Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA FISCAL N 6, REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Publicación provisional : 26-06-1998 BOP N 141 -- Publicación definitiva : 26-06-1998 BOP N 141
Redacción Aplicable desde 17-03-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 . - Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. - Feito impoible.
 - Artigo 3 . - Suxeito pasivo
 - Artigo 4 . - Responsables
 - Artculo 5. .-Exencins.
 - Artigo 6. - Cota tributaria.
 - Artigo 7 .-Tarifa.
 - Artigo 8.-Bonificacins da cota.
 - Artigo 9. - Devengo.
 - Artigo 10 . - Declaracin e ingreso
 - Artigo 11 . - Infraccins e sancins
   
  Artigo 1 . - Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a "taxa por expedicin de documentos administrativos" que se rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden prevenido no artigo 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. - Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.

2. Para os efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que se provocase polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos.

   
  Artigo 3 . - Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4 . - Responsables  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente deste tributo as personas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artculo 5. .-Exencins.   redacciones
 

Tern una exencin subxectiva aqueles contribuntes que acrediten a sa falta de capacidade econmica para o pagamento da cota correspondente, segn informe dos servicios sociais do Concello de Cambre respecto.

   
  Artigo 6. - Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde a tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, incluida a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7 .-Tarifa.   redacciones
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estructrase da seguinte maneira:

TARIFA

Documentacin catastral

Copia de fotografa area en papel opaco

6,00 euros /unidade

Copia de cartografa en papel opaco DIN A-3 ou DIN A-4

6,00 euros /unidade

Copia de cartografa en papel opaco en tamao superior a DIN A-3

12,00 euros /unidade

Copia de cartografa en papel reproducible

31,00 euros /unidade

Copia de cartografa dixitalizada urbana

3,00 euros /hectrea

Copia de cartografa dixitalizada rstica

0,12 euros /hectrea

Informacin alfanumrica dixital urbana

0,06 euros /rexistro

Expedicin de copias de informacin non grfica de expedientes

0,30 euros /folla

Informes catastrais sobre bens urbanos

3,00 euros /unidade

Informes catastrais sobre bens rsticos

3,00 euros /unidade

Nos informes catastrais descritivos e grficos referidos unicamente a unha unidade urbana ou unha parcela rstica

12,00 euros /unidade

Nas certificacins catastrais que incorporen datos cunha antigidade superior a cinco anos, incrementarase a tarifa en

31,00 euros /unidade

Modelo 902 de alta catastral

Segundo coste oficial

Dereitos de inscripcin en Procesos de Seleccin de Persoal

Procesos de seleccin de persoal para prazas encadradas no subgrupo A1 ou asimilado

50,00 euros

Prazas do subgrupo A2 ou asimilado

40,00 euros

Prazas do subgrupo B ou asimilado

30,00 euros

Prazas do subgrupo C1 ou asimilado

30,00 euros

Prazas do subgrupo C2 ou asimilado

20,00 euros

Prazas de Agrupacins profesionais sen requisito de titulacin ou asimilado

10,00 euros

Planos, fotocopias e documentos tcnicos

Por cada documento que se expida en fotocopia:

1. Por folio de tamao DIN A-4

0,15 euros

2. Por folla tamao DIN A-3

0,20 euros

3. Maior DIN A-3, por folla

3.1. A primeira copia

6,00 euros

3.2. As copias restantes

2,00 euros

4. Fotocopia e compulsa de documentos, sempre e cando non se trate de tramitacins municipis (caso no que a cota ser de 0 euros):

4.1. polo primeiro folio

1,00 euro

4.2. por cada un dos restantes

0,20 euros

Documentos relativos a Urbanismo

Certificado de cualificacin urbanstica

35,00 euros

Informe de cualificacin urbanstica

25,00 euros

Declaracin de innecesariedade de licencia urbanstica

60,00 euros

Por cada expediente acreditativo da antigedade das edificacins ou sobre incoacin ou non de expediente de reposicin de legalidade ou sancionador:

1.Por vivenda ou local de mis de 30 anos

30,00 euros

2.Por vivenda ou local de menos de 30 anos:

2.1. En caso de existir expediente de solicitude de licencia do inmoble

35,00 euros

2.2. En caso de non existir expediente de solicitude de licencia:

2.2.1. Ata 100 m2 de superficie

600,00 euros

2.2.2 De 101 a 150 m2 de superficie

750,00 euros

2.2.3 De mis de 150 m2 de superficie

900,00 euros

Outros informes urbansticos

40,00 euros

Outras certificacins urbansticas

50,00 euros

Declaracin de non caducidade de licencias urbansticas

15,00 euros

Outros documentos:

Exemplar de ordenanzas fiscais

24,00 euros

Bastanteo de poderes

25,00 euros

Entrega de documentacin administrativa en CD-ROM

15,00 euros/ unidade

Por cada expediente para celebracin de voda civil no Concello

1. Cando algn dos contrantes sexa vecio do municipio

90,00 euros

2. Cando ningn dos contrantes sexa vecio do municipio

180,00 euros

Por cada inscricin no Libro rexistro de unins non matrimoniais

12,00 euros

Certificado de empadroamento do padrn vixente

0,00 euros

Certificado de empadroamento de padrns anteriores:

1. Ata padrn ano 1981, includo

4,00 euros

2. Padrns anteriores a 1981: engadirase cota anterior, por cada 5 anos

1,20 euros

Certificacin de acordos municipais:

1. Do ano en curso

10,00 euros

2. De anos anteriores

12,00 euros

Expedicin informes emitidos pola polica local relativos a accidentes de circulacin

50,00 euros

Expedicin de outros informes emitidos pola polica local

10,00 euros

Expedicin de tarjetas de armas o permiso de uso de escopetas de aire comprimido, u otros tramitados ante la polica local

12,00 euros

Expedicin de informes sociais

0,00 euros

Outros informes non comprendidos en apartados anteriores

3,00 euros

Outras certificacins non comprendidas en apartados anteriores:

1. Cando precisen de informe tcnico

15,00 euros

2. Cando non precisen de informe tcnico

2,00 euros

Por cada fotocopia de documentos obrantes nas Bibliotecas municipais ou impresin de documentos dixitais (sendo 35 o nmero mximo permitido da)

1. Por folio tamao DIN A-4

0,05 euros

2. Por folla tamao DIN A- 3

0,10 euros

Expedicin do Carn Propio da OMIX

12,00 euros

Expedicin duplicado do carn propio da OMIX

6,00 euros

   
  Artigo 8.-Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder ningunha bonificacin dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa, salvo no concerninte a dereitos de inscripcin en procesos de seleccin de persoal en que se aplicar unha reduccin do 50 % da tarifa a aqueles que figuren como demandantes de emprego durante o prazo, polo menos, de 6 meses anteriores data da convocatoria das probas selectivas nas que soliciten a sa participacin.

   
  Artigo 9. - Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2. Nos casos a que se refire o apartado 2 del artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10 . - Declaracin e ingreso  
 

1. A taxa esixirase polo procedemento do selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, reguladora do rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non podern drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para esta finalidade se requerir interesado para que, no plazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xuzgados ou Tribunais para toda clase de pleitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfacera a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11 . - Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios