Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA FISCAL NMERO 23, REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN DE XIMNASIO E PISCINA MUNICIPAL CUBERTA DE MELIDE

Publicación provisional : 15-10-2014 BOP N 197 -- Publicación definitiva : 09-02-2015 BOP N 26
Redacción Aplicable desde 09-02-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza:
 - Artigo 2.- Obxecto.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo
 - Artigo 4.- Responsables
 - Artigo 5.-Cota tributaria
 - Artigo 6.- Exencins e bonificacins:
 - Artigo 7.- Perodo impositivo e devengo
 - Artigo 8.- Normas de xestin
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins.
 - Artigo 10.-Entrada en vigor.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza:  
 

De conformidade co disposto nos artigos 15 e seguintes e 57 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLFL) este Concello acorda establecer, en aplicacin do artigo 20.1.B.b) e 20.4.o) a taxa por prestacin do servizo pblico municipal de piscina e ximnasio, atendendo as sas normas disposto nos artigos sinalados do TRLFL 2/2004.

   
  Artigo 2.- Obxecto.  
 

Ser obxecto desta taxa a utilizacin da piscina climatizada municipal e do ximnasio as como a prestacin de servizos nela.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, a ttulo de contribuinte, as persoas fsicas ou jurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e 23 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, usuarias dos servizos descritos anteriormente.

   
  Artigo 4.- Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsabeis subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria  
 

CONCEPTO

TAXA

ABONO INDIVIDUAL NICO

16

28

ABONO FAMILIAR NICO:

6

-Cuota mensual del responsable de la unidad familiar

4

-Cuota mensual del cnyuge o pareja de hecho

3 fillo gratis

- Cuota mensual por cada hijo a partir del 3

ABONO TERCEIRA IDADE INDIVIDUAL

16

ABONO TERCEIRA IDADE (titular ms cnyuge)

22

ABONO JOVEN

16

MATRICULAS

20

ENTRADA NICA

6

10 ENTRADAS INSTALACIONES

45

20 ENTRADAS INSTALACIONES

80

CURSO NATACIN ADULTO 1 DIA

21

CURSO NATACIN ADULTO 1 DIA ABONADO

12

CURSO NATACIN ADULTO 2 DAS

32

CURSO NATACIN ADULTO 2 DAS ABONADO

17

CURSO NATACIN ADULTO 3 DAS

42

CURSO NATACIN ADULTO 3 DAS ABONADO

25

CURSO NATACIN NIO 1 DIA

17

CURSO NATACIN NIO 1 DIA ABONADO

12

CURSO NATACIN NIO 2 DAS

27

CURSO NATACIN NIO 2 DAS ABONADO

17

CURSO NATACIN NIO 3 DAS

32

CURSO NATACIN NIO 3 DAS ABONADO

22

CURSO NATACIN ESCOLAR 1 DIA

12

CURSO NATACIN ESCOLAR 2 DAS

19

CURSO NATACIN BEBES 1 DIA

22

CURSO NATACIN BEBES 1 DIA ABONADO

12

CURSO NATACIN BEBES 2 DAS

29

CURSO NATACIN BEBES 2 DAS ABONADO

17

CURSO NATACIN BEBES 3 DAS

32

CURSO NATACIN BEBES 3 DAS ABONADO

22

CURSO NATACIN 3 EDAD (OTRAS ACTIVIDADES), 1 DIA

17

CURSO NATACIN 3 EDAD (OTRAS ACTIVIDADES), ABONADO UN DIA

12

USO ESPECIAL DE CALLES POR HORA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS

13

ACTIVIDAD TIPO 1 NO ABONADO

45

ACTIVIDAD TIPO 1 ABONADO

13

ACTIVIDAD TIPO 2 NO ABONADO

45

ACTIVIDAD TIPO 2 ABONADO

14

ACTIVIDAD TIPO 3 NO ABONADO

40

ACTIVIDAD TIPO 3 ABONADO

0

* ACTIVIDADES TIPO 1: Actividades dirigidas de corte tradicional, que no requieren calificacin tcnica compleja por parte del personal que las imparte y que se realizan con pequeo material: step, gap, ioga, aerbic, aquagym, etc.

** ACTIVIDADES TIPO 2: Actividades dirigidas en sala para cuya realizacin es precisa la utilizacin de gran material complementario o que requieren para ser impartidas personal con una calificacin tcnica especfica: spining, pilates, natacin teraputica.

*** ACTIVIDADES TIPO 3: Actividades dirigidas en sala para cuya realizacin no es precisa la utilizacin de gran material complementario o que no requieren para ser impartidas personal con una calificacin tcnica especfica: gimnasia de mantenimiento, total training

   
  Artigo 6.- Exencins e bonificacins:  
 

Bonificacins:

Bonificacin do 10% por familias numerosas de categora especial.

Bonificacin do 5% por familias numerosas de categora xeral.

Exencins:

Non tern que aboar cota ningunha, sendo, polo tanto, gratuto o servicio:

- Os nenos menores de tres anos en actividades non programadas.

- Os perceptores da RISGA.

- O alumnado de educacin infantil, primaria, ESO e bacharelato, coas seguintes condicins: cada colexio de Melide poder enviar, unha hora semanal e de xeito gratuto, un grupo composto dun nmero de alumnos non superior a sesenta, acompaados dos profesores que legalmente corresponda, co obxecto de realizar actividades complementarias e non extraescolares. Esta exencin articularase a travs do oportuno convenio.

   
  Artigo 7.- Perodo impositivo e devengo  
 

O perodo impositivo coincidir, nos abonados piscina municipal, co mes natural, devengndose o primeiro da do perodo impositivo, sendo as cotas irreducibeis por dito perodo.

As tarifas que deban satisfacer os non abonados piscina municipal devengaranse instantneamente no momento de acceder s instalacins ou de formular a solicitude, se de actividades se tratara.

O perodo impositivo, nos cursos impartidos na piscina municipal, e naqueloutros impartidos pola concesionaria da piscina municipal, coincidir co perodo de desenvolvemento do curso, devengndose o primeiro da do perodo impositivo, sendo as cotas irreducbeis por dito periodo.

   
  Artigo 8.- Normas de xestin  
 

1.- Mensualmente, polos servizos encargados da xestin da Piscina Municipal, elaborarase un padrn municipal de aboados para o cobro mensual das correspondentes cotas tributarias.

As cotas de aboamento faranse efectivas por mensualidades anticipadas nas contas de domiciliacin bancaria dos suxeitos pasivos. Para iso, e como condicin previa para a adquisicin da condicin de abonado, o suxeito pasivo cubrir o impreso de inscricin e de domiciliacin bancaria.

Na primeira mensualidade, e para os abonados, cargarase o importe da cota de inscricin.

O impago das mesmas ocasionar a imposibilidade de acceso s instalacins. Acumulados tres recibos pendentes de cobro, o aboado causar baixa no Padrn, debendo, no caso de nova solicitude de aboado piscina, aboar a cota de entrada correspondente.

2. Nas restantes instalacins e prestacin de servizos correspondentes s entradas puntuais, esixirase a autoliquidacin do importe da taxa.

3. A xestin e liquidacin ser competencia do concesionario, que, para os efectos do control municipal, deber presentar as contas anuais ou os documentos acreditativos das contas que se lle soliciten.

4. Se debido a calquera situacin, imputbel ou non ao adxudicatario, as instalacins permanecesen fechadas, o adxudicatario deber facer efectiva aos abonados a devolucin ou desconto da parte de cota correspondente, dentro do prazo mximo dun mes seguinte ao perodo en que se producise o peche e polo mesmo sistema que o usuario realizou o ingreso do seu abono.

4.- Os abonados que voluntariamente soliciten a baixa deixarselles de cargar as cotas correspondentes. Establcese un prazo de aviso previo de 15 das respecto do perodo de devengo mensual no que produza efectos econmicos a baixa.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins.  
 

As infraccins por incumprimento das normas previstas na presente ordenanza, as como as sancins correspondentes, rexeranse polo establecido no artigo 183 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais disposicins legais que a desenvolven.

Os titulares de abonos estn obrigados a comunicar as variacins na sa situacin familiar ou econmica cando tean efecto sobre a aplicacin das cotas.

O incumprimento da dita obriga, as como o ocultamento, falseamento ou engano de datos dar lugar baixa forzosa na condicin de abonado e, de ser o caso, s demais responsabilidades a que houbese lugar.

   
  Artigo 10.-Entrada en vigor.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin definitiva no BOP e comezar a aplicarse a partir desta

A modificacin entrar en vigor unha vez publicado no boletn oficial da provincia o acordo definitivo, inclundo o provisional elevado automticamente a tal categora, e o texto da modificacin permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios