Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Curtis - REGULAMENTO ORGNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CURTIS

Publicación provisional : 12-08-2015 BOP N 152 -- Publicación definitiva : 15-10-2015 BOP N 191
Aplicable desde 03-11-2015

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS.
 - TTULO I. DOS GRUPOS MUNICIPAIS.
 - TITULO II. ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN
 - TTULO III. A ORGANIZACIN MUNICIPAL
 - CAPTULO PRIMEIRO. RGANOS UNIPERSONALES DO MUNICIPIO
 - CAPTULO SEGUNDO. RGANOS COLEXIADOS DO MUNICIPIO.
 - TTULO IV. ACTAS, BANDOS E RESOLUCINS
 - DISPOSICINS
   
  PREMBULO  
 

A Constitucin Espaola de 1978 garante a autonoma dos Municipios que son parte da organizacin territorial do Estado.

As das manifestacins derivadas do principio de autonoma son as potestades regulamentarias e de auto- organizacin e ambas as das corresponden aos Concellos, segundo se desprende do preceptuado tanto na Carta Europea de Autonoma Local ratificada por Espaa por instrumento de 20 de xaneiro de 1988-, como na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

O Regulamento Orgnico froito da combinacin das das manifestacins: Do poder de innovar o ordenamento xurdico e da potestade auto- organizadora.

Este Regulamento, polo tanto, ten como obxecto regular o Estatuto dos Concelleiros, a existencia dos rganos municipais e o procedemento a seguir para dotar a esta administracin de maior eficacia na toma de decisins e na execucin das mesmas, as como a participacin cidadana.

   
  TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1.

O concello de Curtis, no exercicio da potestade regulamentaria de autoorganizacin que lle recoece a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia, promove, polo presente Regulamento, a sa organizacin e rxime de funcionamento de rganos bsicos e complementarios que no mesmo establcense.

Artigo 2. Fontes normativas

Na regulacin das materias obxecto deste Regulamento rexe a seguinte prelacin de fontes:

a) A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local.

b) A Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia.

c) O presente Regulamento Orgnico Municipal.

d) A lexislacin do Estado, en especial o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, para aquelas materias non reguladas polo presente Regulamento Orgnico e para cando este resulte insuficiente. Polo tanto, as disposicins do presente Regulamento orgnico sern de aplicacin preferente s contidas no Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

Artigo 3. Interpretacin do ROM.

Corresponde ao Alcalde ditar instrucins interpretativas e aclaratorias da normativa descrita neste Regulamento para a sa aplicacin, previo informe da Secretara Municipal.

   
  TTULO I. DOS GRUPOS MUNICIPAIS.  
 

Artigo 4. Constitucin dos grupos municipais

1. Os membros da Corporacin a efectos da sa actuacin corporativa, constituiranse en grupos. Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.

2. Os Grupos Polticos constituiranse mediante escrito dirixido ao Presidente e subscrito por todos os seus integrantes, que se presentarn na Secretara Xeral da Corporacin dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.

3. No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin de Portavoz do Grupo, podendo designarse tamn suplentes.

4. Da constitucin dos Grupos Polticos e dos seus integrantes e Portavoces, o Presidente dar conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no punto 2.

Artigo 5. Requisitos

1.- Cada partido poltico, federacin, coalicin o agrupacin constituir un nico grupo. En consecuencia, os grupos polticos municipais constitense en funcin da lista electoral pola que foron elixidos.

En ningn caso podern constiturse en grupo municipal separado as/os concelleiras/os que pertenzan a unha mesma lista electoral.

2.- Para constitur grupo poltico municipal requiriranse un mnimo de dous concelleiros/as.

3.- O Grupo mixto estar constitudo polas concelleiras/os que, tendo sido elixidos por unha determinada lista electoral, non tivesen acadado o nmero de concelleiros suficientes para constitur grupo municipal propio. No suposto de que non existira grupo mixto, este quedar constitudo polo membro do partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin que obtivera un s representante.

4.- Durante o mandato da corporacin ningn membro poder integrarse nun grupo distinto daquel no que o fixera inicialmente.

5. Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva da mesma debern incorporarse ao grupo correspondente lista electoral pola que foran elixidos, ou, no seu caso, ao grupo mixto, mediante escrito dirixido ao sr. alcalde/alcaldesa cursado no prazo de cinco das hbiles, contados a partir do da da toma de posesin do cargo. A este escrito debern acompaar a conformidade do portavoz do grupo ao que se adscriba.

6. Cando a maiora de concelleiros dun grupo poltico municipal abandone a formacin poltica que presentou a candidatura pola que concorreron s eleccins ou sexan expulsados da mesma, sern os concelleiros que permanezan na citada formacin poltica os lextimos integrantes do devandito grupo poltico para todos os efectos. En calquera caso, a Secretara poder dirixirse ao representante legal da formacin poltica que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditacin das circunstancias sinaladas.

7. Corresponde aos Grupos Polticos designar, mediante escrito do seu Portavoz dirixido ao Presidente e nos termos previstos en cada caso no presente Regulamento, a aqueles dos seus compoentes que haxan de representalos en todos os rganos colexiados integrados por membros da Corporacin pertencentes aos diversos Grupos.

8. A situacin no Saln de Plenos de cada un dos corporativos, ser sinalada polo alcalde/alcaldesa da Corporacin ditar a resolucin correspondente, e tendo en conta, en calquera caso, que a colocacin dos membros corporativos tender sempre a facilitar a emisin e reconto dos votos.

Artigo 6. Membros non adscritos

1.- As/os concelleiras/os que adscritos inicialmente a un grupo desexen abandonalo, debern dirixirse por escrito ao Alcalde/alcaldesa e a efectividade do abandono do grupo municipal que pertenca ser dende a data de presentacin do escrito no Rexistro Xeral do Concello. No caso de seren expulsados dun grupo poltico, o voceiro do mesmo presentar escrito dirixido ao Alcalde/alcaldesa no que se poa de manifesto de xeito fidedigno e se acredite dita expulsin.

2.- As/os concelleiras/os que opten por non inclurse en ningn grupo poltico municipal tern a consideracin de concelleiras/os non adscritas/os.

3.- A consideracin dunha concelleira/o como non adscrita/o non menoscabar, en ningn caso, os dereitos e obrigas que en canto participacin na organizacin municipal corresponde a toda concelleira/o de acordo co Artigo 20 da Lei 7/85, do 2 de abril, de Bases do Rxime local. Tern o dereito de asistir s Comisins Informativas convocadas de acordo co previsto neste regulamento e tern nas mesmas dereito de voto. Se o nmero de concelleiros non adscritos impide que a composicin das Comisins Informativas se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na corporacin, dita proporcionalidade volver a recalcularse.

Artigo 7.- Portavoces

1. Ser Portavoz de cada Grupo Municipal, o que designe cada un no momento da sa constitucin ou ben o que posteriormente sexa designado pola maiora dos compoentes da lista respectiva.

2. No caso do grupo mixto poder establecerse unha quenda rotativa para desenvolver a funcin de portavoz.

3. O portavoz de cada grupo ser o encargado de intervir, normalmente, nas deliberacins dos asuntos.

4. As modificacins respecto aos voceiros/as ou suplente sern efectivas dende a presentacin do escrito no Rexistro Xeral. En consecuencia na vindeira sesin plenaria que se celebre a continuacin, fixarase a toma de coecemento como punto da Orde do Da, despois de aprobar a acta se a houbese.

   
  TITULO II. ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN  
 

Artigo 8. Dereito a informacin.

1. Os/as concelleiros/as teen dereito a obter cantos antecedentes, datos ou informes obren en poder dos servizos da Corporacin e resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin.

2. As solicitudes de peticin de informacin debern realizarse por escrito de xeito motivado e razoadamente, presentado perante o Rexistro xeral do Concello. Esta solicitude ser contestada no prazo mximo de cinco das hbiles contados a partir do da seguinte da sa presentacin no rexistro.

3. Cando se reclame por unha concelleira/o calquera tipo de informacin, deber atenderse e facilitrselle coa maior dilixencia posible. Non obstante, cando a peticin sexa de difcil cumprimento pola sa extensin ou cando o traballo de facilitala supoa prexuzo para o servizo correspondente, poder demorarse a informacin mediante decisin motivada.

4. Procurarase que a peticin de informacin sexa simplemente dar vista no expediente e evitndose, na medida do posible, a emisin de fotocopias sendo substituda a documentacin que precisen por documentos escaneados que sern facilitados por medios telemticos, sempre que isto non contradiga a normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

5. A consulta de calquera tipo de documentacin deber realizarse sempre nas dependencias nas que se atope sen que en ningn caso poda sacarse delas a documentacin orixinal. A consulta farase diante dun funcionario que levantar dilixencia de acceso mesma.

6. As/os concelleiras/os velarn porque a atencin das sas peticins de informacin non entorpezan o normal funcionamento da dependencia correspondente.

7. As/os concelleiras/os teen o deber de gardaren reserva en relacin coas informacins que se lles faciliten e queda expresamente prohibida a reproducin exacta da documentacin facilitada para o seu estudo nin a sa gravacin por calquera medio. O alcalde/alcaldesa poder sancionar s/s concelleiras/os polo incumprimento destas obrigas, nos termos que se establezan polas leis do Estado ou da Comunidade Autnoma de Galicia.

8. Sen necesidade de que o membro da Corporacin estea autorizado, os servizos administrativos municipais estarn obrigados a facilitar a informacin solicitada, nos seguintes casos:

- Cando se trate do acceso dos membros da Corporacin que ostenten delegacins ou responsabilidades de xestin informacin propia das mesmas.

- Cando se trate do acceso de calquera membro da Corporacin informacin e documentacin correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos rganos colexiados de que formen parte, as como s resolucins ou acordos adoptados por calquera rgano municipal.

- Cando se trate do acceso dos membros da Corporacin informacin ou documentacin da Entidade Local que sexa de libre acceso para os cidadns.

9. Cada Grupo Poltico dispor na Casa do Concello dun buzn de correos para a correspondencia oficial interior e para o de procedencia externa. As chaves do buzn entregarase ao portavoz de cada grupo poltico ao inicio de cada lexislatura, que asinar o correspondente recibo das mesmas, e que debern devolverse finalizacin da lexislatura.

Artigo 9. Rexistro de intereses.-

1. O Pleno da Corporacin aprobar os modelos de Declaracin de bens patrimoniais e da participacin en sociedades, de causas de posible incompatibilidade e relacin de actividades.

2. Os membros da Corporacin Local debern realizar as declaracins antes enumeradas nas seguintes circunstancias:

- Antes de tomar posesin do seu cargo, e con ocasin do seu cese e ao final do mandato.

- Cando se produzan variacins ao longo do mandato. Neste caso, o termo para comunicar as variacins ser dun mes a contar desde o da en que se produciron.

3. Durante os meses de xullo dos anos do seu mandato, todos os concelleiros que compoen a Corporacin municipal teen a obriga de presentar na Secretara Xeral, debidamente cuberta:

A declaracin de bens e dereitos patrimoniais e da participacin en sociedades, ou ben a declaracin de que non houbo cambios dende a ltima presentada.

A declaracin causas de posible incompatibilidade e relacin de actividades, ou ben a declaracin de que non houbo cambios dende a ltima presentada.

Copia da liquidacin do Imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O Imposto sobre Sociedades ou, en caso contrario, manifestacin expresa de non ter obriga de declarar.

4. Asemade, calquera modificacin ou declaracin complementaria deber notificarse no inmediato mes seguinte Secretaria mediante copia compulsada das mesmas.

5. Estas declaracins publicaranse con carcter anual, no mes de agosto, na pxina web municipal, que ser de libre acceso. A mesma publicacin levarase a cabo coas declaracins presentadas con ocasin do cesamento no cargo ou ao final do mandato ou de producirse calquera modificacin.

6. Para salvagardar a privacidade e seguridade dos membros da Corporacin excluiranse, tendo en conta a Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, os datos persoais como: DNI, enderezos, nmeros de telfono, nmeros de contas bancarias, matrculas de autombiles e calquera outro que corresponda en aplicacin da citada normativa, as como os datos que permitan a localizacin dos seus bens (referencias catastrais, nmero finca rexistral, etc...).

7. De todas as declaracins que se presenten entregarase unha copia dilixenciada ao interesado e o orixinal quedar na Secretara durante o mandato do declarante, para a sa custodia en lugar pechado.

8. Ao rematar o mandato da Corporacin as declaracins presentadas ao iniciarse ou as que foron presentadas durante o mesmo encadernaranse e arquivaranse definitivamente.

9. O secretario/a municipal velar polo cumprimento desta obriga, poendo, se fose o caso, en coecemento da autoridade competente a omisin da mesma.

Artigo 10. Acceso ao Rexistro de intereses.

1. O acceso ao Rexistro de causas de incompatibilidade, de actividades e de bens patrimoniais, ser o establecido na lexislacin vixente.

2. Do Rexistro de bens patrimoniais podern expedirse certificacins unicamente a peticin do declarante, do Pleno, da Xunta de Goberno Local, do alcalde/alcaldesa, do representante legal do partido ou formacin poltica pola que houbera sido elixidos ou de rgano xurisdicional.

Artigo 11. Dereito e deber de asistencia.-

Os membros da Corporacin teen o dereito e a obrigacin de asistir a tdalas sesins do Pleno e das Comisins das que formen parte, ags causa xustificada que llo impida e que debern comunicar con antelacin suficiente ao sr. Alcalde, ao Presidente do rgano correspondente ou na Secretara da Corporacin.

Artigo 12. Deber de reserva e sixilo.-

Tdolos membros da Corporacin teen a obriga de gardar reserva e sixilo en relacin coas informacins que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, singularmente das que servirn de antecedentes para decisins que anda se atopan pendentes de adopcin, as como para evitar a reproducin de documentos que podan facilitrselle para o seu estudio

   
  TTULO III. A ORGANIZACIN MUNICIPAL  
 

Artigo 13. rganos necesarios e complementarios

1. Son rganos necesarios do Concello os seguintes:

- Alcalde

- Tenentes de Alcalde

- Pleno

- Xunta de Goberno Local, sempre e cando o Concello conte con mis de 5.000 habitantes ou que as se acorde polo Pleno da Corporacin.

- Comisiones informativas, sempre e cando o Concello conte con mis de 5.000 habitantes ou que as se acorde polo Pleno da Corporacin, e a Comisin Especial de Contas en todo caso.

2. Podern ser rganos complementarios do Concello, previo acordo de creacin por parte do Pleno Municipal, os seguintes:

- Comisin de coordinacin municipal

- Consellos sectoriais

- Representantes parroquiais.

Artigo 14. Competencias

As atribucins do Alcalde, do Pleno e da Xunta de Goberno Local, son as que veen determinadas na Lei Reguladora de Bases do Rxime Local (Lei 7/85, de 2 de Abril), as como no Texto Refundido de Disposicins Legais vixentes en materia de Rxime Local (R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril).

   
  CAPTULO PRIMEIRO. RGANOS UNIPERSONALES DO MUNICIPIO  
 

Artigo 15. Do alcalde/sa.

1. O alcalde ou alcaldesa ostenta a mxima representacin do municipio e responsable da sa xestin poltica ante o Pleno.

2. Correspndelle ao alcalde ou alcaldesa o exercicio das atribucins que as leis lle confiran.

3. Correspndelle as mesmo ao alcalde ou alcaldesa o nomeamento dos/as tenentes de Alcalde.

4. O Alcalde poden efectuar delegacins en favor da Xunta de Goberno Local se a houbera. Pode tamn efectuar delegacins xenricas en favor dos concelleiros membros da Xunta de Goberno Local e delegacins especficas en favor de calquera dos Concelleiros, anda que non pertenzan a dita Comisin.

5. O nmero e a denominacin das distintas reas de servizos que poden ser obxecto de delegacin ser de libre determinacin polo Alcalde

Artigo 16. Tenentes de Alcalde/sa

1. Os Tenentes de Alcalde sern libremente nomeados e cesados polo Alcalde de entre os membros da Xunta de Goberno Local nos casos en que este rgano exista, e o seu nmero non poder ser superior ao nmero de membros que compoen a Xunta de Goberno Local. Cando este rgano non exista podern ser nomeados entre os concelleiros/as no nmero mximo que correspondera de existir Xunta de Goberno Local.

2. Os nomeamentos e os cesamentos faranse mediante Resolucin do Alcalde da que se dar conta ao Pleno na primeira sesin que celebre, notificndose, ademais, persoalmente aos designados, e publicaranse no Boletn Oficial da Provincia, sen prexuzo da sa efectividade desde o da seguinte da firma da Resolucin polo Alcalde, se nela non se dispuxese outra cousa.

3. A condicin de Tenente de Alcalde prdese, ademais de por o cesamento, por renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da condicin de membro da Xunta de Goberno Local.

4. Corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto tales, substitur na totalidade das sas funcins e pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das sas atribucins, as como desempear as funcins do Alcalde nos supostos de vacante na Alcalda ata que tome posesin o novo Alcalde.

5. Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do Alcalde non podern ser asumidas polo Tenente de Alcalde a quen corresponda sen expresa delegacin.

6. Nos supostos en que o Alcalde se ausente do termo municipal por mis de vinte e catro horas, sen conferir a delegacin ou cando por causas imprevistas lle resultase imposible outorgala, substituiralle na totalidade das sas funcins o Tenente de Alcalde a quen corresponda, dando conta ao resto da Corporacin.

7. Nos supostos de substitucin do Alcalde por razns de ausencia ou enfermidade, o Tenente de Alcalde que asuma as sas funcins non poder revogar as delegacins que outorgase o primeiro.

Artigo 17. Concelleiros delegados.

1. Os Concelleiros Delegados son aqueles que ostentan algunhas das delegacins de atribucins realizada polo Alcalde, sempre que sexa nunha das materias delegables reguladas na Lei Reguladora de Bases de Rxime Local, e que se far mediante un Decreto da Alcalda, no que se especifique cales son as competencias delegadas e as condicins do exercicio da facultade delegada.

2. Cando a delegacin refrese xenericamente a unha materia ou sector de actividade sen especificacin de potestades, entenderase que comprende todas aquelas facultades, dereitos e deberes referidos materia delegada que corresponden ao rgano que ten asignadas orixinariamente as atribucins coa soa excepcin das que segundo a Lei Reguladora de Bases de Rxime Local son materias non delegables.

3. A delegacin de atribucins requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do Delegado. A delegacin entenderase aceptada tacitamente se no prazo de tres das hbiles contados desde a notificacin do acordo, o membro ou rgano destinatario da delegacin non fai manifestacin expresa ante o rgano delegante de que non acepta a delegacin.

4. Se no Decreto de delegacin non se dispn outra cousa, o Alcalde conservar as seguintes facultades en relacin coa competencia delegada:

- A de recibir informacin detallada da xestin da competencia delegada e dos actos ou disposicins emanadas en virtude da delegacin.

- A de ser informado previamente adopcin de decisins de transcendencia.

- Os actos ditados polo rgano delegado no exercicio das atribucins delegadas entndense ditados polo rgano delegante, correspondendo, en consecuencia, a este a resolucin dos recursos de reposicin que se interpoan, salvo que no Decreto de delegacin expresamente se confra a resolucin dos recursos de reposicin contra os actos ditados polo rgano delegado.

5. No suposto de revogacin de competencias delegadas, o Alcalde poder revisar as resolucins adoptadas polo Concelleiro Delegado nos mesmos casos, e condicins establecidas para a revisin de oficio dos actos administrativos.

6. Prdese a condicin de Concelleiro Delegado:

- Por renuncia expresa, que haber de ser formalizada por escrito ante a Alcalda.

- Por revogacin da delegacin, adoptada polo Alcalde coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

- Por perda da condicin de membro da Corporacin Municipal.

   
  CAPTULO SEGUNDO. RGANOS COLEXIADOS DO MUNICIPIO.  
 

SECCIN PRIMEIRA. O PLENO

Art. 18. Rxime xeral de funcionamento.-

1. O funcionamento das sesins do Pleno do Concello ser o previsto na Lei da Administracin Local de Galicia, na Lei de Bases de Rxime Local e no Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Corporacins Locais, sen prexuzo do que se regular nos Artigos seguintes, asimilndose os concelleiros/as non adscritos aos grupos polticos Municipais.

2. O rxime de sesins ordinarias o fixar o Pleno da Corporacin na primeira sesin que se celebre despois do Pleno constitutivo da corporacin, que non poder exceder do lmite mensual que se recolle no art. 46.2 a) da Lei 7/85, do 2 de abril, e o art. 210.2 a) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia.

3. O Pleno sinalar igualmente os das e horas en que tern lugar as sesins ordinarias, que podern ser cambiado en calquera momento posterior polo devandito rgano. De igual modo poderase demorar ou anticipar nunha semana a data de celebracin das sesins ordinarias, se por causas debidamente xustificadas derivadas da ausencia da Alcalda, da natureza dos asuntos a tratar, ou da coincidencia das datas con das festivos as resulte conveniente.

4. As sesins podern celebrarse en primeira ou segunda convocatoria. A segunda convocatoria sera dous das despois da sinalada para a primeira ou ao da seguinte hbil si coincidise en festivo. Neste caso non sera necesario o envo da Orde do Da, pero si a notificacin da sa celebracin en segunda convocatoria.

5. A convocatoria corresponde ao Alcalde, debendo ser motivada as das sesins extraordinarias. A convocatoria, orde do da e borradores das actas debern ser notificados a todos os concelleiros no seu domicilio. Non obstante cando se acorde polo propio Pleno poder substiturse a forma anterior pola notificacin a travs de correo electrnico, ou a travs doutra frmula, sempre que quede debidamente acreditado o cumprimento deste requisito.

6. As sesins extraordinarias convocadas con tal carcter a solicitude da cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros da Corporacin, debern pedirse por escrito no que se razoe o asunto ou asuntos que a motiven, asinado persoalmente por todos os que a subscriben. Tamn debern acompaar a devandito escrito todos os documentos que haxan de estar ao dispor dos seores concelleiros na Secretara Xeral, desde o momento da convocatoria.

7. O Alcalde convocar aos Concelleiros a sesin ordinaria ou extraordinaria con tres das de antelacin.

A convocatoria das sesins do Pleno -unha vez realizada- publicarase na pxina web do Concello, sen prexuzo das comunicacins que se poidan facer aos medios de comunicacin.

8. Calquera que sexa a clase de sesin, deber respectar o principio de unidade de acto e procurarase que remate o mesmo da do seu comezo. Se esta terminara sen que se debateran todos os asuntos includos na orde do da, o Presidente poder levantar a sesin. Neste caso os asuntos non debatidos debern inclurse na orde do da da seguinte sesin.

9. O horario para exame de expedientes ser o correspondente ao normal de oficina. No entanto, aquel poder ser ampliado pola Presidencia cando o nmero ou a importancia dos asuntos as o requira. Dita ampliacin ser posta en coecemento dos seores Concelleiros e da Secretara Xeral. Baixo ningn concepto os expedientes podern extraerse da Secretara Xeral.

10. Si varios Concelleiros desexasen examinar os expedientes vez, distribuiranllos entre eles mesmos. Si non se puxesen de acordo, requirirn ao Secretario para que emita un informe-proposta verbal. Si dita proposta tampouco satisfai aos interesados, someterase decisin do sr. Alcalde-Presidente, que resolver distribundo o tempo e os expedientes de forma que estes poidan ser vistos por quen daqueles quixesen facelo.

Artigo 19.- Gravacin das sesins plenarias.-

1. As sesins plenarias son pblicas polo que se permite a gravacin dos Plenos por calquera medio que facilite a sa difusin garantindo o dereito recoecido constitucionalmente a comunicar ou recibir libremente informacin veraz por calquera medio de difusin, coa nica excepcin de que se trate de asuntos cuxo debate e votacin sexa secreto por poder afectar ao dereito fundamental dos cidadns a que se refire o Artigo 18.1 da Constitucin, cando as se acorde polo Pleno por maiora absoluta.

Pola alcalda-presidencia poderase limitar este dereito, de forma debidamente motivada, por razns de limitacin de aforo, de alteracin do orde pblico, de concorrencia en masa de medios de comunicacin ou calquera outro previsto na lexislacin vixente que impida o desenvolvemento normal da sesin.

2. A publicacin dos datos gravados por calquera interesado implica unha cesin de datos ou comunicacin de datos de carcter persoal amparada pola Lei sendo responsables do uso que se faga delas as persoas que os difundan e non o concello.

Artigo 20. Estrutura das sesins plenarias ordinarias.-

1.O desenvolvemento das sesins ordinarias poder axustarse seguinte estrutura:

a) Aprobacin da acta ou actas das sesins anteriores.

b) Asuntos ditaminados polas comisins informativas, no caso de que este rgano existira.

c) Proposicins non ditaminadas.

d) Dacin de conta dos Decretos ou Resolucins de Alcalda ou concelleiros/as delegados/as.

e) Mocins urxentes.

f) Rogos e preguntas.

2. Todos os asuntos se debatern e votarn polo orde no que estivesen relacionados no orden do da. Non obstante, o/a Presidente/a pode alterar o orde dos temas, retirar un asunto ou deixalo sobre a mesa, ben de oficio ou ben a peticin de calquera membro corporativo. Neste ltimo caso, que o solicite outro concelleiro, de non aceptarse pola Presidencia a peticin de retirada do expediente, a proposta de retirada someterase a votacin, requirndose o voto favorable da maiora dos asistentes para a sa aprobacin. O/a Secretario/a-interventor/a poder interesar tamn da Presidencia que deixe un asunto sobre a mesa cando deba evacuar informe e non poidan emitilo no acto. Os asuntos que queden sobre a mesa incluiranse necesariamente no orde do da da sesin seguinte.

Artigo 21. Orde do da.

1. A Orde do Da das sesins ser fixado polo Alcalde asistido do Secretario/a. Os asuntos que se inclan na Orde do Da debern estar, previamente, ditaminados ou informados pola Comisin Informativa correspondente, no caso de que o Pleno acorde a sa constitucin.

2. Cando non houbera creada Comisin Informativa con competencias por razn da materia que sexa obxecto do asunto a inclur na orde do da, o ditame ou informe previo non ser esixible, nin para a dita inclusin nin para a vlida adopcin do acordo. Dito ditame substituirase pola proposta correspondente.

3. A consideracin de cada punto engadido na orde do da, iniciarase mediante a exposicin do asunto pola Alcalda- Presidencia, quen poder delegalo no voceiro/a do grupo poltico municipal gobernante, ou concelleira/o delegada/o, ou solicitar da secretaria/o que proceda sen mis a ler a proposta do alcalde ou o ditame da comisin informativa.

4. No suposto de propostas e mocins presentadas por grupos polticos, a exposicin realizarase, nun prazo mximo de cinco minutos, polo voceiro/a do grupo propoente ou pola/o concelleira/o en quen este delegue.

5. Se ningun solicitase a palabra trala exposicin, o asunto someterase a votacin, e en caso de debate desenvolverase de acordo co establecido neste regulamento.

6. Cando algunha das asociacins ou entidades a que se refire o Artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins, desexe efectuar unha exposicin ante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da na materia da cal se poida discrecionalmente estimar que tea interese especfico en razn a unha concreta relacin do obxecto social estatutario co mbito do asunto da orde do da, deber solicitalo por escrito, ao alcalde, polo menos 24 horas antes de comezar a sesin. Coa autorizacin deste, previa comunicacin aos portavoces, e a travs dun nico representante, poder expor o seu parecer durante o tempo que sinale o/a alcalde/alcaldesa, con anterioridade lectura, debate e votacin da proposta includa na orde do da.

Artigo 22. Desenvolvemento da sesin e dos debates.

1. Aberta a sesin o Secretario proceder lectura da acta da sesin anterior, ags que se recibira previamente copia da mesma, nese caso tense por lida, quedando aprobada si ningn dos asistentes formulase reparos.

Si houbera oposicin a Corporacin decidir, por maiora simple, a sa aprobacin ou modificacin, que en ningn caso afectar ao fondo dos acordos adoptados e s se podern emendar os meros erros materiais ou de feito.

2. No caso de producirse debate dentro do asunto da orde do da a tratar, cumpriranse as seguintes normas:

- S poder facerse uso da palabra previa autorizacin da Presidencia.

- Nas deliberacins podern intervir cada Grupo Municipal mediante o Portavoz ou outros membros pola orde inversa de representantes na Corporacin, consumindo quenda en primeiro lugar o Grupo Mixto, si o houbera, daquela os minoritarios e en ltimo termo o maioritario. Esta primeira intervencin non exceder de cinco minutos, podendo aumentar o alcalde/alcaldesa/presidente/a de xeito motivado a duracin do mesmo.

- De o solicitar algn grupo, procederase a unha segunda quenda. Esta segunda intervencin non exceder de tres minutos

- Quen se considere aludido por unha intervencin, poder solicitar do Alcalde que se conceda unha quenda por alusins, que ser breve e conciso, sen que poida exceder dun minuto e medio.

- O Presidente poder reducir ou ampliar os tempos de intervencin nos debates en razn da importancia ou transcendencia do asunto.

- O tempo que lle corresponda ao grupo mixto poder repartirse por igual entre os representantes das listaxes que o integran.

- No caso da existencia de concelleiras/os non adscritas/os en ningn grupo poltico municipal, respectarselles o 50% dos tempos antes sinalados nas sas intervencins.

- O debate do asunto pecharase cunha intervencin do alcalde/alcaldesa - presidente previo a votacin correspondente.

- A Presidencia velar porque se cumpran os tempos, procurando que as intervencins de todos os grupos tean unha duracin similar.

- Os membros da Corporacin podern, en calquera momento do debate, pedir a palabra para expor unha cuestin de orde, invocando para o efecto a norma cuxa aplicacin reclama. O Presidente resolver o que proceda sen que por este motivo establzase debate algn.

- O Secretario e o Interventor podern intervir cando foren requiridos polo Presidente por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Cando devanditos Funcionarios entendan que no debate expxose algunha cuestin sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou puidese ter implicacins econmicas podern solicitar ao Presidente o uso da palabra para asesorar Corporacin.

- O Presidente poder acordar, durante o transcurso da sesin, que se interrompa a mesma para permitir as deliberacins dos Grupos sobre a cuestin debatida ou para descanso dos debates. Estas interrupcins non tern duracin superior a dez minutos.

3. O Alcalde poder chamar orde a calquera membro da Corporacin ou do pblico que:

a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos ao decoro da Corporacin ou dos seus membros, das Institucins Pblicas ou calquera outra persoa ou Entidade.

b) Produza interrupcins ou de calquera outra forma altere a orde das sesins.

c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fora concedida ou unha vez que lle foi retirada.

Tras tres chamadas orde na mesma sesin (ou das chamadas orde no debate dun mesmo asunto), coa advertencia na ltima, das consecuencias dunha nova chamada, o Presidente poder ordenar a un Concelleiro, ou persoa do pblico, que abandone o local en que se est celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

4. Nos supostos en que, de conformidade co establecido no Artigo 76 da Lei 7/85, algn membro da Corporacin deba absterse de participar na deliberacin e votacin, deber abandonar o Saln mentres se discuta e vote o asunto, salvo cando se trate de debater a sa actuacin como Corporativo, en que ter dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 23. Votacin.

1. Finalizado o debate dun asunto, procederase sa votacin. Unha vez iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin, o Presidente non conceder o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no Saln ou abandonalo.

2. O voto dos Concelleiros persoal e indelegable.

3. As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas:

Son ordinarias as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.

Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e sempre en ltimo lugar o Presidente e na que cada membro da Corporacin, ao ser chamado, responde en voz alta si, non ou me absteo.

Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin vaia depositando nunha urna ou outro recipiente axeitado.

4. O sistema normal de votacin ser a votacin ordinaria.

A votacin nominal requirir a solicitude dun Grupo Municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria, de acordo co disposto no Artigo 46 da Lei 7/85.

5. Terminada a votacin ordinaria, o Presidente declarar o acordado.

Inmediatamente de conclur a votacin nominal ou secreta, o Secretario computar os votos emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, en vista do cal o Presidente proclamar o acordo adoptado.

Artigo 24. Mocins.

1. Mocin a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno.

2. Nas sesins ordinarias, antes de entrar no ltimo punto relativo a rogos e preguntas, o presidente/a preguntar se algn grupo municipal, por razns de urxencia, desexa someter consideracin do Pleno algn asunto non comprendido na orde do da que acompaaba convocatoria. Estas mocins debern referirse s a asuntos de competencia plenaria, entendendo por tales os establecidos no Artigo 22 da Lei 7/85, de 2 de abril e do Artigo 50 do ROF. Cada grupo poltico e membros non adscritos podern presentar como mximo das mocins urxentes por sesin plenaria ordinaria.

3. Non ser preciso presentar as mocins por rexistro de entrada, nin con anterioridade celebracin do Pleno. Non obstante recomndase a presentacin en dito rexistro cunha antelacin de corenta e oito horas para que se poida estudar o asunto co obxecto de facilitar a participacin dos distintos grupos polticos, aos que se lles dar traslado da mesma.

4. No caso de que non se presente coa antelacin prevista no punto anterior, o grupo que a presente deber facilitar aos diferentes voceiros e Secretara Municipal copia de dita mocin antes de comezar o seu tratamento.

5. O voceiro/a do grupo poltico que presenta a mocin xustificar a urxencia e o Pleno a votar debendo acadar o qurum de maiora absoluta do nmero legal de membros da corporacin, non podendo exceder a xustificacin da mesma de tres minutos, e acto seguido se a urxencia prospera procederase coa lectura da mocin polo voceiro do grupo poltico que a presenta, e logo ter lugar o seu debate (de acordo cos tempos establecidos neste regulamento para o debate dos asuntos e mocins includos na orde do da) e reflectirase o contido da mesma na acta da sesin.

6. De non prosperar a urxencia non se proceder transcricin do texto da mocin na acta e non se producir debate.

Artigo 25. Rogos.

1. O rogo a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algns dos rganos de goberno municipal.

2 Poden formular rogos todos os membros da Corporacin, oralmente ou por escrito

3 En ningn caso os rogos podern ser sometidos a votacin.

Artigo 26. Preguntas.

1.Pregunta calquera cuestin formulada aos rganos de goberno no seno do Pleno. Poden formular preguntas de resposta oral e de resposta escrita todos os membros da Corporacin ou os grupos municipais a travs dos seus voceiros/as.

2. En ningn caso haber lugar a desenvolverse debate motivado por unha pregunta.

3. O alcalde/alcaldesa presidente/a non admitir a trmite as preguntas nos seguintes casos:

As que se refiran a asuntos alleos s competencias municipais.

As que sexan de exclusivo interese persoal de quen a formula ou de calquera outra persoa singularizada.

As que supoan unha consulta de ndole estritamente xurdica.

4. As preguntas presentadas con 24 horas de antelacin sern contestadas polo seu destinatario na sesin, ou por causas debidamente motivadas, na sesin seguinte.

5.- As preguntas plantexadas na propia sesin, sern xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira responder inmediatamente.

Artigo 27. Das actas.

1.- De cada sesin o Secretario estender acta na que haber de constar todos os requisitos que sinala o Artigo 109 do ROF. De non celebrarse sesin por falta de asistentes ou outros motivos, o Secretario suplir a acta cunha Dilixencia autorizada coa sa firma, na que consigne a causa e nomes dos concorrentes e dos que escusasen a sa ausencia.

2. O Secretario redactar a acta de forma concisa, configurando un extracto do sucedido e recollendo as opinins sintetizadas dos membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins, plasmando de forma irrefutable os acordos e os antecedentes imprescindibles que lle sirvan de base.

3. Unha vez aprobada a acta polo Pleno, transcribirase no Libro de Actas, autorizndoa coa sinatura do Alcalde e do Secretario.

4.- As sesins plenarias sern obxecto de gravacin.

5.- As actas, unha vez aprobadas polo pleno, e as gravacins das sesins plenarias publicaranse na pxina web municipal e estarn a disposicin dos cidadns para a sa consulta pblica. Ademais, as actas publicaranse no taboleiro de edictos do concello. Exceptase da antedita publicidade, aqueles asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin, cando o pleno, por maiora absoluta, declare secreto o seu debate e votacin.

SECCIN SEGUNDA. FUNCIONAMENTO DOS DEMIS RGANOS NECESARIOS.

Artigo 28. As Comisins Informativas

A existencia das Comisins informativas non preceptiva nos municipios de menos de 5.000 habitantes, polo que ser o Pleno, se fora o caso, quen acordara a sa creacin e funcionamento, que en todo caso se rexer polo establecido para este rgano colexiado no ROF.

Artigo 29. Comisin especial de contas.

A Comisin Especial de Contas de existencia preceptiva, segundo dispn o Artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril.

Corresponde Comisin Especial de Contas o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extraorzamentarias, que deba aprobar o Pleno da Corporacin, de acordo co establecido na Lexislacin reguladora da contabilidade das Entidades Locais.

Nela estarn representados todos os Grupos Polticos que integren a Corporacin Municipal, de forma que a sa composicin acomdese proporcionalidade existente entre os distintos Grupos como resultado das Eleccins, de tal maneira que o Partido ou Agrupacin que ostente maiora absoluta na Corporacin, mantea dita maiora no seo da propia Comisin.

Artigo 30.- Comisin de Coordinacin municipal

A Comisin de Coordinacin Municipal, presidida polo Presidente da Corporacin integrarase polos/as concelleiros/as que ostenten en cada momento responsabilidades de goberno municipal e ter como obxectivo a coordinacin do goberno municipal.

A periodicidade das sas reunins ser mensual ou cando as circunstancias o requiran.

Artigo 31.- Consellos Sectoriais

O Pleno do Concello poder acordar o establecemento de Consellos Sectoriais. A finalidade destes rganos a de canalizar a participacin dos cidadns e das sas asociacins nos asuntos municipais. Desenvolvern exclusivamente funcins de informe e, no seu caso, proposta, en relacin coas iniciativas municipais relativas ao sector de actividade ao que corresponda cada Conselleiro.

A creacin dos Consellos Sectoriais de Participacin realizarase por Acordo do Pleno, acordando no mesmo a sa composicin, organizacin e mbito de actuacin.

Cada Consello estar presidido por un membro da Corporacin, nomeado e separado libremente polo Alcalde, que actuar como ligazn entre a Corporacin e o Consello.

   
  TTULO IV. ACTAS, BANDOS E RESOLUCINS  
 

Artigo 32.- Redaccin

As actas das sesins e reunins celebrados polos rganos polticos, as como os bandos e resolucins, redactaranse en lingua galega, co contido establecido no Artigo 109 do Real Decreto 2568/86, regulamento de organizacin e funcionamento das entidades locais.

Artigo 33.- Os libros de actas

Os libros de actas, de decretos e de resolucins confeccionaranse coas esixencias de seguridade e integridade que establece o ROF nos seus Artigos 198, 199, 200 e 201.

Os libros de actas estarn compostos de follas mbiles empregndose o papel selado e numerado pola Xunta de Galicia. Unha vez aprobadas as actas das sesins transcribiranse no Libro correspondente. Deben de estar asinados polo alcalde ou presidente da Sesin e polo secretario/a. Estas normas aplicaranse para o libro de Actas de Plenos e de Actas da Xunta de Goberno Local.

As resolucins do Alcalde/sa tamn se imprimirn no seu correspondente libro, empregndose o papel selado e numerado da Xunta de Galicia.

As actas das Comisins Informativas, non requirirn transcricin en papel selado e numerado da Xunta de Galicia.

Impulsarase a implantacin dos sistemas informticos para a xestin electrnica dos libros de actas, de decretos e resolucins.

Artigo 34.- Bandos e resolucins.

1.- Bandos

Os bandos teen como finalidade exhortar cidadana observancia das obrigas e deberes establecidos nas leis e nas ordenanzas e regulamentos municipais, actualizar os seus mandatos cando se produzan as situacins que contemplen, recordar o contido preciso das devanditas obrigas e os prazos establecidos para o seu cumprimento, as coma efectuar convocatorias populares con motivos de acontecementos cidadns ou, no seu caso, facer fronte a situacins de calamidade pblica, catstrofe ou extraordinarias.

Para a difusin xeral poboacin dos Bandos ordinarios e extraordinarios poder utilizarse calquera medio audiovisual ou escrito. Os bandos publicaranse, en todo caso, na pxina web do Concello e no taboleiro de anuncios da Corporacin.

2.- Resolucins.

As resolucins que adopte o Alcalde/alcaldesa no exercicio das sas competencias as coma os que adopten os concelleiros/as por delegacin da Alcalda, denominaranse Decretos da Alcalda, que sern consignados, ademais de nos expedientes administrativos de que deriven, nun libro habilitado para o efecto na Secretara Municipal.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL

O Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais (en adiante ROF), aplicarase de xeito supletorio para aquelas materias nas que resulte insuficiente a normativa establecida no regulamento orgnico.

DISPOSICIN FINAL

O presente Regulamento entrar en vigor aos quince das da sa completa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua de acordo co establecido no artigo 70 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, permanecendo vixente at que se acorde a sa modificacin ou expresa derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios