Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PADRN

Publicación provisional : 12-01-2015 BOP N 6 -- Publicación definitiva : 03-03-2015 BOP N 41
Redacción Aplicable desde 21-03-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO.
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS.
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sostenibilidade da Administracin Local, que entrou en vigor o 1 de xaneiro do 2014, modificou substancialmente o rxime de competencias atribudas aos Municipios nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e as no mbito dos servizos socias estas quedan limitadas avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social.

Non obstante, o 30 de maio do 2014 publcase no Diario Oficial de Galicia a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor daquela lei, en cuxa disposicin adicional primeira recllese que as competencias atribudas s entidades locais pola lexislacin autonmica anterior entrada en vigor da Lei 27/2013 continuarn exercndoas elas, rexndose pola indicada lexislacin ou, de ser o caso, polo dereito estatal supletorio, sen prexuzo do disposto nas disposicins adicionais cuarta e quinta sobre a asuncin pola Comunidade Autnoma das competencias relativas educacin, sade e servizos sociais.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

No captulo II do ttulo I desta Lei establcese o catlogo de servizos sociais e defnese o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Establece ademais no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedimentais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro do 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e estableza as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Co Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Padrn, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto.

obxecto desta ordenanza a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de Padrn.

Artigo 2.- mbito de aplicacin.

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Padrn.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia na sa contorna habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

1. Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

2. Posibilitar a permanencia das persoas na sa contorna de convivencia habitual.

3. Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

4. Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

5. Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

6. Retardar ou evitar a institucionalizacin.

7. Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo.

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

1. Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

a) Asistencia para levantarse e deitarse.

b) Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

c) Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

d) Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

e) Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

f) Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

g) Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

h) Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

2. Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

k) Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

l) Compra de alimentos e outros productos de uso comn.

m) Preparacin dos alimentos.

n) Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

o) Apoio unidade familiar.

p) Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencins poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

3. Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estructuracin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

1. Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

2. Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

3. Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

4. Adaptacins funcionais do fogar.

5. Servizo de podoloxa.

6. Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas da sa contorna inmediata, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

1. A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

2. Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.- Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

a) A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

b) A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

c) A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

d) A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

e) A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

f) A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

g) Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

h) A coeceren a situacin do seu expediente.

i) A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

j) calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

k) Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

a) Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

b) Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

c) Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

d) Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

e) Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

f) Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

g) Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

h) A comunicar, con dez das hbiles de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do servizo.

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

1. A renuncia da persoa usuaria.

2. O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

3. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

4. Falecemento da persoa usuaria.

5. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

6. A falta reiterada de pagamento do servizo.

7. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar asignado a persoas en situacin de dependencia, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do servizo.

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS.  
 

Artigo 10.- Formas de prestacin do servizo.

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo concello de Padrn ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.- Requisitos especficos.

1. Existir un profesional de referencia que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo esixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa.

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa.

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa.

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa.

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguemento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Padrn e, de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo no cal constar, cando menos:

1. Un informe social asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

2. Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o Anexo I desta ordenanza.

3. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Padrn e a persoa usuaria segundo o Anexo II desta ordenanza.

4. Informes de seguemento peridicos que tern un carcter bimestral ou extraordinarios cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o concello de Padrn, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

A) Presentacin da solicitude, segundo os modelos que estarn a disposicin das persoas interesadas nas oficinas municipais e na sede electrnica do Concello (https://sede.concellodepadron.es), dirixida ao seor Alcalde e acompaada da seguinte documentacin:

Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

Certificado de convivencia.

Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o caso.

Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan.

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requerida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das hbiles para enmendar deficiencias; en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

B) As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo anexo III.

C) O departamento de Servizos Sociais elaborar un informe proposta que ser elevado ao rgano competente para dictar resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

D) No caso de que sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

E) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

F) Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo segundo o modelo establecido no anexo II desta ordenanza (anexo III da Orde de 22 de xaneiro de 2009).

G) Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do servizo.

1. O prazo de alta no servizo ser, como mximo, dunha semana dende que persoa usuaria se lle asigna o recurso mediante o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo pola va de urxencia o prazo de alta ser, como mximo, de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar sempre que sexa tcnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo II desta ordenanza.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo I desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario con carcter, como mnimo, bimestral.

6. Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.- Intensidade na prestacin do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos a intensidade do servizo vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

Artigo 15.- Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos pblicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios bsicos, establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento dirixidos aos servizos sociais comunitarios bsicos do Concello ou entidade local.

Artigo 16.- Infraccins e sancins.

As infraccins e sancins rexeranse polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A partir da entrada en vigor da presente Ordenanza queda derrogada a Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Padrn publicada no Boletn Oficial da Provincia da Corua nmero 232 do 29 de outubro de 2009, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente ordenanza, que consta de 16 artigos e unha disposicin derradeira, entrar en vigor, tras a sa aprobacin definitiva, unha vez publicada de forma ntegra no Boletn Oficial da Provincia e transcurrido o prazo ao que se refiere o artigo 65.2 da Lei 7/85 do 2 de abril reguladora das bases do rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

PROXECTO DE INTERVENCIN

DATOS IDENTIFICATIVOS DO EXPEDIENTE

Expediente:

Intervencin:

Data de solicitude:

Data de inicio:

Sector de referencia.

mbito de Atencin:

N total de usuarios.

Nome e apelidos:

Data de nacemento:

DNI:

Sexo:

Estado Civil:

Proxecto: SAF

Data do Proxecto:

Data fin de proxecto:

Antecedentes relevantes

ATENCIN QUE SE PRESTA

Das da semana:

N horas semanais:

Horario:

Tipo de servizo a prestar:

Perfil dos profesionais:

EXISTENCIA DE OUTROS SERVIZOS/APOIOS PRESTADOS A DOMICILIO

Existencia:

Servicios/apoios:

N de horas semanais

OBXECTIVOS ESPECFICOS E TAREFAS QUE SE PROPOEN.

PERIOCIDADE DO SEGUIMENTO: bimensual

O seguemento realizarase a travs de reunins coa traballadora familiar, con visitas a domicilio e con xestions telefnicas coa familia.

Asdo. Tcnico responsable

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Acordo de Servizo

Reunidos en .............................................................. o da ................................ ....................... dunha parte don/dona....................................................................... con DNI .........

E doutra ............................................................................, en calidade de Tcnico responsable do servizo de axuda no fogar de .....................

ACORDAN:

a) Que o Concello de Padrn/entidade prestadora ____________________, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da _______ do ________________ de 20__.

b) Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar se realizar con carcter indefinido para as persoas usuarias de dependencia e para as persoas que acceden ao servizo polo sistema de libre concorrencia por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais/da Entidade prestadora acreditada.

c) Que o SAF se levar a cabo por un total de __________ horas/mensuais, distribudas semanalmente nos seguintes das ______________________.

d) Que atendendo ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de _____________ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de _________ % sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo compromtese a achegar a cantidade de ____________ euros polo total de horas prestadas.

Para as persoas usuarias de dependencia:

Que atendendo ao Decreto 149/2013, do 5 de setembro, ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de _____________ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de _________ % sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo compromtese a achegar a cantidade de ___________ euros polo total de horas prestadas.

e) Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido no punto 4, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

f) Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

1. Atencins de carcter persoal.

2. Atencins de carcter persoal doutras actividades da vida diaria (acompaamentos fora do fogar).

3. Atencins de carcter apoio psicosocial e educativo.

4. Atencins de carcter domstico e da vivenda.

5. Atencins de carcter tcnico e complementario.

g) Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

h) Que o servicio se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

i) Que est a disposicin nas dependencias do Concello o libro de queixas e reclamacins.

j) Que co presente acordo se lle entrega persoa usuaria unha copia da ordenanza reguladora debidamente visada polo rgano competente.

Ambas partes dan a sa conformidade ao presente acordo de prestacin do SAF, e o asinan en Padrn a .......... de . do 20......

A persoa usuaria O tcnico responsable

ANEXO III

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

FACTOR 1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos).

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concurrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

Tboa de equivalencias para a valoracin do nivel de autonoma persoal

De

33%

a

64%

de

discapacidade

De

65%

a

74%

de

discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100%

discapaci-dade e ata 14 pts. ATP

75%-100%

discapaci-dade e 15-29 pts. ATP

75%-100%

discapaci-dade e 30-44 pts. ATP

75%-100% discapaci-dade e 45-72 pts. ATP

Grao de discapacidade + axuda terceira persoa. ATP

(R.D.1971/1999)

75% discapacidade e ata 24 pts.BVD

25-39 pts.

BVD

40-49pts. BVD

50-64 pts.

BVD

65-74 pts.

BVD

75-89 pts.

BVD

90-100 pts. BVD

Grao de discapacidade + axuda terceira persoa. Puntuacin BVD (R.D. 504/2007)

Grao I, Nivel 1

Grao I, Nivel 2

Grao II, Nivel 1

Grao II, Nivel 2

Grao III, Nivel 1

GRAO III, nivel 2

Situacin de dependencia (Decreto 176/2007)

5 pts

10 pts.

14 pts.

20 pts.

24 pts.

30 pts.

32 pts.

38 pts.

40 pts.

Puntuacin Nivel de autonomia persoal

Total puntos autonoma persoal.

FACTOR 2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos).

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos).

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos).

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos).

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos).

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos).

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos).

Con incapacidade para organizarse (3 puntos).

Os familiares nganse a atendelo/a anda que teen posibilidades (8 puntos).

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos).

Est ben atendido (0 puntos).

Total puntos apoio social.

FACTOR 3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos).

3.1 Conflicto (mximo total 4 puntos).

Cun membro xerador de conflicto de nivel moderado (1 punto).

Cun membro xerador de conflicto de nivel grave (2 puntos).

Con mis dun membro xerador de conflicto de nivel moderado (3 puntos).

Con mis dun membro xerador de conflicto de nivel grave (4 puntos).

3.2 Limitacins de rol (mximo total 2 puntos).

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin s menores (2 puntos).

3.3 Monoparentalidade (mximo total 2 puntos).

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender s menores (2 puntos).

3.4 Habilidades parentais (mximo total 2 puntos).

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos).

3.5 Nmero de menores (mximo total 10 puntos).

Un menor (3 puntos).

Dous menores (5 puntos).

Tres menores (7 puntos).

Catro ou mis menores (10 puntos).

Total puntos situacin familiar/socializacin menores.

FACTOR 4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos).

4.1 Vivenda (total 10 puntos).

Non hai luz elctrica (1 punto).

Non hai auga corrente (1 punto).

Non pose WC (1 punto).

Non pose cuarto de bao completo (1 punto).

Non ten neveira (1 punto).

Non ten quentador (1 punto).

Non ten lavadora (1 punto).

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto).

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto).

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto).

4.2 Integracin no contorno (total 10 puntos).

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos).

Ausencia de relacins sociais (6 puntos).

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos).

Integracin axeitada no contorno (0 puntos).

Total puntos outros aspectos sociais.

TOTAL XERAL

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a entrar en vigor tras a sa aprobacin definitiva, unha vez publicada de forma ntegra no Boletn Oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios