Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE CORCUBIN

Publicación provisional : 28-11-2014 BOP N 229 -- Publicación definitiva : 19-01-2015 BOP N 11
Redacción Aplicable desde 05-02-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - DILIXENCIA
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Corcubin de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto

obxecto desta ordenanza a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de Corcubin.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Corcubin.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a. Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b. Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

c. Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros productos de uso comn.

III. Preparacin dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

V. Apoio unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

d. Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estructuracin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

a. Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b. Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

c. Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d. Adaptacins funcionais do fogar.

e. Servizo de podoloxa.

f. Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se falicite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a. A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

b. Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.- Persoas destinatarias

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesioal das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do servizo

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

a. A renuncia da persoa usuaria.

b. O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidad co servizo de axuda no fogar.

b. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

c. Falecemento da persoa usuaria.

d. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

e. A falta reiterada de pagamento do servizo.

f. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do servizo

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circusntancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10.- Formas de prestacin do servizo

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo concello de Corcubin ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.- Requisitos especficos

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguemento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Corcubn e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b. Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o Anexo VI desta ordenanza.

c. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Corcubin e a persoa usuaria, segundo o Anexo IV desta ordenanza.

d. Informes de seguemento peridicos, que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin, e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o concello de Corcubin, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a. - Presentacin da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Certificado de empadroamento colectivo.

IV. Libro de familia.

V. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade segundo modelo que se facilitar nas dependencias dos servizos sociais municipais (anexo II)

VI. Declaracin xurada de non ter dereito a axuda no fogar por outra entidade ou organismo.

VII. Solicitude de domiciliacin bancaria (anexo V)

VIII. Documento no que a persoa beneficiaria se compromete a autorizar o acceso sa vivenda, de ser o caso, segundo anexo IV.

IX. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o caso.

X. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan.

3. Contrato e xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requerida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para enmendar deficiencias; en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

b. - As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo anexo VIII.

c. - O departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe proposta que ser elevado ao rgano competente para dictar resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

d. - Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

e. - Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo VI desta ordenanza (anexo III da Orde de 22 de xaneiro de 2009).

f. - Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do servizo

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tcnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo VI desta ordenanza.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo VII desta ordenanza, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimestral.

6. Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.- Intensidade na prestacin do servizo

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribuidas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

Artigo 15.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 16.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 17.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar

1.- No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2.- Nos demis supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

115,00 %

4,52 %

9,61 %

14,70 %

125,00 %

5,41 %

11,50 %

17,58 %

150,00 %

5,55 %

11,79 %

18,03 %

175,00 %

5,65 %

12,00 %

18,35 %

200,00 %

5,72 %

12,16 %

18,60 %

215,00 %

5,81 %

12,34 %

18,87 %

250,00 %

6,03 %

12,82 %

19,61 %

300,00 %

6,24 %

13,26 %

20,29 %

350,00 %

6,42 %

13,63 %

20,85 %

400,00 %

6,54 %

13,90 %

21,25 %

450,00 %

6,63 %

14,09 %

21,55 %

500,00 %

6,70 %

14,25 %

21,79 %

>500 %

6,76 %

14,36 %

21,97 %

3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4.- En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5.- No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

Artigo 18.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento

1. Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1 IPREM

10%

Maior de 1 e menor ou igual a 1,50 IPREM

15%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

25%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 e menor ou igual a 3,50 IPREM

60%

Maior de 3,50 e menor ou igual a 5 IPREM

75%

Maior de 5 IPREM

90%

2. Sen prexuizo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 19.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello de Corcubin, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 20.- Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos pblicos

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios bsicos, establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios bsicos do Concello ou entidade local.

Artigo 21.- Obrigados ao pagamento

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por este Concello.

Artigo 22. -Nacemento da obriga de pago

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do servizo o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

2. Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual c importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

Artigo 23. - Infraccins e sancins.

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP n 224, de 25 de novembro de 2013, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado no B.O.P e transcorrido o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 70, n 2, en relacin co artigo 65, n 2 da Le7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e comezar a aplicarse a partir do da seguinte a aquel no que eso se cumpra, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacion expresa.

   
  DILIXENCIA  
 

Para facer constar que o regulamento que antecede consta de captulos distribudos en artigos, disposicin final, foi aprobado plo pleno da corporacin en sesin celebrada o da 20.11.2014.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I: IMPRESO DE SOLICITUDE

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

1.- EFECTOS PARA OS QUE SE SOLICITA

 Solicitude inicial  Solicitude por modificacin do servizo

 Solicitude urxente  Solicitude Ordinaria

2.- DATOS DO SOLICITANTE

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

NACIONALIDADE

E.C.

3.- DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

RELACION CO SOLICITANTE/TITULO DE REPRESENTACIN

SOLICITA:

Que previos os trmites e informes reglamentarios, lle sexa concedido o Servicio de Axuda a Domicilio coas seguintes prestacins

4.- TIPO DE AXUDA QUE SOLICITA

 Limpeza do Fogar  Preparado dos Alimentos  Xestins varias

 Lavado e Pranchado da roupa  Aseo Persoal  Tarefas psicosociais

 Apoio para as Movilizacins  compras domsticas  Seguimiento trat. mdico

 Outras .

As mesmo, manifesto que:

Non percibo outros servicios ou prestacins de anlogo contido ou finalidade.

Queda enterado/a da obriga de comunicar ao Concello calquera variacin nos datos declarados que poidan producirse de agora en diante.

Acepto a posibilidade de contribuir econmicamente, si as resultase da aplicacin, no meu caso, da normativa local vixente.

No caso de ser peticin urxente, o solicitante deber presentar a documentacin nos 10 das seguntes peticin.

Acepta o rexistro dos seus datos na Base de Datos Municipal do S.A.D.

Corcubin a de del 20

Asdo:

ILMO. SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE CORCUBIN

DOCUMENTACIN

 Fotocopia do DNI, pasaporte, tarxeta de residencia do solicitante e das persoas que convivan no mesmo domicilio.

 Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social

 Libro de familia

 Certificado de empadroamento colectivo

 Informes mdicos segundo o modelo que se facilitara nas dependencias de Servizos Sociais (anexo II)

 Xustificante de ingresos do solicitante e do conxuxe o parella de feito: declaracin da renda ou certificado de imputacins, xustificantes de pensins, prestacins, ou rendas de traballo (INEM, INSS, nmina etc ) alugueres, certificados de rendementos do capital mobiliario, recibos catastrais...

 Solicitude de Domiciliacin Bancaria (Anexo V)

 A persoa beneficiaria asinara un documento no que se compromete a autorizar o acceso a sa vivenda ao persoal que presta o servizo(anexo IV)

 Contrato e recibo de aluguer, se o caso.

 Se podr solicitar os interesados a aportacin doutros documentos distintos dos anteriomente enumerados, a efectos de constatar si rene as condicios exixidas para ser beneficirio da prestacin solicitada. En calquer caso, o concello non dispondr desta documentacin para fins distintos dos concernentes Servizo de atencin domiciliaria

ANEXO II: INFORME MDICO

INFORME MDICO

Recoecemento efectuado ao solicitante do Servicio de Axuda no fogar

D/D___________________________________________________________________________________________________

Polo doctor D. ___________________________________________________________________________________________

Colegiado n.______de ___________ Mdico de ____________________________________ Data_____________________

(Marcar cunha X o que proceda)

A- Padece enfermidade infecto-contaxiosa.

SI

NON

B- Encntrase inmovilizado na cama, necesitando coidados de maneira permanente.

SI

NON

C- Presenta enfermidade dexenerativa grave que pode producir alteracins na convivencia.

SI

NON

1.- SITUACIN FSICA

CONTINENCIA

VESICAL

. Continente control total

. Frecuentemente incontinente: tende a ser incontinente diariamente pero existe algn control (por ex. durante o da)

. Incontinente: mltiples episodios diarios

INTESTINAL

. Continente control total

. Frecuentemente Incontinente episodio de incontinencia 2 ou 3 veces por semana.

. Incontinente todo ou case todo o tempo.

CAPACIDADE FUNCIONAL

PREPARAR A COMIDA

(Planificacin do men, cociar, poer a mesa)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

AMAAR A CASA

Como realiza-las tarefas domsticas ordinarias: face-la cama, limpia-lo po, ordena-la casa, lava-la roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MANEXO DO

DIEIRO

Como paga-las facturas, leva-las contas, valora-los gastos da casa

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TOMA DE

MEDICAMENTO

Como controla-la medicacin (recordar tomala, abri-los frascos, toma-la dose correcta)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

USAR O

TELFONO

Como se realizan e reciben chamadas (incluidas axudas tcnicas como nmeros grandes no telfono, amplificadores de voz)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

FACER AS

COMPRAS

Como se fai a compra de alimentos e productos para o fogar (selecciona-lo que se vai comprar, manexa-lo dieiro)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TRANSPORTE

Como o usuario usa algn vehculo (vai a sitios onde non pode chegar andando, transporte pblico ou individual)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MOBILIDADE

NA CAMA

Mvese desde/cara posicin de tombado, d a volta dun lado outro e cambia de posicin na cama.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

TRANSFERENCIAS

Mvese entre superficies cara a/desde: cama, cadeira, cadeira de rodas, posicin de p (excluido ir de/ bao WC).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

DEAMBULACIN

Mvese entre o seu cuarto e o comedor contiguo do seu mesmo piso. Se usa cadeira de rodas, independente unha vez sentado

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

VESTIRSE

Incle prepara-la roupa, sacndoa do armario, poela, quitala, vestirse, abrocharse, quitar toda a roupa de sair a ra, inclundo quitar ou poer prteses.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

COMER

Incle comer con calquera mtodo, incluso sonda nasogstrica

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

USAR O ASEO

Comprende o uso do aseo (ourial de asento, cua, etc.). Cmo se levanta e se senta, cmo se lava despois, se cambia os absorbentes, ou manexa a sonda ou a ostomia e axusta a roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

HIXENE

PERSOAL

Mantn a propia hixiene, inclundo peitearse, cepilla-los dentes, afeitarse, maquillarse, lavar e seca-la cara, as mans e o perin (exclundo baos e duchas).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

BAARSE

Cmo toma o usuario a ducha ou o bao e se move dentro/fora da baeira/ducha (excle lava-la cabeza e as costas). Rexstrase da forma seguinte:

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

SUBIR AS

ESCALEIRAS

. Sobe e baixa sen axuda

. Sobe e baixa con axuda

. Incapaz de facelo

RISCO DE

CADAS

. Ningn

. Camia dunha forma inestable

. Limita sair fora da casa por medo a caer

2.- SITUACIN PSQUICA.

(Marcar cunha X)

Ningunha

Leve

Importante

Total

Desorientacin tmporo-espacial

Alteracins de percepcin

Descontrol emocional

Trastornos da memoria

CAPACIDADE PARA TOMA DE DECISINS

. Independente: decisins razoables/consecuentes

. Moderadamente alterada: decisins pobres, requsese supervisin ou estmulos.

. Gravemente alterada: nunca, raramente toma decisins

COMPORTAMENTO PROBLEMTICO

. Deambulador moveuse sen propsito racional identificado, parece alleo as sas necesidades ou sa seguridade.

. Verbalmente agresivo ameazou, berrou, insultou a outros

. Fisicamente agresivo pegou, empuxou, rabuou a outros.

. Comportamento social inadecuado emitiu sons incoherentes, berrou, autolesionouse, realizou actos obscenos, lanza comida ou heces.

. Resistencia ante os coidados negouse a toma-la medicacin, a que lle poan inxeccins, a recibi-los coidados bsicos diarios.

3.- SITUACIN SENSORIAL

AUDICIN

(con aparellos se os utiliza)

. Oe adecuadamente conversacin normal, TV, telfono

. Dificultade a persoa que lle fala ten que axusta-lo ton de voz e falar claro.

. Audicin moi diminuida ou ausencia total de audicin

CAPACIDADE PARA FACERSE ENTENDER

. Entndeselle

. Normalmente entndeselle: a sa capacidade est limitada a peticins moi concretas.

. Raramente ou nunca se lle entende

VISIN

(Con gafas se as utiliza)

. Adecuada ve detalles finos( inclundo im`resin normal de libros e sornis.

. Deficiente, incapaz de ve-los titulares dor sornis, parecesegui-Los obxectos cos ollos.

. Deficiencia severa, non ve ou parece que s distingue luz, cores ou siluetas.

XUIZO DIAGNSTICO. (Reflexarase a causa mdica que provocou a incapacidade fsica e/ou psquica sinalada. Especificarase tratamento e evolucin).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Data e sinatura)

ANEXO III: INFORME SOCIAL E PROPOSTA TCNICA DE RESOLUCIN

1.- DATOS DE IDENTIFICACIN DO EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

INTERVENCIN N

DATA DE SOLICITUDE

DATA DE INICIO

SECTOR DE REFERENCIA

AMBITO DE ATENCIN

N TOTAL USUARIOS

2.- DATOS DO SOLICITANTE

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO:

M

H

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

NACIONALIDADE

E.C.

3.- DATOS SOCIO-FAMILIARES

VIVE S

VIVE ACOMPAADO

Unidade de convivencia:

APELIDOS E NOME

PARENTESCO

IDADE

E.CIVIL

PROFESIN

Outros familiares:

APELIDOS E NOME

PARENTESCO

IDADE

E.CIVIL

PROFESIN

4 .- DATOS ECONMICOS DA UNIDADE FAMILIAR

CONCEPTO

SOLICITANTE

CNXUXE OU RELACION

DE ANALOGA NATUREZA

FILLOS MENORES OU QUE DEPENDEN DO SOLICITANTE

Rendas de traballo, prestacins ou pensin

ingresos por outras actividades

Ingresos por capital mobiliario

Pagares, letras do tesoro, bonos,

Accins, dividendos,etc

Intereses bancarios

Ingresos por capital inmobiliario

Rentas de alquiler de vivenda, fincas, etc

Outros ( especificar )

TOTAL DE INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR

INGRESOS MENSUAIS

COSTE DO SERVIZO AO MES

5.- CARACTERSTICAS DA VIVENDA

SITUACIN

RXIMEN DE TENZA

BARREIRAS

RURAL

PROPIA

DENTRO DA VIVENDA

CNTRICA

ALQUILER

FORA DA VIVENDA

ILLADA

ACOLLIDA

INEXISTENTES

CEDIDA EN USO

OUTROS

Equipamentos (dispn de )

si

non

si

non

Si

non

Electricidade

Bao

Figorfico

Gas butano

Ducha

Telfono

Auga corrente

Sio Wc

Televisin

Auga quente

Calefaccin

Lavadora

6.- PROPOSTA DO TRABALLADOR SOCIAL

Diagnstico Social

Proposta de atencin domiciliaria:

NEGATIVA

CAUSAS:

POSITIVA

PUNTUACION

En Corcubin a_____ de ________________ de 20___

O Traballador/a Social

Asdo:

N Colexiacin:

ANEXO IV.-COMPROMISO DE ACEPTACIN DAS CONDICINS DO SERVIZO E AUTORIZACIN DE ENTRADA NO DOMICILIO POR PARTE DO USURIO.

1.- DATOS DO SOLICITANTE

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

NACIONALIDADE

E.C.

2.- DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

RELACION CO SOLICITANTE/TITULO DE REPRESENTACIN

3- COMPROMISO DE ACEPTACIN DAS CONSICINS DO SERVIZO:

Quedando enterado das condicions da prestacin as como dos meus dereitos e obligacins, segn o disposto na Normativa que regula este servizo AUTORIZO O ACCESO A MIA VIVENDA do persoal profesional asgnado para levar a cabo o servizo de axuda no fogar concedido e DECLARO A MIA a

 ACEPTACIN  RENUNCIA MESMO

Formulado y firmado por Don/dona con D.N.I. n: .domiciliado/@ en.. e n de telfono: ca nica relacin de parentesco co solicitante ou Beneficiario/a :...................... que non teo relacin de parentesco pero o meu vecio, amigo, compaeiro.

o Que me comprometo a atender a Don/a Solicitante ou beneficiario/a do servizo de axuda no fogar, a buscar axuda para as outras actividades que sendo necesarias para o beneficiario/a non poden ser cubertas polo servizo de axuda no fogar por as suas limitacins horarias, das tarefas, ou por a situacin de agravamento na salude do beneficiario/a

o Que me comprometo a axudalo no que necesite os fins de seman ou fora das horas do servizo de axuda no fogar.

O BENEFICIARIO/A REPRESENTANTE LEGAL

ASDO: ASDO:

ANEXO V.-SOLICITUDE DE DOMICILIACIN BANCARIA PARA O PAGO DE PRESTACIN, SE O CASO.

A favor de:

En concepto de:

Datos da persoa beneficiaria

N.I.F.

NOME E APELIDOS

Entidade bancaria

Oficina

Titular da conta

Codigo conta cliente (20 dixitos)

ENTIDADE

OFICINA

D.C

NUMERO DE CONTA

En __________________, a ____, de _________________________ de 20___

O/a interesado/a,

(Selo da entidade bancaria)

ANEXO VI.-CONTRATO ENTRE O USURIO, CONCELLO E EMPRESA ADXUDICATARIA SOBRE AS TAREFAS A REALIZAR.

Acordo de Servizo

Reunidos en ....................................o da .......dunha parte don/dona.....................................................................

.............................con DNI:.......E doutra .............................................................................

............., en calidade de Tcnico responsable do servizo de axuda no fogar de ........................................................

ACORDAN:

1. Que o Concello de _______________ a entidade prestadora _________________, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da _______ do _________ de 20__.

2. Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar se realizar con carcter indefinido para as persoas usuarias de Dependencia e para as persoas que acceden ao sistema por libre concorrencia por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais/da Entidade prestadora acreditada.

Que o SAF se levar a cabo por un total de ......... horas mensuais, distribuidas semanalmente nos seguintes das.....................

3. Que atendendo ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, ao Decreto 149/2013, do 5 de setembro, Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ......... euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ........... % sobre a sa capacidade econmica. En base ao anterior, e tendo en conta a intensidade do servizo, compromtese a achegar a cantidade de ........... euros polo total de horas prestadas.

Que atendendo ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ......... euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ...........% sobre o custo do servizo. En base ao anterior, e tendo en conta a intensidade do servizo, compromtese a achegar a cantidade de ........... euros polo total de horas prestadas.

4. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido nesta ordenanza, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

5. Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

 Atencins de carcter persoal

 Atencins de carcter persoal doutras actividades da vida diaria (acompaamentos fora do fogar).

 Atencins de carcter apoio psicosocial e educativo

 Atencins de carcter domstico e da vivenda

 Atencins de carcter tcnico e complementario

 _____________________________________________________

6. Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

7. Que o servicio se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

8. Que existe a disposicin das persoas usuarias un libro de queixas e reclamacins.

9. Que co presente acordo se lle entrega persoa usuaria unha copia da ordenanza debidamente visada polo rgano competente.

10. Ambas partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, e o asinan

En Corcubin, a de .de 20..

A persoa usuaria O tcnico responsable

ANEXO VII.- PROXECTO DE INTERVENCIN

1.-Datos de Identificacin do Expediente

Expediente 1

Intervencin n 2

Data de solicitude

Data de Inicio

Sector de Referencia 3

mbito de Atencin 3

N Total de Usuarios

Nome e Apelidos

Data de Nacemento

DNI

Sexo

Estado Civil

Proxecto

Data do Proxecto

Data Fin de Proxecto

Antecedentes relevantes:

2.-Atencin a prestar

Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria 

Atencions de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diria 

Atencions das necesidades de carcter domstico e da vivenda 

Atencins de carcter psicosocial e educativo 

Atencions de caracter complementario o servizo de axuda no fogar 

Actividades de acompaamento, socializacin, e desenvolvemento de hbitos saudables. 

Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares. 

Adaptacions funcionais do fogar 

Servizo de podoloxia 

Servizo de fisioterapia 

Outras Especificar 

Das da semana

L

M

X

J

V

S

D

horas semanais

Aportacin usuario

Horario

Tipo de servizo a prestar

Atencins domsticas Apoio Social e educativo

Actividades de acompaamento Apoio na estructuracin familiar

Coidados de Atencin Perosal e dinmica relacional

Acondicionamento da vivenda Apoio de carcter Socioeconmico

Eliminacin de Barreiras Outros

Teleasistencia Xantar na Casa

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos:

______________________________

3.-Existencia doutros Servizos/Apoios prestados a Domicilio

Existencia:

Servizos/apoios:

N de horas semanais:

4.- Obxectivos Especficos e Tarefas que se propoen

Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias 

Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivncia 

Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio 

Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social 

Previr situacins de dependencia ou exclusin social 

Retardar ou evitar a institucionalizacion 

Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social 

Tarefas a realizar:

 A.Domsticas  A. Personais  Externas  Outras

Limpeza fogar  Levantarse/ deitarse  Xestins  Alivio familiar 

Lavado roupa  vestirse/ espirse  Mdico  psico-social 

Pasar o ferro  Aseo Persoal  Recetas  scio-educat 

Elaboracin comida Bao/ducha  Fogar/Club  Apoio relac.fami 

Compras  Atencin encamado  Paseos 

Comer/beber 

Moverse na cama 

Control medicacin 

Control alimentacin 

5.-Periodicidade do Seguimento (mnimo bimensual)

Observacins

En Corcubin a_____ de ________________ de 20___

O Traballador/a Social

Asdo:

N Colexiacin:

Baremo:

Para poder obxetivar, valorar e ordenar as solicitudes da dependencia por libre concurrencia, utilizarase un sistema de baremo no que se puntuarn os aspectos de autonoma Funcional, apoio social, situacin familiar/socializacin menores, situacin econmica, Baremo Outros factores e valoracin tcnica.

A.- FACTOR 1.- De Autonoma Funcional (mximo 90 puntos)

No caso de ter a valoracin da dependencia a puntuacin obtida neste apartado ven xa establecida pola regulacin autonmica de acordo coa segunte escala

Puntos

Grao I 25-49

Grao II 50-74

Grao III 75-90

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concurrencia.

O valor asignado en funcin da autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concurrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

90%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 pts.

ATP

75%-100% discapacidade

E 15-29 pts

ATP

75%-100%

Discapacidade e 30-44 pts

ATP

75%-100%

Discapacidade

e 45-72 pts

ATP

Grao de discp+ATP

(RD 1971/1999)

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts

BVD

40-49 pts

BVD

50-64 pts.

BVD

65-74 pts

BVD

75-89pts

BVD

90-100pts

BVD

Grao discapacidade+ATP+puntuacin BVD

(RD 504/2007)

Grao I,

Nivel I

Grao I,

Nivel 2

Grao II,

Nivel 1

Grao II,

Nivel 2

Grao III,

Nivel 1

Grao III,

Nivel 2

Situacin de dependencia

(decreto 176/2007)

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40pts

Puntuacin de nivel de autonoma personal

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA VALORACIN DE AUTONOMA PERSOAL

FACTOR 2.- APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos)

Neste factor valorase se a persoa vive soa e si carece ou non de familiares as como axuda que se lle presta solicitante xa sea por familiares directos ou indirectos (vecinos, amigos, voluntariado, etc ).

FACTOR 3.- SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

Neste apartado se valorarn os seguintes aspectos:

O grao de conflicto familiar

As limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin aos menores

Monoparientalidade e

O nmero de menores na familia.

FACTOR 4.- OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

Sern obxeto de baremacin as condicions xerais da vivenda as como a sa ubicacin, accesibilidade aos equipamentos e medios de comunicacin.

FACTOR 5.- Baremo Situacin Econmica (mximo total 40 puntos)

Neste apartado se barema segn o disposto nos artigos 18 e 19 desta ordenanza reguladora do servizo de axuda a domicilio municipal neste Concello.

FACTOR 6.- Baremo Outros factores (mximo total 8 puntos)

Se obxetivaran e incluirn, exclusivamente, aquelas situacins non recollidas en ningn dos apartados anteriores que agraven a situacin de necesidade.

(Incle variables que determinan, de algunha maneira, certo grado de necesidade do solicitante como: Situacins xerais marxinantes, convivencia con outras persoas na sa situacin de discapacidade, Familias con graves cargas que necesitan alivio na sa adicacin ao familiar asistido, etc. Ata un mximo de 8 ptos (2 puntos por cada item)

FACTOR 7.- VALORACIN TECNICA

O tcnico poder valorar positivamente a inclusin no programa de axuda a domicilio anda cando non reunindo os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora, considere que a non prestacin do mesmo podera conlevar un grave risco de deterioro persoal e familiar do solicitante.

FACTOR-1:SITUACIN DE AUTONOMA PERSOAL:

A.- ACTIVIDADES BASICAS DA VIDA DIARIA ( NDICE DE BARTHEL):

COMER/BEBER

VESTIRSE/DESVESTIRSE

BAO/DUCHA

HIXIENE PERSOAL

Autnomo 

Con axuda 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda 

Dependente 

CONTROL ANAL

CONTROL VESICAL

TRANSFERENCIAS SILLA - CAMA

Autnomo 

Incontinente ocasional 

Incontinente 

Autnomo 

Incontinente ocasional 

Incontinente 

Autnomo 

Axuda mnima 

Pode sentarse pero non trasladarse 

Dependente 

CAMIAR

SUBIR E BAIXAR ESCALERAS

USO DO RETRETE

Autnomo 

Con axuda 

Autnomo con cadeira de rodas 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda 

Non pode 

Autnomo 

Con Axuda 

Dependente 

B.- ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA

PODE UTILIZAR O TELFONO

CAPACIDADE PARA VIAXAR

PODE IR DE COMPRAS

Autnomo 

Os nmeros coecidos 

Contesta pero non marca 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda ou supervisin 

Dependente.Non viaxa 

Autnomo 

Con algunha dificultade 

Con moita dificultade 

Dependente 

PODE EMPREGAR O DIEIRO

PODE PREPARAR A COMIDA

PODE FACER ACTIV. DOMSTICAS

Autnomo 

Con axuda ou supervisin 

Dependente Non o emprega 

Autnomo 

Con axuda o supervisin 

Con moita dificultade 

Dependente 

Autnomo 

Con axuda ou supervisin 

Con moita dificultade 

Dependente 

PODE TOMAR A MEDICACIN

Autnomo 

Con axuda ou supervisin 

Con gran dificultade 

Dependente 

C.- FUNCINS SUPERIORES

ORIENTACIN

COMUNICACIN E LINGUAXE

Orientado 

Ocasionalmente desorientado 

Totalmente desorientado 

Comunicacin espontnea 

Dificultade de comunicacin e interpretacin da linguaxe 

Afasia total 

COMPORTAMENTO PSQUICO

Non Presenta problemas de comportamento 

Trastorno do comportamento sen risco ( existen trastornos leves de comportamento ) 

Trastornos do comportamento con risco ( existen trastornos do comportamento que poden representar un risco, tanto para eles mesmos como para os demis por agresividade, axitacin, perigo de hudas, intentos de autolisis, etc ) 

Autnomo = 0 ptos Con moita dificultade = 0.75 ptos.

Con axuda = 0.5 ptos Dependente = 1 ptos.

Mximo 20 ptos.

FACTOR-2: POIO SOCIAL (mximo total 20 puntos) Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibuilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Total puntos apoio social

FACTOR-3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1.- Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflicto de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflicto de nivel grave (2 puntos)

Con mais dun membro xerador de conflicto de mnivel moderado (3 puntos)

Con mais de un membro xerador de conflicto de nivel grave (4 puntos)

3.2.- Limitacins de rol (mximo total 2 puntos)

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)

3.3.- Monoparentalidade (mximo total 2 puntos)

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4.- Habilidades parentais (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5.- Nmero de menores (mximo total 10 puntos)

Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mais menores (10 puntos)

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Total puntos outros aspectos sociais

TOTAL XERAL

FACTOR 5: SITUACIN ECONMICA ( mximo total 40 puntos )

DESCRIPCIN

PUNTOS

≤ 100% do IPREM

40

> 100% ata o 200%

30

> 200% ata o 300%

20

> 300% ata o 400%

10

> 400% ata o 500%

05

> 500%

0

FACTOR 6: OUTROS FACTORES(mximo total 8 puntos)

Neste apartado se incluirn, exclusivamente, aquelas situacins non recollidas en ningn dos apartados anteriores que agraven a situacin de necesidade.

(Incle variables que determinan, de algunha maneira, certo grado de necesidade do solicitante. Ata un mximo de 8 ptos (2 puntos por cada item)

Situacins xerais marxinantes: Baixo nivel cultural, inhabilidade social, desemprego, rechazo social, etc.

Familias con graves cargas que necesitan alivio na sa adicacin familiar asistido.

Domicilio no que conviven co interesado outras persoas na sa situacin de discapacidade.

Outras circunstancias especiais que levan solicitante a un estado de necesidade.

FACTOR 7: VALORACIN TECNICA

O tcnico poder valorar positivamente a inclusin no programa de axuda a domicilio anda cando non reunindo os requisitos establecidos na Ordenanza reguladora, considere que a non prestacin do mesmo podera conlevar un grave risco de deterioro persoal e familiar do solicitante.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto de 15 das ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios