Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA N 28.1: PREZOS PBLICOS ESCOLAS DEPORTIVAS

Publicación provisional : 30-12-2005 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-2005 BOP N 298
Aplicable desde 15-10-2014

Redacciones Redacciones
 - Primeiro: Inscricin
 - Segundo: prazos de inscricin
 - Terceiro: Inicio e clausura de actividades
 - Cuarto: Admisin de participantes
 - Quinto: Horario
 - Sexto: Tarifa
 - Stimo:
 - Oitavo:
 - Noveno:
 - Dcimo:
 - Dcimo primeiro: Lia de descontos aos prezos pblicos aprobados
 - Dcimo segundo:
 - Dcimo terceiro:
 - Dcimo cuarto:
 - Dcimo quinto:
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Primeiro: Inscricin  
 

A inscricin deber realizarse por escrito en modelo normalizado e presentarse no Rexistro do Concello de Melide xunto co certificado do nmero de conta no que se efectuarn os pagamentos das actividades das escolas deportivas e culturais.

   
  Segundo: prazos de inscricin  
 

Os prazos de inscricins veen recollidos no seguinte cadro:

Do 1 ao 19 de setembro

1 prazo de inscricin nas actividades

4 das naturais contados a partir do da seguinte ao remate do prazo de inscricin

Publicacin da lista provisional de admitidos/as no taboleiro do Concello de Melide e no taboleiro informativo do Edificio Multiusos

4 das naturais contados a partir do da seguinte publicacin das listas provisionais

Prazo de reclamacins

4 das naturais contados a partir do da seguinte ao remate do prazo de reclamacins e sempre antes de que comecen as actividades

Publicacin da lista definitiva de admitidos/as no taboleiro do Concello de Melide e no taboleiro informativo do Edificio Multiusos

1 de outubro

Comezo das actividades e apertura do 2. prazo de inscricin, que permanecer aberto at o ltimo da do mes de abril (sempre e cando non coincida en sbado ou domingo)

Unha vez publicadas as listas provisionais de admitidos/as, os solicitantes tern un prazo de 4 das naturais para presentar reclamacins.

Unha vez remate o prazo de presentacin de reclamacins, estas resolveranse no prazo mximo de 4 das naturais (sempre antes do comezo das actividades) e publicaranse as listas definitivas de admitidos/as no taboleiro de anuncios do Concello de Melide e no taboleiro informativo do Edificio Multiusos, sempre antes do da de comezo das actividades.

Unha vez publicadas as listas definitivas de admitidos/as nas escolas deportivas e culturais, abrirase novamente a inscricin nas escolas e esta quedar aberta at o ltimo da do mes de abril.

   
  Terceiro: Inicio e clausura de actividades  
 

As escolas deportivas e culturais tern lugar desde o 1 de outubro (sempre que este non coincida sbado ou domingo) ata o ltimo venres do mes de maio, coincidindo coa clausura destas.

   
  Cuarto: Admisin de participantes  
 

A admisin de participantes nas distintas actividades das escolas deportivas e culturais do Concello de Melide farase tendo en conta estritamente a orde de entrada de solicitudes no Rexistro do concello.

Os/as solicitantes que non consigan praza nas escolas deportivas e culturais, quedarn en listaxe de espera tendo en conta a orde de entrada das solicitudes no Rexistro. No momento que se produza algunha baixa tirarase da lista de espera respectando a orde de entrada no Rexistro do Concello.

   
  Quinto: Horario   redacciones
 

O horario das actividades establecerao a Concellara de Cultura e Deportes antes do comezo do periodo de inscricin e pode sufrir pequenas variacins, sendo de 2 horas semana a duracin de cada unha das actividades.

   
  Sexto: Tarifa   redacciones
 

O prezo pblico para cada unha das actividades de 12,38 ao mes e impartiranse 2 horas semana.

No caso de que unha actividade comece unha vez iniciado o mes, cobrarselle ao usuario a parte proporcional do custe total da actividade.

   
  Stimo:  
 

Non se exixe depsito previo para a realizacin da actividade.

   
  Oitavo:  
 

Declrase expresamente a existencia de razn culturais e de interese pblico que aconsellan a fixacin do prezo pblico por debaixo do custo da actividade.

   
  Noveno:  
 

A modificacin do prezo pblico entrar en vigor ao da seguinte ao da sa publicacin no BOP, e comezar a exixirse o da 1 do mes seguinte (salvo que entre en vigor o da 1 do mes que corresponda, en cuxo caso exixirase desde o dito mes) para os recibos que se emitan no dito mes.

   
  Dcimo:  
 

Para o non previsto neste apartado, estarase ao disposto na ordenanza xeral nmero 28, xeral reguladora do establecemento ou modificacin dos prezos pblicos do Concello de Melide.

   
  Dcimo primeiro: Lia de descontos aos prezos pblicos aprobados   redacciones
 

- Aquelas persoas inscritas en mis de das actividades tern un 20% de descont na cota total que corresponda polas ditas actividades.

- Aquelas familias con tres ou mis membros inscritos nas escolas deportivas tern un 30 % de descont no total da cota familiar. Este desconto non ser de aplicacin conxuntamente co do pargrafo anterior.

- As persoas que participen nalgunha actividade a metade das horas ao mes aplicarselles unha reducin no prezo do 50 %, ags nas actividades de pilates, ioga, step, batuka, aerbic, baile galego, pintura e teatro.

Os decontos s sern aplicables naquelas actividades nas que o usuario/a estea inscrito nas das horas.

   
  Dcimo segundo:  
 

O cobramento deste prezo pblico exixirase mediante domiciliacin bancaria, emitndose o recibo nos primeiros sete das do mes seguinte a que corresponda.

No caso de devolucin de recibos, o importe deberase facer efectivo na caixa Corporacin municipal no prazo de 10 das tras a recepcin da comunicacin por escrito.

O non ter aboado o importe no prazo solicitado dar lugar baixa da dita persoa/s en todas as actividades das escolas deportivas e culturais.

   
  Dcimo terceiro:  
 

A solicitude de baixa ou alta nas actividades deber presentarse por escrito e rexistrarse no Concello, e ter efectos no mes seguinte data da comunicacin.

   
  Dcimo cuarto:  
 

Non proceder darse de alta en actividade ningunha de non ter ao da as cotas do curso anterior, podendo efectuarse neste caso o pagamento das cotas pendentes na caixa corporacin do Concello de Melide.

   
  Dcimo quinto:  
 

O Concello de Melide outrgase o dereito de cancelar algunha das actividades por falta de participacin, as como o de ampliar a oferta doutras actividades ao longo de todo o curso.

A modificacin da oferta de actividades tras ser aprobada polo rgano competente, publicarase no taboleiro de edictos do Concello de Melide e abrirase o prazo de inscricins ao da seguinte ao da publicacin do anuncio. O prazo de inscricin quedar aberto at o final do curso.

A solicitude de alta nas actividades deber presentarse por escrito e rexistrarse no Concello e ter efectos para o inicio das clases da nova actividade si esta se inicia unha vez empezado o mes ou no mes seguinte data da comunicacin para o resto dos meses.

Antes de comezar as clases aprobarase a lista de admitidos e a lista de espera de cada unha das actividades que se publicar no taboleiro de editos do Concello de Melide e no taboleiro de anuncios do Edificio Multiusos.

A admisin de participantes nas distintas actividades das escolas deportivas e culturais do Concello de Melide farase tendo en conta estritamente a orde de entrada de solicitudes no Rexistro do concello.

Os/as solicitantes que non consigan praza nas escolas deportivas e culturais, quedarn en listaxe de espera tendo en conta a orde de entrada das solicitudes no Rexistro. No momento que se xenere algunha baixa tirarase da lista de espera respetando a orde de entrada no Rexistro do Concello.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Esta ordenanza 28.1 relativa s prezos pblicos das escuelas deportivas e un desarrollo da ordenanza xeral nm. 28, reguladora do establecemento ou modificacin dos prezos pblicos do Concello de Melide.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios