Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DE USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 13-08-2015 BOP N 153 -- Publicación definitiva : 06-10-2015 BOP N 191
Redacción Aplicable desde 03-11-2015

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS
 - CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
 - CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES
 - CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE
 - TTULO IV.CONTROL SUPERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES
 - TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2003, de 23 de novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, que incorpora aquela ao dereito espaol, pretenden facilitar a liberdade de establecementos aos prestadores e a libre prestacin de servizos simplificando procedementos.

Da mesma maneira, a Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, engadindo aos sistemas clsicos de intervencin na actividade da cidadana por parte das entidades locais o da comunicacin previa ou declaracin responsable e o sometemento ao control posterior ao inicio da actividade.

Por iso, o Real decreto 2009/2009, do 23 de decembro, modifica o Regulamento de servizos das corporacins locais de 1955, de maneira que o artigo 22.1 que suxeitaba licenza a apertura de establecementos industriais e mercants queda redactado da seguinte maneira: A apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse aos medios de intervencin municipal nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio. Isto obedece necesidade de adecuar o contido deste regulamento ao novo rxime que introduce a comunicacin previa ou a declaracin responsbel, xunto coas licenzas, como mecanismo ordinario de intervencin no mbito local.

Con posterioridade, a Lei 2/2001, de 4 de marzo, de economa sostbel, volve a modificar a Lei 7/1985, reguladora das bases de Rxime local, engadndolle un novo artigo 84 bis que establece que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo, se ben, mantn este mesmo control preventivo para aquelas actividades que lle afecten protecin do medio ambiente ou do patrimonio histrico artstico, seguridade ou a sade pblicas ou que impliquen o uso privativo e a ocupacin de bens de dominio pblico.

Asi pois, foi preciso establecer e regular os procedementos para estes novos medios de intervencin administrativa cunha ordenanza municipal e determinar as actividades que quedaran excludas destes mecanismos de control que, con carcter xeral, se establecen no artigo 84bis da Lei de bases de Rxime local.

As, a Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, elimina, por unha banda todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou de sade pblicas ligados a establecementos comerciais e outros, que se detallan no seu Anexo, de menos de 300 m2 de superficie, e, por outra estende esta flexibilizacin tamn s obras vencelladas ao acondicionamento destes locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, de ordenacin da edificacin, como sinala o artigo 3 da mesma.

Posteriormente, e nesta mesma lia de control administrativo a posteriori, determinante a Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia, que establece un marco moito mis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a execucin de actos de usos do solo e do subsolo sen control a priori, modificando, para isto, a Lei 9/2002, de ordenacin urbanstica e protecin do medio rural de Galicia.

Esta ltima lei establece un novo rxime xurdico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realizacin de obras se refire, de tal maneira que, para unhas e para outras, establece como rxime xeral de control o da comunicacin previa, deixando para supostos excepcionais de espectculos pblicos e actividades recreativas, o outorgamento de licenzas de actividade e reducindo os actos de uso do solo e do subsolo que requiren de previa licenza municipal, como o demostra a nova redaccin que se lle da ao artigo 194.2 da Lei 9/2002.

Neste novo contexto faise, logo, necesario crear un novo marco xurdico municipal que dea resposta e desenvolva o novo rxime das comunicacins previas, tanto en obras como en actividades. Este un dos obxectivos desta ordenanza municipal, dandolle as resposta ao artigo 25 da Lei 9/2013, ao artigo 194.8 da Lei 9/2002 na sa nova redaccin, ao artigo 5 da Lei 12/2012 e ao artigo 28.2 da Lei 13/2010, de comercio interior de Galicia, na redaccin dada pola dita Lei 9/2013, que lle requiren aos concellos o establecemento e a planificacin dos procedementos de comunicacin necesarios, as como os de verificacin posterior dos requirimentos precisos e dos elementos e circunstancias que a persoa interesada manifestara na comunicacin previa.

Ademis deste obxectivo, xa importante por si mesmo, esta ordenanza tamn pretende regular os procedementos de intervencin a pripori, dicir os supostos nos que se requira licenza municipal, tanto para os actos de uso do solo e do subsolo como para o exercicio de actividades, que anda menores en nmero, non por isto menos importantes. Desta maneira o que se pretende que dunha maneira integral, nun mesmo texto normativo municipal, se regulen todos os procedementos de intervencin administrativa tanto para os actos de uso do solo e do subsolo, as denominadas obras, como para o exercicio de actividades e apertura de establecementos, regulados dentro das competencias do concello. Isto redunda en beneficio dunha maior claridade e seguridade xurdica, tendo en conta a interrelacin que en numerosas ocasins se da entre as obras e as actividades que se refiren a unha mesma actuacin, cando ademis poden estar sometidas licenza as primerias e a comunicacin previa as segundas, ou viceversa.

A ordenanza estructurase en cinco ttulos divididos, sa vez, en dez captulos e estes, se o caso, en seccins.

O ttulo I leva como epgrafe Disposicins xerais e o seu contido est destinado a determinar o obxecto, os distintos rximes existentes e as normas que lles son comns.

O ttulo II refrese aos distintos actos de uso do solo e do subsolo e obras, sometidos licenza (captulo 1) ou comunicacin previa (Captulo 2).

O ttulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, sometidas licenza (Captulo 1) ou comunicacin previa (Captulo 2).

O ttulo IV regula o procedemento de control posterior, tanto sobre as obras como sobre as actividades.

O ttulo V refrese reposicin da legalidade e ao rxime sancionador.

A regulacin compltase con das disposicins adicionais, unha transitoria e outra final.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1.OBXECTO.

1..A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin, control da legalidade e inspeccin municipais dos actos de uso do solo e subsolo de natureza urbanstica e das actividades que se instalen e se desenvolvan no termo municipal de Vimianzo.

2..Exclense do mbito de aplicacin desta ordenanza as actividades de venda ambulante, que se rexern pola sa respectiva ordenanza municipal.

ARTIGO 2.RXIME.

1..Os actos do uso do solo e do subsolo quedan sometidos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa, ags naqueles casos nos que esta ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea unha licenza municipal previa.

2..A implantacin e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos estar suxeita presentacin dunha comunicacin previa ao Concello de Vimianzo, ags naqueles casos nos que esta ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea unha licenza de apertura ou de actividade municipal previa.

3..Naqueles casos nos que a actuacin que se pretenda requira dalgunha autorizacin, cualificacin ou informe favorable doutra administracin pblica distinta da municipal, esixbel pola lexislacin sectorial que se deba aplicar, a comunicacin previa ou o outorgamento da licenza municipal requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente da dita autorizacin, cualificacin ou informe.

ARTIGO 3.DEFINICINS.

1..Nos termos da lexislacin vixente e para os efectos desta ordenanza entndese por:

1) Licenza: acto administrativo regulado mediante o que o rgano municipal competente, despois de comprobar de que se cumpren as condicins establecidas na normativa de aplicacin, autoriza actos de uso do solo e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicacin previa: documento mediante o que as persoas interesadas lle comunican ao Concello de Vimianzo os seus datos identificativos e os demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, ao abeiro do establecido nos artigos 70.1 e 71bis-2 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ao que acompaarn a documentacin acreditativa de cumprir coa normativa que lle resulte aplicbel.

2..As licenzas ou comunicacins previas recibirn o nome de urbansticas canto tean por obxecto actos de ocupacin, edificacin e uso do soo e do subsolo e de actividade cando tean por obxecto a instalacin e exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos.

ARTIGO 4.OBRAS E ACTIVIDADES PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PBLICO.

1..Cando os/as particulares pretendan realizar actos de usos do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico que non sexa municipal, esixirase igualmente licenza ou comunicacin previa independentemente das autorizacins ou concesins que lle sexa pertinente outorgar administracin titular do dominio pblico.

Estas autorizacins ou concesins debern acompaar solicitude da licenza municipal ou comunicacin previa que, de ser o caso, sexa presentada e sern necesarias para que estas se poidan tramitar ou producir efectos.

2..Cando se pretendan desenvolver actos de uso do solo ou do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico municipal que estiveran suxeitos a concesin administrativa, se durante o procedemento de outorgamento desta concesin se constatou a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial que deba aplicarse, as licenzas urbansticas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolucin que outorgue a concesin administrativa.

3..Cando os actos de uso do solo e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio pblico municipal impliquen un uso comn especial sometido a licenza ou autorizacin municipal segundo o Regulamento de bens das Entidades locais, o outorgamento da licenza urbanstica ou de actividade implicar a concesin da licenza ou autorizacin para a ocupacin do dominio pblico.

Se os actos do uso do solo ou do subsolo ou as actividades que se desenvolvern en dominio pblico local estn sometidas ao rxime de comunicacin previa, terase que solicitar previamente a licenza para usar o dito dominio pblico e unha vez que se obtea terase que achegar coa documentacin que acompae comunicacin previa.

ARTIGO 5.ERRO NA CUALIFICACIN DO ESCRITO PRESENTADO.

1..Se a persoa interesada comete un erro na cualificacin sobre a eleccin do procedemento sometido a licenza, este erro non ser obstculo para que se contine coa sa tramitacin sempre que do contido da solicitude se deduza o seu verdadeiro carcter. O Concello notificaralle persoa interesada acerca de tal circunstancia e, no seu caso, requiriralle a documentacin que sexa precisa para continuar co procedemento que corresponda.

2..Cando a persoa interesada presentara unha comunicacin previa, sendo aplicbel o rxime de licenza, advertirselle que non poder efecrtuar a obra ou iniciar a actividade at que obtea a preceptiva licenza. Se iniciara a obra ou a actividade requirirselle para que proceda, de inmediato, sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3..Cando a persoa interesada solicitara unha licenza cando o rxime aplicbel fora o de comunicacin previa, notificarselle para sinalarlle tal feito e para que presente, no seu caso, a documentacin correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade mentres non presente a dita documentacin.

ARTIGO 6.CONSULTA PREVIA.

1..Os particulares podern presentar solicitudes de consulta previa do rxime e das condicins urbansticas aplicables a unha finca determinada, edificacin ou local, asi como dos actos de uso do solo e do subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitacin aplicbel para a actuacin de que se trate.

Igualmente poder formular consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompaar dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as caractersticas xerais da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda desenvolver a obra en cuestin.

2..Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificacin, a solicitude deber de conter a referencia catastral da dita parcela ou edificacin para identificala correctamente.

3..O Servizo de urbanismo emitir un informe sobre a consulta plantexada. No dito informe sinalaranse a clase e cualificacin do solo que corresponda finca, polgono ou sector do que se trate, usos e intensidades recollidos no planeamento, parmetros urbansticos aplicables e, de ser o caso, requisitos esixidos e documentacin que deber achegar para a execucin da obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4..A consulta ser contestada no prazo mximo dun mes, unha vez que se presente a solicitude no Rexistro municipal.

5..O sentido da resposta s consultas formuladas non ter caracter vinculante para a administracin

ARTIGO 7.ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA.

Non ser esixbel licenza ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

a) As parcelacins urbansticas e calquera acto de divisin de parcelas efectuadas a travs de proxectos de compensacin, reparcelacin, equidistribucin ou normalizacin de predios.

b) A demolicin de construcins declaradas en runa a travs do pertinente expediente contraditorio, sen prexuzo da redaccin dun proxecto tcnico para a sa execucin se a entidade das obras de demolicin o require.

c) As obras de apuntalamento e outras medidas de seguiridade urxentes, cando sexan precisas.

d) As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que debido entidade das obras se esixa unha solicitude de licenza ou presentacin de comunicacin previa acompaadas do correspondente proxecto tcnico.

e) As obras derivadas de resolucins recadas en expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que non impliquen demolicin total ou parcial.

f) As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

g) As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Vimianzo no seu propio termo municipal, que se entendern autorizadas mediante o acordo de aprobacin do proxecto logo da acreditacin no expediente de cumprimento da normativa de aplicacin.

h) As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou de ordenacin do territorio.

ARTIGO 8.SITUACINS XURDICAS PRIVADAS.

As licenzas e as comunicacins previas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuia actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

O ttulo habilitante que supn a concesin dunha licenza ou unha comunicacin previa para a realizacin dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade sen prexuzo do de terceiros.

   
  TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

   
  CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS  
 

Seccin 1..Actos suxeitos e rxime xurdico das licenzas

ARTIGO 9.ACTOS SUXEITOS A LICENZA.

Estarn suxeitos a licenza municipal previa os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo seguintes:

a) As obras de edificacin de nova construcin, ags aquelas construcins de escasa entidade construtiva e sinxeleza tcnica que non tean, de maneira eventual ou permanente, caracter residencial nin pblico e que se desenvolvan nun s andar.

b) As intervencins de caracter total sobre os edificios existentes ou as parciais que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra ou o conxunto do sistema estrutural, ou tean como obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio.

c) As intervencins en edificios declarados bens de interes cultural ou catalogados debido as sas caractersticas singulares ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

d) As demolicins.

e) Os muros de contencin de terras.

f) Os grandes movementos de terras e explanacins.

g) As parcelacins, segregacins e outros actos de divisin de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de compensacin ou reparcelacin.

h) A primeira ocupacin dos edificios

i) A localizacin de casas prefabricadas e instalacinas similares, ben sexan provisonais ou permanentes.

j) A corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica, entendendndose as aqueles terreos includos nos mbitos do solo de ncleo rural urbanizable ou apto para urbanizar, de solo urbano non consolidado ou de solo de ncleo rural sometido a unha avtuacin de caracter integral.

k) Outro acto calquera que se sinale a travs dunha disposicin legal.

ARTIGO 10.FINALIDADE DAS LICENZAS URBANSTICAS.

1..A licenza urbanstica ten por finalidade a de comprobar que os actos relacionados no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico vixente, se o aprobeitamento proxectado se axusta ao susceptible de apropiacin e se as obras e os usos proxectados reunen as condicins esixbles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2..Non se poder iniciar a excucin das obras ou dos actos pretendidos mentres non se obtea a preceptiva licenza.

ARTIGO 11.ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza urbanstica non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do/da proxectista, da direcin tcnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

Seccin 2..Procedemento para o outorgamento de licenzas urbansticas

ARTIGO 12.SOLICITUDE DE LICENZA.

1..Os procedementos de tramitacin das distintas licenzas urbansticas iniciaranse mediante solicitudes cuxos modelos oficiais se publicarn na sede electrnica municipal.

2..A presentacin das solicitudes e da documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ou telematicamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto de documentacin se efecta en soporte papel, o proxecto tcnico que se achegue, se fora necesario, terase que presentar tamn, e en todo caso, nun soporte dixital en formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do/da cidadn para o acceso dende o Concello.

3..Cando, para a solicitude da licenza, se precise un proxecto tcnico este ser completo, entendo por tal o que contea tanto o denominado Proxecto bsico como o Proxecto de execucin.

ARTIGO 13.TRAMITACIN.

1..As licenzas urbansticas tramitaranse ao abeiro da lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas nesta ordenanza municipal.

2..A solicitude de licenza s comezar a producir efectos dende o momento no que o correspondente escrito, xunto coa documentacin completa esixida en cada caso, entrara no Rexistro municipal.

ARTIGO 14.SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

1..Se os servizos municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude ou na documentacin presentada, ben no momento da presentacin, ben posteriormente, requirirselle persoa solicitante para que, no prazo de dez das, as complete, subsane ou aclare, con indicacin de que se non o fixera se entender que desisitu da sa peticin, ao abeiro do previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

2..O requirimento para a subsanacin de deficiencias suspender o tempo mximo para ditar resolucin dende que se notifique o requirimento at que a persoa destinataria cumpra co requirido.

3..Se o requirimento non se leva a cabo de maneira completa ou se efecta de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas. Se estas deficiencias non se subsanan no novo prazo concedido producirase o desistimento da persoa peticionaria sen que se leven a cabo mis requirimentos.

ARTIGO 15.MODIFICACINS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de conceder a licenza se pretenderan realizar modificacins no proxecto tcnico ou na documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actuacin pretendida que afectasen ao aproveitamento urbanstico, altura, ocupacin en planta, forma e posicin do edificio na parcela, estrutura, nmero de vivendas, usos, accesiblidade ou afeccin ao entorno, a persoa interesada deber, previo desistimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar ao abeiro da normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 16.AUTORIZACINS SECTORIAIS.

1..As actuacins que se pretendan desenvolver en terreos, construcins ou instalacins que precisen, ademis da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, ao abeiro da normativa sectorial de aplicacin, necesitarn achegar estas autorizacins ou informes para a concesin, se procede, da correspondente licenza urbanstica.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial, o procedemento de tramitacin da solicitude da licenza municipal quedar en suspenso polo tempo que medie entre a notificacin do seu requirimento e a sa presentacin.

3..A mesma suspensin do procedemento producirase cando sexa o Concello o que, diante dunha solicitude de licenza urbanstica deba solicitar autorizacins ou informes sectoriais a outras administracins pblicas, ao abeiro da lexislacin sectorial que lle sexa aplicbel, e durante o tempo que transcorra entre a peticin e a recepcin da autorizacin ou do informe.

ARTIGO 17.INFORMES.

Tendo en conta a documentacin presentada e ao abeiro da normativa urbanstica que lle sexa aplicbel, os servizos municipais emitirn un informe tcnico acerca do uso e da obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurdico.

ARTIGO 18.CESIN DE TERREOS.

1..Antes de que se emita a proposta de resolucin favorbel para a concesin da licenza de calquera tipo de obra ou actividade en solos urbanos consolidados, que non tean a condicin de soar nin tampouco regularizadas as vas pblicas, a persoa propietaria deberalle ceder, de balde, ao Concello de Vimianzo os terreos destinados a viais fora das aliacins establecidas no planeamento, previa segregacin dos mesmos se fora preciso. Esta mesma obriga deber cumprirse antes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica ou de actividade, se se dan os mesmos elementos de feito.

2..Igualmente, esta obriga da persoa propietaria ter lugar nos solos de ncleo rural, cando se pretenda construr unha nova edificacin ou substitur a existente.

3..Esta cesin formalizarase mediante un documento administrativo e posteriormente elevarase a escritura pblica, que ser presentada nas dependencias municipais con constancia da sa inscricin no Rexistro da propiedade.

ARTIGO 19.RESOLUCIN.

1..Unha vez que se complete o expediente e se formule a proposta de resolucin, esta trasladarselle ao rgano competente para que a resolva, trmite co que se finalizar o expediente.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue a licenza deber ser debidamente motivada con referencia explcita s normas ou determinacins do planeamento que se incumpran.

2..As peticins de licenza resolveranse no prazo de tres meses, que comezarn a contar dende a presentacin da solicitude coa documentacin completa no Rexistro do Concello, ags as peticins de licenza para primeira ocupacin de edificios que se resolvern no prazo de dous meses, contados dende o mesmo momento, sempre que, mediante disposicin legal, non se establezan outros prazos.

3..Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensins legalmente procedentes, sen que se adopte resolucin mucipal expresa, operar o rxime de silencio administrativo na forma establecida legalmente.

En ningn caso se entendern adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do planeamento urbanstico.

ARTIGO 20.LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN.

1..As licenzas de edificacin de nova construcin ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que anda non tiveran a condicin de soar ou que, sendo de ncleo rural, precisen de obras de acometida s redes de servizos existentes ou de urbanizacin, outorgaranse cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e da edificacin.

2..Con caracter previo ao outorgamento da licenza deber constiturse unha garanta polo importe do 100% das obras de urbanizacin pendentes e/ou do custo previsbel de reposicin das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra, que sern determinadas no propio proxecto tcnico da edificacin ou nun anexo ao mesmo.

Esta garanta devolverase no mesmo momento de outorgamento da licenza de primeira ocupacin cuxa concesin quedar supeditada ao feito de que se executaran total e satisfactoriamente as obrigas garantizadas.

No caso de obras para as que non precisa a licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase despois de que a persoa interesada comunique o remate das obras coa presentacin do certificado final de obra elaborado por un tcnico competente, sempre que se cumpriran total e satisfactoriamente as obrigas garantidas.

ARTIGO 21.EXTINCIN E CADUCIDADE DAS LICENZAS.

1..As licenzas urbansticas extinguiranse debido aos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular, comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

c) Por resolucin xudicial ou administrativa que as anule, a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa.

2..As licenzas urbansticas outorgaranse ao abeiro dun prazo de caducidade, tanto para o inicio como para o remate das obras, asi como para a interrupcin das mesmas.

O prazo mximo para o inicio das obras de seis meses e para o remate de tres anos, contados dende a data de notificacin da resolucin de concesin da licenza. As ditas obras non podern interromperse durante un periodo de tempo superior aos tres meses.

3..Os ditos prazos podern prorrogarse se o solicita a persoa titular da licenza, sempre que sexa formulada antes da conclusin dos prazos e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento de concesin da prrroga.

4..Unha vez que transcorreran e se incumpriran calquera dos ditos prazos o rgano competente para conceder a licenza, previa audiencia da persoa interesada, declarar a caducidade da mesma.

5..A declaracin de caducidade extinguir a licenza e non se podern iniciar nin proseguir as obras ags para traballos de seguridade e mantemento, dos que se lle dar conta ao Concello para que os controle.

Unha vez declarada a caducidade da licenza a persoa interesada poder solicitar unha nova licenza que se tramitar ao abeiro da normativa vixente na data da solicitude.

Seccin 3..Execucin das obras

ARTIGO 22.COMUNICACIN DA EMPRESA CONSTRUTORA.

Antes de comezar as obras a persoa titular da licenza comunicaralle ao Concello o nome e o domicilio social da empresa que as leve a cabo.Se cambiase a empresa encargada do desenvolvemento das obras o titular da licenza deber comunicarllo administracin municipal

ARTIGO 23.SINALIZACINS DE ALIACINS E RASANTES.

1..No caso de obras de edificacin de nova construcin, de ampliacin de edificios existentes que alteren a ocupacin en planta, de muros de contencin, de instalacins de casas prefabricadas e instalacins similares s que se refire o artigo 9 desta ordenanza, ser condicin indispensbel para o comezo das obras que, unha vez concedida a pertinente licenza, se sinalen as aliacins e os rasantes, previa solicitude da persoa interesada.

2..A solicitude de aliacins e rasantes ir acompaada dun plano da situacin dos terrreos, por triplicado, a escala 1:500, con todos os seus datos acotados e os do entorno mis prximo.

3..As aliacins e rasantes s que se deber axustar a construcin, ampliacin ou instalacin sinalaranse na acta de implantacin.

O acto de sinalizacin de aliacins e rasantes efectuarase o da e a hora que sinalen os tcnicos municipais do Servizo de urbanismo. A estre acto asistirn un/unha tcnico municipal, a persoa titular da licenza de obra e a direccin tcnica da mesma. Estas mesmas persoas subscribirn, a continuacin, a acta de implantacin por triplicado, asi como o plano acotado a escala 1:500, que se lle xuntar.

ARTIGO 24.DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR.

1..Ser requisito indispensbel en todas as obras dispoer, a pe de obra, de copias autorizadas da licenza municipal e da acta de implantacin, para aquelas obras nas que sexa necesaria, ao abeiro do apartado 1. do artigo 23 desta ordenanza.

2..Ademais do indicado no apartado anterior, nas obras de edificacin de nova construcin e nas intervencins en edificios existentes que precisen licenza municipal tamn ser requisito indispensbel a colocacin a p de obra dun cartel indicador que sexa visbel dende o vial pblico cunhas dimensins de 110 cm de ancho por 80 cm de alto e co contido que se indica no seguinte esquema:

missing CONCELLO DE VIMIANZO

N. EXPEDIENTE DA LICENZA DE OBRA:

DATA DE EXPEDICION DA LICENZA:

ORDENANZA QUE SE APLICA:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIN MATERIAL:

NMERO DE ANDARES AUTORIZADOS:

USOS:

PRAZO MXIMO DE EXECUCION:

3..O cartel ser de taboleiro hidrfugo con fondo branco e texto en negro, perfectamente visbel.

ARTIGO 25.MODIFICACINS DAS OBRAS AMPARADAS EN LICENZA.

1..Se durante a excucin das obras se previran ou produciran variacins que alteraran o proxecto tcnico ou a documentacin sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgn dos parmetros relacionados no artigo 15 desta ordenanza a persoa titular estar obrigada a solicitar unha nova licenza que as ampare.

2..As modificacins de detalle que durante a execucin das obras non alteren os parmetros urbansticos da licenza outorgada, relacionados no artigo 15 desta ordenanza, debern documentarse cunha memoria e, no seu caso, planos, que se achegarn coa solicitude da licenza de primeira ocupacin, se esta fora precisa, ou directamente unha vez concludas as obras e nos que quedarn perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins de detalle introducidas.

Seccin 4..Remate das obras

ARTIGO 26.OBRIGAS DA PERSOA TITULAR DA LICENZA AO REMATAR AS OBRAS.

1..Dentro dos dez das seguintes ao remate dunha obra a persoa titular da licenza deber:

Retirar os materiais sobrantes, as estadas, valas e barreiras.

Construr ou repoer o piso definitivo das beirarras.

Repoer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, rbores ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cantos outros elementos urbansticos resultaran afectados polas obras de construcin e non estiveran repostos ou reparados.

Subsidiariamente responder destas obrigas a persoa propietaria do solo no que se executou a obra, se non coincide coa titular da licenza.

2..Nos casos de obras de edificacin de nova construcin sometidas licenza e nos casos de intervencins de carcter total ou parcial en edificios existentes sometidos, da mesma maneira, a licenza, a persoa titular da mesma deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin unha vez rematadas as obras.

ARTIGO 27.LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN.

1..A licenza de primeira ocupacin esixirase para a utilizacin dos edificios aos que se refire o apartado 2. do artigo 26 desta ordenanza.

2..A licenza de primeira ocupacin ten como obxecto o de comprobar que as obras estn completamente rematadas e se axustan licenza de obras outorgada, as como s condicins que se puideron impoer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumpriu o compromiso de realizar simultaneamente e, ao abeiro do proxecto de urbanizacin ou proxecto tcnico, a urbanizacin esixida.

3..A persoa titular da licenza de obras solicitar a licenza de primeira ocupacin acompaando a sa solicitude co certificado final de obra e, no seu caso, da urbanizacin, expedido por un/unha tcnico competente, no que conste que as obras estn completamente rematadas e se axustan licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanizacin.

Igualmente, achegarase xunto coa solicitude a seguinte documentacin:

1. Solicitude debidamente cuberta acompaada de copia da licenza de obra/apertura concedida.

2. Pago de taxas:

Xustificante do pagamento das taxas e/ou impostos que correspondan en concepto de outorgamento de licenza de primeira ocupacin.

En caso de existir, xustificante do aboamento do ICIO correspondente diferenza entre o orzamento de execucin material do proxecto que serviu de base para a execucin da licenza e o custo do realmente executado. (ou o custo estimado cando se produzan modificacins con aumentos de superficie)

Documento acreditativo de que a obra foi dada de alta para os efectos do Imposto de bens inmobles.

3. Certificado final de obra, cos seguintes anexos e documentacin da obra:

Acta de replaneo e de comezo da obra.

Acta de recepcin de edificio terminado (asinada como mnimo por Promotor e Arquitecto) con relacin doutros axentes intervenientes.

Liquidacin final de obra executada.

Certificado de control de calidade.

Certificado de eficiencia enerxtica de edificio terminado.

Declaracin da entrega do libro do edificio polo redactor do proxecto ao promotor, e asinado por este.

As mesmo, o director da obra certificar que a edificacin se realizou baixo a sa direccin, de conformidade co proxecto obxecto de licenza e a documentacin tcnica que o complementa, achndose disposta para a sa adecuada utilizacin con arranxo s instrucins de uso e mantemento. Todo iso de conformidade co disposto no vixente cdigo tcnico da edificacin.

4. Fotografas:

Fotografas de tdalas fachadas da edificacin.

Fotografa interior do cuarto de instalacins, amosando todos os elementos da instalacin.

5. Recepcin das redes de instalacin e urbanizacin de viario:

Boletn das instalacin de electricidade, auga e calefaccin.

No caso de vivenda colectiva: Alta dos proxectos de telecomunicacins(*) e ventilacin de garaxes.

(*) Certificado expedido pola Xefatura Provincial de Inspeccin de Telecomunicacins

No caso de realizarse outras obras de urbanizacin: Certificado final das obras de urbanizacin que se acometeran simultaneamente coas de edificacin, no que se far constar que o edificio est dotado de servizos urbansticos esixidos, ou a acta de recepcin polo concello de terse efectuada con anterioridade.

6. Illamento acstico: certificado realizado por empresa homologada de que a edificacin cumpre coa normativa de proteccin contra a contaminacin acstica e cos requisitos de illamento acstico recollidos no proxecto obxecto de licenza. Este certificado imprescindible para os locais de hostelera e non resulta necesario no caso de vivendas unifamiliares illadas.

7. Escritura de divisin horizontal ou declaracin de obra nova.

8. Ocupacin parcial: no caso de licenza de ocupacin parcial, informe de coordinador de seguridade e sade respecto posibilidade de fin de obra parcial.

4..Os servizos tcnicos municipais inspecionarn as obras de edificacin e, de ser o caso, de urbanizacin realizadas, despois de comprobar a documentacin que se achegou.

En ningn caso se poder conceder a licenza de primeira ocupacin a ningunha edificacin se a obra urbanizadora non est debidamente concluda e apta para a sa recepcin.

A concesin da licenza de primeira ocupacin implicar a previa ou simultnea recepcin da obra urbanizadora que no seu caso se tivera que realizar.

5..Se se comproba que as obras de edificacin ou urbanizacin non se atopan completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigas de reposicin sinaladas no artigo 26.1 desta ordenanza, suspenderase o procedemento e requirirase a realizacin das obras necesarias para a finalizacin correcta das mesmas.

6..O remate das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanizacin aprobado, dar lugar denegacin da licenza de primeira ocupacin e ao inicio do pertienente procedemento para a reposicin da legalidade infrinxida, sen prexuzo da apertura do procedemento sancionador correspondente.

7..Para conectarse aos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, gas, telefona ou outro servizo propio de edificacins, ser necesaria a concesin da licenza de primeira ocupacin. Tendo en conta isto, as empresas ou entidades subministradoras destes servizos esixirn a licenza de primeira ocupacin para a sa contratacin.

O Concello de Vimianzo, previa audiencia da persoa interesada, poder ordenar o corte do subministro contratado sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

   
  CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

Seccin 1..Actos suxeitos e rxime xurdico

ARTIGO 28.ACTOS SUXEITOS A COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..Estn suxeitos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e de usos do solo e do subsolo non suxeitos licenza e polo tanto non sinalados no artigo 9 desta ordenanza, ademis, en todo caso, os que as estableza a lexislacin.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera acto de usos do solo ou do subsolo, autorizado mediante licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo comunicarllo por escrito ao Concello aquela persoa que vaia a exercer a nova titularidade.

ARTIGO 29.EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A presentacin dunha comunicacin previa constite un ttulo habilitante para o incio dos actos de uso do solo e do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince das hbiles, contados dende a sa data de entrada con toda a documentacin completa, no Rexistro municipal, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin que efecte o Concello de Vimianzo.

2..Dentro do prazo dos quince das hbiles, sinalado no apartado anterior, o Concello de Vimianzo poder declarar completa a documentacin presentada ou requirir a subsanacin das deficiencias que presente a mesma, en cuio caso quedar sen efecto o dito prazo para o inicio das obras, que se reiniciar unha vez que se presente a documentacin requirida ou coas deficiencias subsanadas.

3..A presentacin dunha comunicacin previa non producir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen a documentacin que deba acompaala ou sen a cesin de solo que se refire o apartado 1. do artigo 18 desta ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica estea suxeito licenza municipal.

c) Cando, para a execucin das obras, foran preceptivos informes ou autorizacins previas doutros organismos pblicos que non se acheguen no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actuacin que se pretenda sexa contraria normativa de aplicacin.

4..A inexactitude, falsidade ou omisin de caracter esencial en calquera dato, manifestacin ou documento que acompae comunicacin previa comportar, logo de audiencia da persoa interesada, a declaracin de ineficiencia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de inciar ou de continuar co exercicio do dereito a executar as obras dende o momento no que se coeza, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civiles que procederan.

ARTIGO 30.RESPONSABILIDADES.

1..O persoal tcnico que asine a documentacin tcnica que se achegue cunha comunicacin previa son responsables da sa calidade e de que se axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2..O persoal tcnico que asine certificacins ou declaracins que se achequen cunha declaracin previa ser responsable da exactitude e da veracidade do seu contido.

3..A persoa titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a realizar as obras nas condicins contidas na documentacin presentada.

ARTIGO 31.ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIN PREVIA.

1..No prazo dos quince das hbiles seguintes ao da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica, a actuacin municipal circuncribirase estrictamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal da documentacin presentada para poder declarar completa a mesma, para os efectos de poder iniciar as obras comunicadas, as como a comprobacin de que se cumpren os requisitos esixidos na normativa e no planeamento urbanstico, sen prexuzo do control posterior.

2..A intervencin municipal sobre a comunicacin previa non controlar, en ningn caso, os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, as condicins de montaxe das instalacins ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direcin tcnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

Seccin 2..Procedemento de comunicacins previas urbansticas

ARTIGO 32.REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da administracin municipal nos supostos previstos no artigo 28 desta ordenanza axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse nos modelos oficiais que se publiquen na sede electrnica municipal ou a travs das plataformas habilitadas para este efecto pola Administracin autonmica ou a Administracin xeral do Estado. Con estas solicitudes achegarase a documentacin que lle corresponda en cada caso e que se detalla igualmente na sede electrnica municipal.

b) A comunicacin previa formularase a pedimento de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a travs dun representante autorizado e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das adminsitracins pblicas e do procedemento administrativo comn, telematicamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin autonmica ou a Administracin xeral do Estado. Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o proxecto tcnico que se achega, se fora necesario, tamn ter que presentarse, en calquera caso, en soporte dixital en formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso a sa plataforma ser suficiente coa presentacin do cdigo do proxecto e da autorizacin do/a cidadn para o acceso dende o Concello.

c) A presentacin do impreso normalizado acompaado de toda a documentacin esixida no Rexistro municipal de Vimianzo determinar o inicio do procedemento, rexndose o mesmo, as como a ordenacin, instrucin e terminacin do mesmo, polas disposicins do ttulo VI da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ou da norma que a substita.

d) A persoa promotora dos actos de usos do solo e do subsolo deberalle comunicar ao Concello de Vimianzo a intencin de desenvolvelos cunha antgelacin mnima de quince das hbiles ao da data na que pretenda levar a cabo ou comezar a sa execucin.

ARTIGO 33.TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA.

Unha vez que se presente a comunicacin previa a sa tramitacin axustarase s seguintes reglas:

1. Cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez que trrancorra o prazo de quince das hbiles sinalado no apartado 1. do artigo 29 desta ordenanza ser un ttulo habilitante para o incio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos mesma sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso o Servizo de urbanismo emitir un informe e ditarase unha resolucin mediante a que se declara completa a documentacin presentada -que lle ser notificada persoa solicitante- o que permitir que o persoal tcnico municipal poida visitar e inspecionar a obra para comprobar que se axusta documentacin presentada e normativa aplicbel.

2. Cando a comunicacin que se presentou e/ou a documentacin que se lle xuntou sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince das seguintes sa presentacin, requirirselle persoa interesada para que se abstea de iniciar a actuacin e concederselle un prazo de dez das para subsanar as deficiencias detectadas indicndolle, que se non o fixese as, entenderase que desisitu da sa comunicacin, arquivndose o expediente sen mis trmite, ao abeiro do previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn e sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

Neste caso o prazo de quince das para o inicio das obras quedar sen efecto, debendo reiniciarse como se sinala no artigo 29.2 desta ordenanza.

3. Transcorrido o prazo de quince das hbiles dende a presentacin da comunicacin previa sen que se lle requirira persoa interesada a correcin de posibles deficiencias que puideran existir, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administracin implique enmenda dos defectos ou das irregularidades que presente o contido da comunicacin ou da comunicacin que se lle achega nin os que poida presentar a obra ou a actuacin obxecto da comunicacin.

4. Se unha vez que o Servizo de Urbanismo examinara a documentacin presentada detectara que o contido da mesma non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor, emitir un informe nese sentido e ditar unha resolucin notificandolle esta circunstancia persoa comunicante e indicando que debe absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe suspender a sa execucin de maneira inmediata, inicindose un expediente de reposicin da legalidade, coa pertinente audiencia persoa interesada.

ARTIGO 34.AUTORIZACINS SECTORIAIS.

As actuacins que se pretendan desenvolver en terreos, construcins ou instalacins que precisen de autorizacins ou informes sectoriais de outras entidades ou administracins pblicas, conforme noramtiva sectorial de aplicacin, debern ser achegadas coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos nos que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial a comunicacin previa non producir ningn efecto non podendo inciarse a obra pretendida.

ARTIGO 35.PRAZOS PARA EXECUTAR AS OBRAS.

1.. As obras que se comunican debern inciarse no prazo mximo de seis meses, comezando a contar ao da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no aprtado 1. do artigo 29 desta ordenanza e debern estar rematadas nun prazo mximo dun ano que comezar a contar na mesma data.

2.. Os ditos prazos podern prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que sexa formulada antes do remate dos mesmos e sempre que as obras sexan conformes coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

En calquera caso, a prrroga non poder ser por prazos superiores aos establecidos no apartado anterior para o incio e para a finalizacin das obras.

ARTIGO 36.EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase debido s mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbansticas.

No caso da colocacin de carteis ou valos publicitarios o ttulo habilitante extinguirase aos dous anos que comezarn a contar a partir do da seguinte a aquel no que remate o prazo de quince das sinalado no apartado 1. do artigo 29 desta ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro periodo da mesma duracin despois dunha nova comunicacin previa que as o indique e que deber presentarse antes da conclusin daquel e sempre que a instalacin sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no memoento no que se comunique a prroga do prazo. Rematada a vixencia desta instalacin a persoa promotora deber desmontar a mesma no prazo dun mes.

2..Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicacin previa, previa audiencia da persoa interesada.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podendo iniciarse nin proseguir as obras ags para traballos de seguridade e mantemento, que lle sern comunicados ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicacin previa a persoa interesada poder presentar unha nova que se tramitar ao abeiro da normativa e da ordenacin urbanstica vixentes na data da nova presentacin.

Seccin 3..Execucin das obras

ARTIGO 37.ALIACINS DE PECHES.

Se as obras que se comunican se refiren construcin de peches de parcela que lindan coa va pblica, antes do inicio da obra a persoa interesada deber solicitarlle ao Servizo de urbanismo do Concello que fixe sobre a parcela a aliacin e a implantacin, que subscribirn, por duplicado, o comunicante da obra e persoal tcnico municipal do dito Servizo de urbanismo.

ARTIGO 38.DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA.

Ser requisito indispensbel en todas as obras o de dispoer, a p de obra, dunha copia autorizada da acta de implantacin para as obras s que se refire o artigo anterior desta ordenanza.

ARTIGO 39.MODIFICACINS NA EXECUCIN DAS OBRAS COMUNICADAS.

As caractersticas e dimensins das obras que se realicen non excedern das comunicadas, considerndose como infracin urbanstica caquera extralimitacin na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacins durante a execucin da obra deberaselle comunicar ao Concello este feito novamente, cos mesmos requisitos que a comunicacin incial.

ARTIGO 40.OBRIGAS DA PERSOA COMUNICANTE DAS OBRAS.

1..A comunicacin previa das obras non supn autorizacin para a ocupacin da va pblica ou doutros espazos pblicos con materiais de construcin, estadas, maquinaria, gras, ou calquera ferramenta ou instrumento, xa que isto deber ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a sa autorizacin, se procede.

2..Dentro dos cinco das seguintes conclusin dunha obra a persoa comunicante da mesma deber:

a) Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valas e barrreiras.

b) Repoer ou reparar o pavimento das beirarras, calzada, praza, arbolado ou zona verde, conducins ou redes de servizo e cantos elementos urbansticos resultasen afectados polas obras executadas se xa non os tivera reposto ou reparado.

Subsidiariamente responder destas obrigas a persoa propietaria do solo no que se executara a obra, se non coincide coa persoa comunicante da mesma.

   
  TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS  
 

   
  CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES  
 

Seccin 1..Actividades suxeitas e rxime xurdico

ARTIGO 41.ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA.

1..Estarn sometidas ao procedemento de comunicacin previa a instalacin, implantacin, apertura ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que se desenvolva no termo municipal de Vimianzo ags as actividades recreativas e espectculos pblicos aos que se refire o captulo II do ttulo III desta ordenanza.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento, anda que estea autorizado por licenza ou sometido ao rxime de comunicacin previa, debendo a persoa que vaia a exercer a nova titularidade de comunicarllo ao Concello por escrito.

ARTIGO 42.EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A comunicacin previa presentada cumprindo todos os requisitos constite ttulo habilitante para o incio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez que a comunicacin previa se rexistre neste concello, con toda a documentacin completa, a persoa titular da actividade poder comezar a exercela, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspecin que lle corresponden ao Concello.

2..A presentacin dunha comunicacin previa non producir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que deben acompaala para cada caso ou sen a cesin que se refire o apartado 1. do artigo 18 desta ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica esta suxeita licenza municipal.

c) Cando para o inicio da actividade foran preceptivos informes ou autorizacins previos doutros organismos pblicos e non se acheguen no momento de formular a solicitude.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

e) Cando a actividade pretendida leve parella a necesidade de obra previa e esta non fora comunicada ou careza de licenza, no caso de que fora necesaria.

3..O incumprimento das condicins da comunicacin previa ou dos requisitos sinalados na lexislacin aplicbel ou nesta ordenanza determinar a imposibilidade de continuar exercendo a actividade. A resolucin que declare estas circunstancias ordenar a inmediata suspensin da actividade exercida e iniciar o pertinente expediente para a reposicin da legalidade infrinxida.

4..A inexactitude, falsidade ou omisin, de caracter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que acompae documentacin previa levar parella a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada dende o momento no que se coeza, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs que corresponderan.

ARTIGO 43.RESPONSABILIDADES.

1..O persoal tcnico que asine a documentacin tcnica ou as certificacins ou declaracins que acompaen a unha comunicacin previa de actividade ser responsable co alcance que se recolle nos apartados 1. e 2. do artigo 30 desta ordenanza.

2..A persoa titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigada a exercer a actividade nas condicins que contn a documentacin presentada.

Seccin 2..Procedementos de comunicacins previas de actividade

ARTIGO 44.REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da Administracin municipal nas actividades suxeitas a comunicacin previa axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse no modelo normalizado que se pblica na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para os efectos pola Administracin autonmica ou a Administracin xeral do Estado.

b) Estas solicitudes debern ir acompaadas da documentacin que corresponda en cada caso e que se sinala, da mesma maneira, na sede electrnica municipal.

c) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a travs dun representante autorizado, e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, ou telematicamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs das plataformas habilitadas para os efectos pola Administracin autonmica ou a Administracin xeral do Estado.

d) A presentacin do impreso normalizado no Rexistro municipal de Vimianzo, acompaado de toda a documentacin esixida, determinar a inciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e remate deste polo disposto no ttulo VI da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn ou na norma que a substita.

ARTIGO 45.TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDADE.

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicacin previa de actividade o Concello analizara xunto coa documentacin que a acompae seguindo as seguintes regras para a sa tramitacin:

1. Cando a actividade comunicada vea acompaada de toda a documentacin esixida para cada caso, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos dende a data da sa presentacin, constitundose como ttulo habilitante para o incio da actividade ou apertura do establecemento, co alcance previsto no artigo 42.1 desta ordenanza.

Neste caso o Servizo de urbanismo emitir un informe e ditarase unha resolucin mediante a que se declara completa a documentacin presentada que lle ser notificada persoa solicitante-o que permitir que o persoal tcnico municipal poida visitar e inspecionar a obra para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicbel.

2. Para o caso de que non se presente a documentacin esixida o Concello requiriralle persoa interesada para que no prazo de dez das proceda a subsanar as deficiendias detectadas, con indicacin de que se non o fixera considerarase que desistiu da sa comunicacin, arquivndose o expediente sen mis trmite, ao abeiro do previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comne debendo proceder ao peche da actividade se xa a iniciara.

Actuarase da mesma maneira se a documentacin presentada fora a esixida pero nela se detectaran imprecisins ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se o Servizo de Urbanismo, despois de examinar a documentacin presentada, detectara que o seu contido non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor, emitir un informe neste senso e notificarselle mediante unha resolucin persoa comunicante indicndolle que debe de absterse de iniciar a obra ou, de ser o caso, que debe suspender de maneira inmediata a sa excecucin, inicindose un expediente de reposicin da legalidade, previa audiencia da persoa interesada.

ARTIGO 46.AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

As actividades que se pretendan desenvolver e que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental, necesitarn que estes se xunten coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos nos que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental coa comunicacin previa esta non producir ningn efecto, non podndose, debido a isto, iniciar ou exercer a actividade pretendida.

ARTIGO 47.SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

Se para desenvolver unha actividade sometida a comunicacin previa precisa a realizacin de unha obra, a documentacin que se esixe que acompae comunicacin previa de actividade deber presentarse coa comunicacin previa de obra ou coa solicitude da licenza de obra, se fora necesaria.

Unha vez concluda a obra presentarase a comunicacin previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento.

ARTIGO 48.PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE.

1..A actividade que se comunica deber iniciarse no prazo mximo de seis meses, contados a partir do da seguinte ao da presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa con toda a documentacin esixida ou da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbera obras.

2..O dito prazo poder prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que se solicite, sempre que esta se presente antes da conclusin do dito prazo, sexa por un prazo non superior ao indicado no apartado anterior e que a actividade sea conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

ARTIGO 49.EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE.

1..O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2..O ttulo habilitante que comporta a presentacin dunha comunicacin previa de actividade con toda a documentacin requirida poder declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando a actividade non se inicie nos seis meses seguintes data de rexistro de entrada municipal da comunicacin previa formulada debidamente.

b) Cando a actividade non se desenvolva durante un tempo ininterrompido superior a un ano.

3..En todo caso, a declaracin de caducidade dunha comunicacin previa realizarase mediante a instruccin do pertinente expediente con audiencia persoa interesada.

4..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir a actividade at que se presente unha nova comunicacin previa axustada normativa e ordenacin urbanstica en vigor.

ARTIGO 50.DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario, para todos os establecementos ou actividades, o de dispoer nun lugar visbel dunha copia autorizada da comunicacin co selo do Rexistro de entrada municipal.

ARTIGO 51.MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Cando se vaia a producir calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade do establecemento este feito deberselle comunicar ao Concello con anterioridade e deberanse cumprir os mesmos requisitos que na comunicacin inicial.

   
  CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE  
 

Seccin 1..Actividades suxeitas e rxime xurdico

ARTIGO 52.ESPECTCULOS PBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Se ben a apertura de establecementos pblicos para actividades recreativas ou para espectculos pblicos ou a organizacin destes ltimos estn sometidas ao rxime de comunicacin previa previsto na lexislacin e nesta ordenanza, as seguintes actividades, atendendo concurrencia de razns de interese xeral, precisarn, para o seu exerecicio, da obtencin previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e o desenvolvemento de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas ou que presenten unha situacin especial de risco, ao abeiro do disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica anexas a un establecemento.

3. O desenvolvemento de expectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran da instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. O desenvolvemento de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademis de neste trmo municipal noutro colindante.

5. O desenvolvemento de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e o desenvolvemento de espectculos pblicos ou actividades recreativas cando a sa normativa especfica esixa a concesin da autorizacin.

ARTIGO 53.FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..A licenza de actividade ten como finalidade a de comprobar que as actividades sinaladas no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico e que renen as condicins esixbles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2..Non se poder inciar ningunha actividade sometida ao rxime de licenza sen que se obtivera previamente esta.

ARTIGO 54.ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguirdade estrutural e s condicins de montaxe das instalacins ou da calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direcin tcnica, da promotora ou da empresa instaladora.

Seccin 2..Procedemento para o outorgamento de licenzas de actividade

ARTIGO 55.SOLICITUDE DA LICENZA.

1..Con anterioridade apertura dun establecemento pblico ou ao inicio dun espectculo pblico ou dunha actividade recreativa relacionados no artigo 52 desta ordenanza, a persoa que vaia a exercer a sa titularidade ou encargarse da sa organizacin deber presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial se publique na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas para o efecto pola Administracin autonmica ou pola Administracin Xeral do Estado.

Se a presentacin da solicitude e do resto da documentacin se efecta en soporte papel, o proxecto tcnico que se achegue, se este proxecto fora necesario, terase que presentar tamn, e en todo caso, nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo do proxecto e da autorizacin do/a cidadn para o acceso dende o Concello.

2..A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/92, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

ARTIGO 56.TRAMITACIN.

1..As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas nesta ordenanza.

2..A solicitude de licenza s comezar a producir efectos dende o momento no que o correspondente escrito, coa documentacin completa esixida en cada caso, entrara no Rexistro municipal.

ARTIGO 57.SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

Se os servizos municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude da licenza ou na documentacin que se lle xuntou terase en conta o establecido no atigo 14 desta ordenanza.

ARTIGO 58.MODIFICACINS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedera a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou na documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actividade pretendida que afectasen seguridade, salubridade ou accesibilidade, a persoa interesada deber , previo desistimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar ao abeiro da normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 59.AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

1..As actividades que precisen, ademis da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn ser achegadas previamente concesin, se procede, da licenza de actividade.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental atenderase ao previsto no apartado 2. do artigo 16 desta ordenanza.

ARTIGO 60.INFORMES.

Tendo en conta a documentacin presentada e ao abeiro da normativa de aplicacin, os servizos municipais emitirn un informe urbanstico acerca do uso e das obras proxectadas e un informe correspondente s instalacins e acerca do cumprimento da normativa sectorial de aplicacin. Concludas as actuacins emitirase o preceptivo informe xurdico.

ARTIGO 61.RESOLUCIN.

1..Unha vez que o expediente estea completo e estea formulada a proposta de resolucin, esta trasladarselle ao rgano competente para que a resolucin lle poa fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue a licenza deber ser debidamente motivada con referencia explcita s normas ou s determinacins do planeamento urbanstico que se incumpran.

2..A tramitacin da solicitude de licenza non poder exceder de tres meses, contados dende a presentacin da solicitude, coa documentacin que se achegue completa, no Rexistro do Concello ata a resolucin municipal.

Os requirimentos de documentacin, subsanacin de deficiencias ou imprecisins e de informes ou autorizacins sectoriais suspendern o prazo establecido para resolver o solicitado, que volver a computar cando se acheguen os documentos solicitados.

3..O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesin da licenza de actividade determinar a sa adquisicin por silencio administrativo se consta que se achegou a documentacin completa esixida e a pretensin se axusta normativa de aplicacin no momento da solicitude, ags as solicitudes para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico nas que o silencio administrativo ser negativo.

ARTIGO 62.SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

1..Se para o inicio dunha actividade sometida a licenza precisa a realizacin dunha obra igualmente sometida ao rxime de licenza solicitaranse simultaneamente e concederanse nun nico acto administrativo, sen prexuzo da formacin e tramitacin simultnea de pezas separadas para cada intervencin administrativa.

A proposta de resolucin da solicitude da licenza de actividade ter prioridade sobre a correspondente licenza urbanstica. Se procede denegar a primeira, notificarselle as persoa interesada e non ser necesario resolver acerca da segunda.

2..Se a actividade pretendida se atopa sometida ao rxime de licenza e foran precisas para a sa posta en marcha a realizacin de obras que se atopen sometidas ao rxime de comunicacin previa, esta ltima presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirir eficacia mentres non se obtea a preceptiva licenza que habilite a implancin da actividade.

En ningn caso a execucin de obras en rxime de comunicacin previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen obter licenza para a mesma xerar responsabilidade da Administracin municipal.

3..Unha vez rematadas as obras, ben estean sometidas ao rxime de licenza ou ao de comunicacin previa, presentarase no Concello unha comunicacin previa para o inicio da actividade.

ARTIGO 63.PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS.

1..A actividade para a que se concede a licenza deber iniciarse no prazo mximo de seis meses, contados dende a data da notificacin da resolucin da concesin da mesma ou a partir da data de presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade no caso de que houbera obras.

2..As licenzas dos establecementos abertos ao pblico concdense por tempo indefinido, ags que unha disposicin ou a propia licenza establezan expresamente o contrario e, sen prexuzo dos efectos dos controis e das revisins peridicas s que sexan sometidos os establecementos.

3..As licenzas para o desenvolvemento de espectculos pblicos ou actividades recreativas tern a mesma vixencia que a dos espectculos ou actividades autorizados.

4..As licencias para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico outorgarnse por anos naturais prorrogables por iguais periodos de tempo , se ben tamn se podern solicitar por periodos mnimos dun mes.

ARTIGO 64.EXTINCIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

As licenzas de actividade extinguiranse debido aos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogacin.

c) Por renuncia da persoa titular, comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

d) Por finalizar o espectculo pblico ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprirse o prazo ao que estaba sometido o espectculo pblico ou a actividade recreativa se as se establecera na licenza.

Ff) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa.

ARTIGO 65.CADUCIDADE E REVOCACIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..Poder declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando a actividade non se inicie durante os seis meses seguintes, contados dende a data de notificacin da licenza ou a partir da data de presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbera obras.

b) Cando non se desenvolva a actividade durante un tempo ininterrompido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividade poder prorrogarse a travs dunha comunicacin previa na que as se indique, sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e a normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

2..A declaracin de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente, con audiencia persoa interesada.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da licenza de actividade, non sendo posbel iniciar nin proseguir a actividade at que se solicite e obtea unha nova licenza axustada normativa e ordenacin urbanstica vixentes.

4..As licenzas de actividade podern revogarse nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicins ou requisitos ao abeiro dos que foron outorgadas.

b) Por modificarse substancialmente ou desapareceren as circunstancias que determinaron o su outorgamento ou sobrevir outras novas que, no caso de existiren, teran comportado a sa denegacin.

c) Por sancin, ao abeiro do disposto na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia ou da norma que a substita.

d) Por falta de adaptacins aos novos requirimentos, establecidos nas normas, dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5..A revogacin ser declarada despois da tramitacin do pertinente expediente con audiencia persoa interesada.

6..Tanto a declaracin de caducidade como a revogacin das licenzas de actividade non xerarn dereito a indemnizacin.

ARTIGO 66..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza a actividade sometida licenza o de dispoer, nun lugar visbel, dunha copia autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 67.MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento sometido licenza municipal requirir da solicitude e obtencin previa de licenza.

   
  TTULO IV.CONTROL SUPERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES  
 

ARTIGO 68.OBXECTO.

1..A Administracin municipal est obrigada a exercer de maneira permanente e continuada as funcins de comprobacin, vixiancia, control e inspecin sobre as obras e actividades que se desenvolvan no termo municipal, ben estean suxeitas ao rxime de licenza, para verificar a efectiva adecuacin das mesmas normativa, sen prexuzo dos procedementos de reposicin da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2..O persoal municipal adscrito s funcins de control, inspecin e vixiancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica.

3..A Administracin municipal poder, en calquera momento, de oficio, por peticin razoada doutras administracins ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspeccin das obras, establecementos e actividades reguladas nesta ordenanza dende que se presenten as comunicacins previas ou se outorguen as pertinentes licenzas.

ARTIGO 69.PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIN.

1..Nas comunicacins previas de obras ou actividades a actuacin de control iniciarase coa comprobacin do contido da documentacin que se achegue.

2.. marxe do control documental iniciado no apartado anterior a Administracin municipal proceder, a travs dos funcionarios habilitados para tal efecto, inspecin das obras, establecementos e actividades suxeitos esta ordenanza, co obxecto de verificar a sa adecuacin s comunicacins previas presentadas e/ou s licenzas outorgadas e normativa que lles sexa aplicbel, levantando acta da sa comprobacin.

3..A acta de comprobacin aquel documento que se expide coa finalidade de recoller o resultado das actuacins de inspeccin e de verificacin de que se cumpren os requisitos esixidos e expedirase por duplicado, sendo as das asinadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida e a que se lle entregar un exemplar da mesma. Cando esta persoa se negase a subscribila farase constar esta circunstancia.

4..As actas de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constituen proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuzo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as persoas interesadas.

5..Se levantando a acta de comprobacin se detectara que a obra ou actividade se est exercendo ou se realizou sen axustarse s determinacins sinaladas na licenza ou na comunicacin previa, emitirase un informe cunha proposta de resolucin dispoendo a suspensin inmediata dos ditos actos, se estes se estiveran desenvolvendo, e a apertura dun expediente de reposicin da legalidade, sen prexuzo do sancionador.

6..Non obstante o establecido no apartado anterior se a acta de comprobacin se refire a unha actividade con comunicacin previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e nela se reflicten incumprimentos das determinacins da documentacin tcnica comunicada ou ao abeiro da que se concedeu a licenza, que son corrixibles sen requirir da elaboracin dunha nova documentacin tcnica, emitirase un informe cunha proposta de resolucin concedendo un prazo de 15 das para corrixir as deficiencias detectadas.

Trancorrido o dito prazo sen que se corrixiran esas deficiencias e as se faga constar nunha nova acta de comprobacin, adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7..O feito de que se levante unha acta de comprobacin non impedimento para que o Concello, no exercicio das facultades de control e inspeccin que ten atribudas, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

ARTIGO 70.CONTIDO DA ACTA DE COMPROBACIN.

Toda acta de comprobacin ter o seguinte contido mnimo:

a) Identificacin da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificacin da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa coa que se entendan as actuacins e o caracter co que intervn, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou tcnico.

c) Funcionario que desenvolve a actuacin de control e data da sa realizacin.

d) Descricin das actuacins desenvolvidas.

e) Cumprimento ou descricin de incumprimentos da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou que se lle concedeu licenza e das determinacins ou condicins esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacins ou informes sectoriais se os houbera.

f) Descricin das modificacins que, no seu caso, se observen nas obras, instalacins, establecementos e actividades respecto da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou na que se baseou a licenza concedida.

g) Incidencias producidas durante a actuacin de control.

ARTIGO 71.ACTUACINS DE COMPROBACIN A PEDIMENTO DE PARTE.

1..Sen prexuzo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, as persoas interesadas poden solicitarlle a este a realizacin dunha inspeccin do establecemento ou actividade para a comprobacin da sa adecuacin normativa que lle sexa aplicbel e comunicacin previa ou licenza de actividade outorgada.

2..Presentada a solicitude prevista no apartado anterior, o Concello remitiralle persoa que o solicitara unha copia da acta de comprobacin no prazo mximo de dous meses, dende a data da solicitude. Se na mesma se detectaran incumprimentos ou deficiencias, atenderase ao previsto nos apartados 5. e 6. do artigo 69 desta ordenanza.

   
  TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 72.INFRACCINS E SANCINS.

s obras e actividades sometidas, tanto ao rxime de comunicacin previa como ao de licenza aplicarnselle as medidas de reposicin da legalidade e o rxime sancionador previstos na lexislacin urbanstica e na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.MODELOS NORMALIZADOS.

Na sede electrnica municipal publicaranse os correspondentes modelos normalizados, tanto de licenzas como de comunicacins previas e tanto urbansticas como de actividade.

Estes modelos non teen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.NORMAS DEROGADAS.

Cando nesta ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia s normas que, por promulgacin posterior substitan s mencionadas.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

As persoas promotoras de obras e actividades que iniciaran procedementos para a execucin ou exercicio das mesmas con anterioridade entrada en vigor desta ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar por aplicar a nova normativa, sempre que o manifesten antes da resolucin do procedemento. En caso contrario continuarase coa tramitacin ao abeiro da normativa que resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DEROGATORIA NICA

Quedan derogadas todas as disposicins municipais de igual ou inferior rango que se opoan ao que establece esta ordenanza.

DISPOSICIN FINAL NICA

Esta ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia. Esta publicacin realizarase unha vez que transcorra o prazo previsto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do rxime local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios