Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PADERNE

Publicación provisional : 24-02-2015 BOP N 36 -- Publicación definitiva : 04-05-2015 BOP N 81
Redacción Aplicable desde 21-05-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Paderne, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto

obxecto desta ordenanza a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de Paderne.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Paderne.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

1. Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

2. Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

3. Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

4. Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

5. Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

6. Retardar ou evitar a institucionalizacin.

7. Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

1. Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

2. Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

3. Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

III. Preparacin dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

V. Apoio unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

4. Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

1. Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

2. Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restricins na participacin social das persoas.

3. Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

4. Adaptacins funcionais do fogar.

5. Servizo de podoloxa.

6. Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se falicite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

1. A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

2. Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.- Persoas destinatarias

O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do servizo

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

1. A renuncia da persoa usuaria.

2. O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

2. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

3. Falecemento da persoa usuaria.

4. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

5. A falta reiterada de pagamento do servizo.

6. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do servizo

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10.- Formas de prestacin do servizo

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo concello de Paderne ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.- Requisitos especficos

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Paderne, e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

1. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

2. Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o Anexo 4 desta ordenanza.

3. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Paderne e a persoa usuaria, segundo o Anexo 3 desta ordenanza.

4. Informes de seguimento peridicos que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin, e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o concello de Paderne, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

1. Presentacin da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

IV. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o caso.

V. O impreso anexo VI deste ordenanza debidamente cumprimentado, coa correspondente documentacin xustificativa do mesmo.-

VI. Calquera outra documentacin que sexa necesaria para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para corrixir deficiencias; en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

2. As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo anexo 2

3. O departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe proposta que ser elevado ao rgano competente para ditar resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

4. Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

5. Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo 3 desta ordenanza -

6. Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do servizo

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requirido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo 3 desta ordenanza.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo 4 desta ordenanza, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimestral.

6. Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.- Intensidade na prestacin do servizo

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derogada a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do concello de Paderne publicada o xoves 14 de novembro de 2013,-

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza entrar en vigor no transcurso dos 15 das segundo o previo cumprimento do disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei Reguladora de Bases de Rxime Local 7/85 de 2 de Abril.

   
  ANEXOS  
 

Anexo I

Solicitude de inclusin no Programa de axuda no Fogar

(libre concorrencia)

Nome e apelidos

DNI

Domicilio

Telfono

En representacin de

Domicilio do representado

Expoo:

Polo que solicito, a valoracin do meu caso para efectos de concesin do servizo de axuda no fogar, conforme normativa municipal que regula o servizo. E para o que xunto a seguinte documentacin:

 Fotocopia do DNI de tdolos membros da unidade familiar.-

 Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.-

 Informe mdico ou clnico.-

 Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

 Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia (Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente, Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan e xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso).-

Manifesto que quedo informado da obrigacin de comunicar s servizos sociais comunitarios do Concello de Paderne calquer variacin que poida producirse nos datos declarados, as como do compromiso de asumir os gastos da prestacin asignados en funcin dos ingresos indicados por min.-

En Paderne, de de 201

A/A: ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE PADERNE

Anexo II

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

(modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria)

FACTOR-1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos)

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 pts ATP

75%-100% discapacidade e 15-29 pts ATP

75%-100% discapacidade e 30-44 pts ATP

75%-100% discapaciade e 45-72 pts ATP

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

ATP

RD 1971/1999

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts BVD

40-49 pts BVD

50-64 pts BVD

65-74 pts BVD

75-89 pts BVD

90-100 pts BVD

Grao de discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

Puntuacin BVD

(RD 504/2007)

Grao I, Nivel 1

Grao I, Nivel 2

Grao II, Nivel 1

Grao II, Nivel 2

Grao III, Nivel 1

Grao III, Nivel 2

Situacin de dependencia.

Decreto 176/2007

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIN

Nivel de Autonoma persoal

Puntos

Total puntos autonoma persoal

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos)

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

FACTOR-3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

 Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

 Limitacins de rol (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)

 Monoparentalidade (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

 Habilidades parentais (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

 Nmero de menores (mximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2 Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

Puntos

TOTAL XERAL

Anexo III

SAF DEPEDNENCIA

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en Paderne o da...... de......... de 20..... dunha parte D/D ............................... con DNI n .....................

E doutra D. ............................................, en calidade de Alcalde presidente do Concello de Paderne.-

ACORDAN:

1.- Que o Concello de Paderne, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da ...........de ............................ de 201....................-

2.- Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar realizarase con carcter indefinido.-

3.- Que o SAF se levar a cabo por un total de ............... horas/mes, distribuidas semanalmente nos seguintes das da semana:

4.- Que atendendo Orde do22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, Decreto 99/2012, de 16 de marzo e Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ...... sobre a sa capacidade econmica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprmetese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

5.- Que a persoa usuaria acepta aboar do prezo pblico do SAF, na entidade bancaria Banco Banesto no n de conta do Concello de Paderne, entre os quince primeros das do mes seguinte prestacin do servizo.-

6.- Que as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF , sern as indicadas no proxecto de intervencin.-

7.- Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo sern as sinaladas no proxecto de intervencin.-

8.-Que, as mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as tarefas tamn sinaladas no proxecto de intervencin elaborado polos tecnicos/as de servizos sociais.-

9.- Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

10.-Que o servicio se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

11.-Que a persoa usuaria do serizo dispn de libro de queixas e reaclamacins sa disposicin na oficina de Servizos Sociais do Concello.-

12.- Que co presente acordo se lle entrega persoa usuaria unha copia da ordenanza debidamente visada polo rgano competente.

Ambas partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, asinandoo en Padenre, o ........de .....................................de 20........-

O Alcalde - presidente

Asdo asdo. Csar Longo Queijo

SAF LIBRE CONCORRENCIA

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en Paderne o da...... de......... de 20..... dunha parte D/D .......................... con DNI n ............................

E doutra D. .............................., en calidade de Alcalde presidente do Concello de Paderne.-

ACORDAN:

1.- Que o Concello de Paderne, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da ...........de ............................ de 201....................-

2.- Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar realizarase con carcter indefinido.-

3.- Que o SAF se levar a cabo por un total de ............... horas/mes, distribuidas semanalmente nos seguintes das da semana:

4.- Que atendendo Orde do22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, Decreto 99/2012, de 16 de marzo e Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de . ..... sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprmetese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

5.- Que a persoa usuaria acepta aboar do prezo pblico do SAF, na entidade bancaria Banco Banesto no n de conta do Concello de Paderne, entre os quince primeros das do mes seguinte prestacin do servizo.-

6.- Que as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF , sern as indicadas no proxecto de intervencin.-

7.- Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo sern as sinaladas no proxecto de intervencin.-

8.-Que, as mesmo, a persoa usuaria, a sa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as tarefas tamn sinaladas no proxecto de intervencin elaborado polos tecnicos/as de servizos sociais.-

9.- Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

10.-Que o servicio se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin.

11.-Que a persoa usuaria do serizo dispn de libro de queixas e reaclamacins sa disposicin na oficina de Servizos Sociais do Concello.-

12.- Que co presente acordo se lle entrega persoa usuaria unha copia da ordenanza debidamente visada polo rgano competente.

Ambas partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, asinandoo en Padenre, o ........de .....................................de 20........-

O Alcalde - presidente

Asdo asdo. Csar Longo Queijo

Anexo IV

PROXECTO DE INTERVENCIN: SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

1.- DATOS DE IDENTIFICACIN DO EXPEDIENTE:

EXPEDIENTE

INTERVENCIN

DATA DE SOLICITUDE

DATA DE INICIO

SECTOR DE REFERENCIA

AMBITO DE ATENCIN

N TOTAL DE USUARIOS

NOME E APELIDOS

D. NACEMENTO

DNI

SEXO

E.C

PROXECTO

DATA DO PROXECTO

DATA FIN DO PROXECTO

Antecedetnes relevantes:

2.- ATENCINS A PRESTAR

Tipo de atencons da prestar

Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria.-

Atendins de carcter persoal na realizacin de outras actividades bsicas da vida diaria, fora do domicilio.-

Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda.-

Atencins de carcter pisco social e educativo.-

Das da semana e horario

L

M

M

J

V

S

D

TOTAL HORAS/SEMANA

TOTAL HORAS/MES

HORARIO

3.- EXISTENCIA DE OUTROS APOIOS PRESTADOS NO DOMILICIO

si non 

Servicio/apoio:____________________________________________________________________________________

N de horas semanais:_____________________________________________________________________________

4.- OBXECTIVOS ESPECFICOS E TAREFAS QUE SE PROPOEN

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar: concretadas en anexo A (reverso desta folla)-

5.- AUXILIAR DESIGNADA PARA A PRESTACIN DO SERVICIO:

6.- PERIODICIDADE DO SEGUIMENTO:Bimensual

EN PADERNE, _______DE ______________DE 2013.-

A TRABALLADORA SOCIAL A AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR ENCARGADO/A DE DAR A

Asdo. ____________________________ asdo. ________________________________ asdo.______________________

ANEXO A.- TAREFAS A REALIZAR

Atencions de carcter persoal na realizacin das actividades bsica da vida diaria.-

Asistencia diaria para levantarse/deitarse.-

Aseo completo en ducha .-

Axuda /suplencia para vestirse/desvestirse, calzarse/descalzarse.-

Afeitado. Cando sexa necesario e como mnimo dous das por semana.

Cortado/limado unllas de mans e pes, cando sexa necesario e como mnimo unha vez cada das semanas.

Apoio para cambios posturais ou mobilizacins: _________________________________________

Administracin/control dos medicamentos:

Administracin de alimentos: almorz, comida, merenda, cea.

Atencins de carcter persoal na realizacin de outras actividades bsicas da vida diaria

 Acompaamento a fora do fogar para acudir a consultas e/ou tratamentos:__________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Apoio na realizacin de outras xestins:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Atencin das necesidades de carcter domstio e da vivenda

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.-

Facer a cama, cambiando sbas cando sexa necesario e como mnimo unha vez cada semana.-

Varrer e fregar a vivenda, como mnimo unha vez por semana.-

Sacar o polvo, cando sexa necesario e como mnimo unha vez por semana.-

Limpar o bao, cando sexa necesario e como mnimo unha vez por semana.-

otro tipo de atencins domsticas:.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

compra de alimentos e/ou otrosproductos de uso domstico______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

preparacin dos alimentos: almorzo, comida, merenda, cea.-

Lavado e coidado das prendas de vestir: poer lavadora, estender roupa, recoller roupa, pasar o ferro.-

Outras atencins

Anexo V

PARTE DE TRABALLO

Mes:

Ano:

Persoa usuaria:

Auxiliar de axuda no fogar:

INCIDENCIAS:

Baixa da traballadora:

Data de baixa:

Data de alta:

Sustituida por:

Dende a data:

Ausencias da persoa usuaria do domicilio:_______________________________________________________

Data de comunicacin da ausencia:__________________________________________________________

outros:_____________________________________________________________________________________

N de horas efectivamente prestadas no mes:________

Observacins:

En Paderne, de de 201

A auxiliar de axuda no fogar a persoa usuaria

ANEXO VI

DECLARACIN

D/D:_____________________________________________ solicitante Servizo de Axuda no fogar do Concello de Paderne,

DECLARO:

1.- Que as persoas coas que resido son as que seguen:

NOME

APELIDOS

DNI N

PARENTESCO/RELACIN

2.- Que so ingresos das persoas coas que convivo son os que seguen (DEBENSE CONSIGNAR OS INGRESOS PROCEDENTES DE SALARIOS, PENSINS, AXUDAS PERODICAS, ALUGUEIROS, RENDEMENTOS DE CAPITAL, ACTIVIDADES ECONMICAS E GANANCIAS E PERDAS PATRIMONAIS)

NOME E APELIDOS

INGRESOS

(INDICAR A PERIODICIDADE)

PROCEDENCIA

N DE PAGAS AO ANO

3.- Que eu, e as persoas coas que convivo dispoemos dos seguintes bens patrimoniais (exclundo a vivenda habitual) (DEBESE XUNTAR A DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA: RECIBOS DE IBI CORRESPONDENTES AOS BENS INMOBLES E O DOCUMENTO RELATIVO O RESUMO PARA RENTA E PATRIMONIO FACILITADOS POLA ENTIDADE OU ENTIDADES BANCARIAS COAS QUE TEA CONTRATADA AS CONTAS)

4.- Declaro que os datos consignados no presente escrito concordan coa realizade, quedando obrigado/a comunicar a modificacin en calquera deles ao concello de Paderne. As mesmo compromtome a aportar as cantidades en concepto de copagamento correspondentes segundo os ingresos indicados neste impreso.-

En Paderne, de de 20____

O ALCALDE

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor s 15 das segundo o previo cumprimento do disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei Reguladora de Bases de Rxime Local 7/85 de 2 de Abril:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios