Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DE USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 06-02-2015 BOP N 25 -- Publicación definitiva : 21-04-2015 BOP N 73
Redacción Aplicable desde 22-04-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II. LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - TITULO III. COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.
 - TITULO IV. CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES
 - TITULO V. REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, que incorpora ao Dereito espaol aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecementos dos prestadores e a libre prestacin de servizos simplificando os procedementos.

As mesmo, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, engadindo aos sistemas clsicos de intervencin na actividade dos cidadns por parte das entidades locais o da comunicacin previa ou declaracin responsable e o sometemento ao control posterior ao inicio da actividade.

Por iso o Real Decreto 2009/2009, do 23 de decembro, modifica o Regulamento de servizos das corporacins locais de 1955 de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercants queda redactado da seguinte forma: A apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse aos medios de intervencin municipal, nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio. Iso obedece necesidade de adecuar o contido deste Regulamento ao novo rxime que introduce a comunicacin previa ou a declaracin responsable como mecanismo ordinario de intervencin no mbito local xunto s licenzas.

Posteriormente, a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economa sostible, volve a modificar a Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, engadndolle un novo artigo 84.bis que establece que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo, se ben mantn este mesmo control previo para aquelas actividades que afecten proteccin do medio ambiente ou do patrimonio histrico artstico, a seguridade ou a sade pblica ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

As pois, foi preciso establecer e regular os procedementos para estes novos medios de intervencin administrativa cunha ordenanza municipal e determinar as actividades que quedaran excludas destes mecanismos de control que con carcter xeral se establecen no artigo 84.bis da Lei de bases do rxime local para as actividades.

Este foi o obxectivo precisamente da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades e da apertura de establecementos aprobada por esta Corporacin e publicada no Boletn Oficial da Provincia n 107, do 7 de xuo de 2012.

Non obstante, despois dos ltimos cambios normativos producidos, tanto na lexislacin estatal como na autonmica, dita ordenanza xa resulta obsoleta e insuficiente para atender ao novo rxime xurdico das actividades e da apertura de establecementos.

As, a Lei estatal 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos elimina, por un lado, todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo de menos de 300 m2 de superficie, e, por outro lado, estende esta flexibilizacin tamn s obras ligadas ao acondicionamento destes locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, de ordenacin da edificacin, como as sinala o artigo 3 da mesma.

Posteriormente, e nesta mesma lia de control administrativo a posteriori, determinante a Lei autonmica 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia que vn establecer un marco moito mis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a execucin de actos de uso do solo e do subsolo sen control a priori, modificando para iso a Lei 9/2002, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.

Esta ltima lei vn establecer un novo rxime xurdico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realizacin de obras se refire, de tal maneira que para unhas e para outras establece como rxime xeral de control o da comunicacin previa, deixando para supostos excepcionais de espectculos pblicos e actividades recreativas o outorgamento de licenzas de actividade e reducindo os actos do uso do solo e subsolo que requiren de previa licenza municipal, como o demostra a nova redaccin que d ao artigo 194-2 da Lei 9/2002.

Neste novo contexto faise pois necesario crear un novo marco xurdico municipal que dea resposta e desenvolvemento ao novo rxime das comunicacins previas tanto en obras como en actividades. Isto un dos obxectivos da presente Ordenanza municipal, dando as resposta ao artigo 25 da Lei 9/2013, ao artigo 194-8 da Lei 9/2002 na sa nova redaccin, ao artigo 5 da Lei 12/2012 e ao artigo 28-2 da Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia, na redaccin dada pola citada Lei 9/2013, que veen requirir dos concellos o establecemento e a planificacin dos procedementos de comunicacin necesarios, as como os de verificacin posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado a travs da comunicacin previa.

Sendo este obxectivo xa de seu importante, esta Ordenanza tamn pretende regular os procedementos de intervencin a priori, dicir os supostos nos que se requira licenza municipal tanto para os actos de uso do solo e do subsolo como para o exercicio de actividades, que anda que menores en nmero non por iso son menos importantes. Desta maneira o que se pretende que dunha maneira integral, nun mesmo texto normativo municipal, se tean regulados dentro das competencias dun concello todos os procedementos de intervencin administrativa, tanto para os actos de uso do solo e subsolo, as chamadas obras, como para o exercicio de actividades e apertura de establecementos. Isto redundar en beneficio dunha maior claridade e seguridade xurdica, tendo en conta a interrelacin que en numerosas ocasins se d entre as obras e as actividades que se refiren a unha mesma actuacin cando ademais poden estar sometidas as primeiras a licenza e as segundas a comunicacin previa ou viceversa.

A Ordenanza estrutrase en cinco Ttulos divididos sa vez en Captulos e estes, de ser o caso, en Seccins.

O Ttulo I leva como epgrafe Disposicins Xerais e o seu contido determinar o obxecto, os distintos rximes existentes e as normas comns a todos eles.

O Ttulo II refrese aos distintos actos de uso do solo e do subsolo ou obras, xa sometidos a licenza (Captulo I) xa sometidos ao rxime de comunicacin previa (Captulo II).

O Titulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, xa sometidas ao rxime de comunicacin previa (Captulo I) xa sometidas ao rxime de licenza (Captulo II).

O Ttulo IV regula o procedemento de control posterior tanto sobre obras como sobre actividades.

E o Ttulo V refrese reposicin da legalidade e ao rxime sancionador.

Completa a sa regulacin con das Disposicins Adicionais, unha Transitoria, unha Derrogatoria e outra Final.

E acompase de distintos Anexos que conteen os modelos normalizados tanto de licenzas como de comunicacins previas coa documentacin que deber de achegarse con eles.

   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto

1. A presente Ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin, control da legalidade e inspeccin municipais dos actos de uso do solo e subsolo de natureza urbanstica e das actividades que se implanten e desenvolvan no termo municipal de Cambre.

2. Exclense do mbito de aplicacin desta Ordenanza as actividades de venda ambulante que se rexern pola sa respectiva ordenanza municipal.

Artigo 2. Rxime

1. Os actos de uso do solo e do subsolo quedan sometidos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa, ags naqueles casos en que esta Ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea unha licenza municipal previa.

2. A implantacin e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos estarn suxeitos presentacin dunha comunicacin previa no Concello de Cambre, ags naqueles casos en que esta Ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea unha licenza de apertura ou de actividade municipal previa.

3. Naqueles casos en que a actuacin pretendida requira dalgunha autorizacin, cualificacin ou informe favorable doutra administracin pblica distinta da municipal, esixible pola lexislacin sectorial de aplicacin, a comunicacin previa ou o outorgamento da licenza municipal requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente de dita autorizacin, cualificacin ou informe.

Artigo 3. Definicins

1. Nos termos da lexislacin vixente e para os efectos desta Ordenanza entndese por:

1) Licenza: acto administrativo regrado polo que o rgano municipal competente, tras a comprobacin do cumprimento das condicins establecidas pola normativa de aplicacin, autoriza actos de uso do solo e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicacin previa: documento mediante o que os interesados poen en coecemento do Concello de Cambre os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido nos artigos 70.1 e 71 bis.2 da Lei 30/92, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ao que acompaarn a documentacin acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicacin.

2. As licenzas ou comunicacins previas recibirn o nome de urbansticas cando tean por obxecto actos de ocupacin, edificacin e uso do solo e do subsolo e de actividade cando tean por obxecto a instalacin e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos.

Artigo 4. Obras e actividades de particulares en terreos de dominio pblico

1. Cando se pretendan realizar por particulares actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico que non sexa municipal, esixirase igualmente licenza ou comunicacin previa independentemente das autorizacins ou concesins que sexa pertinente outorgar por parte da administracin titular do dominio pblico.

Estas autorizacins ou concesins debern acompaar solicitude de licenza municipal ou comunicacin previa que, de ser o caso, se presente e sern necesarias para que estas se poidan tramitar ou producir efectos.

2. Cando se pretendan realizar actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico municipal e estivesen suxeitos a concesin administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesin se tivese constatado a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as licenzas urbansticas e de actividade e os efectos das comunicacins previas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolucin que outorgue a concesin administrativa.

3. Cando os actos de uso do solo e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio pblico municipal impliquen un uso comn especial sometido a licenza ou autorizacin municipal segundo o Regulamento de bens das entidades locais, o outorgamento da licenza urbanstica ou de actividade implicar a concesin da licenza ou autorizacin para a ocupacin do dominio pblico.

Se os actos de uso do solo e do subsolo ou actividades a realizar en dominio pblico municipal estn sometidos ao rxime de comunicacin previa, terase que solicitar licenza para usar o dito dominio pblico que se achegar a documentacin que precise a comunicacin previa da que se trate, de tal xeito que se esta se adeca normativa urbanstica e sectorial de aplicacin a concesin da licenza demanial producir os mesmos efectos que a presentacin das comunicacins previas. Esta solicitude de licenza para o uso do dominio pblico municipal non ser necesaria cando as obras que se comunican, na parte que afecta ao dito dominio, son realizadas por empresas municipais ou adxudicatarias de servizos municipais.

Artigo 5. Erro na cualificacin do escrito presentado

1. O erro na cualificacin do escrito presentado pola persoa interesada sobre a eleccin do procedemento de sometemento a licenza ou de comunicacin previa non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter. O Concello notificar ao interesado sobre tal circunstancia e, de ser o caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2. Cando a persoa interesada presentase no Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder efectuar a obra ou iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva licenza. Se iniciase a obra ou a actividade requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3. Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o rxime aplicable o da comunicacin previa, notificarselle para sinalarlle tal feito e para que presente, de ser o caso, a documentacin correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a mencionada documentacin.

Artigo 6. Consulta previa

1. Os particulares podern presentar solicitudes de consulta previa do rxime e das condicins urbansticas aplicables a unha finca determinada, edificacin ou local, as como dos actos de uso do solo e subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitacin aplicable para a actuacin de que se trate.

Igualmente poderase formular consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompaar dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as caractersticas xerais da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda levar a cabo ou da obra que se pretende executar.

2. Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificacin a solicitude deber vir acompaada da sa referencia catastral para a sa correcta identificacin.

3. Sobre a consulta formulada emitirase informe pola rea de Urbanismo que sinalar a clase e cualificacin do solo que corresponda finca, polgono ou sector de que se trate, os usos e intensidades que tean atribudos polo planeamento, os parmetros urbansticos que sexan de aplicacin e, de ser o caso, os requisitos esixidos e a documentacin a achegar para a execucin dunha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4. A consulta ser contestada nun prazo mximo dun mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5. O sentido da resposta s consultas formuladas no ter carcter vinculante para a administracin.

Artigo 7. Actos non suxeitos a licenza ou comunicacin previa

Non ser esixible licenza ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

As parcelacins urbansticas e calquera acto de divisin de parcelas efectuadas a travs de proxectos de compensacin, reparcelacin, equidistribucin ou normalizacin de predios.

A demolicin de construcins declaradas en runa a travs do pertinente expediente contraditorio, sen prexuzo da redaccin dun proxecto tcnico para a sa execucin se a entidade das obras de demolicin o require.

As obras de apuntalamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras se esixa solicitude de licenza ou presentacin de comunicacin previa acompaadas do correspondente proxecto tcnico.

As obras derivadas de resolucins recadas en expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que non impliquen demolicin total ou parcial.

As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Cambre no seu termo municipal que se entendern autorizadas polo acordo de aprobacin do proxecto logo da acreditacin no expediente do cumprimento da normativa de aplicacin.

As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou de ordenacin do territorio.

Artigo 8. Situacins xurdicas privadas

As licenzas e as comunicacins previas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

O ttulo habilitante que supn a concesin dunha licenza ou unha comunicacin previa para a realizacin dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo do de terceiros.

   
  TTULO II. LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

CAPTULO I

LICENZAS URBANSTICAS

Seccin 1. Actos suxeitos e rxime xurdico das licenzas

Artigo 9. Actos suxeitos a licenza

Estarn suxeitos a licenza municipal previa os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo seguintes:

a) As obras de edificacin de nova construcin, ags aquelas construcins de escasa entidade construtiva e sinxeleza tcnica que non tean, de forma eventual ou permanente, carcter residencial nin pblico e se desenvolvan nunha soa planta.

b) As intervencins de carcter total sobre os edificios existentes ou as parciais que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra ou o conxunto do sistema estrutural, ou tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio.

c) As intervencins en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

d) As demolicins.

e) Os muros de contencin de terras.

f) Os grandes movementos de terras e as explanacins.

g) As parcelacins, segregacins e outros actos de divisin de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de compensacin ou reparcelacin.

h) A primeira ocupacin dos edificios.

i) A localizacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

j) A corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica entendendo por estes aqueles terreos includos nos mbitos de Solo Urbanizable ou Apto para Urbanizar, de Solo Urbano Non Consolidado ou de Solo de Ncleo Rural sometido a actuacin de carcter integral.

k) Calquera outro acto que se sinale a travs dunha disposicin legal.

Artigo 10. Finalidade das licenzas urbansticas

1. A licenza urbanstica ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico vixente, se o aproveitamento proxectado se axusta ao susceptible de apropiacin e se as obras e usos proxectados renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2. Non se poder iniciar a execucin das obras ou dos actos pretendidos en tanto non se obtea a preceptiva licenza.

Artigo 11. Alcance do control municipal

A intervencin municipal a travs da licenza urbanstica non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos ou materiais empregados, sendo responsabilidade en exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

Seccin 2. Procedemento para o outorgamento de licenzas urbansticas

Artigo 12. Solicitude de licenza

1. Os procedementos de tramitacin das distintas licenzas urbansticas iniciaranse mediante solicitudes cuxos modelos oficiais se incorporan como Anexos a esta Ordenanza.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin correspondente en cada caso que se relaciona igualmente nos Anexos desta Ordenanza.

2. A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/92, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ou telematicamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o proxecto tcnico que se achegue, se que este fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital en formato PDF.

3. No acto de presentacin da solicitude os servizos municipais verificarn a integridade da documentacin achegada dende o punto de vista formal comprobando se esta a esixida, sen analizar ou valorar o seu contido.

4. Cando se precise para a solicitude de licenza proxecto tcnico este ser completo entendendo por tal o que contea o contido tanto do chamado proxecto bsico como o de execucin.

Artigo 13. Tramitacin

1. As solicitudes de licenzas urbansticas tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2. A solicitude de licenza s comezar a producir efectos dende o momento en que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tivese entrada no rexistro municipal.

Artigo 14. Emenda de deficiencias e mellora da solicitude

1. Se os servizos municipais detectasen omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude ou na documentacin presentada, xa no momento da sa presentacin xa posteriormente, requirirase ao solicitante para que no prazo de dez das complete, emende ou aclare aquelas, con indicacin de que se as non o fixese se lle ter por desistido da sa peticin, consonte o previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

2. O cmputo do prazo mximo para ditar resolucin suspenderase polo requirimento para a emenda de deficiencias polo tempo que medie entre a notificacin do requirimento e o seu efectivo cumprimento polo destinatario.

3. Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa ou se efecta de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas cuxa non emenda adecuada no prazo de novo concedido provocar a declaracin de desistencia do peticionario sen que haxa lugar a mis requirimentos.

Artigo 15. Modificacins do acto para o que se solicita licenza

Se antes de que se concedese a licenza se pretendesen modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actuacin pretendida que afectasen ao aproveitamento urbanstico, altura, ocupacin en planta, forma e posicin do edificio na parcela, estrutura, nmero de vivendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afectacin ao contorno, o interesado deber, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar de acordo coa normativa vixente na data da nova solicitude.

Artigo 16. Autorizacins sectoriais

1. As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn do seu previo achegamento para a concesin, se procede, da correspondente licenza urbanstica.

2. No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial o procedemento de tramitacin da solicitude de licenza municipal quedar en suspenso polo tempo que medie entre a notificacin do seu requirimento e a sa efectiva presentacin.

Este prazo de suspensin no poder exceder en todo caso de tres meses. Transcorrido ese prazo sen que se tean achegado as autorizacins ou informes sectoriais pertinentes acordarase, previa a sa advertencia, o arquivo das actuacins e declararase a caducidade do procedemento.

3. A mesma suspensin do procedemento producirase cando sexa este Concello o que ante unha solicitude de licenza urbanstica deba solicitar autorizacins ou informes sectoriais a outras administracins pblicas de acordo coa lexislacin sectorial de aplicacin e polo tempo que medie entre a peticin e a recepcin da autorizacin ou informe.

Artigo 17. Informes

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa urbanstica de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe tcnico sobre o uso e a obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurdico.

Artigo 18. Cesin de terreos

1. Antes de emitirse proposta de resolucin favorable para a concesin de licenza de calquera tipo de obra ou de actividade en solos urbanos consolidados que non tean a condicin de soar nin regularizadas as vas pblicas o propietario deber ceder gratuitamente ao Concello de Cambre os terreos destinados a vas fra das aliacins establecidas no planeamento, previa segregacin dos mesmos se fose necesario. Esta mesma obriga deber cumprirse antes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica ou de actividade, no caso de que se dean os mesmos elementos de feito.

2. Igualmente esta obriga do propietario ter lugar nos solos de ncleo rural cando se pretendese construr unha nova edificacin ou substitur a existente.

3. Esta cesin, unha vez aceptada polo Concello de Cambre, formalizarase en escritura pblica que ser presentada nas dependencias municipais con constancia da sa inscricin no Rexistro da Propiedade.

Artigo 19. Resolucin

1. Completo o expediente e formulada proposta de resolucin esta elevarase ao rgano competente para a resolucin que poer fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou determinacins do planeamento que se incumpran.

2. As peticins de licenza resolveranse no prazo de tres meses contado dende a presentacin da solicitude coa documentacin completa no rexistro do Concello, ags as peticins de licenza para divisin de terreos que non sexan parcelacins urbansticas, para a primeira ocupacin de edificios e para a corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva s que se refiren os apartados g), h) e j) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolvern no prazo dun mes contado dende o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposicin legal.

3. Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensins legalmente procedentes, sen que se adopte resolucin municipal expresa operar o rxime do silencio administrativo na forma legalmente establecida.

En ningn caso se entendern adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do planeamento urbanstico.

Artigo 20. Licenzas condicionadas a completar a urbanizacin

1. As licenzas de edificacin de nova planta ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que anda non tivesen a condicin de soar ou que sendo de ncleo rural precisen de obras de acometida s redes de servizos existentes ou de urbanizacin outorgaranse cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e da edificacin.

2. Con carcter previo ao outorgamento da licenza deber constiturse unha garanta por importe do 100% do custo das obras de urbanizacin pendentes e/ou do custo previsible de reposicin das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra que se determinarn no propio proxecto tcnico da edificacin ou nun anexo ao mesmo.

Esta garanta devolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin, quedando a sa concesin supeditada a que se tivesen executado total e satisfactoriamente as obrigas garantidas.

No caso de obras para as que non necesaria a licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte do interesado da terminacin das obras coa presentacin de certificado final de obra de tcnico competente sempre que se tivesen cumprido total e satisfactoriamente as obrigas garantidas.

Artigo 21. Extincin e caducidade das licenzas

1. As licenzas urbansticas extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

c) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa que as anule.

2. As licenzas urbansticas outorgaranse con suxeicin a un prazo determinado de caducidade tanto para o inicio como para a finalizacin das obras, as como para a sa interrupcin.

O prazo mximo para o inicio das obras o de seis meses e para a sa terminacin o de dous anos, contados a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a seis meses.

3. Os referidos prazos podern prorrogarse a solicitude do titular da licenza sempre que sexa formulada antes da sa conclusin e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga.

En calquera caso, a prrroga concederase por un prazo non superior ao inicialmente acordado.

4. Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados anteriormente declararase a caducidade da licenza polo rgano competente para concedela, previa audiencia ao interesado.

5. A declaracin de caducidade extinguir a licenza non podndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da licenza poder solicitarse pola persoa interesada unha nova licenza que se tramitar de conformidade coa normativa urbanstica vixente na data da nova solicitude.

Seccin 3. Execucin das obras

Artigo 22.- Comunicacin de empresa construtora

Antes do comezo das obras o titular da licenza comunicar ao Concello o nome e domicilio social da empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realizacin das obras o titular da licenza igualmente deber comunicar tal circunstancia Administracin municipal.

Artigo 23.- Sinalizacin de aliacins e rasantes

1. No caso de obras de edificacin de nova construcin, de ampliacin de edificios existentes que alteren a ocupacin en planta, de muros de contencin e de instalacins de casas prefabricadas e instalacins similares s que se refire o artigo 9 desta Ordenanza ser condicin indispensable para o comezo das obras que unha vez concedida a pertinente licenza se proceda sinalizacin de aliacins e rasantes previa a sa solicitude polo interesado.

2. A solicitude de aliacins e rasantes ir acompaada dun plano por triplicado da situacin dos terreos a escala 1:500 con todos os seus datos acoutados e os do contorno mis prximo.

3. As aliacins e rasantes s que se deber de axustar a construcin, ampliacin ou instalacin sern sinaladas na acta de replanteo.

No acto de sinalizacin de aliacins e rasantes, que se efectuar no da e hora sinalado polos servizos tcnicos municipais da rea de Urbanismo, concorrern un tcnico municipal, o titular da licenza de obra e o tcnico director da mesma. Estes mesmos subscribirn a continuacin a acta de replanteo por triplicado, as como o plano acoutado a escala 1:500 que ser achegado coa mesma.

Artigo 24. Documentacin no lugar da obra e cartel indicador

1. Ser requisito indispensable en todas as obras dispoer, a p de obra, de copia autorizada da licenza municipal e de copia autorizada da acta de replanteo para aquelas obras en que se necesite, de conformidade co apartado 1 do artigo 23 desta Ordenanza.

2. Ademais do indicado no apartado anterior, nas obras de edificacin de nova construcin e nas intervencins en edificios existentes que requiran de licenza municipal ser tamn requisito indispensable a colocacin a p de obra dun cartel indicador que sexa visible dende a va pblica, coas dimensins de 110 cm de ancho por 80 cm de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

missing CONCELLO DE CAMBRE

N EXPEDIENTE DA LICENZA DE OBRA:

DATA EXPEDICIN DA LICENZA:

ORDENANZA DE APLICACIN:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIN MATERIAL:

N PLANTAS AUTORIZADAS:

USOS:

PRAZO MXIMO DE EXECUCIN:

3. O cartel ser un taboleiro hidrfugo con fondo en branco e o texto negro perfectamente visible.

Artigo 25. Modificacins das obras amparadas en licenza

1. Se durante a execucin das obras se previsen o producisen variacins que alterasen o proxecto tcnico ou a documentacin sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgn dos parmetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estar obrigado a solicitar unha nova licenza que as ampare.

2. As modificacins de detalle que durante a execucin das obras non alteren os parmetros urbansticos da licenza outorgada relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, debern documentarse cunha memoria e, de ser o caso, planos que se achegarn xunto solicitude da licenza de primeira ocupacin, se esta fose necesaria, ou directamente unha vez concludas as obras e nos que quedarn perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins de detalle introducidas.

Seccin 4. Terminacin das obras

Artigo 26. Obrigas do titular da licenza ao conclur as obras

1. Dentro dos dez das seguintes conclusin dunha obra o titular da licenza deber:

Retirar os materiais sobrantes e os andamios, valos e barreiras.

Construr ou repoer o piso definitivo das beirarras.

Repoer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arboredo ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras de construcin, e non estivesen xa repostos ou reparados.

Subsidiariamente destas obrigas responder o propietario do solo no que fose executada a obra se non coincide co titular da licenza.

2. Nos casos de obras de edificacin de nova construcin sometidas a licenza e nos casos de intervencins de carcter total ou parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza o titular da mesma deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin unha vez concludas as obras.

Artigo 27. Licenza de primeira ocupacin

1. A licenza de primeira ocupacin esixirase para a utilizacin dos edificios aos que se refire o apartado 2 do artigo 26 desta Ordenanza.

2. A licenza de primeira ocupacin ten como obxecto comprobar que as obras estn completamente terminadas e se axustan licenza de obras outorgada as como as condicins que se puidesen impoer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumpriu o compromiso de realizar simultaneamente e de acordo ao proxecto de urbanizacin ou proxecto tcnico a urbanizacin esixida.

3. O titular da licenza de obras solicitar a licenza de primeira ocupacin acompaando sa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanizacin expedido por tcnico competente no que conste que as obras estn completamente terminadas e que se axustan licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanizacin.

Igualmente acompaarase dita solicitude xustificante de ter solicitada a alta no Catastro.

4. Comprobada a documentacin achegada, polos servizos tcnicos municipais procederase a inspeccionar as obras de edificacin e, no seu caso, de urbanizacin executadas.

En ningn caso se poder conceder licenza de primeira ocupacin a ningunha edificacin se a obra urbanizadora esixida non est debidamente concluda e por iso apta para a sa recepcin.

A concesin da licenza de primeira ocupacin implicar a previa ou simultnea recepcin da obra urbanizadora que no seu caso se tivese que executar.

5. Se se comproba que as obras de edificacin ou urbanizacin non se encontran completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigas de reposicin relacionadas no artigo 26.1 desta Ordenanza suspenderase o procedemento e requirirase a execucin das obras necesarias para a correcta finalizacin das mesmas.

6. A terminacin das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanizacin aprobado dar lugar a denegacin da licenza de primeira ocupacin e incoacin do pertinente procedemento para a reposicin da legalidade infrinxida, sen prexuzo da incoacin do procedemento sancionador correspondente.

7. Para a conexin dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, gas, telefona ou outro servizo propio de edificacins ser necesaria a concesin da licenza de primeira ocupacin. En base a isto, as empresas ou entidades subministradoras de tales servizos esixirn a licenza de primeira ocupacin para a contratacin dos mesmos.

O Concello de Cambre, previa audiencia ao interesado, poder ordenar o corte da subministracin contratado sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

CAPITULO II

COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS

Seccin 1. Actos suxeitos e rxime xurdico

Artigo 28. Actos suxeitos a comunicacins previas urbansticas

1.- Estn suxeitos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e do uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza, e polo tanto non relacionados no artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que as se establezan nas leis.

2.- Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do solo ou subsolo xa sexa autorizado por licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia exercer a nova titularidade.

Artigo 29. Efectos da presentacin da comunicacin previa

1. A presentacin dunha comunicacin previa constite ttulo habilitante para o inicio dos actos do uso do solo ou do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince das hbiles contado a partir da data da sa entrada, con toda a documentacin completa, no Rexistro Municipal, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin por parte do Concello de Cambre.

2. Dentro do prazo dos quince das hbiles sinalado no apartado anterior o Concello de Cambre poder declarar completa a documentacin presentada ou requirir a emenda das deficiencias que presente, en cuxo caso quedar sen efecto dito prazo para o inicio das obras que se reiniciar unha vez presentada a documentacin requirida ou coas deficiencias emendadas.

3. A presentacin dunha comunicacin previa non producir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que a teen que acompaar e que se relacionan nos Anexos da presente Ordenanza para cada caso ou sen a cesin de solo a que se refire o apartado 1 do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica ao Concello est suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execucin das obras fosen preceptivos informes ou autorizacins previas doutros organismos pblicos que non se achegan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actuacin pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

4. A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito a executar as obras dende o momento no que se coeza, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs a que houbese lugar.

Artigo 30. Responsabilidades

1. Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica que se acompaa a unha comunicacin previa son responsables da sa calidade e do seu axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2. Os tcnicos asinantes de certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa sern responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3. O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a executar as obras nas condicins contidas na documentacin presentada.

Artigo 31. Alcance do control inicial da comunicacin previa

1. No prazo dos quince das hbiles seguintes ao da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica a actuacin municipal circunscribirase estritamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal da documentacin presentada para poder declarar a mesma completa aos efectos de poder iniciar as obras comunicadas, pero non implicar anlises sobre o seu contido nin comprobacin do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o planeamento urbanstico que se realizarn posteriormente, sen prexuzo de que se poidan realizar igualmente no dito prazo.

2. En ningn caso a intervencin municipal sobre a comunicacin previa controlar os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

Seccin 2. Procedemento de comunicacins previas urbansticas

Artigo 32. Regulacin do procedemento

Os actos de control e intervencin da administracin municipal nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa efectuarase no modelo normalizado que se incorpora como Anexo a esta Ordenanza e deber vir acompaada da documentacin completa que para cada actuacin se especifique igualmente nos Anexos da presente Ordenanza.

b) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a travs de representante autorizado, e poderase presentar en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de Rxime xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal.

c) A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos na presente Ordenanza no Rexistro Municipal de Cambre, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose esta, as como a ordenacin, instrucin e terminacin do dito procedemento polas disposicins do Titulo VI da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn ou norma que a substita.

d) O promotor dos actos de uso do solo e do subsolo deber comunicar ao Concello de Cambre a intencin de levalos a cabo cunha antelacin mnima de quince das hbiles ao da data na que pretenda levar a cabo ou comezar a sa execucin.

Artigo 33. Tramitacin da comunicacin previa urbanstica

Presentada a comunicacin previa a sa tramitacin axustarase s seguintes regras:

1. Cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles sinalado no apartado 1 do artigo 29 desta Ordenanza, ser ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso achegarase comunicacin previa dilixencia da dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin obra para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. Cando a comunicacin presentada e/ou a documentacin que con ela se acompaa sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince das seguintes sa presentacin, requirirase persoa interesada para que se abstea de iniciar sa actuacin concedndoselle un prazo de dez das para a emenda das deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese se lle ter por desistido da sa comunicacin arquivndose o expediente sen mis trmite consonte ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

Neste caso o prazo de quince das para o inicio da obra quedar sen efecto debendo reiniciarse como sinala o artigo 29.2 desta Ordenanza.

3. Transcorrido o prazo de quince das hbiles dende a presentacin da comunicacin previa sen que se requira ao interesado a correccin de posibles deficiencias que puidesen existir, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administracin implique emenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicacin ou da documentacin que se lle achega nin os que poida presentar a obra ou a actuacin obxecto de comunicacin.

4. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada aos tcnicos municipais para a sa comprobacin se detectase que o contido desta non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor ditarase resolucin notificando esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe suspender de inmediato a sa execucin, incondose expediente de reposicin da legalidade coa audiencia ao interesado pertinente.

Artigo 34. Autorizacins sectoriais

As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn do seu achegamento coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos nos que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial a comunicacin previa non producir efecto algn non podndose por isto iniciar a obra pretendida.

Artigo 35. Prazos para executar as obras

1. As obras que se comunican debern iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1 do artigo 29 da presente Ordenanza e debern ser finalizadas no prazo mximo dun ano contado a partir da mesma data.

2. Os referidos prazos podern prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos e sempre que as obras sexan conformes coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

En calquera caso, a prrroga non poder ser por prazos superiores aos establecidos no apartado anterior para o comezo e finalizacin das obras.

Artigo 36. Extincin e caducidade das comunicacins previas urbansticas

1. O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbansticas.

No caso da colocacin de carteis ou valos publicitarios o ttulo habilitante extinguirase aos dous anos contados a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1 do artigo 29 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro perodo de igual duracin logo dunha nova comunicacin previa que as o indique que se presentar antes da conclusin de aquel, e sempre que a instalacin sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo. Terminada a vixencia desta instalacin o seu promotor deber desmontar a mesma no prazo mximo dun mes.

2. Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicacin previa, previa audiencia ao interesado.

3. A declaracin da caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicacin previa poder presentarse pola persoa interesada unha nova que se tramitar de conformidade coa normativa e ordenacin urbanstica vixentes na data da nova presentacin.

Seccion 3. Execucin das obras

Artigo 37. Aliacins de cerramentos

Se as obras que se comunican se refiren construcin de cerrados de parcela que lindan coa va pblica, antes do inicio da obra deber solicitarse polo interesado na rea de Urbanismo deste Concello que se fixe sobre a parcela a aliacin e o recuamento do cerrado con respecto va pblica. Para tales efectos levantarase unha acta de replanteo que se subscribir por duplicado polo comunicante da obra e un tcnico municipal da dita rea de Urbanismo.

Artigo 38. Documentacin no lugar da obra

Ser requisito indispensable en todas as obras dispor, a p de obra, de copia autorizada da comunicacin previa co selo do rexistro de entrada municipal e de copia autorizada da acta de replanteo para as obras s que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

Artigo 39. Modificacins na execucin das obras comunicadas

As caractersticas e dimensins das obras que se executen non excedern das comunicadas, considerndose como infraccin urbanstica calquera extralimitacin na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacins durante a execucin da obra deberase comunicar de novo tal feito ao Concello, cos mesmos requisitos da comunicacin inicial.

Artigo 40. Obrigas do comunicante das obras

1. A comunicacin previa de obras non supn autorizacin para a ocupacin da va pblica ou outros espazos pblicos con materiais de construcin, andamios, maquinaria, gras ou calquera ferramenta ou instrumento xa que isto deber ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a sa autorizacin, se procede.

2. Dentro dos cinco das seguintes conclusin dunha obra o comunicante da mesma deber:

Retirar os materiais sobrantes e os andamios, valos e barreiras.

Repoer ou reparar o pavimento das beirarras, calzada ou praza, arborado ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras executadas se non os houbese xa reposto ou reparado.

Subsidiariamente destas obrigas responder o propietario do solo no que fose executada a obra se non coincide co comunicante da mesma.

   
  TITULO III. COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.  
 

CAPITULO I

COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES.

Seccin 1. Actividades suxeitas e rxime xurdico

Artigo 41.- Actividades suxeitas a comunicacin previa

1. Estarn sometidas ao procedemento de comunicacin previa a instalacin, implantacin, apertura ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que se leve a cabo no termo municipal de Cambre a excepcin das actividades recreativas e espectculos pblicos aos que se refire o Captulo II do Ttulo III desta Ordenanza.

2.- Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento xa estea autorizado por licenza ou xa estea sometido ao rxime de comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia exercer a nova titularidade.

Artigo 42. Efectos da presentacin da comunicacin previa

1. A comunicacin previa presentada cumprindo con todos os requisitos constite ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez rexistrada de entrada neste Concello a comunicacin previa con toda a documentacin completa o titular da actividade poder comezar a exercela, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que ao Concello de Cambre lle corresponden.

2. A presentacin dunha comunicacin previa non producir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que a deban acompaar e que se relacionan nos Anexos da presente Ordenanza para cada caso ou sen a cesin de solo que se refire o apartado 1 do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica estea suxeita a licenza municipal.

c) Cando para o inicio da actividade fosen preceptivos informes ou autorizacins previos doutros organismos pblicos que non se achegan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

e) Cando a actividade pretendida leve aparellada a necesidade de obra previa e esta non fose comunicada ou careza de licenza se esta fose necesaria.

3. O incumprimento das condicins da comunicacin previa ou dos requisitos sinalados na lexislacin de aplicacin ou nesta Ordenanza determinar a imposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolucin que declare estas circunstancias ordenar a inmediata suspensin da actividade exercida e incoar o pertinente expediente para a reposicin da legalidade infrinxida.

4. A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada dende o momento no que se coece, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs a que houbese lugar.

Artigo 43. Responsabilidades

1.- Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica ou das certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa de actividade sern responsables co alcance recollido nos apartados 1 e 2 do artigo 30 da presente Ordenanza.

2.- O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a exercer a actividade nas condicins contidas na documentacin presentada.

Seccin 2. Procedemento de comunicacins previas de actividade

Artigo 44. Regulacin do procedemento

Os actos de control e intervencin da administracin municipal nas actividades suxeitas a comunicacin previa axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa efectuarase no modelo normalizado que se incorpora como Anexo a esta Ordenanza e vir acompaada da documentacin completa que para cada actuacin se especifique igualmente nos Anexos da presente Ordenanza.

Esixirase en todo caso proxecto tcnico de actividade, excepto para as seguintes actividades:

- Comercio polo mido excepto o comercio de vehculos de motor, motocicletas e ciclomotores e a venda polo mido de combustible para vehculos de motor (gasolineiras e estacins de servizo).

- Despachos profesionais, xestoras, oficinas e similares.

- Actividades de almacenamento de obxectos e materiais, excepto as de produtos qumicos ou farmacuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, praguicidas, herbicidas, pinturas, vernices, ceras ou pneumticos.

Nestes supostos a comunicacin previa ter que vir acompaada, polo menos, dunha memoria explicativa da actividade que se pretenda realizar coa manifestacin expresa do cumprimento de todos os requisitos tcnicos e administrativos e de plano de planta do local que reflicta a sa superficie total e a sa distribucin coas instalacins e mobiliario.

b) A comunicacin previa se formular a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a travs de representante autorizado, e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal.

c) A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos na presente Ordenanza no Rexistro Municipal de Cambre, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose esta, as como a ordenacin, instrucin e terminacin do dito procedemento polas disposicins do Titulo VI da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn ou norma que a substita.

Artigo 45. Tramitacin da comunicacin previa de actividade

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicacin previa de actividade o Concello a analizar xunto coa documentacin que con ela se presenta segundose as seguintes regras na sa tramitacin:

1. Cando a actividade comunicada vea acompaada de toda a documentacin esixida para cada caso nos Anexos desta Ordenanza, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos dende a data da sa presentacin constitundose en ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento co alcance previsto no artigo 42.1 desta Ordenanza.

Neste caso xuntarase comunicacin previa dilixencia da dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin ao establecemento para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. No caso de non presentar a documentacin prevista nesta Ordenanza o Concello requirir ao interesado para que proceda no prazo de 10 das a emendar as deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese, ou o fixese defectuosamente, terselle por desistido da sa comunicacin, arquivndose o expediente sen mis trmite, de acordo co previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e ordenndose o inmediato peche da actividade se xa se tivese iniciado.

Igual se actuar se a documentacin presentada fose a esixida pero nela se detectasen imprecisins ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada esta aos tcnicos municipais para a comprobacin do seu contido, se detectase que este non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor, ditarase resolucin notificando esta circunstancia e dispoendo a suspensin inmediata da actividade e a incoacin de expediente de reposicin da legalidade coa audiencia ao interesado pertinente.

Artigo 46. Autorizacins sectoriais e declaracin de incidencia ambiental

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracins pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental necesitarn do seu achegamento coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental coa comunicacin previa esta non producir efecto algn non podendo por iso iniciar ou exercer a actividade pretendida.

Artigo 47. Supostos de simultaneidade de obras e actividades

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a comunicacin previa precisa a realizacin dunha obra, a documentacin que se esixe que se acompae comunicacin previa de actividade presentarase coa comunicacin previa da obra ou coa solicitude de licenza de obra, se esta procedese.

Unha vez concluda a obra presentarase a comunicacin previa para o comezo da actividade ou a apertura do establecemento, sempre que non fose preceptiva a concesin de licenza de primeira ocupacin, en cuxo caso, concluda a obra, se solicitar esta de conformidade co artigo 27 da presente Ordenanza. A concesin desta licenza de primeira ocupacin comportar os mesmos efectos que a presentacin da comunicacin previa para o inicio da actividade.

Artigo 48. Prazos para o comezo da actividade

1.- A actividade que se comunica deber iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir do da seguinte ao da presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa con toda a documentacin esixida ou da comunicacin previa para o comezo da actividade se houbese obras.

2.- O referido prazo poder prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior ao indicado no apartado anterior e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

Artigo 49. Extincin e caducidade das comunicacins previas de actividade

1.- O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2.- O ttulo habilitante que comporta a presentacin dunha comunicacin previa de actividade con toda a documentacin requirida poder declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes data do rexistro de entrada municipal da comunicacin previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

3.- En todo caso a declaracin de caducidade dunha comunicacin previa realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

4.- A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicacin previa axustada normativa e ordenacin urbanstica en vigor.

Artigo 50. Documentacin no lugar da actividade

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispor en lugar visible de copia autorizada da comunicacin previa co selo do Rexistro de entrada municipal.

Artigo 51. Modificacins na actividade

Cando se vaia a producir calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento deberase comunicar previamente tal feito ao Concello cos mesmos requisitos que na comunicacin inicial.

CAPITULO II

LICENZAS DE ACTIVIDADE

Seccin 1. Actividades suxeitas e rxime xurdico

Artigo 52. Espectculos pblicos e actividades recreativas

Si ben a apertura de establecementos pblicos para actividades recreativas ou para espectculos pblicos ou a organizacin destes ltimos estn sometidas ao rxime de comunicacin previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atencin a concorrencia de razns de interese xeral, precisarn para o seu exercicio da obtencin previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas a un establecemento.

3. A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. A celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de neste termo municipal noutro lindeiro.

5. A celebracin de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cando a sa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

Artigo 53. Finalidade das licenzas de actividade

1. A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico e que renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2. Non se poder iniciar actividade algunha sometida ao rxime de licenza sen que previamente se obtivese a mesma.

Artigo 54. Alcance do control municipal

A intervencin municipal a travs da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural e condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa instaladora.

Seccin 2: Procedemento para o outorgamento das licenzas de actividade

Artigo 55. Solicitude de licenza

1. Con anterioridade apertura dun establecemento pblico ou ao inicio dun espectculo pblico ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia exercer a sa titularidade ou encargarse da sa organizacin deber presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial se incorpora como Anexo presente Ordenanza.

A esta solicitude acompaarase a documentacin que se precise en cada caso que se relaciona nos Anexos desta Ordenanza.

2. A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/92, de Rxime xurdico das administracins e do procedemento administrativo comn ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o proxecto tcnico que se achegue, se que este fose necesario, se tera que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF.

3. No acto de presentacin da solicitude os servizos municipais verificarn a integridade da documentacin achegada dende o punto de vista formal comprobando se esta a esixida, sen analizar ou valorar o seu contido.

Artigo 56. Tramitacin

1. As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza municipal e na Ordenanza municipal reguladora da instalacin de terrazas en terreos de uso pblico no que a estas se refire.

2. A solicitude de licenza s comezar a producir efectos dende o momento no que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

Artigo 57. Emenda de deficiencias e mellora da solicitude

Se os servizos municipais detectasen omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude de licenza ou na documentacin con ela presentada estarase ao establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

Artigo 58. Modificacins na actividade para a que se solicita licenza

Se antes de que se concedese a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actividade pretendida que afectasen seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deber, previa desistencia da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar consonte normativa vixente na data da nova solicitude.

Artigo 59. Autorizacins sectoriais e declaracin de incidencia ambiental.

1. As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracins Pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental conforme a normativa sectorial de aplicacin, necesitarn do seu previo achegamento para a concesin, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2. No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental estarase ao previsto no apartado 2 do artigo 16 da presente Ordenanza.

Artigo 60. Informes

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe urbanstico sobre o uso e as obras proxectadas e informe correspondente s instalacin e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicacin. Concludas as actuacins emitirase o preceptivo informe xurdico.

Artigo 61. Resolucin

1. Completo o expediente e formulada proposta de resolucin esta elevarase ao rgano competente para a resolucin que poa fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou s determinacins do planeamento urbanstico que se incumpran.

2. A tramitacin da solicitude de licenza non poder exceder de tres meses contados dende a presentacin da solicitude coa documentacin anexa completa no Rexistro do Concello ata a resolucin municipal, a excepcin das solicitudes de licenza para instalacin de terrazas en terreos de uso pblico cuxo prazo de resolucin ser de dous meses.

Os requirimentos de documentacin, emenda de deficiencias ou imprecisins e de informes ou autorizacins sectoriais suspendern o prazo establecido para a resolucin do solicitado, que volver a computarse tras o seu achegamento.

3.- O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesin da licenza de actividade determinar sa adquisicin por silencio administrativo se consta achegada a documentacin completa esixida e a pretensin se axusta normativa de aplicacin ao tempo da solicitude, a excepcin das solicitudes para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico onde o silencio administrativo ser negativo.

Artigo 62. Supostos de simultaneidade de obras e actividades

1. Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza precisa a realizacin dunha obra igualmente sometida ao rxime de licenza solicitaranse simultaneamente e concederanse nun nico acto administrativo, sen prexuzo da formacin e tramitacin simultnea de pezas separadas para cada intervencin administrativa.

A proposta de resolucin da solicitude de licenza de actividade ter prioridade sobre a correspondente licenza urbanstica. Se procede denegar a primeira, se lle notificar as ao interesado e non ser necesario resolver sobre a segunda.

2. Se a actividade pretendida se encontrase sometida ao rxime de licenza e fose precisa para a sa posta en marcha a realizacin de obras que se encontrasen sometidas ao rxime de comunicacin previa, esta ltima presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirir eficacia en tanto non se obtea a preceptiva licenza que habilite a implantacin da actividade.

En ningn caso a execucin de obras en rxime de comunicacin previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen terse obtido licenza para a mesma xerar responsabilidade da administracin municipal.

3. Unha vez finalizadas as obras, xa estean sometidas ao rxime de licenza ou ao de comunicacin previa, presentarase no Concello comunicacin previa para o inicio da actividade.

Artigo 63. Prazos para o inicio da actividade e vixencia das licenzas

1. A actividade que se lle concede licenza deber iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza ou contado a partir da data de presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade si houbese obras.

2. As licenzas dos establecementos abertos ao pblico concdense por tempo indefinido, salvo que unha disposicin ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen prexuzo dos efectos dos controles e das revisins peridicas a que sexan sometidos tales establecementos.

3. As licenzas para a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas tern a mesma vixencia que dos espectculos ou actividades autorizados.

4. As licenzas para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico outorgaranse por anos naturais prorrogables por iguais perodos de tempo, se ben se podern solicitar tamn para perodos mnimos dun mes.

Artigo 64. Extincin das licenzas de actividade

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogacin.

c) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

d) Por ter finalizado o espectculo pblico ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo ao que est sometido o espectculo pblico ou a actividade recreativa se as se establecese na licenza.

f) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa.

Artigo 65. Caducidade e revogacin das licenzas de actividade

1. Poder declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes contados a partir da data de notificacin da licenza ou a partir da data de presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividade poder prorrogarse a travs dunha comunicacin previa na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

2. A declaracin de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

3. A declaracin de caducidade extinguir os efectos da licenza de actividade, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite e obtea unha nova licenza axustada normativa e ordenacin urbanstica vixentes.

4. As licenzas de actividade poderanse revogar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicins ou requisitos en virtude dos cales foron outorgadas.

b) Por modificarse substancialmente ou desaparecer as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou haber sobrevido outras novas que no caso de ter existido comportaran a sa denegacin.

c) Por sancin de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia ou norma que a substita.

d) Por falta de adaptacin aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5. A revogacin ser declarada despois da tramitacin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

6. Tanto a declaracin de caducidade como a revogacin das licenzas de actividade non xerarn dereito a indemnizacin.

Artigo 66. Documentacin no lugar da actividade

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza actividade sometida a licenza dispor en lugar visible de copia autorizada da licenza de actividade concedida.

Artigo 67. Modificacins na actividade

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento sometido a licenza municipal requirir da previa solicitude e obtencin de licenza para iso.

   
  TITULO IV. CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES  
 

Artigo 68. Obxecto

1. A Administracin municipal est obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcins de comprobacin, vixilancia, control e inspeccin sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, xa estean suxeitas ao rxime de comunicacin previa xa o estean ao rxime de licenza, para verificar a efectiva adecuacin das mesmas normativa que lle resulte de aplicacin, sen prexuzo dos procedementos de reposicin da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2. O persoal municipal adscrito as funcins de control, inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, tern a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica.

3. A Administracin municipal poder en calquera momento, de oficio, a peticin razoada doutras Administracins ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspeccin das obras, establecementos e actividades reguladas nesta Ordenanza dende que se presenten as comunicacins previas ou se outorguen as pertinentes licenzas.

Artigo 69. Procedemento de control e inspeccin

1. Nas comunicacins previas de obras ou de actividades a actuacin de control iniciarase coa comprobacin do contido da documentacin aportada.

2. marxe do control documental indicado no apartado anterior, a Administracin municipal proceder, a travs dos funcionarios habilitados ao efecto, inspeccin das obras, establecementos e actividades suxeitas presente Ordenanza co obxecto de verificar a sa adecuacin s comunicacins previas presentadas e/ou s licenzas outorgadas e normativa que lles sexa de aplicacin, levantando acta de comprobacin.

3. A acta de comprobacin aquel documento que se expide co fin de recoller o resultado das actuacins de inspeccin e de verificacin do cumprimento dos requisitos esixidos e expedirase por duplicado sendo asinadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida que se lle entregar un exemplar da mesma. Cando esta persoa se negase a subscribila farase constar dita circunstancia.

4. As actas de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuzo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as persoas interesadas.

5. Se levantada acta de comprobacin se detectara que a obra ou actividade se exerce ou foi executada sen axustarse s determinacins sinaladas na licenza ou na comunicacin previa, emitirase informe con proposta de resolucin dispoendo a suspensin inmediata de ditos actos, se estes se estivesen executando, e a incoacin do expediente de reposicin da legalidade, sen prexuzo do sancionador.

6. Non obstante o establecido no apartado anterior se a acta de comprobacin dunha actividade con comunicacin previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e nela se reflectirn incumprimentos das determinacins da documentacin tcnica comunicada ou a que se lle concedeu licenza que son corrixibles sen requirir elaboracin dunha nova documentacin tcnica, emitirase informe con proposta de resolucin concedendo un prazo de 15 das para a correccin das deficiencias detectadas.

Transcorrido dito prazo sen que se corrixan tales deficiencias e as se faga constar nunha nova acta de comprobacin adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7. O feito de que se levante acta de comprobacin non obsta para que o Concello, no exercicio das facultades de control e inspeccin que ten atribudas, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

Artigo 70. Contido da acta de comprobacin

Toda acta de comprobacin ter o seguinte contido mnimo:

a) Identificacin da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificacin da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entenden as actuacins e o carcter co que intervn, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou tcnico.

c) Funcionario que realiza a actuacin de control e data da sa realizacin.

d) Descricin das actuacins practicadas.

e) Cumprimento ou descricin do incumprimento/os da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou que se lle concedeu a licenza e das determinacins ou condicins esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacins ou informes sectoriais, se os houbese.

f) Descricin das modificacins que, no seu caso, se observen nas obras, instalacins, establecementos e actividades respecto da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou na que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuacin de control.

Artigo 71. Actuacins de comprobacin a instancia de parte

1. Sen prexuzo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitar a este a realizacin dunha inspeccin do establecemento ou actividade para a comprobacin da sa adecuacin normativa que lle sexa de aplicacin e comunicacin previa presentada ou licenza de actividade outorgada.

2. Presentada a solicitude prevista no pargrafo anterior, no prazo mximo de dous meses dende a mesma, o Concello remitir a quen llo solicitase copia da acta de comprobacin. Se na mesma se detectaran incumprimentos ou deficiencias estarase ao previsto nos apartados 5 e 6 do artigo 69 da presente Ordenanza.

   
  TITULO V. REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR  
 

Articulo 72. Infraccins e sancins

s obras e actividades sometidas tanto ao rxime de comunicacin previa como ao de licenza aplicarnselles as medidas de reposicin da legalidade e o rxime sancionador previsto na lexislacin urbanstica, na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia, na Ordenanza municipal reguladora da proteccin do medio ambiente contra a emisin e recepcin de rudos e vibracins perturbadoras e do exercicio das actividades de esparexemento e/ou recreativas sometidas a licenza, na Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior e na Ordenanza municipal reguladora da instalacin de terrazas en terreos de uso pblico.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

MODELOS NORMALIZADOS

Nos anexos da presente Ordenanza se recllense os correspondentes modelos normalizados tanto de licenzas como de comunicacins previas e tanto urbansticas como de actividade.

Estes modelos non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado, reducido ou modificado por resolucin da Alcalda, se ben a sa obrigatoriedade se supedita sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e na pxina web municipal.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

NORMAS DERROGADAS

Cando na presente Ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia s normas que por promulgacin posterior substitan s mencionadas.

DISPOSICIN TRANSITORIA UNICA

Os promotores de obras e actividades que tean iniciado procedementos para a execucin ou exercicio das mesmas con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lles resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA

1. Queda derrogada a Ordenanza municipal do exercicio de actividades e da apertura de establecementos (Boletn Oficial da Provincia n 107, do 7 de xuo de 2012).

2. Queda derrogado o captulo segundo do Ttulo VI da Ordenanza municipal reguladora da proteccin do medio ambiente contra a emisin e recepcin de rudos e vibracins perturbadoras e do exercicio das actividades de esparexemento e/ou recreativas sometidas a licenza (Boletn Oficial da Provincia n 33, do 10 de febreiro de 2000), artigos 49 ao 56 inclusivos, as como o artigo 58.

3. Quedan derrogados os artigos 15, 17, 18, 19 e 20 da Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior no Concello de Cambre (BOP n 56, do 21 de marzo de 2013), as como o epgrafe: Titulo IV.- Rxime xurdico das licenzas de instalacin.

4. Quedan derrogadas cantas disposicins municipais de igual ou inferior rango se opoan ao que se establece nesta Ordenanza.

DISPOSICIN FINAL UNICA

A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, que ser realizada unha vez transcorrido o prazo previsto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXOS  
 

Modelos normalizados de solicitudes de licenza e comunicacins previas urbansticas e de actividade con documentacin a achegar:

ANEXO 1. Solicitude licenza de obras

ANEXO 2. Solicitude licenza de parcelacin urbanstica

ANEXO 3. Solicitude licenza de segregacin ou divisin de terreos

ANEXO 4. Solicitude licenza de primeira ocupacin

ANEXO 5. Solicitude licenza de corta de masas arbreas

ANEXO 6. Comunicacin previa de obras

ANEXO 7. Comunicacin previa de actividade

ANEXO 8. Solicitude licenza para espectculos pblicos e actividades recreativas

ANEXO 9. Solicitude licenza para espectculos pblicos e actividades extraordinarias que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles

ANEXO 10. Solicitude licenza para instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica anexas a establecemento

ANEXO 11. Comunicacin previa de cambio de titularidade de obras

ANEXO 12. Comunicacin previa de cambio de titularidade de actividade

edicto_1428394924158Anexo

edicto_1428394924158Anexo

edicto_1428394924164Anexo

edicto_1428394924164Anexo

edicto_1428394924169Anexo

edicto_1428394924169Anexo

edicto_1428394924175Anexo

edicto_1428394924175Anexo

edicto_1428394924180Anexo

edicto_1428394924180Anexo

edicto_1428394924185Anexo

edicto_1428394924185Anexo

edicto_1428394924185Anexo

edicto_1428394924191Anexo

edicto_1428394924191Anexo

edicto_1428394924191Anexo

edicto_1428394924196Anexo

edicto_1428394924196Anexo

edicto_1428394924202Anexo

edicto_1428394924202Anexo

edicto_1428394924207Anexo

edicto_1428394924207Anexo

edicto_1428394924212Anexo

edicto_1428394924212Anexo

edicto_1428394924217Anexo

edicto_1428394924217Anexo

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios