Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cerceda - REGULAMENTO ORGNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE CERCEDA

Publicación provisional : 09-12-2003 BOP N 281 -- Publicación definitiva : 09-12-2003 BOP N 281
Redacción Aplicable desde 10-12-2003

Redacciones Redacciones
 - Disposicins xerais
 - Estatuto dos membros das corporacins locais
 - Grupos polticos
 - Rexistro de intereses
 - Constitucin, vixencia e fin do mandato corporativo
 - Do Alcalde
 - Dos Tenentes de Alcalde
 - Do Pleno
 - Da Comisin de Goberno
 - Da Comisin Especial de Contas
 - Das Comisins de Estudio, Informe ou Consulta
 - Dos rganos complementarios, composicin e atribucins
 - Dos requisitos de celebracin das sesins
 - Dos debates
 - Das votacins
 - Do control e fiscalizacin polo Pleno da actuacin do demais rganos de goberno.
 - Das Actas
 - Rxime xeral de delegacins entre rganos necesarios
 - Disposicin final
   
  Disposicins xerais  
 

Artigo 1

O Concello de Cerceda, no exercicio da potestade regulamentaria e de autoorganizacin que lle recoece a Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, e con suxeicin a estas, promove polo presente regulamento, a sa organizacin e rxime de funcionamento.

Artigo 2

A organizacin e o funcionamento interno do Concello de Cerceda, axustaranse seguinte orde xerrquica de fontes normativas:

a) A Lei reguladora das bases do rxime local en canto normativa bsica.

b) Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia

c) Regulamento orgnico municipal

d) O Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais, aprobado polo real decreto 2.568/86, do 28 de novembro, para aquelas materias reguladas polo regulamento orgnico, nas que resulte insuficiente a dita normativa.

   
  Estatuto dos membros das corporacins locais  
 

Artigo 3

A determinacin do nmero de membros do Concello de Cerceda, o procedemento para a sa eleccin, a duracin do seu mandato e os supostos de inelixibilidade e incompatibilidade son os regulados na lexislacin xeral electoral.

Os presidentes e membros da Corporacin gozan, logo de tomar posesin do seu cargo, dos honores, prerrogativas e distincins propios do mesmo que estean establecidos na Lei do Estado ou das Comunidades Autnomas, e estn obrigados cumprimento estricto dos deberes e obrigas inherentes a aquel.

Artigo 4

O concelleiro que resulte proclamado electo, deber presentar a sa credencial ante a secretara.

Artigo 5

Quen desempee a condicin de concelleiro quedar, non obstante, suspendido nos seus dereitos, prerrogativas e deberes cando unha resolucin xudicial firme condenatoria o comporte.

Artigo 6

1.-Os concelleiros perdern a sa condicin de tales, polas seguintes causas:

2.-Por decisin xudicial firme, que anule a eleccin ou proclamacin.

3.-Por falecemento ou incapacitacin, declarada esta por decisin xudicial firme.

4.-Por extincin do mandato expirar o seu prazo, sen prexuzo de que contine nas sas funcins soamente para a administracin ordinaria ata a toma de posesin dos seus sucesores

5.-Por renuncia, que deber facerse efectiva por escrito ante o Pleno da Corporacin.

6.-Por incompatibilidade, nos supostos e condicins establecidos na lexislacin electoral.

7.-Por perda da nacionalidade espaola.

Artigo 7

Os concelleiros debern observar en todo momento as normas sobre incompatibilidade e debern poer en coecemento da corporacin calquera feito que puidese constitur causa desta.

Producida unha causa de incompatibilidade e declarada polo pleno corporativo, o afectado por tal declaracin deber optar, no prazo dos dez das seguintes a aquel en que reciba a notificacin da sa incompatibilidade, entre a renuncia condicin de concelleiro ou o abandono da situacin que dea orixe referida incompatibilidade.

Transcorrido o prazo sinalado no nmero anterior sen terse exercitado a opcin, entenderase que o afectado renunciou seu posto de concelleiro, debendo declararse polo pleno corporativo a vacante correspondente e poer o feito en coecemento da administracin electoral para os efectos previstos nos artigos 182 e 208 da Lei orgnica 5/1985 do 19 de xuo,do rxime electoral xeral

Artigo 8

Son dereitos e deberes dos membros da Corporacin municipal os recoecidos na Lei 7/1985, do 2 de abril e os regulados no seu desenvolvemento e aplicacin polas disposicins estatais al mencionadas, no real decreto lexislativo 781/1986 do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicins legais vixentes en materia de rxime local, e Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administracin Local de Galicia

   
  Grupos polticos  
 

Artigo 9

Os membros das corporacins locais, para os efectos da sa actuacin corporativa, constituiranse en grupos.

Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.

Integraranse, en todo caso, no grupo mixto os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que non obtivesen un mnimo de dous escanos.

No suposto de que non existise grupo mixto, este quedar constitudo polo membro do partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin que obtivese un s escano.

Durante o mandato da Corporacin, ningn membro dela poder integrarse nun grupo distinto daquel en que o faga inicialmente.

Artigo 10

Os grupos polticos constituiranse mediante escrito dirixido presidente e subscrito por tdolos seus integrantes que se presentar na Secretara Xeral da corporacin dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da corporacin. Se algn concelleiro non asinase o escrito de constitucin do grupo, isto non impedir a sa constitucin e os non asinantes integraranse no grupo mixto.

No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin de voceiro do grupo, podendo designarse tamn suplentes.

Artigo 11

Da constitucin dos grupos polticos e dos seus integrantes e voceiros, o presidente dar conta pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no primeiro pargrafo do artigo anterior.

Artigo 12

Os membros da corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva desta, debern incorporarse grupo correspondente lista na que fosen elixidos ou, se caso, grupo mixto. No primeiro suposto dispoern dun prazo de cinco das hbiles, que comezar a contar desde que tomen posesin do seu cargo, para acreditar a sa incorporacin grupo que corresponda mediante escrito dirixido presidente e asinado polo correspondente voceiro.

Se non se produce a sa integracin na forma prevista no apartado anterior, e salvo que se interpuxese causa de forza maior, integraranse automaticamente no grupo correspondente lista na que sasen elixidos.

Artigo 13

Corresponde s grupos polticos designar, mediante escrito do seu voceiro dirixido presidente, a aqueles dos seus compoentes que vaian representalos en tdolos rganos colexiados integrados por membros da corporacin pertencentes s diversos grupos.

   
  Rexistro de intereses  
 

Artigo 14

De acordo co disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, constituirase na Secretara da corporacin o rexistro de intereses dos membros da mesma.

A custodia e direccin do rexistro corresponde secretario.

Tdolos membros da corporacin teen o deber de formular, ante o rexistro, declaracin das circunstancias a que se refire a Lei:

a) Antes de tomar posesin do seu cargo.

b) Cando se produzan variacins longo do mandato. Neste caso, a finalizacin para comunicar as variacins ser dun mes a contar desde o da en que se tean producido

Artigo 15

1. A declaracin de intereses poder instrumentarse en calquera clase de documento no que se dea fe da data e a identidade do declarante e do seu contido, no que, en todo caso, tern que constar os seguintes extremos:

a) Identificacin dos bens mobles e inmobles integrantes do patrimonio persoal, con designacin, no seu caso, da sa inscricin rexistral e data de adquisicin de cada un.

b) Relacin de actividades e ocupacins profesionais, mercants ou industriais, traballos por conta allea e outras fontes de ingresos privados, con especificacin do seu mbito e carcter e dos empregos ou cargos que se desempeen en entidades privadas, as como o nome ou razn social das mesmas.

c) Outros intereses ou actividades privadas que, anda non sendo susceptibles de proporcionar ingresos, afecten ou estean en relacin co mbito de competencias da corporacin.

2. No suposto de que a declaracin se formule en formato normalizado aprobado polo pleno corporativo, ser asinado polo interesado e polo secretario xeral na sa calidade de feudatario pblico.

Artigo 16

Para o acceso s datos contidos no rexistro de intereses ser preciso acreditar a condicin legal de interesado lextimo directo, conforme lexislacin autonmica ou estatal aplicable.

En calquera caso as declaracins de intereses, sern custodiadas polo secretario.

   
  Constitucin, vixencia e fin do mandato corporativo  
 

Artigo 17

O Concello o rgano de goberno e administracin municipal, integrado polo alcalde e os concelleiros.

Son rganos necesarios do Concello de Cerceda:

a) O Alcalde.

b) Os Tenentes de Alcalde.

c) O Pleno.

d) A Comisin de Goberno.

e) As Comisins Informativas.

f) A Comisin Especial de Contas.

Artigo 18

O terceiro da anterior sinalado pola lexislacin electoral para a sesin constitutiva da corporacin, os membros da mesma que deban cesar, tanto do pleno como da comisin de goberno, reuniranse en sesin convocada s para o efecto de aprobar a acta da ltima sesin celebrada.

Os secretarios e interventores tomarn as medidas precisas para que o da da constitucin da nova corporacin se efecte un arqueo e estean preparados e actualizados tdolos xustificantes das existencias en metlico ou valores propios da corporacin, depositados na Caixa Municipal ou en entidades bancarias, as como a documentacin relativa inventario do patrimonio da corporacin e dos seus organismos autnomos.

Artigo 19

As Corporacins municipais constitense en sesin pblica o vixsimo da posterior celebracin das eleccins, salvo que se presentase recurso contencioso electoral contra a proclamacin dos concelleiros electos, caso no que se constituirn o cuadraxsimo da posterior s eleccins.

A tal fin constituirase unha Mesa de Idade integrada polos elixidos de maior ou menor idade presentes no acto, actuando como secretario o que sexa da Corporacin.

A Mesa comprobar as credenciais presentadas ou acreditacins da personalidade dos electos, con base s certificacins que tivese remitido a Xunta Electoral de Zona.

Realizada a operacin anterior a mesa declarar constituda a Corporacin se concorren a maiora absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario celebrarase sesin dous das despois , quedando constituda a Corporacin calquera que fose o nmero de Concelleiros presentes. Se por calquera circunstancia non puidera constiturse a Corporacin, procede a constitucin dunha Comisin xestora nos termos previstos na lexislacin electoral. De seguide procederase eleccin do Alcalde conforme normativa electoral.

Artigo 20

Dentro dos trinta das seguintes da sesin constitutiva, o presidente convocar a sesin ou sesins extraordinarias do pleno da corporacin que sexan precisas, co fin de resolver os seguintes puntos:

a) Periodicidade das sesins do Pleno e da Comisin de Goberno.

b) Creacin e composicins das Comisins Informativas Permanentes.

c) Nomeamentos de representantes da Corporacin en rganos colexiados que sexan competencia do Pleno.

d) Coecemento das resolucins do Alcalde en materia de nomeamento de Tenentes de Alcalde e membros da Comisin de Goberno, e Presidentes das Comisins Informativas, as como das delegacins que a Alcalda considere oportuno conferir.

Artigo 21

O mandato dos membros da Corporacin de catro anos, contados a partir da data da eleccin.

Unha vez rematado o seu mandato, os membros das corporacins cesantes continuarn nas sas funcins soamente para a administracin ordinaria ata a toma de posesin dos seus sucesores, e en ningn caso podern adoptar acordos para os que legalmente se requira unha maiora cualificada.

   
  Do Alcalde  
 

Artigo 22

1.-A eleccin e destitucin do Alcalde rxese polo disposto na lexislacin electoral, sen prexuzo da aplicacin das normas relativas rxime de sesins plenarias do Concello.

2.-Quen resulte proclamado Alcalde tomar posesin ante o pleno da Corporacin, de acordo coa forma xeral establecida para a toma de posesin dos cargos pblicos.

3.-Se non estivese presente na sesin de constitucin, ser requirido para tomar posesin no prazo de corenta e oito horas, igualmente ante o Pleno corporativo, coa advertencia de que, caso de non facelo sen causa xustificada, estarase disposto na lexislacin electoral para os casos de vacantes na Alcalda.

4.-O Alcalde poder renunciar seu cargo sen perder por iso a sa condicin de concelleiro. A renuncia deber facerse efectiva por escrito ante o Pleno da Corporacin, que deber adoptar acordo de coecemento dentro dos dez das seguintes. En tal caso, a vacante cubrirase na forma establecida na lexislacin electoral.

5.-Vacante a Alcalda por renuncia do seu titular, falecemento ou sentencia firme, a sesin extraordinaria para a eleccin dun novo Alcalde celebrarase, cos requisitos establecidos na lexislacin electoral, dentro dos dez das seguintes aceptacin da renuncia polo Pleno, momento do falecemento ou notificacin da sentencia, segundo os casos.

6.-No suposto de que prospere unha mocin de censura contra o Alcalde, este cesar no seu cargo no momento da adopcin do acordo. Quen resulte proclamado como Alcalde deber tomar posesin do cargo na forma establecida nos apartados 2 e 3 deste artigo.

Artigo 23

O Alcalde ter asa atribucins que lle atribe a lexislacin de rxime local.

Artigo 24

O Alcalde dar conta sucinta Corporacin, en cada sesin ordinaria do Pleno, das resolucins que adoptase desde a ltima sesin plenaria ordinaria para que os concelleiros coezan o desenvolvemento da administracin municipal para os efectos do control e fiscalizacin da xestin dos rganos de goberno a que se refire o artigo 22.2, a) da Lei 7/1985, do 2 de abril.

Artigo 25

1.-O Alcalde pode delegar as sas atribucins, salvo as mencionadas no artigo 21.3. e 71 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 61.3. da Lei 5/1997, do 22 de xullo, nos termos previstos neste artigo e nos seguintes.

2.-O Alcalde pode efectuar delegacins en favor da Comisin de Goberno, como rgano colexiado. En tal caso, os acordos adoptados por esta en relacin coas materias delegadas tern o mesmo valor que as resolucins que non delegase, sen prexuzo da sa adopcin conforme s regras de funcionamento da Comisin.

3.-O Alcalde pode delegar o exercicio de determinadas atribucins nos membros da Comisin de Goberno, e onde esta non exista, nos Tenentes de Alcalde, sen prexuzo das delegacins especiais que para cometidos especficos poida realizar en favor de calquera concelleiro, anda que non pertencese a aquela Comisin.

As delegacins xenricas referiranse a unha ou varias reas ou materias determinadas, e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servicios correspondentes como a de xestionalos en xeral, includa a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

4.-As mesmo, o Alcalde poder efectuar delegacins especiais en calquera concelleiro, para a direccin e xestin de asuntos determinados includos nas citadas reas. Neste caso, o concelleiro que ostente unha delegacin xenrica, ter a facultade de supervisar a actuacin dos concelleiros con delegacins especiais, para cometidos especficos includos na sa rea.

5.-As delegacins poden ser de tres tipos:

a) Relativas a un determinado servicio. Neste caso a delegacin comprender a direccin interna e a xestin dos servicios correspondentes pero non poder inclur a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

b) Relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da delegacin, que poder conter tdalas facultades delegables do Alcalde, includa a de emitir actos que afecten a terceiros, limitarase tempo de xestin ou execucin do proxecto.

c) Relativas a un distrito ou barrio. Podern inclur todas as facultades delegables do Alcalde en relacin con certas materias, pero circunscritas mbito territorial da delegacin. En caso de coexistir este tipo de delegacins con delegacins xenricas por reas, os decretos de delegacin establecern os mecanismos de coordinacin entre unha e outras, de tal maneira que quede organizada a unidade de goberno e xestin do municipio.

Artigo 26

1.-Tdalas delegacins a que se refire o artigo anterior sern realizadas mediante decreto da Alcalda que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen, as como as condicins especficas do exercicio das mesmas, na medida en que se concreten ou aparten do rxime xeral previsto neste regulamento.

2.-A delegacin de atribucins do Alcalde curtir efectos desde o da seguinte da data do decreto, salvo que nela se dispoa outra cousa, sen prexuzo da sa preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

3.-As normas dos apartados anteriores, sern aplicables a calquera modificacin posterior das delegacins.

4.-De tdalas delegacins e das sas modificacins darase conta Pleno na primeira sesin que este celebre con posterioridade s mesmas.

   
  Dos Tenentes de Alcalde  
 

Artigo 27

1.-Os Tenentes de Alcalde sern libremente nomeados e cesados polo Alcalde, de entre os membros da Comisin de Goberno, e se esta non existe, de entre os concelleiros.

Os nomeamentos e os cesamentos faranse mediante resolucin do Alcalde, da que dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre, notificndose persoalmente s designados, e publicaranse no Boletn Oficial da Provincia, sen prexuzo da sa efectividade desde o da seguinte da sinatura da resolucin polo Alcalde, se nela non se dispn outra cosa.

2.-O nmero de Tenentes de Alcalde non poder exceder do nmero de membros da Comisin de Goberno.

3.-A condicin de Tenente de Alcalde prdese, ademais de polo cesamento, por renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da condicin de membro da Comisin de Goberno.

Artigo 28

1.-Corresponde s Tenentes de Alcalde, en canto tales, substitur na totalidade das sas funcins e pola orde do seu nomeamento, Alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das sas atribucins, as como desempear as funcins do Alcalde nos supostos de vacante na Alcalda ata que tome posesin o novo Alcalde.

2.-Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do Alcalde non podern ser asumidas polo Tenente de Alcalde a quen corresponda sen expresa delegacin.

Nembargantes o disposto no pargrafo anterior, cando o Alcalde se ausente do termo municipal por mis de vintecatro horas, sen ter conferido delegacin, ou cando por causa imprevista lle fora imposible outorgala, substituirao, na totalidade das sas funcins, o Tenente de Alcalde a quen corresponda, dando conta resto da Corporacin.

Igualmente, cando durante a celebracin dunha sesin, tivera que absterse de intervir o Alcalde, en relacin a algn punto concreto da mesma, conforme previsto no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, substituirao automaticamente na presidencia da mesma, o Tenente de Alcalde a quen corresponda.

3.-Nos supostos de substitucin do Alcalde, por razns de ausencia ou enfermidade, o Tenente de Alcalde que asuma as sas funcins, non poder revogar as delegacins que tivese outorgado o primeiro.

   
  Do Pleno  
 

Artigo 29

O Pleno da Corporacin est integrado por tdolos concelleiros, e presidido polo Alcalde.

Corresponden Pleno unha vez constitudo conforme lexislacin electoral as atribucins que lle atribe a lexislacin de rxime local.

O Pleno da Corporacin pode delegar en todo, ou en parte, calquera das sas atribucins no Alcalde e na Comisin de Goberno, coa excepcin das enumeradas nos artigos 23.2 b)), segundo inciso, da Lei 7/1985, do 2 de abril e 64.2. da Lei 5/1997, do 22 de xullo.

A delegacin de atribucins do Pleno na Comisin de Goberno requirir acordo adoptado pola maiora do nmero legal de membros da Corporacin.

O acordo de delegacin determinar os asuntos que esta comprenda, as potestades que se deleguen e as condicins concretas do seu exercicio.

   
  Da Comisin de Goberno  
 

Artigo 30

1.-A Comisin de Goberno est integrada polo Alcalde, que a preside, e os concelleiros nomeados libremente por el como membros desta, dando conta disto Pleno.

2.-O nmero de concelleiros s que o Alcalde pode nomear membros da Comisin de Goberno, non poder ser superior tercio do nmero legal de membros da Corporacin. Para os efectos do cmputo, non se tern en conta os decimais que resulten de dividir por tres o nmero total de concelleiros.

3.-O Alcalde pode destitur libremente, en todo momento, a calquera dos membros da Comisin de Goberno.

4.-Corresponderalle Comisin de Goberno:

a) A asistencia Alcalde no exercicio das sas atribucins.

b) As atribucins que o Alcalde ou outro rgano municipal lle deleguen e as que libremente lle atriban as leis.

   
  Da Comisin Especial de Contas  
 

Artigo 31

1.-A Comisin Especial de Contas sa entidade Local estar constituda polos membros dos distintos grupos polticos da Corporacin.

2.-O nmero de membros ser proporcional sa representatividade no Concello ou igual para cada grupo. No ltimo caso aplicarase o sistema de voto ponderado.

Artigo 32

1.-Corresponderanlle Comisin Especial de Contas o exame, o estudio e o informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

2.-Para o exercicio axeitado das sas funcins, a Comisin poder requirir, por medio do Alcalde, a documentacin complementaria que considere precisa e a presencia dos membros e funcionarios da Corporacin especialmente relacionados coas contas que se analicen.

3.-As competencias da Comisin Especial de Contas entenderanse sen prexuzo das que lle correspondan Tribunal de Contas e Consello de Contas, de conformidade coa sa lexislacin especfica.

   
  Das Comisins de Estudio, Informe ou Consulta  
 

Artigo 33

1.-As Comisins Informativas, integradas exclusivamente por membros da corporacin, son rganos sen atribucins resolutorias que teen por funcin o estudio, informe ou consulta dos asuntos que deban ser sometidos decisin do pleno e da Comisin de Goberno cando esta acte con competencias delegadas polo Pleno, salvo cando tean que adaptarse acordos declarados urxentes-.

2.-Igualmente informarn daqueles asuntos de competencia propia da Comisin de Goberno, e do Alcalde, que lles sexan sometidos seu coecemento por expresa decisin daqueles.

Artigo 34

1.-As Comisins Informativas poden ser permanentes e especiais.

2.-Son Comisins Informativas permanentes as que se constiten con carcter xeral, distribundo entre elas as materias que deban de someterse pleno. O seu nmero e denominacin iniciais, as como calquera variacin das mesmas durante o mandato corporativo, decidirase mediante acordo adoptado polo pleno a proposta do presidente, procurando no posible, a sa correspondencia co nmero e denominacin das grandes reas en que se estructuran os servicios corporativos.

3.-Son Comisins Informativas Especiais as que o pleno acorde constitur para un asunto concreto, en consideracin s sas caractersticas especiais de calquera tipo. Estas comisins extnguense automaticamente unha vez que dictaminen ou informen sobre o asunto que constite o seu obxecto, excepto que o acordo plenario que as creou, dispuxese outra cousa.

4.-No acordo de creacin das Comisins Informativas determinarase a composicin concreta das mesmas.

Artigo 35

Os dictames das Comisins Informativas teen carcter preceptivo e non vinculante.

En supostos de urxencia, o pleno ou a Comisin de Goberno, poder adoptar acordos sobre asuntos non dictaminados pola correspondente Comisin Informativa, pero, nestes casos, do acordo adoptado deber darse conta Comisin Informativa na primeira sesin que se celebre. A proposta de calquera dos membros da Comisin Informativa, o asunto deber ser includo na orde do da do seguinte pleno con obxecto de que este delibere sobre a urxencia acordada, en exercicio das sas atribucins de control e fiscalizacin.

   
  Dos rganos complementarios, composicin e atribucins  
 

Artigo 36

Son rganos complementarios do Concello de Cerceda:

a) Os concelleiros delegados.

b) Os Consellos Sectoriais.

c) A Comisin de Coordinacin Municipal.

d) Os alcaldes de barrio.

e) As Xuntas Municipais de Distrito.

Artigo 37

Os concelleiros-delegados son aqueles concelleiros que posen algunhas das delegacins de atribucins do alcalde.

Prdese a condicin de concelleiro-delegado:

a) Por renuncia expresa, que deber de ser formalizada por escrito ante a alcalda.

b) Por revogacin da delegacin, adoptada polo alcalde coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

c) Por perda da condicin de membro da Comisin de Goberno ou de Tenente de Alcalde.

Artigo 38

Os concelleiros-delegados tern as atribucins que se especifiquen no respectivo decreto de delegacin, e exercerannas de acordo co que nel se prevexa, en funcin dos distintos tipos de delegacin contemplados no artigo 25.5 deste regulamento.

Se a resolucin ou acordo de delegacin se refire xenericamente a unha materia ou sector de actividade sen especificacin de potestades, entenderase que comprende todas aquelas facultades, dereitos e deberes referidos materia delegada, que corresponden rgano que ten asignadas orixinariamente as atribucins, coa soa excepcin das que segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, non sexan delegables.

Artigo 39

1.-O Pleno da Corporacin poder acordar o establecemento de Consellos Sectoriais coa finalidade de canalizar a participacin cidad e das sas asociacins nos asuntos municipais.

2.-Os Consellos Sectoriais desenvolvern exclusivamente funcins de informe, no seu caso, proposta, en relacin coas iniciativas municipais relativas o sector de actividade que corresponda cada Consello.

3.-A composicin, organizacin e mbito de actuacin dos Consellos Sectoriais sern establecidos no correspondente acordo plenario. Cada Consello ser presidido por un membro da Corporacin nomeado e separado libremente polo Alcalde que actuar como enlace entre aquela e o Consello.

4.-O mbito de actuacin dos Consellos Sectoriais poder coincidir co das Xuntas Municipais de Distrito, no caso de existir; neste caso o seu presidente ser un membro da Xunta correspondente e a sa actuacin de informe e proposta estar en relacin co mbito de actuacin da mesma.

Artigo 40

1.-O Pleno da Corporacin poder acordar a creacin dunha Comisin de Coordinacin Municipal, integrada por tdolos concelleiros do grupo do goberno, co obxecto de canalizar as suxestins dos vecios realizadas dentro do mbito de actuacin de responsabilidade de cada un deles, e co obxecto de tratar coa presidencia cantos asuntos atinxan orde e bo funcionamento da entidade.

2.-A Comisin de Coordinacin Municipal celebrar sesin ordinaria dentro da semana inmediatamente anterior de celebracin da sesin do Pleno do Concello, mediante convocatoria do Alcalde-Presidente, actuando como secretario o concelleiro libremente designado por este. A estas sesins seralle de aplicacin o mesmo rxime de asistencias que o establecido para as do Pleno e da Comisin de Goberno.

Artigo 41

1.-Nos ncleos de poboacin afastados do centro urbano e que non constitan entidade local o alcalde poder nomear un alcalde de barrio para cada ncleo, entre os vecios que residan neste.

2.-A duracin do cargo estar suxeita do mandato do alcalde que o nomeou, quen poder removelo cando o xulgue oportuno.

3.-Os alcaldes de barrio tern carcter de autoridade no cumprimento das sas tarefas habituais , en canto representantes do alcalde que os nomeou.

Artigo 42

O Pleno do Concello poder acordar a creacin de Xuntas Municipais de Distrito, que tern o carcter de rganos territoriais de xestin desconcentrada, e que tern por finalidade a mellor xestin da competencia municipal e facilitar a participacin cidad no respectivo mbito territorial.

A composicin, organizacin e mbito territorial das Xuntas sern establecidas no correspondente regulamento regulador aprobado polo pleno. Este regulamento, que a tdolos efectos considerarase parte deste regulamento orgnico, determinar as funcins administrativas que se deleguen ou poidan delegarse nas Xuntas.

   
  Dos requisitos de celebracin das sesins  
 

Artigo 43

As sesins do Pleno poden ser de tres tipos:

a) Ordinarias, de periodicidade preestablecida.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias e urxentes.

Artigo 44

1.-Son sesins ordinarias aquelas que teen unha periodicidade preestablecida. A dita periodicidade ser fixada por acordo do propio pleno adoptado en sesin extraordinaria, que ter que convocar o presidente dentro dos trinta das seguintes da sesin constitutiva da corporacin e non poder exceder do lmite bimensual a que se refire o artigo 46.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril.

2.-Son sesins extraordinarias aquelas que convoque o alcalde con tal carcter, por iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, cando menos, do nmero legal de membros da corporacin, sen que ningn concelleiro poda solicitar mis de tres anualmente. Neste ltimo caso, a celebracin do Pleno non poder demorarse por mis de quince das hbiles desde que fora solicitada, non podendo incorporarse o asunto orde do da dun Pleno ordinario ou de outro extraordinario con mis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria. Se o alcalde non convocase o Pleno extraordinario solicitado polo nmero de concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte da finalizacin do citado prazo, s doce horas, o que ser notificado polo Secretario da Corporacin a tdolos membros da mesma da seguinte da finalizacin do prazo citado anteriormente. en ausencia do Presidente ou de quen legalmente lle substita, o Pleno quedar validamente constitudo sempre que concorra o qurum requirido de un tercio do nmero legal de membros, nunca inferior a tres, presidido neste caso polo membro da Corporacin de maior idade entre os presentes.

A solicitude da sesin extraordinaria ter que facerse por escrito no que se razoe o asunto ou asuntos que a motiven, asinado persoalmente por todos os que a subscriben. A relacin de asuntos includos no escrito non enerva a facultade do presidente para determinar os puntos da orde do da, se ben a exclusin por este dalgn dos asuntos propostos deber ser motivada.

3.-As sesins plenarias convocaranse, a lo menos, con dous das hbiles de antelacin, salvo as extraordinarias que o sexan con carcter de urxencia, convocatoria con este carcter que deber ser ratificada polo Pleno. A documentacin ntegra dos asuntos includos na orde do da, que deber servir de base o debate e, no seu caso, votacin, deber figurar a disposicin dos concelleiros desde o mesmo da da convocatoria, na Secretara da Corporacin.

4.-O Pleno constitese validamente coa asistencia dun tercio do nmero legal de membros do mesmo , que nunca poder ser inferior a tres. Este qurum deber manterse durante toda a sesin. En todo caso, requirirase a presencia do Presidente e do Secretario da Corporacin ou de quen legalmente lles substitan.

Se en primeira convocatoria non existise o qurum necesario segundo o disposto no nmero anterior, entenderase convocada a sesin automaticamente mesma hora, dous das despois. Se tampouco daquela se acadase o qurum necesario, a alcalda deixar sen efecto a convocatoria pospoendo o estudio dos asuntos includos na orde do da para a primeira sesin que se celebre con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

Artigo 45

1.- convocatoria das sesins acompaarase a orde do da comprensivo dos asuntos a tratar co suficiente detalle, e os borradores de actas de sesins anteriores que deban ser aprobados en cada sesin.

2.-A convocatoria, orde do da e borradores de actas debern ser notificados s concelleiros no seu domicilio.

Artigo 46

A convocatoria para unha sesin, ordinaria ou extraordinaria, dar lugar apertura do correspondente expediente, no que deber constar:

a) Relacin de expedientes conclusos que a secretara prepare e poa a disposicin da alcalda.

b) A fixacin da orde do da polo alcalde.

c) As copias das notificacins cursadas s membros da corporacin.

d) Copia do anuncio no taboleiro de edictos do Concello.

e) Minuta da acta.

f) Copias dos oficios de remisin dos acordos adoptados s Administracins do Estado e Comunidade Autnoma.

g) Publicacin dos acordos no taboleiro de edictos.

Sendo preceptiva a notificacin s membros das corporacins locais das correspondentes ordes do da, na Secretara Xeral deber quedar debidamente acreditado o cumprimento deste requisito.

Artigo 47

1.-A orde do da das sesins ser fixado polo alcalde asistido do secretario. As mesmo, poder solicitar a asistencia dos membros da Comisin de Goberno, e consultar se o considera oportuno s voceiros dos grupos existentes na corporacin.

2.-Na orde do da s poden inclurse os asuntos que fosen previamente dictaminados, informados ou sometidos a consulta da Comisin Informativa que corresponda.

3.-O alcalde, por razns de urxencia debidamente motivada, poder inclur na orde do da, por iniciativa propia ou a proposta dalgn dos voceiros, asuntos que non fosen previamente informados pola respectiva Comisin Informativa, pero neste suposto non poder adoptarse acordo algn sobre estes asuntos sen que o pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.

4.-Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre o punto de rogos e preguntas.

Artigo 48

Sern nulos os acordos adoptados en sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria, as como os que se adopten en sesins ordinarias sobre materias non includas na respectiva orde do da, ags especial e despois da declaracin de urxencia feita polo rgano correspondente, co voto favorable da maiora prevista no artigo 47.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

Artigo 49

1.-Toda a documentacin dos asuntos includos na orde do da que debe servir de base debate e, no seu caso, votacin, deber estar a disposicin dos membros da Corporacin desde o mesmo da da convocatoria na Secretara desta.

2.-Calquera membro da corporacin poder, en consecuencia, examinala e incluso obter copias de documentos concretos que a integre, pero os orixinais non podern sar do lugar en que se encontren postos de manifesto.

3.-O horario para exame dos expedientes ser o correspondente normal de oficinas. Excepcionalmente, cando o nmero ou a importancia dos asuntos as o requira, poder ser ampliado pola alcalda mediante resolucin motivada que deber ser posta en coecemento dos seores concelleiros e da Secretara Xeral.

Artigo 50

O pleno celebrar as sas sesins na casa consistorial ou sede da corporacin, excepto nos supostos de forza maior nos que, a travs da convocatoria ou dunha resolucin do alcalde dictada previamente e notificada a tdolos membros da corporacin, poder habilitarse outro edificio ou local para tal efecto. En todo caso, farase constar en acta esta circunstancia.

En lugar preferente do saln de sesins estar colocada a efixie da S.M. El-Rei.

Artigo 51

1.-As convocatorias das sesins, ordes do da, mocins, votos particulares, propostas de acordo, dictames das Comisins Informativas , actas, notificacins, recursos, escrituras pblicas, comparecencias xudiciais e tdolos actos de carcter pblico ou administrativo que se realicen por escrito en nome do Concello de Cerceda redactaranse en lingua galega.

2.-Nos debates podern utilizarse, indistintamente, a lingua castel ou a galega.

Artigo 52

Toda sesin, sexa ordinaria ou extraordinaria, haber de respectar o principio de unidade de acto e procurarase que remate no mesmo da do seu comezo. Se esta acabase sen que se tivesen debatido e resolto tdolos asuntos includos na orde do da, o alcalde poder levantar a sesin. Neste caso os asuntos non debatidos tern que inclurse na orde do da da seguinte sesin.

Durante o transcurso da sesin, o alcalde poder acordar interrupcins seu prudente arbitrio, para permitir as deliberacins dos grupos, por separado, sobre a cuestin debatida, ou para descanso nos debates.

Artigo 53

1.-Sern pblicas as sesins do pleno. Non obstante, poder ser secreto o debate e a votacin daqueles asuntos que poidan afectar dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin Espaola, cando as se acorde por maiora absoluta.

2.-Para ampliar a difusin auditiva ou visual do desenvolvemento das sesins podern instalarse sistemas megafnicos ou circutos cerrados de televisin.

3.-O pblico asistente s sesins non poder intervir nestas, nin tampouco podern permitirse manifestacins de agrado ou desagrado, podendo o alcalde proceder, en casos extremos, expulsin do asistente que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesin. Sen prexuzo diso, unha vez levantada a sesin, a Corporacin pode establecer un quenda de consultas polo pblico asistente sobre temas concretos de interese municipal.

Artigo 54

Os membros da corporacin tomarn asento no saln de sesins unidos seu grupo. A orde de colocacin dos grupos determinaraa o alcalde, odos os voceiros, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista que obtivese maior nmero de votos. En calquera caso, a colocacin dos membros da corporacin tender a facilitar a emisin e reconto de votos.

   
  Dos debates  
 

Artigo 55

1.-As sesins comezarn preguntando o presidente se algn membro da corporacin ten que formular algunha observacin acta da sesin anterior que se distribuu coa convocatoria. Se as houbese debateranse e decidirn as rectificacins que procedan.

En ningn caso poder modificarse o fondo dos acordos adoptados, e tan so podern emendarse os erros materiais ou de feito.

revisar, en cada acta, a lectura e aprobacin da anterior consignaranse as observacins e rectificacins practicadas.

2.-Tdolos asuntos debateranse e votaranse pola orde en que estivesen relacionados na orde do da.

3.-Non obstante o disposto no nmero anterior, o alcalde pode alterar a orde dos temas, ou retirar un asunto cando a sa aprobacin esixise unha maiora especial e esta non se puidese obter no momento previsto inicialmente na orde do da.

4.-Nas sesins ordinarias, concludo o exame dos asuntos includos na orde do da e antes de pasar quenda de rogos e preguntas, o alcalde preguntar se algn grupo poltico desexa someter consideracin do pleno, por razns de urxencia, algn asunto non comprendido na orde do da. que acompaaba convocatoria, e que non tea cabida no punto de rogos e preguntas.

Se as fose, o voceiro do grupo propoente xustificar a urxencia da mocin e o pleno votar, acto seguido, sobre a procedencia do seu debate. Se o resultado da votacin fose positivo seguirase o procedemento previsto no artigo 57 e seguintes deste regulamento.

O disposto neste apartado non ser de aplicacin, en ningn caso, s mocins de censura das que a tramitacin, debate e votacin se rexern polo establecido no artigo 197 da Lei 5/1985, de 19 de xuo, de Rxime Electoral Xeral.

Artigo 56

1.-Calquera concelleiro poder pedir, durante o debate, a retirada dalgn expediente includo na orde do da, para o efecto de que se incorporen a este documentos ou informes, e tamn que o expediente quede sobre a mesa, aprazndose a sa discusin para a seguinte sesin. En ambos casos o pedimento ser votado, logo de rematar o debate e antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor da peticin non haber lugar a votar a proposta de acordo.

2.-No suposto de que se trate de asuntos non includos na orde do da que requiran informe preceptivo da secretara ou da intervencin, se non puidesen emitilo no acto, debern solicitar do alcalde que se aprace o seu estudio quedando sobre a mesa ata a prxima sesin. Cando esta peticin no fose atendida, o secretario farao constar en acta.

Artigo 57

A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar coa lectura, ntegra ou en extracto, polo secretario, do dictame formulado pola Comisin Informativa correspondente ou, se se trata dun asunto urxente, non dictaminado pola mesma, da proposicin que se somete pleno. A solicitude de calquera grupo deber darse lectura ntegra a aquelas partes do expediente ou do informe ou dictame da Comisin que se considere conveniente para mellor comprensin.

Se ningun solicitase a palabra trala lectura, o asunto someterase directamente a votacin.

Artigo 58

1.-Se se promove o debate, as intervencins sern ordenadas polo alcalde conforme s seguintes regras:

a) S poder facerse uso da palabra logo da autorizacin do alcalde.

b) O debate iniciarase cunha exposicin e xustificacin da proposta, a cargo dalgn membro da Comisin Informativa que a dictaminase nos demais casos, dalgn dos membros da corporacin que subscriban a proposicin ou mocin, en nome propio ou do colectivo ou rgano municipal propoente desta.

c) A continuacin, os diversos grupos consumirn unha primeira quenda. O alcalde velar para que tdalas intervencins tean unha duracin igual.

d) Quen se considere aludido por unha intervencin poder solicitar do alcalde que se conceda unha quenda por alusins, que ser breve e concisa.

e) Se o solicitase algn grupo, procederase a unha segunda quenda. Consumida esta, o alcalde pode dar por rematada a discusin que se cerrar cunha intervencin do relator na que brevemente ratificar ou modificar a sa proposta.

f) Non se admitirn outras interrupcins que as do alcalde para chamar orde ou cuestin debatida.

2.-Os membros da corporacin podern en calquera momento do debate pedir a palabra para formular unha cuestin de orde, invocando para o efecto a norma da que reclama aplicacin. O alcalde resolver o que proceda, sen que por este motivo se emprenda debate algn.

3.-Os funcionarios responsables da Secretara e da Intervencin podern intervir cando fosen requiridos polo alcalde por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Cando os ditos funcionarios entendan que no debate se formulou algunha cuestin sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou repercusins orzamentarias do punto debatido podern solicitar alcalde o uso da palabra para asesorar corporacin.

Artigo 59

1.-O alcalde poder chamar orde a calquera membro da corporacin que:

a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos decoro da corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas, ou de calquera outra persoa ou entidade.

b) Produza interrupcins ou, de calquera outra forma, altere a orde das sesins.

c) Pretenda facer uso da palabra sen que se lle tea sido concedida ou unha vez que lle fose retirada.

2.-Tras tres chamadas orde na mesma sesin, con advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, o alcalde poder obrigalo a que abandone o local en que se estea celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

Artigo 60

Nos supostos en que, de conformidade co establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, algn membro da corporacin deba absterse de participar na deliberacin e votacin, deber abandonar o saln mentres se discuta e vote o asunto, excepto cando se trate de debater a sa actuacin como corporativo, en que ter dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 61

Para os efectos do desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencins dos membros da corporacin, utilizarase a seguinte terminoloxa:

1.-Dictame, a proposta sometida pleno tralo estudio do expediente pola Comisin Informativa. Contn unha parte expositiva e un acordo a adoptar.

2.-Proposicin, a proposta que se somete pleno relativa a un asunto includo na orde do da, que acompaa convocatoria, en virtude do disposto no artigo 47.1 deste regulamento. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo, as mesmo, a adoptar. Non proceder entrar a debater nin votar unha proposicin sen que previamente se tea ratificado, de acordo co disposto no referido artigo 47.3 a inclusin do asunto na orde do da.

3.-Mocin, a proposta que se somete directamente a coecemento do pleno abeiro do previsto no artigo 55.4 deste regulamento. Poder formularse por escrito ou oralmente.

4.-Voto particular, a proposta de modificacin dun dictame formulada por un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber acompaar dictame desde o da seguinte sa aprobacin pola comisin.

5.-Emenda, a proposta de modificacin dun dictame ou proposicin presentada por calquera membro, mediante escrito presentado alcalde antes de iniciarse a deliberacin do asunto.

6.-Rogo, a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algns dos rganos de goberno. Os rogos formulados no seo do pleno podern ser debatidos, pero en ningn caso sometidos a votacin.

Poden plantexar rogos tdolos membros da corporacin, ou os grupos a travs dos seus voceiros.

Os rogos podern ser efectuados oralmente ou por escrito e sern debatidos xeralmente na sesin seguinte, sen prexuzo de que o poidan ser na mesma sesin en que se formulen se o presidente o considera conveniente.

7.-Pregunta, calquera cuestin presentada s rganos de goberno no seo do pleno. Poden formular preguntas tdolos membros da corporacin, ou os grupos a travs dos seus voceiros.

As preguntas formuladas oralmente no transcurso dunha sesin sern xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata.

As preguntas formuladas por escrito sern contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata.

As preguntas formuladas por escrito con vintecatro horas de antelacin, sern contestadas ordinariamente na sesin ou, por causas debidamente motivadas, na seguinte.

   
  Das votacins  
 

Artigo 62

1.-Rematado o debate dun asunto, procederase sa votacin.

2.-Antes de comezar a votacin o alcalde formular clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o voto.

3.-Unha vez iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin o alcalde non conceder o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no saln ou abandonalo.

4.-Rematada a votacin ordinaria, o alcalde declarar o acordado.

5.-Inmediatamente despois de conclur a votacin nominal, o secretario computar os sufraxios emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, en vista do cal o alcalde proclamar o acordo adoptado.

Artigo 63

1.-O pleno da corporacin adopta, os seus acordos, como regra xeral, por maiora simple dos membros presentes. Existe maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.

2.-Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal de membros da corporacin.

3.-Entenderase que existe a maiora requirida nos artigos 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, cando os votos afirmativos igualen ou superen s dous tercios do nmero de feito de membros que integran a corporacin e, en todo caso, maiora absoluta do seu nmero legal.

S no suposto do artigo 29.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, a maiora de dous tercios se refire nmero legal de membros da corporacin.

4.-No caso de que, de acordo co procedemento establecido no pargrafo primeiro do artigo 182 da Lei orgnica 5/1985, do 19 de xuo, do rxime electoral xeral, non quedasen mis posibles candidatos ou suplentes a nomear, os qurum de asistencia e votacin previstos na lexislacin vixente entenderanse automaticamente referidos o nmero de feito de membros da corporacin subsistente, de conformidade co disposto no citado precepto electoral.

5.-O voto dos concelleiros persoal e indelegable.

Artigo 64

1.-O voto pode emitirse en sentido afirmativo ou negativo, podendo os membros da corporacin absterse de votar.

Para os efectos da votacin correspondente considerarase que se absteen os membros da corporacin que se ausentasen do saln de sesins unha vez iniciada a deliberacin dun asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. No suposto de que se reintegrasen saln de sesins antes da votacin podern, desde logo, tomar parte na mesma.

2.-No caso de votacins con resultados de empate efectuarase unha nova votacin, e se persistise o empate, decidir o voto de calidade do presidente.

Artigo 65

As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas.

Son ordinarias as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.

Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelido e sempre en ltimo lugar o alcalde e na que cada membro da corporacin, ser chamado, responde en voz alta "si", "non", "abstome".

Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da corporacin vai depositando nunha furna ou bolsa.

Artigo 66

O sistema normal de votacin ser a votacin ordinaria.

A votacin nominal requirir a solicitude dun grupo municipal aprobada polo pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria.

A votacin secreta s poder utilizarse para eleccin ou destitucin de persoas.

Artigo 67

Proclamado o acordo, os grupos que non interviesen no debate ou que, logo deste, cambiasen o sentido do seu voto, podern solicitar do alcalde unha quenda de explicacin de voto.

   
  Do control e fiscalizacin polo Pleno da actuacin do demais rganos de goberno.  
 

Artigo 68

O control e fiscalizacin polo pleno da actuacin dos demais rganos de goberno, exercerase a travs dos seguintes medios:

a) Requirimento de presencia e informacin de membros corporativos que desempeen delegacin.

b) Debate sobre a actuacin da Comisin de Goberno.

d) Mocin de censura presidente.

Artigo 69

1.-Todo membro da corporacin que por delegacin do alcalde tea a responsabilidade dunha rea de xestin, estar obrigado a comparecer ante o pleno, cando este as o acorde, co obxecto de responder s preguntas que se lle formulen sobre a sa actuacin.

2.-Acordada polo pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o alcalde incluir o asunto na orde do da da prxima sesin ordinaria ou extraordinaria a celebrar pola corporacin, notificando interesado o acordo adoptado e a data en que se celebrar a sesin en que deber comparecer. Entre esta notificacin e a celebracin da sesin debern transcorrer, polo menos, tres das.

3.-No desenvolvemento da comparecencia seguirase a orde das intervencins establecidas no artigo 58 deste regulamento, intervindo o informante para dar resposta s preguntas que formulen os diversos grupos polticos da corporacin. En ningn caso, desta comparecencia, poder derivar a adopcin de acordos sen cumprir os requisitos establecidos no artigo 48 deste regulamento.

Artigo 70

1.-O pleno, a proposta do alcalde ou mediante solicitude da cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros corporativos, poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria co obxecto de someter a debate a xestin da Comisin de Goberno.

2.-O desenvolvemento da sesin a que fai referencia o apartado anterior suxeitarase establecido con carcter xeral, intervindo en primeiro lugar o autor da proposta para explicar o significado da mesma. Contestar un membro da Comisin de Goberno designado por esta e, despois de senllas quendas de rplica, podern intervir os demais grupos polticos da corporacin para formular preguntas Comisin de Goberno, que sern contestadas por un membro da mesma.

3.-Como consecuencia do debate poder presentarse unha mocin co obxecto de que o pleno manifeste a sa posicin sobre a xestin da Comisin de Goberno. Se o pleno admite debater a mocin, esta incluirase na orde do da na seguinte sesin plenaria, ordinaria ou extraordinaria.

Artigo 71

A mocin de censura alcalde axustarase disposto no artigo 197 da Lei 5/1985, do 19 de xuo, de rxime electoral xeral.

   
  Das Actas  
 

Artigo 72

1.-De cada sesin o secretario levantar acta na que ter que constar:

a) Lugar da reunin con expresin do nome do concello e local en que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora en que comeza.

d) Nome e apelidos do alcalde, dos membros da corporacin presentes, dos ausentes que se desculpasen e dos que falten sen escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se se celebra en primeira ou en segunda convocatoria.

f) Asistencia do secretario, ou de quen legalmente o substita, e presencia do funcionario responsable da intervencin, cando concorra.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da corporacin que interviesen nas deliberacins e incidencias destas.

h) Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o sentido en que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, dos negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados.

i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

k) Hora en que o presidente levante a sesin.

2.-De non celebrarse sesin por falta de asistentes, ou outro motivo, o secretario suplir a acta cunha dilixencia autorizada coa sa sinatura, na que consigne a causa e nomes dos concorrentes e dos que desculpasen a sa asistencia.

Artigo 73

1.-Ser aplicable redaccin das actas o disposto no artigo 51 en canto utilizacin das linguas.

2.-Se o secretario non coecese a lingua cooficial da Comunidade Autnoma de Galicia, a redaccin do texto da acta na lingua cooficial ser realizada por unha persoa idnea designada pola alcalda, quen asinar a traduccin.

3.-A acta ser aprobada na sa versin bilinge e da mesma certificar o secretario coa salvedade, polo que se refire versin traducida, de que as resulta da sa traduccin.

4.-A acta, unha vez aprobada polo pleno, transcribirase no Libro de Actas autorizndoa coas sinaturas do presidente e do secretario.

Do funcionamento da Comisin de Goberno

Artigo 74

1.-A Comisin de Goberno celebrar sesin constitutiva convocada polo alcalde, dentro dos dez das seguintes a aquel en que fosen designados os membros que a integran.

2.-Salvo que na sesin organizatoria da Corporacin se acorde outra cousa, a Comisin de Goberno celebrar sesin ordinaria os primeiros e terceiros venres de cada mes, s doce trinta horas.

3.-As sesins extraordinarias e as urxentes tern lugar cando, con tal carcter sexan convocadas polo alcalde.

4.-Para o exercicio das sas funcins de asistencia, reuniranse cando o presidente da Corporacin o determine.

5.-As sesins da Comisin de Goberno celebraranse na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, salvo nos supostos de forza maior.

Artigo 75

1.-As sesins da Comisin de Goberno axustaranse establecido para o pleno nos artigos anteriores coas modificacins seguintes:

a) Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de vintecatro horas, excepto no caso das sesins extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coecer os asuntos includos na orde do da, deber ser declarada a urxencia por acordo favorable da maiora dos membros.

b) As sesins da Comisin de Goberno non sern pblicas, sen prexuzo da publicidade e comunicacin s Administracins Estatal e Autonmica dos acordos adoptados. Ademais no prazo de dez das deber enviarse a tdolos membros da corporacin copia da acta.

c) Para a vlida constitucin da Comisin de Goberno requrese a asistencia da maiora absoluta dos seus compoentes. Se non existise qurum, constituirase en segunda convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros, en todo caso, un nmero non inferior a tres.

d) O alcalde dirixe e ordena, seu prudente arbitrio, os debates no seo da Comisin.

e) Nos casos en que a Comisin de Goberno exerza competencias delegadas polo pleno, ser preceptivo o informe previo da Comisin informativa correspondente.

f) As actas das sesins da Comisin de Goberno, transcribiranse en libro distinto do das sesins do pleno.

2.-A Comisin de Goberno nas sas reunins deliberantes non poder adoptar ningn acordo, formalizndose o resultado das deliberacins, no seu caso, en forma de dictames nos termos do artigo 61.1 deste regulamento.

3.-Tanto nas sesins como nas reunins da Comisin de Goberno, o alcalde poder requirir a presencia de membros da corporacin non pertencentes Comisin de Goberno, ou de persoal servicio da entidade, co obxecto de informar no relativo mbito das sas actividades.

4.-Cando a Comisin de Goberno exerza competencias delegadas polo pleno ou que lle foran asignadas polas leis, adoptar os seus acordos mediante votacin formal, segundo as normas establecidas no presente regulamento.

   
  Rxime xeral de delegacins entre rganos necesarios  
 

Artigo 76

1.-A delegacin de atribucins requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do delegado. A delegacin entenderase aceptada tacitamente se no prazo de tres das hbiles contados desde a notificacin do acordo o membro ou rgano destinatario da delegacin non fai manifestacin expresa ante o rgano delegante, de que non acepta a delegacin.

2.-As delegacins do pleno no presidente ou na Comisin de Goberno e as do residente nesta ltima, como rgano colexiado, non quedarn revogadas polo simple feito de producirse un cambio na titularidade da presidencia ou na composicin concreta da Comisin de Goberno.

3.-A revogacin ou modificacin das delegacins ter que adaptarse coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

Artigo 77

Se non se dispn outra cousa, o rgano delegante conservar as seguintes facultades en relacin coa competencia delegada:

a) A de recibir informacin detallada da xestin da competencia delegada e dos actos ou disposicins emanados en virtude da delegacin.

b) A de ser informado previamente adopcin de decisins de transcendencia.

c) Os actos dictados polo rgano delegado no exercicio das atribucins delegadas entndense dictados polo rgano delegante, correspondendo, en consecuencia, a este a resolucin dos recursos de reposicin que poidan interpoerse, salvo que no decreto ou acordo de delegacin expresamente se confira a resolucin dos recursos de reposicin contra os actos dictados polo rgano delegado.

Artigo 78

O rgano delegante poder revogar en calquera momento a competencia delegada conforme lexislacin vixente sobre procedemento administrativo comn.

No caso de revogar a delegacin, o rgano que tea a competencia orixinaria, poder revisar as resolucins tomadas polo rgano ou autoridade delegada nos mesmos casos e condicins establecidas para a revisin de oficio dos actos administrativos.

Artigo 79

Ningn rgano poder delegar nun terceiro as atribucins ou potestades recibidas por delegacin doutro rgano.

Artigo 80

A delegacin de atribucins entenderase indefinida, salvo que a resolucin ou acordo da delegacin dispoa outra cousa, ou a temporalidade desta se derive da propia natureza da delegacin.

   
  Disposicin final  
 

Este regulamento entrar en vigor da seguinte do prazo establecido no artigo 70.2. , en relacin 65.2. da Lei 7/85, do 2 de abril.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios