Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR MUNICIPAL

Publicación provisional : 01-12-2015 BOP N 230 -- Publicación definitiva : 18-01-2016 BOP N 10
Redacción Aplicable desde 01-02-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Obxecto.
 - Artigo 2..Financiamento do servizo.
 - Artigo 3..Obrigados ao pagamento.
 - Artigo 4..Determinacin da capacidade econmica de persoas dependentes valoradas, usuarias do servizo de axuda no fogar, con dereito de atencin recoecida.
 - Artigo 5.Determinacin da capacidade econmica de persoas usuarias do servizo de axuda no fogar bsico.
 - Artigo 6..Conta da cota tributaria.
 - Artigo 7..Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes valoradas, usuarias do servizo de axuda no fogar, con dereito de atencin recoecida.
 - Artigo 8..Participacin no financiamento do servizo das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar bsico.
 - Artigo 9..Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento destes servizos.
 - Artigo 10..Nacemento da obriga de pago.
 - Artigo 11..Condicins de pagamento.
 - Artigo 12..Infraccins e sancins.
 - Disposicins derrogatorias
 - Disposicins derradeira
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1..Obxecto.  
 

En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, o decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento e o decreto 149/2013, de 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

O Concello de Corcubin establece a taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar atendendo ao establecido nos artigos 20.4 e 57 do citado Real decreto lexislativo polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 2..Financiamento do servizo.  
 

O financiamento do servizo de axuda no fogar realzase con cargo s achegas do Concello, subvencins doutras administracins pblicas e a taxa que corresponde satisfacer polas persoas usuarias.

   
  Artigo 3..Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados/as ao pago todas aquelas persoas que:

a) Estean recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencins s persoas en situacin de dependencia, e tean resolucin do Plan Individualizado de Atencin (PIA) no que se recoeza o citado servizo (calquera que sexa a modalidade do mesmo) sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no regulamento especfico de funcionamento.

b) As persoas que accedan ao servizo de axuda no fogar por libre concorrencia e que sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no regulamento especfico de funcionamento.

c) Se o/a beneficiario/a carecera de capacidade de obrar, dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  Artigo 4..Determinacin da capacidade econmica de persoas dependentes valoradas, usuarias do servizo de axuda no fogar, con dereito de atencin recoecida.  
 

1. A capacidade econmica das persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido de atencin calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no capitulo 2 do ttulo 3 do decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de Servizo Social para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de Servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se resolva en cada caso de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  Artigo 5.Determinacin da capacidade econmica de persoas usuarias do servizo de axuda no fogar bsico.  
 

1. No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o Concello regular o cmputo da capacidade econmica de acordo cos seguintes criterios:

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

b) Computarase as mesmo o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder.

Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

   
  Artigo 6..Conta da cota tributaria.  
 

Para os efectos de aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM).

1. O clculo da cota tributaria, no caso de que a persoa usuaria acceda o servizo a travs dos sistema de dependencia a cantidade a aboar polo usuario ser a resultante de aplicar capacidade econmica do usuario a porcentaxe establecida para cada grao de dependencia e en funcin da intensidade asignada, segundo o cadro establecido no artigo 61 do decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 149/2013, do 5 de setembro. Neste caso non se ter en conta o custo do servizo para calcular o copago; soamente se ter en conta para comprobar que non se excede o lmite do 90% establecido no citado artigo.

2. O clculo da cota tributaria, no caso de que a persoa usuaria acceda o servizo a travs do sistema de libre concorrencia, unha vez calculada a capacidade econmica, segundo o establecido no artigo 60, esta dar lugar a un determinado porcentaxe, que determinar cada concello (artigo 8 da presente Ordenanza), tendo en conta o marco do artigo 62. A cantidade a aboar polo usuario ser a resultante de aplicar a porcentaxe anterior o prezo/hora do custo do servizo.

Establecese o prezo da hora por prestacin do servizo en 10 .

O prezo/hora poder ser revisable anualmente segundo IPC.

   
  Artigo 7..Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes valoradas, usuarias do servizo de axuda no fogar, con dereito de atencin recoecida.  
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na que se indica o copago en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referenciada ao IPREM)

GRADO I

GRADO II

GRADO III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, o cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica a ingresar pola persoa usuaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5.No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM)

Ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

   
  Artigo 8..Participacin no financiamento do servizo das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar bsico.  
 

1. Para o servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, a corporacin local establecer unha regulacin progresiva de participacin econmica no custo do servizo que ter en conta a estrutura de rendas no Concello e o clculo da capacidade econmica per capit de acordo co establecido no artigo 5 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

PARTICIPACIN NO CUSTE DO SERVIZO DE SAD BSICO

Menor do 0,80 do IPREM

0

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1 IPREM

10%

Maior de 1 e menor ou igual a 1,50 IPREM

15%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

25%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

40%

Maior de 2,5 e menor ou igual a 3,5 IPREM

60%

Maior de 3,5 e menor ou igual a ,5 IPREM

75%

Maior de 5 do IPREM

90%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

4. En ningn caso se aplicar o copagamento nos seguintes casos:

Programa de valoracin, orientacin e informacin.

Servizo de educacin e apoio familiar.

Programa bsico de insercin social.

   
  Artigo 9..Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento destes servizos.  
 

De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso os ingresos que recaden as corporacins locais de Galicia en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios estarn afectados ao financiamento dos servizos que reciban.

   
  Artigo 10..Nacemento da obriga de pago.  
 

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do servizo o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de facendas locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. As taxas contempladas contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

2. Por parte do Concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, e segundo o establecido no regulamento do servizo de axuda no fogar do Concello de Corcubin, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

   
  Artigo 11..Condicins de pagamento.  
 

1.Nos casos contemplados como baixa temporal no regulamento do servizo de axuda no fogar os beneficiarios non aboarn a cota correspondente a achegan durante este tempo.

2.Nos casos de ausencias non xustificadas e/ou non comunicadas, os beneficiarios aboarn a cota correspondente de achega.

3.Se a algunha persoa beneficiaria non se lle prestase o servizo por causas non imputables mesma, lase por problemas derivados da organizacin interna do propio servizo, ter dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen atencin hora de aboar a cota mensual.

4.As dbedas pola taxa podern esixirse polo procedemento administrativo de apremo.

5.-As cantidades deixadas de aboar polo persoa usuaria sern recadadas pola va de constrinximento. Ademais a falta reiterada de pagamento constite unha causa de extincin do servizo, de acordo co establecido no artigo 8.1.f da orde do 22 de xaneiro do 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar e no 8.1.e do regulamento municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Corcubin.

6.Os suxeitos pasivos estarn obrigados a comunicar calquera alteracin que se produza nos seus ingresos ao longo do perodo impositivo, as como a renovar anualmente, os datos para a estimacin das sas rendas.

   
  Artigo 12..Infraccins e sancins.  
 

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  Disposicins derrogatorias  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora da taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar publicada no BOP n.. 172, do 8 de setembro de 2010, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

   
  Disposicins derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no BOP. Ser de aplicacin a partir do da primeiro do mes seguinte sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no BOP, e ser de aplicacin a partir do da primeiro do mes seguinte sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios