Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - REGULAMENTO ORGNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Publicación provisional : 07-12-2015 BOP N 234 -- Publicación definitiva : 28-01-2016 BOP N 18
Redacción Aplicable desde 28-01-2016

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO I. ESTATUTO DOS/AS MEMBROS DA CORPORACIN LOCAL
 - CAPTULO PRIMEIRO. ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DE MEMBRO DAS CORPORACINS LOCAIS
 - CAPTULO SEGUNDO. DEREITOS E DEBERES
 - CAPTULO TERCEIRO. OS GRUPOS POLTICOS
 - CAPTULO CUARTO. REXISTRO DE INTERESES
 - TTULO II. A ORGANIZACIN MUNICIPAL
 - CAPTULO PRIMEIRO. RGANOS UNIPERSOAIS DO MUNICIPIO
 - CAPTULO SEGUNDO. RGANOS COLEXIADOS DO MUNICIPIO
 - CAPTULO TERCEIRO. OUTROS RGANOS MUNICIPAIS COMPLEMENTARIOS
 - TTULO III. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS NECESARIOS DO CONCELLO
 - CAPTULO PRIMEIRO. FUNCIONAMENTO DO PLENO
 - CAPTULO SEGUNDO. FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - TTULO IV. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS DO CONCELLO
 - CAPTULO PRIMEIRO. As COMISINS INFORMATIVAS
 - CAPTULO SEGUNDO. REGRAS ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS RGANOS COMPLEMENTARIOS COLEXIADOS
 - TTULO V. ESTATUTO DA VECIANZA
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS

TTULO I. ESTATUTO DOS/AS MEMBROS DA CORPORACIN LOCAL

CAPTULO PRIMEIRO. Adquisicin, Suspensin e Perda da Condicin de membro da Corporacin Local

CAPTULO SEGUNDO. Dereitos e Deberes

CAPTULO TERCEIRO. Os Grupos Polticos

CAPTULO CUARTO. Rexistro de Intereses

TTULO II. A ORGANIZACIN MUNICIPAL

CAPTULO PRIMEIRO. rganos Unipersoais do Municipio

CAPTULO SEGUNDO. rganos Complementarios do Municipio

CAPTULO TERCEIRO. Outros rganos Municipais Complementarios

TTULO III. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS NECESARIOS DO CONCELLO

CAPTULO PRIMEIRO. Funcionamento do Pleno

SECCIN PRIMEIRA. Das Sesins do Pleno

SECCIN SEGUNDA. Dos Debates

SECCIN TERCEIRA. Das Votacins

SECCIN CUARTA. Do Control e Fiscalizacin polo Pleno da Actuacin dos demais rganos de Goberno

SECCIN QUINTA. Fe Pblica

CAPTULO SEGUNDO. A Xunta de Goberno Local

TTULO IV. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS DO CONCELLO

CAPTULO PRIMEIRO. As Comisins Informativas

CAPTULO SEGUNDO. Regras Especiais de Funcionamento dos demais rganos Complementarios Colexiados

TTULO V. ESTATUTO DA VECIANZA

DISPOSICIN DERROGATORIA

DISPOSICIN FINAL

   
  TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS  
 

En virtude e recoecemento da potestade regulamentaria e a capacidade de autoorganizacin das Corporacins Locais recoecida polos Artigos 4 e 20.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, o Artigo 24.b) do Real Decreto 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicins legais vixentes en materia de Rxime Local, e o Artigo 4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, as como a Lei de administracin local de Galicia, Lei 5/1997 do 22 de xullo o Concello de Pontedeume adopta o presente acordo constitutivo do Regulamento Orgnico Municipal.

Artigo 1. Obxecto.

O presente Regulamento ten por obxecto regular a organizacin e o rxime de funcionamento dos rganos de Goberno e Administracin deste Municipio.

Artigo 2. mbito de aplicacin.

Os preceptos deste Regulamento aplicaranse preferentemente sempre que non entren en contradicin con disposicins de rango legal que sexan de obrigado cumprimento, tendo en conta que a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, ten carcter bsico, e, igualmente, os Artigos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primeiro, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 e 71 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicins Legais vixentes en materia de Rxime Local, e demais normativa de rango legal ou regulamentario de mbito xerrquico superior.

Os Bandos de Alcalda e as Ordenanzas Municipais non podern conter disposicins organizativas ou de funcionamento que contradigan as do presente Regulamento, ou de calquera outra norma de rango superior.

Artigo 3. Principios xerais.

O Concello de Pontedeume, con personalidade xurdica plena, exerce as sas competencias en rxime de autonoma e, en uso da potestade de autoorganizacin municipal, desenvolve as sas funcins organizativas, executivas e administrativas, de acordo cos principios de eficacia, descentralizacin, desconcentracin, coordinacin e servizo ao cidadn, con sometemento pleno lei e ao dereito.

Nas sas relacins cos cidadns e cidads, a administracin municipal actuar de acordo cos principios de transparencia e participacin, impulsando a utilizacin das tecnoloxas da informacin e a comunicacin e garantindo a plena efectividade dos dereitos da cidadana, as como a mellora continua dos servizos que presta.

Artigo 4. Organizacin do Concello.

O Concello ten a potestade de goberno e administracin municipal, sendo rganos necesarios do Concello:

- O/A Alcalde

- Os/as Tenentes de Alcalde.

- O Pleno.

- A Xunta de Goberno Local.

- A Comisin Especial de Contas.

Son rganos complementarios do Concello:

- Os/as Concelleiros/as Delegados.

- As Comisins Informativas.

   
  TTULO I. ESTATUTO DOS/AS MEMBROS DA CORPORACIN LOCAL  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO. ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DE MEMBRO DAS CORPORACINS LOCAIS  
 

Artigo 5. Adquisicin da condicin de membro da Corporacin Local.

A adquisicin da condicin de membro da Corporacin, a determinacin do nmero de membros que compoern aquela, o procedemento de eleccin, a duracin do mandato e os supostos de inexibilidade e incompatibilidade son os regulados na Lexislacin estatal, en concreto na Lei Orgnica 5/1985, do 19 de xuo, do Rxime Electoral Xeneral, na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e no Real Decreto 2568/1986, 28 novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

As candidaturas que se presenten para as eleccins municipais debern ter nos termos do Artigo 44 bis da Lei Orgnica 5/1985, do 19 de xuo, do Rxime Electoral Xeneral, unha composicin equilibrada de mulleres e homes, de forma que no conxunto da lista os candidatos de cada un dos sexos supoan como mnimo o corenta por cento. Cando o nmero de postos a cubrir sexa inferior a cinco, a proporcin de mulleres e homes ser o mis prxima posible ao equilibrio numrico. Quedar a presente disposicin a expensas do que a lexislacin de aplicacin para cada unha das eleccins municipais estableza ao efecto, tendo en conta o establecido no artigo 2 do presente regulamento.

Os Concelleiros e Concelleiras electos/as debern presentar a credencial ante a Secretara Xeral da Corporacin e realizar a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos. Formularn, as mesmo, declaracin dos seus bens patrimoniais, que se realizar antes da toma de posesin do cargo.

Artigo 6. Perda da condicin de membro da Corporacin Local.

O/A Concelleiro/a perder a sa condicin como tal polas seguintes causas:

- Por decisin xudicial firme, que anule a eleccin ou proclamacin.

- Por falecemento ou incapacitacin, declarada por decisin xudicial firme.

- Por extincin do mandato ao expirar o prazo deste, sen prexuzo de que contine nas sas funcins soamente para a administracin ordinaria ata a toma de posesin dos seus sucesores.

- Por renuncia, que deber facerse efectiva ante o Pleno da Corporacin.

- Por incompatibilidade, nos supostos e condicins establecidos na Lexislacin electoral.

- Por perda da nacionalidade espaola

As como polas demais causas previstas legalmente.

   
  CAPTULO SEGUNDO. DEREITOS E DEBERES  
 

Artigo 7. Honras, Prerrogativas e Distincins.

Os/as membros da Corporacin Local gozan, unha vez que tomaron posesin do cargo, das honras, prerrogativas e distincins propios deste, que se establezan nas Leis estatais e nas que as desenvolvan, e estn obrigados/as ao cumprimento estrito dos seus deberes e obrigas inherentes naquel.

Os Concelleiros e Concelleiras electos/as de elixiren a notificacin por medios electrnicos como preferente, facilitarn a direccin de correo electrnico s que se enviarn todas as notificacins que lles afecten, dando por cumprido trmite a documentacin remitida por este medio, do que se deixar constancia suficiente. O Alcalde Presidente promover o uso de medios electrnicos por todos os concelleiros e concelleiras da corporacin para a remisin de documentacin, convocatorias a sesins, remisin de actas, entre outros. Coa entrada en vigor do presente Regulamento orgnico remitirase solicitude a cada un dos concelleiros/as electos para permitir a remisin de calquera dos documentos indicados por correo electrnico.

O Alcalde ou Alcaldesa do Concello de Pontedeume recibir o tratamento de Seora.

Artigo 8. Asistencia e Votacin

Os/as membros das Corporacins Locais teen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto, s sesins do Pleno e s daqueloutros rganos colexiados de que formen parte, salvo xusta causa que llo impida, que debern comunicar coa antelacin necesaria ao/ Presidente/a da Corporacin.

As ausencias dos/as membros da Corporacin do termo municipal que sexan superiores a oito das debern comunicarse ao Alcalde, facndoo por escrito, ben persoalmente ou por medio do Portavoz do Grupo Poltico, concretando a duracin previsible da ausencia.

Artigo 9. Retribucins

Teen dereito a recibir retribucins polo exercicio dos seus cargos cando os desempeen con dedicacin parcial ou exclusiva.

Se a dedicacin exclusiva, sern dados de alta na Seguridade Social, asumindo a Corporacin o pago das cotas empresariais que correspondan. O recoecemento da dedicacin exclusiva dun/ha membro da Corporacin esixir a dedicacin preferente do mesmo s tarefas propias do seu cargo. En todo caso, o resto de dedicacins sern marxinais e en caso de ser remuneradas debern obter por parte do Pleno dunha declaracin formal de recoecemento.

Artigo 10. Dereito de Informacin

Todos os/as membros das Corporacins Locais teen dereito a obter do/a Alcalde/Alcaldesa ou da Xunta de Goberno Local cantos antecedentes, datos ou informacins obren en poder dos servizos da Corporacin e resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin. En ningn caso haber dereito a solicitar a elaboracin de documentos, listaxes, certificados ou informacins que non estean unidos previamente aos expedientes solicitados. A necesidade concreta para o desenvolvemento da funcin ser motivada na solicitude, xustificando pormenorizadamente a necesidade do acceso documentacin solicitada. A falta de motivacin bastante da solicitude implicar a denegacin daquela.

A peticin de informacin ser concreta e especfica, non xenrica nin indeterminada, e compatible co normal funcionamento dos servizos administrativos municipais. A solicitude ser dirixida a Acalda e este rgano ser o responsable de suministrar a mesma cando esta cumpra os requisitos establecidos legalmente no presente Regulamento. En todo caso sern denegadas as peticins de consulta que supoan un abuso de dereito por evidenciar unha finalidade claramente obstrucionista, e as que sexan manifestamente incongruentes cos motivos alegados.

A peticin de acceso informacin entenderase concedida por silencio administrativo no caso de que non se dite resolucin ou Acordo denegatorio no prazo de 5 das a contar desde o da seguinte presentacin da solicitude. En ningn caso se entendern adquiridos por silencio mis dereitos que os que se poden adquirir por resolucin expresa.

Sen necesidade de que o/a membro da Corporacin estea autorizado/a, os servizos administrativos municipais estarn obrigados a facilitar a informacin solicitada, nos seguintes casos:

- Cando se trate do acceso dos/as membros da Corporacin que obstenten delegacins ou responsabilidades de xestin informacin propia daquelas.

- Cando se trate do acceso de calquera membro da Corporacin informacin e documentacin correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos rganos colexiados de que formen parte, as como s resolucins ou Acordos adoptados por calquera rgano municipal. Neste suposto os concelleiros/as tern dereito a acceder aos asuntos includos na orde do da de rganos colexiados de que formen parte, pero non haber dereito a obter copia daqueles, fra das propostas de acordos dos asuntos includos na orde do da do Pleno corporativo e Xunta de Goberno local para os concelleiros e concelleiras que respectivamente formen parte de cada un dos devanditos rganos.

- Cando se trate do acceso dos/as membros da Corporacin informacin ou documentacin da Entidade Local que sexa de libre acceso para os cidadns e cidads. Este suposto concrtase en facilitar o acceso a informacin ou documentacin que se atope en fase de exposicin pblica ou expedientes que pola sa natureza sexan de libre acceso para a cidadana.

A consulta e o exame concreto dos expedientes, libros e documentacin rexerase polas normas seguintes:

- A consulta xeral de calquera expediente ou antecedentes documentais poder realizarse, ben no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope que como regra xeral sern as oficinas xerais do concello, salvo indicacin expresa en contrario especificndose nese caso o lugar de consulta, ben mediante entrega destes ou de copia ao/ membro da Corporacin interesado/a para que poida examinalos no despacho ou salas reservadas aos/s membros da Corporacin que como regra xeral ser o saln de sesins municipal.

-En ningn caso os expedientes, libros ou documentacin podern sar da Casa Consistorial, ou das correspondentes dependencias e oficinas locais.

- A consulta dos Libros de Actas e os Libros de Resolucins do Presidente deber efectuarse no arquivo municipal, na Secretara Xeral ou en lugar habilitado respecto diso que como regra xeral sern as oficinas municipais ou o saln de sesins municipal baixo a custodia do/a titular da Secretara Municipal ou do/a funcionario/a en quen esta delegue, durante o tempo de consulta. Especificarase en cada caso o lugar de consulta cando se trate do acceso aos Libros de Actas e os Libros de Resolucins do Presidente.

- O exame de expedientes sometidos a sesin poder facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria, que como regra xeral sern as oficinas municipais salvo indicacin expresa en contrario.

- Os/as membros da Corporacin teen o deber de gardar reserva en relacin as informacins que lles faciliten para facer posible o desenvolvemento da sa funcin.

Artigo 11. Incompatibilidades.

O Alcalde ou Alcaldesa e os Concelleiros e Concelleiras debern observar en todo momento as normas sobre incompatibilidades e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa daquelas.

Para iso, os/as concelleiros/as electos/as debern presentar a credencial ante a Secretara Xeral e realizar a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos.

Formularn, as mesmo, declaracin dos seus bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas e das liquidacins dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades. Tales declaracins levarn a cabo antes da toma de posesin do cargo e podern instrumentarse en calquera clase de documento que de fe da data e da identidade do declarante.

   
  CAPTULO TERCEIRO. OS GRUPOS POLTICOS  
 

Artigo 12. Grupos Polticos

Os/as membros da Corporacin constituiranse en Grupos Polticos. Ningn Concelleiro ou Concelleira poder pertencer a mis dun Grupo Municipal.

Os/as Concelleiros/as que non se integren nun Grupo Municipal, e os que causen baixa no que inicialmente se integraron, constituirn o Grupo Mixto, ou como membro non adscrito; en todo caso segundo estableza a lexislacin estatal e autonmica aplicable materia.

Artigo 13. Constitucin dos Grupos Polticos

Os Grupos Polticos constituiranse mediante escrito que, dirixido ao Presidente e subscrito por todas as persoas que o integran, deber indicar a denominacin do grupo e o nome do portavoz que lle represente podendo designarse tamn os/as suplentes.

O escrito de constitucin haber de presentarse na Secretara Xeral da Corporacin dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.

Da constitucin dos Grupos Polticos e dos/as integrantes e Portavoces, o/a Presidente/a dar conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no apartado anterior.

Cando a maiora dos concelleiros/as dun grupo poltico municipal abandonen a formacin poltica que presentou a candidatura pola que concorreron s eleccins ou sexan expulsados/as desta, sern os concelleiros/as que permanezan na citada formacin poltica os/as lextimos integrantes do devandito grupo poltico para todos os efectos. En calquera caso, o/a titular da Secretara da Corporacin poder dirixirse ao representante legal da formacin poltica que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditacin das circunstancias sinaladas.

Artigo 14. Desenvolvemento das actividades.

Os Grupos Polticos podern facer uso de locais da Corporacin, cando estes estean dispoibles e sexan asignados polo/a Alcalde/Alcaldesa Presidente/a, para celebrar reunins ou sesins de traballo con asociacins para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboacin. Disporn ademais, cando as dispoibilidades de locais o permitan e sexa as autorizado caso por caso polo Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a, na sede da Entidade Local dun despacho ou local para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadns e cidads, e o/a Presidente/a ou o/a membro da Corporacin responsable da rea de Rxime Interior poern sa disposicin, cando as dispoibilidades o permitan, unha infraestrutura mnima de medios materiais e persoais. Ser o Alcalde o competente para autorizar aquelas.

   
  CAPTULO CUARTO. REXISTRO DE INTERESES  
 

Artigo 15. Obxecto e fundamento.

Constitese un Rexistro de Intereses dos/as membros da Corporacin, debendo estes formular declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos. Formularn, as mesmo, declaracin dos seus bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas e das liquidacins dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades. Tales declaracins inscribiranse nos Rexistros de Intereses.

Os/as membros da Corporacin Local debern realizar as declaracins antes enumeradas nas seguintes circunstancias:

- Antes de tomar posesin do seu cargo.

- Cando se produzan variacins ao longo do mandato. Neste caso, o termo para comunicar as variacins ser dun mes para contar desde o da en que se produciron.

- Con ocasin do cesamento.

- Ao final do mandato.

Quedar este punto expensas do que estableza a lexislacin estatal e autonmica aplicable ao mesmo as como as disposicins de rango regulamentario superior ao presente ROM.

Artigo 16. Competencia.

A custodia e direccin do Rexistro de Intereses competencia do/a titular da Secretara do Concello.

Artigo 17. Presentacin de declaracins.

A declaracin de intereses deber presentarse no Rexistro de Intereses, en documento formalizado aprobado por este Concello e deber ser asinado polo interesado e o/a Secretario/a, para dar fe.

Artigo 18. Dereito de acceso.

O Rexistro de causas de posible incompatibilidade e de actividades ter carcter pblico, tendendo todos os/as membros da Corporacin o dereito para obter do Alcalde ou Alcaldesa cantos datos ou informacins obren en poder dos servizos da Corporacin e resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin, mediante solicitude escrita dirixida ao Alcalde ou Alcaldesa nos termos do Artigo 14 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

A solicitude do dereito recollido no pargrafo anterior haber de ser resolta motivadamente nos cinco das naturais seguintes a aquel en que se presentou.

En canto ao Rexistro de bens patrimoniais, que non ten carcter pblico, ser preciso para exercer o dereito de acceso acreditar a condicin de interesado lextimo directo, de conformidade cos criterios xerais establecidos no Artigo 31 da Lei 30/1992, do 16 de novembro, de Rxime Xurdico e do Procedemento Administrativo Comn.

   
  TTULO II. A ORGANIZACIN MUNICIPAL  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO. RGANOS UNIPERSOAIS DO MUNICIPIO  
 

Artigo 19. Alcalde ou Alcaldesa.

A eleccin do Alcalde ou Alcaldesa, o nomeamento, a toma de posesin e a destitucin rxense segundo a Lexislacin electoral, aplicando o sistema de votacin previsto legalmente, que sexa acordado, e tendo en conta as regras previstas na Lexislacin de Rxime Local.

No caso de votacin segreda por papeleta en urna, o sistema ser o seguinte:

- Entregarase aos Concelleiros e Concelleiras da Corporacin unha papeleta para que nela escriban o nome dun dos candidatos/as Alcalda do Concello (os que encabezarn a sa lista). Esta papeleta introducirase nun sobre que se pechar a continuacin e darase persoa que ocupe a Presidencia da Mesa; estao introduciraa nunha urna.

A Mesa proceder ao escrutinio das votacins, contando o nmero de votos que tivo cada un dos candidatos ou candidatas Alcalda. Se no interior do sobre houbese mis dunha papeleta, o dito voto ser nulo.

- Procederase proclamacin do Alcalde ou Alcaldesa.

Unha vez que se procedeu eleccin, o Alcalde ou Alcaldesa deber tomar posesin do cargo, para iso utilizar a forma legalmente establecida e xurar ou prometer o cargo ante o Pleno do Concello.

Se non se atopa presente na sesin de constitucin, ser requirido/a para tomar posesin no prazo de corenta e oito horas, igualmente ante o Pleno da Corporacin, coa advertencia de que, caso de non facelo sen causa xustificada, estarase ao disposto na Lexislacin electoral para os caso de vacante na Alcalda.

Artigo 20. Mocin de Censura

O Alcalde ou Alcaldesa pode ser destitudo/a mediante mocin de censura, cuxa presentacin, tramitacin e votacin ser rexer polas regras establecidas na lexislacin electoral e en concreto as seguintes:

a) A mocin de censura deber ser proposta, polo menos, pola maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e haber de inclur un candidato/a Alcalda, podendo selo calquera Concelleiro ou Concelleira cuxa aceptacin expresa conste no escrito de proposicin da mocin.

b) No caso de que algn dos propoentes da mocin de censura forme ou formase parte do grupo poltico municipal ao que pertence o Alcalde ou Alcaldesa cuxa censura se propn, a maiora esixida no pargrafo anterior verase incrementada no mesmo nmero de concelleiros/as que se atopen en tales circunstancias.

c) Este mesmo suposto ser de aplicacin cando algn dos concelleiros/as propoentes da mocin deixase de pertencer, por calquera causa, ao grupo poltico municipal ao que se adscribiu ao comezo do seu mandato.

d) O escrito no que se propoa a mocin censura deber inclur as firmas debidamente autenticadas por Notario ou polo fundionario/a titular da Secretara Xeral da Corporacin e deber presentarse ante este por calquera dos/as seus asinantes. O/a titular da Secretara Xeral comprobar que a mocin de censura rene os requisitos esixidos e estender no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa.

e) O documento as dilixenciado presentarase no Rexistro Xeral da Corporacin por calquera dos/as asinantes da mocin, quedando o Pleno automaticamente convocado para as doce horas do dcimo da hbil seguinte ao do seu rexistro. O/a Secretario/a da Corporacin deber remitir notificacin indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo mximo dun da, a contar desde a presentacin do documento no Rexistro, para os efectos da sa asistencia sesin, especificando a data e hora daquela.

f) O Pleno ser presidido por unha Mesa de idade, integrada polos concelleiros/as de maior e menor idade dos/as presentes, excludos o Alcalde ou Alcaldesa e o candidato/a Alcalda, actuando como Secretario/a o quen o sexa da Corporacin, quen acreditar tal circunstancia.

g) A Mesa limitarase a dar lectura mocin de censura, constatando para poder seguir coa sa tramitacin, que nese mesmo momento se manteen os requisitos esixidos nos tres pargrafos do apartado a, dando a palabra, no seu caso, durante un breve tempo, se estiveren presentes, ao/ candidato/a Alcalda, ao Alcalde ou Alcaldesa e aos/s Portavoces dos grupos municipais, e a someter a votacin a mocin de censura.

Ningn concelleiro ou concelleira pode asinar durante o seu mandato mis dunha mocin de censura. Aos ditos efectos non se tomarn en consideracin aquelas mocins que non fosen tramitadas por non reunir os requisitos previstos na letra b) do apartado 1 deste Artigo.

A dimisin sobrevida do Alcalde ou Alcaldesa non suspender a tramitacin e votacin da mocin de censura.

Artigo 21 Renuncia do Alcalde ou Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa poder renunciar ao cargo sen perder por iso a sa condicin de Concelleiro/a. A renuncia a Alcalda non levar a perda da condicin de Concelleiro/a; con todo, a renuncia ao cargo de Concelleiro/a leva consigo a renuncia Alcalda.

Vacante a Alcalda por renuncia do/a seu titular, falecemento ou sentenza firme, a sesin extraordinaria para a eleccin dun novo Alcalde ou Alcaldesa celebrarase, cos requisitos establecidos na Lexislacin electoral, dentro dos dez das seguintes aceptacin da renuncia polo Pleno, ao momento da adopcin do falecemento ou a notificacin da sentenza, segundo os casos.

Artigo 22. Competencias do Alcalde ou Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa preside a Corporacin e ostenta as atribucins previstas na lexislacin estatal e autonmica, as como as establecidas en disposicins regulamentarias en desenvolvemento das anteriores, as como as de delegacin de outros rganos.

Artigo 23. Delegacin de competencias.

O Alcalde poder delegar o exercizo das atribucins que ten conferidas, salvo as de convocar e presidir as sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertacin de operacins de crdito, a xefatura superior de todo o persoal, a separacin do servizo dos funcionarios e o despedimento do persoal laboral, e as restantes enunciadas na lexislacin estatal e autonmica as como disposicins regulamentarias en desenvolvemento das anteriores. Con todo, poder delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucins contempladas legalmente.

Artigo 24. Control e Fiscalizacin

En cumprimento do artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, o Alcalde dar conta ao Pleno da Corporacin, sucintamente, das Resolucins que tomase dende a sesin plenaria anterior, para que os Concelleiros coezan o desenvolvemento da Administracin Municipal para os efectos do control e fiscalizacin dos rganos de Goberno.

Artigo 25. Nomeamento e cesamento dos/as Tenentes de Alcalde.

Os/as Tenentes de Alcalde sern libremente nomeados e cesados polo Alcalde ou Alcaldesa de entre os/as membros da Xunta de Goberno Local.

O nmero de Tenentes de Alcalde non poder ser superior ao nmero de membros que compoen a Xunta de Goberno Local.

A condicin de Tenentes de Alcalde prdese, ademais de por o cesamento ordenado por Decreto de Alcalda, por renuncia expresa manifestada por escrito e pola perda da condicin de Concelleiro/a [ou a de membro da da Xunta de Goberno Local]

Os nomeamentos e os cesamentos faranse mediante Resolucin da Alcalda da que se dar conta ao Pleno na primeira sesin que celebre, notificndose, ademais, persoalmente aos/s designados/as, e publicaranse no Boletn Oficial da Provincia, sen prexuzo da sa efectividade desde o da seguinte da firma da Resolucin pola Alcalda, sen nela non se dispuxese outra cousa.

Artigo 26. Competencias dos/as Tenentes de Alcalde.

Corresponde aos/s Tenentes de Alcalde, en canto tales, substitur na totalidade das sas funcins e pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde ou Alcaldesa, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das sas atribucins, as como desempear as funcins do Alcalde ou Alcaldesa nos supostos de vacante na Alcalda ata que tome posesin o novo Alcalde ou Alcaldesa.

Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do Alcalde ou Alcaldesa non podern ser asumidas polo/a Tenente de Alcalde a quen corresponda sen expresa delegacin. A delegacin debe conter os seguintes requisitos:

- As delegacins sern realizadas mediante Decreto da Alcalda que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen, as como as condicins especficas de exercicio destas.

- A delegacin de atribucins da Alcalda surtir efecto desde o da seguinte ao da data do Decreto, salvo que nela se dispoa outra cousa, sen prexuzo da sa preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nos supostos en que o Alcalde ou Alcaldesa se ausente do termo municipal por mis de vinte e catro horas, sen conferir a delegacin ou cando por causas imprevistas lle resultado imposible outorgala, substituiralle na totalidade das sas funcins o/a Tenente de Alcalde a quen corresponda, dando conta ao resto da Corporacin.

Artigo 27. Perda da condicin de Tenente de Alcalde

A perda da condicin de Tenente de Alcalde prodcese por:

- Decreto de Alcalda decidindo o cesamento.

- Renuncia expresa por escrito.

- Perda da condicin de membro da Corporacin.

Artigo 28. Os/as Concelleiros/as Delegados/as.

Os Concelleiros e Concelleiras Delegados/as son aqueles Concelleiros/as que obstentan algunhas das delegacins de atribucins realizada pola Alcalda, sempre que sexa nunha das materias delegables regradas na Lei Reguladora de Bases de Rxime Local.

Artigo 29. Delegacin

A delegacin de competencias deber realizarse mediante un Decreto da Alcalda, no que se especifique cales son as competencias delegadas e as condicins do exercicio da facultade delegada.

Se a resolucin de delegacin se refire xenericamente a unha materia ou sector de actividade sen especificacin de potestades, entenderase que comprende todas aquelas faculdades, dereitos e deberes referidos materia delegada que corresponden ao rgano que ten asignadas orixinariamente as atribucins coa soa excepcin das que segundo a Lei Reguladora de Bases de Rxime Local son materias non delegables.

A delegacin de atribucins requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do/a Delegado/a. A delegacin entenderase aceptada tcitamente se no termo de tres das hbiles contados desde a notificacin do acordo o/a membro ou rgano destinatario da delegacin non fai manifestacin expresa ante o rgano delegante de que non acepta a delegacin.

Se no Decreto de delegacin non se dispn outra cousa, o Alcalde ou Alcaldesa conservar as seguintes faculdades en relacin coa competencia delegada:

- A de recibir informacin detallada da xestin da competencia delegada e dos actos ou disposicins emanadas en virtude da delegacin.

- A de ser informado previamente adopcin de decisins de transcendencia.

- Os actos ditados polo rgano delegado no exercicio das atribucins delegadas entndense ditados polo rgano delegante, correspondendo, en consecuencia, a este a resolucin dos recursos de reposicin que poidan interpoerse, salvo que no Decreto de delegacin expresamente se confirira a resolucin dos recursos de reposicin contra os actos ditados polo rgano delegado.

Artigo 30. Revogacin da Delegacin

No suposto de revogacin de competencias delegadas, o Alcalde ou Alcaldesa poder revisar as resolucins adoptadas polo/a Concelleiro/a Delegado/a nos mesmos casos, e condicins establecidas para a revisin de oficio dos actos administrativos.

A revogacin ou modificacin das delegacins habern de adoptarse coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamiento.

Artigo 31. Perda da Condicin de Concelleiro/a Delegado/a.

Prdese a condicin de Concelleiro/a Delegado/a:

- Por renuncia expresa, que haber de ser formalizada por escrito ante a Alcalda.

- Por revogacin da delegacin, adoptada pola Alcalda coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

- Por perda da condicin de membro da Corporacin Municipal.

Asi como polas restantes previstas legalmente.

   
  CAPTULO SEGUNDO. RGANOS COLEXIADOS DO MUNICIPIO  
 

Artigo. 32. O Pleno

O Pleno est integrado por todos os Concelleiros e Concelleiras e presidido polo Alcalde ou Alcaldesa.

Artigo. 33. Competencias do Pleno

Corresponden, en todo caso, ao Pleno, as atribucins previstas na lexislacin estatal e autonmica, as como as establecidas en disposicins regulamentarias en desenvolvemento das anteriores.

Artigo 34. Delegacin de competencias.

O Pleno poder delegar o exercicio das atribucins no Alcalde ou Alcaldesa e na Xunta de Goberno Local referidas no Artigo anterior, salvo as que expresamente se califiquen como non delegables por parte da lexislacin en vigor.

A delegacin de competencias realizarase a travs dun Acordo, que se adoptar por maiora simple, e surtir efectos desde o da seguinte ao da sa adopcin, sen prexuzo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia. Estas regras sern de aplicacin s modificacins posteriores do devandito Acordo.

O Acordo de delegacin conter o mbito dos asuntos a que a mesma se refira e as facultades concretas que se delegan, as como as condicins especficas de exercicio das mesmas.

As delegacins do Pleno en materia de xestin financeira podern, as mesmo, conferirse a travs das bases de execucin do Orzamento.

Artigo 35. Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local, o rgano que baixo a presidencia do Alcalde ou Alcaldesa colabora con el na funcin de direccin poltica e exerce funcins executivas e administrativas, est integrada polo Alcalde ou Alcaldesa, que a preside, e Concelleiros e Concelleiras nomeados libremente por el/ela como membros desta. Non son pblicas as sesins da Xunta de Goberno Local.

[O nmero de Concelleiros/as aos/s que o Alcalde ou Alcaldesa, por Decreto pode nomear membros da Xunta de Goberno Local non poder ser superior ao terzo do nmero legal de membros da Corporacin. Para os efectos do cmputo non se tern en conta os decimais que resulten de dividir por tres o nmero total de Concelleiros/as].

Artigo 36. Nomeamento e cesamento dos membros da Xunta.

O Alcalde ou Alcaldesa pode cesar libremente, en todo momento, a calquera membro da Xunta de Goberno Local. Os nomeamentos e cesamentos sern adoptados por medio de Resolucin da Alcalda da que se dar conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre, notificndose, ademais, persoalmente aos designados, e publicaranse no Boletn Oficial da Provincia, sen prexuzo da sa efectividade desde o da seguinte da firma de Resolucin polo Alcalde ou Alcaldesa, se naquela non se dispuxese outra cousa.

Artigo 37. Competencias da Xunta de Goberno Local

atribucin propia e indelegable da Xunta de Goberno Local a asistencia permanente ao Alcalde ou Alcaldesa no exercicio das sas atribucins. Para o correcto exercicio desta funcin, a Xunta de Goberno Local ser informada de todas as decisins do Alcalde ou Alcaldesa. Esta informacin ter carcter previo adopcin da decisin sempre que a importancia do asunto as o requira.

Corresponden, ademais, Xunta as funcins executivas e administrativas que a Lei e o presente Regulamento lle confiran.

A Xunta de Goberno desempear, as mesmo, aquelas funcins que sexan delegadas polo Alcalde ou Alcaldesa ou outro rgano municipal, ou outorgada por atribucin da Lei.

Artigo 38. Comisins Informativas

As Comisins Informativas son rganos de carcter complementario do Concello, integradas exclusivamente por membros da Corporacin.

As Comisins Informativas son rganos sen atribucins resolutorias que teen por funcin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que tean que ser sometidos decisin do Pleno, as como da Xunta de Goberno Local ou do Alcalde cando stes acten con competencias delegadas polo Pleno.

Estas Comisins informarn daqueles asuntos da competencia propia da Xunta de Goberno Local, e do Alcalde, que lles sexan sometidos ao seu coecemento por expresa decisin daqueles.

Artigo 39. Tipos de Comisins Informativas.

As Comisins Informativas poden ser permanentes e especiais.

Son Comisins Informativas permanentes as que se constiten con carcter xeral, distribundo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno. O seu nmero e denominacin inicial, as como calquera variacin das mesmas durante o mandato corporativo, decidirase mediante acordo adoptado polo Pleno a proposta do Alcalde ou Alcaldesa, procurando, no posible, o seu correspondente co nmero e denominacin das grandes reas en que se estruturan os servizos corporativos.

Son Comisins Informativas especiais as que o Pleno acorde constitur para un asunto concreto, en consideracin s sas caractersticas especiais de calquera tipo.

Artigo 40. Disolucin das Comisins Informativas.

As Comisins Informativas dislvense automaticamente unha vez que ditaminen ou informen sobre o asunto que constite o seu obxecto, salvo que o Acordo plenario que as creou dispuxese outra cousa.

Artigo 41. Acordo de creacin das Comisins Informativas

No Acordo de creacin das Comisins Informativas determinarase a composicin concreta destas, tendo en conta as seguintes regras:

- O Alcalde ou Alcaldesa o/a Presidente/a nato de todas elas; con todo, a Presidencia efectiva poder delegala en calquera membro da Corporacin, a proposta da propia Comisin, tras a eleccin efectuada no seu seo.

- Cada Comisin estar integrada de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin.

- A adscricin concreta a cada Comisin dos membros da Corporacin que deban formar parte desta en representacin de cada Grupo realizarase mediante escrito do/a Portavoz deste dirixido ao Alcalde ou Alcaldesa, e do que se dar conta ao Pleno. Poderase designar, de igual forma, un/ha suplente por cada titular.

Artigo 42. Ditames das Comisins Informativas.

Os Ditames das Comisins Informativas teen carcter preceptivo e non vinculante.

En supostos de urxencia, o Pleno ou a Xunta de Goberno Local, poder adoptar Acordos sobre asuntos non ditaminados pola correspondente Comisin Informativa, pero, nestes casos, do Acordo adoptado deberase dar conta Comisin Informativa na primeira sesin que se celebre. A proposta de calquera dos membros da Comisin Informativa, o asunto deber ser includo na orde do da do seguinte Pleno con obxecto de que este delibere sobre a urxencia acordada, en exercicio das sas atribucins de control e fiscalizacin.

Artigo 43. A Comisin Especial de Contas.

A Comisin Especial de Contas de existencia preceptiva, e a sa constitucin, composicin e integracin e funcionamento axstase ao establecido para as demais Comisins Informativas.

A Comisin Especial de Contas da Entidade Local estar constituda por membros dos distintos Grupos Polticos integrantes da Corporacin, de forma que a sa composicin se acomode proporcionalidade existente entre os distintos Grupos Polticos representados na Corporacin.

Corresponde Comisin Especial de Contas o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extraorzamentarias, que deba aprobar o Pleno da Corporacin, de acordo co establecido na Lexislacin reguladora da contabilidade das Entidades Locais.

A Comisin Especial de Contas actuar como Comisin Informativa permanente para os asuntos relativos economa e facenda deste Concello.

   
  CAPTULO TERCEIRO. OUTROS RGANOS MUNICIPAIS COMPLEMENTARIOS  
 

Artigo 44. As Xuntas Municipais e Veciais.

O Pleno do Concello poder acordar a creacin de Xuntas Municipais de Distrito que tern carcter de rganos territoriais de xestin desconcentrada e cuxa finalidade ser a mellor xestin dos asuntos da competencia municipal e facilitar a participacin cidad no respectivo mbito territorial.

A composicin, organizacin, mbito territorial, as como a porcentaxe mnima dos recursos orzamentarios da corporacin que debern xestionarse polas Xuntas, sern establecidas no correspondente Regulamento regulador aprobado polo Pleno.

O Regulamento das Xuntas determinar as mesmo as funcins administrativas que, en relacin s competencias municipais, se deleguen ou poidan ser delegadas naquelas, deixando a salvo a unidade de xestin do Municipio.

O Regulamento das Xuntas Municipais de Distrito considerarase, para todos os efectos, parte integrante deste Regulamento.

Artigo 45. Os Consellos Sectoriais.

O Pleno do Concello poder acordar o establecemento de Consellos Sectoriais. A finalidade destes rganos a de canalizar a participacin da cidadana e das sas asociacins nos asuntos municipais. Desenvolvern exclusivamente funcins de informe e, no seu caso, proposta, en relacin coas iniciativas municipais relativas ao sector de actividade ao que corresponda cada Conselleiro/a.

A creacin dos Consellos Sectoriais de Participacin realizarase por Acordo do Pleno, acordando no mesmo a sa composicin, organizacin e mbito de actuacin.

Cada Consello estar presidido por un membro da Corporacin, nomeado e separado libremente polo Alcalde ou Alcaldesa, que actuar como ligazn entre a Corporacin e o Consello.

As funcins dos Consellos reglanse por Regulamento aprobado polo Pleno, no que, ademais, regularase a composicin, organizacin, mbito territorial e recursos que se lles asignen.

Artigo 46. rganos desconcentrados e descentralizados para a xestin de servizos.

O Pleno poder establecer rganos desconcentrados e de Entes descentralizados con personalidade xurdica propia, cando as o aconsellen a necesidade dunha maior eficacia na xestin, a complexidade daquela, a axilizacin dos procedementos, a expectativa de aumentar ou mellorar o financiamento ou a conveniencia de obter un maior grao de participacin cidad na actividade de prestacin de servizos.

O establecemento dos rganos e Entes a que se refire o apartado anterior rxese, no seu caso, polo disposto na Lexislacin de Rxime Local relativa s formas de xestin de servizos, inspirndose no principio de economa organizativa, de maneira que o seu nmero sexa o menor posible en atencin correcta prestacin daqueles.

   
  TTULO III. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS NECESARIOS DO CONCELLO  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO. FUNCIONAMENTO DO PLENO  
 

SECCIN PRIMEIRA. DAS SESINS DO PLENO

Artigo 47. As sesins do Pleno.

As sesins do Pleno do Concello poden ser de tres tipos:

- Ordinarias.

- Extraordinarias.

- Extraordinarias con carcter urxente.

Son sesins ordinarias aquelas cuxa periodicidade est preestablecida. Fixarase por Acordo do Pleno celebrado en sesin extraordinaria convocada polo Alcalde ou Alcaldesa dentro dos trinta das seguintes sesin constitutiva, a periodicidade das sesins ordinarias, que en ningn caso poder exceder o lmite fixado na Lei Reguladora de Bases de Rxime Local, as se celebrarn polo menos cada dous meses.

Son sesins extraordinarias aquelas que convoque o Alcalde ou Alcaldesa con tal carcter, por iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros da Corporacin. A convocatoria da sesin extraordinaria a instancia de membros da Corporacin deber efectuarse conforme ao establecido na Lei 7/1985 do 2 de abril.

Contra a denegacin expresa ou presunta da solicitude a que se refire o Artigo anterior, poderanse interpoer polos interesados os correspondentes recursos, sen prexuzo de que a Administracin do Estado ou da Comunidade Autnoma respectiva poida facer uso das facultades de requirimento cando considere que no mbito das sas respectivas competencias, que un acto ou Acordo dalgunha Entidade Local infrinxe o Ordenamento Xurdico, poder requirila, invocando expresamente o Artigo 65 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local.

Son sesins extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde ou Alcaldesa cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima de dous das, debndose inclur, neste caso, como primeiro punto da orde do da o pronunciamiento do Pleno sobre a urxencia. Se esta non resulta apreciada polo Pleno, levantarase acto seguido a sesin.

Artigo 48. Convocatoria das sesins do Pleno.

Corresponde ao Alcalde ou Alcaldesa convocar todas as sesins do Pleno. convocatoria das sesins acompaarase a orde do da compresiva dos asuntos para tratar co suficiente detalle, e os borradores de Actas de sesins anteriores que deban ser aprobados na sesin. Os borradores de actas de sesins anteriores sern entregados aos/s voceiros/as de cada grupo poltico, un por grupo, e cada un deles sern os encargados de, cos seus propios medios, suministrar aos restantes concelleiros do grupo o borrador que se someta a votacin. Exceptase o anterior, cando os concelleiros/as indicasen como medio preferente de remisin de documentacin o correo electrnico, nese caso o borrador do acta ser remitido por este medio a todos os concelleiros e concelleiras que indiquen no rexistro xeral do concello a direccin de correo electrnico de remisin, todo iso conforme ao indicado no Artigo 7 do presente Regulamento

A convocatoria, orde do da e borradores de Actas debern ser notificados aos Concelleiros/as, mediante comunicacin por correo electrnico, no caso de que manifestasen tal medio como a canle elixida para tal notificacin e co cumprimento dos requisitos legalmente esixidos.

Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de dous das hbiles, salvo no caso das sesins extraordinarias urxentes.

O Pleno constitese validamente coa asistencia dun terzo do mnimo legal de membros do mimo, que nunca poder ser inferior a tres. Estes qurums debern manterse durante toda a sesin.

Artigo 49. Contido da convocatoria da sesin

A convocatoria para unha sesin, ordinaria ou extraordinaria, dar lugar apertura do correspondente expediente, no que deber constar:

- A relacin de expedientes conclusos que a Secretara prepare e poa a disposicin da Alcalda.

- A fixacin da orde do da polo Alcalde ou Alcaldesa.

- As copias das notificacins cursadas aos/s membros da Corporacin.

- Copia do anuncio no taboleiro de edictos do Concello e, no seu caso, na prensa local.

- Minuta do Acta.

- Copias dos oficios de remisin dos Acordos adoptados s Administracins do Estado e Comunidade Autnoma.

- Publicacin dos Acordos no taboleiro de edictos.

Artigo 50. Notificacin da convocatoria e orde do da.

Xunto convocatoria para a sesin ser preceptiva a notificacin aos/s membros da Corporacin Local da orde do da, e deber quedar acreditado o cumprimento deste requisito na Secretara Xeral. A notificacin por correo electrnico cando este medio fose indicado polo propio concelleiro ou concelleira ter plenos efectos legais e considerarase debidamente convocados sesin de que se trate.

A orde do da das sesins ser fixado polo Alcalde ou Alcaldesa asistido da Secretara. As mesmo, poder solicitar a asistencia e consultar, se o estima oportuno, aos/s voceiros dos Grupos existentes na Corporacin.

Na orde do da s poden inclurse os asuntos que fosen previamente ditaminados, informados ou sometidos a consulta da Comisin Informativa que corresponda.

O Alcalde ou Alcaldesa, por razns de urxencia debidamente motivada, poder inclur na orde do da, a iniciativa propia ou a proposta dalgn/ha dos/as Portavoces, asuntos que non fosen previamente informados pola respectiva Comisin Informativa, pero, neste suposto, non poder adoptarse Acordo algn sobre estes asuntos sen que o Pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.

Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre o punto de rogos e preguntas.

Artigo 51. Nulidade de acordos.

Sern nulos os Acordos adoptados en sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria, as como os que se adopten en sesins ordinarias sobre materias non includas na respectiva orde do da, salvo especial e previa declaracin de urxencia feita polo rgano correspondente, co voto favorable da maiora.

Artigo 52. Acceso documentacin.

A documentacin dos asuntos includos na orde do da que debe servir de bases ao debate e, no seu caso, votacin, deber estar a disposicin dos/as membros da Corporacin desde o mesmo da da convocatoria nas oficinas municipais e a sa consulta farase conforme ao indicado para o efecto neste Regulamento.

Calquera membro da Corporacin poder examinar esta documentacin e mesmo obter copias das propostas de acordo dos asuntos includos na orde do da, non os orixinais, que non podern sar do lugar no que se atopen postos de manifesto.

Artigo 53. Lugar e duracin das sesins.

O Pleno celebrar as sas sesins na Casa Consistorial, salvo nos supostos de forza maior nos que, a travs da convocatoria ou por Decreto de Alcalda ditada previamente e notificada a todos os membros da Corporacin, poder habilitarse outro edificio ou local para ese efecto. En calquera caso, esta circunstancia farase constar no Acta.

Toda sesin, sexa ordinaria ou extraordinaria, haber de respectar o principio de unidade de acto e procurarase que termine no mesmo da do seu comezo. Se este rematara sen que se debatiran todos os asuntos includos na orde do da, a Presidencia poder levantar a sesin. Neste caso os asuntos non debatidos deberanse de inclur na orde do da da seguinte sesin. O Alcalde ou Alcaldesa, segundo o seu prudente criterio e en atencin ao volume e complexidade dos asuntos para tratar poder dispoer dun ou mis descansos ao longo da sesin, coa advertencia da hora en que se continuar a sesin.

Artigo 54. Publicidade das sesins.

As sesins do Pleno sern pblicas. O debate e a votacin podern ser segredos cando afecten ao dereito a honra, a intimidade persoal e familiar e propia imaxe (Artigo 18.1 da Constitucin), ou sexa acordado por maiora absoluta.

Permitirase a utilizacin de sistemas megafnicos e de gravacin audiovisual polo pblico. Podern instalarse sistemas de reproducin e gravacin, con carcter oficial e como documentos complementarios para a redaccin das correspondentes actas, ademais dos que poidan utilizar os medios informativos acreditados.

O pblico que asista s sesins plenarias non pode participar nelas, nin manifestar agrado ou desagrado, podendo o/a Presidente/a proceder, en casos extremos, expulsin do/a asistente que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesin. Unha vez levantada a sesin, a Corporacin pode establecer unha quenda de consultas polo pblico asistente sobre temas concretos de interese municipal.

Artigo 55. Asistencia s sesins.

Os/as membros da Corporacin tomarn asento no Saln de Sesins unidos ao seu Grupo. A orde de colocacin dos Grupos determinarase polo/a Presidente/a, ouvidos os/as voceiros, tendo preferencia o Grupo formado polos membros da lista que obtivese maior nmero de votos. En calquera caso, a colocacin dos/as membros corporativos tender a facilitar a emisin e reconto dos votos.

Para a constitucin vlida do Pleno, requrese a asistencia dun terzo do nmero legal de membros da Corporacin, que nunca poder ser inferior a tres. Este qurum deberase manter durante toda a sesin.

En todo caso, debern asistir o/a Presidente/a e o/a Secretario/a da Corporacin, ou quen legalmente lles substitan.

Se realizada a primeira convocatoria non existise o qurum necesario, entenderase automaticamente convocada mesma hora, dous das despois. Se tampouco nesta segunda convocatoria se acada o qurum necesario, os asuntos previstos a tratar pospoeranse para o estudo na primeira sesin que se celebre con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

SECCIN SEGUNDA. DOS DEBATES

Artigo 56. Desenvolvemento das sesins.

As sesins comezarn preguntando a Presidencia se algn/ha membro da Corporacin ten que formular observacin Acta da sesin anterior que se distribuiu coa convocatoria.

Se non houbese observacins considerarase aprobada e, se as houbese, debateranse e decidirn as rectificacins que procedan. En ningn caso poder ser modificado o fondo dos Acordos e s podern ser emendables erros materiais ou de feito. As intervencins de cada un dos membros manifestadas ao longo do debate sern transcritas en sntese permitindo destas fundamentalmente coecer e xustificar o sentido da votacin, polo que salvo erros de feito na transcricin non sern consideradas e por tanto non sern includas no Acta que se aproba, as pretensins de modificacin ou rectificacin de intervencins parte do debate que non tean que ver co fondo do asunto ou co sentido do voto manifestado.

Os asuntos debateranse e votaranse pola orde en que estivesen relacionados na orde do da.

O Alcalde ou Alcaldesa poder alterar a orde dos temas, retirar un asunto cando a sa aprobacin esixise unha maiora especial e esta non se puidese obter no momento previsto inicialmente na orde do da.

A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar coa lectura ntegra ou en extracto, polo/a Secretario/a, do Ditame formulado pola Comisin Informativa ou, se se trata dun asunto urxente, non ditaminado pola aquela, da proposicin que se somete ao Pleno. A solicitude de calquera Grupo deberase de dar lectura ntegra a aquelas partes do expediente ou do informe ou Ditame da Comisin que se considere convinte para mellor comprensin.

Se ningun solicitase a palabra tras a lectura, o asunto someterase directamente a votacin.

Nas sesins ordinarias, unha vez que concluu a orde do da, o Alcalde ou Alcaldesa preguntar se algn Grupo Poltico desexa someter consideracin do Pleno por razns de urxencia algn asunto non includo na orde do da, se as fra, o/a voceiro dese Grupo Poltico propoer o punto que se quere tratar e a urxencia do mesmo, votndose sobre a procedencia ou non do debate.

As mocins de censura seguirn o procedemento establecido no Artigo 20 do presente Regulamento.

Artigo 57. Retirada de expedientes.

Durante o debate, calquera Concelleiro ou Concelleira poder pedir que se produza a retirada dalgn expediente para que se incorporen a aquel documentos ou informes, e tamn se poder solicitar que o expediente quede sobre a mesa, aprazndose a sa discusin para a seguinte sesin.

En ambos os supostos, a peticin deber ser votada, e tras terminar o debate e antes de proceder a votar sobre o fondo do asunto, se a maiora simple votase a favor da peticin, non haber lugar a votar a proposta do Acordo.

Artigo 58. Adiamento do debate.

Cando se trate de asuntos que non se incluron na orde do da e que requiran informe preceptivo da Secretara ou da Intervencin deste Concello, se estes informes non se puidesen emitir no acto, deberase solicitar da Presidencia que se aprace o seu estudo quedando sobre a mesa ata a prxima sesin.

Se a peticin non fose atendida, o/a Secretario/a farao constar expresamente na Acta.

Artigo 59. Regras das intervencins.

Se se promove o debate, as intervencins sern ordenadas polo Alcalde ou Alcaldesa, conforme s seguintes regras:

- S se poder facer uso da palabra previa autorizacin do Alcalde ou Alcaldesa. O Alcalde ou Alcaldesa poder intervir en calquera momento.

- As intervencins tern lugar persoalmente e de viva voz.

- Os concelleiros e concelleiras intervirn normalmente por medio do/a portavoz do correspondente grupo municipal.

- Dentro do mesmo Grupo poderanse ceder entre s a quenda que lles corresponda, e todas as intervencins dirixiranse sempre Corporacin e non a un individuo ou fraccin desta.

- O debate iniciarase cunha exposicin e xustificacin da proposta, a cargo dalgn/a membro da Comisin Informativa que a ditaminase ou, nos demais casos, dalgn dos/as membros da Corporacin que subscriban a proposicin ou mocin, en nome propio ou do colectivo e rgano municipal propoente desta.

- A continuacin, os diversos grupos consumirn unha primeira quenda. Os/as voceiros de grupo ou os/as seus membros solicitarn do Alcalde ou Alcaldesa o uso da palabra en forma verbal ou por calquera medio convencional. O Alcalde ou Alcaldesa conceder a palabra aos/s voceiros seguindo unha orde alternativa de intervencins, iniciadas de forma rotatoria. Os/as concelleiros/as non adscritos disporn do mesmo tempo de intervencin en proporcin ao que corresponde a cada un dos/as concelleiros/as.

- O Alcalde ou Alcaldesa velar para que todas as intervencins tean unha duracin igual que tern en todo caso unha duracin mxima no seu conxunto de 6 minutos nunha primeira quenda por grupo municipal e de tres minutos na segunda quenda de rplica no seu conxunto e por grupo municipal, cando este fora solicitado. Con todo se a importancia ou a complexidade do asunto o require, o Alcalde ou Alcaldesa segundo o seu prudente criterio, poder ampliar brevemente o tempo establecido

- Quen se considere aludido/a por unha intervencin que implique xuzos de valor sobre a persoa ou a sa conduta poder solicitar do Alcalde ou Alcaldesa que se conceda unha quenda por alusins, que ser breve e concisa, cun mximo dun minuto. A concesin da quenda de alusins ser acordada polo Alcalde ou Alcaldesa, previa solicitude e nela non se poder entrar no fondo do asunto do debate senn s contestar estritamente as alusins realizadas na presente sesin na que se manifesten ou na seguinte que se celebre.

- Se o solicitase algn Grupo, procederase a unha segunda quenda de rplica que no seu conxunto e por grupo municipal ser de mximo tres minutos. Consumido leste, o/a Presiente pode dar por terminada a discusin que se pechar cunha intervencin do/a relator/a na que brevemente ratificar ou modificar a sa proposta.

- Non se admitirn outras interrupcins que as da Presidencia para chamar orde ou cuestin debatida a algn/ha dos/as membros do Pleno conforme ao establecido para estes supostos legalmente e no presente regulamento.

Os/as membros da Corporacin podern en calquera momento do debate pedir a palabra para expor unha cuestin de orde, invocando para o efecto a norma cuxa aplicacin reclama. O/a Presidente/a resolver o que proceda, sen que por este motivo se estableza debate algn.

Os/as funcionarios/as responsables da Secretara e da Intervencin podern intervir cando fosen requiridos polo/a Presidente/a por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Cando devanditos/as funcionarios/as entendan que no debate se espuxo algunha cuestin sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou repercusins orzamentarias do punto debatido podern solicitar ao/ Presidente/a o uso da palabra para asesorar Corporacin.

Artigo 60. Chamadas a cuestin e chamadas orde.

O Alcalde ou Alcaldesa dirixe o debate podendo chamar a cuestin cando os/as intervenientes se desvien notoriamente do debate por disgresiones extranas ou volvan sobre o xa tratado ou resolto. O Alcalde ou Alcaldesa retirar a palabra a quen por terceira vez fose chamado/a a cuestin e poder ao seu criterio concederlla de novo para que se xustifique ou se desculpe.

O Alcalde ou Alcaldesa poder chamar orde a calquera membro da Corporacin que:

- Profira palabras agresivas ou desconsideradas ou verta conceptos ofensivos ou frases atentatorias ao decoro da Corporacin ou dos seus membros ou do seu persoal, das Institucins Pblicas ou de calquera outra persoa ou Entidade ou ao seu prestixio persoal, profesional ou institucional, segundo o caso, sen prexuzo das responsabilidades a que houber lugar

- Produza interrupcins ou, de calquera outra forma, altere a orde das sesins.

- Pretenda facer uso da palabra sen que lle fora concedida ou unha vez que lle fora retirada.

Tras tres chamadas orde na mesma sesin, con advertencia na segunda da consecuencias da terceira chamada, o/a Presidente/a poder ordearlle que abandone o local en que se estea celebrando a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin.

Se como consecuencia da orde de abandono do Saln de Sesins ou por calquera outra causa se producise unha alteracin da orde, que a xuzo da Alcalda puidese afectar o decoro da Institucin, interromperase a sesin por un tempo prudencial; se pasado este non pode continuarse normalmente, pecharase a sesin definitivamente e os asuntos que quedan pendentes debern ser tratados noutra sesin para celebrar como moito no prazo de oito das, e co mesmo carcter que tivese a que se suspendeu.

Artigo 61. Abstencin e abandono do saln.

Cando algn/ha membro da Corporacin deba de absterse de participar na deliberacin e votacin, deber abandonar o Saln mentres se discute e vota o asunto, salvo cando se trate de debater a sa actuacin como corporativo/a, en que ter dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 62. Intervencins dos/as membros da Corporacin Local

A terminoloxa que para os efectos do desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencins dos/as membros da Corporacin utilizarase ser a seguinte:

- Ditame: a proposta sometida ao Pleno tras o estudo do expediente pola Comisin Informativa. Contn unha parte expositiva e un Acordo para adoptar.

- Proposicin: a proposta que somete ao Pleno relativa a un asunto includo na orde do da, que acompaa convocatoria. Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo para adoptar.

- Mocin: a proposta que se somete a coecemento do Pleno en exercicio das sas competencias por calquera dos grupos polticos integrantes do rgano. As mocins presentaranse sempre por escrito no Rexistro Xeral municipal con antelacin suficiente para que poidan ser includas na orde do da do Pleno previo ditame da Comisin Informativa correspondente, salvo nos casos de urxencia debidamente motivada nos supostos de mocins con proposta de resolucin. Exceptanse de ser ditaminadas pola correspondente Comisin as mocins de mero contido ideolxico, programtico ou protocolario, que non implicarn acordo algn senn unha simple declaracin formal ou de recoecemento de feitos. No caso de que as mocins versen sobre asuntos que tean que ser ditaminados, por implicar a adopcin dun acordo plenario, debern ser includas na orde do da da Comisin Informativa previa sesin plenaria correspondente, en caso contrario ter que ser ratificada a urxencia da sa inclusin na orde do da do pleno, para o caso de que non se emitiu ditame previo. Contern un parte expositiva xustificativa e unha proposta de resolucin. As mocins que necesiten informes dos servizos municipais ou compromisos econmicos e por tanto necesiten unha tramitacin previa sern presentados con antelacin suficiente formacin da orde do da, en caso contrario sern incorporadas orde do da da seguinte sesin. A mocin pode ser rexeitada polo Alcalde ou Alcaldesa cando verse sobre asuntos que non sexan competencia do Pleno ou sexa idntica a unha presentada no ltimo ano. As mocins poden ser emendadas por calquera concelleiro/a para modificar, engadir, suprimir ou substitur os termos nos que a mesma foi redactada. Se o/a propoente da mocin acepta a emenda inclese aquela para os efectos da votacin. Para tratar unha mocin atenderase ao rxime xurdico aplicable ao debate establecido para os plenos en xeral. Podern presentarse como mximo 2 mocins por grupo municipal e sesin.

- Voto particular: a proposta de modificacin dun Ditame formulada por un membro que forma parte da Comisin Informativa. Deber acompaar ao Ditame desde o da seguinte sa aprobacin pola Comisin.

- Emenda: a proposta de modificacin dun Ditame ou proposicin presentada por calquera membro, mediante escrito presentado Presidencia antes de iniciarse a deliberacin do asunto.

- Rogo: a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algn dos rganos de Goberno municipal. Os rogos formulados no seo do Pleno non podern ser debatidos, s formulados polo proponente de forma sucinta e motivada e en ningn caso sern sometidos a votacin. Poden expor rogos todos os membros da Corporacin, ou os Grupos Municipais a travs das sas Portavocas. Os rogos sern efectuados por escrito e sern sometidos xeralmente sesin seguinte, sen prexuzo de que o poidan ser na mesma sesin que se formulen se o Alcalde ou Alcaldesa o estima convinte, e fosen presentados polo menos con dous das hbiles de antelacin celebracin da sesin. Poderanse presentar como mximo 12 rogos por grupo municipal e sesin.

- Pregunta: calquera cuestin exposta aos rganos de Goberno no seo do Pleno. Poden expor preguntas todos os/as membros da Corporacin, ou os Grupos Municipais a travs das sas Portavocas tanto ao Alcalde ou Alcaldesa como aos concelleiros e concelleiras que obstenten delegacins xerais ou especiais. As preguntas expostas oralmente no transcurso dunha sesin sern xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito sern contestadas polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta inmediata. As como regra xeral, as preguntas sern presentadas por escrito como mnimo un da antes da celebracin da sesin correspondente, e sern contestadas ordinariamente na seguinte sesin sen prexuzo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta na sesin inmediata. Non se admitirn preguntas sobre o exclusivo interese de quen a formula ou de calquera persoa singularizada ou as que supoan consultas de ndole estritamente xurdico, tcnico ou econmico. Na quenda de contestacin s preguntas non caber ningunha intervencin adicional do/a preguntado/a, polo que non haber lugar a debate algn. Poderanse presentar como mximo 12 preguntas por grupo municipal e sesin.

SECCIN TERCEIRA. DAS VOTACINS

Artigo 63. Votacins.

Finalizado o debate dos asuntos da orde do da procederase sa votacin. Antes de comezar a votacin, o Alcalde ou Alcaldesa expor clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o voto. Iniciada a votacin, esta non poder interromperse por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin o/a Presidente/a non conceder o uso da palabra e ningn/ha membro corporativo poder entrar no Saln ou abandonalo. Se no transcurso da votacin xorden incidencias o Alcalde ou Alcaldesa suspenderaa inicindose aquela cando se consideren resoltas.

Rematada a votacin ordinaria, o Alcalde ou Alcaldesa declarar o acordado. Concluda a votacin nominal, o/a Secretario/a computar os sufraxios emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, en vista do cal o Alcalde ou Alcaldesa proclamar o Acordo adoptado.

Artigo 64. Adopcin de acordos.

O Pleno do Concello adopta os seus Acordos, como regra xeral, por maiora simple dos membros presentes. Existe maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.

Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal de membros da Corporacin e ser necesaria nos supostos enumerados no Artigo 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

No caso de que, seguindo a Lei Orgnica do Rxime Electoral Xeneral, non quedarn mis posibles candidatos/as ou suplentes a nomear, o qurum de asistencia e votacin previstos na Lexislacin vixente entenderanse automaticamente referidos ao nmero de feito de membros da Corporacin subsistente.

O voto dos/as Concelleiros/as persoal e indelegable.

Artigo 65. Sentido do voto, abstencin e empates.

O sentido do voto pode ser afirmativo ou negativo, podendo os/as membros da Corporacin absterse de votar.

A efectos da votacin correspondente, considerarase que se absteen os/as membros da Corporacin que se ausentaron do Saln de Sesins unha vez iniciada a deliberacin dun asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. No caso de que se reincorporasen ao Saln de Sesins antes da votacin podern, desde logo, tomar parte da mesma.

No caso de votacins con resultado de empate, efectuarase unha nova votacin e, se persistise o empate, decidir o voto de calidade da Presidencia.

Artigo 66. Tipos de votacins.

As votacins podern ser de tres tipos: ordinarias, nominais e secretas.

- Ordinarias: aquelas que se manifestan por signos convencionais de asentimiento, disentimiento ou abstencin. o sistema normal de votacin.

- Nominais: aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e sempre en ltimo lugar o/a Presidente/a, na que cada membro da Corporacin, ao ser chamado, responde en voz alta si, non ou abstome. Requirir a solicitude dun Grupo Municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria.

- Segredas: votacins que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin ir depositando nunha urna ou bolsa. S se poder utilizar para a eleccin ou destitucin de persoas.

Artigo 67. Explicacin do voto.

Proclamado o Acordo, os Grupos que non tiveran intervido no debate, ou que tras este cambiasen o sentido do seu voto, podern solicitar do/a Presidente/a unha quenda de explicacin de voto.

SECCIN CUARTA. DO CONTROL E FISCALIZACIN POLO PLENO DA ACTUACIN DOS DEMAIS RGANOS DE GOBERNO

Artigo 68. Medios de control e fiscalizacin.

O control e fiscalizacin polo Pleno da actuacin dos demais rganos de Goberno exercerase a travs dos seguintes medios:

- Mocin de censura ao Alcalde ou Alcaldesa.

- Mocins, rogos e preguntas, de conformidade co Artigo 46.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

Artigo 69. Comparecencias.

Todo/a membro do Concello que, por delegacin da Alcalda, obstente a responsabilidade dunha rea de xestin estar obrigado/a a comparecer ante o Pleno, cando este as o acorde, ao obxecto de responder s preguntas que se lle formulen sobre a sa actuacin.

Acordada a comparecencia polo Pleno, o Alcalde ou Alcaldesa incluir o asunto na orde do da da prxima sesin ordinaria ou extraordinaria a celebrar pola Corporacin, notificando ao/ interesado/a o Acordo adoptado e a data en que se celebrar a sesin en que deber comparecer. Entre esta notificacin e a celebracin da sesin debern transcorrer un mnimo de tres das.

No desenvolvemento das comparecencias seguirase a orde das intervencins establecidas no presente Regulamento.

Artigo 70. Debate sobre a actuacin da Xunta.

O Pleno, a proposta do Alcalde ou Alcaldesa ou mediante solicitude da cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros corporativos, poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria cuxo obxecto sexa a consulta sobre asuntos competencia da Xunta de Goberno Local. As solicitudes destes plenos extraordinarios sern computados no total legalmente autorizado e neste rgano non se adoptarn acordos resolutorios, xa que o mesmo ten exclusivamente a finalidade de coecer ou consultar expedientes competencia doutro rgano.

No desenvolvemento das comparecencias seguirase a orde das intervencins establecidas neste Regulamento.

Artigo 71. Celebracin de sesin extraordinaria

O Pleno, a proposta do Alcalde ou Alcaldesa ou mediante solicitude da cuarta parte, polo menos, do nmero legal de membros corporativos, poder acordar a celebracin de sesin extraordinaria sobre asuntos da sa competencia.

O desenvolvemento da sesin a que fai referencia o apartado anterior suxeitarase ao establecido con carcter xeral.

Artigo 72. Mocin de censura ao Alcalde.

O Alcalde ou Alcaldesa pode ser destitudo/a mediante mocin de cesura, cuxa presentacin, tramitacin e votacin rexerase polo disposto no Artigo 20 do presente Regulamento.

SECCIN QUINTA. F PBLICA

Artigo 73. Acta das sesins.

De cada sesin plenaria o/a Secretario/a do Concello estender Acta na que far constar:

a) Lugar da reunin, con expresin do nome do Municipio e o local en que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora en que comeza.

d) Nome e apelidos do/a Presidente/a, dos/as membros da Corporacin presentes, dos/as ausentes que se escusaron e dos/as que falten sen escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do/a Secretario/a, ou de quen legalmente lle substita, e presenza do/a funcionario/a responsable da Intervencin, cando concorra.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos Grupos ou membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins e incidencias destas.

h) Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o sentido en que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero de votos afirmativos, negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pidan os interesados.

i) Parte dispositiva dos Acordos que se tomen.

j) Hora en que a Presidencia levanta a sesin.

De non celebrarse o Pleno por falta de qurum ou outro motivo, o/a Secretario/a suplir a Acta por unha dilixencia autorizada coa sa firma, na que consigne a causa e os nomes das persoas que non concorreron sesin, e o nome dos asistentes.

Artigo 74. Votacin do acta.

O Acta deber ser sometida a votacin do Pleno na sesin inmediatamente posterior que se recolle na mesma, previa lectura no caso de que non fose distribuda antes entre os/as membros da Corporacin.

No Acta farase constar a aprobacin do acta anterior e, no seu caso, as rectificacins que se produciron, sen que, en ningn caso, poidan producirse modificacins en canto ao fondo do asunto e atendendo o todo caso ao rxime xurdico establecido no presente Regulamento.

Artigo 75. Libro de actas.

O Acta, unha vez que aprobada polo Pleno, transcribirase ao Libro de Actas que ser asinado polo/a Alcalde /Alcaldesa- Presidente/a e o/a Secretario/a.

O Libro de Actas, instrumento pblico solemne, estar previamente foliado e encadernado, legalizada cada folla coa rbrica do/a Alcalde/Alcaldesa e o selo da Corporacin, e expresar na sa primeira pxina, mediante dilixencia de apertura asinada polo Secretario, o nmero de folios e a data en que se inicia a trascripcin dos Acordos.

Artigo 76. Transcricin mecnica das actas.

Se se utilizasen medios mecnicos para a transcribir as Actas, tern que confeccionarse de acordo coas seguintes regras:

- Utilizarase, en todo caso, o papel timbrado do Estado ou o papel numerado da Comunidade Autnoma.

- O papel adquirido para cado Libro, que o ser coa numeracin correlativa, farase constar na dilixencia da apertura asinada pola persoa responsable da Secretara que expresar na primeira pxina as series, nmeros e a data de apertura en que se inicia a trascripcin dos Acordos. Ao mesmo tempo cada folla ser rubricada polo/a Alcalde/Alcaldesa, selada co da Corporacin e numerada correlativamente a partir do nmero uno, independentemente do nmero do timbre estatal ou da Comunidade.

- Aprobada o Acta, o/a Secretario/a faraa transcribir mecanogrficamente por impresora de computador ou o medio mecnico que se empregue, sen emendas nin riscadas ou salvando ao final as que involuntariamente se produciren, s follas correlativas seguindo rigorosamente a sa orde e facendo constar, ao final de cada Acta por dilixencia, o nmero, clase e numeracin de todos e cada un dos folios do papel numerado en que quedou estendida.

- Como garanta e seguridade de todas e cada unha das follas soltas, ata a encadernacin, prohbese alterar a orde numrica dos folios descritos na dilixencia de apertura, debendo anularse por dilixencia nos casos de erro na orde de trascripcin ou no seu contido.

- Cando todos os folios reservados a un Libro se atopen xa escritos ou anulados os ltimos por dilixencia ao non coller integramente o acta da sesin que corresponda pasar ao Libro, procederase sa encadernacin. En cada tomo estenderase dilixencia polo/a Secretario/a, co visto e prace do/a Presidente/a, expresiva do nmero de Actas que comprende, con iniciacin do Acta que o inicie e da que o finalice.

Artigo 77. Publicidade das sesins do Pleno.

As sesins do Pleno son pblicas; con todo, podern ser segredos os debates e as votacins daqueles asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental honra, a intimidade persoal e familiar e propia imaxe, ao que se refire o Artigo 18 da Constitucin, cando as se acorde por maiora absoluta.

   
  CAPTULO SEGUNDO. FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

Artigo 78. Das Sesins.

A Xunta de Goberno Local celebrar sesin constitutiva, a convocatoria do/a Alcalde/Alcaldesa, dentro dos dez das seguintes a aquel en que este designase aos/s membros que a integran.

Celebrarase por parte da Xunta de Goberno Local sesin ordinaria cada quince das como mnimo.

Corresponde Alcalda fixar, mediante Decreto, o da e hora en que deba celebrarse sesin ordinaria.

As sesins extraordinarias e as urxentes tern lugar cando, con tal carcter, sexan convocadas polo/a Alcalde/Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa poder en calquera momento reunir Xunta de Goberno Local cando estime necesario coecer o seu parecer ou pedir a sa asistencia con anterioridade a ditar Resolucins en exercicio das atribucins que lle correspondan.

As sesins celebraranse na Casa Consistorial/edificio que sexa sede da Entidade, salvo os supostos de forza maior.

Non sern pblicas as sesins da Xunta de Goberno Local.

Artigo 79. Regras de funcionamento.

As regras especiais de funcionamento da Xunta de Goberno Local son as seguintes:

- Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de vinte e catro horas, salvo no caso das sesins extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coecer os asuntos includos na orde do da, deber ser declarada a urxencia por Acordo favorable da maiora dos/as membros.

- As sesins da Xunta non sern pblicas, sen prexuzo da publicidade e comunicacin Administracin Estatal e Autonmica dos Acordos adoptados. No prazo de dez das deber enviarse, por correo electrnico, a todos os/as membros da Corporacin copia do Acta ou en caso de non designar direccin de correo electrnico entregarase un exemplar exclusivamente aos/s portavoces de cada grupo municipal.

- Para a vlida constitucin da Xunta de Goberno Local requrese a asistencia da maiora absoluta dos seus compoentes. Se non existise qurum, constituirase en segunda convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un nmero non inferior a tres.

- O Alcalde ou Alcaldesa dirixe e ordena ao seu prudente arbitrio os debates no seo da Xunta.

- Nos casos en que a Xunta de Goberno Local exerza competencias delegadas polo Pleno, ser preceptivo o previo informe da Comisin Informativa correspondente.

- As Actas das sesins da Xunta de Goberno Local transcribiranse en Libro distinto do das sesins do Pleno.

A Xunta de Goberno Local nas sas reunins deliberantes non poder adoptar ningn Acordo, formalizarase en forma de Ditames.

Artigo 80. Asistencia doutros/as membros da Corporacin.

Nas sesins e reunins da Xunta de Goberno Local, o/a Alcalde/Alcaldesa poder requirir a presenza de membros da Corporacin non pertencentes Xunta de Goberno Local, ou de persoal ao servizo da Entidade, ao obxecto de informar no relativo o mbito das sas actividades.

Artigo 81. Rxime supletorio.

En todo o non previsto para a Xunta de Goberno Local, estarase ao previsto sobre o funcionamento do Pleno

   
  TTULO IV. FUNCIONAMENTO DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS DO CONCELLO  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO. As COMISINS INFORMATIVAS  
 

Artigo 82. Celebracin das sesins.

As Comisins Informativas celebrarn sesins ordinarias coa periodicidade que se acorde polo Pleno no momento en que se constitan, nos das e horas que estableza o Alcalde ou Alcaldesa, ou o/a Presidente/a da Comisin, quen poder, as mesmo, convocar sesins extraordinarias ou urxentes das mesmas. O/a Alcalde/Alcaldesa ou o/a Presidente/a da Comisin estar obrigado/a a convocar sesin extraordinaria cando o solicite a cuarta parte, polo menos, dos/as membros da Comisin. Rxese neste suposto polas mesmas normas que para a celebracin dunha sesin extraordinaria do Pleno.

As sesins celebraranse no saln de sesins municipal.

A convocatoria e a orde do da debern ser notificados aos/s membros da Comisin, mediante comunicacin por correo electrnico, se que manifestaron tal medio como a canle elixida para tal notificacin e co cumprimento dos requisitos legalmente esixidos.

Artigo 83. Qurum.

A vlida celebracin das sesins require a presenza da maiora absoluta dos/as compoentes da Comisin, xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e un mnimo de tres membros en segunda convocatoria unha hora mis tarde.

O/a Presidente/a dirixe e ordena, ao seu prudente arbitrio, respectando os principios xerais que rexen os debates plenarios, os debates da Comisin.

Os Ditames aprobaranse sempre por maiora simple dos presentes, decidindo os empates o/a Presidente/a, pois conta con voto de calidade.

Artigo 84. Alcance das competencias.

Ningunha Comisin poder deliberar sobre asuntos competencia doutra, a menos que se trate de problemas comns, nese caso poder convocarse unha sesin conxunta a proposta dos/as Presidentes/as das respectivas Comisins, convocndose polo/a Presidente/a da Corporacin.

Artigo 85. Acta das sesins.

De cada sesin das Comisins Informativas levantarase Acta na que consten os extremos a que se refiren os apartados a), b), c), d), e), g), h), e j) do Artigo 73 do presente Regulamento, e que se acompaarn os Ditames que fosen aprobados e os votos particulares que fosen formulados a aqueles.

Artigo 86. Publicidade as sesins.

Non son pblicas as sesins das Comisins Informativas.

Artigo 87. Rxime supletorio.

En todo o non previsto para o funcionamento das Comisins Informativas sern de aplicacin as disposicins sobre funcionamento do Pleno.

   
  CAPTULO SEGUNDO. REGRAS ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS RGANOS COMPLEMENTARIOS COLEXIADOS  
 

Artigo 88 Outros rganos colexiados (Xuntas de Distrito, Consellos Sectoriais, etc.).

O funcionamento das Xuntas de Distrito rxese polas normas que acorde o Pleno, a travs do Regulamento que as regule, e inspirarase nas normas reguladoras do funcionamento do Pleno, que rexern en todo caso de maneira supletoria.

O funcionamento dos Consellos Sectoriais rexerase polo disposto nos Acordos plenarios que os establezan.

O funcionamento dos rganos colexiados dos Entes descentralizados de xestin rexerase polo que dispoa a Lexislacin en materia de formas de xestin de servizos, segundo a sa natureza especfica.

   
  TTULO V. ESTATUTO DA VECIANZA  
 

Artigo 89. Dereitos e deberes dos vecios e vecias.

Son dereitos e deberes da vecianza:

- Ser elector/a e elexible de acordo co disposto na Lexislacin electoral.

- Participar na xestin municipal de acordo co disposto nas Leis e, no seu caso, cando a colaboracin con carcter voluntario dos vecios sexa interesada polos rganos de Goberno e Administracin Municipal.

- Utilizar, de acordo coa sa natureza, os servizos pblicos municipais, e acceder aos aproveitamentos comunais, conforme s normas aplicables.

- Contribur mediante as prestacins econmicas e persoais legalmente previstas realizacin das competencias municipais.

- Ser informado previa peticin razoada e dirixir solicitudes Administracin Municipal en relacin con todos os expedientes e documentacin municipal, de acordo co previsto no Artigo 105 da Constitucin.

- Pedir a consulta popular nos termos previstos na Lei.

- Esixir a prestacin e, no seu caso, o establecemento do correspondente servizo pblico, no suposto de constitur unha competencia municipal propia de carcter obrigatorio.

- Exercer a iniciativa popular nos termos previstos no Artigo 70.bis da Lei 7/1985, do 2 de abril Reguladora das Bases de Rxime Local.

- Aqueloutros dereitos e deberes establecidos nas Leis.

Artigo 90. Participacin cidad.

O Concello facilitar informacin sobre a sa actividade e promover a participacin de todos os cidadns e cidads na vida local.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

Quedan derrogadas cantas normas municipais, Acordos ou disposicins, contradigan o establecido no presente Regulamento.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente Regulamento entrar en vigor a partir da sa ntegra publicacin no Boletn Oficial da Provincia de Corua.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor s das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios