Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DE USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 23-12-2015 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 10-02-2016 BOP N 26
Redacción Aplicable desde 11-02-2016

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS
 - CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
 - CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES
 - CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE
 - TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES
 - TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa s servizos no mercado interior, e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, que incorpora aquela Dereito espaol, pretenden facilitar a liberdade de establecementos dos prestadores e a libre prestacin de servizos, simplificando os procedementos.

As mesmo, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei 17/2009, modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, engadindo s sistemas clsicos de intervencin na actividade dos cidadns por parte das entidades locais, o da comunicacin previa ou declaracin responsable, e o sometemento a control posterior inicio da actividade.

Por iso, o Real Decreto 2009/2009, do 23 de decembro, modifica o Regulamento de Servizos das Corporacins Locais de 1955, de xeito que o seu artigo 22.1, que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercants, queda redactado da seguinte forma: a apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse s medios de intervencin municipal, nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio. Isto obedece necesidade de adecuar o contido deste Regulamento novo rxime que introduce a comunicacin previa ou a declaracin responsable como mecanismo ordinario de intervencin no mbito local xunto s licenzas.

Posteriormente, a Lei 2/2011, do 4 de marzo, de Economa Sostible, volve a modificar a Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, engadndolle un novo artigo 84.bis, que establece que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo, se ben mantn este mesmo control previo para aquelas actividades que afecten proteccin do medio ambiente ou do patrimonio histrico artstico, a seguridade ou a sade pblica, ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

As pois, foi preciso establecer e regular os procedementos para estes novos medios de intervencin administrativa cunha ordenanza municipal, e determinar as actividades que quedaran excludas destes mecanismos de control que, con carcter xeral, se establecen no artigo 84.bis da Lei de Bases do Rxime Local, para as actividades.

Este foi o obxectivo precisamente da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de control do exercicio de actividades e servizos suxeitos a comunicacin previa ou declaracin responsable, aprobada por esta Corporacin, e publicada no Boletn Oficial da Provincia n. 118, do 22 de xuo de 2011. Sen embargo, despois dos ltimos cambios normativos producidos, tanto na lexislacin estatal como na autonmica, dita ordenanza xa resulta obsoleta e insuficiente para atender o novo rxime xurdico das actividades e da apertura de establecementos.

As, a Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos elimina, por un lado, todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo, de menos de 300m2 de superficie, e, por outro lado, estende esta flexibilizacin tamn s obras ligadas acondicionamento destes locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra, de conformidade coa Lei 38/1999, de ordenacin da edificacin, como as sinala no artigo 3 da mesma.

Posteriormente, e nesta mesma lia de control administrativo a posteriori, determinante a Lei autonmica 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia, que ven a establecer un marco moito mis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa, e para a execucin de actos de uso do solo e do subsolo sen control a priori, modificando para elo a Lei 9/2002, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia. Esta ltima lei ven a establecer un novo rxime xurdico para Galicia, no que exercicio de actividades e realizacin de obras se refire, de tal maneira que para unhas e para outras establece como rxime xeral de control o da comunicacin previa, deixando para supostos excepcionais de espectculos pblicos e actividades recreativas, o outorgamento de licenzas de actividade, e reducindo os actos de uso do solo e subsolo que requiren de previa licenza municipal, como o demostra a nova redaccin que da artigo 194.2 da Lei 9/2002.

Neste novo contexto faise pois necesario crear un novo marco xurdico municipal que dea resposta e desenvolvemento novo rxime das comunicacins previas, tanto en obras como en actividades. Este un dos obxectivos da presente Ordenanza Municipal, dando as resposta artigo 25 da Lei 9/2013, artigo 194.8 da Lei 9/2002 na sa nova redaccin, artigo 5 da Lei 12/2012, e artigo 28.2 da Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia, na redaccin dada pola citada Lei 9/2013, que ven a requirir dos Concellos, o establecemento e a planificacin dos procedementos de comunicacin necesarios, as como os de verificacin posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado, a travs da comunicacin previa.

Sendo este obxectivo xa de por si importante, esta Ordenanza tamn pretende regular os procedementos de intervencin a priori, dicir, os supostos nos que se requira licenza municipal, tanto para os actos de uso do solo e do subsolo, como para o exercicio de actividades, que anda que menores en nmero, non por iso son menos importantes. Desta maneira, o que se pretende que dunha maneira integral, nun mesmo texto normativo municipal, se tean regulados, dentro das competencias dun Concello, todos os procedementos de intervencin administrativa, tanto para os actos de uso do solo e subsolo, como para o exercicio de actividades e apertura de establecementos. Isto redundar no beneficio dunha maior claridade e seguridade xurdica, habida conta da interrelacin que, en numerosas ocasins, se da entre as obras e as actividades que se refiren a unha mesma actuacin, cando ademais poden estar sometidas as primeiras a licenza e as segundas a comunicacin previa, ou viceversa.

A Ordenanza estrutrase en cinco Ttulos, divididos, sa vez, en Captulos, e estes, no seu caso, en Seccins:

O Ttulo I denomnase Disposicins Xerais, e a sa fin determinar o obxecto, os distintos rximes existentes, e as normas comns s mesmos.

O Ttulo II refrese s distintos actos de uso do solo e do subsolo, estean sometidos a licenza (Captulo I), ou rxime de comunicacin previa (Captulo II).

O Ttulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, xa sometidas rxime de comunicacin previa (Captulo I), xa sometidas rxime de licenza (Captulo II).

O Ttulo IV regula o procedemento de control posterior, tanto sobre actos de uso do solo e do subsolo, como sobre actividades.

O Ttulo V refrese reposicin da legalidade e rxime sancionador.

Compltase a regulacin con tres Disposicins Adicionais, unha Disposicin Transitoria, unha Disposicin Derrogatoria e outra Disposicin Final.

Nos Anexos I, II, III e IV queda reflectida a documentacin que debe presentarse en cada caso.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1..OBXECTO.

1.A presente Ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin, control da legalidade e inspeccin municipais dos actos de uso do solo e do subsolo de natureza urbanstica, e das actividades que se implanten e desenvolvan no termo municipal de Boqueixn.

2.Esta Ordenanza dtase en desenvolvemento da Directiva de Servizos 2006/123/CE, da normativa estatal e autonmica, e da lexislacin de rxime local.

3.Quedan excludas do mbito de aplicacin desta Ordenanza, as actividades de venda ambulante, que se rexern pola lexislacin especfica de aplicacin, e pola sa respectiva ordenanza municipal.

ARTIGO 2..RXIME.

1.Os actos de uso do solo e do subsolo quedan sometidos rxime de intervencin municipal de comunicacin previa, excepto naqueles casos en que esta Ordenanza, ou a lexislacin en vigor, requiran que se solicite e obtea unha licenza municipal previa.

2.A implantacin e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos estar suxeita presentacin dunha comunicacin previa no Concello de Boqueixn, excepto naqueles casos nos que esta Ordenanza, ou a lexislacin en vigor, requiran que se solicite e obtea unha licenza municipal previa.

A actividade de intervencin axustarase, en todo caso, s principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade, en relacin coa fin que se persegue.

3.Naqueles casos nos que a actuacin pretendida requira dalgunha autorizacin, cualificacin ou informe favorable doutra Administracin Pblica distinta da municipal, esixible pola lexislacin sectorial de aplicacin, a comunicacin previa ou o outorgamento da licenza municipal requirir a previa emisin e incorporacin expediente de dita autorizacin, cualificacin ou informe.

ARTIGO 3..DEFINICINS.

1.Nos termos da lexislacin vixente, e para os efectos desta Ordenanza, entndese por:

1) LICENZA: acto administrativo regulado, mediante o que o rgano municipal competente, tras a comprobacin do cumprimento das condicins establecidas pola normativa de aplicacin, autoriza actos de uso do solo e/ou do subsolo, ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) COMUNICACIN PREVIA: documento mediante o que os interesados poen en coecemento do Concello de Boqueixn os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito, ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido nos artigos 70.1 e 71 bis-2 da redaccin actual da Lei 30/1992, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, que acompaarn a documentacin acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicacin.

2.As licenzas ou comunicacins previas recibirn o nome de URBANSTICAS cando tean por obxecto actos de uso do solo e do subsolo, e DE ACTIVIDADE cando tean por obxecto a instalacin e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos.

ARTIGO 4..OBRAS E ACTIVIDADES DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PBLICO.

1.Cando se pretendan realizar por particulares actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico que non sexa municipal, esixirase igualmente licenza ou comunicacin previa, independentemente das autorizacins ou concesins que sexa pertinente outorgar por parte da Administracin titular do dominio pblico. Estas autorizacins ou concesins debern de acompaar solicitude de licenza municipal ou comunicacin previa que, no seu caso, se presente, e sern necesarias para que estas se podan tramitar ou producir efectos.

2.Cando se pretendan realizar actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico municipal, e estiveran suxeitos a concesin administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesin se houbese constatado a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as licenzas urbansticas e de actividade e os efectos das comunicacins previas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolucin que outorgue a concesin administrativa.

3.Cando os actos de uso do solo e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio pblico municipal impliquen un uso comn especial sometido a licenza o autorizacin municipal, segundo o Regulamento de Bens das Entidades Locais, o outorgamento da licenza urbanstica ou de actividade implicar a concesin da licenza ou autorizacin para a ocupacin do dominio pblico.

Se os actos de uso do solo e do subsolo ou actividades a realizar en dominio pblico municipal estn sometidas rxime de comunicacin previa, terase que solicitar previamente a licenza para usar dito dominio pblico e, unha vez obtida, terase que xuntar documentacin que acompae comunicacin previa.

ARTIGO 5..ERRO NA CUALIFICACIN DO ESCRITO PRESENTADO.

1.O erro na cualificacin do escrito presentado pola persoa interesada sobre a eleccin do procedemento de sometemento a licenza ou de comunicacin previa non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do su contido se deduza o seu verdadeiro carcter. O Concello notificar interesado sobre tal circunstancia e, no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2.Cando a persoa interesada presentara no Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder efectuar a obra ou iniciar a actividade ata que obtea a preceptiva licenza. Se iniciara a obra ou a actividade, requirirselle para que proceda de inmediato sa paralizacin, coas advertencias propias dos procedementos de reposicin da legalidade urbanstica.

3.Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o rxime aplicable o da comunicacin previa, notificarselle para sinalar tal feito e para que presente, no seu caso, a documentacin correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a mencionada documentacin.

ARTIGO 6..CRITERIOS INTERPRETATIVOS NO SOMETEMENTO S PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN.

Os interesados na realizacin de calquera actuacin que pertenza mbito de aplicacin da presente Ordenanza, tern que axustarse s procedementos de solicitude de licenza ou comunicacin previa, nos termos aqu dispostos.

Cando algunha das actuacins que se pretendan executar non se axusten a algn dos supostos establecidos nos anexos desta Ordenanza, asimilarase coa que presente maior coincidencia, aplicndolle o rxime correspondente.

ARTIGO 7..CONSULTA PREVIA.

1.Os particulares podern presentar solicitudes de consulta previa do rxime e das condicins urbansticas aplicables a unha finca determinada, edificacin ou local, as como dos actos de uso do solo e subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitacin aplicable para a actuacin da que se trate.

Igualmente, poderase formular unha consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompaar dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as caractersticas xerais da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda levar a cabo, ou da obra que se pretende executar.

2.Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificacin, a solicitude deber de vir acompaada da referencia catastral da mesma, para a sa correcta identificacin.

3.Sobre a consulta formulada, os Servizos Tcnicos e Urbansticos do Concello emitirn un informe que sinalar a clasificacin e cualificacin do solo que corresponda finca, polgono ou sector do que se trate, os usos e intensidades que tean atribudos polo planeamento, os parmetros urbansticos que sexan de aplicacin e, no seu caso, os requisitos esixidos e a documentacin a aportar para a execucin dunha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4.A consulta ser contestada nun prazo mximo dun (1) mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5.O sentido da resposta s consultas formuladas non ter carcter vinculante para a Administracin.

ARTIGO 8..ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA.

Dado que se rexen por unha tramitacin propia, non ser esixible licenza ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

● Os parcelamentos urbansticos e calquera acto de divisin de parcelas efectuadas a travs de proxectos de compensacin, reparcelamento, equidistribucin ou normalizacin de predios.

● A demolicin de construcins declaradas previamente en runa, a travs do pertinente expediente contraditorio, sen prexuzo da redaccin dun proxecto tcnico para a sa execucin, se a entidade das obras de demolicin o require.

● As obras de apuntalamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

● As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras se esixa solicitude de licenza ou presentacin de comunicacin previa, acompaadas do correspondente proxecto tcnico.

● As obras derivadas de resolucins recadas en expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que non impliquen demolicin total ou parcial.

● As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

● As actuacins urbansticas promovidas polo Concello no seu propio termo municipal, que se entendern autorizadas polo acordo de aprobacin do proxecto, logo da acreditacin no expediente do cumprimento da normativa de aplicacin.

● As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou de ordenacin do territorio.

ARTIGO 9..SITUACINS XURDICAS PRIVADAS.

As licenzas e as comunicacins previas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

O ttulo habilitante que supn a concesin dunha licenza ou a presentacin dunha comunicacin previa para a realizacin dun acto de uso do solo e do subsolo, ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado ou comunicado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo do de terceiros.

ARTIGO 10..RESPONSABILIDADES.

1.O persoal tcnico asinante da documentacin tcnica achegada responsable da sa calidade e axuste ordenacin urbanstica e normativa de aplicacin en cada caso.

2.A direccin facultativa nomeada para a execucin das actuacins obxecto de licenza ou comunicacin previa (direccin de obra e direccin de execucin) responsable da conformidade das devanditas actuacins coa documentacin tcnica aprobada, coa ordenacin urbanstica e coa normativa de aplicacin e, en ausencia de regulamentacin e instrucins especficas, coas normas tcnicas de recoecemento xeral, e do bo facer tcnico e construtivo.

3.O persoal tcnico asinante de calquera certificacin que se achegue responsable da exactitude e veracidade contida nela.

4.Os comunicantes, solicitantes de licenza ou promotores son responsables, durante a execucin das actuacins, do cumprimento das determinacins contidas na documentacin tcnica achegada.

   
  TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

   
  CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO DAS LICENZAS

ARTIGO 11..ACTOS SUXEITOS A LICENZA.

Estarn suxeitos a licenza municipal previa os actos de uso do solo e do subsolo seguintes:

a) Os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que, consonte normativa xeral de ordenacin de edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin (definicin segundo o artigo 2.2 e 2.3 da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenacin da edificacin, ou normativa que a substita).

b) As intervencins en edificios declarados como bens de interese cultural, ou catalogados polas sas caractersticas singulares ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicins.

d) Os muros de contencin de terras.

e) Os grandes movementos de terras, e as explanacins.

f) Os parcelamentos, segregacins e outros actos de divisin de terreos en calquera clasificacin de solo, cando non formen parte dun proxecto de compensacin ou reparcelamento.

g) A primeira ocupacin dos edificios.

h) A localizacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

i) A corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica, entendendo por estes aqueles terreos includos nos mbitos de solo urbanizable (ou solo apto para urbanizar), de solo urbano non consolidado ou de solo de ncleo rural sometidos a actuacins de carcter integral e, en todo caso, cando a devandita corta derive da lexislacin de proteccin do dominio pblico.

j) Calquera outro acto que se sinale a travs dunha disposicin legal.

Ante calquera cambio lexislativo que contradiga o sinalado anteriormente, aplicarase o principio de xerarqua normativa.

ARTIGO 12..FINALIDADE DAS LICENZAS URBANSTICAS.

1.A licenza urbanstica ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior se axustan ordenamento urbanstico vixente, se o aproveitamento proxectado se axusta susceptible de apropiacin, e se as obras e usos proxectados renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2.Non se poder iniciar a execucin dos actos de uso do solo e do subsolo pretendidos, en tanto non se obtea a preceptiva licenza. Nos casos establecidos pola normativa, non se podern iniciar ditos actos mentres non se presente o proxecto de execucin correspondente.

ARTIGO 13..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal, a travs da licenza urbanstica, non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin facultativa, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCION 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANSTICAS

ARTIGO 14..SOLICITUDE DE LICENZA.

1.Os procedementos de tramitacin das distintas licenzas urbansticas iniciaranse mediante os modelos oficiais de solicitude, que se publican na sede electrnica municipal. A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso, e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal, e na presente Ordenanza.

2.A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs do Rexistro Municipal, ou de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da redaccin actual da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ou telematicamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel, o proxecto tcnico que se aporte, no caso de ser necesario, terase que presentar tamn e, en todo caso, en soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do solicitante para o acceso dende o concello.

3.Cando, para a solicitude de licenza, se precise proxecto tcnico, este deber estar completo, entendendo por tal que contea o contido establecido pola normativa de aplicacin, e pola presente Ordenanza.

ARTIGO 15..TRAMITACIN.

1.As solicitudes de licenzas urbansticas tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial, e coas contidas na presente Ordenanza.

2.A solicitude de licenza s comezar a producir efectos desde o momento no que o correspondente escrito, coa documentacin completa esixida en cada caso, tivera entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 16..SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

1.Se os Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude, ou na documentacin presentada, xa sexa no momento da sa presentacin, ou xa sexa posteriormente, requirirselle solicitante para que no prazo de dez (10) das hbiles complete, emende ou aclare aquelas, con indicacin de que se as non o fixera, entenderase por desistida a sa solicitude, con arranxo previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

2.O cmputo do prazo mximo para ditar resolucin suspenderase polo requirimento para a emenda de deficiencias, polo tempo que medie ente a notificacin do requirimento e o seu efectivo cumprimento polo solicitante.

3.Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa, ou se efecta de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias no corrixidas, que debern emendarse adecuadamente nun novo prazo concedido. De non ser as, provocar a declaracin de desestimento do solicitante sen que haxa lugar a mis requirimentos.

ARTIGO 17..MODIFICACINS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedera a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada, e estas modificacins alterasen determinacins da actuacin pretendida que afectasen aproveitamento urbanstico, altura, ocupacin en planta, forma e posicin do edificio na parcela, estrutura, nmero de vivendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afeccin entorno, o interesado deber, previo desistimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza, que se tramitar con arranxo normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 18..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

1.As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa achega para a concesin, se procede, da correspondente licenza urbanstica.

2.No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial, o procedemento de tramitacin da solicitude de licenza municipal quedar en suspenso polo tempo que medie entre a notificacin do seu requirimento e a sa efectiva presentacin.

Este prazo de suspensin non poder exceder, en todo caso, de tres (3) meses; transcorrido o mesmo sen que se tean achegado as autorizacins ou informes sectoriais pertinentes, acordarase, previa a sa advertencia, o arquivo das actuacins, e declararase a caducidade do procedemento. Non se aplicar o citado prazo, no caso de que o retraso estea causado pola administracin que se solicitou a autorizacin ou informe.

3.A mesma suspensin do procedemento producirase cando sexa o Concello o que, ante unha solicitude de licenza urbanstica, deba solicitar autorizacins ou informes sectoriais a outras administracins pblicas, de acordo coa lexislacin sectorial de aplicacin, e polo tempo que medie entre a peticin e a recepcin da autorizacin ou informe.

ARTIGO 19..INFORMES.

vista da documentacin presentada, e de conformidade coa normativa urbanstica de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe tcnico sobre o uso e a obra proxectada, e posteriormente, o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 20..CESIN DE TERREOS.

1.Antes de emitirse proposta de resolucin favorable para a concesin de licenza de calquera tipo de obra ou de actividade en solos urbanos consolidados que non tean a condicin de solar, nin regularizadas as vas pblicas, o propietario deber ceder gratuitamente Concello, os terreos destinados a viario fra das aliacins establecidas no planeamento, previa segregacin dos mesmos, se fora necesario. Esta mesma obriga deber de cumprirse antes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica ou de actividade, si se dan os mesmos elementos de feito.

2.Igualmente, esta obriga do propietario ter lugar nos solos de ncleo rural, cando se pretendera construr unha nova edificacin ou substitur a existente.

3.Esta cesin, unha vez aceptada polo Concello, formalizarase en escritura pblica, que ser presentada nas dependencias municipais con constancia da sa inscricin no Rexistro da Propiedade.

ARTIGO 21..RESOLUCIN.

1.Completo o expediente, e formulada proposta de resolucin, esta elevarase rgano competente para a resolucin, que por fin procedemento. A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada cumprimento de determinados requisitos, ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue unha licenza deber de ser debidamente motivada, con explcita referencia s normas ou determinacins do planeamento e/ou da normativa urbanstica que se incumpran.

2.As solicitudes de licenza resolveranse no prazo de tres (3) meses, contando desde a presentacin da solicitude coa documentacin completa no Rexistro Municipal; a excepcin das solicitudes de licenza para divisin de terreos, que non sexan parcelamentos urbansticos, para a primeira ocupacin de edificios e para a corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva s que se refiren os apartados g), h) e j) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolvern no prazo dun (1) mes, contado desde o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposicin legal.

3.Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensins legalmente procedentes, sen que se adopte resolucin municipal expresa, operar o rxime do silencio administrativo, na forma legalmente establecida. En ningn caso, se entendern adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa urbanstica.

ARTIGO 22..LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN.

1.As licenzas de edificacin de nova planta, ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que anda non tiveran a condicin de solar, ou que sendo de ncleo rural, precisen de obras de acometida s redes de servizos existentes ou de urbanizacin, sern outorgadas cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e da edificacin.

2.Con carcter previo outorgamento da licenza, deber constiturse unha garanta por importe do 100% do custe das obras de urbanizacin pendentes, e/ou do custe previsible de reposicin das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra, que se determinarn no propio proxecto tcnico da edificacin, ou nun anexo mesmo.

Esta garanta devolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin. En consecuencia, a sa concesin quedar supeditada a que se tean executado total e satisfactoriamente as obrigas garantidas.

No caso de obras para as que non necesaria a licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte do solicitante do remate das obras, con presentacin de certificado final de obra de tcnico competente, sempre que se tean cumprido total e satisfactoriamente as obrigas garantidas.

ARTIGO 23..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS LICENZAS.

1.As licenzas urbansticas extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por declaracin de renuncia do solicitante, comunicada por escrito Concello.

c) Por resolucin xudicial ou administrativa, a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa que anule as mesmas.

2.As licenzas urbansticas outorgaranse con suxeicin a un prazo determinado de caducidade, tanto para o inicio das obras, como para a sa finalizacin, as como para a interrupcin das mesmas.

O prazo mximo para o inicio das obras de seis (6) meses, e para a sa terminacin de tres (3) anos, contados a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a seis (6) meses.

3.Os referidos prazos podern prorrogarse a solicitude do titular da licenza, sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos, e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga. En calquera caso, a prrroga concederase por un prazo non superior inicialmente acordado.

4.Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados anteriormente, o rgano competente para conceder a licenza poder declarar a caducidade da mesma, previa audiencia seu titular.

5.A declaracin de caducidade extinguir a licenza, non podndose iniciar nin proseguir as obras, salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta Concello, para o seu control. Declarada a caducidade da licenza poder solicitarse unha nova licenza, que se tramitar de conformidade coa normativa urbanstica vixente na data da nova solicitude.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 24..COMUNICACIN DE EMPRESA CONSTRUTORA.

Antes do comezo das obras, o titular da licenza comunicar Concello o nomeamento da direccin facultativa correspondente, as como o nome e enderezo social da empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realizacin das obras, o titular da licenza igualmente deber comunicar tal circunstancia Administracin municipal.

ARTIGO 25..DEFINICIN DE ALIACINS E RASANTES.

1.No caso de obras de edificacin de nova construcin, de ampliacin de edificios existentes que alteren a ocupacin en planta, de muros de contencin e de instalacin de casas prefabricadas e edificacins similares, s que se refire o artigo 9 desta Ordenanza, ser condicin indispensable para o comezo das obras que, unha vez concedida a pertinente licenza, se proceda definicin de aliacins e rasantes, que deber ser solicitada polo titular.

2.A solicitude de definicin de aliacins e rasantes ir acompaada dun plano, por triplicado, da localizacin das edificacins e/ou muros dentro da parcela, a escala 1:500 (ou en todo caso, a unha escala suficiente que permita a sa correcta definicin, lectura e medicin), con todos os seus datos acoutados, e de xeito indispensable, as distancias e cotas con respecto viario.

3.As aliacins e rasantes s que se debern axustar as edificacin e/ou muros sern sinaladas na acta de replanteo da obra. No acto de definicin de aliacins e rasantes, que se efectuar no da e hora sinalado polos Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais, concorrern: un tcnico municipal, o titular da licenza e o tcnico director da mesma. Estes mesmos asinarn, a continuacin, a acta de replanteo por triplicado, as como o plano acoutado que se xuntou coa solicitude.

ARTIGO 26..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR.

1.Ser requisito indispensable en todas as obras dispoer, a pe de obra, dunha copia autorizada da licenza municipal, e dunha copia autorizada da acta de replanteo para aquelas obras nas que se precise, de conformidade co apartado 1 do artigo 23 desta Ordenanza.

2.Ademais do indicado no apartado anterior, nas obras de edificacin de nova construcin, e nas intervencins en edificios existentes que requiran de licenza municipal, ser tamn requisito indispensable a colocacin a pe de obra dun cartel indicador que sexa lexible desde a va pblica, coas dimensins de 110cm de ancho por 80cm de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

missing

CONCELLO DE BOQUEIXN

(A Corua)

N. EXPEDIENTE DA LICENZA:

DATA DE EXPEDICIN DA LICENZA:

ORDENANZA DE APLICACIN:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIN MATERIAL:

COORDINADOR DE SEGURIDADE E SADE:

N. DE PLANTAS AUTORIZADAS:

USO:

PRAZO MXIMO DE EXECUCIN:

3.O cartel ser un taboleiro hidrfugo con fondo en branco e o texto en negro, perfectamente visible.

ARTIGO 27..MODIFICACINS DAS OBRAS AMPARADAS NA LICENZA.

1.Se durante a execucin das obras se previran ou produciran variacins que alteraran o proxecto tcnico ou a documentacin sobre a que se baseou a licenza outorgada nalgn dos parmetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estar obrigado a solicitar unha nova licenza que ampare as mesmas.

2.As modificacins de detalle que durante a execucin das obras non alteren os parmetros urbansticos da licenza outorgada, relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, debern documentarse cunha memoria e/ou planos, que se achegarn xunto coa solicitude da licenza de primeira ocupacin, se esta fora necesaria, ou directamente unha vez concludas as obras, e onde quedarn perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins de detalle introducidas.

SECCIN 4..REMATE DAS OBRAS

ARTIGO 28..OBRIGAS DO TITULAR DA LICENZA CONCLUR AS OBRAS.

1.Dentro dos dez (10) das hbiles seguintes conclusin dunha obra, o titular da licenza deber:

● Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valados e barreiras.

● Construr ou repoer o piso definitivo das beirarras.

● Repoer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arborado ou zona verde, conducins ou redes de servizo, e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras de construcin, e non estiveran xa repostos ou reparados.

Subsidiariamente, destas obrigas responder o propietario do solo no que se executara a obra, se non coincide co titular da licenza.

2.Nos casos de obras de edificacin de nova construcin sometidas a licenza, e nos casos de intervencins de carcter total ou parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza, o titular da mesma deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin unha vez concludas as obras.

ARTIGO 29..LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN.

1.A licenza de primeira ocupacin esixirase para a utilizacin dos edificios s que se refire o apartado 2 do artigo 26 desta Ordenanza.

2.A licenza de primeira ocupacin ten como obxecto comprobar que as obras estn completamente terminadas, e se axustan licenza de obras outorgada, as como s condicins que se puideran impoer na mesma e que, no seu caso, o promotor asinou o compromiso de realizar simultaneamente e con arranxo proxecto de urbanizacin, ou proxecto tcnico, a urbanizacin esixida.

3.O titular da licenza de obras solicitar a licenza de primeira ocupacin acompaando a sa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanizacin, firmado pola direccin facultativa, e visado polo Colexio Profesional correspondente nos casos que determine a normativa, no que conste que as obras estn completamente rematadas, e que se axustan licenza outorgada ou, no seu caso, proxecto de urbanizacin. Igualmente, acompaarase a dita solicitude a documentacin indicada no apartado correspondente do Anexo I da presente Ordenanza.

4.Comprobada a documentacin aportada polos Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais, procederase a inspeccionar as obras de edificacin e, no seu caso, de urbanizacin executadas.

En ningn caso se poder conceder a licenza de primeira ocupacin a edificacin algunha se a obra urbanizadora esixida non est debidamente concluda, e apta para a sa recepcin. A concesin da licenza de primeira ocupacin implicar a previa ou simultnea recepcin da obra urbanizadora que, no seu caso, se tivera que executar.

5.Si se comproba que as obras de edificacin ou urbanizacin non se atopan completamente finalizadas, ou non se cumpriron as obrigas de reposicin relacionadas no artigo 26.1 desta Ordenanza, suspenderase o procedemento, e requirirase a execucin das obras necesarias para a sa correcta finalizacin.

6.A terminacin das obras sen axustarse s termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanizacin aprobado, dar lugar denegacin da licenza de primeira ocupacin, e incoacin do pertinente procedemento para a reposicin da legalidade infrinxida, sen prexuzo da incoacin do procedemento sancionador correspondente.

7.Para a conexin dos servizos de abastecemento de auga , saneamento, electricidade, gas, telefona ou outro servizo propio das edificacins, ser necesaria a concesin da licenza de primeira ocupacin. En base a isto, as empresas ou entidades subministradoras de tales servizos esixirn a licenza de primeira ocupacin para a contratacin dos mesmos.

O Concello, previa audiencia titular, poder ordenar o corte do subministro contratado, sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

ARTIGO 30..LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN PARCIAL.

Sen prexuzo do que estableza a regulamentacin urbanstica, podern outorgarse licenzas de primeira ocupacin parciais, por edificios ou portais completos, cando a parte da obra obxecto de licenza cumpra cos seguintes requisitos:

Que tea consideracin de obra completa, e cumpra todas as esixencias da normativa tcnica e urbanstica aplicables.

Que sexa susceptible de emprego independente.

Que, no seu caso, a urbanizacin interior ou exterior da parcela directamente vinculada edificacin para a que se solicita a licenza, se atope totalmente rematada, e se garanta o cumprimento das obrigas urbansticas da parcela que serviu de base para a obtencin da licenza urbanstica.

ARTIGO 31..DECLARACIN DE OBRA NOVA.

Para escriturar ou inscribir declaracins de obra nova rematada necesario dispoer da respectiva licenza de primeira ocupacin.

Para escriturar ou inscribir declaracins de obra nova en construcin, esixirase a presentacin da licenza urbanstica que permitiu o comezo das actuacins, as como unha certificacin expedida pola direccin facultativa, que acredite que a obra se axusta proxecto obxecto da licenza.

   
  CAPTULO II.COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO

ARTIGO 32..ACTOS SUXEITOS A COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1.Estn suxeitos rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e, en xeral, de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, polo tanto, non relacionados no artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que as se establezan nas leis.

2.Tamn se someten rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do solo ou subsolo xa estea autorizado por licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo comunicalo por escrito Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

ARTIGO 33..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1.A presentacin dunha comunicacin previa constite ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince (15) das hbiles, contado a partir da data da sa entrada, con toda a documentacin completa, no Rexistro Municipal, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin por parte do Concello.

2.Dentro do prazo dos quince (15) das hbiles sinalado no apartado anterior, o Concello poder declarar completa a documentacin presentada, ou requirir a emenda das deficiencias que presente a mesma, quedando sen efecto dito prazo para o inicio das obras, que se reiniciar unha vez presentada a documentacin requirida ou coas deficiencias emendadas.

3.A presentacin dunha comunicacin previa non ter efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que deben acompaala, ou sen a cesin de solo que se refire o artigo 18.1 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica Concello est suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execucin das obras foran preceptivos informes ou autorizacins previas doutros organismos pblicos que non se xuntan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actuacin pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

4.A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia comunicante, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito a executar as obras, desde o momento no que se coeza, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs as que houbera lugar.

ARTIGO 34..RESPONSABILIDADES.

1.Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica que se acompaa a unha comunicacin previa son responsables da sa calidade e do seu axuste s normas que sexan aplicables en cada caso.

2.Os tcnicos asinantes de certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa son responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3.De xeito xeral, o comunicante ou titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a executar as obras nas condicins contidas na documentacin presentada.

ARTIGO 35..ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIN PREVIA.

1.No prazo dos quince (15) das hbiles seguintes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica, a actuacin municipal circunscribirase estritamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal da documentacin presentada, para poder declarar a mesma completa, a efectos de poder iniciar as obras comunicadas, pero non implicar anlise sobre o seu contido, nin comprobacin do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e a ordenacin urbansticas, que sern realizados posteriormente, sen prexuzo de que se podan realizar igualmente en dito prazo.

2.En ningn caso, a intervencin municipal sobre a comunicacin previa controlar os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construcins, as condicins de montaxe das instalacins ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, sendo responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO DE COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS

ARTIGO 36..REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin do Concello nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustaranse seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse nos modelos oficiais que se publican na sede electrnica municipal, ou a travs de plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado. A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso, e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

b) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en realizar un acto de uso do solo e do subsolo, ou a travs dun representante autorizado, e poder presentarse no Rexistro Municipal, ou en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da redaccin actual Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblica e do Procedemento Administrativo Comn, telematicamente a travs da sede electrnica municipal, ou a travs das plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado. Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel, o proxecto tcnico que se aporte, no caso de ser necesario, terase que presentar tamn e, en todo caso, nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso a sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do interesado para o acceso dende o Concello.

c) A presentacin do impreso normalizado, acompaado de todos os documentos esixidos, no Rexistro Municipal, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e terminacin deste, polas disposicins do Ttulo VI da redaccin actual Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ou norma que a substita.

d) O interesado nos actos de uso do solo e do subsolo deber comunicar Concello a intencin de levalos a cabo cunha antelacin mnima de quince (15) das hbiles data na que pretenda levar a cabo ou comezar a sa execucin.

ARTIGO 37..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA.

Presentada a comunicacin previa, a sa tramitacin axustarase s seguintes regras:

1. Unha vez entregada toda a documentacin esixida, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince (15) das hbiles sinalado no artigo 29.1 desta Ordenanza, ser ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso, engadirase comunicacin previa unha dilixencia da dependencia administrativa instrutora, pola que se declarar completa a documentacin presentada, o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin, e podan cursar visita de inspeccin obra, para comprobar si se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. Cando a comunicacin presentada e/ou a documentacin que a acompaa sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince (15) das seguintes a sa presentacin, requirirselle comunicante para que se abstea de iniciar a sa actuacin, concedndoselle un prazo de dez (10) das hbiles para corrixir as deficiencias detectadas, con indicacin de que se non o fixese, terase por desistido do seu dereito, arquivndose o expediente sen mis trmite, con arranxo previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e sen prexuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

Neste caso, o prazo de quince (15) das para o inicio da obra quedar sen efecto, debendo de reiniciarse como sinala o artigo 29.2 desta Ordenanza.

3. Transcorrido o prazo de quince (15) das hbiles desde a presentacin da comunicacin previa, sen que se requira comunicante a correccin de posibles deficiencias que puideran existir na documentacin achegada, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administracin implique emenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicacin, ou da documentacin que se xunta, nin os que poda presentar a obra ou a actuacin obxecto de comunicacin.

4. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada, e trasladada s tcnicos municipais para a sa comprobacin, se detectara que o contido desta non se axusta normativa de aplicacin ou planeamento urbanstico en vigor, ditarase resolucin notificando esta circunstancia comunicante, e indicando que debe de absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe suspender de inmediato a sa execucin, incondose expediente de reposicin da legalidade, coa audiencia pertinente interesado.

O Concello deber ditar a orde de execucin que proceda para garantir a plena adecuacin das actuacins reflectidas na comunicacin ordenacin e normativa urbansticas dentro dos quince (15) das seguintes adopcin de calquera medida provisional. A orde que se dite ter os efectos propios da licenza municipal.

ARTIGO 38..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa achega coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial, a comunicacin previa non producir efecto algn, non podndose iniciar a obra pretendida.

ARTIGO 39..PRAZOS PARA EXECUTAR AS OBRAS.

1.As obras que se comunican debern iniciarse no prazo mximo de seis (6) meses, contados a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince (15) das sinalado no artigo 29.1 da presente Ordenanza, e debern ser finalizadas no prazo mximo dun (1) ano, contado a partir da mesma data.

2.Os referidos prazos podern prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique, sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos, e sempre que as obras sexan conformes coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

En calquera caso, a prrroga non poder ser por prazos superiores s establecidos no apartado anterior para o inicio e finalizacin das obras.

ARTIGO 40..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINES PREVIAS URBANSTICAS.

1.O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbansticas.

No caso da colocacin de carteis ou valados publicitarios, o ttulo habilitante extinguirase s dous (2) anos contados a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince (15) das sinalado no artigo 29.1 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro perodo de igual duracin, logo dunha nova comunicacin previa que as o indique, que deberase presentar antes da conclusin daquel, e sempre que a instalacin sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo. Rematada a vixencia desta instalacin, o seu promotor deber desmontala no prazo mximo dun (1) mes.

2.Unha vez transcorridos e/ou incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior, declararase a caducidade da comunicacin previa, previa audiencia comunicante.

3.A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir as obras, salvo para traballos de seguridade e mantemento, dos que se dar conta Concello, para o seu control. Declarada a caducidade da comunicacin previa poder presentarse unha nova, que se tramitar de conformidade coa normativa e ordenacin urbanstica vixentes na data da nova presentacin.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 41..ALIACINS DE PECHES.

Se as obras que se comunican se refiren construcin de peches de parcela que lindan cunha va pblica, antes do inicio da obra, o comunicante deber solicitar nos Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais, que se fixe sobre a parcela a aliacin e o recuado do peche con respecto vial pblico. Para tales efectos, levantarase unha acta de replanteo, que se asinar por duplicado polo interesado, e por un tcnico municipal.

ARTIGO 42..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA.

Ser requisito indispensable en todas as obras, dispoer a pe de obra, dunha copia autorizada da comunicacin previa co selo entrada no Rexistro Municipal, e dunha copia autorizada da acta de replanteo para as obras s que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

ARTIGO 43..MODIFICACINS NA EXECUCIN DAS OBRAS COMUNICADAS.

As caractersticas e dimensins das obras que se executen non excedern das comunicadas, considerndose como infraccin urbanstica calquera extralimitacin na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacins durante a execucin da obra deberase comunicar de novo tal feito Concello, cos mesmos requisitos da comunicacin inicial.

ARTIGO 44..OBRIGAS DO COMUNICANTE DAS OBRAS.

1.A comunicacin previa de obras non supn autorizacin para a ocupacin da va pblica ou outros espazos pblicos con materiais de construcin, estadas, maquinaria, gras ou calquera ferramenta ou instrumento, xa que deber ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a sa autorizacin, se procede.

2.Dentro dos cinco (5) das hbiles seguintes conclusin dunha obra, o comunicante da mesma deber:

● Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valados e barreiras.

● Repoer ou reparar o pavimento das beirarras, calzada ou praza, arborado ou zona verde, conducins ou redes de servizo, e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras executadas, se non os tivera xa reposto ou reparado.

Subsidiariamente, destas obrigas responder o propietario do solo no que se executara a obra, se non coincide co comunicante da mesma.

   
  TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS  
 

   
  CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURDICO

ARTIGO 45..ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIN PREVIA.

1.Estarn sometidas procedemento de comunicacin previa a instalacin, implantacin, apertura ou exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que se leve a cabo no termo municipal, a excepcin das actividades recreativas e espectculos pblicos s que se refire o Captulo II do Ttulo III desta Ordenanza.

2.Tamn se someten rxime de comunicacin previa, os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento, xa estea autorizado por licenza ou sometido rxime de comunicacin previa, debendo comunicalo por escrito Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

ARTIGO 46..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1.A comunicacin previa presentada, cumprindo con todos os requisitos, constite ttulo habilitante para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento que se comunica, polo que, unha vez inscrita no Rexistro Municipal, a comunicacin previa con toda a documentacin completa, o titular da actividade poder comezar a exercela, sen prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que lle corresponden Concello.

2.A presentacin dunha comunicacin previa non ter efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que a deben acompaar para cada caso, ou sen a cesin de solo que se refire o artigo 18.1 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica est suxeita a licenza municipal.

c) Cando, para o inicio da actividade, foran preceptivos informes ou autorizacins previos doutros organismos pblicos que non se xuntan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

e) Cando a actividade pretendida leve parella a necesidade de obra previa, e esta non fora comunicada, ou careza de licenza, se fora necesaria.

3.O incumprimento das condicins da comunicacin previa ou dos requisitos sinalados na lexislacin de aplicacin, o nesta Ordenanza, determinar a imposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolucin que declare estas circunstancias, ordenar a inmediata suspensin da actividade exercida, e incoar o pertinente expediente para a reposicin da legalidade infrinxida.

4.A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que acompae comunicacin previa comportar, logo de audiencia comunicante, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada, e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada desde o momento no que se coece, sen prexuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs s que houbera lugar.

ARTIGO 47..RESPONSABILIDADES.

1.Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica ou das certificacins ou declaracins que acompaan a unha comunicacin previa de actividade sern responsables da veracidade do seu contido, co alcance recollido no artigo 30.1 e 30.2 da presente Ordenanza.

2.En xeral, o titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a exercer a actividade nas condicins contidas na documentacin presentada.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO DE COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDADE

ARTIGO 48..REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da Administracin Municipal nas actividades suxeitas a comunicacin previa axustaranse seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse no modelo normalizado que se publica na sede electrnica municipal, ou a travs das plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

b) A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso, e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

c) A comunicacin previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade, ou a travs dun representante autorizado, e poder presentarse no Rexistro Municipal, ou en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ou telematicamente a travs da sede electrnica municipal, ou a travs das plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

d) A presentacin do impreso normalizado, acompaado de todos os documentos esixidos, no Rexistro Municipal, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e terminacin deste, polas disposicins do Ttulo VI da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ou norma que a substita.

ARTIGO 49..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDAD.

Unha vez rexistrada unha comunicacin previa de actividade, o Concello realizar o anlise da mesma, e da documentacin que se presenta con ela, segundose as seguintes regras na sa tramitacin:

1. Cando a actividade comunicada vea acompaada de toda a documentacin esixida para cada caso, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos desde a data da sa presentacin, constitundose en ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento, co alcance previsto no artigo 42.1 desta Ordenanza.

Neste caso, unirase comunicacin previa unha dilixencia da dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada, o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin, e podan cursar visita de inspeccin establecemento, para comprobar si se axusta documentacin presentada, e normativa aplicable.

2. No caso de que non se presente a documentacin esixida, o Concello requiriralle comunicante para que proceda, no prazo de 10 das, a corrixir as deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese, terase por desistido da sa comunicacin, arquivndose o expediente sen mis trmite, con arranxo previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e debendo proceder o peche da actividade se xa se iniciara.

Igualmente actuarase se a documentacin presentada fora a esixida, pero nela se detectaran imprecisins ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada, e trasladada esta s tcnicos municipais para a comprobacin do seu contido, se detectara que a mesma non se axusta normativa de aplicacin ou planeamento urbanstico en vigor, ditarase resolucin notificando esta circunstancia, e dispoendo a suspensin inmediata da actividade, e a incoacin de expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente comunicante.

O Concello deber ditar a orde de execucin que proceda para garantir a plena adecuacin das actuacins reflectidas na comunicacin ordenacin e normativa urbansticas dentro dos quince (15) das hbiles seguintes adopcin de calquera medida provisional. A orde que se dite ter os efectos propios da licenza municipal.

ARTIGO 50..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, ou de declaracin de incidencia ambiental, necesitarn da sa achega coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos nos que non se presente a preceptiva autorizacin, ou informe sectorial, ou declaracin de incidencia ambiental, coa comunicacin previa, esta no producir efecto algn, non podndose iniciar ou exercer a actividade pretendida.

ARTIGO 51..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a comunicacin previa, precisa a realizacin dunha obra, a documentacin que se esixe que se acompae comunicacin previa de actividade, presentarase coa comunicacin previa da obra, ou coa solicitude de licenza de obra, de ser o caso.

Unha vez concluda a obra presentarase a comunicacin previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento, acompaada do certificado final de obra, asinado pola direccin facultativa.

ARTIGO 52..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE.

1.A actividade que se comunica deber iniciarse no prazo mximo de seis (6) meses, contado a partir do da seguinte da presentacin no Rexistro Municipal da comunicacin previa con toda a documentacin esixida, ou da comunicacin previa para o inicio da actividade, si se realizaron obras.

2.O referido prazo poder prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique, sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior indicado no apartado anterior, e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e a normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

ARTIGO 53..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE.

1.O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2.O ttulo habilitante que comporta a presentacin dunha comunicacin previa de actividade con toda a documentacin requirida poder declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis (6) meses seguintes data de entrada no Rexistro Municipal da comunicacin previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un (1) ano.

3.En todo caso, a declaracin de caducidade dunha comunicacin previa realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente, con audiencia comunicante.

4.A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicacin previa axustada normativa e ordenacin urbanstica en vigor.

ARTIGO 54..DOCUMENTACION NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispoer en lugar visible de copia autorizada da comunicacin previa co selo de entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 55..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento deberase comunicar previamente Concello, cos mesmos requisitos que na comunicacin inicial.

   
  CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURDICO

ARTIGO 56..ESPECTCULOS PBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Se ben a apertura de establecementos pblicos para actividades recreativas ou para espectculos pblicos, ou a organizacin destes ltimos estn sometidas rxime de comunicacin previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atencin concorrencia de razns de interese xeral, precisarn para o seu exercicio da obtencin previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas aire libre ou na va pblica, anexas a un establecemento.

3. A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. A celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas, que se desenvolvan conxuntamente no termo municipal e nun ou varios concellos lindeiros.

5. A celebracin de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas, cando a sa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

ARTIGO 57..FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1.A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no artigo anterior se axustan ordenamento urbanstico, e que renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2.Non se poder iniciar actividade algunha sometida rxime de licenza sen que previamente se obtivera a mesma.

ARTIGO 58..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural e condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos e materiais empregados, sendo responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 59..SOLICITUDE DE LICENZA.

1.Con anterioridade apertura dun establecemento pblico ou inicio dun espectculo pblico ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia a exercer a sa titularidade ou encargarse da sa organizacin deber presentar no Concello unha solicitude de licenza, mediante o modelo oficial publicado na sede electrnica municipal, ou a travs das plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso, e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

2.A presentacin da solicitude e a documentacin requirida deber efectuarse a travs do Rexistro Municipal, ou de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, telematicamente a travs da sede electrnica municipal, ou a travs das plataformas habilitadas efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel, o proxecto tcnico que se aporte, no caso de ser necesario, terase que presentar tamn e, en todo caso, nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e a autorizacin do solicitante para o acceso desde o Concello.

ARTIGO 60..TRAMITACIN.

1.As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial, e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2.A solicitude de licenza s comezar a producir efectos desde o momento no que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso, tivera entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 61..SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

Se os servizos municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude de licenza, ou no resto da documentacin presentada, estarase establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

ARTIGO 62..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedera a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada, e estas modificacins alterasen determinacins da actividade pretendida que afectasen seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deber, previo desistimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza, que se tramitar con arranxo normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 63..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

1.As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou administracins pblicas, ou de declaracin de incidencia ambiental, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa achega para a concesin, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2.No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin, ou informe sectorial, ou declaracin de incidencia ambiental, estarase previsto no artigo 16.2 da presente Ordenanza.

ARTIGO 64..INFORMES.

vista da documentacin presentada e da conformidade coa normativa de aplicacin, os Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais emitirn informe urbanstico sobre o uso e as obras proxectadas, e informe correspondente s instalacins e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicacin. Concludas as actuacins, emitirase o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 65..RESOLUCIN.

1.Completo o expediente, e formulada a proposta de resolucin, este elevarase o rgano competente para a resolucin que poa fin procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada cumprimento de determinados requisitos, ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue unha licenza deber estar debidamente motivada, con explcita referencia s normas ou s determinacins do planeamento urbanstico que se incumpran.

2.A tramitacin da solicitude de licenza non poder exceder de tres (3) meses, contados desde a presentacin da solicitude coa documentacin completa no Rexistro Municipal ata a resolucin final, a excepcin das solicitudes de licenzas para instalacin de terrazas en terreos de uso pblico, que teen un prazo de resolucin de dous (2) meses.

Os requirimentos de documentacin, emenda de deficiencias ou imprecisins, e de informes ou autorizacins sectoriais suspendern o prazo establecido para a resolucin do solicitado, que volver a computarse tras a sa achega.

3.O transcurso do prazo de tres (3) meses establecido para a concesin da licenza de actividade determinar a sa adquisicin por silencio administrativo, se consta aportada a documentacin completa esixida e a pretensin axstase normativa de aplicacin no tempo da solicitude, a excepcin das solicitudes para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico, onde o silencio administrativo ser negativo.

ARTIGO 66..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

1.Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza precisa a realizacin dunha obra igualmente sometida rxime de licenza, solicitaranse simultaneamente, e concederanse nun nico acto administrativo, sen prexuzo da formacin e tramitacin simultnea de pezas separadas para cada intervencin administrativa.

A proposta de resolucin da solicitude de licenza de actividade ter prioridade sobre a correspondente licenza urbanstica. Se procede denegar a primeira, se lle notificar as solicitante, e non ser necesario resolver sobre a segunda.

2.Se a actividade pretendida atpase sometida rxime de licenza, e fora precisa para a sa posta en marcha a realizacin de obras que se encontran sometidas rxime de comunicacin previa, esta ltima presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade, pero non adquirir eficacia en tanto non se obtea a preceptiva licenza que habilite a implantacin da actividade.

En ningn caso, a execucin de obras en rxime de comunicacin previa vinculadas desenvolvemento dunha actividade sen terse obtida licenza para a mesma, xerar responsabilidade da administracin municipal.

3.Unha vez concludas as obras, xa estean sometidas rxime de licenza ou de comunicacin previa, presentarase no Concello comunicacin previa para o inicio da actividade, acompaada de certificado final de obra, nos casos previstos pola lexislacin.

ARTIGO 67..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS.

1.A actividade que se lle concede licenza deber iniciarse no prazo mximo de seis (6) meses, contado a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza, ou contado a partir da data de presentacin no Rexistro Municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade, se foran realizadas obras.

2.As licenzas dos establecementos abertos pblico concdense por tempo indefinido, salvo que unha disposicin ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen prexuzo dos efectos dos controis e das revisins peridicas s que sexan sometidos tales establecementos.

3.As licenzas para a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas tern a mesma vixencia que a dos espectculos ou actividades autorizados.

4.As licenzas para a instalacin de terrazas en terreos de uso pblico outorgaranse por anos naturais prorrogables por iguais perodos de tempo, se ben se podern solicitar tamn para perodos mnimos dun (1) mes.

ARTIGO 68..EXTINCIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogacin.

c) Por declaracin de renuncia do titular, comunicada por escrito Concello.

d) Por ter finalizado o espectculo pblico ou a actividade recreativa para o que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo que est sometido o espectculo pblico ou a actividade recreativa, se as se establecera na licenza.

f) Por resolucin xudicial ou administrativa, a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa.

ARTIGO 69..CADUCIDADE E REVOCACIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1.Poder declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis (6) meses seguintes, contados a partir da data de notificacin da licenza, ou a partir da data de presentacin no Rexistro Municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade, de terse realizado obras.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un (1) ano.

O prazo para o inicio da actividade poder prorrogarse a travs dunha comunicacin previa na que as se indique, sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior a seis (6) meses, e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e a normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

2.A declaracin de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia solicitante.

3.A declaracin de caducidade extinguir os efectos da licenza de actividade, non podndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite, e obtea unha nova licenza axustada normativa e ordenacin urbanstica vixentes.

4.As licenzas de actividade poderanse revocar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicins ou requisitos en virtude dos cales foron outorgadas.

b) Por terse modificado substancialmente, ou ter desaparecido as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que, no caso de existir, teran comportado a sa denegacin.

c) Por sancin, de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento da competitividade econmica de Galicia, ou norma que a substita.

d) Por falta de adaptacins s novos requirimentos establecidos polas normas, dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5.A revogacin ser declarada despois da tramitacin do pertinente expediente, con audiencia solicitante.

6.Tanto a declaracin de caducidade como a revogacin da licenza de actividade non xerarn dereito a indemnizacin.

ARTIGO 70..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza unha actividade sometida a licenza, dispoer en lugar visible dunha copa autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 71..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento sometido a licenza municipal requirir da previa solicitude e obtencin de licenza.

   
  TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES  
 

ARTIGO 72..OBXECTO.

1.A Administracin Municipal est obrigada a exercer, de forma permanente e continuada, as funcins de comprobacin, vixilancia, control e inspeccin sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, xa estean suxeitas rxime de comunicacin previa, ou rxime de licenza, para verificar a efectiva adecuacin das mesmas normativa que lle resulte de aplicacin, sen prexuzo dos procedementos de reposicin da legalidade e sancionador que, no seu caso, podan iniciarse.

2.O persoal municipal adscrito s funcins de control, inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade, e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica.

3.A Administracin municipal poder en calquera momento, de oficio, a peticin razoada doutras administracins, ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspeccin das obras, establecementos e actividades reguladas nesta Ordenanza, desde que se presenten as comunicacins previas ou se outorguen as pertinentes licenzas.

ARTIGO 73..PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIN.

Os Servizos Tcnicos e Urbansticos Municipais exercern as funcins de inspeccin e comprobacin urbansticas, sen prexuzo doutro tipo de inspeccins exercidas por outras administracins, en funcin das sas propias competencias.

Nos supostos de actuacins sometidas a comunicacin previa, a inspeccin municipal efectuarase no prazo mximo de tres (3) meses, contados dende o da seguinte presentacin da comunicacin, acompaada de toda a documentacin esixible. De vencer o prazo sen realizarse a citada inspeccin, entenderase que o silencio positivo.

1.Nas comunicacins previas de obras ou de actividades, a actuacin de control iniciarase coa comprobacin do contido da documentacin aportada.

2. marxe do control documental indicado no apartado anterior, a Administracin Municipal proceder, a travs dos funcionarios habilitados efecto, inspeccin das obras, establecementos e actividades suxeitos presente Ordenanza, obxecto de verificar a sa adecuacin s comunicacins previas presentadas e/ou s licenzas outorgadas, e normativa que lles sexa de aplicacin, levantando acta de comprobacin.

3.A acta de comprobacin aquel documento que se expide coa fin de recoller o resultado das actuacins de inspeccin e de verificacin do cumprimento dos requisitos esixidos, e se estender por duplicado, sendo firmadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida, que se lle entregar un exemplar da mesma. Cando esta persoa se negase a asinala, farase constar dita circunstancia.

4.As actas de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuzo das probas que, en defensa dos seus dereitos, podan presentar as persoas interesadas.

5.Se levantada a acta de comprobacin, se detectara que a obra ou actividade se est exercendo ou foi executada sen axustarse s determinacins sinaladas na licenza ou na comunicacin previa, emitirase informe con proposta de resolucin, dispoendo a suspensin inmediata de ditos actos, se estes se estiveran executando, e a incoacin de expediente de reposicin da legalidade, sen prexuzo do sancionador.

6.Non obstante o establecido no apartado anterior, se a acta de comprobacin dunha actividade con comunicacin previa presentada ou con licenza de actividade outorgada, e nela se reflicten incumprimentos das determinacins da documentacin tcnica comunicada ou que se lle concedeu licenza, que son emendables sen requirir elaboracin dunha nova documentacin tcnica, emitirase informe con proposta de resolucin, concedendo un prazo de 15 das para a correccin das deficiencias detectadas.

Transcorrido dito prazo sen que se emenden tales deficiencias, e logo de que se faga constar nunha nova acta de comprobacin, adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7.O feito de que se levante acta de comprobacin non obsta para que o Concello, en exercicio das facultades de control e inspeccin que ten atribudas, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

ARTIGO 74..CONTIDO DA ACTA DE COMPROBACIN.

Toda acta de comprobacin ter o seguinte contido mnimo:

a) Identificacin da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificacin da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entenden as actuacins e o carcter co que intervn, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou tcnico.

c) Funcionario que realiza a actuacin de control e data da sa realizacin.

d) Descricin das actuacins practicadas.

e) Cumprimento ou descricin do incumprimento/s da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou que lle concedeu a licenza, e das determinacins ou condicins esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacins ou informes sectoriais, se os houbera.

f) Descricin das modificacins que, no seu caso, se observen nas obras, instalacins, establecementos e actividades, respecto da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa, ou na que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuacin de control.

ARTIGO 75..ACTUACINS DE COMPROBACIN A INSTANCIA DE PARTE.

1.Sen prexuzo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitar a realizacin dunha inspeccin do establecemento ou actividade para a comprobacin da sa adecuacin normativa que lle sexa de aplicacin, e comunicacin previa presentada ou licenza de actividade outorgada.

2.Presentada a solicitude prevista no pargrafo anterior, no prazo mximo de dous (2) meses desde a mesma, o Concello remitir a quen o solicitase copia da acta de comprobacin. Se na mesma se detectasen incumprimentos ou deficiencias, estarase previsto no artigo 69.5 e 69.6 da presente Ordenanza.

   
  TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 76..INFRACINS E SANCINS.

A todos os actos de uso do solo e do subsolo e s actividades sometidas tanto rxime de comunicacin previa como de licenza aplicarnselles as medidas de reposicin da legalidade, e o rxime sancionador previstos na lexislacin urbanstica, na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia, e nas ordenanzas municipais correspondentes.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.MODELOS NORMALIZADOS.

Na sede electrnica municipal publcanse os correspondentes modelos normalizados, tanto de licenzas como de comunicacins previas, e tanto urbansticas como de actividade.

Estes modelos non teen carcter regulamentario, polo que o seu contido poder ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.NORMAS DERROGADAS.

Cando na presente Ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia s normas que por promulgacin posterior substitan s mencionadas.

DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA. ANEXOS

Os anexos que se incorporan nesta Ordenanza non teen carcter regulamentario, polo que o seu contido poder ser ampliado ou modificado mediante resolucin municipal, se ben a sa obrigatoriedade supedtase sa publicacin do Boletn Oficial da Provincia.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

Os promotores de actos de uso do solo e do subsolo e de actividades que tean iniciado procedementos para a execucin ou exercicio das mesmas con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza, podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin, segundo a normativa que lles resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA

1.Queda derrogada a Ordenanza Municipal reguladora do procedemento de control do exercicio de actividades e servizos suxeitos a comunicacin previa ou declaracin responsable (Boletn Oficial da Provincia n. 118, de data 22 de xuo de 2011).

2.Quedan derrogadas cantas disposicins municipais, de igual ou inferior rango, se opoan que se establece nesta Ordenanza.

DISPOSICIN FINAL NICA

A presente Ordenanza entrar en vigor da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, que ser realizada unha vez transcorrido o prazo previsto nos artigos 65.2 e 70.2 da redaccin actual da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Rxime Local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I.ACTOS SUXEITOS A LICENZA URBANSTICA

Estarn suxeitos a licenza urbanstica, os seguintes actos:

a) Os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que, consonte normativa xeral de ordenacin da edificacin, precisen de proxecto de obras de edificacin (artigo 2.2 e 2.3 da Lei 38/1999, de ordenacin da edificacin):

a. Obras de edificacin de nova construcin, excepto aquelas construcins de escasa entidade construtiva e sinxeleza tcnica que non tean, de forma eventual ou permanente, carcter residencial nin pblico, e se desenvolvan nun s andar.

b. Todas as intervencins sobre os edificios existentes, sempre e cando alteren a sa configuracin arquitectnica, entendendo por tales as que tean carcter de intervencin total, ou as parciais que produzan unha variacins esencial da composicin xeral exterior, a volumetra, o conxunto do sistema estrutural, e tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio.

c. Considranse comprendidas na edificacin, as sas instalacins fixas e o equipamento propio, as como os elementos de urbanizacin que permanezan adscritos edificio.

b) As intervencins en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

c) As demolicins.

d) Os muros de contencin de terras.

e) Os grandes movementos de terras e as explanacins.

f) Os parcelamentos, segregacins ou outros actos de divisins de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento urbanstico.

g) A primeira ocupacin dos edificios.

h) A localizacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

i) A corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva nos terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica, entendendo como tal, aqueles terreos includos nos mbitos de solo urbanizable, de solo urbano non consolidado ou de solo de ncleo rural sometidos a actuacins de carcter integral e, en todo caso, cando a devandita corta derive da lexislacin de proteccin do dominio pblico.

j) Calquera outro acto que se sinale a travs dunha disposicin legal.

DOCUMENTACIN XERAL PARA A SOLICITUDE DE LICENZA URBANSTICA

Para solicitar licenza urbanstica municipal, deberase presentar a seguinte documentacin:

a) Impreso normalizado de solicitude de licenza urbanstica.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do solicitante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Escritura pblica de propiedade do predio no que estn previstas as actuacins. No caso de cesins a viario, cumprirase o establecido no artigo 18 da presente Ordenanza.

e) Referencia catastral do predio ou edificacin existente, no que estn previstas as actuacins.

f) Reportaxe fotogrfica do predio ou edificacin no que estn previstas as actuacins, na que se aprecien todos os seus lindeiros. Nos casos de nova edificacin entre medianeiras ou apegada, acompaaranse tamn fotografas das fachadas dos edificios lindeiros.

g) Cuestionario estatstico de edificacin e vivenda do Ministerio de Fomento (excepto no caso de solicitudes de licenza para parcelamento, segregacin ou divisin de predios).

h) Autorizacins sectoriais previas, de acordo coa normativa de aplicacin en cada caso.

i) Proxecto redactado por tcnico competente, en formato dixital PDF, tanto para tramitacin presencial como telemtica, e en formato papel (unha copia) no caso de tramitacin presencial. Se as actuacins previstas localzanse na contorna de proteccin dalgn elemento catalogado, deberase presentar unha copia adicional.

No caso de presentar proxecto bsico sen visado colexial, achegarase certificado colexial (ou declaracin responsable) do tcnico redactor, no que figuren os seus datos persoais e profesionais, de forma que permita a sa identificacin, e na que se acredite que competente para levar a cabo as actuacins previstas, e non est inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

No caso de que as actuacins obxecto de licenza tean por obxecto o inicio dunha actividade, no momento da solicitude de licenza urbanstica deberase achegar a seguinte documentacin (a maiores da indicada anteriormente):

a) Memoria de actividade e instalacins, ou proxecto tcnico, dependendo da entidade das mesmas, redactado por tcnico competente (segundo o caso, pode quedar includo no proxecto indicado no punto i) anterior).

b) Declaracin responsable de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacins renen as condicins de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanstico.

c) A autorizacin ou declaracin ambiental que proceda.

d) As autorizacins e os informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalacin ou actividade.

En funcin do tipo ou envergadura das actuacins previstas, ou das edificacins existentes s que podan afectar (por exemplo, as includas no Catlogo do planeamento municipal), poderase modificar a documentacin que se solicite, ou o contido do proxecto correspondente, para un mellor coecemento do detalle das citadas actuacins.

CONTIDO DOS PROXECTOS PARA OBRA NOVA OU INTERVENCIN EN EDIFICACINS EXISTENTES

Para a solicitude de licenza ser suficiente a presentacin dun proxecto bsico coa documentacin tcnica que se relaciona no punto 1 e, nos casos de actuacins para o inicio dunha actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, acompaarase a documentacin indicada no punto 2. No caso de solicitar a licenza co proxecto bsico, para poder iniciar as obras, unha vez obtida a licenza urbanstica, deberase presentar o proxecto de execucin correspondente, xunto coa documentacin sinalada no punto 3.

1. PROXECTO BSICO

O proxecto deber estar asinado por un tcnico competente, en cumprimento da Lei 38/1999, de ordenacin da edificacin (ou norma que a substita). O proxecto, unha vez incorporado expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, respondendo o seu autor da sa veracidade e exactitude para todos os efectos.

A estrutura e contido do proxecto axustarase s determinacins do artigo 6, sobre condicins do proxecto, do captulo 2 da Parte I do Cdigo Tcnico da Edificacin (en diante, CTE). Sen prexuzo do cumprimento do Anexo I da Parte I do CTE, o proxecto deber conter a seguinte documentacin:

a) Memoria descritiva das actuacins previstas.

b) Memoria urbanstica como documento especfico e independente, na que se indique a finalidade e o uso da actuacin prevista, con expresa indicacin da clasificacin e cualificacin do solo obxecto da actuacin, inclundo un cadro comparativo dos parmetros urbansticos regulados pola ordenanza de aplicacin, e os parmetros urbansticos da actuacins obxecto do proxecto. As mesmo, a memoria urbanstica desenvolver os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento dos artigos da LOUPMRG* que sexan de aplicacin.

c) Xustificacin do cumprimento da normativa de accesibilidade autonmica e estatal.

d) Estudio de xestin de residuos de construcin e demolicin, nas condicins establecidas no artigo 4.2 do RD 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a producin e xestin dos residuos de construcin e demolicin.

e) Xustificacin do cumprimento da normativa de habitabilidade autonmica.

f) Xustificacin do cumprimento da normativa sectorial e especfica que sexa de aplicacin en cada caso.

g) Plano a escala 1:2000 ou 1:1000 da cartografa oficial municipal, no que se sinales a localizacin do predio e/ou edificacin obxecto das actuacins.

h) Plano topogrfico a escala mnima 1:500, acoutando as distancias das actuacins previstas eixe da va pblica, aliacin oficial e s demais lindeiros, o ancho da va de acceso, e a superficie de cesin a viario. As mesmo, grafaranse as lias de afeccin ou servidume das diferentes organismos sectoriais, e a distancia das actuacins previstas a ditas afeccins.

i) Seccins do predio coas actuacins previstas, mesma escala que o anterior, con indicacin do estado natural do terreo, e do estado definitivo previsto polas actuacins.

j) Planos descritivos das actuacins previstos, os que sexan necesarios e escala axeitada para unha correcta comprensin do alcance das actuacins previstas

k) Orzamento de execucin material, desglosado por captulos.

Nos casos de urbanizacin e edificacin simultneas: planos e memoria con indicacin da urbanizacin, dos terreos de cesin e reposicin de servizos. No caso de que sexa necesario un proxecto de obras complementarias de urbanizacin, presentarase para a sa tramitacin simultnea.

Se as actuacins para as que se solicita licenza comportan a execucin de escavacins, terraplns, desmontes ou rebaixe de terras, presentaranse planos dos perfs que se consideren necesarios para apreciar o volume e caractersticas do movemento de terras, as como os de detalles precisos que indiquen as precaucins que se debern adoptar en relacin coa propia actuacin, coa va pblica, ou con predios ou construcins lindeiras que podan verse afectadas polo movemento de terras.

2. MEMORIA DE ACTIVIDADE

a) Memoria descritiva, redactada por tcnico competente, da actividade e das instalacins necesarias para os seu desenvolvemento, e na que debern figurar as caractersticas tcnicas dos seus distinto elementos, con indicacin da potencia da maquinaria empregada (expresada en CV para as mquinas con motor, e en kw para o resto), as como as medidas correctoras a aplicar, de acordo coa natureza da actividade e instalacins previstas.

b) Memoria urbanstica: incluir a xustificacin das condicins esixidas polos diversos ttulos da normativa do planeamento municipal.

c) Xustificacin do cumprimento dos documentos do Cdigo Tcnico da Edificacin que sexan de aplicacin en cada caso.

d) Estudo xustificativo do cumprimento da normativa vixente (estatal, autonmica e municipal) de rudos, sempre que a actividade sexa susceptible de xerar rudos e/ou vibracins.

e) Documentacin tcnica esixible segundo a natureza da actividade ou instalacins.

f) Plano a escala 1:1000 da cartografa oficial do planeamento municipal, no que se sinalen a situacin da parcela ou edificacin no que se pretende levar a cabo a actividade solicitada.

g) Planos de planta acoutados, coa superficie de cada estancia e indicacin do uso, reflectindo os elementos fixos, e mobiliario.

h) Planos de alzados e seccin do local, acoutando as alturas libres.

i) Planos con indicacin da localizacin das instalacins de proteccin contra incendios, sectorizacin e percorridos de evacuacin.

j) Planos con indicacin da situacin das instalacins descritas na memoria.

En funcin de que sexa necesaria a execucin de obras previas inicio da actividade, a documentacin indicada anteriormente pode quedar includa dentro do proxecto tcnico necesario para a intervencin municipal urbanstica (ben licenza, ou ben comunicacin previa).

3. PROXECTO DE EXECUCIN

A estrutura e contido do proxecto axustarase s determinacins do artigo 6, sobre condicins do proxecto, do captulo 2 da Parte I do Cdigo Tcnico da Edificacin (en diante, CTE). Sen prexuzo do cumprimento do Anexo I da Parte I do CTE, o proxecto deber conter a seguinte documentacin (engadida indicada no punto anterior):

l) Oficio de direccin de obra, e de direccin de execucin.

m) Oficio de coordinacin de seguridade e sade.

n) Certificacin de eficiencia enerxtica de proxecto, e xustificante do seu rexistro no INEGA.

o) No caso de edificios con divisin horizontal, proxecto de infraestruturas comns de telecomunicacins, redactado por tcnico competente.

CONTIDO DOS PROXECTOS DE PARCELAMENTO, DIVISIN OU SEGREGACIN DE FINCAS

O proxecto deber estar asinado por un tcnico competente, e reunir os requisitos formais esixibles, en conformidade coa lexislacin en vigor. O proxecto, unha vez incorporado expediente administrativo, ten carcter de documento pblico, respondendo o seu autor da sa veracidade e exactitude para todos os efectos. O contido mnimo do proxecto ser o seguinte:

a) Memoria na que se describa o predio/s para parcelar, dividir ou segregar, coa sa referencia catastral. Xustificaranse as actuacins previstas, e describiranse as parcelas resultantes con expresin da sa localizacin, superficies e lindeiros; ademais, incluir a descricin das edificacins existentes na parcela, coas superficies construdas e o clculo da edificabilidade consumida.

b) Memoria urbanstica na que se xustifique o axuste das actuacins previstas no planeamento e na normativa urbanstica vixentes (inclundo a Lei 7/2012, de montes de Galicia, ou norma que a substita), as como a condicin de edificabilidade dos predios resultantes.

c) Plano de situacin sobre a cartografa oficial do planeamento municipal, a escala non inferior a 1:2000.

d) Plano topogrfico da parcela orixinal, a escala adecuada (mnimo 1:500), con indicacin dos seus lindeiros e das construcins existentes.

e) Plano de deslinde acoutado da parcela orixinal a escala adecuada (mnimo 1:500), no que se reflicta a aliacin oficial establecida polo planeamento municipal. Deberase delimitar a parcela (ou parcelas) fra da aliacin e que ser(n) obxecto de cesin (no momento de que efecta a solicitude de licenza para edificar na mesma), con indicacin da sa superficie.

f) Plano acoutado de parcelamento mesma escala, indicando a superficie e lindeiros das fincas resultantes, as como as construcins existentes.

g) Ficha individualizada de cada parcela resultante, co seguinte contido:

a. Situacin da finca, indicando se est ou non edificada.

b. Plano a escala non menor a 1:500, con expresin dos seus lindeiros acoutados, e determinacin xeomtrica necesaria para a sa correcta e inequvoca identificacin e trazado.

c. Clase e categora do solo no que se atopa, de acordo co planeamento urbanstico municipal.

d. Aproveitamento do solo e do subsolo, altura, volume e localizacin da edificacin existente (de ser o caso), e parmetros urbansticos consumidos.

LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN

Para solicitar licenza de primeira ocupacin, deberase presentar a seguinte documentacin:

a) Impreso normalizado de solicitude de licenza de primeira ocupacin (ou urbanstica, no seu defecto).

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do solicitante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Certificado final de obra orixinal, e no seu caso, a urbanizacin simultnea, expedido pola direccin facultativa da obra (direccin de obra, e direccin de execucin), e visado polo colexio profesional correspondente, nos termos indicados no artigo 27 da presente Ordenanza.

e) No caso de variacins de detalle na obra executada, deberase presentar memoria e planos da situacin final de obra, nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins introducidas, e xustificacin do cumprimento da normativa de aplicacin, se fose o caso.

f) Copia da solicitude de alta no Catastro, s efectos do imposto de bens inmobles de natureza urbana.

g) Certificacin e etiqueta enerxtica do edificio rematado, e xustificacin do seu rexistro no INEGA.

h) De ser o caso, medicin sonomtrica acreditativa do illamento acstico conseguido no edificio. As medicins sern realizadas por unha empresa que estea homologada pola Xunta de Galicia para estes fins, e asinadas por tcnico competente.

i) No caso de divisin horizontal, deberase presentar boletn de instalacin das infraestruturas comns de telecomunicacins.

j) Excepto en vivendas unifamiliares, certificado de homologacin que acredite a resistencia lume das portas RF.

ANEXO II.ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA

Estn suxeitos rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e, en xeral, de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, polo tanto, non relacionados no artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que as se establezan nas leis. Tamn se someten rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do solo ou subsolo xa estea autorizado por licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo comunicalo por escrito Concello quen vaia a exercer a nova titularidade.

Co obxecto de determinar a documentacin que se debe presentar en cada caso, deberase diferenciar entre OBRAS MAIORES que non precisan de licenza urbanstica, e polo tanto, tramitaranse mediante comunicacin previa, e OBRAS MENORES, que son obxecto de comunicacin previa en todos os casos. A definicin das obras menores queda establecida no artigo 195.6 da LOUPMRG (ou norma que a substita ou modifique). En consecuencia, sern consideradas como obras menores, as seguintes:

Mantemento de partes non edificables de parcelas.

Limpeza e roza interior de parcelas, sen movementos de terras nin tala de arboredo.

Reparacin de peches de parcelas sen afeccins estruturais.

Peches difanos de parcelas.

Mantemento das fachadas e cubertas dos edificios:

Limpeza e pintado de fachadas.

Cambio de carpinteras exteriores, persianas, varandas ou similares.

Modificacin do revestimento de locais ou vivendas.

Reparacin ou substitucin de material de cubertas ou terrazas.

Reparacin e substitucin de elementos auxiliares da cuberta (caneiros, baixantes e varandas).

Mantemento e actualizacin das instalacins dos edificios:

Substitucin de instalacins privativas dunha vivenda ou local (auga, gas, electricidade, saneamento ou similar).

Novas instalacins non encaixadas en elementos estruturais (vigas, alicerces, paredes mestras, etc.).

Mantemento de instalacins comns do edificio (ascensor, caldeiras, etc...).

Mantemento dos acabados interiores dos edificios:

En paredes, solos e falsos teitos.

Reformas en cocias ou baos que non modifiquen as divisins interiores.

Colocacin de cubretendais en patios interiores.

DOCUMENTACIN XERAL PARA A COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA

Para efectuar unha comunicacin previa urbanstica, deberase presentar a seguinte documentacin:

1. OBRAS MENORES

a) Impreso normalizado de comunicacin previa urbanstica.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do comunicante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Memoria valorada das actuacins previstas, que incla: descricin suficiente das caractersticas do acto de que se trate, e orzamento de execucin material das mesmas, detallado por partidas, e indicando as medicins correspondentes.

e) Plano de situacin da parcela ou edificacin sobre a cartografa do planeamento municipal.

f) Reportaxe fotogrfica do estado actual da parcela, edificacin ou local afectado polas actuacins que se comunican.

g) Copia das restantes autorizacins e, de ser o caso, concesins administrativas cando sexan legalmente esixibles comunicante, ou acreditacin de terse solicitado o seu outorgamento.

h) Documento de avaliacin ambiental, en caso de requirila o uso que vaian destinadas as obras.

i) Copia da autorizacin ou ditame ambiental, as como das restantes autorizacins, concesins ou informes sectoriais cando sexan legalmente esixibles.

2. OBRAS MAIORES QUE NON PRECISAN DE LICENZA

Ademais de toda a documentacin indicada no punto anterior, deberase presentar:

j) Proxecto tcnico, firmado por tcnico competente. O seu contido queda indicado no Anexo I da presente Ordenanza.

k) Declaracin do tcnico que firme o proxecto, de que o mesmo cumpre en todos os seus termos coa ordenacin urbanstica de aplicacin.

ANEXO III.ACTOS SUXEITOS A LICENZA DE ACTIVIDADE

Estarn suxeitos a licenza de actividade, os seguintes actos:

1. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas aire libre ou na va pblica, anexas a un establecemento.

3. A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. A celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas, que se desenvolvan conxuntamente no termo municipal e nun ou varios concellos lindeiros.

5. A celebracin de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas, cando a sa normativa especfica esixa a concesin de autorizacin.

DOCUMENTACIN XERAL PARA A SOLICITUDE DE LICENZA DE ACTIVIDADE

Para solicitar licenza de actividade municipal, deberase presentar a seguinte documentacin:

a) Impreso normalizado de solicitude de licenza de actividade.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do solicitante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Copia do documento que xustifique a posesin do local (escritura de propiedade ou contrato de arrendamento).

e) Referencia catastral da parcela ou edificacin na que est prevista o desenvolvemento da actividade.

f) Reportaxe fotogrfica da parcela ou edificacin (fachadas e interior no caso dun local existente).

g) Certificacin expedida por un tcnico competente, acreditativa de que a parcela ou local apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin deste, e con especial referencia cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico, e seguridade contra incendios, precisas para o uso pretendido, e que conta coas autorizacins e rexistros sectoriais necesarios para o inicio da actividade.

h) Autorizacins sectoriais previas preceptivas.

i) Memoria tcnica de actividade, redactada por tcnico competente, e co contido mnimo indicado no punto 2 de pargrafo sobre Contido dos proxectos para obra nova ou intervencin en edificacins existentes, do Anexo I.

ANEXO IV.ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIN PREVIA DE ACTIVIDADE

Para efectuar a comunicacin previa do inicio dunha actividade, deberase presentar a seguinte documentacin:

1. SE FORON NECESARIAS OBRAS PREVIAS (CON LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA).

a) Impreso normalizado de comunicacin previa de actividade.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do comunicante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Copia do documento que xustifique a posesin do local (escritura de propiedade ou contrato de arrendamento).

e) Certificado final de obra, das obras e/ou instalacins, asinado pola sa direccin facultativa.

2. SE NON SE REALIZARON OBRAS PREVIAS.

a) Impreso normalizado de comunicacin previa de actividade.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do comunicante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Memoria de actividade, nos termos indicados no Anexo I da presente Ordenanza.

e) Copia do documento que xustifique a posesin do local (escritura de propiedade ou contrato de arrendamento).

f) Reportaxe fotogrfica da parcela ou edificacin (fachadas e interior no caso dun local existente).

g) Certificacin expedida por un tcnico competente, acreditativa de que a parcela ou local apto para o novo uso, conforme normativa aplicable en funcin deste, e con especial referencia cumprimento das condicins de estabilidade, illamento trmico e acstico, e seguridade contra incendios, precisas para o uso pretendido, e que conta coas autorizacins e rexistros sectoriais necesarios para o inicio da actividade.

h) Autorizacins e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestacin expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

i) No caso de que a actividade estea suxeita procedemento de avaliacin ambiental, achegarase:

a. Documentacin xustificativa de ter superada a tramitacin de avaliacin ambiental.

b. Copia do proxecto de obra ou actividade, asinado por tcnico competente.

c. Certificado do tcnico que firme o proxecto, de que cumpre coa normativa tcnica de aplicacin.

Para efectuar a comunicacin previa de cambio de titular dunha actividade, deberase presentar a seguinte documentacin:

a) Impreso normalizado de comunicacin previa de cambio de titular dunha actividade.

b) Copia do documento de autoliquidacin da taxa correspondente, e xustificante de pagamento da mesma.

c) Datos identificativos do comunicante:

a. Persoas fsicas: DNI (ou documento acreditativo de identidade). Os que comparezan ou asinen en representacin doutra persoa, acompaarn ademais un documento que acredite debidamente dita representacin (autorizacin expresa, poder notarial ou declaracin responsable).

b. Persoas xurdicas: DNI do representante, e documentacin acreditativa da representacin, as como escritura ou documento de constitucin e/ou estatutos ou acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro pblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xurdica de que se trate.

d) Copia do documento que xustifique a posesin do local (contrato de arrendamento, escritura de propiedade, etc).

e) Copia do acto administrativo que ampara o desenvolvemento da actividade (licenza ou comunicacin previa).

f) Copia do documento de alta nas obrigas tributarias co epgrafe fiscal e obxecto (local afecto) que acredite a actividade a desenvolver e o enderezo do establecemento.

g) En caso de sociedades, escritura de constitucin da mesma. De ser unha sociedade civil ou unha comunidade de bens, deberase aportar unha relacin dos seus membros con copia dos seus datos identificativos.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios