Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIN DE ACTUACINS URBANSTICAS

Publicación provisional : 13-11-2003 BOP N 261 -- Publicación definitiva : 27-11-2003 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 26-09-2015

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Base impoible.
 - Artigo 6.Cota tributaria.
 - Artigo 7.Tipo de gravame.
 - Artigo 8.Remuneracin.
 - Artigo 9.Beneficios fiscais.
 - Artigo 10.Normas de xestin.
 - Artigo 11.Liquidacin, notificacin e ingreso.
 - Artigo 12.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, o Concello de Cee establece a taxa pola actividade municipal de control e verificacin das actuacins urbansticas, tanto das que necesiten licenza como as sometidas ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable, a que se refire o artigo 20.4 h) do RD 2/2004 que se rexer pola presente Ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado RD.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do chan e do subsolo que haxan de realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo iso de conformidade co establecido nas normas urbansticas aplicables.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes da licenza ou que presenten a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos nos que proceda.

2. Os que executen as instalacins, obras ou construcins sen obter a preceptiva licenza ou sen presentar a comunicacin previa ou declaracin responsable cando esta permtase.

3. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 42 e seguintes da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.Base impoible.  
 

1. A base impoible da taxa est constituda polo custo real e efectivo, segundo orzamento, proxecto tcnico ou no seu caso memoria valorada, dos actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do chan e do subsolo que haxan de realizarse no termo municipal.

2. Non forman parte da base impoible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente o custo de execucin material.

   
  Artigo 6.Cota tributaria.  
 

A cota deste imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

No caso de que por aplicacin do tipo de gravame base a cota resultante non alcance os 10 euros aplicarase unha cota obrigatoria de 10 euros por motivos de eficacia e eficiencia administrativa.

   
  Artigo 7.Tipo de gravame.  
 

O tipo de gravame ser o 1 por cento.

   
  Artigo 8.Remuneracin.  
 

1. Remunerarase a taxa e nace a obrigacin de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos entenderase iniciada a dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licenza ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable no caso que proceda, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras inicironse ou executado sen obter a oportuna licenza ou presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, a taxa pagarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obrigacin de contribur, unha vez nada, non se ver afectada de ningn xeito pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza. Igualmente, acontecer non caso de desconformidade d comunicacin previa ou declaracin responsable ou por ser incompletas ou inexactas.

   
  Artigo 9.Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 10.Normas de xestin.  
 

1. Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no rexistro xeral do Concello a oportuna solicitude de licenza ou presentarn a comunicacin previa ou declaracin responsable cando cumpra, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2. Cando se trate daqueles actos en que non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, solicitude de licenza ou comunicacin previa ou declaracin responsable acompaarase un orzamento das obras a realizar as como unha descricin detallada da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das caractersticas da obra ou acto cuxos datos permitan comprobar o seu custo.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza ou presentada comunicacin previa ou declaracin responsable cando cumpra modificsese ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 11.Liquidacin, notificacin e ingreso.  
 

1. De acordo coa potestade recoecida no artigo 27 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o RRLHL establcese o rxime de autoliquidacin da taxa. Para estes efectos o solicitante presentar a declaracin- liquidacin da taxa e o xustificante de ter ingresado a cota tributaria ao mesmo tempo que solicita o outorgamento da correspondente licenza urbanstica ou que presenta a comunicacin previa ou declaracin responsable.

2. vista das construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. O ingreso realizarase nos prazos establecidos no Regulamento xeral de recadacin para as liquidacins notificadas pola administracin.

2. Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algn a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente solictese e obtase a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licenza orixinaria.

   
  Artigo 12.Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11 do RD 2/2004, a regulacin contida na Lei xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal comezar a aplicarse a partir do da seguinte sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, mantendo a sa vixencia at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios