Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA NMERO 4, REGULADORA DO PREZO PBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PADRN

Publicación provisional : 02-01-2015 BOP N 1 -- Publicación definitiva : 03-03-2015 BOP N 41
Redacción Aplicable desde 03-03-2015

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2.CONCEPTO.
 - ARTIGO 3.OBRIGADOS AO PAGO.
 - ARTIGO 4.CONTA DO PREZO PBLICO.
 - ARTIGO 5.DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DO SISTEMA DE ATENCN A PERSOAS USUARIAS DA DEPENDENCIA.
 - ARTIGO 6.DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DOUTROS SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO.
 - ARTIGO 7.PARTICIPACIN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS DEPENDENTES CON DEREITO DE ATENCIN RECOECIDO COMO USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
 - ARTIGO 8.PARTICIPACIN DAS PERSOAS USUARIAS NO FINANCIAMENTO DOUTROS SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO.
 - ARTIGO 9.AFECTACIN DOS INGRESOS MUNICIPAIS POLO COPAGAMENTO DOS SERVIZOS.
 - ARTIGO 10.NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 11.INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, en relacin cos artigos 41 a 47 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no exercicio da potestade regulamentaria recoecida s Entidades Locais polos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, este Concello estable o prezo pblico polo servicio de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 2.CONCEPTO.  
 

O prezo pblico regulado nesta Ordenanza constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servizo de axuda no fogar concedida a travs dos servizos sociais municipais, de conformidade coa ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 3.OBRIGADOS AO PAGO.  
 

1. Estn obrigados ao pago do prezo pblico regulado na presente Ordenanza os seguintes:

1) As persoas recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, e que tean resolucin do Plan Individualizado de Atencin (PIA) no que se lle recoeza o citado servizo (calquera que sexa a modalidade do mesmo), sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

2) As persoas que accedan ao servizo de axuda no fogar por libre concorrencia e que sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

2. Se o/a beneficiario/a carecera de capacidade para obrar, dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal, ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  ARTIGO 4.CONTA DO PREZO PBLICO.  
 

Para os efectos da aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM).

Para os efectos previstos para a aplicacin das tarifas, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo en 12 euros.

O prezo/hora poder ser revisable anualmente segundo o IPC.

   
  ARTIGO 5.DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DO SISTEMA DE ATENCN A PERSOAS USUARIAS DA DEPENDENCIA.  
 

A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  ARTIGO 6.DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DOUTROS SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO.  
 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte s regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder, Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

   
  ARTIGO 7.PARTICIPACIN NO FINANCIAMENTO DO SERVIZO DAS PERSOAS DEPENDENTES CON DEREITO DE ATENCIN RECOECIDO COMO USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.  
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referenciada ao IPREM)
Ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

<=20 horas

<=45 horas

<=70 horas

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresado no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5. No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM)

Ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

   
  ARTIGO 8.PARTICIPACIN DAS PERSOAS USUARIAS NO FINANCIAMENTO DOUTROS SERVIZOS QUE IMPLIQUEN COPAGAMENTO.  
 

a) Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 6 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,00 IPREM

10,00%

Maior de 1,00 e menor ou igual a 1,25 IPREM

20,00%

Maior de 1,25 e menor ou igual a 1,50 IPREM

30,00%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

40,00%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

60,00%

Maior de 2,50 IPREM

70,00%

b) Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

c) En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  ARTIGO 9.AFECTACIN DOS INGRESOS MUNICIPAIS POLO COPAGAMENTO DOS SERVIZOS.  
 

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello de Padrn, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

   
  ARTIGO 10.NORMAS DE XESTIN.  
 

Unha vez aprobada a alta no servizo, ste manterase mentres non varen as circunstancias que motivaron a prestacin deste. Para ditas variacins, no seu caso, estarase ao previsto na Ordenanza reguladora do servizo.

A obriga de pagamento do prezo pblico regulado na presente ordenanza nace dende que se inicie a prestacin do servicio e o seu cobro realizarase cunha periodicidade mensual.

Por parte do Concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento durante os primeiros vinte das do mes seguinte prestacin do servizo.

Se a algunha persoa non se lle prestase o servizo por causas non imputables mesma, senn por motivos derivados da organizacin interna,realizar un pago proporcional ao tempo efectivamente prestado hora de abonar a cota mensual.

En caso de suspensin temporal do servizo aboar a parte proporcional das cotas mensuais que lle correspondan.

As dbedas polos prezos pblicos aqu regulados podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento, e de conformidade coa normativa de recadacin que sexa de aplicacin.

Anualmente, no mes de xaneiro (Para as persoas usuarias de dependencia estarase ao disposto no artigo 18 do Decreto 149/2013, do 5 de setembro), ou no caso de producirse cambios na situacin persoal, as persoas beneficiarias sern requiridas polos Servizos Sociais do Concello de Padrn para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, para os efectos de actualizar a sa capacidade econmica, e, no seu caso, o prezo pblico que deber pagar segundo se establece no regulamento do servizo de axuda no fogar.

   
  ARTIGO 11.INFRACCINS E SANCINS.  
 

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A presente Ordenanza reguladora do precio pblico do servicio de axuda no fogar do Concello de Padrn derroga a Ordenanza reguladora do prezo pblico do servizo de axuda no fogar do Concello de Padrn publicada no Boletn Oficial da Provincia nmero 232 de 29/10/2009.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza de Prezo Pblico entrar en vigor, tras a sa aprobacin definitiva, unha vez se cumpra o esixido no artigo 49 da Lei de Bases do Rxime Local e se publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo de 15 das previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases do Rxime Local, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios