Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE FENE

Publicación provisional : 22-07-2013 BOP N 138 -- Publicación definitiva : 16-09-2013 BOP N 176
Redacción Aplicable desde 01-03-2016

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - Seccin 1..Disposicins comns
 - Seccin 2..Da prestacin do servizo
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n. 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunicades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

O Parlamento de Galicia aprobou a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos sociais, que regula o dereito de todas as persoas aos Servizos Sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir ese dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola de 1978 no seu artigo 9.3.

Aprobada a Lei 39/2006 de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia, recocelles o dereito ao servizo pblico de axuda no fogar s persoas valoradas ao abeiro desta lei que tean solicitado e concedido o Plan Individual de Atencin para aplicacin deste servizo.

O artigo 6.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, establece que as entidades locais de Galicia participarn na xestin dos servizos de atencin s persoas en situacin de dependencia nos termos previstos na Lei 39/2006, do 14 de decembro, e na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servicios sociais de Galicia, no marco das competencias que a lexislacin vixente lles atriban.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no seu artigo 11, como funcins dos servizos sociais comunitarios bsico, recolle no apartado f) a xestin do servizo de axuda no fogar, as como a participacin na xestin das prestacins destinadas a garantir a autonoma persoal e a atencin dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobacin e publicacin do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira do citado decreto, polo que de conformidade co marco normativo referenciado, o Concello de Fene, dentro das competencias que lle atribe a normativa vixente, presenta este Regulamento, para aplicacin no seu mbito territorial, do Servizo Pblico de Axuda no Fogar.

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.Obxecto e definicin.

1. obxecto do presente regulamento establecer o funcionamento e a xestin do servizo de axuda no fogar municipal ao abeiro da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar e do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Este regulamento abranguer os dous sistemas: o bsico, de libre concorrencia e o de dependencia, este ltimo ao abeiro da Lei 39/2006 de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia e demais normativa que o regula.

2.Segundo o indicado na Lei 39/2006 de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia, no seu artigo 23 o servizo de axuda no fogar est constitudo polo conxunto de actuacins levadas a cabo no domicilio das persoas en situacin de dependencia co fin de atender as sas necesidades da vida diaria, prestadas por entidades ou empresas, acreditadas para esta funcin, e que podern ser os seguintes:

a) Servizos relacionados coa atencin persoal na realizacin das actividades da vida diaria.

b) Servizos relacionados coa atencin das necesidades domsticas ou do fogar: limpeza, lavado, cocia ou outros. Estes servizos s podern prestarse conxuntamente cos sinalados no apartado anterior.

Excepcionalmente e de forma xustificada, os servizos sinalados nos apartados anteriores, podern prestarse separadamente, cando as se dispoa no Programa Individual de Atencin, previa motivacin pola administracin competente na resolucin de concesin da prestacin.

Segundo o art. 3. da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, o servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestruturacin familiar

Segundo o artigo 9 do Decreto 99/2012 de 16 de marzo polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento Servizo de axuda no fogar (SAF), que ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma ou noutras situacins de risco social para as cales resulte un recurso idneo.

Artigo 2.Obxectivos.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de risco persoal e/ou conflictos familiares, as como situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 3.Tipoloxa.

1.De conformidade coa valoracin tcnica que en cada caso se realice polos servizos sociais do concello, no marco do servizo de axuda no fogar, podern prestarse os seguintes tipos de atencins de carcter bsico:

a) Atencin de carcter persoal na realizacin das actividades da vida diaria tales como:

Asistencia para levantarse e deitarse.

Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

Apoio nos cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

b) Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria, tales como:

Acompaamento fra do fogar para acudir a consultas e tratamentos.

Apoio na realizacin de xestins necesarias ou urxentes.

Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda

Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

Preparacin de alimentos.

Lavado e coidado das prendas de vestir.

Coidados bsicos da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por servizos complementarios como lavandera ou xantar a domicilio.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2.Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atencin:

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de telesegimento, teleasistencia e similares

Adaptacins funcionais do fogar.

Servizo de podoloxa a domicilio.

Servizo de fisioterapia a domicilio.

3.Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e a calidade de vida.

4.En todo caso as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5.En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no Acordo de Servizo que se formaliza coa persoa usuaria e o concello.

Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo

Artigo 4.Persoas beneficiarias.

O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidades, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores en que se observe necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 5.Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, ademais dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen no artigo 6 da Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito craro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

12. A presentaren queixas e suxestins ao persoal coordinador do servizo cando expresaren reclamacins ou fixeren suxestins sobre a sa prestacin efectiva.

Artigo 6.Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, ademais dos deberes que con carcter xeral se contemplan no artigo 7 da Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia e, se o caso, na normativa sectorial vixente, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que pudese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

9. Participar no pagamento do servizo nos termos que se establezan na ordenanza municipal.

10. Comunicar a obriga de adoptar medidas de proteccin por parte das persoas que presten o servizo en caso de enfermidades infectocontaxiosas

11. Non realizar cambios de horarios, tarefas, etctera, sen autorizacin do tcnico responsable do servizo

12. Cumprir estritamente as normas de funcionamento do servizo recollidas no artigo 11 deste regulamento.

   
  CAPTULO II.DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  Seccin 1..Disposicins comns  
 

Artigo 7.Formas de prestacin do servizo.

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo Concello de Fene ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 8.Requisitos especficos da prestacin do servizo.

1.Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2.O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de formacin profesional de grao medio de atencin sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real Decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3.O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimensual. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4.O Concello de Fene, e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

 Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade.

 Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o Anexo IV desta ordenanza.

 Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Fene e a persoa usuaria, segundo o Anexo V desta ordenanza.

 Informes de seguemento peridicos, que tern un carcter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

5.En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  Seccin 2..Da prestacin do servizo  
 

Artigo 9.Modalidades e requisitos de acceso ao servizo.

9.1.O acceso ao servizo de axuda no fogar producirase de acordo coas seguintes modalidades:

1. Acceso directo.O acceso ser prioritario e directo para aquelas persoas empadroadas e con residencia efectiva no Concello de Fene s cales, tendo recoecida a situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos establecido no ttulo II do Decreto 15/2010.

Para estes efectos, o Concello de Fene proceder a dar de alta s persoas en agarda de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos.

Para proceder s altas no servizo de axuda no fogar, o persoal tcnico poder solicitar s persoas interesadas que acheguen orixinal ou copia compulsada da resolucin de concesin do PIA no que se lle recoeza o citado servizo, con indicacin da intensidade recoecida, as como outra documentacin necesaria para a formalizacin da documentacin de alta.

As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Acceso de libre concorrencia.Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentacin da solicitude no Rexistro Xeral de entrada do Concello de Fene, segundo anexo 1, acompaada da seguinte documentacin:

 Fotocopia compulsada do DNI de todas as persoas convivintes.

 No caso de existencia de menores, fotocopia compulsada do Libro de Familia ou Certificacin Literal de Nacemento.

 Copia da sentencia de separacin, e/ou Acordo Regulador, no seu caso.

 Informe mdico en impreso cuxo modelo se facilitar e que consta como anexo III neste documento.

 Fotocopia compulsada do certificado oficial de minusvala vixente, e/ou notificacin da valoracin de dependencia positiva ou negativa, no seu caso.

 Xustificantes econmicos da persoa solicitante e de todos os membros da unidade de convivencia, a saber: fotocopia da/s ltima/s declaracin/s da renda das persoas fsicas, nminas e/ou contratos de traballo, recibo/s actualizado/s de pensin/s, vidas laborais, certificados do Inem e todos aqueles documentos que sexan solicitados polo persoal tcnico co fin de aclarar a situacin econmica persoal e/ou familiar.

 Certificacin bancaria de intereses e retencins de todas as persoas que forman parte da unidade de convivencia correspondente ao ano inmediatamente anterior ao que se cursa a solicitude.

 Certificacin negativa ou positiva da Declaracin de Patrimonio de todos os compoentes da unidade de convivencia.

 Contrato de alugueiro, no seu caso, e recibos pagados dos derradeiros 3 meses, ou recibos de amortizacin da vivenda, no seu caso, as como copia compulsada do recibo de contribucin da vivenda.

 Volante de empadroamento colectivo.

 Certificados municipais de Rstica, Urbana e IAE, as como certificado de IVTM de tdalas persoas que integran a unidade de convivencia.

 Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar deficiencias, en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo. O prazo para presentar as solicitudes est aberto todo o ano.

b) Valoracin das solicitudes presentadas por parte do/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo anexo I.

Transcorrido un prazo mximo de 3 meses, a contar dende o da seguinte que fora completada a documentacin preceptiva, sen formalizarse a resolucin, a persoa interesada deber entender denegada a sa solicitude.

c) Resolucin das solicitudes por Decreto de Alcalda, podendo esta competencia ser delegada de conformidade co disposto no artigo 21.3 da Lei de Bases de Rxime Local, en funcin da orde de puntuacin do Baremos Aplicable. En caso de empate de das ou mis solicitudes estas resolveranse priorizando a maior puntuacin no apartado 1 a) e o menor nivel de recursos econmicos do apartado 5). De persistir o empate se ter en conta a maior puntuacin nos apartados 2 e 3 respectivamente.

A resolucin far indicacin expresa do nmero de horas que se prestarn e a porcentaxe de financiamento da persoa usuaria sobre o custo total do servizo. No caso de ser desfavorable, o acordo deber de motivar as razns de denegacin.

3. Acceso por urxencia sobrevida.Nos casos de urxencia sobrevida, entendendo por tal os de aquelas persoas que se atopen nunha situacin de extrema e urxente necesidade, previamente valorada polo persoal tcnico de Servizos Sociais, mediante resolucin motivada de Alcalda ou rgano no que delegara procederase a iniciar de oficio a prestacin do servizo de xeito inmediato, e sen prexuzo da posterior instrucin do correspondente expediente.

A estes efectos, no prazo mximo dun mes dende o inicio da prestacin, deber cursarse a oportuna solicitude e aportar a documentacin necesaria para a oportuna tramitacin do expediente de libre concorrencia.

9.2.As persoas que opten polo sistema de libre concorrencia debern ademis cumprir os seguintes requisitos:

Empadroamento e residencia efectiva no Concello de Fene, cunha antigidade mnima de 3 meses.

Que se trate de persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo.

Ter limitada en certa medida a autonoma persoal para a realizacin das Actividades Bsicas da Vida Diaria (A.B.V.D.) e acadar un mnimo de 5 puntos no apartado 1-A) Automa Persoal no Baremo de Acceso.

Carecer de familia en convivencia que se poida facer cargo da atencin da persoa solicitante ou sufrir desatencin familiar e acadar un mnimo de 3 puntos no apartado 2.)Apoio familiar e social, do Baremo de Acceso.

Precisar o servizo de axuda no fogar por algunha das outras causas recollidas no Baremo de Acceso ao Servizo.

Artigo 10 .Desenvolvemento da prestacin do servizo.

1.O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende a aplicacin informtica do Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia.

2.Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio.

3.A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4.Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo V desta ordenanza.

5.O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo IV desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimensual.

6.Farase entrega persoa usuaria, dunha copia dos dereitos e deberes recollidos na ordenanza municipal de axuda no fogar.

7.As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa, o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8.Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin, para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

9.O departamento de servizos sociais do Concello abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos, a documentacin prevista no artigo 8.4 deste regulamento.

10.Para o seguimento do servizo poderanse realizar as seguintes actividades:

a) Supervisins individuais do/a traballador/a social responsable con cada un/unha dos/as auxiliares de axuda no fogar, cunha periodicidade quincenal ou a que se determine, que informarn verbalmente sobre a marcha do servizo, realizacin de actividades, cumprimento de obxectivos, problemticas ou dificultades que se lles presentan no desenvolvemento do mesmo, etc. O/A auxiliar presentar por escrito os informes de inicidencias do traballo realizado se fose necesario.

b) Reunins grupais do conxunto das traballadoras donde se realizarn seguimentos e avaliacin, informacin sobre programas, axudas e prestacins, coordinacin en actuacins, directrices a seguir, recepcin de demandas e suxestins do/as usuario/as e/ou dos/as profesionais implicados., etc. previa convocatoria do/a coordinador/a do programa.

c) Entrevistas individuais de seguimento cos/as usuarios/as e realizacin de visitas domiciliarias, coa finalidade de coecer o grao de satisfaccin co desenvolvemento do servizo, recoller suxestins, demandas, ou para a solucin de calquera necesidade ou problemtica presentada pola persoa usuaria ou familia.

Artigo 11.Sobre as normas xerais de funcionamento do servizo.

A sinatura do Acordo entre a persoa usuaria e o Concello supn a aceptacin do servizo nas condicins establecidas no mesmo no tocante asignacin de horarios, as como a aceptacin das normas que rexen o funcionamento do mesmo e que son as seguintes:

En relacin ao persoal de axuda no fogar:

a) A sa actuacin no domicilio das persoas usuarias debe axustarse ao proxecto de intervencin establecido polo persoal tcnico responsable do Servizo de Axuda no Fogar, que ser de obrigado cumprimento.

b) En ningn caso podern levar a cabo:

A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin.

Actuacins que, polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

c) Non debern facilitar o telfono persoal nin o seu enderezo s persoas que atenden, sendo as relacins entre ambos/as estritamente profesionais.

d) Non podern utilizar o seu vehculo propio para os desprazamentos das persoas usuarias e/ou familia.

e) Non disporn de chaves dos domicilios nos que traballen, ags casos especiais nos que, previa solicitude escrita da persoa usuaria e/ou familia, conte coa autorizacin expresa dos Servizos Sociais do Concello.

f) En caso de baixa laboral por enfermidade, maternidade, vacacins do/a traballador/a ou outras causas, a persoa usuaria ser atendida por outro/a profesional que se designe.

2. En relacin s persoas usuarias e s sas familias:

a) Non podern solicitar ao persoal auxiliar a realizacin de tarefas que non estn recollidas no correspondente proxecto de intervencin

b)Non podern realizar modificacins nos distintos aspectos do servizo: horarios, das de atencin, etc... En caso de precisar algunha modificacin as persoas usuarias debern acudir aos Servizos Sociais, onde a persoa tcnica responsable estudiar a demanda e, se fose oportuno, proceder a realizar os cambios solicitados.

c) Calquera queixa ou suxestin en relacin ao servizo deber poerse en coecemento do persoal tcnico responsable e nunca ser dirimida ou resolta directamente co persoal auxiliar de axuda no fogar.

d) As persoas usuarias tern dereito suspensin temporal do servizo segundo as directrices establecidas no artigo 15.

e) Debern colaborar e facilitar o traballo do persoal auxiliar de axuda no fogar en todo momento, proporcionndolles aqueles tiles precisos para levalo a cabo.

f) Colaborar no desenvolvemento axeitado das funcins de coordinacin e seguimento encomendadas ao persoal tcnico responsable do servizo.

3. En relacin ao persoal tcnico responsable do servizo:

a) Realizar supervisins individuais e reunins peridicas con todas as persoas auxiliares de axuda no fogar.

b) Corresponderalle a coordinacin e seguimento do servizo, polo que as persoas usuarias do mesmo, debern colaborar no desenvolvemento axeitado destas funcins.

c) Deber informar s persoas usuarias de calquera variacin nos horarios, das de atencin, auxiliares designadas, etc., que fose preciso realizar por causas xustificadas e obxectivas. Estas variacins debern ser recollidas nun novo Proxecto de Intervencin e, se fose necesario, nun novo Acordo do Servizo.

d) Deber elaborar mensualmente un cadrante do servizo especificando horas prestadas e usuarios.

Artigo 12 .Intensidade na prestacin do servizo e horarios de atencin.

1.A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe social do departamento de servizos sociais.

2.A intensidade da atencin de cada persoa beneficiaria no sistema bsico ou de libre concorrencia ser determinada en funcin da valoracin de cada caso e do Proxecto de Intervencin que se determine por parte da traballadora social de referencia, sen que poida exceder, con carcter xeral, de 2 horas ao da ou 12 horas semana. Os horarios de atencin podern abranguer de luns a sbado, ambos inclusive, en horario comprendido entre as 8,00 h. da ma e as 15 h. do sern.

Nembargantes tanto os horarios como a intensidade sern determinados por parte da traballadora social e/ou equipo tcnico do departamento, en funcin das necesidades reais de cada caso, tendo en conta as preferencias da persoa usuaria e/ou familia.

3.A intensidade na prestacin do servizo de axuda no fogar no sistema de dependencia determinarase en funcin do nmero de horas asignadas persoa beneficiara a travs do seu Programa Individual de Atencin (PIA) aprobado e notificado por parte da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia e do Programa de Asignacin de Recursos (PAR).

O Concello de Fene respectar a orde de prelacin do PAR e prestar as horas asignadas pola Xunta, ags renuncia por escrito por parte da persoa usuaria e/ou familia ou ags que o Concello non dispoa do total de horas mensuais asignadas libres. Neste ltimo caso o Concello ofertar persoa usuaria o mximo de horas que poida prestarlle.

A aplicacin horaria ser flexible e conforme co Proxecto de Intervencin, de maneira que se garanta a cobertura das necesidades de atencin para a realizacin das actividades da vida diaria, ademais dos das laborais, as fins de semana e festivos.

O horario abranguer entre as 7.00 da ma e as 22 horas do sern; en todo caso, se establecer o horario mis axeitado tendo en conta as preferencias da persoa usuaria e/ou familia.

Artigo 13.Da participacin das persoas beneficiarias na financiacin do servizo.

De acordo co establecido na Lei 13/2008 de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, no seu artigo 56.1. Acordarase, de ser o caso, a achega das persoas usuarias ao financiamento dos servizos sociais mediante o establecemento dun sistema de prezos pblicos... e no artigo 56.2.A Administracin, para determinar a participacin das persoas usuarias no financiamento do sistema, ter en conta, nos baremos que regulamentariamente se establezan, a natureza do servizo, o custo de referencia e a capacidade econmica da persoa usuaria, especialmente, o seu nivel de renda e o sector de poboacin a quen se dirixa a prestacin do servizo

Consonte ao establecido pola Lei 39/2006 de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia e resto de normativa que a desenvolve, os/as beneficiarios/as deste servizo participarn na financiacin do mesmo en funcin da sa capacidade econmica persoal, pagando as cotas que se establezan a travs da aplicacin da correspondente ordenanza fiscal.

Seguindo as directrices do artigo 58.1.c) do Decreto 99/2012 do 16 de marzo polos que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento: As corporacins locais aprobarn e xestionarn o sistema de contribucin ao financiamento do servizo por parte das persoas usuarias, en funcin da capacidade econmica destas, de acordo co establecido nos artigos seguintes e na normativa especfica de aplicacin

Artigo 14.De como se establecern as cotas de participacin.

Para establecer as cotas de participacin das persoas usuarias do servizo, utilizaranse 2 criterios diferentes, que se recollern na correspondente Ordenanza Fiscal.

1.No que respecta ao sistema bsico, o departamento de servizos sociais, a travs da traballadora social que corresponda, far a valoracin das circunstancias econmicas e o establecemento da cota que lle corresponda aboar en funcin do baremo que para tal fin se aprobe na Ordenanza Fiscal correspondente

2.No que respecta ao sistema de dependencia, aplicarase a capacidade econmica que determine a Xunta de Galicia e comunique ao concello explicitamente a travs do Servizo de Atencin Dependencia, polas vas establecidas.

3.En ambos casos, a persoa usuaria e/ou familia, deber aceptar previamente o pago da cota como condicin bsica para que se lle poda prestar o servizo de axuda no fogar.

Artigo 15.Da suspensin do servizo.

As persoas beneficiarias tern dereito suspensin temporal do servizo nos supostos e termos establecidos neste artigo, previa solicitude por escrito ante o Rexistro Xeral de Entrada.

Na solicitude terase que especificar as causas que motivan a ausencia e deber estar cursada con 10 das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles.

a) Son causas de suspensin temporal do servizo por libre concorrencia as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses,debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin.

b) Son causas de suspensin temporal do SAF-dependencia:

1. O internamento da persoa beneficiaria nunha institucin sanitaria,

2. Estada temporal nun centro de atencin residencial

3. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder ser suspendido por un perodo mximo de dous meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a ausencia.

Artigo 16.Da modificacin e extincin do servizo.

a) As persoas usuarias do servizo podern solicitar modificacins na prestacin do seu servizo. Estas solicitudes deberanse cursar por escrito, presentndose no rexistro xeral de entrada do concello.

Unha vez estudada a peticin, e de ser posible, procederase concesin do servizo coas modificacins solicitadas, extremo que se comunicar por escrito e que se reflectir no correspondente Proxecto de Intervencin. En caso contrario, notificarase a denegacin ou ben quedar agarda de poder facerse efectivo o cambio.

b) Son causas de extincin do servizo as seguintes:

SAF bsico:

1. A renuncia da persoa usuaria.

2. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

3. Falecemento da persoa usuaria.

4. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

5. A falta reiterada de pagamento das cotas do servizo.

6. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

SAF-Dependencia:

1. O falecemento, ou declaracin de falecemento, da persoa en situacin de dependencia.

2. A renuncia expresa da persoa en situacin de dependencia ou do seu representante. Entenderase igualmente por renuncia non proceder alta no servizo no prazo fixado por causa imputable persoa usuaria.

3. A perda dalgn dos requisitos esixidos na normativa vixente para a sa percepcin.

4. A ocultacin ou falsidade nos datos e/ou documentos que deben ser tidos en conta para a concesin do servizo que determinase a imposibilidade do seu desfrute ou a variacin nas condicins deste.

5. A percepcin doutra prestacin incompatible.

6. A revisin do programa individual de atencin no cal se determine outra modalidade de intervencin.

7. O traslado definitivo da sa residencia a outro municipio ou provincia, cando este traslado signifique a imposibilidade de prestar o servizo, as como nos supostos de traslado definitivo da sa residencia a outra Comunidade Autnoma.

8. O incumprimento dos deberes e obrigas establecidos para as persoas usuarias dos servizos que signifique a imposicin dunha sancin que implique a extincin da prestacin do servizo, conforme a normativa vixente.

9. O transcurso do prazo mximo establecido para a suspensin do servizo sen que a persoa beneficiaria se incorpore ao seu desfrute do mesmo.

10. Por calquera outra causa establecida para o efecto na normativa vixente.

c) Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

d) Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar asignado a persoas en situacin de dependencia na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte o establecido no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, a incoacin, por parte do Concello de Fene, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo deber notificarse en todo caso ao rgano competente para dictar resolucin de Programa Individual de Atencin.

e) A extincin das condicins de prestacin do servizo requirir resolucin do rgano competente, previa tramitacin do correspondente expediente, no que se dar audiencia, nos termos procedentes, persoa interesada.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

En todo o non previsto no presente regulamento, ser de aplicacin o disposto na Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia e e a normativa estatal e autonmica que a desenvolve.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado integramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor do presente regulamento quedar derrogado o regulamento do servizo de axuda a domicilio para persoas en situacin de dependencia valorada publicado no BOP o 11 de decembro de 2008 e o regulamento do servizo de axuda no fogar (SAF) publicado no BOP o 27.1.1999.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

Apartado 1) Autonoma persoal:

A) Valoracin por autonoma persoal (puntuaranse un mximo de 3 factores, mximo de 15 puntos)

Puntuacin

Presenta dificultades para o aseo persoal

De 0 a 5

Presenta dificultades para vestirse/desvestirse

De 0 a 5

Presenta dificultades para levantarse e deitarse

De 0 a 5

Presenta dificultades para comer pola sa man

De 0 a 5

Presenta dificultades para o control de esfnteres e o uso do WC

De 0 a 5

Presenta dificultades para o desprazamento pola vivenda

De 0 a 5

Presenta dificultades para a realizacin das tarefas domsticas

De 0 a 5

Presenta dificultades para a preparacin de comidas

De 0 a 5

Presenta dificultades para a atencin da roupa: lavar, poer lavadora, tender e/ou recoller, pasar o ferro e outras.

De 0 a 5

Presenta dificultades para a sa autoproteccin

De 0 a 5

Presenta dificultades para a organizacin da casa, xestin do orzamento familiar, normas, cumprimento de horarios e rutinas bsicas, toma de medicacin, etc.

De 0 a 5

Presenta dificultades para sair do domicilio

De 0 a 5

B) Tboa equivalencias para a valoracin do nivel de autonoma persoal

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grado de discapacidade

en menores de

18 anos sen valoracin

de ATP o BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 ptos. ATP

75%-100% discapacidade e 15-29 ptos. ATP

75%-100% discapacidade e 30-44 ptos. ATP

75%-100% discapacidade e 45- 72 ptos. ATP

Grado de Discapacidade

+ Axuda Terceira

persoa. ATP RD

1971/1999

75% discapacidade e 24 ptos.

BVD

25-39 ptos. BVD

40-49 ptos.

BVD

50-64 ptos. BVD

65-74 ptos. BVD

75- 89 ptos. BVD

90- 100 ptos. BVD

Grado de Discapacidade

+ Axuda Terceira

persoa. Puntuacin BVD

(RD 504/2007)

Grao I

Nivel 1

Grao I

Nivel 2

Grao II

Nivel I

Grao II

Nivel 2

Grao III

Nivel 1

Grao III

Nivel 2

Situacin da dependencia

Decreto 176/2007

5 ptos.

10 ptos.

14 ptos.

20 ptos.

24 ptos.

30 ptos.

32 ptos.

38 ptos.

40 ptos.

PUNTUACION AUTONOMIA PERSONAL

TOTAL PUNTOS DE AUTONOMIA PERSOAL

Apartado 2) Apoio familiar e social:

Valoracin por apoio familiar e social (mximo de 20 puntos)

Puntuacin

A persoa vive soa, carece de familiares e /ou redes distintas de apoio

20 puntos

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes

18 puntos

A persoa convive con persoas sen capacidade para atendelo

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Ata 12 puntos

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades, convivintes ou non coa persoa solicitante.

8 puntos

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelo/a no mesmo concello ou a menos de 20 km.

5 puntos

Persoa que est ben atendida// Ou en convivencia con persoas vlidas con capacidade de axuda.

0 puntos

TOTAL PUNTOS POR APOIO SOCIAL

Apartado 3) Situacin familiar/socializacion menores

Valoracin situacin familiar/socializacin menores (mximo 20 puntos)

Puntuacin

3.1.CONFLICTO

Mximo 4 puntos

Con membro xerador de conflito de nivel moderado

1 puntos

Con membro xerador de conflito de nivel grave

2 puntos

Con mis de 1 membro xerador de conflito de nivel moderado

3 puntos

Con mis de 1 membro xerador de conflito de nivel grave

4 puntos

3.2.LIMITACIN DE ROL

Mximo 2 puntos

Familias en que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin aos menores

2 puntos.

3.3.MONOPARENTALIDADE

Mximo 2 puntos.

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...), non poidan atender aos menores

2 puntos.

3.4.HABILIDADES PARENTAIS

Mximo 2 puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracin dos orzamentos, ausencia de roles, organizacin...)

2 puntos.

3.5.NMERO DE MENORES

Mximo 10 puntos.

Un menor

3 puntos

Dous menores

5 puntos

Tres menores

7 puntos

Catro ou mis menores

10 puntos.

TOTAL PUNTOS POR SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES

Apartado 4) Outros aspectos sociais

Valoracin por outros aspectos sociais (mximo total 20 puntos)

Puntuacin

4.1.VIVENDA

Total 10 puntos

Non hai luz elctrica

1 punto

Non hai auga corrente

1 punto

Non pose WC

1 punto

Non pose cuarto de bao completo

1 punto

Non ten neveira

1 punto

Non ten quentador

1 punto

Non ten lavadora

1 punto

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade

1 punto

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda

1 punto

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda

1 punto

4.2.INTEGRACIN NO CONTORNO

Total 10 puntos.

Situacin de illamento ou de rexeitamento

10 puntos.

Ausencia de relacins sociais

6 puntos.

Existen escasas relacins coas persoas do contorno

4 puntos

Integracin axeitada no contorno

0 puntos

TOTAL PUNTOS POR OUTROS ASPECTOS SOCIAIS

Apartado 5) Condicins econmicas da unidade de convivencia: Valoracin doutros aspectos econmicos (mximo de 30 puntos)

Para persoas que vivan soas. Nivel de renda media-renda percpita:

Puntuacin

Ate o 75% so IPREM

Ate 399,38 euros mensuais e ate 5.591,32 euros anuais.

30 puntos

Superior ao 75 e ate o 100% do IPREM

Superior a 399,38 e ate 532, 51 euros mensuais.

Superior a 5.591,32 e ate 7.455,14 euros anuais.

25 puntos

Superior ao 100% e ate o 125% do IPREM

Superior a 532,51 e ate 665,63 euros mensuais

Superior a 7.455,14 e ate 9.318,82 euros anuais

20 puntos

Superior ao 125% e ate o 150% do IPREM

Superior a 665,63 e ate 798,76 euros mensuais

Superior a 9.318,82 e ate 11.182,64 euros anuais

10 puntos

Superior ao 150% e ate o 175% do IPREM

Superior a 798,76 e ate 931,89 euros mensuais

Superior a 11.182,64 e ate 13.046,46 euros anuais

8 puntos

Superior ao 175 e ate o 200% do IPREM

Superior a 931,89 e ate 1.065,02 euros mensuais

Superior a 13.046,46 e ate 14.910,28 euros anuais

5 puntos.

Superior ao 200% e ate o 225% do IPREM

Maior de 1.065,02 e ate 1.198,14 euros mensuais

Maior de 14.910,28 e ate 16.773,96 euros anuais.

2 puntos.

Maior do 225% do IPREM

Maior de 1.198,14 euros mensuais e 16.773,96 euros anuais.

0 puntos.

Para 2 persoas en unidade de convivencia. Nivel de renda media-renda percpita:

Puntuacin

Ate o 60% do IPREM

Ate 319,50 euros mensuais

Ate 4.473 euros anuais.

30 puntos

Superior ao 60 e ate o 75% do IPREM

Superior a 319,50 e ate 399,38 euros mensuais

Maior de 4.473 e ate 5.591,32 euros anuais

25 puntos

Superior ao 75% e ate o 100% do IPREM

Superior a 399,38 e ate 532, 51 euros mensuais

Maior de 5.591,32 e ate 7.455,14 euros anuais

20 puntos

Superior ao 100% e ate o 125% do IPREM.

Superior a 532,51 e ate 665,63 euros mensuais

Maior de 7.455,14 e ate 9.318,82 euros anuais

10 puntos

Superior ao 125 e ate o 150% do IPREM.

Superior a 665,63 e ate 798,76 euros mensuais

Maior de 9.318,82 e ate 11.182,64 euros anuais

8 puntos

Superior ao 150 e ate o 175% IPREM

Superior a 798,76 e ate 931,89 euros mensuais

Maior de 11.182,64 e ate 13.046,46 euros anuais

5 puntos

Superior ao 175 e ate o 200% do IPREM

Superior a 931,89 e ate 1.065,02 euros mensuais

Superior a 13.046,46 e ate 14.910,28 euros anuais

2 puntos.

Superior ao 200% IPREM, mis de 1.065,02 euros mensuais e 14.910,28 euros anuais.

0 puntos.

Para 3 ou mis persoas en unidade de convivencia. Nivel de renda media-renda percpita:

Puntuacin

Ate o 50% do IPREM:

Ate 266,25 euros mensuais

Ate 3.727,50 euros anuais

30 puntos

Superior ao 50 e ate o 60% do IPREM:

Superior a 266,25 e ate 319,50 euros mensuais

Superior a 3,727,50 e ate 4.473 euros anuais.

25 puntos

Superior ao 60 e ate o 75% do IPREM

Superior a 319,50 e ate 399,38 euros mensuais

Maior de 4.473 e ate 5.591,32 euros anuais

20 puntos

Superior ao 75% e ate o 100% do IPREM

Superior a 399,38 e ate 532, 51 euros mensuais

Superior a 5.591,32 e ate 7.455,14 euros anuais

10 puntos

Superior ao 100% e ate o 125% do IPREM

Superior a 532,51 e ate 665,63 euros mensuais

Superior a 7.455,14 e ate 9.318,82 euros anuais.

8 puntos

Superior ao 125% e ate o 150% do IPREM

Superior a 665,63 e ate 798,76 euros mensuais

Superior a 9.318,82 e ate 11.182,64 euros anuais.

5 puntos.

Superior ao 150 e ate o 175% IPREM

Superior a 798,76 e ate 931,89 euros mensuais

Maior de 11.182,64 e ate 13.046,46 euros anuais

2 puntos

Superior ao 175% IPREM, mis de 931,89 euros mensuais e 13.046,46 euros anuais

0 puntos

TOTAL PUNTUACIN ECONMICA

PUNTUACIN FINAL DO BAREMO:

ANEXO II

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MUNICIPAL (S.A.F.)

Nome e apelidos:

DNI:

Data de nacemento:

Enderezo:

Telfono de contacto:

Representante legal:

E X P N:

Que cumpre cos requisitos de acceso establecidos no Regulamento Municipal para o Servizo de Axuda no Fogar.

1. Que lle gustara acollerse ao Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Fene.

Por todo isto e en aplicacin ao Regulamento Municipal do SAF e Ordenanza Reguladora do Servizo,

S O L I C I T A :

Que lle sexa concedido o Servizo de Axuda no Fogar a travs do Sistema Bsico, de libre concorrencia.

Asemade presenta a documentacin solicitada e referida ao dorso.

Fene, _________ de______________de 20__

Sinatura do/a solicitante:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE (A CORUA)

ANEXO III

MODELO DE INFORME MDICO

D./na. _______________________________________________________________, colexiado/a n. ___________, Centro de Sade: ________________________________

I N F O R M A

Que o/a paciente D./na. _________________________________________________,

Presenta as seguintes patoloxas diagnosticadas:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Polo que precisara axuda externa para as seguintes actividades:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En Fene, a ________________ de ___________________ de 20________.

Sinatura do/a colexiado/a

ANEXO IV

PROXECTO DE INTERVENCIN

1. Datos de identificacin do expediente.

Expediente

Intervencin

Data solicitude

Data inicio

Sector de referencia

mbito de atencin

Nm. total persoas usuarias

Nome e apelidos

Data nacem.

DNI

Sexo

E. C.

Proxecto

Data proxecto

Data fin de proxecto

Antecedentes:

2. Atencin a prestar: das da semana e horario.

L

M

M

X

V

S

D

Total horas/semana

Horario

Total horas/semana

Total horas/mes

Tipo de servizo a prestar: Perfil d@s profesionais:

3. Existencia doutros servizos/apoios prestados a domicilio:

4. Obxectivos especficos e tarefas que se propoen:

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5. Periodicidade do seguimento:

Fene, .... de .... de 20....

A traballadora social:

ANEXO V

ACORDO DO SERVIZO

Reunidos en Fene o da _________, dunha parte don/dona _____________, con domicilio en FENE (A Corua)

Doutra _______________________, como traballadora social encargada da xestin do Servizo de Axuda no Fogar de FENE

ACORDAN:

Que o Concello de FENE, prestar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), persoa arriba citada, dende o da ________ nas condicins detalladas a continuacin.

1. Que o SAF se prestar por un total de ______ horas mensuais. A programacin horaria determinarase no Proxecto de Intervencin correspondente.

2. Que a traballadora familiar ser a designada no Proxecto de Intervencin.

3. Que atendendo Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal Municipal, que regula o prezo pblico de participacin no SAF, e aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria compromtese a aportar ______ euros por hora de servizo prestado (% do custe total) como contribucin ao custe do servizo.

4. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido no punto anterior, na entidade bancaria da sa seleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

5. Que as tarefas e obxectivos do servizo determinaranse no Proxecto de Intervencin.

6. Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste Acordo, debern ser recollidas nun documento novo sendo anexado ao acordo orixinal.

7. Que o servizo se prestar atendendo s condicins reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e Regulamento e Ordenanza municipal sobre o SAF, onde estn recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extincin; as como as normas xerais de servizo do que se achega copia.

Ambas partes dan a sa conformidade ao presente Acordo de prestacin do SAF e asnano en Fene o da ___________

A persoa usuaria ou familiar A traballadora social do Concello

Asdo: Asdo:

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A modificacin doregulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios