Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilarmaior - ORDENANZA FISCAL N 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS DO CONCELLO DE VILARMAIOR

Publicación provisional : 10-07-2015 BOP N 129 -- Publicación definitiva : 28-08-2015 BOP N 164
Redacción Aplicable desde 29-08-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Exencins.
 - Artigo 4.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5. Base impoible, tipo de gravame, cota e devengo.
 - Artigo 6. Normas de xestin.
 - Artigo 7. Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 8. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

De conformidade co disposto nos art. 59.2 e 100 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, se regula o Imposto sobre construcins, instalacins e obras.

No non expresamente previsto na presente ordenanza, rexern os preceptos contidos na subseccin 5 da seccin 3 do captulo II, do ttulo II do TRLRFL, concordantes e complementarios desta, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licenza, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, presentrase ou non, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda a este concello.

   
  Artigo 3. Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeita ao imposto, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 4.- Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas, as persoas xurdicas ou as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos neste artigo ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 5. Base impoible, tipo de gravame, cota e devengo.  
 

1.- A base impoible deste imposto est constituda polo custe real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execucin material.

2.- O tipo de gravame ser o 2,5 %.

3.- A cota deste imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame. Establcese unha cota mnima de 50,00

4.- O imposto devngase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licenza ou non se presentara a correspondente declaracin responsable ou comunicacin previa.

   
  Artigo 6. Normas de xestin.  
 

1.- Cando se conceda a licenza preceptiva ou se presente a declaracin responsable ou a comunicacin previa ou cando, non se solicitara, concedera ou denegara anda aquela ou presentadas estas, se inicie a construcin, instalacin ou obra, se practicar unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible, en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que fora visado polo colexio oficial correspondente cando isto constita un requisito preceptivo, noutro caso a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais de acordo co custe estimado do proxecto.

2.- Unha vez finalizada a construcin, instalacin ou obra, e tendo en conta o seu custe real e efectivo, o concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. No caso de que se modificase o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementase o presuposto, con independencia da necesidade de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable ou obter a preceptiva licenza urbanstica municipal, practicarase unha nova liquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin aos mesmos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

4. No suposto de que non se inicien ou non se executen integramente as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin das cotas do ICIO satisfeitas e correspondentes base impoible das non realizadas, sempre e cando formule renuncia expresa licenza, ou sexa declarada a caducidade mediante resolucin administrativa firme e tean transcorrido os prazos para a interposicin do correspondente recurso contencioso-administrativo contra a dita declaracin de caducidade. Igualmente ter dereito devolucin do ingresado unha vez formule expresa renuncia nos supostos de presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable.

5. As devolucins, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

6.- Cando os suxeitos pasivos non tean efectuado o pagamento da correspondente liquidacin polo imposto, seguirase a va de constrinximento, para os efectos de recadar as cotas tributarias resultantes.

   
  Artigo 7. Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 8. Infraccins e sancins.  
 

A cualificacin das infraccins tributarias e a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan, rexerase polo disposto na Lei xeral tributaria e disposicins que a complementen e desenvolvan, coas especificacins que resulten do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras deste concello.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no B.O.P da Corua, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios