Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIN DAS LICENZAS URBANSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA

Publicación provisional : 14-08-2014 BOP N 154 -- Publicación definitiva : 16-10-2014 BOP N 198
Redacción Aplicable desde 17-10-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II: INFORMACIN URBANSTICA E PROCEDEMENTOS PREVIOS
 - TITULO III.- MEDIOS DE INTERVENCIN E TIPOS DE PROCEDEMENTO
 - CAPITULO I.- DISPOSICINS COMNS A TODOS OS PROCEDEMENTOS
 - CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS
 - CAPTULO III.- DISPOSICINS COMNS TRAMITACIN DE LICENZAS EN RXIME SIMPLIFICADO E ORDINARIO.
 - CAPTULO IV.- TRATAMENTO DE INCIDENCIAS DURANTE AS OBRAS
 - CAPTULO V.- NORMAS ESPECFICAS RELATIVAS A LICENZA PARA INSTALACINS EVENTUAIS OU DESMONTABLES E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS.
 - TITULO IV CONTROL POSTERIOR
 - CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.- RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXO 5
 - ANEXO 4
 - ANEXO 3
 - ANEXO 2
 - ANEXO 1
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

I. A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, veu introducir no sector servizos un profundo cambio, substitundo como regra xeral o control previo polo control posterior. Dita Directiva foi obxecto de transposicin no noso Estado a travs da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e ao seu exercicio e da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e seu exercicio.

II. A Comunidade Autnoma de Galicia aprobou a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, sometendo as actividades comerciais non suxeitas ao trmite de incidencia, efecto ou impacto ambientais, nin ao informe da consellera titular da competencia en sanidade, ao rxime de comunicacin previa ou declaracin previa.

III. O Real decreto-lei 19/2012, do 25 de maio, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos avanza un paso mis (como sinala na sa Exposicin de Motivos), eliminando todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa, motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas, ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo cunha superficie de ata 300 metros cadrados. A devandita flexibilizacin estndea tamn a todas as obras ligadas ao acondicionamento de locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenacin da edificacin.

A Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, introduciu na sa disposicin adicional terceira adicada s Instalacins de redes pblicas de comunicacins electrnicas a previsin de que as disposicins contidas no Ttulo I da lei aplicaranse s estacins ou instalacins radioelctricas utilizadas para a prestacin de servizos de comunicacins electrnicas dispoibles para o pblico, a excepcin daquelas nas que concorran as circunstancias referidas no artigo 2.2 da devandita Lei, ocupen unha superficie superior a 300 metros cadrados, computndose a tal efecto toda a superficie includa dentro do valado da estacin ou instalacin ou, tratndose de instalacins de nova construcin, tean impacto en espazos naturais protexidos. A presente Disposicin entndese sen prexuzo da aplicacin a ditas instalacins do establecido na Lei 32/2003, do 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacins e a sa normativa de desenvolvemento.

A Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia establece un rxime xurdico nico do exercicio de actividades en Galicia, eliminando de xeito pleno e efectivo a licenza de apertura previa instalacin e ao inicio da actividade (licenzas de actividade ou instalacin e de apertura ou funcionamento). Neste sentido, a lei d cumprimento en Galicia ao disposto no artigo 41 da Lei de economa sustentable, que determina que, con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo.

Para que a liberalizacin de actividades sexa efectiva preciso modificar a regulacin das licenzas de obra, de xeito que se establece un rxime xeral que o de comunicacin previa xunto cunha reserva para a licenza naqueles casos en que unha norma estatal as o exixe, singularmente a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenacin da edificacin, e o mis recente artigo 23 do Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo, de medidas de apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto pblico e cancelacin de dbedas con empresas e autnomos contradas polas entidades locais, de fomento da actividade empresarial e impulso da rehabilitacin e de simplificacin administrativa.

IV. O Plan Xeral de Ordenacin Municipal de Ponteceso, foi aprobado definitivamente o 26/08/2002 e publicado no Boletn Oficial da Provincia na data 25/09/2002. Na actualidade consta aprobado inicalmente en sesin plenaria de 25 de xuo de 2012 o novo Plan Xeral de Ordenacin Municipal do Concello de Ponteceso.

V. De conformidade co exposto, este Concello dentro das medidas de adaptacin nova normativa mediante a presente Ordenanza pretende facilitar e facultar a posta en marcha de actividades econmicas includas no mbito de aplicacin da Lei 17/2009 e da Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, as como doutras actividades non includas de menor impacto ambiental e obras ligadas ao acondicionamento de locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenacin da edificacin, co fin de estender a eliminacin de trabas e axilizacin administrativa a outras actividades, de forma que podern iniciarse sen previa licenza municipal desde o mesmo da da presentacin da comunicacin previa ou da declaracin responsable, sen necesidade de esperar finalizacin do control municipal, o cal se mantn anda que se articule a posteriori.

Deste xeito, a mencionada presentacin, e a toma de coecemento por parte da Administracin non supn unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade, senn un medio para que a Administracin coeza a existencia da devandita actividade e activar as comprobacins pertinentes. O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas actividades xustifcase por razns imperioso de interese xeral, de orde pblica, seguridade pblica, sade pblica, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos traballadores, proteccin do medio ambiente e a contorno urbano.

Optouse por establecer o rxime de comunicacin previa para as actividades e obras recollidas nos anexos da presente ordenanza.

Por tanto, en virtude da autonoma local constitucionalmente recoecida, que garante aos municipios personalidade xurdica propia e plena autonoma no mbito dos seus intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de control das actividades que se desenvolvan no seu termo municipal, dtase a presente Ordenanza previa observancia da tramitacin establecida ao efecto polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  TTULO I DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1.- OBXECTO

1.- A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin e control do Concello de Ponteceso nos casos de obras e actividades que pola sa entidade, incidencia no contorno urbanstico ou no ambiente tean que someterse, dependendo do caso, ao rxime de licenza ou comunicacin previa.

Asemade, establece as disposicins xerais necesarias para facilitar a liberdade de establecemento e a libre prestacin de servizos, planificando os novos procesos de comunicacin necesarios e o seu control posterior e simplificando, en xeral, os procedementos xa establecidos

2.- A ordenanza dtase en desenvolvemento da lexislacin de rxime local, da Directiva de servizos 2006/123 CE e da normativa estatal e autonmica.

ARTIGO 2.- MBITO DE APLICACIN

Estn sometidos ao mbito de aplicacin desta ordenanza todo tipo de actos de edificacin e uso do solo e subsolo, as como o exercicio de actividades ou servizos que esixan a intervencin da administracin en execucin da sa funcin de polica na orde urbanstica e ambiental, coa finalidade de verificar o axuste ao planeamento, normas urbansticas, en materia de seguridade, sanitaria, ambiental e demais que resulten esixibles.

ARTIGO 3.- MEDIOS DE INTERVENCIN NA ACTIVIDADE URBANSTICA

1.- O Concello de Ponteceso poder intervir na actividade dos cidadns a travs dos seguintes medios:

a. Ordenanzas e bandos.

b. Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuzo das excepcins previstas na lexislacin de aplicacin

c. Sometemento a comunicacin previa, de conformidade co establecido na lexislacin reguladora do procedemento administrativo

d. Sometemento a control posterior ao inicio da actividade, para os efectos de verificar o cumprimento da normativa reguladora.

e. Ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a sa prohibicin.

A actividade de intervencin axustarase en todo caso, aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade en relacin co fin que se persegue.

2.- As licenzas ou autorizacins outorgadas por outras administracins pblicas non eximen os seus titulares de obter as correspondentes licenzas das entidades locais, respectndose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais.

3.- Naqueles casos nos que a actuacin pretendida pola ou polo interesado requira dalgunha autorizacin, cualificacin, ou informe favorable doutra administracin pblica distinta da municipal, que resulte esixible pola lexislacin sectorial aplicable, o outorgamento da licenza urbanstica requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente da dita autorizacin, cualificacin ou informe.

4.- Con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo. Non obstante, someterase a licenza ou control preventivo aquelas actividades que afecten proteccin do medio ou do patrimonio histrico-artstico, a seguridade ou a sade pblicas, ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

ARTIGO 4.- DEFINICINS

Para os efectos desta ordenanza entndese por:

1.- Autorizacin ou licenza: acto regrado da autoridade municipal competente pola cal, tras a comprobacin das condicins establecidas pola normativa aplicable, autorzaselle ou ao solicitante para o exercicio dun dereito preexistente edificacin ou exercicio de actividades.

2.- Comunicacin previa: documento mediante o cal as e os interesados poen en coecemento da administracin pblica competente os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte co establecido na normativa de procedemento administrativo.

ARTIGO 5.- ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIN PREVIA

Estarn suxeitas a comunicacin previa de conformidade coa normativa que resulte de aplicacin:

1. A realizacin de obras menores de escasa entidade tcnica consistentes en pequenas reparacins e obras de mantemento que se relacionan no anexo 5 da presente ordenanza.

2. A realizacin de obras de apontoamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

3. Actividades comerciais e de servizos que se relacionan no anexo 5 da presente ordenanza, includas as obras de adaptacin de locais que non requiran de redaccin dun proxecto de obra , de conformidade ca Lei de ordenacin da edificacin.

4. Cambios de titularidade de licenzas de obras en curso de execucin.

5. Cambios de titularidade de licenzas de actividade vixente. Para estes efectos non se consideran en vigor as licenzas que tean declaracin expresa de caducidade, revogacin ou renuncia. Non en tanto, en ningn caso, producirn efectos as comunicacins previas de cambio de titularidade respecto de locais nos que cesase a actividade por tempo superior a seis (6) meses.

6. Inicio de obras autorizadas.

7. Postas en funcionamento de actividades inocuas tramitadas simultaneamente con obras de acondicionamento de locais suxeitas ao deber de obtencin de licenza, para os efectos desta ordenanza.

ARTIGO 6.- ACTOS SUXEITOS A LICENZA SOMETIDOS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

1.- Estarn suxeitos ao procedemento simplificado aquelas obras que sendo de escasa entidade requiren a presentacin dun proxecto ou memoria tcnica redactada por tcnico/a competente, que se relacionan no anexo 2 da presente ordenanza.

2.- Neste procedemento a presentacin da solicitude, coa documentacin completa, de licenza de obras suxeita ao procedemento simplificado permtelle, persoa titular desta, o inicio das obras solicitadas transcorrido o prazo dun mes sen recibir notificacin en sentido contrario por parte do Concello de Ponteceso, segundo o disposto no artigo 43 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

3.- Nos casos nos que sexa necesaria a subsanacin de deficiencias nunha actuacin sometida ao procedemento simplificado, este feito supor o cambio no procedemento ao ordinario. Neste caso non operar o prazo dun mes do silencio administrativo e non se podern realizar as obras solicitadas, en tanto non se resolva a preceptiva licenza municipal.

ARTIGO 7.- ACTOS SUXEITOS A LICENZA POR PROCEDEMENTO ORDINARIO

Quedarn suxeitas a licenza por procedemento ordinario aquelas actuacins urbansticas que consonte normativa urbanstica vixente, estean sometidas ao deber de obter licenza e non estean includas no rxime simplificado nin no de comunicacin previa.

Quedarn suxeitas ao deber de obtencin de licenza por procedemento ordinario as primeiras ocupacins das edificacins.

ARTIGO 8.- ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA URBANSTICA

Non ser esixible licenza urbanstica nos seguintes supostos:

1. Os parcelamentos, segregacins, modificacins ou calquera outro acto de divisin de fincas ou predios efectuadas en virtude de proxectos de compensacin, equidistribucin ou similar.

2. A demolicin de construcins declaradas en runa, salvo que pola entidade das obras se esixa da solicitude de licenza acompaada do corresponde proxecto tcnico.

3. As obras de apontoamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

4. As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras se esixa da solicitude de licenza acompaada do correspondente proxecto tcnico.

5. As obras derivadas de ordes impostas en expedientes de proteccin da legalidade urbanstica.

6. As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

7. As obras e actividades suxeitas aos procedementos de comunicacin previa.

8. As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Ponteceso no seu propio termo municipal, sen prexuzo do disposto na lexislacin vixente.

9. As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou a de ordenacin do territorio.

10. Todas as actuacins eximidas pola lexislacin estatal ou autonmica.

ARTIGO 9.- ACTUACINS URBANSTICAS DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PBLICO

1. Cando as actuacins urbansticas se realicen por particulares en terreos de dominio pblico, esixirase a licenza urbanstica ou comunicacin previa, independentemente das autorizacins ou concesins que sexa pertinente outorgar por parte da administracin titular do dominio pblico.

2. Cando a autorizacin ou concesin sobre terreos de dominio pblico corresponda a administracin municipal e no procedemento de outorgamento da concesin ou autorizacins se tivese constatado a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial aplicable, cumprndose os trmites esixibles, as licenzas de obras e de actividade entenderanse outorgadas na propia resolucin que estableza a autorizacin ou a concesin.

3. A denegacin ou ausencia de autorizacin ou concesin impedir ao particular obter a licenza e ao rgano competente outorgala.

ARTIGO 10.- CRITERIOS INTERPRETATIVOS NO SOMETEMENTO AOS PROCEDEMENTOS ANTERIORES

Para a execucin das obras ou para o exercicio de actividades as e os interesados tern que axustarse ao procedemento de licenza ou comunicacin previa nos termos dispostos nesta ordenanza.

Cando algunha das actuacins que se pretenden executar non se axustaran a algns dos supostos establecidos nos anexos desta ordenanza, asimilarase coa que presente maior coincidencia, aplicndolle o seu rxime.

ARTIGO 11.- ERRO NA CUALIFICACIN DO ESCRITO ACHEGADO

1.- O erro na cualificacin do escrito achegado pola persoa interesada na eleccin dalgns dos procedementos de sometemento a licenza, xa sexa ordinario ou simplificado, ou no de comunicacin previa, non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter.

O concello notificaralle ou ao interesado para lle facer constar tal circunstancia e , no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2.- Cando a persoa interesada presentase ante o concello unha comunicacin previa sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder executar a obra ou iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva autorizacin. Se iniciase a actividade requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

No caso de que se executasen obras non includas no rxime de comunicacin previa requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3.- Cando a persoa interesada solicitase ante o concello unha licenza cando o rxime aplicable o de comunicacin previa, notificarselle para lle sinalar que debe de achegar a documentacin correspondente e que non poder executar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a devandita documentacin.

ARTIGO 12.- RESPONSABILIDADES

1.- As e os tcnicos asinantes da documentacin tcnica achegada son responsables da sa calidade e axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2.- A direccin facultativa das obras e instalacins proxectadas (director/a de obra e director/a de execucin, segundo as sas competencias) responsable da conformidade da obra ca documentacin tcnica aprobada, coas normas aplicables e, en ausencia de regulamentacin e instrucins especficas, coas normas tcnicas de recoecemento xeral e bo facer tcnico e construtivo.

3.- As e os tcnicos asinantes das certificacins que se acheguen sern responsables da exactitude e da veracidade contida nelas.

4.- As e os titulares e promotores son responsables durante o desenvolvemento das actividades, do cumprimento das determinacins contidas na documentacin tcnica consonte coa cal foron concedidas as licenzas ou, na documentacin tcnica anexa comunicacin previa, as como da efectiva instalacin e cumprimento das condicins impostas pola administracin municipal ou outra autoridade competente.

   
  TTULO II: INFORMACIN URBANSTICA E PROCEDEMENTOS PREVIOS  
 

ARTIGO 13.- NORMAS COMNS AOS ACTOS DE INFORMACIN URBANSTICA

1.- A contestacin da informacin urbanstica ou consulta urbanstica comn e especial, non exime do deber de comunicacin previa ou de obter a licenza urbanstica correspondente.

2.- Nin a contestacin as consultas urbansticas, comn e especial, nin a cdula urbanstica ter efecto vinculante para a Administracin municipal. Asemade contra elas non cabe a interposicin de recurso ningn.

ARTIGO 14.- INFORMACIN URBANSTICA ou CONSULTA URBANSTICA COMN

1. Poderanse formular consultas por escrito relativas situacin urbanstica dunha determinada parcela, soar, inmoble ou local, as como dos actos ou usos do solo o subsolo permitidos e do procedemento de tramitacin aplicable para a actuacin de que se trate.

2. A consulta ser contestada nun prazo mximo de dous meses, unha vez presentada no rexistro a solicitude.

Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou inmoble a solicitude deber ir acompaada dun plano, realizado sobre Cartografa Oficial de Ponteceso, no que se sinalen a forma e superficie da parcela ou inmoble obxecto da consulta.

ARTIGO 15.- CONSULTA URBANSTICA ESPECIAL

1. As persoas interesadas podern formular consultas urbansticas especiais para resolver as dbidas de interpretacin que lles poida suscitar a aplicacin dun ou varios preceptos da normativa urbanstica presentando propostas tcnicas sobre unha actuacin urbanstica concreta.

2. A consulta poder acompaarse dunha ou varias propostas. En todo caso, a documentacin aportada deber vir firmada por tcnico/a competente, e ser suficiente para coecer e valora-la cuestin tcnica presentada; noutro caso poderase instar persoa interesada para que complete ou aclare o seu contido.

3. Se ningunha das propostas tcnicas fose conforme normativa urbanstica, os servizos tcnicos municipais podern informar ao solicitante das rectificacins precisas.

4.- A resposta deber ser ratificada polo rgano competente para autorizar o futuro proxecto.

5.- A contestacin da consulta deber producirse no prazo mximo de tres meses. Non en tanto, o prazo ser interrompido nos casos nos que deba de recabarse informe ou ditame preceptivo.

ARTIGO 16.- CDULA URBANSTICA.

1. A Administracin municipal poder tamn informar sobre as circunstancias urbansticas que concorran nun predio, unidade de execucin ou sector, mediante un documento denominado Cdula Urbanstica.

2. Tdolos Proxectos de Compensacin, Equidistribucin, Normalizacin ou outros anlogos, que comporten a determinacin de parcelas resultantes en execucin do planeamento, debern inclur, dentro das sa determinacins, a Cdula Urbanstica de todas e cada unha das parcelas resultantes finais, pblicas e privadas.

3. As cdulas urbansticas a que se refire o punto anterior debern inclur cando menos as seguintes circunstancias urbansticas:

a) Situacin do predio con indicacin de se est non edificado.

b) Plano con expresin dos seus lindeiros acoutados e determinacin xeomtrica necesaria para a sa correcta e inequvoca identificacin e trazado.

c) Planeamento xeral, especial, parcial ou estudo de detalle por cuxas determinacins se atopa regulada e afectada.

d) Clase e categora do solo en que se acha enclavado.

e) Polgono ou sector de que se trate, e norma ou ordenanza aplicable.

f) Uso do solo, altura, volume e situacin da edificacin, ocupacin mxima da parcela e o aproveitamento do subsolo.

g) Sistema de actuacin aplicable polgono.

h) Polgono onde se far efectivo o dereito do propietario aproveitamento.

ARTIGO 17.- ALIACIN OFICIAL

1. De acordo co establecido no Plan xeral de ordenacin municipal de Ponteceso, denomnase aliacin oficial a lia sinalada polo planeamento para establecer o lmite que separa os solos destinados a va pblica ou espazos libres pblicos das parcelas edificables

2. Como documento xurdico-urbanstico, a aliacin oficial recollerase na Acta de aliacins e rasantes.

3. A Acta de aliacins e rasantes o plano formalizado pola Administracin municipal, no que se sinalan, ademais das circunstancias de deslinde contempladas no pargrafo anterior, o estado da urbanizacin, se a parcela rene ou non a condicin de soar, a superficie aproximada de cesin gratuta ou de expropiacin, se o caso, a sa formalizacin e o importe aproximado dos gastos de urbanizacin afectos ao predio, se os houbese.

4. A Acta de aliacins e rasantes deber ser expedida nun prazo mximo dun mes, unha vez presentada no rexistro a solicitude ca documentacin completa. A dita solicitude deber ir acompaada da seguinte documentacin:

1. Plano realizado sobre Cartografa Oficial de Ponteceso, no que se sinalen a forma e superficie da parcela, e predios lindeiros, anchos das vas que definen as sas fachadas e situacin respecto do viario de conformidade co rueiro municipal. Este plano deber ser asinado por tcnico/a competente que se responsabiliza da veracidade dos datos achegados.

2. Certificados dos servizos urbansticos da parcela. (excepto se vai solicitar unicamente licenza de peche da parcela)

3. Excepcionalmente, e no prazo de dez das hbiles contados desde a presentacin da solicitude, a Administracin municipal poder solicitar levantamento topogrfico da parcela cando existan discordancias entre a realidade e o plan e/ou a sa descricin rexistral. Este levantamento deber estar apoiado polo menos en dous vrtices prximos da Rede Topogrfica e sempre en coordenadas UTM.

5. As actas de aliacins e rasantes tern vixencia indefinida, con todo calquera alteracin do planeamento dar lugar a que queden sen efecto as actas de aliacin practicadas con anterioridade sa aprobacin, que podern rehabilitarse no caso de que a dita modificacin non afectase s aliacins.

   
  TITULO III.- MEDIOS DE INTERVENCIN E TIPOS DE PROCEDEMENTO  
 

   
  CAPITULO I.- DISPOSICINS COMNS A TODOS OS PROCEDEMENTOS  
 

ARTIGO 18.- NORMATIVA

As solicitudes de licenzas, comunicacins previas axustaranse aos procedementos sinalados nesta ordenanza que se aplicarn consonte s disposicins establecidas na normativa de procedemento administrativo, s especialidades contidas na lexislacin local, urbanstica e ambiental de Galicia, sen prexuzo do establecido por outras normas de rango superior presente ordenanza.

ARTIGO 19.- CLASES DE PROCEDEMENTO

A intervencin urbanstica no termo municipal do Concello de Ponteceso tramitarase polos seguintes procedementos:

- Comunicacin previa.

- Procedemento simplificado de obtencin de licenza

- Procedemento ordinario de obtencin de licenza.

ARTIGO 20.- DEREITOS DOS SOLICITANTES

As persoas solicitantes nos procedementos urbansticos tern os dereitos establecidos con carcter xeral na normativa de aplicacin, entre outros, os seguintes:

- tramitacin do procedemento sen dilacins indebidas.

-A obter informacin e orientacin acerca dos requisitos xurdicos e tcnicos que a normativa impn aos proxectos, actuacins ou solicitudes, comunicacins ou declaracins que as persoas interesadas pretendan realizar.

-A utilizar medios electrnicos na tramitacin dos procedementos.

-A non presentar documentos non esixidos polas normas aplicables ao procedemento de que se trate ou que xa obren no poder dos servizos municipais.

-A coecer, en calquera momento, o estado de tramitacin do procedemento no que tean a condicin de interesado/a e a obter copia dos documentos contidos nel.

-A que as resolucins denegatorias das licenzas estean debidamente motivadas.

-A presentar queixas, reclamacins e suxestins sobre o funcionamento dos servizos.

ARTIGO 21.- DEBERES DOS SOLICITANTES

As persoas solicitantes nos procedementos urbansticos tern os deberes establecidos con carcter xeral na normativa de aplicacin, entre outros, os seguintes:

Presentar a documentacin completa esixible.

Atender os requirimentos municipais de correccin de deficiencias ou reparos, tanto formais como materiais, derivados das solicitudes de licenzas ou comunicacins previas

Dispoer xunto obra, no caso de obras maiores, de copia autorizada da licenza municipal e a colocacin de cartel indicador cos datos que se mencionan no artigo 17.3 do Real decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia ou norma que o substita.

Ter a disposicin dos servizos municipais a comunicacin previa, facilitando o acceso obra ou local ao persoal dos devanditos servizos, para inspeccins e comprobacins sobre o cumprimento da normativa aplicable.

Reflectir entrada do local, en lugar ben visible, o aforo mximo autorizado para o local xunto coa actividade concedida, sempre que se impoa como condicionante da licenza.

Realizar os trmites nos prazos establecidos, tndoselles por decaidos no seu dereito ao trmite correspondente en caso contrario. Non obstante, admitirase a actuacin do interesado e producir os seus efectos legais se se producise antes ou dentro do da en que se lle notifique a resolucin na que se tea por transcorrido o prazo.

Notificar a data de iniciacin das obras.

Exhibir no interior dos establecementos orixinal ou copia do titulo acreditativo da licenza ou comunicacin previa.

Iniciar e executar as obras nos prazos establecidos pola normativa vixente.

ARTIGO 22.- MODELOS E PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN

1.- A Alcalda do Concello de Ponteceso aprobar e ter actualizados modelos de solicitude de licenza polos procedementos simplificado ou ordinario e comunicacin previa, que han ser publicados para o seu xeral coecemento, entre outro medios, na sede electrnica e pxina web do Concello de Ponteceso.

2.- A presentacin de solicitudes e demais documentacin poder efectuarse en soporte papel ou electrnico consonte co establecido na Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos servizos pblicos ou norma que o substita.

3.- A presentacin de proxectos ou documentacin tcnica en soporte electrnico realizarase de conformidade cas Normas para a Presentacin de Proxectos Tcnicos en Formato Dixital includas nos anexos desta Ordenanza.

ARTIGO 23.- SOLICITUDE DE LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA

O procedemento de tramitacin de licenzas urbansticas ou comunicacin previa iniciarase mediante modelo ou solicitude normalizada para o que ha de se achegar a documentacin correspondente en cada caso.

No acto de presentacin da solicitude ou comunicacin previa, os servizos competentes verificarn a integridade da documentacin achegada, dende o punto de vista formal, sen prexulgar o seu contido.

ARTIGO 24.- EXECUCIN DE OBRAS E EXERCICIO DE ACTIVIDADES

1.- A execucin das obras e o exercicio de actividades cumprirn as disposicins vixentes en materia de edificacin, infraestruturas, seguridade e sade no traballo. As dimensins e caractersticas das obras e actividades non excedern das comunicadas ou autorizadas; considerase infraccin urbanstica calquera extralimitacin destas.

2.- As condicins manifestadas ao concello deben de manterse durante a execucin de obras e exercicio da actividade, coa obriga de que de producrense cambios nas obras ou actividade debern de poerse en coecemento da administracin a travs dos procedementos oportunos.

   
  CAPTULO II.- DISPOSICINS ESPECFICAS NA TRAMITACIN DE COMUNICACINS PREVIAS  
 

ARTIGO 25.- REGULACIN DO PROCEDEMENTO

.- O acto de control e intervencin da Administracin municipal, nos supostos previstos no artigo 5 da presente ordenanza, axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin deber efectuarse en documento normalizado, acompaado da documentacin que para cada actuacin concreta se especifique, de acordo co Anexo da presente ordenanza.

b) O rexistro da documentacin completa no rgano competente para coecer da actuacin de que se trate, equivaler toma de coecemento por parte da administracin municipal.

c) As actuacins comunicadas podern iniciarse dende a mesma data da sa posta en coecemento na administracin ou a data que sinale expresamente a persoa interesada na comunicacin previa, sempre e cando a documentacin este completa nos termos establecidos na presente ordenanza e a actuacin se axuste ao ordenamento xurdico aplicable.

ARTIGO 26.- TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA

Analizada a documentacin e en funcin da adecuacin ou non do seu contido ordenamento urbanstico e s prescricins da presente ordenanza, a tramitacin dos actos comunicados axustarase as seguintes regras:

1.- Cando a actuacin comunicada se adece ao ordenamento xurdico e as prescricins desta ordenanza, esta producir os efectos establecidos na normativa de aplicacin, e podern iniciarse as obras ou exercer a actividade de que se trate.

2.- Cando a comunicacin achegada sexa insuficiente, incorrecta ou inexacta, no prazo de dez das notificarselle persoa interesada que se abstea de executar a sa actuacin, concederselle un trmite de subsanacin da documentacin esixible e advertirselle da necesidade de volver a poer en coecemento da administracin o inicio das obras ou exercicio da actividade, unha vez corrixidas estas.

De non atender aos requirimentos anteriores, procederase ao arquivo do expediente sen mis trmite, todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3.- Cando se estime que a actuacin comunicada non est includa entre as previstas para ser tramitadas por este procedemento, no prazo non superior a dez das hbiles, notificarselle a/o solicitante coa indicacin de que se abstea de executar a actuacin, procedendo, de ser o caso, a continuacin da tramitacin mediante o procedemento de outorgamento de licenzas simplificado ou ordinario.

4.- Cando a actuacin comunicada non se axuste ao planeamento vixente e demais normativa de obrigado cumprimento e competencia municipal, no prazo de dez das notificarselle esta circunstancia /ao solicitante e indicraselle que debe de absterse de executar a sa actuacin, concedndolle trmite de audiencia por prazo de 10 das, con carcter previo resolucin de arquivo do expediente. Todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos da reposicin da legalidade urbanstica.

5.- Cando deban realizarse diversas actuacins relacionadas coa mesma actividade ou no mesmo local en que esta se desenvolva, as comunicacins previas, tramitaranse conxuntamente.

ARTIGO 27.- CAMBIOS DE TITULARIDADE DE LICENZAS

1.- As licenzas relativas s condicins dunha obra, instalacin ou servizo sern transmisibles nos termos establecidos na normativa de aplicacin.

O/a antigo e o/a novo/a titular debern unicamente comunicalo por escrito ao Concello de Boimorto, facendo expresa referencia licenza que queren transmitir, sen o cal quedarn ambos suxeitos s responsabilidades derivadas da actuacin.

2.- A comprobacin por parte do Concello de Ponteceso da inexactitude ou falsidade de calquera dato, manifestacin ou documento, determinar a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito.

3.- O consentimento da ou do titular anterior poder ser substitudo polo documento pblico ou privado translativo da propiedade ou posesin do inmoble, local ou soar.

4.- Non podern ser invocados cambios de titularidade para exclur ou diminur a responsabilidade civil ou penal en que tivesen incorrido os titulares no exercicio das actuacins autorizadas.

ARTIGO 28.- CAMBIOS DE TITULARIDADE EN ACTUACINS COMUNICADAS

En ningn caso, sern susceptibles de cambio de titularidade as obras e actividades comunicadas que debern ser obxecto dunha nova comunicacin previa para o inicio de actividade ou execucin de obras.

Non en tanto, e sempre que se acredite o consentimento do anterior titular da actividade ou obra comunicada non ser preciso presentar de novo a documentacin xa achegada anteriormente, sempre que non se alterasen as condicins relativas normativa de aplicacin, nin as condicins e medidas manifestadas que habilitaron a execucin das obras ou inicio de actividade.

ARTIGO 29.- CAMBIOS DE ACTIVIDADE EN ACTUACINS COMUNICADAS E LICENZAS

Cando se produza un cambio na actividade a desenvolver no local, esta deber ser obxecto dunha nova comunicacin previa ou licenza de actividade coa documentacin completa esixida.

ARTIGO 30.- EFECTOS DAS COMUNICACINS PREVIAS

1.- A toma de coecemento non unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade senn un medio para que a administracin coeza a existencia da dita actividade e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspeccin ordinaria, mediante as oportunas actuacins administrativas.

2.- Producirn efectos entre o concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

3.- As comunicacin previas producirn os efectos que determinen en cada caso a lexislacin correspondente, a presente ordenanza e demais normativa municipal, e permitirn con carcter xeral o recoecemento ou exercicio dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, dende a data da sa presentacin, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que tea atribuda a Administracin municipal.

4.- A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a comunicacin previa, ou a non presentacin ante a administracin competente da comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbese lugar.

Asemade, a resolucin da Administracin pblica que declare tales circunstancias poder determinar a obriga da persoa interesada de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao recoecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, as como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un perodo de tempo determinado, todo isto conforme cos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicacin.

5.- As obras e actividades comunicadas realizaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiros.

   
  CAPTULO III.- DISPOSICINS COMNS TRAMITACIN DE LICENZAS EN RXIME SIMPLIFICADO E ORDINARIO.  
 

ARTIGO 31.- TIPOS DE PROCEDEMENTOS

As solicitudes de licenza, consonte sa incidencia urbanstica e complexidade tcnica, tramitaranse de acordo coa lexislacin urbanstica e sectorial aplicable, o disposto na presente ordenanza e anexos, segundo os procedementos simplificado e ordinario, definidos nos artigos 7 e 8 desta ordenanza.

ARTIGO 32.- SUBSANACIN E MELLORA DA SOLICITUDE.

No momento de achegar a solicitude, e realizada a verificacin documental se esta non rene os requisitos ou se a documentacin estivese incompleta requirirase a persoa interesada para que no prazo de 10 das corrixa a falta ou achegue a documentacin preceptiva con indicacin de que de non facelo as terselle por desistido na sa peticin.

ARTIGO 33.- REQUIRIMENTOS PARA CORRECCIN DE DEFICIENCIAS.

1.- O transcurso do prazo mximo para ditar resolucin expresa interromperase para correccin de deficiencias.

2.- Nos casos nos que sexa necesaria a correccin de deficiencias nunha actuacin sometida ao procedemento simplificado, este feito supor o sometemento da devandita actuacin ao procedemento ordinario que producir o correspondente cambio no procedemento, polo que non operar o prazo dun (1) mes do silencio administrativo e non se podern realizar as actuacins solicitadas, en tanto non se conceda a preceptiva licenza municipal.

3.- Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa ou se efecta de maneira insuficiente a licenza ser denegada.

ARTIGO 34.- AUTORIZACINS SECTORIAIS

1.- As actuacins que se pretendan realizar en terreos ou bens que esixindo a intervencin do concello precisen ademais de autorizacins sectoriais doutras administracin consonte coa normativa sectorial de aplicacin, debern achegarse ou xustificar a sa solicitude pola persoa interesada. No caso de que non conte coa devandita autorizacin o procedemento de tramitacin da solicitude por parte do concello quedar en suspenso ata que se lle notifique a este a resolucin recaida.

2.- No caso de autorizacins sectoriais que resulten preceptivas e previas solicitude de licenza, debern ser achegadas pola persoa interesada. En defecto da devandita autorizacin previa, as solicitudes de licenza non sern admitidas e, no seu caso, non se poder entender iniciado o procedemento.

ARTIGO 35.- INFORMES

1.- A vista da documentacin achegada, os servizos municipais emitirn os informes tcnicos e xurdicos consonte coa normativa urbanstica vixente.

2.- Ags o disposto no artigo 33, cando na instrucin do procedemento sexa preceptivo informe de rgano distinto a aquel que ten a competencia para resolver, ou doutra administracin, este tramitarase no prazo de 10 das, salvo que unha disposicin ou cumprimento do resto dos prazos do procedemento permita ou esixa outro prazo maior ou menor.

ARTIGO 36.- SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES

1.- Con carcter xeral, todas as actividades suxeitas a licenza previa que para a sa implantacin precisen da previa realizacin de obras, tramitaranse simultaneamente, consonte co disposto na normativa urbanstica vixente, non resultar de aplicacin o procedemento simplificado previsto nesta ordenanza.

2.- Nos casos en que as obras estean suxeitas ao rxime de licenza e a actividade ao de comunicacin previa, outorgarase con carcter previo a licenza que autorice a obra e o uso, e unha vez rematadas as obras comunicarselle ao concello o inicio da actividade, consonte cos modelos normalizados e achegarase a documentacin preceptiva.

ARTIGO 37.- SUBROGACIN

Durante a tramitacin dos procedementos poder producirse a subrogacin dunha ou dun novo solicitante, sempre que se acredite a aceptacin do solicitante inicial. A tramitacin do expediente continuar a nome da ou do novo titular e partirase o da mesma situacin na que se atopaba o anterior.

ARTIGO 38.- SUSPENSIN DO PROCEDEMENTO.

O procedemento administrativo suspenderase, sen prexuzo do establecido, no seu caso, na lexislacin sobre procedemento administrativo, nos seguintes casos:

Cando se precise da obtencin de autorizacins sectoriais doutras administracins consonte coa normativa sectorial de aplicacin ata que se notifique a resolucin recaida.

A solicitude de informes que sexan preceptivos e vinculantes do contido da resolucin a rgano da mesma ou distinta administracin, suspender o prazo mximo legal para resolver o procedemento e notificar a resolucin polo tempo que medie entre a peticin do informe e a sa recepcin, debendo comunicarse s persoas interesadas tales circunstancias.

Cando se precise a obtencin dun informe por parte dalgunha administracin sectorial requirirase ou ao interesado e quedar en suspenso o procedemento de licenza.

Durante o prazo outorgado para correccin de deficiencias.

ARTIGO 39.- RESOLUCIN DO PROCEDEMENTO

1.- Corrixidas, no seu caso, as deficiencias, emitidos os informes preceptivos e completo o expediente resolverase de:

a) Outorgamento con indicacin dos requisitos e, no seu caso, as medidas correctoras que a actuacin solicitada deber cumprir.

b) Denegacin coa motivacin detalladamente das razns desta.

2.- Con carcter previo emisin da resolucin constituiranse, cando sexa procedente, os avais necesarios para garantir a execucin das obras de urbanizacin e reparacin dos danos en zonas pblicas.

3.- A resolucin do rgano competente deber producirse no prazo mximo establecido nesta ordenanza para cada tipo de procedemento, prazo que contar dende a data na que se considere iniciado o expediente.

ARTIGO 40.- PRAZOS MXIMOS PARA A RESOLUCIN DE PROCEDEMENTOS

O rgano competente deber outorgar ou denegar as licenzas urbansticas resolvendo os procedementos no prazo mximo dun mes nas actuacins sometidas ao procedemento simplificado. De estaren sometidas ao procedemento ordinario o prazo ser de tres meses, consonte coa normativa urbanstica de aplicacin, todo isto sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

Para os efectos do cmputo de prazos, este comeza a contar dende a data de entrada da documentacin completa no rexistro municipal. Nese intre considerase iniciado o expediente.

ARTIGO 41.- RXIME XURDICO DO SILENCIO ADMINISTRATIVO

Transcorridos os prazos sinalados para resolver as solicitudes de licenza coas interrupcins legalmente procedentes, sen que a administracin municipal adoptase resolucin expresa operar o silencio administrativo na forma legalmente establecida.

ARTIGO 42.- VIXENCIA DAS LICENZAS

1.- As licenza urbansticas outorgaranse con suxeicin a un prazo determinado tanto para o inicio como para a finalizacin de obras e instalacins salvo as referidas ao uso do solo para o exercicio de actividades, que tern vixencia indefinida, sen prexuzo da obriga legal de proceder a sa adaptacin normativa vixente en cada momento.

2.- Os prazos de inicio, terminacin e interrupcin sern os establecidos na normativa urbanstica de aplicacin.

3.- Podern concederse prrrogas dos referidos prazos, logo da solicitude expresa formulada antes da sa conclusin e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga. Cada prrroga que se solicite non poder ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

ARTIGO 43.- CADUCIDADE DAS LICENZAS

1.- A caducidade ser declarada por resolucin expresa, logo do procedemento con audiencia as persoas interesadas; poderanse adoptarse medidas cautelares de se estimar oportuno.

2.- As licenzas caducarn nos seguintes supostos:

a) Cando non se tivese iniciado a execucin das actuacins amparadas por estas no prazo fixado na correspondente licenza ou, no seu defecto, no prazo de seis (6) meses.

b) Cando non se cumprise o prazo de terminacin fixado na correspondente licenza ou, no seu defecto o fixado na normativa urbanstica de aplicacin.

c) Cando a obra ou o funcionamento dunha actividade fose interrompido durante un perodo superior a seis (6) meses.

3.- Nos supostos establecidos pola lei e polas Normas urbansticas, podern concederse licenzas urbansticas para usos, construcins, edificacins e instalacins de carcter provisional, estas debern cesar en todo caso e ser demolidas, sen indemnizacin ningunha, cando o acorde o rgano competente do concello de Ponteceso, unha vez extinguido o prazo indicado, se o caso. A eficacia destas licenzas quedar condicionada inscricin no Rexistro da Propiedade do carcter precario dos usos, as obras e as instalacins e a sa renuncia a calquera tipo de indemnizacin polo incremento de valor que puidese xerar a licenza, as como prestacin da garanta por importe mnimo dos custos de demolicin e desmantelamento.

ARTIGO 44.- EXTINCIN DAS LICENZAS

As circunstancias que determinar a extincin de licenzas son:

a) A renuncia expresa da ou do titular, comunicada por escrito Administracin municipal, e aceptada por esta.

b) A revogacin ou anulacin da licenza ou clausura definitiva do establecemento por parte da administracin municipal, consonte cos procedementos e normativa urbanstica vixente.

c) A data de remate do perodo de tempo fixado na autorizacin concedida, no caso de licenzas temporais.

d) A solicitude de licenza por distinto titular dun establecemento que xa conte con licenza de apertura ou posta en funcionamento, determinar a extincin automtica da licenza preexistente dende o momento que se conceda a nova licenza de apertura ou posta en funcionamento.

e) Anulacin desta mesma por resolucin xudicial ou administrativa ou suspensin temporal dos seus efectos.

ARTIGO 45.- LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN

1. As licenzas de edificacin de nova planta ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos que non tean condicin de soar outorgaranse cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e a edificacin

2. A simultaneidade da urbanizacin e a edificacin quedar suxeita s seguintes fases:

- Antes de achaiar a estrutura da planta baixa deber terse finalizado o movemento de terras, a explanacin dos viarios, a apertura de gabias para o establecemento dos servizos de abastecemento de auga e enerxa elctricas, telefona, evacuacin de augas, e outras que procedan, e realizacin das obras perimetrais correspondentes ao viario xeral.

- Antes de achaiar a altura total autorizada haber de estar finalizada a instalacin dos servizos citados as como a pavimentacin de calzada e beirarras e colocacin de farois de iluminacin pblica.

- Antes de finalizar a edificacin deber estar completada a execucin do resto das obras de urbanizacin, han de estar en funcionamento todos os servizos ata o punto de enlace coas redes xerais e viarias xa establecidas con anterioridade.

3. Con carcter previo outorgamento da licenza deber constiturse unha garanta por importe do 100% do custo das obras de urbanizacin pendente ou do custo previsible de reposicin das existentes que pudiesen resultar afectadas con motivo da obra ou actividade, que se devolver no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin ou posta en funcionamento, sempre que se tivesen cumprido, total e satisfactoriamente, as obrigas garantidas. No caso de obras das que non necesaria licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte da ou do interesado do remate das obras, coa presentacin de certificado final de obra, sempre que se tivesen cumprido, total e satisfactoriamente, as obrigas garantidas.

ARTIGO 46.- INICIO DAS OBRAS

1.- O inicio das obras de nova edificacin, ampliacin ou reestruturacin xeral autorizadas mediante a correspondente licenza urbanstica esixe en calquera caso o cumprimento dos seguintes requisitos:

Presentacin no rexistro do Concello de Ponteceso do correspondente Proxecto de execucin, no caso de que non se tivese presentado previamente, e a documentacin complementaria que proceda.

Presentacin no rexistro do Concello de Ponteceso dun documento asinado pola ou polo tcnico redactor do proxecto de execucin, onde sinale que o proxecto tcnico de execucin se axusta e desenvolve as determinacins do proxecto bsico que serviu para a concesin da licenza sen introducir modificacins substanciais

- Presentacin no rexistro do Concello de Ponteceso da comunicacin previa de inicio das obras.

2.- O resto das obras, se foron autorizadas co proxecto bsico e execucin, podern iniciarse dende o da da notificacin da resolucin de autorizacin da licenza . No caso de obras autorizadas co proxecto bsico deber cumprir os mesmos requisitos que a obra nova.

   
  CAPTULO IV.- TRATAMENTO DE INCIDENCIAS DURANTE AS OBRAS  
 

ARTIGO 47.- COMUNICACIN E CAMBIO DE EMPRESA CONSTRUTORA

Ao comezo das obras comunicarselle ao concello o nome empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realizacin da obra, o promotor, dentro do termo de seis (6) das, deber comunicar tal circunstancia Administracin municipal, mediante escrito conformado polo facultativo director.

ARTIGO 48.- EXECUCIN DAS LICENZAS E MODIFICACINS DO PROXECTO

1.- As obras e instalacin executaranse consonte co proxecto tcnico aprobado e as condicins impostas na licenza.

2.- Se durante o transcurso dunha obra ou durante as tarefas para implantar a actividade fose necesario ou conveniente introducir algunha variacin no proxecto, distinguirase se as modificacins son substanciais ou se se trata de variacins de detalle ou derivadas de necesidades estruturais ou das condicins mecnicas do terreo de cimentacin, sen que coa sa introducin se desvirten as caractersticas principais da licenza concedida ou modifcase o uso ou destino proxectado.

3.- Considerase que se altera significativamente o proxecto cando se produzan cambios de uso, cando se vexan afectadas as condicins de volume e forma dos edificios, a posicin e ocupacin do edificio na parcela, a edificabilidade, alturas , recuados e separacin a lindeiros, nmero de vivendas, condicins de seguridade e outras similares.

No suposto de que se trate de modificacins substanciais, deber solicitarse previamente a oportuna licenza, coa documentacin esixida.

4.- Se a xuzo da direccin facultativa da obra se tratase de variacins de detalle, podern continuarse os traballos baixo a responsabilidade da persoa titular da licenza, caso no que deber presentar as modificacins antes de solicitar a inspeccin da planta baixa, cornixa e primeira utilizacin ou posta en funcionamento da actividade, en cada caso e segundo sexa a parte afectada da obra, esixraselle que coa presentacin da solicitude incorpore memoria e planos da situacin final da obra ou actividade nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins introducidas.

ARTIGO 49.- OBRIGAS DO TITULAR DA LICENZA AO CONCLUR AS OBRAS

1.- Dentro dos dez das seguintes conclusin dunha obra, a/o propietaria/o deber:

- Retira-los materiais sobrantes e os andamios, valos e barreiras.

- Construr o piso definitivo das beirarras.

- Repoer ou reparar o pavimento, arboredo, conducins e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectos pola obra, se non fose posible verificalo antes, a causa das operacins da construcin.

2.- No suposto de incumprimento dalgunha destas obrigas, a autoridade municipal ditar as disposicins oportunas para remediar as deficiencias, repoer os elementos urbansticos afectados ou reparar os danos, podendo ordenar a execucin dos traballos necesarios con cargo fianza.

Subsidiariamente, no caso de subrogacin, responder a persoa propietaria da obra ou instalacin e, no segundo lugar, o do soar, se este pertence a outra persoa.

3.- Nos casos de obra nova o propietario deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin, ca documentacin establecida no anexo 4 desta ordenanza.

ARTIGO 50.- DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA OU INSTALACIN

1.- En toda obra deberase ter a disposicin da inspeccin municipal:

- O documento acreditativo da concesin da licenza ou a sa fotocopia.

- Un exemplar do proxecto aprobado.

- Copia da Acta de aliacins e rasantes.

- Copia do resgardo de presentacin do Proxecto de execucin , comunicacin previa de inicio das obras e a declaracin responsable asinado pola/o tcnico redactor do proxecto.

- Aqueloutra que poida corresponder por razn da obra.

2.- Nas obras maiores deber figurar un cartel de obra en lugar visible con indicacin de:

- Nome e apelidos de tcnicos directores e de contratista.

- Ordenanza que se aplica.

- Usos aos que se vai destinar a construcin, nmero de plantas autorizadas e prazo de execucin.

- Data de outorgamento da licenza e nmero do expediente administrativo.

ARTIGO 51.- ABANDONO OU PARALIZACIN DAS OBRAS

No suposto de que as obras quedasen abandonadas ou paralizadas, ou se atopen en situacin tal que afecten ao debido ornato pblico, a autoridade municipal poder:

a) Ditar ordes de execucin ao abeiro do artigo 199 e seguintes da Lei 9/2002.

b) Comunicarlle ao servizo municipal competente para os fins establecidos en materia de edificacin forzosa e rexistro municipal de solares.

   
  CAPTULO V.- NORMAS ESPECFICAS RELATIVAS A LICENZA PARA INSTALACINS EVENTUAIS OU DESMONTABLES E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS.  
 

ARTIGO 52.- ANTELACIN

Toda a documentacin requirida para se achegar coa solicitude, consonte figura no anexo da presente ordenanza, deber estar completa e correcta, ao menos cun mes (1 mes) de antelacin data prevista para a posta en funcionamento da actividade. A licenza para a instalacin tramitarase consonte co procedemento simplificado.

ARTIGO 53.- CONCORRENCIA DE LICENZA COA AUTORIZACIN DE OCUPACIN DE DOMINIO PBLICO.

A obtencin do ttulo que habilite a concesin ou autorizacin de ocupacin do dominio pblico ser requisito previo para o outorgamento da licenza. Cando non sexa posible autorizar a ocupacin do dominio pblico, proceder a denegacin da licenza solicitada.

   
  TITULO IV CONTROL POSTERIOR  
 

   
  CAPTULO I.- DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 54.- MBITO DE APLICACIN.

1.- Este concello velar polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislacin correspondente, para o que est facultado para comprobar, investigar e inspeccionar as obras e/ou actividades co obxecto de verificar o cumprimento das condicins de funcionamento impostas, a adecuacin normativa que lle resulte aplicable e demais circunstancias que se produzan.

2.- O persoal municipal adscrito inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica. As persoas interesadas teen o deber de cooperacin para a comprobacin administrativa da adecuacin das obras e/ou actividades normativa urbanstica aplicable.

3.- O control realizado posteriormente presentacin da comunicacin previa, levarano a cabo os servizos municipais no xeito que se determine. Habern de verificar a efectiva adecuacin da actividade normativa aplicable, sen prexuzo do procedemento de proteccin da legalidade que, no seu caso, poida iniciarse.

4.- No caso de que se realicen visitas de comprobacin da actividade redactarase acta de comprobacin. O feito de que se leven a cabo visitas de comprobacin formalizadas na acta, non obsta para que administracin municipal, en exercicio das facultades que ten atribudas de control e inspeccin, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

ARTIGO 55.- ACTA DE COMPROBACIN E INFORME DE CONTROL.

1.- A acta de comprobacin aquel documento que se expide co fin de recoller o resultado das actuacins de comprobacin e investigacin, nos supostos de obras e actividades suxeitas a comunicacin previa.

2.- As actas expediranse por duplicado e sern asinadas polo persoal inspector, e, no seu caso, polas persoas ante as que se expidan; estas quedaran notificadas no dito acto mediante achega de copia das actas.

3.- Son informes de control aqueles que se emitan pola inspeccin, de oficio ou a peticin dos interesados, sexan preceptivos ou non consonte co ordenamento xurdico ou resulten necesarios para a aplicacin da normativa urbanstica.

4.- As actas de comprobacin e os informes de control ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos neles, sen prexuzo das probas que, en defensa dos seus dereitos poidan achegar as persoas interesadas.

ARTIGO 56.- CONTIDO DO INFORME DE CONTROL OU ACTA DE COMPROBACIN.

Tanto a acta de comprobacin como o informe de control tern o seguinte contido mnimo:

1.- Identificacin do establecemento e actividade.

2.- Identificacin da persoa titular ou, no seu defecto, responsable.

3.- Data da realizacin e das persoas que realizan a actuacin de control.

4.- Descricin das actuacin practicadas.

5.-Descricin das modificacins que, no seu caso, se observen nas instalacins, procesos e actividades respecto da documentacin tcnica presentada xunto coa comunicacin previa e/ou declaracin responsable.

6.- Incidencias producidas durante a actuacin de control.

7.- Axuste ou desaxuste coa documentacin tcnica presentada.

8.- Achegarase xunto ao informe a seguinte documentacin:

8.1 Plano de situacin segundo a cartografa do plan xeral en vigor.

8.2 Consulta catastral descritiva e grfica.

8.3 Reportaxe fotogrfica do local inspeccionado.

ARTIGO 57.- RESULTADO DO CONTROL POSTERIOR.

Efectuado o control posterior, emitirase informe que poder ser:

1.-Favorable: cando se comprobase a correccin cualitativa da documentacin tcnica presentada, e que a actividade se axusta a esta.

2.-Con deficiencias: cando fosen emitidos informes tcnicos nos que se evidencien incumprimentos normativos corrixibles mediante a imposicin de condicins para adaptar, completar ou eliminar aspectos que non requiran da elaboracin de documentacin tcnica, ou que requirndoa non supoan unha modificacin substancial.

Neste caso darase un prazo de 10 das /ao titular para que presente unha nova comunicacin previa ou declaracin responsable, onde sinale que foron realizados os axustes requiridos.

A estes efectos considranse modificacins substanciais:

- Alteracins da superficie.

- Os incrementos do aforo terico total establecido en funcin dos valores de densidade fixados polas normas de proteccin contra incendios.

- As redistribucins espaciais significativas tales como aumento de percorridos de evacuacin, diminucins de altura nalgn punto do establecemento, alteracins que empeoren as condicins de accesibilidade ou eliminacin de barreiras, ou cambio de uso nalgunhas dependencias, ou outras anlogas.

- O aumento significativo da carga de lume no establecemento ou nalgunha das sas partes, de xeito que altere o nivel de risco do local de conformidade coa normativa de proteccin contra incendios.

- Calquera alteracin que supoa un aumento do nivel sonoro mximo autorizado, unha diminucin do illamento ou da proteccin contra incendios.

- Ampliacins ou modificacins das instalacins de electricidade, calefaccin, refrixeracin ou ventilacin, salvo que se trate da substitucin dun equipo por outro na mesma localizacin, de igual ou menor nivel sonoro ou potencia mecnica.

- Calquera outra alteracin, modificacin, ampliacin ou substitucin de elementos que poida implicar o incumprimento das esixencias establecidas no ttulo habilitante.

3.- Desfavorable: cando fosen emitidos informes tcnicos que evidencien incumprimentos normativos que excedan dos sinalados no apartado anterior, tanto na documentacin tcnica presentada como na actividade implantada.

Neste caso, notificarselle esta circunstancia /ao solicitante e indicarnselle que debe de absterse de executar a sa actuacin, concedndolle trmite de audiencia por prazo de 10 das, con carcter previo resolucin de arquivo do expediente. Todo isto sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos da reposicin da legalidade urbanstica.

   
  CAPTULO II.- RXIME SANCIONADOR  
 

SECCIN 1.- INFRACCINS, TIPIFICACIN E PERSOAS RESPONSABLES

ARTIGO 58.- INFRACCINS.

1.- Ademais das infraccins tipificadas pola normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, teen a consideracin de infraccins administrativas as accins e omisins que vulneren as normas contidas na presente ordenanza, as como a desobediencia dos mandatos e requirimentos da Administracin municipal ou dos seus axentes ditados en aplicacin desta.

2.- As infraccins clasifcanse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa tipificacin establecida nos artigos seguintes.

3.-Se como resultado da comprobacin posterior, resultase que a actividade e/ou obra inspeccionada non autorizable mediante os procedementos de comunicacin previa, a accin administrativa de reposicin da legalidade urbanstica e a potestade sancionadora exerceranse mediante os procedementos establecidos na lexislacin urbanstica.

ARTIGO 59.- TIPIFICACIN DAS INFRACCINS.

Sen prexuzo do disposto na normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as infraccins cualifcanse como moi graves, graves e leves consonte o disposto nos seguintes apartados:

1.- Considerase infraccin moi grave:

A falsidade ou omisin de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento incorporada s solicitudes tramitadas nesta ordenanza.

2.- Considranse infraccins graves:

a) O exercicio da actividade ou a modificacin substancial dos establecementos e das sas instalacins sen contar con comunicacin previa que faculte para o inicio das obras, exercicio da actividade ou recoecemento de dereitos.

b) O exercicio da actividade co incumprimento dos requisitos esixidos na normativa vixente e que de maneira expresa se relacionan na comunicacin previa ou declaracin responsable.

c) O mal estado dos establecementos pblicos en materia de seguridade ou salubridade, co incumprimento das esixencias declaradas na comunicacin previa ou declaracin responsable.

d) A adicacin dos establecementos a actividades distintas s declaradas ou comunicadas Administracin cando o uso desenvolvido estea includo en distinta categora de usos pormenorizados no Plan Xeral en vigor e requira maior nivel de esixencia respecto das medidas de seguridade, sempre que ambas estn sometidas a comunicacin previa.

3.- Consideranse infraccins leves:

a) A adicacin dos establecementos a actividades distintas s declaradas ou comunicadas administracin cando o uso desenvolvido de feito estea includo na mesma categora de usos pormenorizados no plan xeral en vigor e requira o mesmo ou menor nivel de esixencia respecto das medidas de seguridade, sempre que ambas estean sometidas a comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) Calquera incumprimento do establecido na presente ordenanza e nas leis e disposicins regulamentarias s que se remita, sempre que non estea tipificado como infraccin moi grave ou grave.

ARTIGO 60.- PERSOAS RESPONSABLES.

1.- Son persoas responsables das infraccins, atendendo s circunstancias concorrentes, quen realicen as condutas infractoras, e en particular, segundo o caso:

a) Promotores das obras.

b) Propietarios dos terreos.

c) Titulares das actividades ou encargados da sa explotacin tcnica e econmica.

d) Tcnicos redactores de proxectos ou documentacin tcnica e directores de obra.

2.-Cando no cumprimento das obrigas establecidas na presente ordenanza corresponda a varias persoas conxuntamente, respondern de forma individualizada das infraccins que se cometan e das sancins que se impoan.

3.- No caso de extincin de persoas xurdicas, poder esixirse subsidiariamente a responsabilidade s/aos seus administradores.

4.- De seren responsables das infraccins tcnicos para cuxo exercicio profesional requiran de estaren colexiados, os feitos poranse en coecemento do correspondente colexio profesional para que adopte as medidas que considere procedentes.

5.Cando con ocasin da tramitacin dos expedientes administrativos que se instran por infraccin urbanstica se desprndan indicios do carcter de ilcito penal dos feitos, porase en coecemento do Ministerio Fiscal para os efectos da esixencia da responsabilidades oportunas. De de ser o caso, suspenderase a tramitacin do expediente en tanto non recaia resolucin do Ministerio Fiscal ou resolucin xudicial firme.

SECCIN 2. PROCEDEMENTO SANCIONADOR.

ARTIGO 61.- PROCEDEMENTO SANCIONADOR.

1.- A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido na lexislacin do procedemento administrativo comn, en defecto de normativa urbanstica ou sectorial especfica.

2.- O prazo para resolver o procedemento sancionador ser dun ano desde a data da sa iniciacin.

Transcorrido o prazo mximo para resolver sen que se ditase resolucin, producirase a caducidade do procedemento. No suposto de que a infraccin non prescribise, deber iniciarse un novo procedemento sancionador.

3.- A resolucin que poa fin ao procedemento sancionador poder requirirlle /ao responsable da infraccin a reposicin dos bens ao seu estado anterior ao incumprimento.

Para a execucin forzosa do dito requirimento ser de aplicacin o disposto ao efecto na lexislacin de procedemento administrativo comn e na presente ordenanza.

ARTIGO 62.- MEDIDAS PROVISIONAIS

1.- Podern adoptarse medidas de carcter provisional cando sexan necesarias para garantir a eficacia da resolucin que puidese recaer, as esixencias dos intereses xerais, o bo fin do procedemento e o evitar o mantemento dos efectos da infraccin. Estas medidas manteranse ata que se acredite fidedignamente o cumprimento das condicins esixidas ou a correccin das deficiencias detectadas.

2.- As medidas provisorias podern consistir na suspensin da actuacin prevista nos seguintes supostos:

a) Cando se exerza sen a presentacin da correspondente comunicacin previa.

b) Cando o resultado do control posterior constate a falsidade ou omisin de datos ou documentos de carcter esencial ou o incumprimento dos requisitos establecidos na normativa vixente dende que se tea constancia de tales feitos.

c) Cando se produzan alteracins que diminan as condicins de seguridade, salubridade, ou producin de danos ou riscos para as persoas e os bens.

3.-Asemade podern adoptarse as medidas de execucin forzosa previstas na lexislacin de procedemento administrativo comn, consonte o disposto na presente ordenanza.

ARTIGO 63.- SANCINS

1.- A comisin das infraccins tipificadas na presente ordenanza levar consigo, en defecto de normativa sectorial especfica, a imposicin das seguintes sancins:

a) Infraccins moi graves: multa de ata 3.000.

b) Infraccins graves: multa de ata 1.500 .

c) Infraccins leves: multa de ata 750.

2.-Para graduar as multas atenderase primordialmente gravidade da materia, entidade econmica dos feitos constitutivos da infraccin, sa reiteracin por parte da persoa responsable e ao grao de culpabilidade de cada un dos infractores, as como a conduta de grave resistencia deducida da inobservancia dos requirimentos administrativos.

Cando concorra algunha circunstancia agravante, a sancin imporase sempre na conta superior terceira parte de seu mximo. Se concorre algunha circunstancia atenuante e ningunha agravante, imporase na conta mnima.

O/a responsable da infraccin ter dereito a unha reducin do 80% da multa que deba impoerse en caso de que repoa a orde urbanstica vulnerada antes da resolucin do procedemento sancionador.

3. -Ter a consideracin de circunstancia atenuante da responsabilidade a paralizacin das obras ou paralizacin da actividade ou uso de modo voluntario, tras a inspeccin e a pertinente advertencia polo axente da autoridade. Como circunstancia agravante o incumprimento dos requirimentos efectuados pola administracin para a paralizacin das obras ou actividades e para a restauracin da orde urbanstica vulnerada, a obstrucin funcin inspectora e aqueloutras que se determinen na normativa sectorial.

4.-Na fixacin das sancins de multa terase en conta que, en todo caso, o cumprimento da sancin non resulte mis beneficioso para a persoa infractora que o cumprimento das normas infrinxidas.

ARTIGO 64.- OUTRAS MEDIDAS

Sen prexuzo das sancins pecuniarias previstas, a comisin das infraccins tipificadas na presente ordenanza poder levar consigo a adopcin, no seu caso, das seguintes medidas:

a) Suspensin temporal das actividades e clausura temporal dos establecementos dun a tres meses para as infraccins graves, e de tres a seis meses para as infraccins moi graves.

b) Impedir definitivamente a actividade nos casos de infraccins graves e moi graves, se fose apreciada reincidencia ou reiteracin.

c) Ordenar a reposicin dos bens afectados ao estado anterior ao incumprimento daquela.

e) A imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante o prazo de 6 meses para as infraccins moi graves e 3 meses para as graves.

ARTIGO 65.- REINCIDENCIA E REITERACIN

1.- Considerarase que existe reincidencia cando se cometa durante un ano mis dunha infraccin da mesma natureza.

2.- Entenderase que existe reiteracin nos casos en que se cometa mis dunha infraccin de distinta natureza durante un ano.

ARTIGO 66.- PRESCRICIN DAS INFRACCINS E SANCINS E CADUCIDADE DO PROCEDEMENTO.

Sern de aplicacin en defecto de normativa sectorial especfica, as normas xerais que regulan o procedemento administrativo sancionador coas especialidades aplicables s entidades locais.

ARTIGO 67.- EXECUCIN FORZOSA

Para a execucin forzosa dunha resolucin administrativa que ordene a paralizacin dunha actuacin das previstas nesta ordenanza sern de aplicacin os artigos 93 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn. En consecuencia, en caso de incumprimento da dita orde administrativa, proceder a execucin subsidiaria da paralizacin da actividade, para o cal o concello poder adoptar as seguintes medidas:

- Ordenar o desaloxo e/ou precinto de xeito inmediato do establecemento unha vez verificado o incumprimento da paralizacin da actividade.

- Ordenarlles s empresas subministradoras de enerxa elctrica, telefona, auga e gas que procedan ao corte de subministracin.

- Comunicarlle o citado incumprimento ao Ministerio Fiscal por posible ilcito de desobediencia regulado no artigo 556 do Cdigo Penal.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICINS ADICIONAIS

PRIMEIRA.- Cando na presente ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia norma que por promulgacin posterior, substita a mencionada.

SEGUNDA.- Os anexos que se incorporan nesta ordenanza non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado ou modificado mediante resolucin da Alcalda competente para o outorgamento de licenzas, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia. Tamn se publicar na pxina web municipal.

TERCEIRA.- Facltase ao rgano municipal competente para o outorgamento de licenzas para interpretar por medio das correspondentes instrucins os procedementos que resulten desta ordenanza, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia. Tamn se publicar na pxina web municipal.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA.

As e os titulares de procedementos iniciados con anterioridade entrada en vigor desta ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lle resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA. Derrogacin normativa.

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza, queda derrogada toda normativa municipal que se opoa ao previsto nesta.

DISPOSICIN FINAL NICA. Entrada en vigor.

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, sempre que tea transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXO 5  
 

CP

COMUNICACINS PREVIAS

5.1 DEFINICINS

COMUNICACIN PREVIA: documento polo cal as persoas interesadas poen en coecemento da administracin pblica competente os seus datos de identificacin e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992, do 23 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn .

OBRAS DE ADAPTACIN: son aquelas obras que acondicionan un local para o exercicio dunha actividade mediante a introducin de novas instalacins, a modernizacin das existentes ou a redistribucin do seu espazo interior, sen intervir sobre as caractersticas morfolxicas do edificio, as instalacins xerais ou estrutura portante, nin alterar a envolvente do edificio.

5.2. ACTUACINS COMUNICADAS

ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

As actividades, con carcter xeral, estn suxeitas ao procedemento de comunicacin previa. A ou o interesado comunicaralle ao concello a data de inicio da actividade que vai desenvolver nun local e achegar, ademais do impreso normalizado, a documentacin tcnica que se relaciona neste anexo. A ou o interesado, baixo a sa responsabilidade, poder iniciar a actividade desde a data indicada na solicitude. Nos impresos normalizados de comunicacin previa de actividade inclese unha declaracin responsable que deber asinar a persoa interesada.

Non unha autorizacin administrativa para exercer unha actividade senn un medio para que a administracin coeza a existencia da dita actividade e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspeccin ordinaria, mediante as oportunas actuacins administrativas. O control municipal prodcese con posterioridade ao inicio da actividade. A existencia de inexactitudes, falsidades ou deficiencias no local determinar a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade.

Con carcter xeral estn suxeitas ao tramite de comunicacin previa a instalacin, implantacin ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, ags:

a) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

b) A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas ao establecemento.

c) A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

d) A celebracin dos espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan en mis dun termo municipal.

e) A celebracin dos espectculos e festexos taurinos.

f) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cuxa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

Inclense os cambios de uso entre actividades suxeitas a comunicacin previa.

Durante o exercicio da actividade comunicada deber contar no local, a disposicin dos servizos de inspeccin municipais, dunha copia da comunicacin presentada

Ademais, de ser necesario, certificado do illamento acstico conseguido no local realizados por empresa homologada pola Xunta de Galicia, asinadas por tcnico/a competente da empresa homologada.

Actividades nocturnas:

I Restaurantes, bares e caf-bares), cafetaras, cibercafs, salns ciber, e similares e salns de xogos, e recreativos

II Cines tradicionais e multicines, videotecas, salas dedicadas celebracin de cineclubs, casinos de xogo, salas de bingo e similares.

III Pubs, bares, caf-bares, restaurantes e semellantes, con msica amplificada, as como boleiras. IV Teatros e auditorios

V Salas de festa, discotecas, salas de baile e demais locais con msica en directo ou canto en vivo.

VI Panaderas e confeiteras con obrador. Actividades dirnas

o I Ximnasios, locais de aerbic, escolas de danza e similares, con actividade s dirna.

o II Academias de msica e locais de ensaio que impliquen aprendizaxe ou ensaio con instrumentos de msica ou canto ao vivo e con actividade s dirna.

As mesmo disporn de certificado de medicin do nivel de rudos transmitidos polo funcionamento das instalacins de ventilacin/climatizacin, frigorficas, etc con motores de potencia igual ou superior a 5 C.V. o calquera outra que resulte especialmente molesta.

OBRAS DE ADAPTACIN PARA ACTIVIDADES COMUNICADAS

No caso de necesitar obras de adaptacin no local presentar comunicacin previa de obras acompaada cunha copia do proxecto de obras e indicarase a data de inicio das obras. A comunicacin deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles ao inicio da obra.

En locais situados en edificios catalogados no caso de necesitar obras de adaptacin no local deber solicitar licenza previa de obras de adaptacin

En ambos casos, unha vez rematada a obra comunicarase o inicio da actividade achegando o correspondente Certificado final de obra.

CAMBIOS DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES

Os cambios de titularidade das actividades e instalacins comunicarnselle ao concello no impreso normalizado.

Non se consideran en vigor as actividades correspondentes aos locais nos que cesase a actividade por un perodo superior aos seis meses, nin as licenzas que tean declaracin expresa de caducidade. Neste caso deber presentar nova comunicacin previa de actividade.

O novo titular, durante o exercicio da actividade comunicada, deber contar no local, a disposicin dos servizos de inspeccin municipais, coa copia da comunicacin de cambio de titularidade achegada

Ademais, de ser necesario, certificado do illamento acstico conseguido no local realizados por empresa homologada pola Xunta de Galicia, asinadas por tcnico/a competente da empresa homologada.

As mesmo disporn de certificado de medicin do nivel de rudos transmitidos polo funcionamento das instalacins de ventilacin/climatizacin, frigorficas, etc con motores de potencia igual ou superior a 5 C.V. o calquera outra que resulte especialmente molesta.

Ser, en todo caso, necesaria unha nova comunicacin previa nos casos de modificacin da clase de actividade, cambio de localizacin, reforma substancial dos locais, instalacins ou calquera cambio que implique unha variacin que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

OBRAS MENORES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

Son obras menores, caracterizadas pola sa escasa entidade econmica e pola sa sinxeleza tcnica, que lles exime da necesidade de documentacin tcnica, dirixidas simple reparacin, decoracin, ou mantemento e limpeza. Inclense as obras enumeradas na seguinte relacin:

1. Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:

1.a. Limpeza e roza interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin tala de arborado

1.b. Reparacin de peches de parcelas sen afeccins estruturais.

2. Mantemento de fachadas dos edificios:

2.a. Reparacin e substitucins de elementos auxiliares da cuberta ( canalns, baixantes e varandas)

2.b. Limpeza e pintado de fachadas.

2.c. Cambio de carpintera exterior, persianas, varandas ou similares.

3. Mantemento de cubertas dos edificios:

3.a. Substitucin puntual de material de cubertas ou terrazas.

4. Mantemento e actualizacins das instalacins dos edificios:

4.a. Substitucins de instalacins privativas de vivenda ou local ( auga, gas, electricidade, desaugadoiros ou similar)

4.b. Novas instalacins non encastadas en elementos estruturais ( vigas, piares, paredes mestras, etc.)

4.c. Mantemento de instalacins comns do edificio ( ascensor, caldeiras, etc.)

5. Mantemento dos acabados interiores dos edificios:

5.a. En paredes, solos e falsos teitos.

5.b. Reformas en cocias ou baos que non modifiquen as divisins interiores.

A comunicacin previa deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles.

O resto das obras menores nas que necesario achegar documentacin tcnica tramitaranse tamn polo procedemento de comunicacin previa descrito no apartado seguinte.

En edificios catalogados todas as obras estn suxeitas a licenza de obra previa.

OUTRAS OBRAS SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

Obras que requiren a presentacin dun proxecto tcnico, no caso das obras maiores, ou unha memoria tcnica, se son obras menores, redactada por tcnico/a competente, pero que de conformidade co artigo 194.2 da Lei 2002, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia non estn suxeitas a licenza previa.

A comunicacin previa deber realizarse cunha antelacin mnima de 15 das hbiles.

En edificios catalogados todas as obras estn suxeitas a licenza de obra previa.

Inclense as obras que se enumeran na seguinte relacin:

1. OBRAS DE REFORMA DE VIVENDAS: son obras de redistribucin do espazo interior dunha vivenda, sen intervir sobre as caractersticas morfolxicas do edificio, as instalacins xerais ou estrutura portante, nin alterar a envolvente do edificio.

2. RESTAURACIN DE FACHADAS, MEDIANEIRAS, PATIOS, OU TERRAZAS e SUBSTITUCIN DE MATERIAL DE CUBRICIN EN CUBERTAS SEN AFECTACIN ESTRUTURAL

Son obras que afectan, de forma puntual ou limitada, s fachadas ou medianeiras ou material de cubricin das cubertas dos edificios, modificando a sa configuracin exterior sen afectar volumetra e mantendo a estrutura portante existente. Abrangue a modificacin ou tratamentos dos materiais, a substitucin dos elementos de peche ou os seus materiais. Non se incle as obras de limpeza ou pintado que estn suxeitas a comunicacin previa de obra menor.

3. INSTALACIN DE NOVOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN LOCAIS COMERCIAIS (RTULOS, TOLDOS OU BANDEIROLAS): Carteis ou rtulos que sirvan para indicar a denominacin social de persoas fsicas ou xurdicas ou o exercicio de actividade mercantil, industrial, profesional ou de servizos a que os locais se dediquen e non tean finalidade estritamente publicitaria. Non se inclen outros soportes publicitarios.

4. CONSTRUCIN DE PECHES E VALADOS DE PARCELAS E SOARES. (AGS MUROS DE CONTENCIN)

5. OBRAS PUNTUAIS DE REESTRUTURACIN OU CONSOLIDACIN: OBRAS DE REESTRUTURACIN PUNTUAL: son aquelas obras, nunha edificacin existente, nas que se realicen pequenas modificacins estruturais para posibilitar:

* Cambios na distribucin mediante a apertura puntual de ocos de paso en muros.

* A adecuacin normativa contra incendios ou de accesibilidade e supresin de barreiras mediante a construcin de pasos, ramplas, escaleiras e vas de evacuacin.

* O cumprimento da normativa contra incendios mediante a construcin de pasos e vas de evacuacin.

* A instalacin de ascensores e construcin de escaleiras privadas de comunicacin entre pisos que non afecten ao conxunto do sistema estrutural

OBRAS DE CONSOLIDACIN: son aquelas que teen por obxecto o afianzamento, reforzo ou substitucin puntual de elementos danados para asegurar a estabilidade do edificio, con posibles alteracins menores da sa estrutura e distribucin, sempre que non estean includas nas obras de reestruturacin parcial ou total.

As obras de reestruturacin ou consolidacin que non excedan do alcance da reestruturacin puntual ou consolidacin puntual e non produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra, ou o conxunto do sistema estrutural, nin tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio estarn suxeitas a comunicacin previa.

6. INSTALACIN DE INFRAESTRUTURAS COMNS DE TELECOMUNICACINS OU PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS NOS EDIFICIOS E INSTALACIN DE ANTENAS SEN AFECTACIN ESTRUTURAL Ags das includas en proxectos de edificacin e as estacins ou instalacins radioelctricas utilizadas para a prestacin de servizos de comunicacins electrnicas dispoibles para o pblico.

CAMBIOS DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA

Os cambios de titularidade de licenzas de obra en vigor comunicarselle ao concello, con indicacin da referencia licenza que se quere transmitir. Non se consideran en vigor as licenzas de obras que tean declaracin expresa de caducidade.

INICIO DUNHA OBRA AUTORIZADA COA CORRESPONDENTE LICENZA

O inicio das obras de nova edificacin, ampliacin ou reestruturacin xeral autorizadas mediante a correspondente licenza urbanstica, esixe a presentacin no Concello de Ponteceso da comunicacin previa de inicio das obras achegando ademais o correspondente Proxecto de execucin, no caso de que non se tivese presentado previamente, e a documentacin complementaria que proceda.

Ademais a persoa interesada deber achegar documento asinado pola ou polo tcnico redactor do proxecto de execucin, onde sinale que o proxecto tcnico de execucin se axusta e desenvolve as determinacins do proxecto bsico que serviu para a concesin da licenza sen introducir modificacins substanciais

No caso de proxectos de execucin que modifiquen o proxecto bsico autorizado, o interesado deber solicitar previamente a oportuna licenza, coa documentacin esixida e non poder iniciar a obra en tanto non obtea nova licenza. Considerase que se altera significativamente o proxecto cando se produzan cambios de uso, cando se vexan afectadas as condicins de volume e forma dos edificios, a posicin e ocupacin do edificio na parcela; a edificabilidade; alturas; recuados e separacin a lindeiro; nmero de vivendas; condicins de seguridade e outras similares.

INSTALACIN DE GRAS/GUINDASTRES:

Instalacin de gras-torre para a execucin de obras con licenza ou comunicacin previa e co proxecto de execucin presentado.

O/a Interesado/a poder poer en servizo a instalacin, previa acreditacin co correspondente certificado emitido pola ou polo facultativo director da instalacin, no que se acredite, ademais da data da sa terminacin, que esta se realizou de acordo co proxecto aprobado ou as sas modificacins posteriores autorizadas e que est en condicins de ser utilizada. Acreditarase o perfecto estado da instalacin, seguridade e funcionamento do guindastre nos termos do modelo establecido para guindastre torre desmontables para obras ou outras aplicacins do anexo V da ICT MIE-AEM-3 aprobada por RD 836/2003, de 27 de xuo, ou norma que o substita. O dito certificado, xunto cunha copia da solicitude, estar na obra a disposicin dos servizos de inspeccin municipal. Nos impresos normalizados inclese unha declaracin responsable que deber asinar o interesado.

ESTACINS OU INSTALACINS RADIOELCTRICAS

Comprenden as estacins ou instalacins radioelctricas utilizadas para a prestacin de servizos de comunicacins electrnicas dispoibles para o pblico, ags daquelas que tean impacto no patrimonio histrico-artstico ou no uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico ou, tratndose de instalacins de nova construcin, tean impacto en espazos naturais protexidos.

Coa comunicacin achegarase copia do proxecto da instalacin e indicarase a data de inicio das obras e o prazo de execucin. O/a Interesado/a poder poer en servizo a instalacin, unha vez finalizadas as obras, o cal acreditar co correspondente certificado final de obra, sempre e cando obtea a Autorizacin de posta en servizo da Xefatura Provincial de Inspeccin de Telecomunicacins, documentos que ter a disposicin dos servizos de inspeccin municipal.

5.3. DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR NAS COMUNICACINS PREVIAS

A/ COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADES.

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de inicio de actividade CP-001

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

Se no local realizronse obras de adaptacin previas ao desenvolvemento da actividade (con licenza ou comunicacin previa)

1. Certificacin de fin de obra das obras e das instalacins, asinada polo/a tcnico/a director/a das obras.

2. Se o titular de actividade distinto o solicitante da obra: d ocumento acreditativo da dispoibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

Se non son precisas obras de acondicionamento

1. Documento acreditativo da dispoibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

2. Planos de situacin e localizacin do local no que se pretende a actividade asinado por tcnico/a competente. Deber utilizar a cartografa oficial.

3. Memoria da actividade, coa manifestacin expresa do cumprimento de todos os requisitos tcnicos e administrativos, asinada por tcnico competente.

Incluir a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

4. Planos acoutados de planta, alzado e seccin do local con indicacin do uso das diferentes dependencias, a maquinaria, a situacin das sadas, comunicacins, etc. e instalacins de proteccin contra incendios, asinado por tcnico/a competente.

5. Certificacin emitida por facultativo/a competente acreditativa de que o local apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin deste e con especial referencia ao cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido e que conta coas autorizacins e rexistros sectoriais.

6. Copia das autorizacins e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade

7. Reportaxe fotogrfica, includas fotografas da totalidade de fachada e do interior do local subscrita pola persoa solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto.

8. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) de tcnico/a competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.

Se a actividade est suxeita ao procedemento previo de incidencia ambiental

9. Declaracin de incidencia ambiental

10. Copia do proxecto do obra ou actividade asinada por tcnico/a competente

11. Certificado do tcnico/a ou dos tcnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa tcnica de aplicacin.

B/ COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIN DE LOCAL PARA UNHA ACTIVIDADE

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras de adaptacin e inicio de actividade CP-002

2. Copia do/s documento/s do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Documento acreditativo da dispoibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

5. Proxecto tcnico das obras de adaptacin que se van a realizar, redactado por tcnico/a competente. O proxecto deber xustificar que tras as obras o local ser apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico, seguridade contra incendios e accesibilidade precisas para o uso pretendido.

6. Proxecto tcnico da actividade e das instalacins (ou memoria no caso de instalacins de pequena entidade) redactado por tcnico/a competente.

7. Copia das autorizacins e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

8. Oficio de direccin das obras.

9. Reportaxe fotogrfica do local, includas fotografas da totalidade de fachada e do interior do local, subscrita pola persoa solicitante e pola ou polo tcnico redactor do proxecto.

10. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) de tcnico/a competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.

Se a actividade est suxeita ao procedemento previo de incidencia ambiental

11. Declaracin de incidencia ambiental

12. Copia do proxecto do obra ou actividade asinada por tcnico/a competente

13. Certificado do tcnico/a ou dos tcnicos/as que autoricen o proxecto de que este cumpre coa normativa tcnica de aplicacin.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E ACTIVIDADE

1. Os proxectos de reforma de local para o desenvolvemento dunha actividade axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no anexo I da parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do Plan xeral.

2. Xustificacin do cumprimento das Esixencias bsicas do Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE). O proxecto deber xustificar que tras as obras o local ser apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin deste e con especial referencia ao cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido.

3. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinale a situacin da edificacin na que se pretenden as obras e plano de localizacin do local no que se pretende a actividade, a escala mnima e 1:500.

4. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas, tanto o Regulamento de desenvolvemento da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na C.A. de Galicia (D. 35/2000) como as esixencias bsicas de seguridade de utilizacin e accesibilidade do Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE).

5. Planos con indicacin da situacin das instalacins de proteccin contra incendios. Incluirn a definicin dos corredores fixos de evacuacin, recorridos de evacuacin e sectorizacin

6. Estudo de xestin de residuos procedentes da demolicin e Estudio de Seguridade e Sade (ou estudio bsico).

3. Os proxectos tcnicos de actividade debern conter a seguinte documentacin:

1. Descricin detallada da actividade e das instalacins necesarias para o seu desenvolvemento, no que se incla a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica producida pola emisin de rudos e vibracins, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

3. Documentacin tcnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

4. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes e reunir os requisitos formais esixibles de conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, responder a ou o seu autor da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

C/ COMUNICACIN DE CAMBIO DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES.

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de cambio de titularidade dunha actividade CP-003 asinado polo novo titular.

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da nova titular.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Documento acreditativo da dispoibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

D/ COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MENORES

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras menores CP-004

2. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Comunidade de propietarios/as: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a administrador/a da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

3. Planos de situacin e localizacin da edificacin ou parcela no que se vai realizar a obra.

4. Presuposto detallado da obra ou actuacin a realizar.

5. Reportaxe fotogrfica, includas fotografas da totalidade de fachada e do interior do local, se son obras interiores, subscrita pola persoa solicitante.

6. Copia das autorizacins e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

7. Nos casos de presentar documentacin tcnica: declaracin responsable ( ou certificado colexial) de tcnico/a competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.

E/ COMUNICACIN PREVIA DE OUTRAS OBRAS.

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras maiores CP-005

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributos municipais

3. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Comunidade de propietarios/as: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a administrador/a da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

4. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico competente e declaracin do/a tcnico/a ou os/as tcnicos/as facultativos/as, que autoricen o proxecto, de que este cumpre en todos os seus termos coa ordenacin urbanstica de aplicacin, asi como Estudo de seguridade e sade e Estudo de xestin de residuos ou memoria tcnica se obra nova.

5. Oficio de direccin das obras e direccin da execucin da obra.

6. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. EXCLESE a sa presentacin nos casos nos que se achegue proxecto, certificados ou outra documentacin tcnica visada polo correspondente colexio profesional

7. Reportaxe fotogrfica, includo fotografas da totalidade da fachada e da zona na que se pretenden realizar a obra, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto.

8. Copia das restantes autorizacins e, de ser o caso, concesins administrativas cando sexan legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditacin de terse solicitado o seu outorgamento.

9. Nomeamento do contratista.

F/ COMUNICACIN PREVIA DE INSTALACIN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN LOCAIS

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras maiores, peches e rtulos CP-005

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Plano de situacin e localizacin

5. Reportaxe fotogrfica, includo fotografas da totalidade da fachada e da zona na que se pretenden instalar os rtulos, subscrita pola persoa solicitante.

6. Memoria descritiva da actuacin.

7. Fotocopia da licenza de actividade que se desenvolve no edificio ou local ou da comunicacin previa de inicio de actividade.

8. Presuposto detallado da obra ou actuacin para realizar.

9. Copia das restantes autorizacins e, de ser o caso, concesins administrativas cando sexan legalmente exixibles ao solicitante, ou acreditacin de terse solicitado o seu outorgamento.

10. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor da documentacin tcnica no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

G/ COMUNICACIN PREVIA DE CONSTRUCIN DE PECHES E VALADOS DE PARCELAS E SOLARES (excepto muros de contencin)

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras maiores, peches e rtulos CP-005

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Plano de situacin.

5. Plano de deslinde acoutado que indique onde se pretende o peche.

6. Se o peche linda coa a va pblica: copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante (que se deber reflectir sobre un plano topogrfico cos mesmos parmetros fixados polos tcnicos municipais).

7. Memoria descritiva coa indicacin dos materiais, altura e lonxitude do peche

8. Copia das restantes autorizacins e, se o caso, concesins administrativas cando sexan legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditacin de terse solicitado o seu outorgamento

9. Presuposto detallado da obra ou actuacin para realizar.

10. Reportaxe fotogrfica da parcela na que se pretenden construr o peche, subscrita pola persoa solicitante.

H/ COMUNICACIN DE CAMBIO DE TITULARIDADE DUNHA LICENZA DE OBRA

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de cambio de titularidade dunha licenza de obra CP-006, asinado polo novo titular.

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Comunicacin dos datos identificativos do novo titular.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Os que comparezan ou asinen en representacin doutro, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI do representante e documentacin acreditativa da representacin e Escritura ou documento de constitucin e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Documentacin acreditativo da transmisin da licenza ao novo titular.

5. Se para a obtencin da licenza que se transmite foi constituda garanta para responder de obras de urbanizacin ou da reposicin de servizos urbansticos, o novo titular deber achegar copia do mandamento de ingreso emitido pola Tesourera do Concello do novo a val bancario ou fianza en metlico, pola mesma cantidade e o mesmo concepto que a garanta prestada polo titular anterior.

I/ COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DUNHA OBRA AUTORIZADA COA CORRESPONDENTE LICENZA

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras menores CP-007

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Proxecto de execucin, no caso de que non se presentase previamente

5. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado pola ou polo tcnico competente de acordo co R.d.l. 1/1998, no caso de que non se presentase previamente (edificacins con divisin horizontal

6. Estudo de seguridade e sade, segundo R.d. 1627/1997, redactado polo/a tcnico/a competente, no caso de que non se presentase previamente

7. Se o caso, proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria, no caso de que non se presentase previamente

8. Oficio da direccin da execucin da obra, no caso de que non se presentase previamente

9. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

10. Nomeamento de contratista.

11. Documento asinado pola ou polo tcnico redactor do proxecto onde sinale que o proxecto tcnico de execucin axstase e desenvolve as determinacins do proxecto bsico que serviu para a concesin da licenza sen introducir modificacins substanciais.

J/ COMUNICACIN PREVIA DE INSTALACIN DE GRA/GUINDASTRE

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras menores CP-008

2. Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente.

3. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Proxecto de Instalacin subscrito por tcnico competente, co contido mnimo regulado no anexo II da ITC MIE-AEM-2 aprobada por R.d. 836/2003, d 27 de xuo, ou norma que o substita.

5. Xustificacin ou certificacin emitida pola compaa aseguradora acreditativa de que a empresa autorizada pola comunidade autnoma como instaladora e conservadora do guindastre ten cuberta a sa responsabilidade civil pola conta mnima que prev o art. 6 do citado R.d. 836/2003, do 27 de xuo, ou norma que o substita (importe mnimo 600.000,00 euros) . No caso de que a gra se instale en terreos de propiedade municipal, esixirase ademais dito seguro de responsabilidade civil respecto do usuario da guindastre.

6. Certificado de instalador autorizado da idoneidade tcnica do guindastre para instalar e do perfecto estado de todos os seus elementos, materiais e mecanismos, que acredite que este se encontra en perfectas condicins para ser montado.

7. De se situar a instalacin en va pblica, deber achegar copia da resolucin do concello que autorice a ocupacin.

8. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito, que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. EXCLUESE a sa presentacin nos casos nos que se achegue proxecto, certificados ou outra documentacin tcnica visada polo correspondente colexio profesional.

9. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

K/ COMUNICACIN PREVIA DE ESTACIN OU INSTALACIN RADIOELCTRICA:

1. Impreso normalizado de comunicacin previa de obras menores CP-009

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante.

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Documento acreditativo da dispoibilidade do solo ou do espazo para a instalacin (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

5. Xustificacin da aprobacin do Ministerio de Industria Turismo e Comercio do proxecto da instalacin de telecomunicacins que incla a totalidade dos sistemas para implantar

6. Proxecto tcnico da instalacin, asinado por tcnico competente, con inclusin dos planos de situacin e deslinde, plantas alzados e seccins da instalacin e xustificacin do cumprimento das esixencias bsicas do Cdigo Tcnico da Edificacin, da normativa do Plan Xeral de Ordenacin Municipal.

No caso de torres o proxecto incluir un plano de deslinde no que se indiquen as construcins existentes nun raio de 100/50 ml.

7. Oficio de direccin das obras

8. Reportaxe fotogrfica, con inclusin de fotografas da totalidade da fachada, nos casos de instalacins sobre cubertas de edificios existentes e da zona da instalacin.

9. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) de tcnico/a competente, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado/a ou incurso/a en causa de incompatibilidade.

5.4. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

1. Os proxectos tcnicos en formato dixital debern achegarse en formato PDF asinados pola ou polo seu autor ou ben visados polo correspondente colexio profesional.

2. Os arquivos dixitais que compoen o proxecto tcnico debern responder a seguinte estrutura:

MEMORIA: cada capitulo da memoria deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PLANOS: cada plano deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PRESUPOSTO: incluirase un arquivo PDF cun resumo do presuposto por captulos.

OTROS DOCUMENTOS: cada documento ser un arquivo PDF.

4. O tamao mximo de cada arquivo ser de 10MB

5. O nome doa arquivos estarn compostos unicamente por letras e nmeros e non podern inclur caracteres especiais nin acentuados.

5.5. IMPRESOS NORMALIZADOS DE COMUNICACIN PREVIA

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

   
  ANEXO 4  
 

PO

LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN

4.1. DEFINICINS

Terminadas as obras ou instalacins, autorizadas nas correspondentes licenzas previas, o/a titular da licenza, no prazo mximo de quince das, porao en coecemento do Concello de Ponteceso mediante o oportuno escrito de solicitude de licenza de primeira ocupacin.

A licenza de primeira ocupacin o acto administrativo que acredita que as novas edificacins cumpren os requisitos esixidos para ser destinado a uso para o cal se autorizou a licenza de obras, nomeadamente que a obra est completamente executada e se axusta licenza urbanstica outorgada.

4.2.DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

A/ LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN (obra nova, ampliacin , reestruturacin xeral e cambios de uso sen actividade)

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra nova PF-001

2. Datos de identificacin da ou do solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Certificado final de obra orixinal expedido polo/s tcnico/s director/es da obra e visado polo colexio profesional correspondente.

4. No caso de variacins de detalle na obra executada deber presentar memoria e planos da situacin final da obra, nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins introducidas.

5. No caso de edificacins de uso residencial acta de recepcin da obra executada, se se outorgase expresamente, ou a acreditacin da recepcin tcita.

6. Documento acreditativo de que a obra ou instalacin se deu de alta para os efectos do imposto de bens inmobles de natureza urbana.

7. Certificado de homologacin que acredite a resistencia ao lume das portas RF, expedido por laboratorio homologado (excepto vivendas unifamiliares).

8. Certificado expedido por empresa ou entidade homologada para estes fins, acreditativo do cumprimento das prescricins establecidas na normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica. Na certificacin deber constar expresamente o cumprimento dos requisitos acsticos esixidos.

9. En seu caso, Boletn de instalacin das infraestruturas comns de telecomunicacins. En edificios de mis de 20 vivendas ou uso non residencial, certificado final de obra (expedido pola ou polo enxeeiro ou enxeeiro tcnico de Telecomunicacins), selados pola Xefatura de Inspeccin de Telecomunicacins.

Se a edificacin ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade:

10. Certificacin de fin de obra das instalacins, conforme estas se executaron de acordo co proxecto e licenzas que se autorizan, asinada polo/s tcnico/s director/es e visada polo correspondente colexio profesional.

11. De ser caso, medicins sonomtricas acreditativas do illamento acstico conseguido no local. As medicins debern realizarse por empresa homologada pola Xunta de Galicia, asinadas por tcnico/a competente.

4.3. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

ANEXO 5

CP

COMUNICACINS PREVIAS

NDICE

5.1. DEFINICINS

COMUNICACIN PREVIA

OBRAS DE ADAPTACIN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

5.2. ACTUACINS COMUNICADAS

ACTIVIDADE SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

OBRAS DE ADAPTACIN PARA ACTIVIDADES COMUNICADAS

CAMBIOS DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES

OBRAS MENORES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

OBRAS MAIORES E PECHES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA

CAMBIOS DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRAS

INICIO DE OBRAS AUTORIZADAS COA CORRESPONDENTE LICENZA PREVIA

INSTALACIN DE GRAS/GUINDASTRES ESTACINS OU INSTALACINS RADIOELCTRICAS

5.3.DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

A/ COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADES

B/ COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIN DE LOCAL PARA UNHA ACTIVIDADE. CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E ACTIVIDADE.

C/ COMUNICACIN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES.

D/ COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MENORES

E/ COMUNICACIN PREVIA DE OUTRAS OBRAS

F/ COMUNICACIN PREVIA DE INSTALACIN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN LOCAIS

G/ COMUNICACIN PREVIA DE CONSTRUCIN DE PECHES E VALADOS DE PARCELAS E SOLARES (EXCEPTO MUROS DE CONTENCIN)

H/ COMUNICACIN DE CAMBIO DE TITULARIDADE DUNHA LICENZA DE OBRA

I/ COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DE UNHA OBRA AUTORIZADA COA CORRESPONDENTE LICENZA

J/ COMUNICACIN PREVIA DE INSTALACIN DE GRA/GUINDASTRE

K/ COMUNICACIN PREVIA DE ESTACINS OU INSTALACINS RADIOELCTRICAS

5.4. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

5.5. IMPRESOS NORMALIZADOS DE COMUNICACIN PREVIA

CP-001 COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE

CP-002 COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIN DE LOCAL PARA UNHA ACTIVIDADE

CP-003 COMUNICACIN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES

CP-004 COMUNICACIN PREVIA DE OBRAS MENORES (sen documentacin tcnica)

CP-005 COMUNICACIN PREVIA DE OUTRAS OBRAS

CP-006 COMUNICACIN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE OBRA

CP-007 COMUNICACIN PREVIA DE INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA

CP-008 COMUNICACIN PREVIA DE INSTALACIN DE GRA/GUINDASTRE

CP-009 COMUNICACIN PREVIA DE ESTACIN OU INSTALACINS RADIOELCTRICAS

   
  ANEXO 3  
 

AC

LICENZAS DE ACTIVIDADE

3.1. DEFINICINS

ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA: de conformidade co artigo 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia en atencin concorrencia de razns de interese xeral derivadas da necesaria proteccin da seguridade e sade pblica, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde pblica, as como da adecuada conservacin do ambiente e do patrimonio histrico artstico, ser precisa a obtencin de licenza ou autorizacin para:

a) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

b) A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas ao establecemento.

c) A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

d) A celebracin dos espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan en mis dun termo municipal.

e) A celebracin dos espectculos e festexos taurinos.

f) A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cuxa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

O contido deste anexo aplicarase s seguintes actividades:

a) Espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

b) Espectculos pblicos ou actividades recreativas cuxa normativa especfica exixa a concesin de autorizacin.

3.2. DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE E OBRA

A/ SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE NUN LOCAL QUE PRECISA OBRAS DE ACONDICIONAMENTO:

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras e actividade inocua e obras de reforma comercial AC-001 .

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Fotocopia de documento que xustifique a posesin do local (escritura de propiedade ou contrato de arrendamento)

5. Reportaxe fotogrfica da edificacin (fachadas e interior do local para reformar), subscrita pola persoa solicitante e pola ou polo tcnico redactor do proxecto

6. Oficio de direccin das obras no que deber constar o nome, enderezo e a titulacin e habilitacin profesional do tcnico.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico/a competente co contido mnimo establecido neste anexo (2 copias) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica), (includo estudo de seguridade e sade e estudio de xestin de residuos).

9. Proxecto tcnico da actividade e instalacins (ou Memoria no caso de instalacins de pequena entidade) redactado por tcnico/a competente, co contido establecido no anexo 3 da Ordenanza de tramitacin de licenzas.

10. Plan de emerxencia, plan de autoproteccin, memoria de mobilidade ou estudo de avaliacin da mobilidade xerada, estudo de impacto acstico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se incorporasen aos proxectos tcnicos achegados.

11. Documentacin requirida pola normativa sobre rudos e vibracins, verteduras, emisins e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevencin e control ambiental segundo corresponda en funcin das caractersticas do establecemento e das actividades que se van desenvolver nel.

12. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

13. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

14. Nomeamento do contratista.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE ACTIVIDADE e OBRAS REFORMA

1. Os proxectos de reforma de local para o desenvolvemento dunha actividade axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no anexo I da parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral.

2. Xustificacin do cumprimento das Esixencias bsicas do Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE). O proxecto deber xustificar que tras as obras o local ser apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido.

3. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da edificacin na que se pretenden as obras e plano de localizacin do local no que se pretende a actividade, a escala mnima e 1:500.

4. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas, tanto o Regulamento de desenvolvemento da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na C.A. de Galicia (D. 35/2000) como as Esixencias bsicas de seguridade de utilizacin e accesibilidade do Cdigo Tcnico da Edificacin (CTE).

5. Estudo de xestin de residuos procedentes da demolicin e Estudio de Seguridade e Sade (ou estudio bsico).

3. Os proxectos tcnicos de actividade debern conter a seguinte documentacin:

1. Descricin detallada da actividade e das instalacins necesarias para o seu desenvolvemento, no que se incla a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica producida pola emisin de rudos e vibracins, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

3. Documentacin tcnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

4. Planos acoutados de planta, alzado e seccin do local, a escala 1:100 o 1:50 segundo o caso, con indicacin do uso das diferentes dependencias, superficies, maquinaria e instalacins, situacin de sadas, comunicacins, etc.

5. Planos con indicacin da situacin das instalacins de proteccin contra incendios, sectorizacin e recorridos de evacuacin. Incluirn a definicin dos corredores fixos de evacuacin.

4. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, responder a ou o seu autor da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE e LICENZA DE OBRAS DE NOVA PLANTA, AMPLIACINS OU REESTRUTURACIN XERAL

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de actividade inocua e obra nova AC-002

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

5. Reportaxe fotogrfica do soar ou da edificacin, subscrita pola persoa solicitante e pola ou polo tcnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificacin en edificacins entre medianeiras, acompaarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

6. Oficio de direccin das obras no que deber constar o nome, enderezo e a titulacin e habilitacin profesional.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

9. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin e neste anexo da Ordenanza de tramitacin de licenzas (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica).

10. Proxecto tcnico da actividade e instalacins (ou Memoria no caso de instalacins de pequena entidade) redactado por tcnico/a competente.

11. Plan de emerxencia, plan de autoproteccin, memoria de mobilidade ou estudo de avaliacin da mobilidade xerada, estudo de impacto acstico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se incorporasen aos proxectos tcnicos achegados.

12. Documentacin requirida pola normativa sobre rudos e vibracins, verteduras, emisins e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevencin e control ambiental segundo corresponda en funcin das caractersticas do establecemento e das actividades que se van desenvolver nel.

13. Xustificacin do cumprimento da normativa municipal sobre captacin e aproveitamento de enerxa solar para usos trmicos en edificacins e instalacins.

14. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicita co proxecto bsico e execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado pola ou polo tcnico competente de acordo co R.d.l 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudio de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado por tcnico/a competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento de contratista.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE ACTIVIDADE e OBRA NOVA

1. Os proxectos de edificacin axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto de edificacin deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral. Ademais, se procede xustificar as condicins do uso proxectado, os do clculo de superficies edificables e axuste ao dereito edificatorio. Se o caso, incluir as condicins e xustificacins de alturas e recuados segundo a ordenanza, con expresin se procede das solucins adoptadas para o tapado de medianeiras ou resolucin dos problemas que se deriven destas.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante.

4. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutndose as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros; acoutndose o ancho das vas de acceso, indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin.

5. Plano topogrfico mesma escala que o de localizacin con curvas de nivel con equidistancias dun metro, no que se indique a edificacin e arboredo existente.

6. Secciones da parcela coa edificacin proxectada, a mesma escala co plano de deslinde, no que se indique o estado actual do terreo, a cota de referencia que deber figurar nos planos dos alzados coa xustificacin do cumprimento da altura mxima.

7. Nos casos de urbanizacin e edificacin simultanea: planos e memoria na que se indique a urbanizacin dos terreos de cesin e reposicin de servizos seguindo as indicacins do acta de lia e rasante. No caso de que sexa necesaria un proxecto de obras complementarias de urbanizacin presentarase para a sa tramitacin simultanea co proxecto de edificacin.

8. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

9. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

10. No caso de edificacins de uso industrial achegarase proxecto tcnico xustificativo ao abeiro do Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, ou lexislacin que o substita.

3. Os proxectos tcnicos de actividade debern conter a seguinte documentacin:

1. Descricin detallada da actividade e das instalacins necesarias para o seu desenvolvemento, no que se incla a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica producida pola emisin de rudos e vibracins, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

3. Documentacin tcnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

4. Planos acoutados de planta, alzado e seccin do local, a escala 1:100 o 1:50 segundo o caso, con indicacin do uso das diferentes dependencias, superficies, maquinaria e instalacins, situacin de sadas, comunicacins, etc

5. Planos con indicacin da situacin das instalacins de proteccin contra incendios, sectorizacin e recorridos de evacuacin. Incluirn a definicin dos corredores fixos de evacuacin.

4. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona nos puntos 1 e 2 e o proxecto da actividade ca documentacin que se relaciona no punto 3. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co artigo 46 da ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado pola ou polo tcnico competente de acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo tcnico competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento do contratista.

5. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; responder a ou o seu autor da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

3.3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

1. Os proxectos tcnicos en formato dixital debern achegarse en formato PDF asinados polo seu autor ou ben visados polo correspondente colexio profesional.

2. Os arquivos dixitais que compoen o proxecto tcnico debern responder a seguinte estrutura:

MEMORIA: cada capitulo da memoria deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PLANOS: cada plano deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PRESUPOSTO: incluirase un arquivo PDF cun resumo do presuposto por captulos.

OUTROS DOCUMENTOS: cada documento ser un arquivo PDF.

3. O tamao mximo de cada arquivo ser de 10MB

4. O nome doa arquivos estarn compostos unicamente por letras e nmeros e non podern inclur caracteres especiais nin acentuados.

3.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

ANEXO 4

PO

LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN

INDICE

4.1. DEFINICINS

LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

4.2. DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

A/ LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIN

4.3. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

PO-001 SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

   
  ANEXO 2  
 

OB-S

LICENZAS DE OBRA SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

2.1. DEFINICINS

PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO: neste procedemento a presentacin da solicitude de licenza de obras suxeita ao procedemento simplificado, coa documentacin completa, permtelle, persoa titular desta, o inicio das obras solicitadas transcorrido o prazo dun mes sen recibir notificacin en sentido contrario por parte do Concello de Ponteceso, segundo o disposto no artigo 43 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

Nos casos nos que sexa necesaria a correccin de deficiencias nunha actuacin sometida ao procedemento simplificado, este feito supor o cambio no procedemento ao ordinario, e non ser operativo o prazo dun mes do silencio administrativo. Neste caso non se podern realizar as obras solicitadas, en tanto non se resolva a preceptiva licenza municipal.

OBRAS E ACTIVIDADES SUXEITAS A LICENZA POR PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO:

1. DEMOLICIN DE EDIFICACINS: son obras de demolicin ou derruba aquelas que se realizan para facer desaparecer un edificio ou parte deste.

2. INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS: instalacins eventuais ou desmontables sobre terreos de titularidade municipal para o desenvolvemento de actividades de carcter ocasional, e dicir, durante perodos de tempo inferiores a tres meses. Unha vez rematada a instalacin e antes do inicio da actividade unha/un tcnico competente deber acreditar que a instalacin rene as condicins de seguridade e solidez esixibles. Durante o exercicio da actividade a persoa interesada deber ter o dito certificado a disposicin dos servizos de inspeccin municipal.

2.2. DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

A/ OBRAS DE DEMOLICIN DE EDIFICACINS

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras suxeita a procedemento simplificado OB-009S

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Proxecto tcnico completo, redactado por tcnico/a competente e visado polo correspondente colexio profesional, que incluir estudo de seguridade e sade e estudo de xestin de residuos procedentes da demolicin.

5. Oficio de direccin das obras e direccin da execucin da obra.

6. Reportaxe fotogrfica da edificacin para derrubar subscrita pola ou polo solicitante e por tcnico/a redactor/a do proxecto.

7. No seu caso, copia da resolucin de declaracin de runa.

8. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

9. Nomeamento de contratista.

B/ INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

1. Impreso normalizado de solicitude licenza de instalacins eventuais e actividades ocasionais OB-010S

2. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Certificado subscrito por tcnico/a competente correspondente sobre a direccin de montaxe e condicins de seguridade, solidez, hixiene e comodidade da instalacin proxectada e no que se indicar a instalacin de servizos hixinicos.

4. Boletn de instalacin de conexin acometida elctrica por instalador autorizado selado pola Consellera de Industria; no seu caso.

5. Certificacin de ignifugacin da carpa, se a tivese.

6. Xustificante de ter depsito fianza (aval ou metlico) na tesourera municipal deste concello polo importe que, no seu caso, se sinale na resolucin que autorice a ocupacin de terreos municipais) para responder dos posibles danos que se poidan ocasionar na propiedade municipal e garantir a limpeza desta.

7. Contrato con xestor autorizado pola administracin para a recollida dos residuos non asimilables a urbanos, no seu caso.

8. Solicitude de alta de subministracin de auga e de conexin rede de saneamento municipal perante a empresa concesionaria, no seu caso.

9. Seguro de responsabilidade civil actualizado que cubra os danos que se poidan producir polo espectculo a persoas ou cousas (tanto executantes do espectculo como espectadores terceiros- ) cando menos ata un importe mnimo de 300.506,05 euros e resgardo de estar ao corrente do pago.

10. Declaracin responsable ( ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade. EXCLESE a sa presentacin nos casos nos que se aporte proxecto, certificados ou outra documentacin tcnica visada polo correspondente colexio profesional.

11. Declaracin de conformidade do fabricante CE e copia da documentacin da ITV conforme, correspondente ao escenario mbil ou documento anlogo acreditativo do estado de idoneidade do mesmo (asinado por tcnico competente)

2.3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

1. Os proxectos tcnicos en formato dixital debern achegarse en formato PDF asinados pola ou polo seu autor e, se o caso, visados polo correspondente colexio profesional.

2. Os arquivos dixitais que compoen o proxecto tcnico debern responder a seguinte estrutura:

MEMORIA: cada capitulo da memoria deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PLANOS: cada plano deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PRESUPUESTO: incluirase un arquivo PDF cun resumo do presuposto por captulos.

OUTROS DOCUMENTOS: cada documento ser un arquivo PDF.

3. O tamao mximo de cada arquivo ser de 10MB

4. O nome dos arquivos estarn compostos unicamente por letras e nmeros e non podern inclur caracteres especiais nin acentos grficos.

2.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO:

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

ANEXO 3

AC

LICENZAS DE ACTIVIDADE

NDICE

3.1. DEFINICINS

ACTIVIDADE SUXEITAS A LICENZA

3.2.DOCUMENTACIN A PRESENTAR

A/ SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE NUN LOCAL QUE PRECISA OBRAS DE ACONDICIONAMENTO:

B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE E LICENZA DE OBRAS DE NOVA PLANTA, AMPLIACINS OU REESTRUTURACIN XERAL

3.3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

3.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZAS DE ACTIVIDADE

AC-001 SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE E OBRA DE REFORMA.

AC-002 SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE E OBRA NOVA

   
  ANEXO 1  
 

OB

LICENZAS DE OBRA SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO

NDICE

1.1. DEFINICINS OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO

OBRA NOVA

OBRAS DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIN

MOVEMENTOS DE TERRA

PARCELAMENTO E CERTIFICADOS DE INNECESARIEDADE

OBRAS DE CONSTRUCIN DE MUROS DE CONTENCIN VARIOS

1.2.DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR COAS SOLICITUDES DE LICENZA

A/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRA NOVA

B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN

C/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIN

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE REFORMA E CONSOLIDACIN

D/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MOVEMENTOS DE TERRA

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MOVEMENTO DE TERRAS OU DESMONTE

E/ SOLICITUDE DE LICENZA DE PARCELAMENTO OU CERTIFICADOS DE INNECESARIEDADE CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE PARCELAMENTO

CONTIDO DA DOCUMENTACIN TCNICA NAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE INNECESARIEDADE

F/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE CONSTRUCIN DE MUROS DE CONTENCIN

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MUROS DE CONTENCIN

G/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS VARIOS

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS

1.3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

1.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO:

OB-001 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA

OB-002 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN

OB-003 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA DE REFORMA E CONSOLIDACIN

OB-004 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MOVEMENTOS DE TERRA

OB-005 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA parcelamento E CERTIFICADOS DE INNECESARIEDADE

OB-006 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA OBRAS DE CONSTRUCIN DE MUROS DE CONTENCIN

OB-007 SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA VARIOS

ANEXO 1:

OB

LICENZAS DE OBRA SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO

1.1. DEFINICINS DE OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO

OBRA NOVA :

Abrangue os seguintes tipos de obra:

a) Obras de substitucin: son aquelas nas que se derriba unha edificacin existente e no seu lugar se constre unha nova.

b) Obras de nova planta: son aquelas mediante as cales se edifica unha parcela libre de edificacin.

c) Obras especiais: son aquelas obras de caractersticas particulares que s se poden realizar no caso de que sexan esixidas pola propia normativa aplicable; establcense tres grupos:

Obras de reconstrucin: son as que teen por obxecto a reposicin mediante nova construcin dun edificio preexistente no mesmo lugar e posicin, total ou parcialmente desaparecido, reproducindo fielmente as sas caractersticas morfolxicas. S se considera este tipo de obras en edificios sometidos a algn rxime de proteccin que as esixa, quedan exentas do cumprimento das condicins de nova planta que as imposibiliten, anda que non das de seguridade.

Obras de desmontado traslado e reedificacin.

Obras de recuperacin tipolxica: son aquelas obras de nova edificacin que deben realizarse de acordo cun modelo tipolxico preestablecido polo planeamento. Estas obras virn impostas na normativa correspondente, segundo casos especficos.

OBRAS DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN:

OBRAS DE AMPLIACIN: son aquelas obras, nunha edificacin existente, nas que se incrementa a ocupacin ou o volume construdos.

OBRAS DE REESTRUTURACIN: son aquelas obras de rehabilitacin dunha edificacin que melloran as sas condicins de seguridade, salubridade, habitabilidade, de confort e ornato, modificando a sa distribucin e alterando as sas caractersticas morfolxicas e a distribucin interna.

- Reestruturacin parcial: aquelas obras que inclen algn dos seguintes tipos:

* Construcin de entresollados.

* Cubricin e forxado de patios pechados de dimensins inferiores ao 50% das establecidas na ordenanza que o autorice.

* Demolicin e nova construcin de ncleos de comunicacin vertical.

* Substitucin ou reposicin de elementos ou zonas de forxados ou piares illados

* Apertura de patios ou incremento do espazo libre de parcela, de acordo coas dimensins establecidas pola norma zonal de aplicacin para edificios non catalogados.

* Reposicin da estrutura ou dos elementos da cuberta.

- Reestruturacin xeral: tern este carcter todas aquelas obras nos edificios que excedan do anteriormente exposto; sern consideradas de reestruturacin total no caso de baleirado do edificio con mantemento de fachada a va ou a espazo libre de uso pblico, ou do seu desmontado e reconstrucin.

OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIN

As obras de reforma e consolidacin en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos, estn suxeitas a licenza municipal previa.

Ademais estarn suxeitas a licenza previa as obras de reforma ou consolidacin que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra, ou o conxunto do sistema estrutural, ou tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio. Inclense os cambios de uso a usos residenciais ou de usos residencias a outros usos.

As obras de reforma e consolidacin abranguen os seguintes tipos de obra:

OBRAS DE REESTRUTURACIN PUNTUAL e REFORMA: son aquelas obras, nunha edificacin existente, nas que se realicen pequenas modificacins estruturais para posibilitar:

Cambios na distribucin mediante a apertura puntual de ocos de paso en muros.

A adecuacin normativa contra incendios ou de accesibilidade e supresin de barreiras mediante a construcin de pasos, ramplas, escaleiras e vas de evacuacin.

O cumprimento da normativa contra incendios mediante a construcin de pasos e vas de evacuacin.

A instalacin de ascensores e construcin de escaleiras privadas de comunicacin entre pisos

Substitucin parcial de forxados, podendo introducirse modificacins de nivel en zonas localizadas.

OBRAS DE CONSOLIDACIN: son aquelas que teen por obxecto o afianzamento, reforzo ou substitucin de elementos danados para asegurar a estabilidade do edificio, con posibles alteracins menores da sa estrutura e distribucin, sempre que non estean includas nas obras de reestruturacin parcial ou total.

MOVEMENTOS DE TERRA

Estarn suxeitos a licenza de obra os movementos de terra e obras de desmonte non includos en proxectos de edificacin ou proxectos de urbanizacin.

PARCELAMENTO E CERTIFICADOS DE INNECESARIEDADE

De conformidade co artigo. 204 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 e a Lei 2/2010, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia considerarase parcelamento urbanstico a divisin de terreos en dous ou mis lotes ou porcins co fin da sa urbanizacin ou edificacin, xa sexa en forma simultnea ou sucesiva.

Estarn suxeitas a licenza previa todos os parcelamentos urbansticos non includos en proxectos de compensacin ou reparcelamento.

OBRAS DE CONSTRUCIN DE MUROS DE CONTENCIN

Muros de contencin de terras non includos en licenzas de edificacin , sexan ou non muros de peche.

VARIOS

Abranguen todas as obras que non teen cabida en ningunha das anteriores definicins e non estn suxeitas ao procedemento simplificado ou comunicacin previa como poden ser piscinas, etc.

Ademais incluir as solicitude de instalacin de carteleiras e antenas de telefona non suxeitas a comunicacin previa.

1.2.DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR COAS SOLICITUDES DE LICENZA

A/SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA NOVA

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra nova OB-001

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s

3. Datos de identificacin da solicitante

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Reportaxe fotogrfica do soar ou da edificacin no que se aprecien todos os seus lindeiros, subscrita polo/a solicitante e polo tcnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificacin en edificacins entre medianeiras, acompaarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

6. Oficio de direccin das obras.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

9. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

10. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin e neste anexo (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica).

11. Xustificacin do cumprimento da normativa sobre captacin e aproveitamento de enerxa solar para usos trmicos en edificacins e instalacins.

12. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicita co proxecto bsico e execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo/a tcnico/a competente de acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado polo/a tcnico/a competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008.

6. Nomeamento do contratista.

Se a edificacin, da cal solicitase licenza de obra, ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, ademais deber achegar:

1. Proxecto tcnico da actividade e instalacins (ou Memoria no caso de instalacins de pequena entidade) redactado por tcnico/a competente, co contido establecido neste anexo

2. Declaracin de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanstico.

3. A autorizacin ou declaracin ambiental que proceda.

4. As autorizacins e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalacin ou actividade.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRA NOVA

1. Os proxectos de edificacin axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, captulo 2, parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral. Ademais, se procede xustificar as condicins mnimas de habitabilidade reguladas na normativa autonmica vixente, as condicins de vivenda exterior, os do clculo de superficies edificables e axuste ao dereito edificatorio. Se o caso, incluir as condicins e xustificacins de alturas e recuados segundo a ordenanza, con expresin, de proceder, das solucins adoptadas para o tapado de medianeiras ou resolucin dos problemas que se deriven destas.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano topogrfico a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

4. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutndose as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros, acoutndose o ancho das vas de acceso; indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin.

5. Plano topogrfico mesma escala que o de localizacin, con curvas de nivel con equidistancias dun metro, no que se indique a edificacin e arboredo existente.

6. Secciones da parcela coa edificacin proxectada, mesma escala que o de localizacin, con indicacin do estado actual do terreo, da cota de referencia e da planimetra terica. A cota de referencia deber figurar nos planos dos alzados coa xustificacin do cumprimento da altura mxima.

7. Nos casos de urbanizacin e edificacin simultnea: planos e memoria con indicacin da urbanizacin dos terreos de cesin e reposicin de servizos seguindo as indicacins do acta de lia e rasante. No caso de que sexa necesario un proxecto de obras complementarias de urbanizacin presentarase para a sa tramitacin simultnea co proxecto de edificacin.

8. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectadas polo desmonte ou terrapln.

9. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

10. No caso de edificacins de uso industrial achegarase proxecto tcnico xustificativo do cumprimento da normativa de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.

3. Os proxectos tcnicos de actividade debern conter a seguinte documentacin:

1. Descricin detallada da actividade e das instalacins necesarias para o seu desenvolvemento, no que se incla a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica producida pola emisin de rudos e vibracins, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

3. Documentacin tcnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

4. Planos con indicacin da situacin das instalacins de proteccin contra incendios, sectorizacin e recorridos de evacuacin. Incluirn a definicin dos corredores fixos de evacuacin.

4. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto 2 e, nos casos de edificacins para o desenvolvemento dunha actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, a do punto 3 . No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co artigo 46 da ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo tcnico competente de acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado polo/a tcnico/a competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento do contratista e xustificacin de alta para os efectos do imposto de actividades econmicas.

5. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, respondendo o seu autor ou autora da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

B/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REESTRUTURACIN/AMPLIACIN

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra de reestruturacin/ampliacin OB-002

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do tributo/s correspondente/s

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate. .

4. Escritura pblica de propiedade do terreo inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Reportaxe fotogrfica do soar ou da edificacin no que se aprecien todos os seus lindeiros, subscrita polo solicitante e polo tcnico redactor do proxecto. Nos casos de obras de ampliacins ou obras de reestruturacin xeral en edificacins entre medianeiras, acompaarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

6. Oficio de direccin das obras.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes ou compromisos cos lindantes no caso de edificacins apegadas.

9. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

10. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin neste anexo da Ordenanza de tramitacin de licenzas (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica).

11. Xustificacin do cumprimento da normativa sobre captacin e aproveitamento de enerxa solar para usos trmicos en edificacins e instalacin.. (solo obras de reestruturacin xeral)

12. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicitase co proxecto bsico e execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo tcnico competente de acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia) (solo obras de reestruturacin xeral)

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo tcnico competente.

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria. (S para obras de reestruturacin xeral).

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento do contratista e xustificacin de alta para os efectos do imposto de actividades econmicas.

Se a edificacin, da cal solicitase licenza de obra, ten por obxecto o desenvolvemento dunha actividade, ademais deber achegar:

1. Proxecto tcnico da actividade e instalacins (ou Memoria no caso de instalacins de pequena entidade) redactado por tcnico/a competente, co contido establecido neste anexo

2. Declaracin de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanstico.

3. A autorizacin ou declaracin ambiental que proceda.

4. As autorizacins e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalacin ou actividade.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRAS DE REESTRUCTURACIN/AMPLIACIN

1. Os proxectos axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral. Nos casos de obras de ampliacin ou reestruturacin xeral, de proceder, xustificar as condicins mnimas de habitabilidade reguladas na normativa autonmica vixente, as condicins de vivenda exterior, os do clculo de superficies edificables e axuste ao dereito edificatorio. Se o caso, incluir as condicins e xustificacins de alturas e recuados segundo a ordenanza, con expresin -de proceder- das solucins adoptadas para o tapado de medianeiras ou resolucin dos problemas que se deriven destas.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso , no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano topogrfico a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

4. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutndose as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros, acoutndose o ancho das vas de acceso; indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin.

5. Plano topogrfico mesma escala que o de localizacin con curvas de nivel con equidistancias dun metro, no que se indique a edificacin e arboredo existente.

6. Planos de todas as plantas, alzados e seccins do estado actual da edificacin antes das obras de ampliacin ou reestruturacin proxectadas-

7. No caso de obras de ampliacin: seccins da parcela coa edificacin proxectada, a mesma escala c plano de deslinde, indicando, o estado actual do terreo e a cota de referencia e a planimetra terica do plan xeral. A cota de referencia deber figurar nos planos dos alzados coa xustificacin do cumprimento da altura mxima.

8. Nos casos de urbanizacin e edificacin simultnea: planos e memoria con indicacin da urbanizacin dos terreos de cesin e reposicin de servizos seguindo as indicacins da acta de lia e rasante. No caso de que sexa necesaria un proxecto de obras complementarias de urbanizacin presentarase para a sa tramitacin simultnea co proxecto de edificacin.

9. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectadas polo desmonte ou terrapln.

10. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

11. No caso de edificacins de uso industrial achegarase proxecto tcnico xustificativo do cumprimento da normativa de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, ou lexislacin que o substita.

3. Os proxectos tcnicos de actividade debern conter a seguinte documentacin:

1. Descricin detallada da actividade e das instalacins necesarias para o seu desenvolvemento, no que se incla a descricin detallada das caractersticas da actividade e as caractersticas tcnicas da maquinaria e instalacins necesarias, indicando para cada elemento a sa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as mquinas con motor e en kw. para o resto, asi como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

2. Estudo xustificativo do cumprimento da normativa de proteccin do medio contra a contaminacin acstica producida pola emisin de rudos e vibracins, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

3. Documentacin tcnica exixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

4. Planos con indicacin da situacin das instalacins de proteccin contra incendios, sectorizacin e recorridos de evacuacin. Incluirn a definicin dos corredores fixos de evacuacin.

4. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto 2 e, nos casos de edificacins para o desenvolvemento dunha actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, a do punto 3. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co artigo 46 da ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo tcnico competente de acordo co R.d.l. 1/1998 ( no caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado polo/a tcnico/a competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

6. Nomeamento do contratista

5. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; responder o seu autor ou autora da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

C/ SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIN

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra reforma/consolidacin OB-003

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutro, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Comunidade de propietarios: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o/a administrador/a da comunidade, achegar o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da ou do presidente ou acta da reunin de propietarios na que se recolla o acordo a realizacin das obras.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Reportaxe fotogrfica da edificacin, subscrita polo solicitante e polo tcnico redactor do proxecto.

6. Oficio de direccin das obras.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

9. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin e neste anexo (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica).

10. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicita co proxecto bsico e execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

11. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo tcnico competente

12. Oficio da direccin da execucin da obra .

13. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

14. Nomeamento do contratista e xustificacin de alta para os efectos do imposto de actividades econmicas.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSOLIDACIN:

1. Os proxectos tcnicos axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral. Nos casos de edificacins en situacin de fra de ordenacin ou fra de ordenanzas a a memoria deber indicar a causa que motiva a dita cualificacin e xustificar que as obras solicitadas se inclen entre as permitidas de conformidade co PXOM e normativa urbanstica en vigor.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutndose as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros, acoutndose o ancho das vas de acceso; indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin.

4. Planos de plantas, alzados e seccins do estado actual da edificacin antes das obras de reforma ou consolidacin.

5. No caso de edificacins de uso industrial achegarase proxecto tcnico xustificativo do cumprimento da normativa de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, ou lexislacin que o substita, se procede.

3. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto anterior. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co artigo 46 da ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

1. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado por tcnico/a competente

2. Oficio da direccin da execucin da obra .

3. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008.

4. Nomeamento do contratista.

4. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; a ou o seu autor responder da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

D/ SOLICITUDE DE LICENZA DE MOVEMENTOS DE TERRA

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de movemento de terra OB-004

2. Copia do/s documento/s de autoliquidacin do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Reportaxe fotogrfica da parcela, subscrita polo/a solicitante e pola ou polo tcnico redactor do proxecto.

5. Oficio de direccin das obras e da direccin de execucin das obras.

6. Autorizacins sectoriais previas preceptivas

7. Proxecto tcnico completo redactado por tcnico/a competente co contido mnimo establecido neste anexo, estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 (2 copias ) (1 copia presentacin telemtica).

8. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

9. Nomeamento do contratista

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MOVEMENTOS DE TERRA OU DESMONTE

1. Os proxectos tcnicos debern conter a documentacin necesaria para definir con detalle as obras para realizar e como mnimo a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin da viabilidade urbanstica dos movementos de terra segundo as condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano topogrfico a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

4. Plano topogrfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no que se indiquen as cotas de altimetra, e, ademais, a edificacin e arboredo existentes, a posicin, en planta e altura das construcins dos predios vecias que poidan ser afectados por desmonte ou terrapln.

5. Plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os planos de detalle precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

6. Memoria tcnica complementaria referida documentacin prevista nos apartados anteriores explicativa das caractersticas, programa e coordinacin dos traballos para efectuar.

7. Presuposto detallado das obras.

8. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008

9. Estudo de Seguridade e Sade segundo o R.d. 1627/1997 redactado por tcnico/a competente.

2. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; a ou o seu autor responder da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

E/ SOLICITUDE DE LICENZA DE PARCELAMENTO OU CERTIFICADOS DE INNECESARIEDADE

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de parcelamento ou de non se precisar OB-005

2. Copia do/s documento/s do/s tributo/s correspondente/s.

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo. A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Reportaxe fotogrfica da parcela e das edificacins existentes, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto.

6. NO CASO DE SOLICITUDE DE PARCELAMENTO: proxecto tcnico redactado por tcnico competente co contido mnimo establecido neste anexo (2 copias ) (1 copia presentacin telemtica).

7. NO CASO DE SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE INNECESARIEDADE: Documentacin tcnica redactada por tcnico competente co contido mnimo establecido neste anexo.

8. En caso de proxectos sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE PARCELAMENTO

1. O contido mnimo do proxecto de parcelamento ou segregacin ser o seguinte:

1. Memoria na que se describa o predio para parcelar, coa sa referencia catastral; na que se xustifique o parcelamento e se describan as parcelas resultantes con expresin das sas superficies, lindeiros e localizacin. Ademais incluir a descricin das edificacins existentes na parcela, coas superficies construdas e o clculo da edificabilidade consumida.

2. Memoria urbanstica na que se xustifique o axuste da parcelamento ao planeamento vixente e a condicin de edificable dos predios resultantes. Incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral s parcelas resultantes.

3. Plano de situacin da cartografa oficial.

4. Plano topogrfico da parcela orixinal, a escala adecuada (mnimo 1:500), con indicacin dos seus lindeiros e das construcins existentes.

5. Plano de deslinde acoutado da parcela orixinal a escala adecuada (mnimo 1:500), no que se reflicta a aliacin oficial, cos mesmos parmetros cos que foi fixada polos servizos tcnicos municipais; ha de se delimitar a parcela (ou parcelas) fra da aliacin e que ser(n) obxecto de cesin, con indicacin da sa superficie. ( En predios afectados por aliacins que puidesen ser obxecto de divisin ou parcelamento, a cesin de espazo fra da aliacin realizarase en primeiro lugar, e procederase divisin ou parcelamento sobre o predio resultante.

6. Plano acoutado de parcelamento a mesma escala, indicando a superficie e lindeiros das fincas resultantes, as como as construcin existentes.

7. Ficha individualizada de cada parcela resultante co seguinte contido:

a) Situacin da finca, indicando se est ou non edificada.

b) Plano a escala non menor de 1:500, con expresin dos seus lindeiros acoutados e determinacin xeomtrica necesaria para a sa correcta e inequvoca identificacin e trazado.

c) Clase e categora do solo en que se acha enclavada.

d) Uso do solo, altura, volume e situacin da edificacin, ocupacin mxima da parcela e o aproveitamento do subsolo.

2. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; a ou o seu autor responder da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

CONTIDO DOCUMENTACIN TCNICA NAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE INNECESARIEDADE.

1. O contido mnimo da documentacin tcnica que se deber achegar coa solicitude de non necesidade de parcelamento o seguinte :

1. Memoria no que se describa o predio, coa sa referencia catastral; descricin das sas superficies, lindeiros e localizacin, situacin urbanstica e clases de solo que lle afecten , as como a descricin dos predios resultantes da segregacin, con expresin das superficies e lindeiros.

2. Plano de situacin da cartografa oficial, que site a parcela.

3. Plano de topogrfico da parcela orixinal, a escala adecuada (mnimo 1:500), con indicacin dos seus lindeiros e as construcins existentes.

4. Plano de deslinde acoutado da parcela orixinal, a escala adecuada (mnimo 1:500), no que se reflicta a aliacin oficial, cos mesmos parmetros con que foi fixada polos servizos tcnicos municipais), no que se indiquen as distintas clasificacins e cualificacins do solo que afecten a propiedade cos expresin das distintas superficies.

5. Ficha individualizada de cada parcela resultante co seguinte contido:

a) Situacin do predio, coa indicacin de se est ou non edificada.

b) Plano a escala non menor de 1:500, con expresin dos seus lindeiros acoutados e determinacin xeomtrica necesaria para a sa correcta e inequvoca identificacin e trazado.

c) Clase e categora do solo en que se acha enclavada.

f) Uso do solo, altura, volume e situacin da edificacin, ocupacin mxima da parcela e o aproveitamento do subsolo.

F/ SOLICITUDE DE LICENZA OBRAS DE CONSTRUCIN DE MUROS DE CONTENCIN

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obra de construcin de muro de contencin OB-006

2. Copia do/s documento/s do/s tributo/s correspondente/s

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante).. Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Comunidade de propietarios: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice a ou o administrador da comunidade, o seu DNI e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da/do presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

4. Reportaxe fotogrfica do soar na zona na que se pretende o muro, subscrita polo/a solicitante e pola ou polo tcnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificacin en edificacins entre medianeiras, achegarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

5. Oficio de direccin das obras.

6. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

7. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido mnimo establecido neste anexo (2 copias ) (1 copia presentacin telemtica), includo estudo de seguridade e sade.

8. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: Declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

9. Nomeamento do contratista

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS DE MUROS DE CONTENCIN

1. O proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria, tanto descritiva como construtiva na que se defina o muro solicitado. Incluir os anexos que sexan necesarios para a definicin e xustificacin das obras

2. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin da viabilidade urbanstica do muro proxectado segundo as condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral.

3. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela que se pretenden as obras.

4. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano topogrfico a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

5. Plano topogrfico da parcela ou parcelas a que se refire a solicitude, a escala non menor de 1:500, no que se indique a posicin e lonxitude do muro, as cotas de altimetra, e, ademais, a edificacin e arboredo existentes e a altimetra e as posicins en planta e altura das construcins dos predios vecios que poidan ser afectados polas obras.

6. Planos de planta, alzado e seccin coa descricin grfica e dimensional que definan en detalle as obras .

7. No caso que o proxecto incla movementos de terra: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectadas polo desmonte ou terrapln e Memoria tcnica complementaria referida documentacin prevista nos apartados anteriores explicativa das caractersticas, programa e coordinacin dos traballos para efectuar.

8. Presuposto detallado das obras.

9. Estudo de seguridade e sade segundo o R.d. 1627/1997 redactado pola ou polo tcnico competente.

G/ SOLICITUDE DE LICENZAS DE OBRAS (VARIOS)

DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

1. Impreso normalizado de solicitude de licenza de obras (varios) OB-007

2. Copia do/s documento/s do/s tributo/s correspondente/s

3. Datos de identificacin da solicitante:

1. Persoas fsicas: DNI (ou documento que faga as sas veces) (da solicitante e da representante). Quen compareza ou asine en representacin doutra, acompaarn, ademais, un documento que acredite debidamente a devandita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

2. Persoas xurdicas: DNI da representante e documentacin acreditativa da representacin e escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a sa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

3. Comunidade de Propietarios: DNI (ou documento que faga as sas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice o administrador da comunidade, DNI da ou do administrador e documento que acredite debidamente a sa representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable). Ademais acta do nomeamento da oudo presidente ou acta da reunin de propietarios co acordo da realizacin das obras.

4. Escritura pblica de propiedade do terreo inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesins ou outras condicins suxeitas a inscricin rexistral.

5. Reportaxe fotogrfica do soar ou da edificacin, subscrita pola ou polo solicitante e polo/a tcnico/a redactor/a do proxecto. Nos casos de nova edificacin en edificacins entre medianeiras, acompaarase tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

6. Oficio de direccin das obras.

7. Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento.

8. Cando proceda, documentacin acreditativa da mancomunidade de patios ou garaxes.

9. Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

10. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin e neste anexo (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentacin telemtica).

11. Se o caso, xustificacin do cumprimento da normativa sobre captacin e aproveitamento de enerxa solar para usos trmicos en edificacins e instalacins.

12. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

13. En caso de proxectos ou oficios de direccin sen visado colexial: declaracin responsable (ou certificado colexial) da ou do tcnico redactor do proxecto, no que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a sa identificacin e na que se acredite que non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

Se a licenza se solicita co proxecto bsico e execucin, ademais da documentacin anterior deber presentar:

1. Proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins redactado polo tcnico competente de acordo co R.d.lei 1/1998 ( en caso de edificios con divisin horizontal).(1 copia).

2. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado por tcnico/a competente

3. Proxecto tcnico redactado por tcnico/a competente da instalacin de enerxa solar trmica para auga quente sanitaria.

4. Oficio da direccin da execucin da obra .

5. Nomeamento de contratista.

CONTIDO DOS PROXECTOS TCNICOS

1. O proxecto tcnico deber conter o documentos que definen as actuacins para realizar, co contido e detalle que permita coecer o seu obxecto e determinar se se axusta normativa urbanstica aplicable. Cando se trate de proxectos de edificacin, estes axustaranse s determinacins do artigo 6, Condicins do proxecto, Captulo 2, Parte I do Cdigo tcnico da edificacin.

2. Ademais da documentacin recollida no Anexo I da Parte I do Cdigo tcnico da edificacin o proxecto tcnico deber conter a seguinte documentacin tcnica:

1. Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do plan xeral.

2. Plano da cartografa oficial de Ponteceso, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin na que se pretenden as obras.

3. Copia do plano oficial acreditativo da acta de lia e rasante, a cal deber reflectirse sobre un plano topogrfico a escala mnima 1:500 cos mesmos parmetros cos que sexa fixado polos tcnicos municipais.

4. Plano de localizacin a escala mnima 1:500, acoutaranse as distancias das edificacins proxectadas ao eixe da va pblica, aliacin oficial e aos demais lindeiros e o ancho das vas de acceso: Indicarase a orientacin, as aliacins e rasantes oficiais e a superficie dos terreos de cesin.

5. Plano topogrfico mesma escala que o de localizacin con curvas de nivel con equidistancias dun metro, no que se indique a edificacin e arboredo existente.

6. Secciones da parcela, mesma escala co plano de deslinde, con indicacin do estado actual do terreo e da cota de referencia e da planimetra terica. A cota de referencia deber figurar nos planos dos alzados coa xustificacin do cumprimento da altura mxima.

7. Nos casos de urbanizacin e edificacin simultanea: planos e memoria con indicacin da urbanizacin dos terreos de cesin e reposicin de servizos seguindo as indicacins da acta de lia e rasante. No caso de que sexa necesario un proxecto de obras complementarias de urbanizacin presentarase para a sa tramitacin simultanea co proxecto de edificacin.

8. Se as obras para as cales se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmonte ou rebaixe de terras: plano dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas da obra para realizar as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que adoptar en relacin coa propia obra, va pblica e predios ou construcins vecias que poidan ser afectados polo desmonte ou terrapln.

9. Memoria xustificativa do cumprimento da normativa aplicable sobre accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas, se procede.

3. Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto anterior. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, antes do inicio da obra deber presentar o proxecto de execucin de conformidade co artigo 46 da ordenanza, xunto coa seguinte documentacin:

1. Estudo de seguridade e sade segundo R.d. 1627/1997 redactado por tcnico/A competente

2. Oficio da direccin da execucin da obra .

3. Estudio de xestin de residuos segundo R.d. 105/2008.

4. Nomeamento de contratista.

4. No caso de solicitude de licenzas para a instalacin de estacins base de telefona ou equipos de telecomunicacins non suxeitas a comunicacin previa, o proxecto tcnico incluir ademais a seguinte documentacin complementaria:

1. Estudo de cualificacin ambiental que describa polo mido a posible incidencia da sa implantacin e funcionamento no medio natural exterior e interior das edificacins e construcins do seu contorno, con indicacin dos seguintes datos:

a. Xustificacin da aprobacin do Ministerio de Industria Turismo e Comercio do proxecto da instalacin de telecomunicacins que incla a totalidade dos sistemas para implantar

b. Impactos ambientais producidos por rudos e vibracins e pola expulsin forzada de aire quente ou viciado.

c. Impacto visual na paisaxe arquitectnica urbana.

d. Medidas correctoras que se propoen adoptar para eliminar os ditos impactos e o grao de eficacia previsto.

2. 1.2. Documentacin grfica ilustrativa do impacto visual da instalacin dende o nivel da va pblica e xustificativa da localizacin e da solucin de instalacin elixidas, na que se inclan:

a. Fotomontaxes:

- Frontal de instalacin (cando for posible).

- Lateral dereito: dende a beirarra contraria da va, a 50 m da instalacin.

- Lateral esquerdo: dende a beirarra contraria da va, a 50 m da instalacin.

- De o estimaren procedente os servizos tcnicos municipais, deber achegarse, ademais, simulacin grfica do impacto visual dende a perspectiva da visin do viandante ou dende outros puntos.

b. Plano, a escala adecuada, da localizacin da instalacin e do trazado do cableado (a sa situacin nos trazados verticais e horizontais), de se realizar a instalacin en fachada exterior.

3. Os proxectos tcnicos debern estar subscritos por tcnico ou tcnicos competentes, e reunir os requisitos formais esixibles en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado ao expediente administrativo, ten carcter de documento pblico; a ou o seu autor respondern da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

1. 3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

1. Os proxectos tcnicos en formato dixital debern achegarse en formato PDF asinados polo seu autor ou ben visados polo correspondente colexio profesional.

2. Os arquivos dixitais que compoen o proxecto tcnico debern responder a seguinte estrutura:

MEMORIA: cada capitulo da memoria deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PLANOS: Cada plano deber ser un arquivo PDF. O nome do arquivo indicar o seu contido.

PRESUPUESTO: incluirase un arquivo PDF cun resumo do presuposto por captulos.

OUTROS DOCUMENTOS: cada documento ser un arquivo PDF.

3. O tamao mximo de cada arquivo ser de 10MB

4. O nome doa arquivos estarn compostos unicamente por letras e nmeros e non podern inclur caracteres especiais nin acentuados.

1.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO ORDINARIO:

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

edicto_1412321677896ordenanza

ANEXO 2

OB-S

LICENZAS DE OBRA SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

INDICE

2.1. DEFINICINS OBRAS E ACTIVIDADES SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

OBRAS E ACTIVIDADES SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

1. DEMOLICIN DE EDIFICACINS

2. INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

2.2.DOCUMENTACIN PARA PRESENTAR

A/ DEMOLICIN DE EDIFICACIN

B/ INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS

2.3. NORMAS PARA A PRESENTACIN DE PROXECTOS TCNICOS EN FORMATO DIXITAL

2.4. IMPRESOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS SUXEITAS AO PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO:

OB-009S SOLICITUDE DE LICENZA DE DEMOLICIN PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO

OB-010S SOLICITUDE DE LICENZA PARA INSTALACINS EVENTUAIS E ACTIVIDADES OCASIONAIS EN TERREOS MUNICIPAIS .

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios