Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FICAL NM. 1 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS DO CONCELLO DE CORCUBIN

Publicación provisional : 25-01-2016 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 11-03-2016 BOP N 48
Redacción Aplicable desde 12-03-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Natureza e fundamento.
 - Artigo 2.Feito Impoible.
 - Artigo 3.Exencins.
 - Artigo 4.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5.Base impoible, cota, tipo de gravame e devengo.
 - Artigo 8.Normas de xestin.
 - Artigo 9.Bonificacins.
 - Artigo 10.Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 11.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Natureza e fundamento.  
 

De conformidade co disposto nos artigos 59.2 e 100 e seguintes do Real decreto lexislativo, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Corcubin establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras, nos termos regulados na presente Ordenanza.

   
  Artigo 2.Feito Impoible.  
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licenza, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, presentranse ou non, sempre que a expedicin da licenza ou actividade de control corresponda a este Concello.

Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado anterior, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

   
  Artigo 3.Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa propietario o Estado, as Comunidades autnomas ou as Entidades locais, que estando suxeita ao imposto, vaia a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 4.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas xurdicas ou as entidades locais do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan propietarios da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos neste artigo ter a consideracin de propietario da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen solicite a correspondente licenza ou presenten a correspondente declaracin responsable ou comunicacin previa ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 5.Base impoible, cota, tipo de gravame e devengo.  
 

1.A base impoible deste imposto est constituda polo custe real e efectivo da construcins, instalacin ou obra.

Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custe de execucin material.

2.A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3.O tipo de gravame ser o 3,25% da base impoible indicada no pargrafo primeiro.

4.A obriga de contribur nace no intre de comezar a construcin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licenza que proceda.

Os efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, mes da data da resolucin.

   
  Artigo 8.Normas de xestin.  
 

1.Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licenza urbanstica, declaracin responsable ou comunicacin previa, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e a edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licenza urbanstica, declaracin responsable ou comunicacin previa ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que se acompaen a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, nos termos do artigo 11 da presente ordenanza fiscal.

2.Os suxeitos pasivos que inicien a construcin, instalacin ou obra e non tiveran presentado unha comunicacin previa ou declaracin responsable, nin tiveran concedida anda a licenza preceptiva teen a obriga de presentar, no prazo mximo dun mes, a contar dende o inicio da construcin, instalacin ou obra a declaracin tributaria que permita practicar a esta administracin a correspondente liquidacin provisional a conta.

3.A base impoible para a autoliquidacin e liquidacin do imposto, determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, salvo que se estime que o presentado manifestamente inferior custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, en cuxo caso farase a determinacin da base impoible atendendo os custes reais de execucin material determinados polos servizos tcnicos municipais en base s prezos medios de mercado.

4.O procedemento de xestin do tributo ser diferenciado, as:

a) Rxime de autoliquidacin:

Establcese o rxime de autoliquidacin do imposto para o suposto de realizacin de construcin, instalacins e obras para cuxa realizacin se esixa declaracin responsable ou comunicacin previa. As, o suxeito pasivo est obrigado a presentar xunto ca declaracin responsable ou comunicacin previa, a autoliquidacin no modelo normalizado facilitado polo Concello e o xustificante de ter ingresado nas contas municipais a cota resultante. No suposto de que na autoliquidacin presentada se detectaran erros aritmticos, formais ou de aplicacin dos elementos determinantes da base impoible ou do tipo de gravame a Administracin tributaria poder ditar unha liquidacin complementaria modificando a citada autoliquidacin.

No caso de que a corresponde declaracin responsable ou comunicacin previa non obtivera o visto bo, e se deixar sen efecto en aplicacin do procedemento establecido no artigo 26 da Lei 9/2013 de emprendemento e competitividade econmica de Galicia, os suxeitos pasivos tern dereito a devolucin das cotas satisfeitas, previa solicitude.

b) Rxime de liquidacin de ingreso directo:

Establcese o rxime de liquidacin de ingreso directo para o suposto de realizacin de construcin, instalacin e obras para cuxa realizacin se esixa a obtencin de licenza de obra ou urbanstica. Cando se conceda a licenza preceptiva, practicarase unha liquidacin provisional que ser notificada ao suxeito pasivo para o seu pago nos prazos fixados pola lexislacin tributaria.

Este mesmo rxime ser o aplicable para os supostos de que a realizacin de construcin, instalacin e obras derive do cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin.

5.O pagamento da autoliquidacin presentada ou modificada ou da liquidacin provisional aprobada tern carcter provisorio e sern a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez realizadas as construcin, instalacin ou obras. As, unha vez rematadas estas, e tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado primeiro deste artigo, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que resulte.

6.No suposto de que non se inicien as construcins, instalacins e obras, o interesado ter dereito a devolucin das cantidade, que no seu caso tivera satisfeitas en concepto de imposto sobor de instalacin, construcin e obras, sempre e cando formule renuncia expresa a licenza, ou sexa declarada a caducidade mediante resolucin administrativa. Do mesmo xeito ter dereito a devolucin do ingresado logo da renuncia expresa a realizacin das obras nos supostos de presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  Artigo 9.Bonificacins.  
 

Para os efectos do disposto no artigo 103 do Real decreto lexislativo, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establcense as seguintes bonificacins:

a) Unha bonificacin de ata o 95 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para producin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

b) Unha bonificacin de ata o 50 por cento a favor das construcins, instalacin ou obras referentes a vivendas de proteccin oficial.

A bonificacin prevista neste parrafo aplicarase a cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que se refire o parrafo anterior.

c) Unha bonificacin de ata o 90 por cento a favor das construcins, instalacins ou obras en edificios ou vivendas comunitarias, que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados en zonas de uso comn, extremo que ser apreciado polos servizos tcnicos municipais.

   
  Artigo 10.Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 11.Infraccins e sancins.  
 

A cualificacin das infraccins tributarias e a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan, rexerase polo disposto na Lei xeral tributaria e disposicins que a complementes e desenvolvan, coas especificacins que resulten do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Coa entrada en vigor da presente Ordenanza fiscal queda derrogada a anterior Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras deste Concello.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza foi aprobada 16.01.2016 e entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin, permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios