Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Publicación provisional : 05-12-1998 BOP N 280 -- Publicación definitiva : 02-02-1999 BOP N 26
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME
 - Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE
 - Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN
 - Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE
 - Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA
 - Artigo 7 .- NORMAS DE XESTIN
 - Artigo 8 .- RESPONSABLES
 - Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
 - Artigo 10 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - DISPOSICIN FINAL
 - NOTA ADICIONAL
   
  Artigo 1 .- FUNDAMENTO E RXIME  
 

Este Concello conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20,3,l) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, establece a taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa, que se regular pola presente ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da Lei 39/88 citada.

   
  Artigo 2 .- FEITO IMPONIBLE  
 

Constite o feito imponible desta taxa o aproveitamento das vas e terreos de uso pblico mediante a ocupacin con mesas, cadeiras, veladores, tribunas, taboados e calesquera outros elementos de natureza anloga con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 3 .- DEREITO PERCEPCIN  
 

A obrigacin de contribur nacer pola simple existencia ou instalacin na va pblica ou terreos de uso pblico de calquera dos elementos indicados no artigo 2. Debendo depositarse previamente na caixa municipal o importe correspondente.

   
  Artigo 4 .- SUXEITOS PASIVOS  
 

Sern suxeitos pasivos contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, a quen se lles autorice para efectua-lo aproveitamento especial do dominio pblico local.

   
  Artigo 5 .- BASE IMPONIBLE E LIQUIDABLE  
 

Tomarase como base imponible o valor da superficie ocupada, computada en metros cadrados ou fraccin, ags en aqueles casos que por o carcter transitorio do aproveitamento, se ter en conta o nmero de elementos colocados.

   
  Artigo 6 .- COTA TRIBUTARIA  
 

Tarifas:
Da Mes Trim. Ano
1. Ocupacin con cadeiras ou cadeiras de brazos, por unidade (ptas.) 6 235 930 3.070
2. Ocupacin con mesas ou veladores, por unidade (ptas.) 4 80 580 1.270

   
  Artigo 7 .- NORMAS DE XESTIN  
 

1. As cotas esixibles tern carcter irreductible e faranse efectivas retira-la respectiva licencia ou autorizacin, co carcter de depsito previo sen prexuzo do que resulte practica-la liquidacin definitiva.

2. As entidades ou particulares interesadas na obtencin da licencia, presentarn no Concello solicitude detallada da clase e nmero dos elementos a instalar.

3. As licencias outorgaranse para a tempada que se soliciten, debendo os interesados formular nova solicitude, con antelacin suficiente para temporadas sucesivas.

4. outorga-la licencia, o Concello proceder a delimita-la superficie a ocupar, requisito sen o cal non poder o titular proceder instalacin dos elementos respectivos.

   
  Artigo 8 .- RESPONSABLES  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias das devanditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consentiran no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. As mesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias retribudas con anterioridade s devanditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 9 .- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88, do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou os previstos en normas con rango de lei.

O Estado, as comunidades autnomas e as entidades locais non estarn obrigados pagamento das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e por tdolos que inmediatamente interesen seguridade cidad ou defensa nacional.

   
  Artigo 10 .- INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e siguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Unha vez se efecte a publicacin do texto ntegro da presente ordenanza no Boletn Oficial da Provincia entrar en vigor, con efecto do 1 de xaneiro de 1999, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  NOTA ADICIONAL  
 

Esta ordenanza foi aprobada definitivamente polo Concello pleno, en sesin celebrada o da 27 de novembro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios