Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Lousame - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANSTICAS, COMUNICACINS PREVIAS E OUTROS SERVIZOS URBANSTICOS

Publicación provisional : 10-12-2014 BOP N 236 -- Publicación definitiva : 13-02-2015 BOP N 30
Redacción Aplicable desde 13-02-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo5.- Base impoible.
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.- Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8.- Remuneracin.
 - Artigo 9.- Declaracin.
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 11.- infraccins e sancins.
 - Disposicin final I.
 - Disposicin final II.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade con o disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por Licenzas Urbansticas e outros servizos urbansticos, que se rexer tanto pola presente Ordenanza Fisca, como no seu caso, pola a xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin, as normas da cal atenden ao prevido no artigo 57 e concordantes do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tanto tcnica e administrativa, tendente a verificar os actos de edificacin e uso do solo e subsolo suxeitos a licencia municipal ou a trmite de comunicacin previa sinalados no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia e que se realicen no termo municipal, axstanse s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na normativa vixente de aplicacin. Tamn estn suxeitas outros servizos urbansticos de planeamento contemplados na lexislacin vixente.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan propietarios ou posuidores, ou, no seu caso, ocupantes dos inmobles nos que se realicen as construcins ou instalacins ou se executen as obras.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo5.- Base impoible.  
 

Constite a base impoible da taxa:

A) O valor catastral asignado s terreos e construcins no IBI en vigor, nos casos de parcelacins urbansticas e derrubo de construcins.

B) O custo real e efectivo da obra civil, cando se trate de movemento de terras, obras de nova planta e modificacin de estruturas ou aspecto exterior das edificacins.

C) O custo real e efectivo da vivenda, local ou instalacin, cando se trate de primeira utilizacin dos edificios ou da modificacin do uso destes.

D) A superficie dos carteis de propaganda na va pblica.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

A cota tributaria resultar de aplicar a Base Impoible, coas seguintes especificacins:

a) Nas denominadas e cualificadas obras menores, non necesitadas de proxecto tcnico para a sa tramitacin; a cota consistir nunha cantidade fixa que se cifra en 12,00 euros.

b) En obras nas que a tramitacin esixe proxecto tcnico ou valoracin pericial; a cota establcese no 0,1 % do presuposto de execucin material, cun mnimo de 12,00 euros.

c) En licenzas de primeira ocupacin de vivendas e uso de edificios ou a sa modificacin; a cota establecese no 0,20% do presuposto de execucin material, cun mnimo de 12,00 euros.

d) Nos supostos parcelacins ou derrubes; a cota aplicable ser o 2% do valor catastral do terreo ou inmoble establecido a efectos do IBI, cun mnimo de 12,00 euros.

e) En carteis de propaganda, trinta (30,00) euros por m2 ou fraccin de cartel.

   
  Artigo 7.- Exencins e bonificacins.  
 

So admitiranse os beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 8.- Remuneracin.  
 

1. Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica ou a comunicacin previa correspondente.

2. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo ningn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez iniciado o trmite correspondente.

   
  Artigo 9.- Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras ou iniciar o trmite da comunicacin previa presentarn, no Rexistro Xeral a oportuna solicitude, acompaando documentacin visada polo Colexio Oficial respectivo, no seu caso, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de localizacin, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio.

2. Cando se trate de licenza ou comunicacins previas para aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, solicitude acompaarase un presuposto das obras a realizar, como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto os datos do cal permitan comprobar o custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude modificsese ou ampliase o proxecto ou a obra, deber poerse en coecemento da Administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

4. Os interesados estn obrigados a presentar, xunto co proxecto modificado, o xustificante de ingreso da autoliquidacin da taxa resultante pola diferenza, sen que poida resultar unha cota inferior ao derivada do orzamento inicial.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 26.1.b) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, toda solicitude de licenza ou comunicacin previa, para que poida ser admitida a trmite, deber acompaarse do xustificante do pagamento da presente taxa.

2. A tales efectos e segundo o prevido no artigo 27 do citado Texto Refundido, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, se esixir en rxime de autoliquidacin, debendo presentarse simultaneamente coa oportuna solicitude, non facultando o peticionario para realizar a actividade solicitada nos casos que proceda a concesin dunha licenza.

3. Os escritos recibidos polos condutos distintos do Rexistro Municipal, a que fai referencia o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, que non vingan acompaados do xustificante de ingreso dos dereitos correspondentes, sern admitidos provisionalmente pero non poder drselles curso sen que se emende a deficiencia ao fin da cal se requirir ao interesado para que no prazo de dez das contados a partir do seguinte a aquel en que lle sexa notificado o devandito requirimento, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo, se tern os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude, previos os trmites oportunos.

4. En todo caso, unha vez iniciado o expediente, a Administracin municipal poder comprobar a realidade dos datos achegados polo interesado as como calquera outros que haxan de servir de base para o clculo dos dereitos correspondentes e, vista dos resultados de tal comprobacin, practicar a liquidacin oportuna, con deducin do ingresado, se o caso, mediante autoliquidacin.

5. A prctica da devandita liquidacin, o sen prexuzo da potestade administrativa para a inspeccin dos datos declarados ou da actividade desenvolvida realmente polo suxeito pasivo, e para a aplicacin de sancins, se a iso houbera lugar.

6. Todas as liquidacins que se practiquen como consecuencia do regulado nos apartados anteriores sern notificadas aos obrigados ao pagamento, para o seu ingreso nas arcas municipais a travs de entidade colaboradora correspondente, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala a Lei Xeral Tributaria e normas ditadas no seu desenvolvemento.

   
  Artigo 11.- infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que por estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e na normativa regulamentaria ditada en desenvolvemento desta ltima.

   
  Disposicin final I.  
 

A entrada en vigor da presente ordenanza derroga a Ordenanza fiscal reguladora da Taxa por licenzas urbansticas publicada o da 02-02-2008 (BOP n 27) e vixente ata dito momento.

   
  Disposicin final II.  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor e ser de aplicacin a partir do da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios