Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - Ordenanza sobre trfico, circulacin de vehculos a motor, seguridade viaria e utilizacin das vas pblicas do Concello de Corcubin

Publicación provisional : 23-05-2014 BOP N 97 -- Publicación definitiva : 11-07-2014 BOP N 131
Redacción Aplicable desde 13-11-2014

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO PRIMEIRO.A CIRCULACIN URBANA
 - TTULO SEGUNDO.DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - TTULO TERCEIRO.UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - TTULO CUARTO.MEDIDAS CAUTELARES
 - TTULO QUINTO.DA RESPONSABILIDADE
 - TTULO SEXTO.PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXO I
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  TTULO PRELIMINAR.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1.Competencia.

1.A presente ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de Bases do Rxime Local e a Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria.

2.Naquelas materias non reguladas expresamente nesta Ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de Seguridade Viaria e os Regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou poidan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2.Obxecto.

obxecto da presente ordenanza:

a) A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras Administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

b) O establecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcamentos, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

c) Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de Lei.

Artigo 3.mbito de aplicacin.

1.As normas contidas nesta Ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao Concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza reglase o uso das vas urbanas do termo municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso das mesmas.

2.Entndese por usuarios da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

   
  TTULO PRIMEIRO.A CIRCULACIN URBANA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.NORMAS XERAIS

Artigo 4.Usuarios, condutores e titulares de vehculos.

1.Os usuarios das vas estn obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

2.Os condutores deben utilizar o vehculo coa dilixencia, precaucin e non distraccin necesarias para evitar todo dano, propio ou alleo, coidando de non pr en perigo, tanto a si mesmos como os demais ocupantes do vehculo e ao resto de usuarios da va. O condutor deber verificar que as placas de matrcula do vehculo non presentan obstculos que impidan ou dificulten a sa lectura e identificacin.

3.Os titulares e, no seu caso, os arrendatarios dos vehculos teen o deber de actuar coa mxima dilixencia para evitar os riscos que comporta a sa utilizacin, mantndoos nas condicins legal e regulamentariamente establecidas, sometndoos aos recoecementos e inspeccins que correspondan e impedindo que sexan conducidos por quen nunca obtiveran o permiso ou a licenza de conducin correspondente.

Artigo 5.Normas de comportamento dos pens.

1.Os pens transitarn polas beirarras, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, pero que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens han de extremar as precaucins e circular preto das fachadas dos edificios, polo lugar mis afastado do centro da calzada.

2.Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazs, perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3.Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4.Nos pasos de pens regulados por semforo, os pens debern respectar os seus sinais ou fases que lles afecten, as como calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5.Os pens debern respectar os sinais dos Axentes da Autoridade encargados da vixilancia do trfico, e seguir as sas indicacins.

Artigo 6.Zonas peons.

1.O Concello poder establecer illas ou zonas peons, durante perodos determinados (por exemplo, tempada de vern, festividades) ou de xeito permanente, nas que, como norma xeral, ser prioritaria a circulacin de pens, e restrinxirase total ou parcialmente a circulacin e o estacionamento de vehculos excepto nas zonas especialmente autorizadas.

2.O procedemento de determinacin das illas ou zonas peons durante perodos determinados, ser mediante resolucin de alcalda, previo informe da polica local que determine a idoneidade e procedencia, as como os requisitos da zona peonil e as limitacins concretas, de acordo co establecido neste artigo. Da resolucin darase publicidade para xeral coecemento mediante bandos de alcalda.

O procedemento de declaracin das illas ou zonas peons de xeito permanente requirira a modificacin da presente ordenanza.

3.As illas ou zonas peons disporn da sinalizacin correspondente entrada e sada. Nos sinais indicaranse as limitacins e os horarios, se procede, sen prexuzo de que se poidan utilizar outros elementos mbiles ou telemticos que impidan a entrada e a circulacin de vehculos na ra ou zona afectada.

4.A prohibicin de circulacin e de estacionamento nas illas ou zonas peons poder establecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das, e poder afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

5.As limitacins de circulacin e de estacionamento que se establezan nas illas ou zonas peons non afectarn os seguintes vehculos:

a) Os do servizo de prevencin e extincin de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e a aqueles outros vehculos de servizos pblicos de limpeza, reparacin ou similares, para a prestacin do servizo correspondente.

b) Os que trasladen enfermos ou persoas discapacitadas con domicilio ou atencin dentro da rea.

c) Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza correspondente.

d) Os vehculos comerciais ou industriais tern acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario establecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados para o efecto.

e) Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e aparellos tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios establecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente, segundo dispn o artigo 38.4 desta ordenanza.

f) Os vehculos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados para o efecto pola autoridade municipal, de conformidade co establecido no artigo 24 desta ordenanza.

6.O Concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar os vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

7.Zonas declaradas exclusivamente peons:

a) Praza Campo do Rollo.

Artigo 7.Zonas de prioridade invertida e regulacin de trfico en circunstancias especiais.

1.A Administracin Municipal poder establecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a favor da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

2.Cando circunstancias especiais as o requiran, o rgano municipal competente, por medio da Polica Local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

Artigo 8.Control do vehculo e outras obrigacins do condutor.

1.Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos ou animais. Ao aproximarse a outros usuarios da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ancins, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

2.O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a dos demais usuarios da va. A estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin adecuada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3.Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisin e reprodutores de vdeo ou DVD. Exceptanse, para estes efectos, o uso de monitores que estean vista do condutor e cuxa utilizacin sexa necesaria para a visin de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visin en vehculos con cmara de manobras traseiras, as como o uso de dispositivo GPS.

4.Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son, as como outros dispositivos que diminan a obrigatoria atencin permanente conducin, excepto durante a correspondente ensinanza e a realizacin das probas de aptitude en circuto aberto para a obtencin do permiso de conducin de motocicletas de das rodas, cando as o esixa o Regulamento Xeral de Condutores.

5.Prohbese, durante a conducin, a utilizacin de dispositivos de telefona mbil, navegadores e calquera outro medio ou sistema de comunicacin, ags cando o desenvolvemento da comunicacin tea lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares, ou instrumentos similares. Quedan exentos desta prohibicin os Axentes da Autoridade, os condutores de vehculos especiais e de acompaamento destes, de furgns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcins que tean encomendadas.

6.Prohbese conducir vehculos que tean instalados inhibidores de radar ou calquera outros mecanismos encamiados a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico.

7.Prohbese levar abertas as portas do vehculo, abrilas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse deste sen asegurarse previamente de que iso non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

8.Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehculo salvo que utilicen dispositivos homologados para ao efecto. As mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de va. Excepcionalmente permtese esta circulacin a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan os pais ou as nais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicins especficas de seguridade establecidas regulamentariamente.

Artigo 9.Circulacin de motocicletas e ciclomotores.

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10.Circulacin de bicicletas.

1.As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectores debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos conforme a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminacin, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha peza reflectora, se circulan por va interurbana.

2.As bicicletas circularn polos carrs especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos pens que os crucen. De circular pola calzada por non haber viario reservado, efectuarano preferiblemente polo carril da dereita, salvo que tean que realizar un xiro prximo esquerda.

3.Ags en momentos de aglomeracin, as bicicletas, podern circular por zonas peons, paseos, e zonas de prioridade invertida sen carril bici, nas seguintes condicins:

a) Respectarn a preferencia dos pens.

b) Adecuarn a velocidade dos pens sen superar o 10 km/h.

c) Absteranse de zigzaguear ou realizar calquera outra manobra que poida afectar seguridade dos pens.

4.Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

5.De forma excepcional, e ags os casos de aglomeracin de pens, as bicicletas podern circular por beirarras que tean polo menos tres metros de anchura, cando non exista un paso alternativo, se respecte a prioridade e a seguridade dos viandantes, e sempre pola parte mis prxima calzada.

6.Os condutores e no seu caso, os ocupantes de bicicletas e ciclos en xeral estarn obrigados a utilizar o casco de proteccin en vas urbanas, interurbanas e travesas, nos supostos e condicins que regulamentariamente se establezan, sendo obrigatorio o seu uso polos menores de dezaseis anos, e tamn por quen circule en vas interurbanas.

Artigo 11.Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano.

1.O lmite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas ser de 30 km/h, ags a Travesa que de titularidade autonmica e a de titularidade da Deputacin Provincial, 50 km/h e os vehculos que transporten mercadoras perigosas, que circularn como mximo a 40 km/h, sen prexuzo de que a autoridade municipal, vistas as sas caractersticas peculiares, poida establecer en certas vas e/ou zonas lmites inferiores ou superiores.

2.A zona afectada polo conxunto histrico ser declarada de preferencia peonal.

Nas zonas peons, ou con gran aglomeracin de persoas, os vehculos non podern exceder a velocidade de 20 km/h.

3.Todo condutor estar obrigado a respectar os lmites de velocidade establecidos. Co fin de adecuar a velocidade do vehculo de maneira que sempre poida deter a marcha deste dentro dos lmites do seu campo de visin e ante calquera obstculo, deber ter en conta, ademais:

1) As propias condicins fsicas e psquicas.

2) As caractersticas e estado da va, do vehculo e da sa carga.

3) As condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin.

4) En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

4.Poderase circular por baixo dos lmites mnimos de velocidade nos casos de transportes e vehculos especiais, ou cando as circunstancias do trfico impidan o mantemento dunha velocidade superior mnima sen risco para a circulacin, as como nos supostos de proteccin ou acompaamento a outros vehculos, nas condicins que regulamentariamente se establezan.

Artigo 12.Actividades que afecten seguridade da circulacin.

1. A realizacin de obras, instalacins, colocacin de contedores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta Ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levar a efecto a pedimento da Autoridade Municipal.

2.Prohbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir nela ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de incendios, accidentes ou que obstaculicen a libre circulacin.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desterres ou leiras de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparellos.

3.Quen creara sobre a va algn obstculo ou perigo debern facelo desaparecer canto antes, adoptando namentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulacin.

4.Prohbese ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

5.Prohbese expresamente a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 13.Emisin de perturbacins e contaminantes.

1.Non podern circular polas vas obxecto desta Ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2.Tanto nas va pblicas urbanas como nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos vehculos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen estar dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo, conforme o artigo 84.1 h) do texto articulado da Lei sobre Trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

3.Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por riba das limitacins dispostas nas normas reguladoras dos vehculos.

4.Igualmente queda prohibida a dita emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por riba dos niveis que o goberno estableza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixos e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todo caso, e fra dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin dos lixos ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada.

CAPTULO SEGUNDO.SINALIZACIN

Artigo 14.Sinalizacin.

1.A sinalizacin das vas urbanas correspndelle o Concello. A Alcalda ou o Concellera Delegada ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2.Todos os usuarios das vas obxecto desta ordenanza estarn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento ao mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vas polas que circulen.

A estes efectos, cando o sinal impoa unha obrigacin de detencin, non poder renovar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 15.Alteracin.

1.A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a localizacin, modelo e dimensins dos sinais que se han implantar.

2.Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou beira destes, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3.O Concello retirar inmediatamente de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 16.Sinalizacin de entradas.

1.Os sinais de trfico preceptivos instalados nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2.Os sinais instalados nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 17.Orde de prioridade.

1.A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

1) Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do trfico.

2) Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3) Semforos.

4) Sinais verticais de circulacin.

5) Marcas viarias.

2.No suposto de que as prescricins indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 18.Modificacin temporal.

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

CAPTULO TERCEIRO.A PARADA E O ESTACIONAMENTO

SECCIN 1..A PARADA

Artigo 19. Parada

Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20.Lugar de parada.

1.A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a sa colocacin.

2.En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o mis preto posible do bordo dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se a sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis preto posible do bordo esquerdo, adoptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

3.Os pasaxeiros tern que baixar polo lado correspondente beirarra. A persoa condutora, se ten que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 21.Modo de parada.

1.En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que estean de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixos.

2.Nas paradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima dun metro desde a fachada mis prxima.

Artigo 22.Parada de taxis.

Os auto-taxi e vehculos de gran turismo pararn na forma e lugares que determine a ordenanza reguladora do servizo e, na sa falta, con suxeicin estrita s normas que con carcter xeral se establecen na presente ordenanza para as paradas.

Artigo 23.Parada de autobuses.

1.Os autobuses, tanto de lias urbanas como interurbanas, unicamente podern deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2.Os condutores de autobuses estarn obrigados a situar o vehculo dentro da zona delimitada para o efecto, o mis preto posible do bordo da calzada, sen chegar en ningn caso a obstaculizar a circulacin.

Artigo 24.Itinerarios.

O Concello poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida de alumnos. Unha vez aprobados estes, o rgano municipal competente poder fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnos fra das devanditas paradas.

Artigo 25.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, aprobado por Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) En dobre fila, salvo que anda quede libre un carril en ras de sentido nico de circulacin e das en ras en dous sentidos, sempre que o trfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c) Sobre os refuxios, illotes, medianas, zonas de proteccin e demais elementos canalizadores do trfico.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se atope sinalizado o acceso de vehculos co correspondente vao.

e) Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para uso exclusivo de diminudos fsicos.

f) A menos de cinco metros dunha esquina, cruzamento, interseccin ou bifurcacin, salvo que a parada se poida realizar en chafrns ou fra destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

g) Nas pontes, salvo sinalizacin en contrario.

h) Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i) Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

j) Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

k) Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

l) Nos rebaixados da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

m) Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas da sa celebracin.

n) No medio da calzada, anda no suposto caso de que a sa anchura o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

) Nas vas pblicas declaradas de atencin preferente por resolucin municipal, salvo que a parada se poida realizar nos chafrns.

o) Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

p) Cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

SECCIN 2..O ESTACIONAMENTO

Artigo 26.Estacionamento.

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito .

Artigo 27.Modo de estacionamento.

1.O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va coidando especialmente a sa colocacin situndoo o mis preto posible do bordo da calzada segundo o sentido da marcha e evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor. Para tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins adecuadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao prse en marcha espontaneamente ou pola accin de terceiros, salvo que neste ltimo caso exista violencia manifesta.

2.O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilizacin do restante espazo libre.

Artigo 28.Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal.

1.O estacionamento pode ser:

a) En fila ou cordn, aquel en que os vehculos estn situados uns detrs doutros e de forma paralela ao bordo da beirarra.

b) En batera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao bordo da beirarra.

c) En semibatera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao bordo da beirarra.

2.Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

3.Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

4.O Concello poder ordenar e regular o estacionamento con limitacin temporal en zonas delimitadas para tal fin.

Artigo 29.Parte de estacionamento.

1.Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivese prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2.Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarase no sentido da marcha e en ambos os lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros.

Artigo 30.Maneira de estacionar.

1.Os condutores debern estacionar os vehculos tan preto do bordo como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o bordo da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

2.Os vehculos de das rodas debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcadoiro, sen prexuzo de que se existisen espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inescusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poder estacionarse se se dificulta a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar estes vehculos entre si ou a calquera outro elemento non destinado para tal fin, tales como rbores, farois, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da va. Sen prexuzo da sancin que se poida impor pola infraccin cometida, a Polica local poder adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehculo estacionado nestas condicins. Os gastos que se deriven da retirada do vehculo corrern por conta do responsable da infraccin.

Artigo 31.Servizo colectivo.

1.O Concello poder fixar zonas na va pblica para estacionamento ou para utilizacin como terminais de lia de autobuses tanto de servizo urbano como interurbano, de non existir para estes ltimos estacin de autobuses.

2.Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras de calquera natureza non podern estacionar nas vas pblicas a partir da hora que a autoridade municipal determine mediante a correspondente resolucin municipal.

3.Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras con masa mxima autorizada (MMA) superior a 3.500 kg, as como calquera outro tipo de vehculos que polo seu volume oculten a fachada dos edificios ou poidan facilitar a escalada ao interior destes, non podern estacionar nas vas pblicas urbanas salvo nos lugares expresamente autorizados polo Concello.

Artigo 32.Estacionamento limitado.

1.O Concello poder establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcadoiros.

Artigo 33.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento Xeral de Circulacin, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

c) Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadoras, nos das e horas en que estea en vigor a reserva, ags se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 60 minutos, debendo deixar no vehculo un indicativo da hora de estacionamento.

d) Nas zonas reservadas para estacionamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais, servizos de urxencia ou polica.

e) Cando o vehculo estacionado deixe para a circulacin rodada unha anchura libre inferior dun carril de tres metros.

f) Nas ras de dobre sentido de circulacin nas cales a anchura da calzada s permita o paso de das columnas de vehculos.

g) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h) En condicins que dificulten a sada doutros vehculos estacionados regulamentariamente.

i) Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

j) Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola Ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

k) Diante dos lugares reservados para colectores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

l) Nas vas pblicas, os remolques, separados do vehculo motor.

m) De forma distinta a como se indica nas marcas e lias de estacionamento ou fra dos lmites do permetro marcado.

n) En dobre fila, en calquera suposto.

) Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venda en va pblica. Considerarase que est na devandita situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

o) Na calzada, de maneira diferente determinada no artigo 28 desta ordenanza.

p) Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, debido a actos pblicos, obras ou outras causas.

q) Onde estea prohibida a parada.

r) Nos vaos, sinalizados como tales mediante placa de licenza municipal, ocupndoos total ou parcialmente.

SECCIN 3..DOS CARTNS DE ESTACIONAMENTO PARA DISCAPACITADOS

Artigo 34.Cartn de discapacitados.

1.O Concello, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 da Lei de seguridade viaria, e en virtude do disposto no artigo 60 da Lei 13/1982 do 7 de abril, adoptar as medidas necesarias para a concesin do cartn de aparcadoiro para persoas discapacitadas con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que desta se derivan, tendo en conta a Recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dun cartn de estacionamento para diminudos fsicos e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2.O Concello expedir o cartn de aparcadoiro especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e ter validez para todo o territorio nacional. O citado cartn permitiralle ao titular de vehculo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, salvo nos que estean destinados a un vehculo determinado ou nos debidamente sinalizados para estacionamento regulado con limitacin temporal, carga e descarga e entrada e sada de vehculos.

3.Os cartns expedidos con anterioridade entrada en vigor desta disposicin normativa podern seguir usndose ata a sa substitucin.

   
  TTULO SEGUNDO.DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.OBRAS

Artigo 35.Dos colectores e da carga e descarga en obras.

1.Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o Concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, a condicin de que se dispoa dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocacin de colectores para materiais de construcin ou retirada de cascallos e similares.

2.A colocacin de colectores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do Concello. A colocacin destes realizarase de acordo coas condicins que estableza o documento de autorizacin.

3.Cando por razns de interese pblico se deban realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

CAPTULO SEGUNDO.OBSTCULOS NA VA PBLICA

Artigo 36.Elementos mbiles e fixos.

1.Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, morrns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2.A ocupacin da va pblica por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa localizacin.

3.Queda prohibido cambiar de localizacin os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4.Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso desta .

5.Toda obra deber estar sinalizada conforme a normativa vixente (sinal de paso estreito, paso cortado por obras, etc.

Artigo 37.Retirada de obstculos.

1.O rgano municipal competente poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para os usuarios da va.

c) A sa colocacin devea inxustificada.

d) Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicins fixadas na autorizacin.

e) Estmese conveniente atendendo ao interese xeral.

2.Os seus responsables virn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos servizos tcnicos municipais, repercutindo conta daqueles os gastos que se produciron.

CAPTULO TERCEIRO.CARGA E DESCARGA

Artigo 38.Carga e descarga.

1.O Concello poder establecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar as devanditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2.Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadoras ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea a realizar operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3.O Concello, atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder establecer regulacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4.A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo Concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, as como as precaucins que se han adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente ordenanza fiscal.

5.Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as como a masa mxima autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 39.Vehculos dedicados.

1.Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercadoras, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para ese efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacins correspondentes.

2.O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente ordenanza. No entanto, a Alcalda poder limitar en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 40.Cartn de carga e descarga.

1.O Concello poder habilitar un cartn para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 kg) non tean posibilidade de obter o cartn correspondente. Os vehculos habern de ter caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, ter que desenvolverse no termo municipal.

2.Para conceder o cartn mencionado no apartado anterior debern achegarse os seguintes documentos:

1) Alta no imposto sobre actividades econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

2) Permiso de circulacin do vehculo.

3) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

4) Carta de pago do imposto sobre vehculos de traccin mecnica, se se aboa noutro municipio.

5) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 41.Manobra de carga e descarga.

1.A carga e descarga de mercadoras realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, cando as caractersticas de acceso dos viarios o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2.A carga e descarga na va pblica fra das zonas reservadas unicamente permitirase nos das, horas e lugares que autoricen especialmente o Concello.

3.Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a) Na va pblica, cando exista lugar habilitado para iso dentro dos establecementos.

b) Superando o tempo mximo autorizado.

c) Depositando mercadoras nas vas, beirarras, beiravas e zonas peons.

d) Fra do horario habilitado pola autoridade municipal para tal fin.

e) Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 42.Disposicins sobre carga e descarga.

A Alcalda poder ditar disposicins que regulen as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacin das zonas de carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e barrios.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1) Camins de 12,5 toneladas ou mis.

2) Vehculos que transporten mercadoras perigosas.

3) Outras.

Artigo 43.Vehculos pesados.

Os camins de transporte superior a 12,5 toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadoras ou lugar destinado polo Concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 44.Material descargado.

As mercadoras, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso s condicins que determina a presente ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 45.Precaucins.

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obrigacin de deixar limpa a va pblica.

As carretillas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos establecementos debern dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 46.Execucin.

As mercadoras cargaranse e descargaranse polo lado do vehculo mis prximo beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens como de vehculos.

No caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 47.Prohibicin.

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 48.Tempo mximo.

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para terminalas o mis rapidamente posible, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridade municipal poder autorizar un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 49.Exhibicin de hora de inicio.

1.Para facilitar o control do tempo mximo na realizacin de cada operacin de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, ser obrigatoria a exhibicin da hora de inicio da operacin, que se colocar no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. Para ese efecto, o Concello poder instalar mquinas expendedoras de tiques coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. No caso de non existir as ditas mquinas, a hora de inicio do aparcadoiro colocaraa o usuario.

2.Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poder estar estacionado en zona de carga e descarga ningn vehculo cerrado sen condutor que non realice operacins desta natureza. Considerarase para todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado polo guindastre, con independencia das sancins que correspondan.

   
  TTULO TERCEIRO.UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)

Artigo 50.Vaos.

1.Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte polo que se realiza o acceso.

2.Queda prohibida a sada de vehculos en chafrns dos edificios, debendo gardar unha distancia mnima de cinco metros esquina mis prxima.

3.As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 51.Obrigacins do titular do vao.

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigacins:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) adquisicin dos sinais de vao aprobadas polo Concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 55.2 da presente ordenanza.

Artigo 52.Autorizacin.

1.A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Alcalda ou Concellera delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes, sendo necesario informe da Polica Local ou de tcnico municipal de Urbanismo.

2.A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 53.Documentacin.

O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos poder iniciarse de oficio ou previa peticin dos interesados que haber de acompaarse da seguinte documentacin:

a) Garaxes de menos de cinco vehculos:

1) Solicitude, na mesma deber constar que o garaxe dispn de alumeado de emerxencia, de extintor de 6 kg (eficacia 21.-113B) e ventilacin natural permanente.

2) Plano de planta e nmero de prazas existentes por planta.

3) Copia da licenza de primeira ocupacin.

b) Garaxes de mis de cinco vehculos ou 100 m2:

1) Solicitude, na mesma deber constar que o garaxe dispn de alumeado de emerxencia, de extintor de 6 kg (eficacia 21.-113B) e ventilacin natural permanente.

2) Copia da licenza de primeira ocupacin.

3) Copia da licenza de apertura se o uso comercial.

Artigo 54.Tipos de vaos.

1.As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con mis de tres vehculos e unha superficie mnima de 60 m2.

b) Garaxe pblico con capacidade superior a dez prazas e talleres con cabida superior a dez vehculos, a condicin de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia.

c) Garaxes de vivenda unifamiliar, en solo urbano consolidado residencial extensivo e solo de ncleo rural, acceso a finca, solar ou similar.

d) Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario, hospitais e ambulatorios.

e) Aparcadoiros de promocin pblica.

f) Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza deste o esixe.

2) Laborais:

a) Talleres con capacidade inferior a dez vehculos ou que anda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b) Obras de construcin, derriba, reforma e reparacin de edificios.

c) Almacns de actividades comerciais.

d) Concesionarios de autombiles, compravenda de vehculos usados e aluguer sen condutor.

e) Outras actividades de caractersticas anlogas.

O horario laboral, establcese con carcter xeral de 8.00 a 20.30 horas, con excepcin de domingos e festivos.

3) Nocturnas:

b) Garaxes destinados a comunidades de propietarios ou propietarios individuais nos que a capacidade do local sexa inferior a catro vehculos.

c) Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehculos nos casos en que esta modalidade de autorizacin sexa solicitada.

O horario en que se autorizarn ser de 21.00 a 9.00 horas durante todos os das da semana.

2.O Concello poder iniciar de oficio a concesin de vao naqueles casos en que coeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificacin ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padrns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deber cumprir as obrigacins derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 55.Sinalizacin.

1.As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitarn simultaneamente con dous tipos de sinais:

a) Vertical: placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo Concello previo aboamento das taxas correspondentes. A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na sa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b) Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitir en ningn caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2.Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern por conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Artigo 56.Responsabilidade polo uso.

Os danos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares da devandita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn

Artigo 57.Suspensin de autorizacin.

O Concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos.

Artigo 58.Revogacin.

As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non aboar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

A revogacin da autorizacin dar lugar obrigacin do seu titular de retirar a sinalizacin, reparar o bordo da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identificadora no Concello.

O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 59.Baixa ou anulacin do vao.

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que via gozando por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, reparacin do bordo da beirarra ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

CAPTULO SEGUNDO.DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA

Artigo 60.Concepto.

1.Entndese por reserva de espazo en va pblica, o acoutamento dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola ordenanza fiscal correspondente.

2.As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3.Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar os cartns que para o efecto conceda a autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 61.Sinalizacin da reserva de espazo.

A zona acoutada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por cadanseus sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

CAPTULO TERCEIRO.DA OCUPACIN DO DOMINIO PBLICO LOCAL CON TERRAZAS DE HOSTALERA

Artigo 62.Utilizacin das vas pblicas para actividades hostaleiras.

1.A instalacin de terrazas, mesas, cadeiras, expositores, barras mbiles, ou elementos anlogos nas vas integrantes do dominio pblico local, xa sexa nas beirarras ou nas calzadas, necesitar a previa autorizacin municipal e rexerase polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral.

2.A dita autorizacin ter carcter discrecional, e someterase s regras contidas nesta Ordenanza.

Artigo 63.Prohibicin de ocupacin das vas.

1.Prohbese colocar sobre a va obxectos que poidan entorpecer a libre circulacin de vehculos ou pens, a sa parada ou estacionamento, ou facelos perigosos ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir na mesma ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar, ou a realizacin dos usos propios das vas pblicas.

2.A ocupacin das vas cos elementos descritos neste captulo, ou con calquera outro anlogo, requirir previa autorizacin expresa municipal, e non poder realizarse en tanto non exista autorizacin expresa do Concello. A falta de resposta expresa solicitude de ocupacin ou utilizacin da va supor que se entenda desestimada a solicitude, consonte ao previsto no art. 43.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do rxime xurdico das Administracins Pblicas e do procedemento administrativo comn, por canto supora a traslacin ao particular de facultades sobre do dominio pblico.

Artigo 64.Procedemento de concesin de autorizacins.

1.As persoas que desexen ocupar o dominio pblico local con terrazas ou outros elementos obxecto deste Captulo debern solicitar a preceptiva autorizacin municipal mediante instancia por escrito dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello, e segundo a Ordenanza Fiscal vixente no Concello.

Artigo 65.Condicins das ocupacins.

1.A ocupacin nunca poder impedir o trnsito dos pens polas beirarras, debendo deixar, como mnimo, un paso de 1,50 metros de ancho totalmente libre de mesas ou cadeiras dentro da beirarra, garantindo o paso simultneo de das persoas.

2.Se a ocupacin ocupase a calzada, e existise desnivel entre a beirarra e a mesma, deber colocarse unha tarima desmontable ao mesmo nivel c da beirarra, para proteccin das persoas que utilicen a terraza, e para impedir o estacionamento de vehculos no espazo reservado terraza.

3.En todo caso, deberanse colocar divisins decorosas, delimitando o permetro mximo de ocupacin autorizada da terraza, salvo na parte que linde coa beirarra.

4.Deberanse colocar papeleiras-cinceiro suficientes na terraza para os usuarios da mesma.

5.O titular da autorizacin deber manter limpa a zona da terraza e a beirarra entre esta e o establecemento.

6.Ao remate de cada xornada, antes do peche do establecemento, debern ser retiradas as mesas, cadeiras e outros elementos auxiliares (parasoles, barras mbiles, etc...) da terraza. Con carcter xeral, non se podern manter as terrazas colocadas na va pblica a partires das 0.00 horas, e nunca se podern colocar antes das 08.00 horas, por ser fontes de potencial emisin de rudos. O Sr. Alcalde-Presidente, mediante Resolucin-Bando, poder establecer dispensas xerais para lugares e perodos determinados, nos das de festas, limitada duracin das mesmas.

7.Non se poder pintar sobre da va pblica para delimitar o establecemento.

8.En todo caso, a autorizacin quedar supeditada s indicacins que a Polica Local poida realizar para garantir unha maior seguridade da circulacin.

9.En ningn caso se poder outorgar a autorizacin a establecementos que carezan de licenza de apertura. A solicitude de autorizacin por quen careza de licenza de actividade poder considerarse coma proba indiciaria da existencia dunha actividade sen licenza, podendo dar lugar instrucin do correspondente expediente para regularizar a situacin as detectada.

10.A instalacin de equipos de son na terraza requirir informe favorable dos Servizos Tcnicos Municipais, e suxeitarase s condicins particulares que para cada autorizacin se sinalen en vista das concretas caractersticas da zona, en cumprimento da normativa vixente sobre rudos.

11.En ningn caso se podern instalar na va pblica, sexa na beirarra, nos estacionamentos ou na calzada, aparellos de cocia que provoquen fumes ou cheiros, tales coma barbacoas, parrillas, etc..., salvo dispensa expresa en perodos de festas, outorgada pola Alcalda.

12.En principio, poden instalarse as mesas na totalidade da anchura da fachada do establecemento se outras circunstancias (paso de pens, paradas de autobuses, sadas de emerxencia, etc.) non o impiden.

13.Non se podern instalar as mesas fra da lia de fachada do establecemento, salvo que os establecementos lindeiros non sexan de hostalera, suposto no que se poder prolongar a ocupacin ao fronte dos mesmos, debendo, non obstante, deixar en todo caso expedito o acceso s vivendas e locais comerciais, cun espazo mnimo, neste caso, de 2,50 metros entre as mesas mis prximas e a fronte dos establecementos. Nestes casos, de ningn xeito se podern instalar na terraza elementos que impidan ou obstran a visin dos escaparates e accesos s tendas (parasoles, divisins excesivamente altas...).

14.No caso de confluencia de solicitudes sobre dun mesmo espazo, repartirase equitativamente o mesmo, salvo nos supostos previstos no artigo 64.9.

Artigo 66.Infraccins e sancins. Procedemento sancionador.

1.Constiten infraccins leves:

a) A extralimitacin, en menos dun 25%, da superficie de ocupacin autorizada.

b) A falta de colocacin de papeleiras-cinceiro.

c) A falta de limpeza na zona da terraza.

2.Constiten infraccins graves:

a) A extralimitacin nun 25% ou mis da superficie de ocupacin autorizada.

b) A falta de colocacin das divisins delimitadoras.

c) A falta de colocacin da tarima nos casos en que sexa obrigada.

d) Non respectar o paso de 1,50 metros para pens nas beirarras.

e) O pintado sobre da va pblica.

f) A colocacin de aparatos de son sen autorizacin.

g) A superacin dos niveis de rudo polos aparatos de son cando estes estiveran autorizados.

h) Non retirar as mesas e cadeiras ao remate da xornada.

i) Prolongar a ocupacin coa terraza mais ala do autorizado.

j) A comisin de 3 infraccins leves no prazo de un ano.

3.Constiten infraccins moi graves:

a) A colocacin de elementos das terrazas ocupando parte do carril de circulacin das calzadas.

b) A ocupacin total dunha beirarra que impida o paso dos pens e os obrigue a circular pola calzada.

c) A ocupacin do dominio pblico local sen autorizacin, pois supn a posta en perigo dos pens pola falta de verificacin municipal das sas condicins.

d) A colocacin na va pblica de aparellos de cocia que provoquen fumes ou cheiros, ao se tratar dunha actividade molesta e perigosa.

e) A comisin de 3 infraccins graves nun ano.

4.A comisin de infraccins ser sancionada con:

a) Infraccins leves: multa pecuniaria fixa de 120 .

b) Infraccins graves: multa pecuniaria de ata 1.500 .

c) Infraccins moi graves: multa pecuniaria de ata 3.000 .

5.O procedemento para sancionar ser o establecido no R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, e as sancins graduaranse segundo os criterios contidos no dito texto, atendendo s circunstancias previstas no ttulo XI da Lei 7/1985, segundo redaccin operada pola Lei 57/2003.

   
  TTULO CUARTO.MEDIDAS CAUTELARES  
 

CAPTULO PRIMEIRO.INMOBILIZACIN DO VEHCULO

Artigo 67.Supostos.

1.A Polica Local poder inmobilizar os vehculos que se encontren nos seguintes supostos:

a) O vehculo careza de autorizacin administrativa para circular, ben por non tela obtido ou porque fose obxecto de anulacin, declarada a sa perda de vixencia.

b) O vehculo presente deficiencias que constitan un risco especialmente grave para a seguridade viaria.

c) O condutor ou pasaxeiro non fagan uso do casco de proteccin, nos casos en que fose obrigatorio.

d) Tea lugar a negativa a efectuar as probas para a comprobacin do grao de impregnacin alcohlica, do consumo de psictropos, estupefacientes, estimulantes ou substancias anlogas, ou cando o resultado da proba sexa superior taxa regulamentariamente establecida.

e) O vehculo careza de seguro obrigatorio.

f) Se observe un exceso nos tempos de conducin ou unha minoracin nos tempos de descanso que sexan superiores ao 50 por cento dos tempos establecidos regulamentariamente, salvo que o condutor sexa substitudo por outro.

g) Se produza unha ocupacin excesiva do vehculo que supoa aumentar nun 50 por cento o nmero de prazas autorizadas, excluda a do condutor.

h) O vehculo supere os niveis de gases, fumes e rudo permitidos regulamentariamente segundo o tipo de vehculo.

i) Existan indicios racionais que poan de manifesto a posible manipulacin nos instrumentos de control.

j) Se detecte que o vehculo est dotado de mecanismos ou sistemas encamiados a eludir a vixilancia dos Axentes de Trfico e dos medios de control a travs da captacin de imaxes.

k) En calquera outra circunstancia que legalmente se estableza.

A inmobilizacin levantarase no momento no que cese a causa que a motivou. Nos supostos previstos no apartado 1, pargrafos g) h) e i) , a inmobilizacin s se levantar no suposto de que, trasladado o vehculo a un taller designado polo Axente da Autoridade, se certifique por aquel a desaparicin do sistema ou manipulacin detectada ou xa non se superen os niveis permitidos.

2.No suposto recollido no apartado 1, pargrafo e), estarase ao disposto no Texto refundido da lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulacin viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.

3.A inmobilizacin do vehculo producirase no lugar sinalado polos Axentes da Autoridade. Para estes efectos, o Axente poder indicar ao condutor do vehculo que contine circulando ata o lugar designado.

4.Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilizacin do vehculo sern por conta do condutor que cometeu a infraccin. No seu defecto, sern por conta do condutor habitual ou do arrendatario e, a falta de estes, do titular. Os gastos debern ser aboados como requirimento previo a levantar a medida de inmobilizacin, sen prexuzo do correspondente dereito de defensa e da posibilidade de repercutilos sobre a persoa responsable que dera lugar a que a Administracin adoptara a dita medida.

5.Se o vehculo inmobilizado fora utilizado en rxime de arrendamento, a inmobilizacin do vehculo substituirase pola prohibicin de uso do vehculo polo infractor.

6.O pago dos gastos a que fai referencia o apartado 4 deste artigo independente do pago da multa por infraccin normativa de trfico que, no seu caso, se tramite.

7.Para os efectos de inmobilizacin, utilizaranse os instrumentos mecnicos adecuados, que se determinen, colocando na parte superior da porta da condutor a advertencia na que se far constar informacin sobre o procedemento que se vai seguir.

8.A utilizacin destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehculo dar lugar ao pagamento dunha taxa segundo estableza a correspondente ordenanza fiscal.

CAPTULO SEGUNDO.RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA

Artigo 68.Retirada de vehculos.

1.A Autoridade encargada da xestin do trfico poder proceder, se o obrigado a iso non o fixera, retirada do vehculo da va e ao seu depsito no lugar que se designe nos seguintes casos:

a) Sempre que constita perigo, cause graves perturbacins circulacin de vehculos ou pens ou deteriore algn servizo ou patrimonio pblico.

b) En caso de accidente que impida continuar a sa marcha.

c) Cando, procedendo legalmente a inmobilizacin do vehculo, non houbese lugar adecuado para practicala sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

d) Cando, inmobilizado un vehculo de acordo co disposto no artigo 67, non cesasen as causas que motivaron a inmobilizacin.

e) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como zonas de aparcamento reservado para o uso de persoas con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinados usuarios e nas zonas reservadas carga e descarga.

g) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria ou de usos especficos reservados, coma a carga e descarga, taxis ou buses- sen colocar o distintivo que o autoriza.

2.Salvo nos casos de subtraccin ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada que se refire o apartado anterior sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que deber aboalos como requirimento previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de recurso que o asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehculo ou da infraccin que dese lugar retirada.

Artigo 69.Perigo para a circulacin.

Considerarase que un vehculo se encontra estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e nas sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade das sinales de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice da esquina da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura dos mesmos.

f) Na calzada, fora dos lugares permitidos.

g) Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 70.Perturbacin da circulacin.

Entenderase que o vehculo se encontra estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o borde oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado pola sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de trasporte pblico, sinalizada e delimitada.

j) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

k) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

l) Cando o estacionamento se efecte en medio da calzada.

m) Cando, sen estar includos nos pargrafos anteriores, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 71.Obstaculizacin dun servizo pblico.

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de contedores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorizacin.

Artigo 72.Perda ou deterioro do patrimonio pblico.

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioro do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboradas, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do municipio.

Artigo 73.Situacin de abandono e tratamento residual do vehculo.

1.A Autoridade municipal poder presumir razoablemente que un vehculo se encontra en situacin de abandono, e poder ordenar o traslado do vehculo a un Centro Autorizado de Tratamento de Vehculos para a sa destrucin e descontaminacin, nos seguintes casos:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fora depositado trala sa retirada da va pblica pola Autoridade competente.

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a un mes no mesmo lugar e presente danos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten as placas de matriculacin. Neste caso, ter o tratamento de residuo slido urbano de acordo coa normativa ambiental correspondente.

c) Cando recollido un vehculo como consecuencia de avara ou accidente deste nun recinto privado o seu titular non o retirou no prazo de dous meses.

Con anterioridade orde de traslado do vehculo, a administracin requirir ao seu titular advertndolle que, de non proceder sa retirada no prazo dun mes, procederase ao seu traslado ao Centro Autorizado de Tratamento.

1.No suposto previsto no apartado 1, pargrafo c), o propietario ou responsable do lugar ou recinto deber solicitar da Xefatura Provincial de Trfico a autorizacin para o tratamento residual do vehculo. Para estes efectos deber achegar a documentacin que acredite solicitar ao titular do vehculo a retirada do seu recinto.

2.Naqueles casos en que se estime conveniente, a Alcalda ou autoridade correspondente por delegacin, podern acordar a substitucin da destrucin do vehculo pola sa adxudicacin aos servizos de vixilancia e control do trfico, segundo a normativa vixente ao devandito efecto.

3.No suposto a) contemplado no apartado anterior e en aqueles vehculos que, anda tendo signos de abandono, mantean a placa de matriculacin ou dispoan de calquera signo ou marca visible que permita a identificacin do seu titular, requirirase a este, unha vez transcorridos os correspondentes prazos, para que no prazo de quince das retire o vehculo do depsito, coa advertencia de que en caso contrario, procederase ao seu tratamento como residuo slido urbano.

Artigo 74.Estacionamento en zona de horario limitado.

Os vehculos que ocupen unha praza de estacionamento con limitacin temporal podern ser retirados en calquera das circunstancias seguintes:

a) Cando o vehculo non tea colocado de forma visible no parabrisas do vehculo o distintivo de autorizacin.

b) Cando o tempo de ocupacin da praza exceda no triplo do que conste como autorizado no distintivo.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados, ocupando unha praza de estacionamento con limitacin temporal, podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

Artigo 75.Outros supostos de retirada.

Anda cando estn correctamente estacionados, a autoridade municipal poder retirar os vehculos da va pblica nas situacins seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realizacin dun acto pblico debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevexa a realizacin de labores de limpeza, reparacin ou sinalizacin da va pblica.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

O Concello deber advertir coa antelacin suficiente as referidas circunstancias, sempre que iso sexa posible, mediante a colocacin dos avisos necesarios.

Unha vez retirados, os vehculos sern conducidos ao lugar de depsito autorizado mis prximo, o que se por en coecemento dos seus titulares.

Artigo 76.Gastos.

Salvo as excepcins legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehculo da va pblica e a sa estancia no depsito sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que ter que pagalos ou garantir o pago como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de interposicin de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable da situacin que dea lugar retirada. A retirada do vehculo s poder facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 77.Suspensin da retirada dun vehculo.

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que a gra iniciase a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se encontraba, previo abono da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de gra e/ou inmobilizacin.

Artigo 78.Retirada de obxectos da va pblica.

1.Sern retirados inmediatamente da va pblica polo Concello todos aqueles obxectos que se encontren na mesma e non haxa persoa algunha que se faga responsable dos mesmos, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

2.De igual forma se actuar no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as como se o seu propietario se negara a retiralo de inmediato.

   
  TTULO QUINTO.DA RESPONSABILIDADE  
 

Artigo 79.Autora.

1.A responsabilidade das infraccins ao disposto na Lei de Seguridade Viaria, nos seus regulamentos e na presente Ordenanza, recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin. Non obstante:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehculo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehculo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro ser responsable pola non utilizacin do casco de proteccin polo pasaxeiro, as como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mnima esixida.

b) Igualmente, o condutor do vehculo ser responsable pola non utilizacin dos sistemas de retencin infantil, coa excepcin prevista no artigo 11.4 da LTCVMSV cando se trate de condutores profesionais.

c) Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente con el seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obriga imposta a estes que implica un deber de previr a infraccin administrativa que se impute aos menores. A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta.

d) Nos supostos nos que non tea lugar a detencin do vehculo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola inaccin recaer neste, salvo no suposto de que acreditase que era outro o condutor ou a subtraccin do vehculo.

e) Nos supostos nos que non tea lugar a detencin do vehculo e este non tivese designado un condutor habitual, ser responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigas impostas no artigo 9 bis da LTCVMSV.

f) Nas empresas de arrendamento de vehculos a curto prazo ser responsable o arrendatario do vehculo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurdica, corresponderanlle as obrigas que para o titular establece o artigo 9 bis da LTCVMSV. A mesma responsabilidade alcanzar aos titulares dos talleres mecnicos ou establecementos de compra-venda de vehculos polas infraccins cometidas cos vehculos mentres se atopen al depositados.

g) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no suposto de que constase no Rexistro de Vehculos, ser en todo caso responsable das infraccins relativas documentacin do vehculo, aos recoecementos peridicos e ao seu estado de conservacin, cando as deficiencias afecten a condicins de seguridade do vehculo.

h) O titular ou o arrendatario, no suposto de que constase no Rexistro de Vehculos, ser responsable das infraccins por estacionamento, salvo nos supostos nos que o vehculo tivese designado un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2.O disposto no presente artigo entenderase para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na Lei de seguridade viaria.

   
  TTULO SEXTO.PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 80.rgano competente.

Ser competencia da Alcalda, ou da Concellera na que aquela delegue, a imposicin das sancins por infraccin s normas de circulacin cometidas en vas urbanas, as como os preceptos contidos na presente Ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislacin vixente.

Artigo 81.Valor probatorio das denuncias dos axentes.

As denuncias dos Axentes da Polica Local, cando exerzan funcins de vixilancia e control da circulacin viaria darn fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometera, as como, no seu caso, da notificacin da denuncia, sen prexuzo do deber de aqueles de achegar todos os documentos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 82.Denuncias dos cidadns.

Calquera persoa poder formular denuncia das infraccins aos preceptos da presente Ordenanza que puidera observar.

A dita denuncia non ter presuncin de veracidade, pero se ratificada polo denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 83.Procedemento administrativo.

1.O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta Ordenanza rexerase polo que ao respecto establece a Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de Procedemento Sancionador en materia de Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria e normativa concordante. O rgano encargado da instrucin destes expedientes sancionadores ser a Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincia da Corua, con domicilio na Ra Archer Milton Huntington, n. 17, 15071-A Corua, en virtude de adhesin expresa deste Concello s bases para a prestacin de servizos en materia de sancins de trfico publicadas.

2.As infraccins normativa de utilizacin do domino pblico que non se rixa pola normativa citada no pargrafo anterior sern sancionadas seguindo o procedemento previsto no Ttulo IX da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do rxime xurdico das Administracins Pblicas e do procedemento administrativo comn, e no Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, e as sancins graduaranse segundo os criterios contidos nesas normas, atendendo s circunstancias previstas no Ttulo XI da Lei 7/1985, segundo redaccin operada pola Lei 57/2003. Neses supostos, o rgano encargado ser a unidade administrativa correspondente do Concello de Corcubin.

Artigo 84.Alegacins, escritos e recursos en materia de trfico e seguridade viaria.

1.Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de trfico podern presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolucin sancionadora. As alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores material e territorialmente competencia deste Concello podern presentarse nas oficinas de Rexistro da Deputacin Provincial da Corua e decretaranse Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico do devandito organismo. Cando se presenten nos rexistros, oficinas ou dependencias non designados expresamente na denuncia ou resolucin sancionadora, estes remitiranos Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua o mis axia posible.

2.Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 80 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, por realizar o pago voluntario da multa dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin, terase por concludo o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

b) Esgtase a va administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no da seguinte a aquel en que tea lugar o pago.

d) A firmeza da sancin na va administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o da seguinte.

3.Contra as resolucins sancionadoras ditadas pola Alcalda ou, no seu caso, rgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 81 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro estarase ao establecido nos seguintes apartados, segundo dispn o artigo 82 da devandita norma:

a) A resolucin sancionadora por fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 das naturais.

b) Contra as resolucins sancionadoras, poder interporse recurso de reposicin, con carcter potestativo, no prazo dun mes contado desde o da seguinte ao da sa notificacin. O recurso interporase ante o rgano que ditou a resolucin sancionadora, que ser o competente para resolvelo.

c) A interposicin do recurso de reposicin non suspender a execucin do acto impugnado nin a da sancin. No caso de que o recorrente solicite a suspensin da execucin, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se tern en conta na resolucin do recurso feitos, documentos e alegacins do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposicin regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolucin expresa no prazo dun mes, quedando expedita a va contencioso-administrativa.

4.Se o presunto infractor non formula alegacins nin paga con reducin no prazo de 20 das naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 81.5 LSV. A terminacin do procedemento pon fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte ao transcurso de trinta das naturais desde a notificacin da denuncia, polo que quedar aberta a va contencioso-aministrativa.

5.Sen prexuzo do disposto nos apartados anteriores, os interesados podern interpor calquera outro recurso que estimen procedente.

Artigo 85.Prescricin e caducidade en materia de trfico e seguridade viaria.

1.O prazo de prescricin das infraccins previstas na Lei de Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria, ser o de tres meses para as infraccins leves e o de seis meses para as infraccins graves e moi graves. O prazo de prescricin cntase a partir do da en que os feitos se cometeran.

2.A prescricin interrompese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a pescudar a sa identidade ou domicilio e se practiquen con proxeccin externa dependencia en que se orixine. Tamn se interrompe a prescricin pola notificacin efectuada de acordo co establecido nos artigos 76, 77 e 78 da Lei de Seguridade Viaria. O prazo de prescricin renovarase se o procedemento se paraliza durante mis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3.Se non se produciu a resolucin sancionadora transcorrido un ano desde a iniciacin do procedemento, producirase a sa caducidade e procederase ao arquivo das actuacins, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo rgano competente para ditar resolucin.Cando a paralizacin do procedemento se producise a causa do coecemento dos feitos pola xurisdicin penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolucin xudicial, renovarase o cmputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensin.

4.O prazo de prescricin das sancins consistentes en multa pecuniaria ser de catro anos e o das demais sancins ser dun ano, computados desde o da seguinte a aquel no que adquira firmeza en va administrativa a resolucin pola que se impoa a correspondente sancin. O cmputo e interrupcin do prazo de prescricin do dereito da Administracin para esixir o pago das sancins consistentes en multas pecuniarias se rexern polo disposto na Lei Xeral Tributaria.

Artigo 86.Conta das multas en materia de trfico e seguridade viaria.

1.As infraccins que puideran cometerse en materia de trfico e seguridade viaria contra o disposto na presente Ordenanza sern sancionadas coas multas previstas na Lei Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo II desta Ordenanza recllense, de acordo con dita norma, aquelas infraccins mis comns contra o Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, polo que se aproba o Texto Articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria, modificada pola Lei 18/2009, de 23 de novembro e contra o Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do Texto Articulado, as como contra a presente Ordenanza, as como o importe das sancins que corresponde s mesmas, sen prexuzo do establecido no pargrafo anterior.

2.Aquelas infraccins que non estando explicitamente previstas no Anexo da presente Ordenanza, atpense tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola Autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a) Infraccins leves: multa de 100 .

b) Infraccins graves: multa de 200 .

c) Infraccins moi graves: multa de 500 .

3.Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin de algunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente a dito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

4.A competencia para impor a suspensin do permiso ou licenza de conducin ou circulacin corresponde, en todo caso, ao Xefe Provincial de Trfico.

Artigo 87.Reducin e residencia en materia de trfico e seguridade viaria.

1.As multas impostas en aplicacin da normativa sobre trfico e seguridade viaria podern facerse efectivas cunha reducin do 50% sobre a conta que se consignara correctamente no Boletn de denuncia polo axente ou, no seu defecto, na notificacin posterior de dita denuncia realizada polo instrutor do expediente, sempre que dito pago se efecte durante os vinte das naturais seguintes a aquel no que tea lugar a citada notificacin. O abono anticipado coa reducin anteriormente sinalada implica a renuncia a formular alegacins e a terminacin do procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa. Asimesmo implica o esgotamento da va administrativa, sendo recorrible unicamente ante o orde xurisdicional contencioso-administrativo.

2.Cando o infractor non acredite a sa residencia legal en territorio espaol, o Axente denunciante fixar provisionalmente a conta da multa e, de non depositarse o seu importe, inmobilizar o vehculo.

Artigo 88.Pago das multas de trfico e seguridade viaria.

1.En virtude da delegacin de competencias en materia de recadacin de sancins de trfico acordada na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin do Concello de Corcubin de data 16/09/2009, en favor da Deputacin Provincial da Corua, aceptado en sesin ordinaria do Pleno da institucin provincial, o pago das multas en materia de trfico e seguridade viaria, tanto ordinario como anticipado, farase efectivo, ante o Servizo de Recadacin da Deputacin Provincial da Corua, a travs das entidades bancarias colaboradoras del, a travs da Oficina Virtual Tributaria no enderezo web www.dicoruna.es ou nas redes de caixeiros habilitados para o pago, as como en calquera outros lugares e medios de pago que habilite o devandito organismo para o pago dos ingresos de dereito pblico.

2.As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince das naturais seguintes data da firmeza da sancin.

3.Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, ser ttulo executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo rgano competente da administracin xestora.

Artigo 89.Responsables subsidiarios do pago de multas.

1.Os titulares dos vehculos cos que se cometeu unha infraccin sern responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehculo foi utilizado en contra da sa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehculo tea designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

d) Cando o vehculo tea designado un condutor habitual no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

2.A declaracin de responsabilidade subsidiaria e as sas consecuencias, includa a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadacin.

3.O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera

   
  DISPOSICINS   redacciones
 

DISPOSICIN ADICIONAL 1..O ESTACIONAMENTO ZONAS DE SERVIZOS ESPECIAIS

Tern a consideracin de zonas reservadas a estacionamento de servizos especiais:

Ra San Antonio (en zonas habilitadas o efecto)

Avda. da Via n. 1 (en zonas habilitadas o efecto)

Considranse infraccins do servizo de ordenacin e regulacin do estacionamento con limitacin temporal, durante o horario de actividade deste:

b) O estacionamento en zona de servizos especiais sen ttulo habilitante en calquera horario.

DISPOSICIN ADICIONAL 2..CUALIFICACIN DAS RAS

Ras de direccin unica:

Antonio Porra

Rafael Juan

Perigos

Travesa Rafael Juan-Constitucin

Clotilde Salomoni

Mrtires

Carreira do Conde

Pepe Mins

San Marcos (entre o cruce de Pepe Mins o n. 2 da Ra San Marcos)

As Mercedes

Grupo San Marcos (entre o cruce do 18/19 e cruce con Simn Tom Santos direccin este/oeste e entre o cruce do n. 19 e cruce con Simn Tom Santos n. 18/20 direccin norte/sur)

10 de marzo de 1972

Urbanizacin Praia de Quenxe (zona C)

DISPOSICIN FINAL

1.A presente ordenanza derroga o resto de normas do mesmo rango deste Concello, que se opoan, contradigan ou non desenvolvan debidamente o seu contido.

2.Esta ordenanza, cuxa redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin celebrada o da DD/MM/2014 entrar en vigor logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir da devandita data.

   
  ANEXO I  
 

CADRO DE INFRACCINS E SANCINS

No presente anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), as como o importe das sancins que lle corresponde a estas. No presente anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), as como o importe das sancins que lle corresponde a estas.

LENDA:

ART: artigo.

APART: apartado do artigo.

OPC: opcin dentro do apartado do artigo.

INF: cualificacin da infraccin:

L: leve

G: grave

MG: moi grave

Art.

Apart.

Opc.

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe reducido

Puntos

Art.

Apart.

Opc.

Art.

Apart.

Opc.

2

1

5A

Comportarse indebidamente na circulacin. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

3

1

5A

65

5

e

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

3

1

5B

65

4

m

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da va. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

3

1

5C

65

4

m

Conducir sen a dilixencia, precaucin e non distraccin necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

4

2

5A

65

4

n

Guindar, depositar ou abandonar sobre a va obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulacin, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as sas instalacins (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

4

2

5B

Guindar, depositar ou abandonar sobre a va obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulacin, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

4

3

5A

Instalar na va ou terreos algn aparato, instalacin ou construcin, anda que sexa con carcter provisional ou temporal, que poida entorpecer a circulacin (Detallar o aparato, instalacin ou construcin)

L

80

40

0

4

3

5B

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carcter provisional, que poidan entorpecer a circulacin

L

80

40

0

5

1

5A

Non facer desaparecer o antes posible un obstculo ou perigo sobre a va por quen o creara. (Detallar o obstculo creado).

L

80

40

0

5

1

5B

Non adoptar as medidas necesarias para advertir aos demais usuarios a existencia dun obstculo ou perigo creado na va polo propio denunciado.

L

80

40

0

5

3

5A

Non sinalizar de forma eficaz o obstculo ou perigo creado. (Detallar a sinalizacin empregada ou a sa falta).

L

80

40

0

5

6

5A

Deter, parar ou estacionar un vehculo de servizo de urxencia, asistencia mecnica ou de conservacin de estradas en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do trfico.

L

80

40

0

6

1

5A

65

4

n

Guindar ou depositar na va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan dar lugar producin de incendios.(Detallar o obxecto).

G

200

100

4

6

1

5B

65

4

n

Guindar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida producir accidentes de circulacin.

G

200

100

4

7

1

65

4

o

Non colaborar nas probas establecidas para a deteccin de emisins de rudos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

7

4

65

4

o

Producir fume con ocasin de queima de vertedoiros de lixo e residuos afectando va.

G

200

100

0

9

1

5A

Transportar no vehculo resinado un nmero de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupacin supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

9

1

5B

65

4

u

Transportar no vehculo un nmero de persoas excedendo en mis dun 50% o mximo de prazas autorizadas, excludo o condutor.

G

200

100

0

10

1

5A

Transportar persoas en emprazamentos distintos aos destinados e acondicionados para elas no vehculo

L

80

40

0

10

2

5A

Viaxar persoas nun vehculo destinado ao transporte de mercadoras ou cousas no lugar reservado carga.

L

80

40

0

12

1

5A

Circular das persoas nun ciclo en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

12

2

5B

65

4

i

Circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicins distintas s regulamentarias.

G

200

100

0

12

4

5A

Circular cunha motocicleta, vehculo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

14

1A

5A

65

4

r

Circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou comprometer a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

14

1C

5B

Circular cun vehculo cuxa carga produce po, rudo ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

14

1D

5C

Circular cun vehculo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalizacin, iluminacin, placas de matrcula, etc.

L

80

40

0

14

2

5A

Circular cun vehculo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

15

1

5A

Circular cun vehculo cuxa carga sobresae da proxeccin en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

15

5

5A

Circular cun vehculo transportando unha carga que sobresae da sa proxeccin en planta, sen adoptar as medidas precaucins para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da va.

L

80

40

0

15

6

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehculo.

L

80

40

0

15

6

5B

Circular cun vehculo, entre a posta e sada do sol ou baixo condicins meteorolxicas ou ambientais que diminen sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicins existentes)

L

80

40

0

15

7

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do glibo do vehculo.

L

80

40

0

16

5A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica, pudendo facelo fra da dita va,

L

80

40

18

1

5A

Conducir o vehculo sen manter a propia liberdade de movementos. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

18

1

5B

Conducir o vehculo descrito sen manter o campo de visin necesario para a conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

18

1

5C

Conducir un vehculo sen manter a atencin permanente na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

18

1

5D

Conducir un vehculo sen manter a posicin adecuada e que a mantean o resto de pasaxeiros (Detallar os feitos).

L

80

40

0

18

1

5E

Conducir un vehculo sen coidar a adecuada colocacin dalgn animal ou obxecto para que non interfira na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

18

1

5F

65

4

f

Circular cun vehculo utilizando o condutor dispositivos que diminan a obrigatoria atencin permanente conducin. (Detallar o dispositivo).

G

200

100

3

18

2

5A

65

4

f

Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos reprodutores de sons.

G

200

100

3

18

2

5B

65

4

g

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefona mbil, navegadores ou calquera outro sistema de comunicacin

G

200

100

3

19

1

5A

65

4

o

Conducir un vehculo cuxa superficie acristalada non lle permite ao seu condutor a visibilidade difana da va pola colocacin de lminas, adhesivos, cortinias, cristais tinxidos ou outros elementos non autorizados.

G

200

100

0

19

2

5A

65

4

o

Colocar nun vehculo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

20

1

5A

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,50 mg/l (para condutores en xeral, probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

6

20

1

5B

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c., que a regulamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr./l (para condutores en xeral).

MG

500

250

6

20

1

5C

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,30 mg/l (para condutores profesionais, de servizo de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

20

1

5D

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,60 gr./l (para condutores profesionais, de servizo de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

20

1

5E

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral en probas con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

20

1

5F

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral).

MG

500

250

4

20

1

5G

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servizo de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

20

1

5H

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servizo de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

21

1

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas de deteccin do grao de alcoholemia. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia do alcohol).

MG

500

250

6

21

1

5B

65

5

d

No someterse s probas de deteccin das posibles intoxicacins por alcohol estando implicado nun accidente de circulacin.

MG

500

250

6

27

1

5A

65

5

c

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias similares. (Detallar as condicins e os sntomas do denunciado)

MG

500

250

6

28

1b

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas para a deteccin de estupefacientes, psicotrpicos e substancias similares. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia deste tipo de substancias).

MG

500

250

6

29

1

5A

65

4

c

Non circular por unha va o mis preto posible ao bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular no sentido contrario.

G

200

100

0

29

1

5B

65

4

c

Circular por unha va de dobre sentido de circulacin sen arrimarse o mis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separacin lateral suficiente que permita cruzarse con seguridade con outro vehculo.

G

200

100

0

29

1

5C

65

4

c

Non circular pola va nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

29

2

5A

65

5

f

Circular pola esquerda nunha va de dobre sentido da circulacin, en sentido contrario ao establecido sen estar realizando manobra de adiantamento.

MG

500

250

6

30

1

5A

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo autombil.

G

200

100

0

30

1

5B

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo especial con MMA superior a 3.500 kg

G

200

100

0

30

1A

5C

65

5

f

Circular polo carril da esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e dous carrs separados ou non por marcas viarias

MG

500

250

6

30

1B

5D

65

5

f

Circular polo carril situado mis esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas viarias

MG

500

250

6

30

1B

5E

65

4

c

Utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas lonxitudinais descontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de direccin esquerda

G

200

100

0

36

1

5A

65

4

c

Non circular pola beirava transitable da sa dereita, cun vehculo obrigado a facelo. (Detallar o tipo de vehculo).

G

200

100

0

36

2

5A

65

4

z

Circular en posicin paralela con vehculos prohibidos expresamente para isto.

G

200

100

0

37

1

5A

65

5

l

Circular sen autorizacin contravindo a ordenacin determinada pola autoridade competente por razns de fluidez ou seguridade do trfico

MG

500

250

0

37

1

5B

65

4

c

Circular por unha va cerrada ao trfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibicin total ou parcial de acceso ao devandito tramo ou va por parte da Autoridade competente, por razns de fluidez ou seguridade na circulacin.

G

200

100

0

37

1

5C

65

5

f

Circular en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razns de seguridade e fluidez no trfico.

MG

500

250

6

37

2

5A

Circular por unha va contravindo a restricin ou limitacin da circulacin a determinados vehculos ordenada pola autoridade competente para evitar o entorpecemento da dita va e garantir a sa fluidez.

L

80

40

0

39

2

5A

65

5

f

Circular cun vehculo sometido a restricins de circulacin, en sentido contrario ao estipulado pola autoridade .

MG

500

250

6

39

4

5A

65

4

j

Circular contravindo as restricins temporais circulacin impostas polos axentes encargados da vixilancia do trfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulacin.

G

200

100

4

39

5

5A

65

5

l

Circular co vehculo resinado dentro dos itinerarios e prazos obxecto de restricins impostas pola autoridade competente, carecendo da autorizacin especial correspondente.

MG

500

250

0

40

1

5A

65

4

e

Circular por un carril reversible sen levar acendida a luz de cruzamento regulamentario.

G

200

100

0

40

2

5A

65

5

f

Circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado.

MG

500

250

6

41

1

5A

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, cun vehculo non autorizado regulamentariamente.

G

200

100

0

41

1

5B

65

4

c

Circular en sentido contrario ao estipulado (Circular polo carril habilitado invadindo o contiguo en sentido contrario, ou circular por este invadindo o habilitado).

G

200

100

0

41

1

5C

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, sen luz de cruzamento.

G

200

100

0

41

1

5D

65

4

c

Circular por un carril contiguo ao habilitado en sentido contrario ao habitual, sen levar acendida a luz de cruzamento .

G

200

100

0

41

1

5E

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin en sentido contrario ao habitual.

G

200

100

0

41

1

5F

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin ao sentido normal.

G

200

100

0

41

1

5G

65

4

c

Circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou mbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual.

G

200

100

0

42

1

5A

65

4

c

Circular por un carril adicional sen levar acendida a luz de cruzamento.

G

200

100

0

42

1

5B

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal de circulacin desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

42

1

5C

65

4

m

Desprazarse lateralmente desde un carril destinado ao sentido normal de circulacin a un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

42

1

5D

65

5

f

Circular polo carril adicional en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

42

1

5E

65

5

c

Circular polo carril adicional alterando os elementos de balizamento.

G

200

100

0

43

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado nunha va de dobre sentido de circulacin onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de gua.

MG

500

250

6

43

2

5A

65

5

f

Circular por unha praza , glorieta ou encontro de vas, en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

44

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado en va dividida en mis dunha calzada

MG

500

250

6

46

1

5A

65

4

m

Circular cun vehculo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (debern indicarse sucintamente tales circunstancias: presenza de pens, ciclistas, etc)

G

200

100

0

49

1

5A

65

4

m

Circular a velocidade anormalmente reducida sen causa xustificada, entorpecendo a circulacin

G

200

100

0

53

1

5A

65

4

m

Reducir considerablemente a velocidade, sen advertrllelo previamente aos demais usuarios.

G

200

100

0

53

1

5B

65

4

m

Reducir bruscamente a velocidade con risco de colisin para os vehculos que o seguen.

G

200

100

0

54

1

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen deixar espazo libre para que lle permita deterse, sen colidir, en caso de freada brusca do que o precede.

G

200

100

4

54

2

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalizar o propsito de adiantalo, cunha separacin que non permite sa vez ser adiantado con seguridade.

G

200

100

0

54

2

5C

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalar o seu propsito de adiantalo, mantendo unha separacin inferior a 50 metros. (Aplicable a vehculos e conxuntos de vehculos de lonxitude superior a 10 mts).

G

200

100

0

55

1

5A

65

5

g

Realizar unha proba competitiva ou deportiva na va sen autorizacin.

MG

500

250

0

55

1

5B

65

5

g

Realizar unha marcha ciclista na va pblica sen autorizacin.

MG

500

250

0

55

2

5A

65

5

g

Realizar unha carreira ou competicin entre vehculos sen autorizacin.

MG

500

250

6

56

1

5A

65

4

c

Non ceder o paso en interseccin, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente.

G

200

100

4

57

1

5A

65

4

c

Non cederlle o paso nunha interseccin a un vehculo que se aproxima pola sa dereita , obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

4

57

1B

5B

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que circula por ras.

G

200

100

4

57

1C

5C

65

4

c

Acceder a unha glorieta sen cederlle o paso a un vehculo que circula por ela.

G

200

100

4

58

1

5A

65

4

c

Non mostrar con suficiente antelacin, pola sa forma de circular e especialmente coa reducin paulatina de velocidade, que vai ceder o paso nunha interseccin.

G

200

100

0

59

1

5A

65

4

c

Entrar nunha interseccin quedando detido de forma que impida a circulacin transversal.

G

200

100

0

59

1

5B

65

4

c

Entrar nun paso para pens quedando detido de forma que impide a circulacin dos pens .

G

200

100

0

59

1

5C

65

4

c

Entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulacin dos ciclistas.

G

200

100

0

59

2

5A

65

5

c

Ter detido o vehculo en interseccin regulada por semforo, obstaculizando a circulacin e non sar o antes posible pudendo facelo.

G

200

100

0

60

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

60

4

5A

65

4

c

Non colocarse detrs doutro vehculo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparacin da va, intentando superala sen seguir o vehculo que ten diante

G

200

100

0

60

5

5A

65

4

c

Non seguir as indicacins do persoal destinado a regular o trfico en tramos sinalizados en obras.

G

200

100

0

61

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso nun estreitamento de calzada sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

62

1

5A

65

4

c

Non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehculo que regulamentariamente deba dar marcha atrs.

G

200

100

0

63

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso en tramo estreito de gran pendente.

G

200

100

0

64

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso establecida dos condutores respecto de pens e animais, cando se cortan as sas traxectorias.

G

200

100

0

64

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, implicando risco para estes. (Detallar o risco).

G

200

100

4

64

5C

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, sen risco para estes.

G

200

100

0

65

5A

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens implicando risco para estes. (Detallar o risco).

G

200

100

4

65

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens, sen risco para estes.

G

200

100

0

68

1

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucins precisas para non pr en perigo aos demais usuarios. (Detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

68

2

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario en servizo urxente sen advertir a sa presenza mediante a utilizacin dos sinais luminosos e acsticos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

68

2

5B

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario utilizando sinais acsticos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

69

5A

65

4

c

Non facilitar o paso a un vehculo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a sa proximidade.

G

200

100

0

69

5B

64

4

c

Non deter o vehculo coas debidas precaucins no lado dereito da calzada, cando un vehculo policial manifesta a sa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

72

1

5A

65

4

c

Incorporarse circulacin sen ceder o paso a outro vehculo obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

72

4

5A

65

4

c

Incorporarse calzada procedente dun carril de aceleracin sen ceder o paso a outro vehculo, obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

73

1

5A

Non facilitar a incorporacin circulacin doutro vehculo.

L

80

40

0

73

1

5B

Non facilitar a incorporacin circulacin dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

74

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen advertrllelo con suficiente antelacin aos condutores dos vehculos que circulan detrs do seu.

G

200

100

0

74

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de direccin esquerda con perigo para os vehculos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

74

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

74

2

5A

65

4

c

Cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

75

1

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de cambio de direccin con suficiente antelacin.

G

200

100

0

75

1

5B

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen colocar o vehculo no lugar adecuado.

G

200

100

0

76

1

5A

65

4

c

Realizar un cambio de direccin co vehculo resinado sen adoptar as precaucins necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

76

2

5A

65

4

c

Non situarse dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro esquerda, cando non exista carril especialmente acondicionado para isto.

G

200

100

0

78

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido sen advertrllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

78

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de sentido da marcha creando unha situacin de perigo para os demais usuarios da va. (Detallar o perigo).

G

200

100

3

78

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha, entorpecendo ou obstaculizando a circulacin

G

200

100

0

79

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido. (Detallar a manobra).

G

200

100

3

80

1

5A

65

4

c

Circular cara a atrs podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

80

2

5A

65

4

c

Circular cara a atrs durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

80

2

5B

65

4

c

Circular cara a atrs invadindo un cruce de vas para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

80

4

5A

65

5

f

Circular marcha atrs en sentido contrario ao estipulado. (Detallar a distancia percorrida).

MG

500

250

6

81

1

5A

65

4

c

Efectuar a manobra de marcha atrs sen adoptar as precaucins necesarias para non causar perigo ao resto de usuarios da va.

G

200

100

0

81

2

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de marcha atrs coa sinalizacin regulamentaria.

G

200

100

0

81

3

5A

65

4

c

Non efectuar a manobra de marcha atrs coa mxima precaucin (indicar en qu consiste a falta de precaucin).

G

200

100

0

82

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

82

2

5B

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que o seu condutor estea indicando claramente o seu propsito de desprazarse lateralmente esquerda.

G

200

100

0

83

1

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo en calzada de varios carrs no mesmo sentido de circulacin permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehculos que circulan detrs mis velozmente.

G

200

100

0

83

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo cambiando de carril cando a densidade de circulacin tal que os vehculos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

84

1

5A

65

4

c

Efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelacin.

G

200

100

0

84

1

5B

65

4

c

Efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario, obrigndoos a frear bruscamente.

G

200

100

4

84

1

5C

65

4

c

Efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

84

1

5D

65

4

c

Adiantar a varios vehculos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

84

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada circulacin en sentido contrario.

G

200

100

0

84

3

5A

65

4

c

Adiantar cando outro vehculo que o segue iniciou a manobra de adiantamento.

G

200

100

0

85

1

5A

65

4

c

Adiantar a sen levar durante a execucin da manobra unha velocidade notoriamente superior do vehculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

85

1

5B

65

4

c

Adiantar a outro vehculo sen deixar entre ambos unha separacin lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra.

G

200

100

0

85

2

5A

65

4

c

Non volver sa man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificultar a sa finalizacin con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

85

2

5B

65

4

c

Desistir do adiantamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

100

0

85

3

5C

65

4

c

Adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

85

3

5D

65

4

c

Adiantar reintegrndose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

85

4

5B

65

4

c

Adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (Detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

86

1

5A

65

4

c

Non cinxirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehculo que o segue do propsito de adiantalo.

G

200

100

0

86

2

5A

65

4

c

Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado.

G

200

100

4

86

2

5B

65

4

c

Efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado. (Detallar a manobra).

G

200

100

4

86

2

5C

65

4

c

Non diminur a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situacin de perigo.

G

200

100

0

86

3

5A

65

4

c

Non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (Detallar as circunstancias).

G

200

100

0

87

1A

5A

65

4

c

Adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(Detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

87

1A

5B

65

4

c

Adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

87

1A

5C

65

4

c

Adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade dispoible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

87

1A

5D

65

4

c

Adiantar detrs dun vehculo que realiza a mesma manobra e que impide, polas sas dimensins a visibilidade da parte dianteira da va.

G

200

100

0

87

1B

5E

65

4

c

Adiantar nun paso para pens sinalizado como tal.

G

200

100

0

87

1B

5F

65

4

c

Adiantar nunha interseccin con va para os ciclistas.

G

200

100

0

87

1C

5G

65

4

c

Adiantar nunha interseccin sen que concorran as excepcins que o permiten.

G

200

100

0

87

1D

5H

65

4

c

Adiantar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal S-5 (Tnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

87

1D

5I

65

4

c

Adiantar nun paso inferior non que s se dispoa dun carril para o sentido de circulacin do vehculo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

88

1

5A

65

4

c

Pasar a un vehculo inmobilizado por causas alleas ao trfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que est prohibido adiantar, ocasionando perigo. (Detallar o perigo).

G

200

100

0

88

1

5B

65

4

c

Adiantar ao condutor do vehculo, pen ou animal resinado sen cerciorarse de poder realizar a manobra sen perigo, creando unha situacin de risco, tendo en conta a velocidade que circulaba aquel.

G

200

100

0

91

1

5A

Parar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos)

L

80

40

0

91

1

5B

Estacionar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuario (especificar feitos)

L

80

40

0

91

2

5A

65

4

d

Parar un vehculo de tal forma que impide a incorporacin circulacin doutro vehculo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

91

2

5B

65

4

d

Parar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

G

200

100

0

91

2

5C

65

4

d

Estacionar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

91

2

5D

65

4

d

Parar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos rebaixados para dicapacitados fsicos.

G

200

100

0

91

2

5E

65

4

d

Estacionar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida.

G

200

100

0

91

2

5F

65

4

d

Parar un vehculo en mediana, separador, illa ou outro elemento de canalizacin do trfico

G

200

100

0

91

2

5G

65

4

d

Estacionar un vehculo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilizacin.

G

200

100

0

91

2

5H

65

4

d

Estacionar un vehculo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

91

2

5I

65

4

d

Estacionar un vehculo nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

91

2

5J

65

4

d

Estacionar o vehculo constitundo un perigo ou obstaculizando gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais (deber indicarse o perigo ou grave obstculo creado)

G

200

100

0

92

2

5A

Estacionar o vehculo de forma que non permite a mellor utilizacin do restante espazo dispoible

L

80

40

0

92

3

5A

Abandonar o posto de condutor do vehculo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poa en movemento

L

80

40

0

94

1A

5A

65

4

d

Parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

94

1A

5B

65

4

d

Parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

94

1A

5C

65

4

d

Parar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5).

G

200

100

0

94

1A

5D

65

4

d

Parar nun paso inferior

G

200

100

0

94

1B

5E

65

4

d

Parar nun paso a nivel

G

200

100

0

94

1B

5F

65

4

d

Parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

94

1B

5G

65

4

d

Parar nun paso para pens.

G

200

100

0

94

1C

5H

Parar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

80

40

0

94

1C

5I

65

4

d

Parar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servizo de determinados usuarios.

G

200

100

0

94

1D

5K

65

4

d

Parar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

94

1E

5L

65

4

d

Parar preto ou enriba dos rales do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

94

1F

5M

65

4

d

Parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios.

G

200

100

0

94

1F

5N

65

4

d

Parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

94

1H

5O

65

4

d

Parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

94

1H

5P

65

4

d

Parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

94

1I

5Q

65

4

d

Parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

94

1J

5R

65

4

d

Parar en zona sinalizada para uso exclusivo de minsvalidos

G

200

100

0

94

1J

5S

65

4

d

Parar en zona sinalizada como paso para pens.

G

200

100

0

94

2A

5A

65

4

d

Estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

94

2A

5B

65

4

d

Estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

94

2A

5C

65

4

d

Estacionar en tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5)

G

200

100

0

94

2A

5D

65

4

d

Estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

94

2A

5E

65

4

d

Estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

94

2A

5F

65

4

d

Estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

94

2A

5G

Estacionar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

90

45

0

94

2A

5H

Estacionar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servizo de determinados usuarios

L

90

45

0

94

2A

5J

65

4

d

Estacionar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultado o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

94

2A

5K

65

4

d

Estacionar preto ou enriba dos ras do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

94

2A

5L

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios

G

200

100

0

94

2A

5M

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deber indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

94

2A

5

65

4

d

Estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

94

2A

5O

65

4

d

Estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

94

2A

5P

65

4

d

Estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

94

2A

5Q

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

94

2A

5R

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada como paso para pens

G

200

100

0

94

2B

5S

33

i

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

90

45

0

94

2B

5T

33

j

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, mantendo estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza municipal

L

90

45

0

94

2C

5U

33

c

Estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

90

45

0

94

2D

5V

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

94

2E

5X

65

4

d

Estacionar sobre a beirarra, paseo e demais zonas destinadas ao paso de pens (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

94

2F

5Y

Estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

90

45

0

94

2G

5Z

65

4

d

Estacionar en dobre fila

G

200

100

0

95

2

5A

65

4

c

Non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte mbil que se encontre pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

25

b

Parar en dobre fila sen deixar libre un carril en ras de sentido nico de circulacin ou dous en ras en dous sentidos, con trfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

25

Parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. Detallar o suposto).

L

80

40

0

33

b

Estacionar un vehculo nun mesmo lugar da va pblica por un tempo superior ao mximo autorizado no art 33.b) da OMT.

L

90

45

0

33

d

Estacionar en zona reservada para aparcamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais

L

80

40

0

33

k

Estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada

L

80

40

0

33

Estacionar un vehculo na va pblica, exhibindo carteis para a sa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

98

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo resinado entre o ocaso e a sada do sol emitindo luz un s proxector do vehculo

G

200

100

0

98

3

5A

Circular cunha bicicleta sen levar dispositivos reflectantes sendo obrigatorio o uso de iluminacin. (Detallar as circunstancias).

L

80

40

0

99

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo entre o ocaso e a sada do sol sen levar acesas as luces de posicin

G

200

100

0

99

1

5B

65

4

e

Circular sen levar acendidas as luces de posicin cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

99

1

5C

65

4

e

Circular sen levar acendida a iluminacin de glibo cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

100

2

5A

65

4

e

Utilizar as luces de largo alcance ou de estrada encontrndose parado ou estacionado o vehculo obxecto de denuncia.

G

200

100

0

100

2

5B

Utilizar as luces en forma de escintileos con fins distintos aos previstos regulamentariamente.

L

80

40

0

100

4

5A

65

4

e

Circular coa luz de longo alcance ou de estrada producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

101

1

5A

65

4

e

Circular entre o ocaso e a sada do sol sen levar acendida a iluminacin regulamentaria.

G

200

100

0

101

1

5B

Circular cunha bicicleta por unha va urbana insuficientemente iluminada, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

L

80

40

0

101

1

5C

65

4

e

Circular co vehculo por tnel, paso inferior ou tramo de va afectado por sinal de tnel suficientemente iluminado sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

101

3

5A

65

4

e

Circular coa iluminacin de curto alcance ou cruzamento producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

102

1

5A

65

4

e

Non substitur a iluminacin de estrada pola de cruzamento ou curto alcance producndolles escintileos a outros usuarios, xa sexa de fronte ou polos espellos retrovisores.

G

200

100

0

103

1

5A

65

4

e

Non levar iluminada a placa posterior de matrcula do vehculo en condicins que fan obrigatorio o uso da iluminacin.

G

200

100

0

104

1

5A

65

4

e

Circular durante o da cunha motocicleta sen levar acendida a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

104

1

5B

65

4

e

Circular durante o da co vehculo resinado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

104

1

5C

65

4

e

Circular durante o da co vehculo resinado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

105

1

5A

65

4

e

Non ter acendidas as luces de posicin, ou glibo se o caso un vehculo inmobilizado, estando obrigado a isto.

G

200

100

0

105

2

5A

65

4

e

Parar nunha va insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces de posicin.

G

200

100

0

106

1

5A

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posicin (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

106

1

5B

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de glibo (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

106

2

5A

65

4

e

Non utilizar a iluminacin antinboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicins que diminen sensiblemente a visibilidade. (Detallar as condicins).

G

200

100

0

106

2

5B

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable.

G

200

100

0

106

2

5C

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable, producndolles escintileos aos demais usuarios da va.

G

200

100

0

108

1

5A

65

4

c

Non advertir o condutor do vehculo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da va as manobras efectuadas co dito vehculo con ningn tipo de sinais pticas.

G

200

100

0

109

1

5A

Non sinalizar coa antelacin suficiente a realizacin dunha manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

109

2

5A

Manter a advertencia luminosa despois de finalizar a manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

109

2

5C

65

4

m

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado na va.

G

200

100

0

109

2

5D

65

4

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminan sensiblemente a visibilidade.

G

200

100

0

109

2

5E

65

4

Non sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

G

200

100

0

110

2

5A

Utilizar os sinais acsticos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

113

5A

65

4

e

Non advertir a presenza dun vehculo ou transporte especial mediante a utilizacin dos sinais regulamentarios.

G

200

100

0

114

1

5A

Circular coas portas do vehculo abertas.

L

80

40

0

114

1

5B

Abrir as portas do vehculo antes da sa completa inmobilizacin.

L

80

40

0

114

1

5C

Abrir as portas do vehculo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

114

1

5D

Abrir as portas sen asegurarse previamente da presenza de ciclistas.

L

80

40

0

115

1

5A

Non apagar o motor o condutor dun vehculo que se encontre detido no interior dun tnel ou lugar pechado ou recargando.

L

80

40

0

115

3

5B

Realizar a manobra de recarga, con sistemas electrnicos acendidos, luces acendidas, ou telfonos mbiles.

L

80

40

0

117

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor o vehculo o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

117

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro do vehculo, maior de 12 anos e con altura superior a 135 cm, o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

0

117

2

5A

65

4

h

Circular cun menor de 12 anos e cunha altura inferior a 135 cm, no asento dianteiro do vehculo, que non utiliza un dispositivo de suxeicin homologado para o efecto, correctamente abrochado

G

200

100

0

117

2

5B

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sua talla e peso correctamente abrochado.

G

200

100

0

117

2

5C

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm e inferior a 150 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sa talla e peso, ou cinto de seguridade, correctamente abrochado.

G

200

100

0

117

2

5D

65

4

h

Circular cun menor de tres anos, utilizando un dispositivo de retencin orientado cara a atrs sen ter desactivado o airbag frontal instalado no asento do pasaxeiro correspondente.

G

200

100

0

117

2

5E

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non utiliza un sistema de suxeicin homologado adaptado sa talla e peso, correctamente abrochado.

G

200

100

0

117

4

5A

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non est provisto de dispositivos de seguridade

G

200

100

0

117

4

5B

65

4

h

Circular cun neno maior de tres anos que non alcanza os 135 cm de estatura non ocupando o correspondente asento traseiro no vehculo obxecto de denuncia (describir circunstancias concretas dos feitos denunciados)

G

200

100

0

118

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor, ou facelo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar si se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

3

118

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro, ou utilizalo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar si se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

0

118

3

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

3

118

3

5B

65

4

h

Non utilizar o ocupante do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

0

121

1

5A

Transitar un pen polo arcn, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

121

1

5B

Transitar un pen pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

121

4

5A

Circular pola calzada con monopatns, patns ou aparatos similares.

L

80

40

0

121

5

5A

65

4

c

Circular cun vehculo por zona peonil.

G

200

100

0

124

1

5A

Atravesar a calzada un pen por lugar distinto ao acondicionado para isto, existindo o dito lugar nas inmediacins.

L

80

40

0

127

2

5A

Deixar animais sen custodia na va pblica ou nas sas inmediacins.

L

80

40

0

129

2

5A

65

4

d

Deter o vehculo creando un novo perigo para a circulacin, estando implicado nun accidente de trfico

G

200

100

0

129

2

5B

65

4

q

Non facilitar a sa identidade nin os datos do vehculo solicitados polos afectados nun accidente de circulacin, estando implicado nel .

G

200

100

0

130

1

5A

Non sinalizar convenientemente o obstculo creado na calzada en caso de accidente ou avara o vehculo ou no caso de cada da sa carga (deber indicarse, no seu caso, a sinalizacin empregada)

L

80

40

0

130

1

5B

Non adoptar o condutor dun vehculo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirada no menor tempo posible, obstaculizando a circulacin (debern indicarse, de ser o caso, as medidas adoptadas),

L

80

40

0

130

2

5A

Non procurar a colocacin do vehculo ou a sa carga no lugar onde cause menor obstculo circulacin, despois de quedar o mesmo inmobilizado na ra ou caer a sa carga sobre a dita ra.

L

80

40

0

130

3

5A

Non empregar ou non empregar adecuadamente os dispositivos de presinalizacin de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilizacin do vehculo ou cada da sa carga na calzada.

L

80

40

0

130

5

5A

Remolcar un vehculo con outro non destinado para ese fin.

L

80

40

0

139

3

5A

65

6

a

Non comunicarlle ao rgano responsable da xestin de trfico a realizacin de obras na va pblica, antes do seu inicio.

MG

3000

0

139

4

5A

65

6

a

Incumprir as instrucins ditadas polo rgano responsable da xestin de trfico con ocasin da realizacin e sinalizacin de obras na va pblica (Detallar o incumprimento).

MG

3000

0

142

2

5A

65

6

a

Instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalizacin nunha va sen permiso e sen causa xustificada (indicar o sinal ou sinais instalados, retirados, trasladados, ocultados ou modificados).

MG

3000

0

143

1

5A

65

4

j

Non obedecer os sinais ou as ordes dos axentes que regulan a circulacin. (Detallar o incumprimento).

G

200

100

4

144

1

5A

65

4

c

Non respectar as instrucins de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable,

G

200

100

0

144

2

5A

65

4

c

Non respectar a prohibicin de paso establecida por un sinal de balizamento fixo ou variable. (Detallar o sinal)

G

200

100

0

145

-

5A

65

4

k

Non respectar o pen a luz vermella dun semforo.

G

200

100

0

146

-

5A

65

4

k

Non respectar o condutor dun vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo

G

200

100

4

146

-

5B

65

4

c

Non respectar o condutor dun vehculo o sentido e direccin ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semforo

G

200

100

0

147

-

5A

65

4

k

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse ante a luz vermella dun semforo circular

G

200

100

4

147

-

5B

65

4

l

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse indicada nun sinal de detencin obrigada ou ceda o paso.

G

200

100

4

151

2

5A

65

4

l

Non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

151

2

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal de STOP.

G

200

100

4

152

-

5A

65

4

c

Non obedecer un sinal de circulacin prohibida.

G

200

100

0

152

-

5B

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehculos.

L

80

40

0

152

-

5C

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehculos de motor

L

80

40

0

152

-

5D

Non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a qu vehculos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

153

-

5A

Non obedecer un sinal de restricin de paso. (Detallar o sinal).

L

80

40

0

154

-

5A

65

4

a,c,

Non obedecer un sinal de prohibicin ou restricin. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

154

-

5B

Non obedecer un sinal de prohibicin o restricin. (Detallar o sinal)

L

80

40

0

155

-

5A

65

4

c,e,h

Non obedecer un sinal de obriga. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

159

-

5A

65

4

d

Non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar (S-17)

G

200

100

0

159

-

5B

Non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

159

-

5C

Non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para Taxis (S-18)

L

80

40

0

159

-

5D

Non respectar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19)

L

80

40

0

159

-

5E

Non respectar as precaucins requiridas pola proximidade de establecementos mdicos (S-23)

L

80

40

0

160

-

5A

65

4

c

Circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

160

-

5B

65

4

c

Circular por un carril reservado para bicicletas ou va ciclista

G

200

100

0

160

-

5C

Incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (Detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

167

-

5A

65

4

c

Non respectar unha lia lonxitudinal continua.

G

200

100

0

167

-

5B

65

4

c

Circular sobre unha lia lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

168

-

5A

65

4

c

Non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

169

-

5A

65

4

l

Non ceder o paso a outros vehculos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

169

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de STOP.

G

200

100

4

170

-

5A

65

4

c

Circular por un carril ou zona reservada para determinados vehculos e sinalizada como tal. (Detallar a reserva).

G

200

100

0

170

-

5B

Entrar nunha zona excluda da circulacin (cebreado) enmarcada con lia continua.

L

80

40

0

171

-

5A

Non respectar ma indicacin dunha marca viaria de cor amarela. (Detallar a marca).

L

80

40

0

12

3

Ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

L

80

40

0

41

3

5A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica existindo lugar habilitado para isto dentro dos establecementos .

L

80

40

0

41

3

5B

Realizar a carga ou descarga dun vehculo superando o tempo mximo autorizado.

L

80

40

0

41

3

5C

Depositar mercancas na va, beirarras, beiravas ou zonas peons, durante as operacins de carga ou descarga.

L

80

40

0

41

3

5D

Realizar operacins de carga ou descarga fra do horario habilitado pola autoridade municipal.

L

80

40

0

9bis

1

5A

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Dobre infraccin orixinal

-

0

9

1

5B

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Triplo infraccin orixinal

-

0

9

1

5C

65

4

v

Non impedir o titular, o arrendatario a longo prazo ou o condutor habitual que o vehculo sexa conducido por quen nunca obtivo o permiso ou a licenza de condicin correspondente

G

200

100

0

9bis

2

5A

65

4

p

Circular cun vehculo cuxas placas de matrcula presentan obstculos que impiden ou dificultan a sa lectura e identificacin (Detallar se existe obstculo, falta de visibilidade ou inexistencia de placas)

G

200

100

0

65

5

5A

65

5

h

Conducir co vehculo resinado levando instalado un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

6000

-

6

65

6

5A

65

6

d

Instalar un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

3000

-

0

Norma

Art.

Apart.

Opc.

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif.

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art.

Apart.

Opc.

CIR

50

1

5A

1

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

2

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

3

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

4

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

5

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

6

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

7

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

8

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

9

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

10

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

11

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

12

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

13

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

14

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

15

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

16

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

17

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

18

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

19

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

20

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

21

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

22

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

23

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

24

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

25

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

26

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

27

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

28

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

29

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

30

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

31

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

32

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

33

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

34

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

35

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

36

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

37

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

38

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

39

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

40

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

41

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

42

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

43

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

44

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

45

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

46

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

47

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

48

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

49

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

50

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

Norma

Art.

Apart.

Opc.

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art.

Apart.

Opc.

CIR

52

1

5A

1

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

2

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

3

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

4

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

5

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

6

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

7

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

8

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

9

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

10

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

11

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

12

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

13

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

14

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

15

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

16

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

17

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

18

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

19

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

20

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

21

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

22

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

23

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

24

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

25

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

26

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

27

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

28

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

29

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

30

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

31

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

32

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

33

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

34

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

35

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

36

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

37

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

38

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

39

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

40

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

41

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

42

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

43

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

44

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

45

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

46

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

47

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

48

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

49

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

50

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

missing

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrar en vigor logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir da devandita data, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios