido:

- Situacin da finca, indicando se est ou non edificada.

- Plano a escala non menor de 1:500, con expresin dos seus lindeiros acoutados e determinacin xeomtrica necesaria para a sa correcta e inequvoca identificacin e trazado.

- Clase e categora do solo en que se acha enclavada.

- Uso do solo, altura, volume e situacin da edificacin, ocupacin mxima da parcela e o aproveitamento do subsolo

2. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; e o seu autor responder da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MUROS DE CONTENCIN

1. O proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

a. Memoria, tanto descritiva como construtiva na que se defina o muro solicitado. Incluir os anexos que sexan necesarios para a definicin e xustificacin das obras.

b. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin da viabilidade urbanstica do muro proxectado segundo as condicins esixidas pola normativa urbanstica.

c. Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografa oficial de Cedeira no que se sinalen a situacin da parcela na que se pretenden as obras.

d. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante.

e. Plano topogrfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no que se indique a posicin e lonxitude do muro, as cotas de altimetra, e, ademais, a edificacin e arboredo existentes e a altimetra e as posicins en planta e altura das construcins dos predios vecios que poidan ser afectados polas obras.

f. Planos de planta, alzado e seccin coa descricin grfica e dimensional que definan en detalle as obras.

g. No caso que o proxecto incla movementos de terra: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que haxa que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectadas polo desmonte ou terrapln e Memoria tcnica complementaria referida documentacin prevista nos apartados anteriores explicativa das caractersticas, programa e coordinacin dos traballos para efectuar.

h. Orzamento detallado das obras.

i. Estudo de seguridade e sade segundo o R.D. 1627/1997 redactado pola ou polo tcnico competente.

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR

Suxeito pasivo:

D/D ou Razn social:

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF / DNI /NIE

Telfono

Email

Representante (Obrigatorio para as persoas xurdicas)

D/D

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF /NIE

Telfono

Email

EXPN:

Que desexa levar a cabo a obra que a continuacin se describe, segundo a documentacin tcnica que se achega.

Unha vez presentado ante o concello, o proxecto adquire o carcter de documento pblico, e da exactitude e veracidade dos datos tcnicos consignados nel responde o seu autor ou a sa autora para todos os efectos.

Datos da obra

LOCALIZACION:

REFERENCIA CATASTRAL:

ORZAMENTO():

Marque con X o cadro que corresponda

NOVA EDIFICACION

EDIFICIOS EXISTENTES

 NOVA PLANTA

 AMPLIACIN

 RECONSTRUCCIN

 GALPN OU CUBERTO

 CONSERVACIN

 CONSOLIDACIN

 REHABILITACIN

 REFORMA

 DEMOLICIN

 RESTAURACIN

 EXCAVACIONS, RECHEOS, MOVEMENTOS DE TERRAS

 CAMBIO DE USO

 PARCELAMENTO

 MURO DE CONTENCIN

 OUTROS:

Aportando a documentacin requerida que se sinala marcada con X no dorso deste impreso, SOLICITA:

que previos os trmites oportunos se me conceda a licencia solicitada para as obras de referencia.

Para os efectos da normativa de proteccin de datos de carcter persoal, AUTORIZO Concello a comprobar telematicamente con outras administracins pblicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas s obras que se van a executar.

Cedeira, ___ de __________________ de 20__

Asinado:_____________________________________

DOCUMENTACIN QUE ACHEGA:

Fotocopia do NIF, NIE ou CIF

Documentacin tcnica (ver reverso)

Xustificante de pago da autoliquidacin da taxa que corresponda.

Copia doutras autorizacin sectoriais (se procedera)

Nota: O cmputo do prazo de resolucin do expediente que se solicita non empezar a contar en tanto non sexa presentada a DOCUMENTACIN COMPLETA no rexistro do Concello.

Documentacin que debe aportar coa solicitude:

Marcar cunha X a documentacin que se aporta

1. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico competente: 1.a. Proxecto bsico

1.b. Proxecto de execucin

2. Estudio Bsico de seguridade e sade

3. Proxecto tcnico de seguridade e sade no traballo se o presuposto da obra excede de 600.000

4. Proxecto de Infraestructura Comn de Telecomunicacins en edificacins colectivas

5. Oficio de nomeamento de Direccin de Obra

6. Oficio de nomeamento de Direccin de Execucin

7. Oficio de nomeamento de Coordinador de Seguridade e Sade

8. Cuestionario de estatstica de edificacin

9. Fotografas da parcela ou da edificacin se o caso, e do seu contorno

10. Nos casos de ampliacin, copia da licenza anterior

11. Ttulo de propiedade

12. Para obras incluidas en solo rstico, deber solicitarse o trmite previsto no artigo 41, aportando a documentacin contida no artigo 41.2.a da Lei 9/2002 de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia

13. No caso de novas edificacins ou ampliacin das existentes aportarase plano topogrfico da parcela no seu estado actual a escala debidamente acoutado, con referencia a elementos fixos de fcil identificacin, figuran lnea de bordo se existise aliacin que lle afecte e edificacins e arborado existente

14. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

15. Outras Autorizacins Sectoriais (indicar cales.)

16. En caso de proxectos sin visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que competente para levar a cabo o proxecto presentado e non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN

DEFINICINS

Terminadas as obras ou instalacins, autorizadas nas correspondentes licenzas previas, o/a titular da licenza, no prazo mximo de quince das, porao en coecemento do Concello de Cedeira, mediante o oportuno escrito de solicitude de licenza de primeira ocupacin.

A licenza de primeira ocupacin o acto administrativo que acredita que as novas edificacins cumpren, estn completamente executadas e se axustan licenza urbanstica outorgada.

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

Con carcter xeral:

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de primeira ocupacin

2. Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente

3. Datos de identificacin da solicitante

A. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

B. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Fotocopia compulsada ou certificacin da resolucin de concesin de licencia urbanstica.

5. Certificado final de obra orixinal visado polos colexios profesionais correspondentes.

6. Liquidacin final de obra executada visada polo colexio profesional correspondente.

7. Fotografas de tdalas fachadas asinadas pola direccin facultativa e polo promotor.

8. Planos visados de estado definitivo das obras (se procede).

9. Certificado da instalacin elctrica debidamente dilixenciado pola Consellera.

10. Certificado da instalacin de gas, se procede, debidamente dilixenciado pola Consellera.

11. Certificado de instalacin de extintores e contrato de mantemento.

12. Xustificante de ter solicitado a alta no imposto de bens inmobles de natureza urbana (modelo 902-N).

13. Xustificante de ter solicitado a alta da conexin s redes de auga e sumidoiro

Especficamente para vivenda colectiva:

1. Certificado final de obra da instalacin de infraestructura de telecomunicacins (para mis de 20 vivendas) ou Boletn do instalador (para menos de 20 vivendas), xunto co Protocolo de Probas, selados pola Inspeccin de telecomunicacins.

2. Certificado de illamento acstico expedido por empresa ou entidade homologada..

3. Certificado final de obra da instalacin de ventilacin e proteccin contra incendios de garaxes, se procede.

4. Certificado de Organismo de Control Acreditado para garaxes con capacidade superior a 25 prazas.

5. Certificado final de obra do proxecto de instalacin elctrica, se procede.

6. Certificado de posta en servizo dos ascensores, se procede.

7. Documento acreditativo da idoneidade da acometida emitido pola compaa submistradora de enerxa elctrica.

8. Certificado final de obra da instalacin de aforro enerxtico.

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

Suxeito pasivo:

D/D ou Razn social:

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF / DNI /NIE

Telfono

Email

Representante (Obrigatorio para as persoas xurdicas)

D/D

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF /NIE

Telfono

Email

EXPN:

Tendo executada e rematada a obra para que foi concedida licenza por este Concello, cuxos datos se sinalan a continuacin:

NUM. DE EXP. DE OBRAS:

DESCRICIN DAS OBRAS:

PROMOTOR:

SITUACION DA EDIFICACIN:

Aportando a documentacin requerida que se sinala marcada con X no dorso deste impreso,

SOLICITA:

que previos os trmites oportunos se me conceda a licenza de primeira ocupacin solicitada.

Para os efectos da normativa de proteccin de datos de carcter persoal, AUTORIZO Concello a comprobar telematicamente con outras administracins pblicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas s obras que se van a executar.

Cedeira, ___ de __________________ de 20__

Asinado:_____________________________________

DOCUMENTACIN QUE ACHEGA:

Fotocopia do NIF, NIE ou CIF

Documentacin tcnica (ver reverso)

Xustificante de pago da autoliquidacin da taxa que corresponda.

Copia doutras autorizacin sectoriais (se procedera)

Nota: O cmputo do prazo de resolucin do expediente que se solicita non empezar a contar en tanto non sexa presentada a DOCUMENTACIN COMPLETA no rexistro do Concello.

Documentacin que debe aportar coa solicitude:

Marcar cunha X a documentacin que se aporta

Con carcter xeral:

1. Certificado final de obra visado polo/s colexio/s profesionais correspondentes

2. Liquidacin final de obra executada visada polo colexio profesional correspondente

3. Fotografas de todas as fachadas

4. Planos visados de estado definitivo das obras ( se procede)

5. Certificado da instalacin elctrica debidamente dilixenciado pola consellera

6. Certificado de instalacin de extintores e contrato de mantemento (se procede)

7. Certificado de idoneidade da conexin s redes de auga e sumidoiro pola empresa concesionaria

8. Declaracin catastral (nova construcin, ampliacin, reforma ou rehabilitacin de bens)

9. Xustificante de ter aboado o Imposto de Construcins, Instalacins e Obras

10. Xustificante de abono de taxas

En vivenda colectiva:

1. Certificado fin de obra da instalacin de infraestrutura de telecomunicacins (para mis de 20 vivendas) ou Boletn do instalador (para menos de 20 vivendas), xunto co Protocolo de Probas, selados pola Inspeccin de telecomunicacins.

2. Certificado de illamento acstico expedido por empresa ou entidade homologada.

3. Certificado final de obra da instalacin de ventilacin e proteccin contra incendios de garaxes, se procede.

4. Certificado de Organismo de Control acreditado para garaxes con capacidade superior a 25 prazas.

5. Certificado final de obra do proxecto de instalacin elctrica, se procede.

6. Certificado da instalacin de gas, se procede

7. Certificado da posta en servizo dos ascensores, se procede.

8. Documento acreditativo da idoneidade da acometida emitido pola compaa subministradora de enerxa elctrica

9. Certificado final de obra da instalacin de aforro enerxtico, se procede.

ANEXO II. ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIN PREVIA

OBRAS MENORES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

Son obras menores aquelas obras e instalacins de tcnica simple e escasa entidade constructiva e econmica que non supoan alteracin do volume, do uso, das instalacins e servizos de uso comn ou do nmero de vivendas e locais, nin afecten ao deseo exterior, a cimentacin, a estructura ou as condicins de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacins de toda clase.

Inclense as obras enumeradas na seguinte relacin:

1. Construcin de muros de peche ou ampliacin dos existentes (non se inclen os muros de contencin).

2. Reparacin ou acondicionamento de peches de parcelas sen modificar as sas dimensins.

3. Reparacin e substitucins de elementos auxiliares da cuberta (canalns, baixantes e varandas).

4. Limpeza e pintado de fachadas.

5. Cambio de carpintera exterior, persianas, varandas ou similares.

6. Substitucin de acabado de cuberta e elementos non estructurais.

7. Substitucin de acabados de fachada ou terrazas.

8. Substitucins ou reparacins de instalacins privativas de vivenda ou local (auga, gas, electricidade, desaugadoiros ou similar).

9. Mantemento ou sustitucin dos acabados interiores das edificacins.

10. Reformas en cocias ou baos que non modifiquen as divisins interiores.

11. Pozos de captacin de augas.

12. Instalacin de fosas spticas.

13. Apertura de gabias.

14. Pavimentos ou soleiras en parcelas edificadas.

15. Acometida domiciliaria de auga.

16. Acometida domiciliaria de saneamento.

17. Outros que podan inclurse na definicin de obra menor.

A comunicacin previa deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles.

En edificios catalogados todas as obras estn suxeitas a licenza de obra previa.

OBRAS MAIORES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

Obras que requiren a presentacin dun proxecto tcnico, no caso das obras maiores, ou unha memoria tcnica, se son obras menores, redactada por tcnico/a competente, pero que de conformidade co artigo 194.2 da Lei 9/2002 , de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia non estn suxeitas a licenza previa.

A comunicacin previa deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles.

En edificios catalogados todas as obras estn suxeitas a licenza de obra previa.

Inclense as obras que se enumeran na seguinte relacin:

Obras nunha edificacin existente:

1. A adecuacin normativa contra incendios ou de accesibilidade e supresin de barreiras mediante a construcin de pasos, ramplas, escaleiras e vas de evacuacin.

2. O cumprimento da normativa contra incendios mediante a construcin de pasos e vas de evacuacin.

3. A instalacin de ascensores e construcin de escaleiras privadas de comunicacin entre pisos que non afecten ao conxunto do sistema estrutural.

4. Substitucin puntual ou reforzo de elementos estructurais. Inclese a sustitucin dos elementos estructurais da cuberta sempre que non supoan aumento ou modificacin de volume e queden os faldns na mesma posicin.

5. Apertura de ocos en fachada que non supere o 50% da superficie de ocos existente.

6. Outras que respondan definicin de obra maior e que non estn suxeitas a licenza.

As obras en edificacins existentes que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra, ou o conxunto do sistema estrutural, ou tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio estarn suxeitas a licenza previa.

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR NAS COMUNICACINS PREVIAS

COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MENORES

DOCUMENTACIN XERAL

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras menores.

2. Datos de identificacin da solicitante.

A. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

B. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

C. Comunidade de propietarios/as: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a administrador/a da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

3. Planos de situacin e localizacin da edificacin ou parcela no que se vai realizar a obra, referidos cartografa do planeamento vixente e referencia catastral do inmoble ou finca.

4. Memoria valorada na que se detallen as obras que se pretenden levar a cabo con indicacin de materiais e sistema construtivo

5. Reportaxe fotogrfica, includas fotografas da totalidade de fachada e do interior, se son obras interiores; e se se trata de obras no exterior fotografas da parcela e do seu entorno inmediato, subscrita pola persoa solicitante.

6. Copia das autorizacins e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da obra.

DOCUMENTACIN ESPECFICA ADICIONAL DOCUMENTACIN XERAL PARA NOVOS MUROS DE PECHE:

- Croquis acoutado onde se reflexe a posicin da parcela, as como das parcelas lindeiras e dos viais e espazos pblicos aos que de frente; e que contea a posicin do muro de peche en relacin a stes acoutndose especialmente a distancia do peche ao eixe do vial ao que de frente.

- Croquis acoutado do peche no que se reflicta a altura do mesmo, e no caso de ter parte opaca e parte difana, acoutaranse ambas alturas. Indicarase asimesmo a lonxitude do muro medida en metros.

DOCUMENTACIN ESPECFICA ADICIONAL DOCUMENTACIN XERAL PARA POZOS OU FOSAS SPTICAS:

- Croquis acoutado onde se reflexe a posicin da parcela, as como das parcelas lindeiras e dos viais e espazos pblicos aos que de frente; e que contea a posicin do pozo ou da fosa en relacin a stes, acoutndose especialmente a distancia ao eixe do vial ao que de frente e aos lindeiros, as como a distancia a outros pozos ou fosas spticas.

- No caso das fosas indicaranse detalladamente as sas caractersticas especialmente si se trata de fosas impermeables e estancas ou fosas que xeneran vertidos.

COMUNICACIN PREVIA OBRAS MENORES

Suxeito pasivo:

D/D ou Razn social:

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF / DNI /NIE

Telfono

Email

Representante (Obrigatorio para as persoas xurdicas)

D/D

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF /NIE

Telfono

Email

Datos da parcela ou edificacin

Referencia catastral (R.C.)

No enderezo

(ra, lugar, parroquia)

N/piso

Propietario/a da parcela ou edificacin

COMUNICA AO CONCELLO DE CEDEIRA a intencin de levar a cabo as obras

Descricin das obras

Data de inicio das obras

(A comunicacin deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles)

Orzamento de execucin material

DECLARO BAIXO A MIA RESPONSABILIDADE que achego toda a documentacin preceptiva, que certo o que manifesto, e, en todo caso:

-Que as caractersticas indicadas reflicten fielmente as obras a realizar.

-Que as obras solicitadas non afectan ao volume da edificacin, nin a sa estrutura.

-Que non se afecta s instalacins do inmoble ou elementos comns, nin distribucin interior das vivendas nin s condicins de habitabilidade.

-Que as obras dan cumprimento normativa municipal do Concello de Cedeira e normativa sectorial aplicable.

-Que se respectarn as normas de boa construcin, convivencia cidad e respecto polo descanso dos vecios.

-Que se cumprirn os requisitos da normativa especfica de tratamento de residuos.

-Que as obras non afectan a elementos catalogados nin estn suxeitas ao deber previo de obtencin de licenza.

-Que se dispoen das autorizacins para a ocupacin de dominio pblico ou sectoriais que resulten preceptivas.

-Que son certos todos os datos recollidos neste impreso.

Para os efectos da normativa de proteccin de datos de carcter persoal, AUTORIZO Concello a comprobar telematicamente con outras administracins pblicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas s obras que se van a executar.

Cedeira, ___ de __________________ de 20___

Asinado:_____________________________________

DOCUMENTACIN QUE ACHEGA:

Fotocopia do NIF, NIE ou CIF

Orzamento de Execucin Material das Obras (O.E.M.)

Documentacin que describa as obras a realizar (ver reverso)

Xustificante de pago da autoliquidacin da taxa que corresponda.

Copia doutras autorizacin sectoriais (se procedera)

Presentar esta comunicacin habilita para realizar as obras descritas nas datas sinaladas, pero non dispensa de obter as concesins, autorizacins, licenzas ou permisos que impoan outras normas.

Se a realizacin das obras ten como finalidade a posta en funcionamento dunha nova actividade ou a modificacin dunha actividade previamente autorizada ou comunicada, unha vez finalizadas deber comunicar, presencial ou telematicamente, a apertura do establecemento.

O xustificante da presentacin acredita o cumprimento das obrigas administrativas, sen prexuzo das responsabilidades dos autores sobre a documentacin tcnica e as certificacins expedidas, xa que non supn a aprobacin tcnica por parte do Concello nin prexulga a situacin e efectivo acomodo das obras normativa aplicable. Tampouco limita o exercicio das potestades administrativas de inspeccin e disciplina para o caso de incumprimento.

A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en caquera dato, manifestacin ou documento que se acompae ou incorpore a esta comunicacin equivaler non presentacin e determinar a imposibilidade de continuar realizando a obra desde o momento no que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que procedan. Asemade, a resolucin municipal que declare tales circunstancias poder determinar a obriga da persoa interesada de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao inicio da

actuacin.

DOCUMENTACIN A APORTAR COA COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MENORES

Marcar cunha X a documentacin que se aporta

A) CONSTRUCINS

1.-Plano de planta acoutado a lindes e viario pblico, plano de alzado e seccin, con expresin de superficie da parcela e das edificacins existentes, con ubicacin do viario para os recuados mnimos.

2.-Se a construcin pretende arrimarse a linde medianeiro (dependendo da ordenanza), deberase aportar autorizacin do vecio colindante en documento pblico.

B) ARRANXOS NA CUBERTA

Indicar superficie e tipo de obra (cambio de tella, limas, canlns, para cambio puntual de vigas ou viguetas farase direccin tcnica). No aso de utilizar andamios solicitarase, senn indicar os medios auxiliares a utilizar).

1.- Plano de planta, alzado e seccin acoutado do estado inicial e estado final.

2.- Memoria descritiva as obras a realizar.

C) ARRANCOS DE FACHADA E CAMBIO DE OCOS

Detallar a superficie e tipo de obra a realizar (pintura, enfoscado, picado, revestimentos, impermeabilizacin, etc) No caso de empregar andamiaxe solicitarase, senn indicar os medios auxiliares a empregar.

1.- Plano acoutado (alzado e planta se o caso) do estado actual.

2.- Plano (alzado e planta se o caso) do estado que se proxecta.

3.- Fotografas das fachadas cando se pretenda actuar nelas.

4.- Memoria descritiva das obras a realizar.

5.- En caso de vivendas plurifamiliares aportarase Acordo da Comunidade de Propietarios.

D) VALADO DE FINCAS E SOLARES

1.- Plano a escala ou acoutado da parcela ou solar coa situacin do valado e das portas segn o caso.

2.- Alzado e seccin acoutado do modelo de valado e porta, especificando o tipo de peche e relacin de materiais.

E) ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS

1.- Plano acoutado (alzado e planta si o caso) do estado actual.

2.- Plano (alzado e planta se o caso) do estado que se proxecta.

3.- Deberase indicar a licenza de construcin da edificacin na que se atopa o local.

4.- Fotografas interiores e exteriores do local.

5.- Memoria descritiva das obras a realizar.

6.- Licenza de apertura ou comunicacin previa de inicio de actividade.

F) POZOS OU FOSAS SPTICAS

1.- Croquis acoutado onde se reflexe a posicin da parcela, as como das parcelas lindeiras e dos viais e espazos pblicos aos que de frente; e que contea a posicin do pozo ou da fosa en relacin a stes, acoutndose especialmente a distancia ao eixe do vial ao que de frente e aos lindeiros, as como a distancia a outros pozos ou fosas spticas.

2.- No caso das fosas indicaranse detalladamente as sas caractersticas especialmente si se trata de fosas impermeables e estancas ou fosas que xeneran vertidos.

COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MAIORES

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras maiores.

2. Datos de identificacin da solicitante.

A. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

B. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

C. Comunidade de propietarios/as: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a administrador/a da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

4. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico competente e declaracin do/a tcnico/a ou os/as tcnicos/as facultativos/as, que autoricen o proxecto, de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenacin urbanstica de aplicacin, asi como Estudo de seguridade e sade e Estudo de xestin de residuos.

5. Oficio de direccin das obras e direccin da execucin da obra.

6. Declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. EXCLESE a sa presentacin nos casos nos que se achegue proxecto, certificados ou outra documentacin tcnica visada polo correspondente colexio profesional.

7. Reportaxe fotogrfica, includo fotografas da totalidade da fachada e da parte da edificacin ou zona na que se pretende realizar a obra, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto.

8. Copia das restantes autorizacins e, de ser o caso, concesins administrativas cando sexan legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditacin de terse solicitado o seu outorgamento, e declaracin de que conta con todas as autorizacins preceptivas.

COMUNICACIN PREVIA OBRAS MAIORES

Suxeito pasivo:

D/D ou Razn social:

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF / DNI /NIE

Telfono

Email

Representante (Obrigatorio para as persoas xurdicas)

D/D

Enderezo (ra, n, CP, Concello)

NIF /NIE

Telfono

Email

Datos da parcela ou edificacin

Referencia catastral (R.C.)

No enderezo

(ra, lugar, parroquia)

N/piso

Propietario/a da parcela ou edificacin

COMUNICA AO CONCELLO DE CEDEIRA a intencin de levar a cabo as obras

Descricin das obras

Data de inicio das obras

(A comunicacin deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles)

Orzamento de execucin material

DECLARO BAIXO A MIA RESPONSABILIDADE que certo o que manifesto e que achego toda a documentacin preceptiva que acredita:

-Que as caractersticas indicadas reflicten fielmente as obras a realizar.

-Que as obras solicitadas non afectan ao volume da edificacin, nin a sa estrutura, nin supoen un aumento da superficie construida.

-Que as obras non afectan ao patrimonio histrico-artstico.

-Que as obras dan cumprimento normativa municipal do Concello de Cedeira e normativa sectorial aplicable.

-Que se respectarn as normas de boa construcin, convivencia cidad e respecto polo descanso dos vecios.

-Que se cumprirn os requisitos da normativa especfica de tratamento de residuos.

-Que non se van a realizar obras suxeitas ao deber previo de obtencin de licenza.

-Que se dispoen das autorizacins para a ocupacin de dominio pblico ou sectoriais que resulten preceptivas.

-Que son certos todos os datos recollidos neste impreso.

Para os efectos da normativa de proteccin de datos de carcter persoal, AUTORIZO Concello a comprobar telematicamente con outras administracins pblicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas s obras que se van a executar.

Cedeira, ___ de __________________ de 20__

Asinado:_____________________________________

DOCUMENTACIN QUE ACHEGA:

Fotocopia do NIF, NIE ou CIF

Documentacin tcnica segundo reverso.

Xustificante de pago da autoliquidacin da taxa que corresponda.

Presentar esta comunicacin habilita para realizar as obras descritas nas datas sinaladas, pero non dispensa de obter as concesins, autorizacins, licenzas ou permisos que impoan outras normas.

Se a realizacin das obras ten como finalidade a posta en funcionamento dunha nova actividade ou a modificacin dunha actividade previamente autorizada ou comunicada, unha vez finalizadas deber comunicar, presencial ou telematicamente, a apertura do establecemento.

O xustificante da presentacin acredita o cumprimento das obrigas administrativas, sen prexuzo das responsabilidades dos autores sobre a documentacin tcnica e as certificacins expedidas, xa que non supn a aprobacin tcnica por parte do Concello nin prexulga a situacin e efectivo acomodo das obras normativa aplicable. Tampouco limita o exercicio das potestades administrativas de inspeccin e disciplina para o caso de incumprimento.

A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en caquera dato, manifestacin ou documento que se acompae ou incorpore a esta comunicacin equivaler non presentacin e determinar a imposibilidade de continuar realizando a obra desde o momento no que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas que procedan. Asemade, a resolucin municipal que declare tales circunstancias poder determinar a obriga da persoa interesada de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao inicio da

actuacin.

DOCUMENTACIN A APORTAR COA COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MAIORES

Marcar cunha X a documentacin que se aporta

1. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico competente e declaracin do/a tcnico/a ou os/as tcnicos/as facultativos/as, que autoricen o proxecto, de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenacin urbanstica de aplicacin, asi como Estudo de seguridade e sade e Estudo de xestin de residuos.

2. Estudio Bsico de seguridade e sade

3. Proxecto tcnico de seguridade e sade no traballo se o presuposto da obra excede de 600.000

4. Oficio de nomeamento de Direccin de Obra

5. Oficio de nomeamento de Direccin de Execucin

6. Oficio de nomeamento de Coordinador de Seguridade e Sade

7. Declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. EXCLESE a sa presentacin nos casos nos que se achegue proxecto, certificados ou outra

documentacin tcnica visada polo correspondente colexio profesional.

8. Cuestionario de estatstica de edificacin

9. Reportaxe fotogrfica, includo fotografas da totalidade da fachada e da parte da edificacin ou zona na que se pretende realizar a obra, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto.

10. Ttulo de propiedade

11. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

12. Outras Autorizacins Sectoriais, Declaracin Responsable, se procedera (indicar cales.)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios