Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - REGULAMENTO DO SERVIZO PBLICO DA PISCINA CLIMATIZADA E INSTALACINS ANEXAS DO CONCELLO DE NEGREIRA

Publicación provisional : 27-03-2015 BOP N 56 -- Publicación definitiva : 18-05-2015 BOP N 91
Redacción Aplicable desde 18-05-2015 hasta 11-07-2019 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo. 1. Obxecto e mbito de aplicacin.
 - Artigo. 2. Dereitos de uso.
 - Artigo. 3. Deberes e responsabilidades dos/as usuarios/as.
 - Artigo 4-. Modalidades de Acceso.
 - Artigo 5-. Tramitacin das solicitudes e baixas
 - Artigo 6-. Tarifas
 - Artigo 7-. Normas xerais de uso por espazo e para acceso a grupos
 - Artigo 8. Horario das instalacins
 - Artigo 9. Danos, perdas e seguro de responsabilidade civil
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo. 1. Obxecto e mbito de aplicacin.  
 

1.1. O presente regulamento ten por obxecto regular o rxime xurdico, xestin, uso e utilizacin do Servizo Pblico da Piscina Climatizada Municipal de Negreira e instalacins anexas.

1.2. O Concello de Negreira ten asumida como propia as competencias relativas aos servizos que se prestan na piscina climatizada e instalacins anexas, entre os que se inclen as actividades fsico-deportivas dirixidas, cursos de natacin, ximnasio, piscina, sauna, bao turco e sala de fitness.

1.3. O Servizo Pblico da Piscina Climatizada Municipal de Negreira e instalacins anexas rene os requisitos para a sa prestacin mediante a xestin indirecta do servizo pblico por ser susceptible de explotacin por particulares e non implicar exercizo de autoridade inherente aos poderes pblicos, de conformidade co artigo 275 do RD. 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do Sector Pblico (en diante TRLCSP).Concretamente, a explotacin do servizo realizarase mediante a modalidade de concesin pola que o empresario xestionar o servizo ao seu propio risco e ventura, prevista no artigo 277.a do TRLCSP. O contratista estar obrigado a organizar e prestar o servizo con suxeicin ao estipulado dentro dos prazos sinalados, tanto no prego de clausulas administrativas particulares como prego de prescricins tcnicas e contrato da concesin administrativa, conforme ao ofertado por este. Asemade respectar a normativa vixente en materia de contratos as como a normativa sectorial de aplicacin.

   
  Artigo. 2. Dereitos de uso.  
 

2.1. Toda a cidadana ten dereito a acceder e a usar a Piscina Climatizada Municipal en condicins de igualdade, con suxeicin s principios democrticos de convivencia, s normas que contn o presente regulamento e s instruccins que na sa execucin diten as autoridades municipais e os encargados da xestin do servizo.

2.2. O dereito de uso tamn se axustar s condicins da autorizacin municipal e s horarios aprobados regulamentariamente.

2.3. Calquera usuario/a ten dereito a formula-las reclamacins e suxestins que estime pertinentes perante os encargados da xestin. Para este fin, existirn follas de reclamacins a disposicin dos usuarios.

   
  Artigo. 3. Deberes e responsabilidades dos/as usuarios/as.  
 

3. 1. Os usuarios teen os seguintes deberes e responsabilidades:

a) Colaborar no mantemento das debidas condicins de limpeza e hixiene da instalacin. O uso antihixinico ou incorrecto da instalacin pode ser motivo de expulsin e da perda da condicin de aboado.

b) Depositar os desperdicios nas papeleiras ou outros recipientes destinados para tal efecto.

c) Respecta-las normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobles das instalacins deportivas obxecto da presente ordenanza conforme s normas que contn o presente regulamento e s instruccins que na sa execucin diten as autoridades municipais.

As avaras, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacins como consecuencia da desaxeitada ou neglixente utilizacin darn lugar responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles ser esixida de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo iso sen prexuzo da sancin administrativa que proceda.

d) Respectar os horarios e espazos destinados s diferentes actividades.

e) Devolver o material didctico que se lles emprestara ao sitio indicado despois do seu uso.

f) Seguir as indicacins do persoal da instalacin en todo momento.

g) Abandonar as zonas de piscina e ximnasio 15 minutos antes do horario de peche, co obxecto de respectar os horarios establecidos.

h) Comunicar ao monitor de apoio se o usuario padece, ou padeceu, algunha enfermidade de carcter cardiovascular ou derivada, nos ltimos 2 anos.

i) Aboar os prezos pblicos que en cada momento determine a Ordeanza Fiscal correspondente, que poder ser obxecto de actualizacin anual.

j) Observarase o cumprimento das normas xerais de uso e de aquelas outras normas particulares e instruccins que dite o centro a travs do persoal da instalacin. A transgresin de calquera norma establecida poder causar o cese de uso da instalacin, o cal ditaminarase pola comisin de seguimento do centro deportivo, sendo debidamente comunicado o interesado, ademais da comunicacin da incidencia ao Concello de Negreira.

k) Os abonados teen obriga de mostrar na sa entrada instalacin o carnet de abonado entregado polo persoal do centro. En caso da sa ausencia, o persoal da instalacin pode solicitarlle o DNI para a verificacin dos datos de abonado.

3. 2. Asemade ateranse s seguintes prohibicins que debern respectar:

a) Fumar en toda a instalacin.

b) Uso de cmaras, vdeo ou mbiles.

c) Entrada instalacin de animais de compaa.

d) O consumo de calquera tipo de bebidas ou de comidas na zona de praia reservada a baistas as coma nos vestiarios.

e) O acceso a toda persoa que padeza calquera enfermidade infecto-contaxiosa que poida poer en risco a sade dos demais usuarios.

f) Entrar na zona de bao vestidos con roupa ou calzado de ra. O pblico, espectadores visitantes e/ou acompaantes frecuentarn unicamente os locais e reas reservados a estes, empregando para isto os accesos especficos.

g) Os acompaantes dos abonados - cursillistas teen prohibida a entrada s vestiarios e zonas de praia de piscina, as como as persoas non participantes nas actividades deportivas que se desenrolan. Os acompaantes de persoas con imposibilidade para cambiarse podern acceder os vestiarios coa autorizacin do persoal da instalacin. No caso de nenos de 6 anos ou menores de 6 anos accedern vestiario do sexo do acompaante.

h) Abandonar desperdicios dentro do recinto da instalacin.

3. 3. O persoal da instalacin est autorizado pola direccin do centro para facer cumprir a normativa vixente cara a garantir o bo funcionamento da instalacin e uso destas.

O persoal da instalacin o responsable de mirar polo cumprimento destas normas, calquera persoa que as incumpra poder ser expulsada da instalacin e, se o caso, perder a condicin de aboado. Unha comisin composta por membros do Concello e da empresa concesionaria valorar a seu dereito o retornar instalacin.

3. 4. Calquera variacin que afecte actividade maioritaria dos usuarios (celebracin de competicins deportivas, modificacin de horarios e actividades, etc.) notificarase mediante carteis informativos na instalacin (taboleiro de anuncios entrada/sada da instalacin).

   
  Artigo 4-. Modalidades de Acceso.  
 

4. 1. Aboados.

Coa condicin de aboado, pdese ter acceso piscina climatizada, sala fitness (con apoio do monitor de sala e prescricin de tboas personalizadas de exercicio), todos os espazos de uso libre, sen ningunha restriccin de tempo nin espacio.

Ten ademais a posibilidade de ser cursillista cun desconto mnimo do 40% no prezo de cada curso.

A cota de aboado ten carcter anual, anda que o pago farase mensual, trimestral ou anual.

4. 2. Cursillistas

Teen esta condicin, aquelas persoas inscritas nalgn curso de piscina, que desexen participar nalgunha actividade con monitor. Unicamente poden facer uso das instalacins, durante o tempo que dura a clase.

Os cursios son de carcter trimestral, anda que o pago poderase facer mensualmente. posible renovalo ata que o desexe o usuario, cumprindo cos prazos de notificacin de baixa (ver apartado correspondente). A ltima semana de cada mes, ofertaranse as novas prazas do mes seguinte (consultar en recepcin as datas exactas).

Cada clase ten unha duracin total de 45 minutos, con excepcin das clases de bebs que tern unha duracin total de 30 minutos.

4. 3. Entradas puntuais.

Aboando o custo da entrada no momento do acceso instalacin, os beneficiarios das entradas poden usar tdolos espazos da instalacin (na sala fitness sen o apoio personalizado do monitor da sala), por un tempo estimado de unha hora e media, con restricin de uso en funcin da ocupacin.

A compra dunha entrada permite usar a instalacin durante o horario de man ou o horario de tarde establecidos, pero en ningn caso ser vlida para o acceso de todo o da.

   
  Artigo 5-. Tramitacin das solicitudes e baixas  
 

5.1. Tramitacin dos abonos:

Cumprimentar todos os datos da folla de inscricin.

Fotocopia do D.N.I. (en caso de ser Abono Familiar, fotocopia dos documentos nacionais de identidade de todos os beneficiarios do abono).

Fotocopia do N de Conta Bancario, onde aparezan os nomes dos titulares da conta (e DNI do titular, en caso de non se corresponder coa persoa que se vai inscribir).

Fotocopia do Libro de Familia, exclusivamente no caso de Abono Familiar.

En caso de seren parella de feito, imprescindible presentar o certificado de convivencia expedido polo Concello.

Foto tamao carnet de todas as persoas que se desexen abonar.

Fotocopia da tarxeta do paro, exclusivamente no caso de Abono para Colectivos Desfavorecidos.

Fotocopia do certificado de discapacidade, exclusivamente no caso de Abono para Colectivos Desfavorecidos.

Cumprimentar todos os datos da folla de orden de domiciliacin de adeudo directo Sepa.

A firma polo usuario da solicitude de inscricin implica que coece e se comprome a respectar a normativa de rxime interno.

Ao inscribirse na instalacin autorzase a utilizacin dos datos persoais e o seu tratamento informtico para a xestin da instalacin e no seu caso envo de informacin comercial inherente a xestin do centro.

5.2. Tramitacin da participacin en cursios.

Cubrir todos os datos da folla de inscricin.

Fotocopia do D.N.I.

Fotocopia do N de Conta Bancario, onde aparezan os nomes dos titulares da conta (e DNI do titular, en caso de non se corresponder coa persoa que se vai inscribir).

Cumprimentar todos os datos da folla de orden de domiciliacin de adeudo directo Sepa.

5. 3. Tramitacin para a adquisicin dunha entrada puntual:

Por motivos de seguridade, poder pedirse aos usuarios que presenten o seu DNI, ou calquera outra documentacin acreditativa de idade, mercar unha entrada. O persoal da instalacin poder denegar o acceso ela se o usuario se negase a amosar a devandita documentacin.

Cumprir coas normas que, en funcin da idade, ten cada espacio deportivo da instalacin.

5. 4. Solicitude de Baixa (abonados e cursillistas):

Para formalizar a baixa, debe notificarse por escrito na recepcin da Instalacin (cubrir a folla de solicitude de baixas correspondente), antes do da 20 do mes anterior.

Todas aquelas baixas notificadas despois do da 20, non sern tidas en conta a efectos de devolucins dos importes correspondentes.

5.5. Solicitude de cambio de grupo (cursillistas) ou de tipo de abono (abonados)

A solicitude deber presentarse por escrito na recepcin da instalacin (cubrir a folla de solicitude correspondente), preferentemente antes do da 20 do mes anterior.

En caso de querer facelo con posterioridade devandita data, e sempre que sexa posible o cambio, o usuario perdera a posibilidade da devolucin correspondente en caso de existir.

5. 6. Matrculas:

Todos os aboados, estn obrigados a facer o pagamento en efectivo dunha matrcula, no momento no que se dan de alta. A duracin desta cota, de carcter irrecuperable, ser dende a data de formalizacin da inscricin ata a data na que o aboado cause baixa. A cota de matrcula para cursillistas por outra banda, ter duracin de setembro a agosto, unha vez finalizado o citado prazo haber que volver a aboala de cara a nova tempada.

5. 7. Pagamentos:

A matrcula e mis a primeira cota, tanto para abonados como para cursillistas, debern pagarse en efectivo na recepcin ou mediante o ingreso bancario. Os demais pagos faranse por domiciliacin bancaria, segundo os datos facilitados na folla de inscricin. Os recibos pasaranse nos primeiros cinco das de cada mes.

5. 8. Devolucins bancarias:

No caso de devolucins de recibos da mensualidade por parte da entidade bancaria, o usuario ter un prazo de 2 das, a partir da data do aviso por parte da direccin da instalacin, para realizar o pagamento en efectivo do recibo e mis dos gastos de devolucin que se xeneren, na recepcin da instalacin.

No caso de non cumprir o prazo establecido, o usuario perder a praza (cursillistas) e os dereitos de aboado e procederase a causar baixa automtica no centro.

En caso dunha nova inscricin o aboado deber volver realizar o pagamento da taxa de matriculacin.

A Direccin das instalacins resrvase o dereito de anular a condicin de aboado dun titular, se os recibos mensuais son devoltos pola entidade bancaria ao expedidor de maneira reiterada.

5.9. Outros trmites.

Se un usuario desexa realizar cambios nos seus datos persoais (direccin, telfono, datos bancarios, etc.), o comunicar persoalmente ou por escrito na recepcin da Piscina Climatizada de Negreira.

   
  Artigo 6-. Tarifas  
 

As tarifas para os distintos abonos, cursos e outros servizos sern os establecidos pola Ordenanza Municipal correspondente reguladora das tarifas pola prestacin do servizo para uso e disfrute da Piscina Municipal e Instalacins anexas, suxeitas ao incremento do IPC.

   
  Artigo 7-. Normas xerais de uso por espazo e para acceso a grupos  
 

7.1. O uso dos espazos da piscina e instalacins anexas con caracter xeral ser o seguinte:

A- PISCINA CLIMATIZADA

obrigatorio ducharse antes da inmersin na auga dos vasos.

Est totalmente prohibido acceder con aceites e/ou cremas.

obrigatorio usar gorro, chanclas e baador, recomendndose o uso de lentes de bao.

Prohbese totalmente saltar auga de cabeza, desde os laterais ou sentarse nas corticeiras. Tampouco est permitido ningn tipo de xogo ou actividade que comporten saltar, empuxar, correr pola praia da piscina, afundir a outros e toda conduta que perturbe o normal uso e disfrute a tdolos usuarios ou que atente contra a seguridade das persoas. O socorrista poder obrigar a abandona-lo vaso a todas aquelas persoas que non respecten esta norma.

Cada usuario debe respecta-la ra indicada polo socorrista, determinada segundo o seu nivel.

Nadar sempre polo lado dereito da ra, sen traspasa-los lmites dos carrs usados polos demais nadadores.

Respecta-las indicacins de cada ra (curso, nado rpido, lento, etc) e seguir as indicacins do persoal da instalacin.

Por motivos de seguridade, os menores de 12 anos debern estar permanentemente acompaados por un adulto no interior da piscina que asuma a sa responsabilidade.

Os nenos maiores de 12 anos e menores de 16 anos que saiban nadar s podern entrar ss piscina co consentimento por escrito do pai, nai ou titor/a. Se o persoal da instalacin aprecia que non teen o suficiente dominio do medio acutico para desenvolverse con autonoma dentro da auga, pode obrigarlles a sar dela e que cese a sa actividade.

As persoas asistentes a cursios accedern s vestiarios 15 minutos antes do inicio da sesin. Unha vez rematada debern dirixirse s vestiarios para abandonar a instalacin.

Os usuarios debern respecta-los espazos reservados para eles, cando se impartan cursos na piscina.

Prohibido ouriar e cuspir na piscina.

O nmero mximo de usuarios no vaso, segundo o establecido no Decreto 53/1989, do 9 de marzo, Consellera de Sanidade, polo que se aproba Regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo, e as sas modificacins, en funcin da superficie de lmina de auga, segundo consta na documentacin tcnica da instalacin deportiva ascende a 104 persoas no vaso grande, 18 no de actividade e 20 no vaso infantil.

Para evitar riscos sanitarios est prohibida a entrada na zona reservada s baistas, daquelas persoas que padezan enfermidades cutneas ou doutro tipo que pola sa natureza se poidan contaxiar a travs da auga.

Non est permitido o emprego de colchns, flotadores, lentes de cristal, ou calquera elemento que, a xuzo dos responsables da seguridade do vaso, poidan supoer algn risco para o resto de usuarios. Na piscina haber material auxiliar- tboas, pulls-, que podern ser empregados por calquera abonado, o cal o solicitar monitor e/ou socorrista, quedando a criterio deste a conveniencia do seu uso.

B- XIMNASIO E SALA DE ACTIVIDADES

Os menores de 14 anos non poden utilizar a sala fitness por motivos de sade. Entre os 14 e 15 anos, podern facer uso desta sala baixo autorizacin mdica e dos pais (ambas por escrito). Os menores de 16 e 17 anos tern acceso a sala fitness coa autorizacin por escrito dos seus pais.

Toda persoa que utilice o material de musculacin por primeira vez deber poerse en contacto co monitor da sala. Tdolos abonados podern esixir ademais unha ficha de seguimento individual.

Dbese por unha toalla sobre cada aparello do que se faga uso, por motivos hixinicos.

A indumentaria deportiva ser a indicada para a prctica de actividade fsica no ximnasio, sendo necesario para accecer calzado deportivo diferente da ra (est prohibido o uso de chanclas).

obrigatorio acceder a sala de bike con calzado deportivo adecuado. En caso de utilizacin de calas estas deben ser postas na mesma sala para evitar o deterioro da tarima da instalacin.

Os aparellos deben utilizarse correctamente segundo as indicacins expostas (en caso de dbida dirixirse sempre persoal da instalacin) e recollelos unha vez remate o seu uso.

Os usuarios con rutinas de traballo debern deixalas no ficheiro da instalacin, pois son propiedade desta.

Deber respectarse a lista de espera nos aparatos que a tean, as coma o tempo mximo de utilizacin (20 minutos) cando haxa moito aforo na sala.

O aforo da Sala Fitness e das actividades dirixidas estar determinado polo nmero de aparatos e as rotacins que se programen polo monitor ou encargado.

Non est permitido deixar mochilas ou prendas persoais na sala. Estes artigos debern gardarse nos vestiarios.

O persoal do ximnasio poder solicitar a tarxeta de acceso ou entrada para controlalo acceso. Tamn poder solicitar o DNI para comprobar o dereito de acceso.

A sala de actividades s se poder utilizar baixo as indicacins do persoal da instalacin, a sa capacidade mxima de 30 persoas, podendo ser inferior o nmero segn o criterio do instructor.

necesario comunicar ao monitor de apoio se o usuario padece, ou padeceu, algunha enfermidade de carcter cardiovascular ou derivada, como mnimo dos ltimos 2 anos.

C- SAUNA E BAO DE VAPOR

Por motivos de seguridade e sade, os menores de 14 anos non poden facer uso desta zona. Entre os 14 e 15 anos, podern facer uso desta zona baixo autorizacin mdica e dos pais (ambas por escrito). Os menores de 16 e 17 anos tern acceso coa autorizacin por escrito dos seus pais.

Antes de entrar imprescindible ducharse con auga quente e xabn e secarse ben. Por motivos hixinicos, no caso de querer facer uso da piscina posteriormente, dbese duchar de novo.

Dbese facer algo de exercicio fsico antes de facer uso desta zona.

imprescindible o uso da toalla, para sentarse ou tombarse nos bancos.

Non se permite afeitarse ou depilarse na instalacin.

Non se permite o uso de esencias ou calquera sustancia que poida molestar aos demais usuarios.

Por tratarse dunha zona de relax dbese manter a tranquilidade e evitar o rudo ou o alboroto.

A sauna seca ten unha temperatura aproximada de 80-90C., e unha humidade que ronda o 20-30 %. O tempo mximo recomendado de utilizacin de 15 minutos.

Non podern facer uso da sauna aquelas persoas que padezan problemas de hipertensin ou cardiopatas graves.

Est prohibida a manipulacin dos botns de control da sauna.

O aforo mximo da sauna de 10 persoas.

O bao de vapor ten unha temperatura aproximada de 40 C e unha humidade do 90-99%. O tempo mximo recomendado de 20 minutos.

O aforo mximo do bao de vapor de 10 persoas.

Contraindicacins para o uso da sauna e bao de vapor:

Contraindicacins absolutas. Non os poden usar os usuarios que leven algunha prtese metlica interna ou marcapasos.

Contraindicacins relativas: Hipertensin arterial, enfermidades cardiovasculares, varices, embarazo, uso posterior a inxesta de alimentos ou bebidas alcohlicas.

Deben consultar co seu mdico en caso de calquera enfermidade ou dbida. Recomndase contactar co persoal responsable da zona antes de acceder por primeira vez.

En caso de dbida sobre a forma de acceso ou uso dirixirse persoal da instalacin.

Debe respectarse as indicacins do persoal da instalacin.

Lentes, lentes de contacto e obxectos metlicos deben retirarse antes de entrar no bao de vapor.

Accidentes: Lmbrase que a sauna e o bao de vapor son lugares de ocio e benestar, de uso libre e persoal. En consecuencia, a utilizacin dos mesmos implica a asuncin voluntaria de ditos riscos daqueles/as que o utilicen. A Piscina Municipal de Negreira non se fai responsable dos danos sufridos polos/as usuarios/as que non as utilicen de forma adecuada.

O persoal da instalacin ser o encargado de facer cumprir a tdolos usuarios as normas de uso da mesma, e podern no seu caso, expulsar do recinto a aqueles/as que incumpran o contido das mesmas.

D- VESTIARIOS

Os vestiarios deben manterse en correctas condicins hixinicas de utilizacin.

Est prohibido fumar dentro dos vestiarios.

obrigatorio o uso de chancletas para ducharse e circular polos vestiarios.

Est prohibido realizar accins hixinicas como afeitarse, depilarse ou tinguirse.

Os armarios deben deixarse baleiros despois do seu uso.

O vestiario feminino ou masculino son de uso exclusivo de persoas deste sexo, ser excepcional cambiar nenos/as menores de 6 anos que acudan con seus pais.

E-1. Duchas

Non se pode introducir nelas obxectos de vidro.

Por consideracin cos demais usuarios, deben manipularse con coidado e s durante o tempo necesario.

E-2 Taquillas:

Funcionan con cadeado. Cada usuario debe traer o seu.

Deben deixarse libres unha vez finalizada a actividade.

As taquillas revisaranse finaliza-lo da. Se se atopa algunha pertenza persoal, gardarase na seccin de obxectos perdidos por un perodo mximo de 15 dias.

En caso de que algn usuario deixe o candado pechado nas taquillas o persoal da instalacin est autorizado a romper dito candado, non tendo obriga de facer a devolucin do prezo do mismo. En consecuencia o usuario deber conseguir outro.

7.2. Normas para acceso a grupos

Para procurar o mellor funcionamento e coordinacin establcense as seguintes normas para facilita-lo acceso de tdolos grupos a actividade:

Tdolos colectivos que desexen acceder instalacin deben preinscribirse na recepcin.

Cada grupo debe facilitar unha lista coa relacin de participantes e a sa idade, as coma unha persoa de contacto.

Cada da realizarase un control na recepcin coa toma de lista dos asistentes previa acceso a vestiarios.

O primeiro da levarase a cabo unha proba de nivel de dominio acutico para organizalos asistentes en grupos por niveis e idade.

A actividade infantil vai dirixida a nenos de entre 4 e 14 anos.

Indumentaria imprescindible: baador, chanclas e gorro. Recomndase o uso de gafas.

Os nenos maiores de 6 anos non podern ir con acompaante s vestiarios, deben cambiarse ss. Accedern s vestiarios 15 antes da actividade.

Os pais/acompaantes que acompaen a nenos menores de 6 anos ou a persoas que necesitan axuda para cambiarse entrarn con eles 15 minutos antes, cando o persoal de recepcin as llo indique. Deben abandonar os vestiarios cando o neno/usuario saia cara a piscina e podern entrar de novo 45 minutos despois, remate da sa quenda, cando o monitor acompae s nenos de volta.

Nunca poder haber mis dun acompaante por neno/usuario, e tratarase, na medida do posible, que acceda o menor nmero de acompaantes.

Por motivos de hixiene, na zona de duchas obrigatorio o uso de chanclas. Non podendo estar ningun con calzado da ra.

A instalacin ten unha actividade continua, hai mis usuarios mesma hora, polo tanto, respectmolas zonas de paso e as indicacins do persoal da instalacin, as coma os espazos reservados para os grupos.

Os acompaantes deben agardar nas zonas indicadas, nunca dentro dos vestiarios.

Os monitores recollen s nenos/usuarios a hora puntual de inicio da quenda para dar comezo a actividade (debern de estar duchados), e acompanos ata os vestiarios ao fin do curso.

O obxectivo da actividade educativo. Comezando polo uso correcto da instalacin, orden e coidado da sa roupa, autonoma e independencia nas duchas, que aprendan a vestirse ss, a respectar aos compaeiros, O labor dos pais no aspecto hixinico de educacin e control, non face-lo traballo dos nenos.

Calquera comportamento ou problema que detectemos comunicarmosllo o coordinador do grupo. Do mesmo xeito esperamos que nos fagades saber calquera suxestin ou problema que poida xurdir.

Non se podern recuperar os das que non se acuda xa que os grupos e e quendas estn pechados. Cada neno ten que vir co seu grupo e figurar na lista deste.

Para calquera consulta sobre o desenrolo da actividade ou seguimento do neno deben dirixirse coordinador.

Non poder acudir a actividade ningn neno que padeza algunha enfermidade infecto-contaxiosa. O persoal da instalacin mirar polo cumprimento desta norma.

O persoal da instalacin mirar polo cumprimento destas normas e para solucionar calquera problema que poida xurdir, deben seguir as sas indicacins. Ante calquera dbida ou suxestin pregamos nola fagan chegar para darlle resposta o antes posible.

A empresa xestora e o concello non se farn responsables da perda de obxectos na instalacin. Existe taquillas para gardar as pertenzas.

Forma de pago das taxas: o pago realizarase por anticipado, respectando a modalidade acordada (trimestral ou cuadrimestral).

   
  Artigo 8. Horario das instalacins  
 

8.1. O horario de apertura da instalacin na tempada invernal, de 1 de setembro a 30 de xuo, ser o que segue:

Luns a Venres 8:00 a 12:30 h. e 16:30 a 22:30 h.

Sbados de 9:00 a 12:30 h.

8.2. O horario estival, do 1 de xullo ao 31 de agosto, colocarase con antelacin suficiente as datas sinaladas.

8.3. A instalacin estar pechada como mnimo durante quince da polos condicionantes do Decreto 103/2005 Regulamento Tcnico-Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo da Xunta de Galicia e/ou por causas de mantemento esencial, baleirado, limpeza e desinfeccin.

   
  Artigo 9. Danos, perdas e seguro de responsabilidade civil  
 

9.1. A empresa concesionaria dispn dun seguro que cobre a responsabilidade civil derivada da sa actividade.

9.2. O Centro Deportivo e o seu persoal asi como o Concello de Negreira non se farn responsables de ningunha perda, dano ou hurto de calquera dos bens pertencentes aos usuarios, a menos que sexa debido a unha neglixencia da propia instalacin. Asemade o Centro Deportivo e o seu persoal non sern responsables das mortes, danos persoais ou lesins que se produzan nas instalacins ou como resultado da utilizacin desta e/ou dos equipos postos a disposicin pola instalacin, salvo que se produza por calquera acto de neglixencia ou omisin por parte da instalacin e do seu persoal.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O ordenanzanon dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios