Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilarmaior - ORDENANZA FISCAL N 11, REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIN DE EXPEDIENTES E POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 10-07-2015 BOP N 129 -- Publicación definitiva : 28-08-2015 BOP N 164
Redacción Aplicable desde 29-08-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 - Fundamento e Natureza
 - Artigo 2 - Feito impoible
 - Artigo 3 - Suxeito pasivo
 - Artigo 4 - Responsables
 - Artigo 5 - Cota Tributaria
 - Artigo 6 - Tarifas
 - Artigo 7 - Devengo
 - Artigo 8 - Declaracin e ingreso
 - Artigo 9 - Infraccins e sancins
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1 - Fundamento e Natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das facendas locais, se regula a taxa por tramitacin de expedientes e por expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2 - Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin e expedicin, a instancia de parte, de toda clase de expedientes e de documentos administrativos que se indican no artigo 6 desta ordenanza.

2. Entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediase solicitude expresa polo interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este concello.

   
  Artigo 3 - Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4 - Responsables  
 

O rxime de responsabilidade axustarase ao previsto nos artigos 41 a 43 da Lei 58/2003 xeral tributaria.

   
  Artigo 5 - Cota Tributaria  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 6 - Tarifas  
 

A taxa que se refire esta ordenanza rexerase polas seguintes tarifas:

Certificacins de acordos de rganos municipais ou de expedientes administrativos

3,00

Certificacins de acordos de rganos municipais ou de expedientes administrativos con mis de cinco anos de antigidade

10,00

Certificados de empadroamento para os que sexa necesario consultar padrns de habitantes anteriores ao 1 de maio de 1.996

5,00

Certificados de empadroamento, convivencia, residencia

2,00

Licencias de segregacin de parcelas

60,00

Licencias de primeira ocupacin

60,00

Outras licencias urbansticas

5,00

Certificacin de servizos urbansticos solicitada a instancia de parte

5,00

Informes urbansticos

5,00

Certificacin de datos catastrais emitida mediante acceso ao Punto de Informacin Catastral do concello

3,00

Dilixencia de cotexo de documentos

1,00

Celebracin de vodas civs

50

Fotocopias de documentos

0,10

   
  Artigo 7 - Devengo  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin do expediente ou pola que se solicite a expedicin do documento administrativo suxeito ao tributo.

2. Ademais, o devengo prodcese nos casos aos que se refire o nmero 2 do artigo 2, cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado mais redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 8 - Declaracin e ingreso  
 

1.- A taxa esixirase, no momento de entrega ou notificacin do documento, ou cando se realice a tramitacin do expediente que a orixine, mediante o pago nas dependencias municipais de recadacin ou na entidade bancaria que se indique.

2.- Os escritos recibidos segundo o establecido polo artigo 38.4.b.c.d.e) da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn, que non vean acompaados do ingreso do importe da taxa, sern admitidos provisionalmente pero non podern tramitarse sen previa emenda da deficiencia, para o que se requirir ao interesado co fin de que no prazo de dez das pague as taxas correspondentes, coa advertencia de que, de non facelo as, arquivarase sen mis trmite a solicitude.

   
  Artigo 9 - Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Queda derrogada a ordenanza fiscal N 11 reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos, aprobada o da 28 de setembro de 1989 e publicada no BOP n 288 do da 18 de decembro de 1989.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente, entrar en vigor e ser de plena aplicacin ao da seguinte ao da sa publicacin no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios