Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA PISTA DE PDEL E ESTABLECEMENTO DE PREZO/S PBLICO/S POLA SA UTILIZACIN

Publicación provisional : 17-07-2015 BOP N 134 -- Publicación definitiva : 02-09-2015 BOP N 167
Redacción Aplicable desde 19-09-2015

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO.
 - ARTIGO 2.- OBXECTO.
 - ARTIGO 3.- COMPETENCIA.
 - TTULO PRIMEIRO.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO
 - TTULO SEGUNDO.- PREZO PBLICO
 - TTULO TERCEIRO.- RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICIN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO.  
 

A presente Ordenanza con base no artigo 84.1.a) da Lei 7/1985 do 2 de abril, Rexedora das Bases de Rxime Local, as como no artigo 127 en relacin co 41 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Rexedora das Facendas Locais, establece as condicins xerais de uso e o prezo pblico pola utilizacin da pista de pdel municipal.

   
  ARTIGO 2.- OBXECTO.  
 

obxecto da presente ordenanza:

a) Establecer as normas xerais de uso da pista de pdel municipal.

b) Establecer o prezo pblico a satisfacer pola utilizacin de dita instalacin.

   
  ARTIGO 3.- COMPETENCIA.  
 

Facltase Alcalda para:

a) Esixir responsabilidades e indemnizacins por danos e perxuzos ocasionados s instalacins, as como impoer sancins s usuarios polo incumprimento do establecido nesta Ordenanza.

b) Alterar, por necesidades do servizo pblico, de inters xeral ou de forza maior, a orde de preferencia na utilizacin do servizo e os horarios de apertura de peche.

   
  TTULO PRIMEIRO.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO  
 

ARTIGO 4.- USUARIOS

1. Podern utilizar as pistas de pdel calquera persoa que o solicite e que aboara o correspondente aluguer da pista.

2. Queda prohibido o uso da pista:

Aos menores de 12 anos, salvo que se encontren baixo a supervisin dun adulto.

Aquelas persoas que fosen sancionadas conforme a esta Ordenanza e durante o tempo que dure a sancin.

ARTIGO 5.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA INSTALACIN

5.1.- CONDICINS DE USO

1. Para poder usar a pista necesario reservar e pagar o prezo pblico.

2. As reservas podern realizarse en fraccins dunha hora, ou unha hora e trinta minutos.

3. Non se devolver o importe da reserva cando se tivera reservado con anterioridade. En caso de que as condicins da pista ou a climatoloxa non permitan a prctica deportiva, terase a opcin de anular a reserva cambindoa para outro da.

4. Os acompaantes non podern acceder pista.

5. Dentro da pista non est permitido comer, fumar nin introducir obxectos de vidro ou calquera outro que poida causar danos ao cspede ou s mamparas. Tampouco est permitida a entrada de animais.

6. Algunha das persoas que en cada momento estn utilizando as pistas deber coincidir exactamente con aquela que se encontre apuntada no cuadrante de reserva de pistas. De non ser as, veranse obrigados a abandonar a pista.

7. Os usuarios sern responsables dos desperfectos ocasionados, podendo impoerse sancins conforme normativa legal e o disposto nesta ordenanza.

8. Os usuarios debern seguir as instrucins e requerimentos do persoal encargado da instalacin.

9. O Concello de Boimorto non se far responsable en ningn caso de:

Lesins que poideran derivarse da prctica deste deporte.

Perda, roubo ou extravo de calquera tipo de obxecto que se deixe nas instalacins.

5.2.- EQUIPAMENTO

O equipamento para acceder pista debe ser deportivo e adecuado prctica deste deporte. S se usarn palas e pelotas de pdel, quedando excludos outros artefactos de impacto como raquetas de tenis, palas de praia, palas de frontn, pelotas de tenis, pelotas de frontn. A pista est adecuada prctica de pdel, polo que calquera outro xogo queda prohibido.

5.3.- HORARIOS DE USO

Con carcter xeral, a solicitude de reserva da pista formularase con antelacin suficiente data de utilizacin e a sa reserva precisar de confirmacin previa polo Concello, o cal comprobar se existe persoal encargado de atender a pista no horario solicitado, e se facilitarn datos de contacto.

Os horarios regulares de uso da pista sern:

Todos os das de 9:00 ata as 21:00 horas. Excepcionalmente, e fra deste horario, poderase autorizar a sa utilizacin se existe disponibilidade de medios persoais no Concello para atender o servizo. A tal efecto, a solicitude de pista fra do horario regular establecido formularase con antelacin suficiente data de utilizacin e a reserva, precisar de confirmacin previa polo Concello, o cal comprobar se existe persoal encargado de atender a pista no horario solicitado, e se facilitarn datos de contacto do encargado de atender a instalacin.

5.4.- DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES

O Concello de Boimorto poder organizar competicins deportivas, cursos de pdel, etc.., quedando anulado o sistema de reservas ata a conclusin de ditas actividades, xa que a pista quedar reservada a este fin. Tamn poder o Concello restrinxir as reservas en determinadas horas ou das para labores de mantemento ou por ausencia de persoal que poida atender o servizo.

5.5.- CONSERVACIN DA PISTA

1. Antes de entrar na pista os xogadores debern eliminar restos de terra ou barro que poideran levar nas zapatillas. Igualmente, ao sar da pista procurarn non deixar abandonados utensilios, complementos, roupas, botes de pelotas, botellas, etc.

2. Se os usuarios observan algunha anomala ou desperfecto na instalacin, debern poelo en coecemento do Concello.

   
  TTULO SEGUNDO.- PREZO PBLICO  
 

ARTIGO 6.- NATUREZA

O recurso cuxo establecemento se regula na presente Ordenanza ten a natureza de prezo pblico, por non concorrir ningunha das circunstancias do artigo 20.1.B) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, xa que os servizos prestados pola instalacin da pista de pdel de solicitude e recepcin voluntaria e susceptible de ser prestado polo sector privado.

ARTIGO 7.- OBRIGADOS PAGO

Estn obrigados pago do prezo pblico as persoas fsicas que utilicen a instalacin da pista de pdel municipal.

ARTIGO 8.- COANTA

A coanta do prezo pblico ser a que resulte de aplicacin da seguinte tarifa:

4 uros sen luz / hora ou hora e media.

6 uros con luz / hora ou hora e media.

Estarn exentos de pago os que posan o carn socio tempada de piscina municipal descuberta e ximnasio municipal para todo o ano (ata 31/12 de cada anualidade).

ARTIGO 9.- ABONO DO PREZO PBLICO

1. O pago do prezo pblico polo uso da instalacin realizarase en efectivo no momento de formular a solicitude de utilizacin e/ou reserva.

2. O usuario est obrigado a gardar o seu resgardo ata a sada da pista.

Poder ser requerido dito resgardo durante o desenvolvemento da actividade polo persoal encargado da instalacin, as como, pola autoridade municipal competente.

   
  TTULO TERCEIRO.- RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 10.- INFRACCINS

1. Ter a consideracin de infraccin calquera incumprimento das normas establecidas na presente ordenanza, de conformidade co establecido no ttulo XI da Lei 7/1985, de 2 de abril, rexedora das Bases do rxime local, tipificndose como moi graves, graves e leves.

Quenes fagan un mal uso da instalacin ou provoquen danos intencionados podern ser sancionados sen utilizar a pista, as como, abono dos danos causados.

2. Tipificacin das infraccins.

2.1. Infraccins moi graves:

a) O acceso ilegal ou non autorizado s instalacins.

b) A perturbacin relevante que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou normal desenvolvemento das actividades deportivas, sempre que a conduta non sexa subsumible nos tipos previstos no captulo IV da Lei Orgnica 1/1992, de 21 de febreiro, de Proteccin da Seguridade Cidadana.

c) O impedimento do uso das instalacins aos demais usuarios.

d) O impedimento ou a grave e relevante obstrucin ao normal desenvolvemento do servizo.

e) O deterioro grave e relevante das instalacins.

2.2. Infraccins graves:

Son infraccins graves as que supoan danos s instalacins distintos dos enumerados no apartado anterior.

2.3. Infraccins leves:

Son infraccins leves calquera outro incumprimento das disposicins da presente ordenanza que non poida cualificarse como grave ou moi grave.

ARTIGO 11.- SANCINS.

1. As infraccins moi graves sern sancionadas con multa de 1.501 ata 3.000 euros.

2. As infraccins graves sern sancionadas con multa de 751 ata 1.500 euros.

3. As infraccins leves sern sancionadas con multa de 75 ata 750 euros.

4. As mesmo poderase impoer como sancin a prohibicin de utilizar as instalacins por tempo de ata tres meses para infraccins leves, de ata seis meses para as graves e de ata un ano para infraccins moi graves.

ARTIGO 12.- PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Para a sancin das infraccins tramitarase o correspondente expediente sancionador, con arranxo as disposicins contidas na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, e o Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

ARTIGO 13.- INDEMNIZACIN DE DANOS E PREXUZOS

A imposicin das sancins que procedan ser independiente e compatible coa esixencia polo Concello da responsabilidade que corresponda aos usuarios polos danos e prexuzos causados nas instalacins.

   
  DISPOSICIN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR  
 

A presente Ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporacin deste Concello en sesin extraordinaria de data 30/06/2015 e entrar en vigor unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles a contar dende a publicacin ntegra do seu texto no Boletn Oficial da Provincia, conforme ao establecido no artigo 70.2 en relacin co art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Rexedora das Bases de Rxime Local, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo de 15 das previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios