Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE CARIO

Publicación provisional : 11-02-2016 BOP N 27 -- Publicación definitiva : 04-04-2016 BOP N 62
Aplicable desde 21-04-2016

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.RXIME XURDICO.
 - ARTIGO 2.OBXECTO.
 - ARTIGO 3.CLASIFICACIN DAS PRESTACINS.
 - ARTIGO 4.BENEFICIARIOS.
 - ARTIGO 5.REQUISITOS.
 - ARTIGO 6.DOCUMENTACIN.
 - ARTIGO 7.APLICACIN ORZAMENTARIA.
 - ARTIGO 8.NATUREZA E CONTA DAS AXUDAS.
 - ARTIGO 9.PRESENTACIN DE SOLICITUDES.
 - ARTIGO 10.TRAMITACIN, RESOLUCIN E NOTIFICACIN AOS INTERESADOS.
 - ARTIGO 11.OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.
 - ARTIGO 12.EXTINCIN E REINTEGRO.
 - ARTIGO 13.COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS.
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  ARTIGO 1.RXIME XURDICO.  
 

A concesin das prestacins municipais baixo a denominacin de emerxencia social, rexernse polo disposto na presente Ordenanza e nas disposicins que se adopten para a sa aplicacin e desenvolvemento.

   
  ARTIGO 2.OBXECTO.  
 

A presente ordenanza ten como obxecto a regulacin do procedemento de concesin das axudas de emerxencia social no municipio de Cario. Con estas axudas pretndese apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos econmicos para afrontar as sas necesidades bsicas como a alimentacin, o aloxamento ou calquera outra situacin que poida supoer un factor de marxinalidade ou risco de exclusin social.

   
  ARTIGO 3.CLASIFICACIN DAS PRESTACINS.  
 

As prestacins clasificarnse do seguinte xeito:

a) Prestacins econmicas que sern entregadas mediante cheque bancario, transferencia ou calquera outro medio vlido.

b) Prestacins econmicas efectuadas a provedores, arrendatarios, subministradores, etc., dos usuarios ou beneficiarios das prestacins.

   
  ARTIGO 4.BENEFICIARIOS.  
 

Podern ser beneficiarias destas axudas as persoas fsicas ou unidades familiares do Concello de Cario que se atopen en situacin de emerxencia social (segundo informe dos servizos tcnicos municipais) e estean empadroadas no municipio con unha antigidade mnima de seis (6) meses.

Poder excepcionarse xustificadamente este requisito, e mediante o correspondente informe dos servizos tcnicos, cando se trate de situacins singulares e urxentes como poden ser as persoas en situacin de necesidade extrema.

Entndese por unidade familiar o ncleo de convivencia composto por das ou mis persoas vinculadas por matrimonio ou anloga relacin de afectividade, por parentesco de consanguinidade ata o terceiro grao e por afinidade ata o segundo grao.

Na unidade familiar tan s unha persoa pode ter a condicin do beneficiario anda que as axudas se outorguen en beneficio da unidade familiar.

   
  ARTIGO 5.REQUISITOS.  
 

5.1.Podern solicitar as subvencins reguladas na presente convocatoria aquelas persoas que cumpran, ademais do sinalado no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins, e no art. 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuo, de Subvencins de Galicia, os seguintes requisitos:

1..Ser maior de idade ou menor emancipado, ou no seu defecto, iniciar ou ter iniciado o trmite legal de emancipacin.

2..Estar empadroado no Concello de Cario de forma ininterrumpida cunha antelacin mnima de seis meses data da solicitude, ags nas situacins de urxencia referidas no artigo 4 da presente Ordenanza.

3..Acreditar a situacin de necesidade e aportar a documentacin necesaria en cada caso, de conformidade co esixido no artigo 6 da presente Ordenanza.

4..Non dispoer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situacin de emerxencia: ingresos non superiores ao importe do SMI* por unidade familiar composta por 2 membros, que se incrementar nun 10% por cada membro que conforme cada unidade familiar, entendendo por esta a composta por nais, pais, titores/as ou acolledores/as e os/as menores.

5..Acreditar mediante declaracin xurada ou algn dos seus integrantes non recibiron axudas polo mesmo concepto de ningn outro organismo, entidade ou Administracin pblica, as como, estar ao corrente das obrigas fiscais e coa Seguridade Social.

   
  ARTIGO 6.DOCUMENTACIN.  
 

6.1.-As solicitudes levarnse a cabo nas Oficinas dos Servizos Sociais Comunitarios, sito no Edificio da Casa do Concello, Avda.Paz, n. 2, en Cario.

6.2.A documentacin que debern achegar xunto coa solicitude ser a seguinte:

Fotocopia do DNI do/da solicitante, NIE ou pasaporte.

Volante de empadroamento da persoa solicitante.

Volante de empadroamento colectivo da persoa solicitante.

Fotocopia do libro de familia.

Fotocopia do certificado de minusvala, resolucin de invalidez ou do recoecemento do grao de dependencia, no caso de que algn membro da unidade de convivencia estea afectado por algn tipo de discapacidade.

Declaracin responsable da persoa solicitante (segundo ANEXO II) na que se faga constar: a conta dos ingresos obtidos por todos os membros da unidade de convivencia en concepto de rendas, intereses, retribucins, pensins, ou calquera outro ttulo; e que non se estn a percibir nin se solicitaron outras prestacins para o mesmo fin, no caso de telas concedidas, copia da resolucin.

Xustificacin documental dos bens mobles e inmobles de todos os membros da unidade de convivencia.

ltima declaracin da renda ou certificacin negativa de non facela de todos os membros da unidade de convivencia.

Certificacins bancarias de saldos, depsitos valores e contas a 31 de decembro do ltimo ano de todos os membros da unidade de convivencia.

De ser o caso, copia da sentencia de separacin, divorcio ou nulidade, xunto co convenio regulador e en defecto destes, declaracin xurada de percibir ou non pensin alimenticia a favor de fillo/a a cargo.

Sempre que sexa posible,tarxeta do Servizo Pblico de Emprego que acredite a situacin de demanda ou mellora de emprego das todas as persoas que conformen a unidade de convivencia, se o caso.

6.3.Non se poder acceder a estas axudas municipais:

a) Cando, de existir, non se tean utilizado as canles que outras Administracins tean establecido para atender estas necesidades, a non ser que sexa para complementar o importe concedido.

b) Cando se perda o dereito a unha prestacin pblica recoecida por causas imputables persoa solicitante das axudas.

c) Cando non se tean xustificado as axudas concedidas nos prazos establecidos en funcin da forma de pagamento (cheque bancario, transferencias).

   
  ARTIGO 7.APLICACIN ORZAMENTARIA.  
 

Para o financiamento destas axudas destnase o crdito previsto no orzamento do correspondente exercicio orzamentario en vigor.

   
  ARTIGO 8.NATUREZA E CONTA DAS AXUDAS.  
 

8.1.Natureza das axudas:

Indcanse, con carcter xeral, os seguintes conceptos de prestacins:

1..Gastos de vivenda, que incle:

Gastos de aluguer, cando existan garantas de continuidade na vivenda.

Crditos hipotecarios con entidades bancarias, en evitacin de desafiuzamentos, sempre que non se disfrutase xa de axudas pblicas por este concepto durante os perodos de adebedamento.

Dbedas de comunidade.

Mobiliario de primeira necesidade.

Dbedas de subministros: enerxa elctrica, augas e gas.

2..Alimentacin bsica, includa a infantil venda en establecementos de alimentacin.

3..Gastos de atencin sanitaria non cubertos polo sistema pblico de sade:

Gastos de atencin sanitaria para a adquisicin de medicinas e pagamento de dbedas xeradas por este concepto, na porcentaxe non cuberta polo sistema sanitario.

Gastos de atencin sanitaria non cubertos polo sistema pblico (adquisicin, reparacin e adaptacin de lentes, ortopedia e prteses), acreditando a sa prescripcin por un mdico do sistema pblico de sade.

4..Gastos persoais de primeira necesidade (a xuzo dos tcnicos de servizos sociais).

5..Aloxamentos (pensins, cuartos, etc.)

En todo caso, as axudas concedidas teen carcter temporal e extraordinario e non podern ser invocadas como precedente.

8.2.A conta das axudas sern dun mximo anual do 200% dunha mensualidade do IPREM.

   
  ARTIGO 9.PRESENTACIN DE SOLICITUDES.   redacciones
 

A solicitude acompaada da documentacin establecida no artigo 6.2 presentarase no Rexistro xeral do Concello de Cario, no modelo descrito no ANEXO I da presente Ordenanza. De maneira excepcional a solicitude poderse presentar de oficio cando concurran circunstancias graves, extraordinarias e urxentes cando se determine polos informes tcnicos municipais.

   
  ARTIGO 10.TRAMITACIN, RESOLUCIN E NOTIFICACIN AOS INTERESADOS.   redacciones
 

Unha vez recibida a solicitude, e en caso necesario, requirirselle a persoa beneficiaria para que proceda subsanacin de erros ou para a achega de documentacin necesaria no prazo de dez das hbiles, facndolles saber que en caso contrario, terselles por desistido da sa peticin, procedndose ao arquivo do expediente.

Os Servizos Sociais, despois de efectuar as sas comprobacins oportunas, efectuar a valoracin tcnica e elaborar un informe social coa proposta e conta pertinente.

As solicitudes xunto coa documentacin adxunta e o informe social pertinente, e logo da fiscalizacin da Intervencin municipal, ser elevado Xunta de Goberno local para que emita a resolucin correspondente, na que figurar o nome da persoa beneficiaria, o concepto da axuda, a conta e a forma de pagamento.

A resolucin de concesin da axuda notificarse ao interesado.

Unha vez concedida a axuda, a persoa beneficiaria deber asinar o recibn e dispor dun prazo de dez das desde a recepcin da mesma para presentar a xustificacin perante os tcnicos municipais, mediante facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado.

   
  ARTIGO 11.OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.  
 

1. Aplicar a prestacin s finalidades para as que foron concedidas.

2. Permitir e facilitar o labor do persoal designado para comprobar a situacin econmica e familiar dos posibles beneficiarios.

3. Comunicar os cambios que puidesen dar lugar modificacin, suspensin ou acumulacin da prestacin.

4. Reintegrar o importe da prestacin indebidamente percibida ou en conta indebida.

5. Comunicar calquera cambio de domicilio.

6. Cumprir as condicins e obrigas especficas determinadas en cada caso pola profesional de traballo social correspondente.

7. Presentar as facturas xustificativas da axuda recibida no prazo de dez das hbiles dende a notificacin da concesin de axuda.

   
  ARTIGO 12.EXTINCIN E REINTEGRO.   redacciones
 

Sern causa de extincin da axuda concedida os seguintes supostos:

a) Falseamento ou ocultacin de datos para obter a axuda.

b) Desaparicin das circunstancias que deron lugar concesin da axuda.

c) Baixa no padrn municipal.

d) Falecemento do/a beneficiario/a.

   
  ARTIGO 13.COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS.  
 

A concesin destas axudas ser incompatible con calquera outro tipo de axudas coa mesma finalidade.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local., permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS   redacciones
 

ANEXO I

SOLICITUDE DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE CARIO

Nome . Apelidos .

DNI .... Telfono .

Enderezo .

A.UNIDADE ECONMICA DE CONVIVENCIA

NOME E APELIDOS:

DNI:

IDADE:

PARENTESCO:

B.INGRESOS MENSUAIS

NOME E APELIDOS:

CANTIDADE:

C.VIVENDA

PROPIA: ALUGADA:

D.DESCRICIN DA AXUDA E IMPORTE DA MESMA

E.DECLARO: Que son certos os datos que consigno na presente solicitude.

F.Documentacin que acompao:

Cario, . de ..

Asdo:

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARIO

ANEXO II

DECLARACIN RESPONSABLE

D./D. . con DNI .. e enderezo

DECLARO BAIXO A MIA RESPONSABILIDADE:

Que non percibo nin percibn no mesmo ano ningunha axuda para a mesma finalidade para a que solicito.

Que a conta dos ingresos obtidos por todos os membros da unidade de convivencia en concepto de rendas, intereses, retribucins, pensins, ou calquera outro ttulo a seguinte: .

Cario,

Asdo.:

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios