Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POR ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DAS BEIRARRAS E RESERVAS DE VA PBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE

Publicación provisional : 05-12-1998 BOP N 280 -- Publicación definitiva : 02-02-1999 BOP N 26
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME
 - Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE
 - Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN
 - Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE
 - Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 7 .- RESPONSABLES
 - Artigo 8 .- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
 - Artigo 10 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICIN FINAL
 - NOTA ADICIONAL
   
  Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME  
 

1. Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de acordo co previsto no artigo 20,3,h) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, establece a taxa por entrada de vehculos a travs das beirarras e reservas de va pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase, que se regular pola presente ordenanza, redactada conforme 6 disposto no artigo 16 da Lei 39/88 citada.

2. Ser obxecto deste tributo:

a) A entrada ou paso de vehculos e carruaxes nos edificios e solares.

b) A reserva de espacios nas vas e terreos de uso pblico para entrada ou paso de vehculos e carruaxes nos edificios e solares (vao permanente).

c) A reserva de espacios nas vas e terreos de uso pblico para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercadoras de calquera clase (reserva especial).

   
  Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE  
 

Est constitudo pola realizacin sobre a va ou terreos de uso pblico de calesquera dos aproveitamentos enumerados no nmero 2 do artigo 1 desta ordenanza, e a obrigacin de contribur nace dende o momento en que o aproveitamento se inicie.

   
  Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN  
 

O tributo considerarase retribudo iniciarse algn dos aproveitamentos obxecto desta ordenanza, e anualmente, o 1 de xaneiro de cada ano, esixndose previamente odepsito total do seu importe, ags nos perodos anuais sucesivos alta inicial.

   
  Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS  
 

Estn solidariamente obrigados pagamento, en concepto de contribuntes:

a) As persoas naturais ou xurdicas titulares da respectiva licencia municipal.

b) Os propietarios dos inmobles onde se houberan establecido as entradas ou pasos de carruaxes.

c) As empresas, entidades ou particulares beneficiarios dos aproveitamentos enumerados nos apartados b) e c) do artigo 1 nmero 2 desta ordenanza.

   
  Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE  
 

Tomarase como base do presente tributo o nmero de vehculos de turismo, camins e calquera vehculo de motor, as como carros agrcolas e de calquera natureza, que entren ou pasen a local destinado a garaxe ou a espacios de estacionamento de calquera clase; e a reserva de espacio na va pblica para entrada ou paso de vehculos s devanditos locais ou espacios (vao permanente), aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercadoras de calquera clase (reserva especial).

   
  Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA  
 

As tarifas a aplicar sern as seguintes:

1. Entradas ou paso de vehculos dende a va pblica a local destinado a garaxe ou espacios de estacionamento de calquera clase, o ano: 1.400 ptas.

2. Entrada ou paso de mis dun vehculo, a partir do primeiro, dende a va pblica a local destinado a garaxe ou espacios de estacionamento de calquera clase, por vehculo ano: 535 ptas.

3. Reserva de espacio na va pblica para entrada ou paso de vehculos a local destinado a garaxe ou espacios de estacionamento de calquera clase (vao permanente), ano: 2.120 ptas.

4. Reserva de espacio na va pblica para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercadoras de calquera clase (reserva especial) ano: 5.300 ptas.

5. Os titulares das licencias contempladas nas tarifas 3 e 4 debern proverse de placas regulamentarias, que en todo caso sern facilitadas e instaladas polo Concello previo pagamento da tarifa correspondente, a cal queda fixada en 1.060 ptas.

6. As cotas esixibles polas tarifas 3 e 4 liquidaranse por cada peticin de reserva formulada e faranse efectivas na caixa municipal retirar as placas a que se refire o nmero 5 do presente artigo, sen prexuzo da liquidacin complementaria que proceda se a devolucin das mesmas tivese lugar con posterioridade prazo para o que se houbera solicitado a reserva.

7. As demais cotas sern de carcter anual e tern dereito a seren percibidos o 1 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, ags nos casos de inicio e cesamento no aproveitamento, onde se prorratear a cota por trimestres naturais.

8. A recadacin das liquidacins que se practiquen, realizarase polo sistema de ingreso directo, tanto na Tesourera municipal, como en calquera caixa de aforros ou entidade bancaria inscrita no rexistro de bancos, con establecementos abertos dentro do trmino municipal, ags as cotas anuais que se recaden por recibo.

   
  Artigo 7 .- RESPONSABLES  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarios das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen es actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consentiran no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. As mesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias retribudas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 8 .- NORMAS DE XESTIN  
 

1. As entidades ou particulares interesados na concesin dos aproveitamentos regulados por esta ordenanza, presentarn no Concello solicitude detallada da extensin e carcter do aproveitamento requirido.

2. Tamn debern presentar a oportuna declaracin en caso de alteracin ou baixa dos aproveitamentos xa concedidos dende que o feito se produza ata o ltimo da do mes natural seguinte o no que tal feito tivo lugar. Quen incumpran tal obriga seguirn obrigados pagamento do tributo. Tales declaracins producirn efecto a partir do semestre seguinte a aquel no que se formulen.

3. Os titulares das licencias, incluso os que estiveran exentos do pagamento de dereitos, debern proverse de placas regulamentarias para a sinalizacin do aproveitamento. En tales placas constar o nmero de rexistro da autorizacin e dita instalacin ser realizada en todo caso polos servicios municipais, previo pagamento da tarifa a que se fa mencin no artigo 6.5 desta ordenanza.

4. A falta de instalacin das placas, ou o emprego doutras distintas s regulamentarias, mi s titulares das licencias o exercicio do seu dereito aproveitamento.

   
  Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88, do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previstos en normas con rango de Lei.

O Estado, as comunidades autnomas e as entidades locais non estarn obrigados pagamento das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e por tdolos que inmediatamente interesen seguridade cidad ou defensa nacional.

   
  Artigo 10 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e da normativa aplicable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Unha vez se efecte a publicacin do texto ntegro da presente ordenanza no Boletn Oficial da Provincia entrar en vigor, con efecto do 1 de xaneiro de 1999, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  NOTA ADICIONAL  
 

Esta ordenanza foi aprobada definitivamente polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 27 de novembro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios