Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MERCADORAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, ASNELOS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS

Publicación provisional : 05-12-1998 BOP N 280 -- Publicación definitiva : 02-02-1999 BOP N 26
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME
 - Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE
 - Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN
 - Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE
 - Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 7 .- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 8 .- RESPONSABLES
 - Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
 - Artigo 10 .- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 11 .- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 12 .- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 13 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICIN FINAL
 - NOTA ADICIONAL
   
  Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de acordo co previsto no artigo 20,3,g) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, establece a taxa por ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas, que se regular pola presente ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da Lei 39/88 citada.

   
  Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE  
 

1. Constite o feito imponible desta taxa a ocupacin de terreos de uso pblico local con:

a) Cascallos, terras, areas, materiais de construccin, lea ou calquera outros materiais anlogos.

b) Valados, andamios e outras instalacins adecuadas para proteccin da va pblica das obras colindantes.

c) Puntais, asnelos, e en xeral toda clase de apeos de edificios.

2. Cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza se producisen desperfectos no pavimento, instalacins da va pblica ou bens de uso pblico, os titulares daqueles estn obrigados a reparar ou reconstru-los danos causados con independencia do pagamento da taxa. Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado. A indemnizacin fixarase nunha suma igual valor das cousas destrudas.

   
  Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN  
 

A obriga de contribur nacer pola ocupacin do dominio pblico local, autorizada na correspondente licencia, ou dende que se inicie o aproveitamento de procederse sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS  
 

Sern suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, a quen se autorice para efectua-lo aproveitamento especial do dominio pblico local.

   
  Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE  
 

A base estar constituda polo tempo de duracin dos aproveitamentos e pola superficie en metros cadrados ocupada polos materiais depositados, os metros cadrados ou lineais delimitados polos valados, andamios e outras instalacins adecuadas e o nmero de puntais, asnelos e demais elementos empregados no apeo de edificios.

   
  Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA  
 

A tarifa a aplicar ser a seguinte:

Dereitos en pesetas por
Conceptos Unidade Dia Mes Ano
a) Valados Metro cadrado 5 80 800
b) Andamios Metro lineal 3 55 525
c) Puntais Por elemento 130 1.315 5.250
d) Asnelos Metro lineal 65 660 2.615
e) Mercadoras Metro cadrado 130 1.315 5.250
f) Materiais de construccin e cascallos Metro cadrado 13 385 5.250

   
  Artigo 7 .- COTA TRIBUTARIA  
 

As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado. Sern irreductibles polos perodos de tempo sinalados na tarifa e faranse efectivas na caixa municipal retirar a oportuna licencia co carcter de depsito previo, sen prexuzo da liquidacin definitiva que corresponda.

   
  Artigo 8 .- RESPONSABLES  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigas tributarias establecidas nesta Ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin as sas respectivas participacins das obriga tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consistiran no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. As mesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesaran nas sas actividades.

4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias retribudas con anterioridade s devanditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39188, do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou os previstos en normas con rango de lei.

O Estado, as comunidades autnomas e as entidades locais non estarn obrigados pagamento das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e por tdolos que inmediatamente interesen seguridade cidad ou defensa nacional.

   
  Artigo 10 .- NORMAS DE XESTIN  
 

O tributo liquidarase por cada aproveitamento solicitado e conforme o tempo que o interesado indique pedi-la correspondente licencia. Se tempo non se determinara seguiranse producindo liquidacins pola Administracin municipal polos perodos irreductibles sinalados nas tarifas, ata que o contribunte formule a pertinente declaracin de baixa.

   
  Artigo 11 .- NORMAS DE XESTIN  
 

As persoas naturais ou xurdicas interesadas na obtencin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza, presentarn no Concello solicitude detallada da sa natureza, tempo e duracin do mesmo, lugar exacto onde se pretenden realizar, sistema de delimitacin e en xeral cantas indicacins sexan necesarias para a exacta determinacin do aproveitamento desexado.

   
  Artigo 12 .- NORMAS DE XESTIN  
 

De non terse determinado con claridade a duracin dos aproveitamentos, os titulares das respectivas licencias, presentarn no Concello a oportuna declaracin de baixa cesar en aqueles, a fin de que a Administracin municipal deixe de practica-las liquidacins das cotas. Quen incumpra tal obrigacin seguirn suxeitos pagamento do tributo.

   
  Artigo 13 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Unha vez se efecte a publicacin do texto ntegro da presente ordenanza no Boletn Oficial da Provincia entrar en vigor, con efecto do 1 de xaneiro de 1999, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  NOTA ADICIONAL  
 

Esta ordenanza foi aprobada definitivamente polo Concello Pleno, en sesin celebrada o da 27 de novembro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios