Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL N. 23, REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENCIAS URBANSTICAS E OUTROS SERVIZOS URBANSTICOS

Publicación provisional : 14-08-2014 BOP N 154 -- Publicación definitiva : 16-10-2014 BOP N 198
Redacción Aplicable desde 17-10-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento legal.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Devengo.
 - Artigo 6..Base impoible e liquidable.
 - Artigo 7..Tipo de gravame.
 - Artigo 8..Cota tributaria.
 - Artigo 9..Exencins.
 - Artigo 10..Normas de xestin.
 - Artigo 11..Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1..Fundamento legal.  
 

No uso das facultades concedidas pola Constitucin, o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co previsto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa polo outorgamento das licencias e outros serviso urbansticos, a que se refire o artigo 20.4.h do propio real decreto legislativo, que sew rexer pola presente ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado real decreto legislativo.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

2.1.Constitue o feito impoible a actividade municipal, tcnica e administrativa, realizada para verificar se as instalacins, construcins ou obras se realizan con suxeccin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, son conformes ao destino e uso previstos, non atentan contra a harmona da paisaxe e condicins de esttica, cumpren coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento, e finalmente, que non existe ningunha prohibicin de inters artstico, histrico ou monumental.

2.2.A estos efectos, constiten feitos imponibles deste tributo a presentacin de comunicacins previas ou declaracins responsables ou a concesin de licencias para a realizacin das seguintes actividades:

a) Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicios pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licencia outorgada.

h) A demolicin das construcins, ags nos casos declarados de runa inminente.

i) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

j) As obras de construcin de infraestrutura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

k) As construcins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

m) A instalacin de invernadoiros.

n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o) Os cerramentos e valados de predios.

p) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

q) Aliacins e rasantes.

r) Obras de fontanera e sumidoiros.

s) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

t) Obras nos cemiterios.

u) A primeira utilizacin ou ocupacin dis edificios e instalacins en xeral.

v) As parcelacins urbansticas.

w) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira comunicacin previa ou declaracin responsable ou licencia urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

1.Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da nova Lei xeral tributaria 58/03, do 17 de decembro:

a) Solicitantes da respectiva licencia.

b) Executantes das instalacins, construcins ou obras, cando se procedera sin a preceptiva licencia.

c) Os que presenten comunicacins previas ou declaracins responsables.

2.En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribuinte, os contructores e contratistas de obras.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1.Respondern solidiariamente das obrigas tributarias do suxeto pasivo as persoas fisicas ou xurdicas a que se refiren o art. 42.1 da Lei xeral tributaria 58/03.

2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 43.1 apartados a), b), c) da Lei xeral tributaria 58/03, do 17 de decembro.

   
  Artigo 5..Devengo.  
 

1.Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constitue o seu feito impoible. A estos efectos, entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licencia urbanstica ou comunicacin previa ou declaracin responsable, si o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2.Cando as obras se iniciaran ou executan sen haber obtido a oportuna licencia ou sen presentar a comunicacin previa ou declaracin responsable, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar si a obra en cuestin e ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a autorizacin desas obras ou sua demolicin se non foran autorizables.

3.A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola concesin da licencia solicitada condicionada modificacin do proxecto presentado, pola necesidade de rectificacin de documentacin na presentacin de comunicacins previas ou declaracins responsable, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 6..Base impoible e liquidable.  
 

1.Tomarnse como base imponible da presente taxa, en xeral, o custo real e efectivo da obra, construcin ou instalacin, entendendose por tal, a estos efectos, o custo de execucin material daquela ,do que non forman parte, en ningun caso, o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rexmenes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de caracter pblico local relacionados con ditas construcins, instalacins ou obras nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre estrictamente o custo do execucin material.

A efectos do clculo de dito custo, teranse en conta o disposto no artigo 8 da ordenanza fiscal n. 3 reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras.

2.Dado que a taxa por primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios e instalacins en xeral prevista no artigo 2.2.u) da presente ordenanza fiscal ser solicitada unha vez rematadas as construcins, instalacins e obras, a base impoible a efectos da sa liquidacin estar constituda polo custe final, efectivo e real das construcins, instalacins e obras que os suxeitos pasivos farn constar na declaracin de deben presentar, de conformidade co previsto no artigo 8.6- da Ordenanza fiscal n. 3, reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras, no prazo de dous meses dende finalizacin das mesmas.

3.Para garantizar a reposicin do pavimento nas vas pblicas naquelas obras que supoan a alteracin da forma o sustancia del terreo ou do subsolo tales como apertura de zanxas, dragados, sondeos, prospecciones ou inyecciones entre outras, o peticionario da licencia ter que constitur ademais un depsito que se ingresar na conta de valores independentes e auxiliares, que ser devolto unha vez que conclan as obras e certifiquen os servizos tcnicos municipais que se atopa en perfectas condicins. O importe constituirase por un perodo de 1 ano.

O importe do depsito ser o seguinte:

Importe mnimo: 150 .

Por cada metro cadrado e fraccin: 50 .

   
  Artigo 7..Tipo de gravame.  
 

Se establece un tipo de gravame do 0,20 por cento.

   
  Artigo 8..Cota tributaria.  
 

1 .A cuota tributaria determinarase polo resultado de aplicar o tipo de gravame sobre a base impoible.

2.Nos casos particulares contemplados nos artigos 2.2.q) (alineacins e rasantes) e 2.2.v) (parcelacins urbansticas) da presente ordenanza fiscal, a cota tributaria estar constituda pola seguinte cuanta fixa:

Alineacins e rasantes: 30,00 . Este importe fixo nicamente se devengar cando o custo de tal actuacin non fora includo no clculo do custo real e total da construcin, instalacin ou obra a realizar, as como naquelas obras de nova pranta nas que, cando as o considere a oficina tcnica municipal, a solicitude da licencia para demarcacin de alineacins e rasantes deba producirse con carcter previo licencia de obras para iniciar as referidas obras.

Parcelacins urbansticas: 30,00 .

3.En todo caso, os dereitos por outorgamento das preceptivas licencias ou pola presentacin de comunicacins previas ou declaracins responsables para calquera clase de construcins, instalacins e obras, non podern ser inferiores a 15,00 .

4.A cuota da tarifa corresponde a tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sua iniciacin ata a sua resolucin final, includa a certificacin do acordo municipal e a sua notificacin interesado.

   
  Artigo 9..Exencins.  
 

Non se conceder exencin nen bonificacin algunha na referida taxa.

   
  Artigo 10..Normas de xestin.  
 

10.1.Nos supostos de presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable, os obrigados tributarios virn obrigados a presentar ante o Concello autoliquidacin segundo o modelo determinado pola Administracin municipal e simultaneamente proceder a ingresar en fondos municipais a cota que resulte.

10.2.Nos supostos nos que sexa preceptivo a solicitude de previa licenza, previamente ao outorgamento da mesma efectuarase a liquidacin provisional dos dereitos ou taxas que procedesen e a Intervencin Municipal proceder censura correspondente. A Xunta de Goberno Local proceder a aprobar a liquidacin no mesmo acto no que resolva sobre a concesin da licenza solicitada. A notificacin ser conxunta.

10.3.As autoliquidacins s que se refire o pargrafo 1 e as liquidacins s que se refire o pargrafo 2 tern carcter provisional ata que, unha vez rematadas as obras, sexa comprobado pola Administracin municipal o efectivamente realizado, requirndolles para iso aos interesados as correspondentes certificacins de obras e demais elementos ou datos que se consideren oportunos. vista do resultado da comprobacin efectuarase a liquidacin definitiva tendo en conta o previsto no artigo 8.6 da Ordenanza fiscal n. 3, reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras.

   
  Artigo 11..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a elas corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal consta de once artigos e foi aprobada por Pleno na sesin celebrada o vinte e oito de xullo de 2014, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin definitiva no BOP e surtir efectos en tanto en canto non se acorde a sa modificacin ou derogacin.

Queda derogada a Ordenanza fiscal n. 23, reguladora da taxa polo outorgamento das licenzas urbansticas esixidas pola lexislacin do solo e o ordenamento urbn.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios