Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mio - REGULAMENTO ORGNICO DO CONCELLO DE MIO

Publicación provisional : 14-03-2016 BOP N 49 -- Publicación definitiva : 18-05-2016 BOP N 93
Redacción Aplicable desde 18-05-2016

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - TTULO PRELIMINAR DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO I DOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPAIS
 - TTULO II- ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN
 - CAPTULO I - DEREITOS
 - CAPTULO II DEBERES E RESPONSABILIDADES
 - CAPTULO III - DA ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DE CONCELLEIRO OU CONCELLEIRA
 - TTULO III - DA ORGANIZACIN MUNICIPAL
 - CAPTULO I - DOS RGANOS NECESARIOS
 - CAPTULO II - DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS
 - TTULO IV DO FUNCIONAMENTO DOS RGANOS DE GOBERNO
 - CAPTULO I FUNCIONAMENTO DO PLENO
 - CAPTULO II FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
 - CAPTULO III - FUNCIONAMENTO DAS COMISINS INFORMATIVAS PERMANENTES, DE SEGUIMENTO DA XESTIN DA ALCALDA, XUNTA DE GOBERNO LOCAL E CONCELLERAS QUE EXERZAN DELEGACINS, AS COMO DAS COMISINS INFORMATIVAS ESPECIAIS E DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS
 - CAPTULO IV FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE VOCEIROS
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

TTULO PRELIMINAR DISPOSICINS XERAIS

TTULO I DOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPAIS

TTULO II ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN

CAPTULO I DEREITOS

CAPTULO II DEBERES E RESPONSABILIDADES

CAPTULO III DA ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DE CONCELLEIRO OU CONCELLEIRA

TTULO III DA ORGANIZACIN MUNICIPAL

CAPTULO I DOS RGANOS NECESARIOS

Seccin 1 - Constitucin, vixencia e finalizacin do mandato corporativo

Seccin 2 - O alcalde ou a alcaldesa

Seccin 3 - Dos e das tenentes de alcalde

Seccin 4 - Do Pleno

Seccin 5 - Da Xunta de Goberno Local

CAPTULO II DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS

Seccin 1 - Das concelleras delegadas

Seccin 2 - Das Comisins Informativas Permanentes e do seguimento da xestin do alcalde ou da alcaldesa, Xunta de Goberno Local e concelleiros e concelleiras que exerzan delegacins

Goberno e concelleiros e concelleiras que exerzan delegacins

Seccin 3 - Da Comisin Especial de Contas

Seccin 4 - Das Comisins Informativas Especiais

Seccin 5 - Da Xunta de Portavoces

TTULO IV DO FUNCIONAMENTO DOS RGANOS DE GOBERNO

CAPTULO I FUNCIONAMENTO DO PLENO

Seccin 1 - Clases de sesins e requisitos anteriores sa realizacin

Seccin 2 - Dos debates

Seccin 3 - Das votacins

Seccin 4 - Do control e fiscalizacin polo Pleno da actuacin dos demais rganos de goberno

Seccin 5 - Das actas

CAPTULO II FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

CAPTULO III FUNCIONAMENTO DAS COMISINS INFORMATIVAS PERMANENTES E DE SEGUIMENTO DA XESTIN DO ALCALDE OU ALCALDESA, XUNTA DE GOBERNO LOCAL E CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS QUE EXERZAN DELEGACINS, AS COMO DAS COMISINS INFORMATIVAS ESPECIAIS E DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS

CAPTULO IV FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE PORTAVOCES

DISPOSICIN FINAL

   
  TTULO PRELIMINAR DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1

O Concello de Mio, no exercicio das potestades regulamentaria e de autoorganizacin que lle recoece a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local [artigos 4.1 a), 20.1 d.) e 3], e a Lei 5/1997 do 22 de xullo, de Administracin local de Galicia [artigos 6.1.a) e 59.1], e con suxeicin a elas, promove polo presente regulamento, a sa organizacin e rxime de funcionamento dos rganos necesarios e complementarios que nel se establecen.

Artigo 2

A organizacin e funcionamento interno do concello axustarase seguinte orde xerrquica de fontes normativas:

a) Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e demais lexislacin bsica que se dite en diante.

b) Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administracin local de Galicia.

c) O Regulamento orgnico municipal.

d) Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais, para aquelas materias nas que resulte insuficiente a normativa establecida no Regulamento orgnico, polo que este ten preferencia sobre aquel.

Artigo 3

Correspndelle ao pleno ditar as instrucins interpretativas e aclaratorias da normativa sinalada no artigo anterior, para a sa aplicacin no municipio.

   
  TTULO I DOS GRUPOS POLTICOS MUNICIPAIS  
 

Artigo 4

1 Os concelleiros e as concelleiras, para os efectos da sa actuacin corporativa, constituiranse en grupos, que se correspondern cos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtivesen postos na Corporacin.

2 Cada partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin constituir un nico grupo.

3 Ningun pode pertencer simultaneamente a mis dun grupo.

Artigo 5

1 O mnimo de concelleiros e concelleiras para constitur un grupo de dous.

2 Integraranse, en todo caso, no grupo mixto, os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que non obtivesen un mnimo de dous escanos.

No suposto de que non existise grupo mixto, este quedar constitudo polo membro do partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin que obtivese un s escano.

Artigo 6

1 Os grupos polticos constituiranse mediante escrito dirixido ao presidente e subscrito por todos os seus integrantes, que se presentar na Secretara Xeral da Corporacin, dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.

Se algn concelleiro ou concelleira non asinase o escrito de constitucin do grupo, isto non impedir a sa constitucin, e os non asinantes integraranse no grupo mixto.

2 No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin do voceiro ou da voceira do grupo, podendo tamn designarse suplentes.

Artigo 7

1 Da constitucin dos grupos polticos e dos seus integrantes e voceiros ou voceiras, a presidencia daralle conta ao Pleno na primeira sesin que se realice logo de cumprirse o prazo previsto anteriormente.

Artigo 8

1 Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva, deberanse incorporar ao grupo correspondente lista na que foron elixidos ou, se o caso, ao grupo mixto, segundo o establecido nos artigos cuarto e quinto. En calquera suposto disporn dun prazo de cinco das hbiles, que comezar a contar desde que tomen posesin do seu cargo, para acreditar a incorporacin ao grupo que lles corresponda mediante escrito dirixido Presidencia e asinado, igualmente, polo correspondente voceiro ou voceira.

2 De non se producir a sa integracin na forma prevista na alnea anterior, e ags forza maior, integraranse automaticamente no grupo correspondente lista na que saron elixidos ou elixidas.

Artigo 9

1 O voceiro ou a voceira de cada grupo ser a persoa encargada de intervir, normalmente, na deliberacin dos asuntos. Non obstante, no propio escrito de designacin, poderase facer constar que, por razn das materias, sexa delegada a exposicin dos asuntos, votos particulares, etc, a prol doutros membros do grupo.

2 As modificacins respecto dos voceiros ou suplentes sern efectivas desde a presentacin do escrito no Rexistro xeral, dando conta dela ao Pleno na primeira sesin que tea lugar.

3 O grupo mixto poder establecer unha rolda rotativa para o desempeo da funcin de voceiro ou voceira, ou ben distribur entre os seus compoentes o tempo que lle corresponda ao grupo.

Artigo 10

Correspndelles aos grupos polticos designar, mediante escrito do seu voceiro ou voceira dirixido Presidencia, a aqueles dos seus compoentes que os deban representar en todos os rganos colexiados integrados por membros da Corporacin pertencentes aos diversos grupos.

Artigo 11

1 Os grupos polticos disporn, na Casa do Concello ou nun inmoble prximo pertencente ao Concello, dun local ou despacho para se reunir de maneira independente e recibir visitas da cidadana. Os devanditos locais estarn dotados dunha infraestrutura en medios materiais informticos e de comunicacin necesarios, en consonancia coa capacidade econmica e tcnica do Concello.

2 Logo da solicitude Alcalda, os grupos polticos podern facer uso de locais da Corporacin para realizaren reunins e sesins de traballo con asociacins para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboacin. Estas xuntanzas non se permitirn se no saln de sesins coinciden con sesins do Pleno, e respecto do resto dos locais municipais cando a dispoibilidade dos espazos para outros actos poltico-administrativos da Corporacin o impida, se estas ltimas estivesen xa programadas ou concertadas con anterioridade solicitude do grupo municipal demandante, salvo razns de urxencia que o impidan.

Artigo 12

1 O Pleno da Corporacin, con cargo aos orzamentos municipais dela, poder asignarlles aos grupos polticos unha dotacin econmica que deber contar cun compoente fixo, idntico para todos os grupos, e outro variable, en funcin do nmero de membros de cada un deles, dentro dos lmites que, se o caso, se establezan con carcter xeral nas leis de orzamentos xerais do Estado, e sen que poidan destinarse ao pagamento de remuneracins do persoal de calquera tipo ao servizo da Corporacin ou adquisicin de bens que poidan constitur activos fixos de carcter patrimonial.

2 Os grupos polticos debern levar unha contabilidade especfica da dotacin que se refire o pargrafo anterior, que porn ao dispor do Pleno da Corporacin sempre que este llelo pida.

Artigo 13

Os grupos polticos disporn, na Casa do Concello, ou no inmoble onde tean o local ou despacho para se reunir, dunha caixa do correo para a correspondencia oficial interior e maila de procedencia externa. As comunicacins ou mensaxes que se poidan recibir con destino a eles por calquera outro medio (avisos telefnicos, fax, correo electrnico, etc), seranlles comunicadas por correo electrnico ou telefonicamente.

   
  TTULO II- ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN  
 

   
  CAPTULO I - DEREITOS  
 

Artigo 14

Os concelleiros e as concelleiras gozarn, unha vez que tomen posesin do seu cargo, dos honores, prerrogativas e distincins propias que se establecen nas leis do Estado e da Comunidade Autnoma.

Artigo 15

1 Os concelleiros e as concelleiras tern o dereito de asistir con voz e voto s sesins do Pleno da Corporacin e s das comisins das que formen parte. As mesmo, podern asistir, sen dereito a voto, s sesins das comisins das que non formen parte, do xeito que se regula no artigo 138.1 do presente regulamento.

2 Os concelleiros e as concelleiras tern dereito a formar parte, polo menos, dunha comisin, e a exercer as facultades e desempear as funcins que este regulamento lles atribe.

Artigo 16

1 Todos os concelleiros e todas as concelleiras tern dereito a obter do alcalde ou alcaldesa ou presidente/a da Xunta de Goberno Local cantos antecedentes, datos ou informacin consten en poder dos servizos da Corporacin e sexan necesarios para desenvolver a sa funcin.

2 O pedimento de acceso s informacins entenderase concedido por silencio administrativo no caso de que o/a presidente/a ou a Xunta de Goberno Local non diten resolucin ou acordo denegatorio e sexa notificado persoalmente ao concelleiro interesado ou concelleira interesada no termo dos cinco das naturais contados desde a data de presentacin da solicitude no Rexistro de Entrada. En todo caso, a denegacin do acceso documentacin informativa deberase facer a travs de resolucin ou acordo motivado.

3 Malia o anteriormente disposto, os servizos da Corporacin facilitaranlles directamente a informacin aos membros da Corporacin nos seguintes casos:

a) Cando se trate do acceso de membros da Corporacin que tean delegacins ou responsabilidades de xestin do acceso informacin para exercelas.

b) Cando se trate do acceso de calquera membro da Corporacin informacin e maila documentacin correspondente aos asuntos que deban ser tratados polos rganos colexiados dos que formen parte, as como s resolucins aos acordos adoptados por calquera rgano da Corporacin.

c) Cando se trate do acceso de membros da Corporacin informacin ou documentacin da entidade local que sexa de libre acceso para a cidadana.

4 Co fin de facilitar aos concelleiros e s concelleiras a informacin precisa para o desenvolvemento da sa funcin, e sen prexuzo do seu dereito a formular peticins de informacin concretas, o equipo de goberno remitir no prazo de quince das, a contar dende a finalizacin de cada trimestre natural, informe detallado por escrito do estado da execucin orzamentaria. O citado documento vir acompaado, as mesmo, de informe emitido da Intervencin municipal sobre a sa realidade e certeza.

5 As mesmo, e coa mesma periodicidade que no punto anterior, o alcalde ou alcaldesa facilitar aos diferentes grupos municipais, informe detallado sobre as actuacins levadas a cabo polos diferentes rganos colexiados nos que o Concello de Mio tivera representacin. O citado informe ser acompaado das actas de reunin ou xuntanzas que tiveran lugar.

Artigo 17

1 A consulta e o exame concreto dos expedientes, libros e documentacin en xeral rexerase polas seguintes normas:

a) A consulta xeral de calquera expediente ou antecedentes documentais poderase realizar, ben no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, ben mediante a entrega deles ou de copia ao membro da Corporacin interesado para que os poida examinar no despacho ou salas reservadas aos membros da Corporacin ou onde estimen conveniente.

b) En ningn caso os expedientes, libros ou documentacin podern sar da Casa do Concello ou das correspondentes dependencias e oficinas locais.

c) A consulta dos libros das actas e mais os libros de resolucins da alcalda deberase efectuar no arquivo ou na Secretara xeral.

d) O exame de expedientes sometidos sesin poder facerse unicamente no lugar no que se atopen de manifesto a partir da convocatoria. Non obstante, entregarase aos voceiros e s voceiras dos grupos polticos integrantes da Corporacin, unha carpeta que conter copia da proposta e informe/s en que se fundamente esta, respecto dos asuntos includos na convocatoria, iso sen prexuzo de que o expediente completo estea a disposicin de todos os membros da Corporacin para o seu exame.

2 O dereito a consulta incle o dereito a obter copia, entendendo por dereito consulta tanto o acceso directo dos concelleiros e das concelleiras informacin previsto no apartado 3 do artigo anterior, como a autorizacin expresa ou presunta outorgada de conformidade co establecido no apartado 2 do mesmo artigo.

3 Tratarase en todos os casos, e particularmente naqueles en que a documentacin sexa voluminosa, de proceder o mis selectivamente posible de forma que, sen mingua do dereito informacin de todos os concelleiros e todas as concelleiras, s se reproduzan os documentos imprescindibles, debendo quedar constancia no departamento xestor do expediente, mediante a correspondente dilixencia.

Artigo 18

Os membros da Corporacin tern dereito en exercicio da sa funcin de control a ser informados previamente de cantos actos pblicos ou privados se celebren no municipio e coa participacin econmica do Concello de Mio, para que poidan participar neles.

Artigo 19

1 Os membros da Corporacin percibirn retribucins polo exercicio dos seus cargos cando os desempeen con dedicacin exclusiva e, neste caso, sern dados de alta no Rxime xeral da Seguridade Social, asumindo a Corporacin o pagamento das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo 74 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local para a situacin de servizos especiais.

No suposto destas retribucins, a sa percepcin ser incompatbel con outras retribucins con cargo aos orzamentos das administracins pblicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, as como para o desenvolvemento doutras actividades, todo iso nos termos da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracins pblicas.

2 Os membros da Corporacin que desempeen os seus cargos con dedicacin parcial por realizar funcins de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacins, ou desenvolver responsabilidades que as o requiran, percibirn retribucins polo tempo de dedicacin efectiva a estas, e nestes casos sern igualmente dados de alta no Rxime xeral da Seguridade Social en tal concepto, asumindo a Corporacin as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo 74 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local para os membros en situacin de servizos especiais. Estas retribucins non podern superar en ningn caso os lmites que se fixen, no seu caso, nas Leis de orzamentos xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinacin dos cargos que leven parella esta dedicacin parcial e das retribucins destes, deberase conter o rxime da dedicacin mnima necesaria para a percepcin destas retribucins que, en todo caso, non poder ser inferior a 20 horas semanais.

Os membros da Corporacin que sexan persoal das administracins pblicas e dos entes, organismos e empresas delas dependentes soamente podern percibir retribucins pola sa dedicacin parcial s sas funcins fra da sa xornada nos seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, sen prexuzo do dereito que lles asiste a gozar de permisos polo tempo indispensable para o desempeo do cargo electivo de concelleiro ou concelleira.

Para os efectos do disposto no artigo 37.3.d) do Estatuto dos traballadores e no artigo 30.2 da Lei 30/1984, entndese por tempo indispensable para o desempeo do cargo electivo dunha Corporacin local, o necesario para a asistencia s sesins do Pleno da Corporacin ou das comisins, e atencin s delegacins de que forme parte ou que desempee o/a interesado/a.

Artigo 20

1 O Pleno corporativo, por proposta da presidencia, determinar, dentro da consignacin global contida para este fin no orzamento e de conformidade coas limitacins establecidas na normativa vixente, a relacin dos cargos da Corporacin que podern desempearse en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial, e con dereito a retribucin, as como as contas que lles correspondan a cada un deles tendo en conta o seu grao de responsabilidade.

2 Unha vez adoptado o acordo, corresponde ao alcalde ou alcaldesa determinar os membros da Corporacin que realizarn as sas funcins en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial.

3 O nomeamento dun membro da Corporacin para un destes cargos s supor a aplicacin do rxime de dedicacin exclusiva ou parcial se aceptado expresamente por aquel, e esta circunstancia seralle comunicada ao Pleno na seguinte sesin ordinaria. A aceptacin deberase producir no prazo dos dez das desde a notificacin persoa interesada. Transcorrido o devandito prazo, entenderase que non acepta o cargo.

Artigo 21

1 Todos os membros da Corporacin, includos os que desempeen cargos en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial, percibirn indemnizacins polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e logo da sa xustificacin documental, segundo as normas de aplicacin xeral nas administracins pblicas, e as que en desenvolvemento delas aprobe o Pleno corporativo.

2 S os membros da Corporacin que non tean dedicacin exclusiva ou parcial percibirn asistencias pola concorrencia efectiva s sesins dos rganos colexiados dos que formen parte, na conta que sinale o Pleno dela. Non obstante, todos podern percibir esta clase de indemnizacins cando se trate de rganos reitores de organismos dependentes da Corporacin local que tean personalidade xurdica independente, de consellos de administracin de empresas con capital ou control municipal.

Artigo 22

1 Todos os membros da Corporacin, includos os que desempeen cargos en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial, tern dereito a percibir indemnizacins por desprazamento, manutencin, aloxamento e outros gastos ocasionados como consecuencia directa do exercicio do cargo.

2 A conta deste tipo de indemnizacins fixarase polo Pleno do Concello, establecndose a forma de percepcin e os termos da sa xustificacin nas bases de execucin do orzamento anual.

3 A conta e regulacin das indemnizacins por desprazamento, aloxamento e manutencin estableceranse nas bases de execucin dos orzamentos, e debern publicarse no Boletn Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da Casa de Concello e na pxina web municipal.

Artigo 23

1 A Corporacin consignar no seu orzamento as retribucins, indemnizacins, compensacins e asistencias s que se fan referencia nos artigos anteriores.

2 As cantidades acreditadas aboaranse, en termos xerais, unha vez ao mes, sen prexuzo de que o Concello adiante cantidades a xustificar no caso das indemnizacins e outros gastos.

3 Publicaranse integramente no Boletn Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios da Corporacin e pxina web municipal, os acordos plenarios referentes a retribucins brutas dos cargos con dedicacin exclusiva e parcial e rxime de dedicacin destes ltimos, indemnizacins e asistencias, as como as Resolucins da Alcalda determinando os membros da Corporacin que realizarn as sas funcins en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial.

Publicaranse igualmente no Boletn Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios da Corporacin e pxina web municipal, o nomeamento, caractersticas e retribucins do persoal eventual.

4 Mensualmente publicaranse na pxina web municipal as cantidades percibidas polos membros da Corporacin en concepto de asistencias a rganos colexiados.

   
  CAPTULO II DEBERES E RESPONSABILIDADES  
 

Artigo 24

Os concelleiros e as concelleiras estn obrigados observacin deste regulamento, e a respectar a orde e mais a cortesa corporativa.

Artigo 25

Os concelleiros e as concelleiras non podern invocar ou facer uso da sa condicin de corporativos para o exercicio de actividade mercantil, industrial ou profesional.

Artigo 26

1 Os concelleiros e as concelleiras debern observar en todo momento as normas sobre incompatibilidades establecidas na lexislacin electoral, e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa dela.

2 Para tal efecto, unha vez constitudos os rganos de estudo, informe ou consulta e seguimento da xestin aos que se refire o artigo 20 da Lei 7/1985 do 2 de abril, na nova redaccin dada pola Lei 11/1999 do 21 de abril, dicir, as comisins informativas correspondentes, aquela comisin que lle sexan atribudos os asuntos de rxime interior, deber elevar, no prazo dun mes desde a sa constitucin, proposta ao Pleno da Corporacin sobre a situacin de incompatibilidade de cada concelleiro ou concelleira.

3 Declarada a incompatibilidade polo Pleno, a persoa afectada por tal declaracin deber optar no prazo dos dez das seguintes a aquel no que reciba a notificacin da sa incompatibilidade, entre a renuncia condicin de concelleiro ou concelleira ou o abandono da situacin que dea orixe devandita incompatibilidade.

4 Transcorrido o devandito prazo sen se exercitar a opcin, entenderase que a persoa afectada renunciou ao seu posto de concelleiro ou concelleira, debendo declararse polo Pleno corporativo a vacante correspondente e poer o feito en coecemento da Administracin electoral, para os efectos da expedicin da credencial ao candidato ou candidata ou, se o caso, ao suplente da mesma lista a quen lle corresponda.

5 A mesma comisin informar nos supostos de calquera alteracin na declaracin presentada para os efectos de incompatibilidade polos concelleiros e polas concelleiras, ou cando se presenten denuncias ao respecto.

Artigo 27

1 Os concelleiros e as concelleiras tern o deber de asistir s sesins do Pleno da Corporacin e s das comisins das que formen parte, ags xusta causa que llelo impida, que debern comunicarlle, se posible, coa antelacin necesaria presidencia da Corporacin.

2 En todo caso, se se ausentasen do termo municipal por mis de oito das, debern poelo en coecemento do seor alcalde ou da seora alcaldesa, facndoo por escrito, ben persoalmente ou a travs do voceiro ou voceira do grupo poltico, concretando, en calquera caso, a duracin previsible da ausencia.

Artigo 28

Todos os concelleiros e todas as concelleiras teen a obriga de gardar reserva en relacin coas informacins que lles sexan facilitadas para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, singularmente das que servirn de antecedentes para decisins que anda se atopen pendentes de adopcin, as como para evitar a reproducin da documentacin que lles poida ser facilitada, en orixinal ou copia, para o seu estudo. En todo caso, debern respectar a confidencialidade da informacin que teen acceso, se o feito de publicalo pode prexudicar os intereses do concello ou de terceiros.

Artigo 29

1 Os membros da Corporacin estn suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos ou omisins realizados no exercicio do seu cargo. As responsabilidades esixirnselles ante os tribunais de xustiza competentes e tramitaranse polo procedemento ordinario aplicable.

2 Son responsables dos acordos municipais os membros da Corporacin que os votasen favorablemente.

3 A Corporacin poder esixir a responsabilidade dos seus membros, cando por dolo ou culpa grave, causasen danos e perdas Corporacin ou a terceiros, se estes tivesen que ser indemnizados por aquela.

Artigo 30

1 Os concelleiros e as concelleiras deberanse abster de participar na deliberacin, votacin, decisin e execucin de calquera asunto se concorren neles algunha das causas s que se refire a lexislacin sobre procedemento administrativo e a de contratos das administracins pblicas. Nestes casos, a persoa interesada deber abandonar o saln de sesins unha vez que a Alcalda-Presidencia lea o punto da orde do da que se vai tratar, e respecto do que el ou ela interesado ou interesada.

2 - A actuacin dos concelleiros e das concelleiras nos que concorran as devanditas causas levar consigo, se foi determinante, a invalidez dos actos nos que intervieron.

Artigo 31

1 Todos os membros da Corporacin, antes de tomar posesin como concelleiros e concelleiras, e como requisito imprescindible, presentarn ante a Secretara xeral do Concello:

- Declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos.

- Declaracin dos seus bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas.

2 As declaracins de actividades e de bens, efectuadas obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno, se presentarn tamn:

- Con ocasin do cesamento no cargo.

- Ao final do mandato.

- Cando se modifiquen as circunstancias de feito, de acordo co previsto no art. 34.2.

3 As declaracins presentaranse ante o secretario/a da Corporacin, que as asinar na sa calidade de fedatario pblico municipal, xunto coa persoa interesada, facendo constar, igualmente, a data de anotacin e nmero de orde correspondente ao Libro de rexistro de intereses.

De todas as declaracins que se presenten se entregar persoa interesada unha copia debidamente dilixenciada.

4 De conformidade co establecido no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, os membros da Corporacin respecto dos que, en virtude do seu cargo, resulte ameazada a sa seguridade persoal ou a dos seus bens ou negocios, a dos seus familiares, socios/as , empregados/as ou persoas con quen tiveran relacin econmica ou profesional, podern realizar a declaracin dos seus bens e dereitos patrimoniais ante o secretario/a da Deputacin provincial da Corua ou, se o caso, ante o rgano competente da Xunta de Galicia, para a sa inscricin no Rexistro Especial de Intereses.

Neste suposto, achegarn ao secretario/a da Corporacin, unha certificacin simple e sucinta, acreditativa de ter cumprimentadas as sas declaracins, e que estas estn inscritas no Rexistro Especial de Intereses, expedida polo/a funcionario/a encargado/a del.

A citada certificacin deber presentarse nos mesmos supostos previstos nas alneas 1 e 2 do presente artigo.

Artigo 32

1 As declaracins formuladas inscribiranse nos Rexistros de Intereses constitudos no Concello de Mio:

- Libro 1: Rexistro de bens patrimoniais

- Libro 2: Rexistro de incompatibilidades e de actividades

2 Ambos os dous rexistros estn residenciados na Secretara xeral. A sa custodia e direccin corresponde ao/ secretario/a da Corporacin.

3 As inscricins en ambos os dous rexistros referiranse a cada declaracin formulada por orde correlativa de presentacin, e contern as referencias aos seguintes extremos:

- Nmero de orde

- Nome e apelidos da persoa declarante

- Causa da declaracin, segundo o establecido no artigo 30 de presente regulamento

- Data de presentacin ou inscricin no rexistro

- Documento no que se presenta

Artigo 33

1 Os rexistros previstos no artigo anterior teen carcter pblico. Para o acceso aos datos contidos neles rexern as seguintes regras:

Calquera persoa cidad, a ttulo individual ou en representacin de persoa xurdica que desexe coecer as declaracins, deber presentar no Rexistro xeral ou polos medios do artigo 38 da Lei 30/1992, unha solicitude dirixida ao secretario/a da Corporacin, na que se faga constar o nome e apelidos da persoa interesada e, de ser o caso, da persoa que o represente, lugar que sinala para os efectos de notificacins, feitos, razns e peticin na que se indique o nome do membro corporativo sobre cuxa declaracin se interesa consulta. No sern admisibles as solicitudes xenricas.

2 O/a secretario/a da Corporacin, no prazo de cinco das hbiles desde a presentacin do escrito do solicitante, e mediante comparecencia da persoa interesada na propia secretara municipal, deber exhibir as declaracins correspondentes.

3 O/a secretario/a da Corporacin informar ao membro corporativo do que se solicite o acceso ao rexistro, da peticin formulada e da comparecencia, se o caso, para o seu coecemento.

4 As regras contidas nas alneas deste artigo son de aplicacin aos membros da Corporacin.

Artigo 34

1 Non se poder tomar posesin como concelleiro ou concelleira, sen ter presentado a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos, a declaracin de bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas, obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno da Corporacin.

As declaracins presentaranse anda que xa se presentasen no mandato anterior.

2 Durante o perodo de mandato, os concelleiros e as concelleiras debern formular a correspondente declaracin no modelo aprobado polo Pleno, no suposto de que se produzan variacins substanciais respecto do consignado na declaracin de bens patrimoniais e da participacin en sociedades ou na declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, relacionando as alteracins producidas. O prazo para comunicar as citadas variacins ser dun mes a contar desde o seguinte a aquel no que se tean producidas.

3 Igualmente, os concelleiros e as concelleiras debern presentar as declaracins no prazo de dez das desde o cesamento no cargo.

Cando o suposto sexa por finalizacin do mandato, o prazo contarase a partir do momento en que os concelleiros e as concelleiras cesen no exercicio das sas funcins para a administracin ordinaria, por toma de posesin dos seus sucesores.

No suposto de renuncia, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin e se declare a vacante.

No suposto de perda da condicin de concelleiro ou concelleira por incompatibilidade, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin ou desde que o Pleno declare a vacante, segundo se establece no artigo 26.4 do presente regulamento.

No suposto de perda da condicin de concelleiro ou concelleira por decisin xudicial, desde que se tome coecemento polo Pleno da Corporacin e se declare a vacante.

4 Cando os seores concelleiros e as seoras concelleiras non presenten as declaracins nos prazos establecidos nas alneas anteriores, o/a secretario/a da Corporacin efectuar o correspondente requirimento, outorgando un novo prazo de quince das, e, de seguir co incumprimento, darase coecemento deste feito na primeira sesin do pleno que tea lugar, e publicarase na pxina web municipal.

5 Publicarase na pxina web municipal e no BOP a data de presentacin das declaracins de bens e actividades as como as variacins das mesmas.

A mesma publicacin levarase a cabo coas declaracins presentadas con ocasin do cesamento no cargo ou ao final do mandato.

Artigo 35

1 As declaracins inscritas nos Rexistros de Intereses sern arquivadas segundo a orde da sa inscricin, e conservadas e custodiadas como documento do Rexistro de Intereses.

2 Ao terminar o mandato da Corporacin, as declaracins presentadas sern encadernadas e remitidas ao arquivo municipal.

   
  CAPTULO III - DA ADQUISICIN, SUSPENSIN E PERDA DA CONDICIN DE CONCELLEIRO OU CONCELLEIRA  
 

Artigo 36

1 O concelleiro ou concelleira proclamado/a electo/a adquirir a condicin plena de concelleiro/a polo cumprimento conxunto dos seguintes requisitos:

a) Presentar na Secretara xeral a credencial expedida pola Xunta Electoral de Zona.

b) Cubrir a sa declaracin de bens, incompatibilidades e actividades, para a sa inscricin no Rexistro de Intereses.

c) Prestar na primeira sesin do Pleno que asista, o xuramento ou promesa de acatar a Constitucin.

Artigo 37

O concelleiro quedar suspendido nos seus dereitos, prerrogativas e deberes municipais, cando unha resolucin xudicial firme condenatoria o comporte.

Artigo 38

O concelleiro ou a concelleira perder a sa condicin de tal polas seguintes causas:

1 Por decisin xudicial firme que anule a eleccin ou a proclamacin.

2 Por falecemento ou incapacitacin, declarada esta por decisin xudicial firme.

3 Por extincin do mandato, sen prexuzo de que contine nas sas funcins soamente para a administracin ordinaria, ata a toma de posesin dos seus sucesores.

4 Por renuncia, que se far efectiva por escrito ante o Pleno da Corporacin, producindo efectos a renuncia desde a presentacin do escrito no Rexistro de Entrada do Concello.

5 Por incompatibilidade, nos supostos e nas condicins establecidas na lexislacin electoral.

   
  TTULO III - DA ORGANIZACIN MUNICIPAL  
 

   
  CAPTULO I - DOS RGANOS NECESARIOS  
 

Artigo 39

1 O Concello o rgano de goberno e administracin do municipio, con carcter de Corporacin de Dereito Pblico.

2 Tendo en conta o establecido no artigo 20, alnea 1, letras a), b) e c) e artigo 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e no artigo 59 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, son rganos necesarios do Concello de Mio os enumerados a continuacin:

a) A Alcalda

b) As tenencia de alcalda

c) O Pleno

d) A Xunta de Goberno Local

e) As Comisins Informativas Permanentes.

f) A Comisin Especial de Contas

3 Polo que se refire aos rganos contidos nas letras e) e f), e dado o seu carcter de rganos complementarios, anda que de existencia obrigatoria, inclese o seu tratamento no captulo correspondente aos rganos complementarios.

Seccin 1 - Constitucin, vixencia e finalizacin do mandato corporativo

Artigo 40

1 O terceiro da anterior ao sinalado pola lexislacin electoral para a sesin constitutiva dos concellos, os concelleiros e as concelleiras cesantes, tanto do Pleno como, se o caso, da Xunta de Goberno Local, reuniranse en sesin convocada s para o efecto de aprobar a acta da derradeira sesin realizada.

2 O/a secretario/a e o/a interventor/a tomarn as medidas precisas para que o da da constitucin da nova Corporacin local, se efecte un arqueo e estean preparados e actualizados os xustificantes das existencias en metlico ou valores propios da Corporacin, depositados na caixa municipal ou entidades bancarias, as como a documentacin relativa ao Inventario do patrimonio da Corporacin e dos seus organismos autnomos.

Artigo 41

1 A Corporacin constituirase en sesin pblica o vixsimo da posterior a aquel no que tean lugar as eleccins, s doce horas na Casa do Concello, salvo que se presentase recurso contencioso-electoral contra a proclamacin dos concelleiros electos ou das concelleiras electas, e neste caso constituirase o cuadraxsimo da posterior s eleccins.

A convocatoria para a sesin constitutiva efectuarase polo alcalde ou alcaldesa en funcins coa seguinte orde do da:

1 Formacin da Mesa de Idade

2 Xuramento ou promesa e toma de posesin do cargo de concelleiro ou concelleira

3 Eleccin de alcalde ou alcaldesa

4 Xuramento ou promesa e toma de posesin do cargo de alcalde ou alcaldesa

5 Cumprimento do establecido no artigo 36.2 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro

2 Para esta finalidade, constitese unha Mesa de Idade integrada polas persoas elixidas de maior e menor idade, presentes no acto, actuando como secretario/a o/a que o sexa da Corporacin.

3 A Mesa comproba as credenciais presentadas ou credenciais da personalidade dos/as electos/as, basendose nas certificacins que ao Concello remitise a Xunta Electoral de Zona.

Igualmente comprobar que se presentaron polas persoas electas as declaracins sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos, as como a declaracin dos seus bens patrimoniais.

A teor do establecido nos artigos 31.1, 33.2, e 36 do presente regulamento, os requisitos de presentacin das credenciais e declaracins aos que se fixo referencia, son imprescindibles e, polo tanto, deberanse cumprir para tomar posesin do cargo de concelleiro ou concelleira.

4 Realizada a operacin anterior a Mesa declarar constituda a Corporacin se concorre a maiora absoluta dos concelleiros electos e das concelleiras electas. No caso contrario realizarase sesin dous das despois, quedando constituda a Corporacin, calquera que fose o nmero de concelleiros/as presentes. Se por calquera circunstancia non se puidese constitur a Corporacin, procede a constitucin dunha Comisin Xestora nos termos previstos pola lexislacin electoral xeral.

Artigo 42

Dentro dos trinta das seguintes ao da sesin constitutiva, a alcalda convocar a sesin ou sesins extraordinarias do Pleno da Corporacin que sexan precisas, co fin de resolver sobre os seguintes puntos:

a) Periodicidade das sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local

b) Creacin e composicin das Comisins Informativas Permanentes, de seguimento e control

c) Nomeamentos dos representantes da Corporacin nos rganos colexiados, que sexan competencia do Pleno

d) Coecemento das resolucins da alcalda en materia de nomeamentos das tenencias de alcalda, membros da Xunta de Goberno Local, e presidencias das Comisins Informativas, as como das delegacins que a Alcalda estime oportuno conferir

Artigo 43

1 O mandato dos concelleiros e das concelleiras de catro anos, contados a partir da data da sa eleccin.

2 Unha vez rematado o seu mandato, os concelleiros e as concelleiras cesantes continuarn as sas funcins soamente para a administracin ordinaria ata a toma de posesin das persoas que as sucedan, e en ningn caso podern adoptar acordos para os que legalmente se requira unha maiora cualificada.

Seccin 2 - O alcalde ou a alcaldesa

Artigo 44

O alcalde ou a alcaldesa o/a presidente/a da Corporacin, dirixe o goberno e mais a administracin municipal, e correspndelle a presidencia de todos os rganos municipais.

A excepcin das sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, poder delegar a presidencia dos demais rganos municipais.

Artigo 45

1 De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, na nova redaccin dada pola Lei 11/1999 do 21 de abril, o alcalde ou alcaldesa exerce as seguintes atribucin:

a) Dirixir o goberno e mais a administracin municipal.

b) Representar ao concello.

c) Convocar e presidir as sesins do Pleno, ags os supostos previstos na lei e na lexislacin electoral xeral, da Xunta de Goberno Local e de calquera outro rgano municipal cando as se estableza en disposicin legal ou regulamentaria, e decidir os empates co voto de calidade.

d) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais.

e) Ditar bandos.

f) O desenvolvemento da xestin econmica de acordo co orzamento aprobado, dispor gastos dentro dos lmites da sa competencia, concertar operacins de crdito, ags as consideradas no artigo 177.5 do Texto refundido da Lei de facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio econmico non supere o 10 por cento dos seus recursos ordinarios, ags as de tesourera, que lle correspondern cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos liquidados no exercicio anterior, ordenar pagamentos e render contas; todo isto de conformidade co disposto no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

g) Aprobar a oferta de emprego pblico de acordo co orzamento e mais o cadro de persoal aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a seleccin do persoal e para os concursos de provisin de postos de traballo e distribur as retribucins complementarias que non sexan fixas e peridicas.

h) Desempear a xefatura superior de todo o persoal, e acordar o seu nomeamento e sancins, includa a separacin do servizo do funcionariado da Corporacin e o despedimento do persoal laboral, dndolle conta ao Pleno, nestes dous ltimos casos, na primeira sesin que tea lugar. Esta atribucin entenderase sen prexuzo do disposto nos artigos 99.1 e 3 da Lei 7/1985.

i) Exercer a xefatura da Polica municipal.

l) As aprobacins dos instrumentos do planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribudas ao Pleno, as como a dos instrumentos de xestin urbanstica e dos proxectos de urbanizacin.

m) O exercicio das accins xudiciais e administrativas e mais a defensa do concello nas materias propias da sa competencia, incluso cando as delegase noutro rgano, e, no caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste suposto dndolle conta a este na primeira sesin que realice para a sa ratificacin.

n) A iniciativa para propoerlle ao Pleno a declaracin de lesividade nas materias da competencia da Alcalda.

) Adoptar persoalmente, e baixo a sa responsabilidade, nos casos de catstrofe ou de infortunio pblicos ou grave risco deles, as medidas necesarias e axeitadas, dndolle conta inmediata ao Pleno.

o) Sancionar as faltas de desobediencia sa autoridade ou por infraccin das ordenanzas municipais, salvo nos casos nos que tal facultade lle sexa atribuda a outros rganos.

o) A aprobacin dos proxectos das obras e dos servizos, cando sexa competente para a sa contratacin ou concesin e estean previstos no orzamento.

p) O outorgamento das licenzas, salvo que as leis sectoriais llo atriban expresamente ao Pleno ou Xunta de Goberno Local.

q) Ordenar a publicacin, execucin e facer cumprir os acordos do Concello.

r) As demais que expresamente lle atriban as leis e aquelas que a lexislacin do Estado ou das Comunidades Autnomas lle asignen ao municipio e non atriban a outros rganos municipais.

2 Correspndelle as mesmo Alcalda o nomeamento das tenencias de alcalda.

3 A Alcalda pode delegar o exercicio das sas atribucins, ags as de convocar e presidir as sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertacin das operacins de crdito, a xefatura superior de todo o persoal, a separacin do servizo do funcionariado e o despedimento do persoal laboral, e mais as enunciadas nas alneas a), e), l), m), n) e ) do nmero 1 deste artigo.

Non obstante, poder delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucins consideradas na alnea l).

Artigo 46

1 As decisins da Alcalda materializaranse formalmente mediante resolucins, que lles sern notificadas aos que tean interese directo e lextimo.

2 As resolucins transcribiranse no libro de resolucins da Alcalda que estar baixo a custodia da secretara da Corporacin, e que ten o carcter de pblico, polo que se debern expedir as certificacins que del fosen solicitadas polos concelleiros e polas concelleiras ou por calquera outra persoa que tea interese directo.

Artigo 47

Para os efectos do control e fiscalizacin dos rganos do goberno por parte do Pleno, atribucin prevista no artigo 22.2.a) da Lei 7/85, do 2 de abril, todos os luns remitirase aos voceiros dos grupos polticos municipais, copia das Resolucins ditadas pola Alcalda ou concelleras con competencias delegadas durante a semana anterior, sen prexuzo de que os concelleiros e as concelleiras teen o dereito a consultar, na Secretara xeral e en horario laboral, o libro de resolucins.

Artigo 48

A Alcalda, nos termos previstos no artigo 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril (artigo 45.3 deste regulamento), poder efectuar delegacins a prol da Xunta de Goberno Local, como rgano colexiado, nas tenencias de alcalda, en membros da Xunta de Goberno Local e a prol de calquera concelleiro ou concelleira, do exercicio das sas atribucins.

Artigo 49

A Alcalda pode efectuar delegacins xenricas a prol das tenencias de alcalda e dos concelleiros e das concelleiras que sexan membros da Xunta de Goberno Local.

As delegacins xenricas, cando se confiran con esta expresin, referiranse a unha ou varias reas ou materias determinadas e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes como a de xestionalos en xeral, includa a facultade de resolver mediante actos administrativos que atinxan a terceiras persoas.

Artigo 50

1 Poder tamn a Alcalda efectuar delegacins especiais en calquera concelleiro ou concelleira, para a direccin e xestin de asuntos determinados includos no artigo anterior. Neste caso, o concelleiro ou concelleira que exerza unha delegacin xenrica ter a facultade de supervisar a actuacin dos/as concelleiros/as con delegacins especiais para cometidos especficos includos na sa rea.

2 Estas delegacins especiais podern ser de dous tipos:

a) Relativas a un proxecto ou asunto determinado. Neste caso a eficacia da delegacin que poder conter todas as facultades delegables da Alcalda, includa a de emitir actos que atinxan a terceiras persoas, limitarase ao tempo de xestin ou execucin do proxecto.

b) Relativas a un determinado servizo, neste caso a delegacin comprender a direccin interna dos servizos correspondentes, pero non poder inclur a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiras persoas, que quedar reservada Alcalda ou Concellera con delegacin xenrica na correspondente rea.

Artigo 51

1 Todas as delegacins sern realizadas mediante resolucin da alcalda, que conter o mbito dos asuntos aos que se refire a delegacin, as facultades ou potestades que se deleguen, as como as condicins especficas do exercicio delas.

2 A delegacin requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do/a concelleiro/a ou rgano delegado. Entndese aceptada tacitamente se no termo dos tres das hbiles contados desde a notificacin persoal, o/a concelleiro/a non fai manifestacin expresa perante a Alcalda de non aceptar a delegacin. Todo isto sen prexuzo da preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e da debida comunicacin ao Pleno na primeira sesin que tea lugar.

3 As delegacins, unha vez aceptadas, entenderanse vixentes mentres non sexan revogadas expresamente ou o rgano delegante avoque para si algn asunto concreto na forma establecida pola Lei 30/1992 do 26 de novembro.

4 Nos documentos que deban asinar as concelleras delegadas no exercicio da delegacin, farase constar a data da resolucin da Alcalda pola que se realizou a delegacin.

5 As delegacins efectuadas a prol da Xunta de Goberno Local producirn efecto desde o da seguinte ao da data da resolucin, o mesmo que as modificacins posteriores. Isto sen prexuzo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Artigo 52

Calquera modificacin posterior das delegacins requirir as mesmas formalidades seguidas para efectuar a delegacin, tendo en conta que a modificacin ser efectiva desde o momento da notificacin persoal persoa interesada ou posta en coecemento do rgano delegado.

Artigo 53

Se non se dispn outra cousa, o rgano delegante conservar as seguintes facultades de tutela en relacin coa competencia delegada:

a) A de recibir informacin detallada da xestin da competencia delegada e dos actos ou disposicins emanados en virtude da delegacin.

b) A de ser informado previamente adopcin de decisins de transcendencia.

c) Os actos ditados polo rgano delegado no exercicio das atribucins delegadas entndense ditados polo rgano delegante, correspondndolle a este, en consecuencia, a resolucin dos recursos de reposicin que se poidan interpoer, salvo que na resolucin de delegacin expresamente se confira a resolucin dos recursos de reposicin contra os actos ditados polo rgano delegado.

Artigo 54

Ningn rgano poder delegar nun terceiro as atribucins ou potestades recibidas por delegacin doutro rgano.

Artigo 55

As tenencias de alcalda e mais as concelleras delegadas respondern perante a Alcalda do exercicio das facultades delegadas. Por isto debern comparecer e dar conta da sa xestin cando sexan requiridos polo Pleno ou pola comisin informativa correspondente.

Artigo 56

A delegacin de atribucins entenderase que por termo indefinido, salvo que a resolucin dispoa outra cousa, ou a temporalidade dela se derive da propia natureza da delegacin.

Artigo 57

1 A Alcalda poder, en calquera momento, revogar a delegacin de funcins efectuada na Xunta de Goberno Local, nos membros da Xunta de Goberno Local ou en calquera concellera.

2 A revogacin deberase adoptar coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento, e producir efectos desde o momento da notificacin persoal persoa interesada, ou posta en coecemento do rgano delegado.

Artigo 58

1 A Alcalda poder avocar en calquera momento a competencia delegada segundo a lexislacin vixente sobre procedemento administrativo.

2 No caso de revogar competencias delegadas, a Alcalda poder revisar as resolucins adoptadas polo rgano ou autoridade delegada nos mesmos casos e condicins establecidos para a revisin de oficio dos actos administrativos.

Seccin 3 - Dos e das tenentes de alcalde

Artigo 59

1 Os e as tenente de alcalde sern libremente nomeadas e destitudas pola Alcalda de entre os membros da Xunta de Goberno Local.

2 O nmero de tenencias da Alcalda non poder exceder do nmero de membros da Xunta de Goberno Local.

3 Os nomeamentos e mais os cesamentos faranse mediante resolucin da alcalda, da que se dar conta ao Pleno na primeira sesin que se realice, notificndose ademais persoalmente s persoas designadas, e publicarase no Boletn Oficial da Provincia.

4 O nomeamento requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin polo persoa destinataria.

Entenderase tacitamente aceptada se no termo dos tres das hbiles contados desde a notificacin persoal, o/a concelleiro/a non fai manifestacin expresa perante a Alcalda de non aceptar o nomeamento.

5 O cesamento ou revogacin ter efectividade desde o momento da notificacin persoal persoa interesada.

Artigo 60

A condicin de tenencia de alcalda prdese, ademais de polo cesamento ou revogacin:

a) Por renuncia expresa manifestada por escrito, producindo efectos a renuncia desde a presentacin do devandito escrito no Rexistro de Entrada do Concello.

b) Pola perda da condicin de membro da Xunta de Goberno Local.

Artigo 61

1 Correspndelles s tenencias de alcalda en canto tales, substitur na totalidade das sas funcins e pola orde do seu nomeamento, Alcalda, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a esta para o exercicio das sas atribucins, as como desempear as funcins do alcalde ou da alcaldesa nos supostos de vacante na Alcalda, ata que tome posesin o novo alcalde ou a nova alcaldesa.

2 Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins da alcalda non podern ser asumidas pola tenencias de alcalda a quen lle corresponda sen expresa delegacin na forma sinalada neste regulamento.

A delegacin ter efectos desde a data que dispoa a propia resolucin, e darase conta ao resto da Corporacin mediante comunicacin escrita ao/ voceiro/a de cada grupo poltico.

3 Malia o anteriormente disposto, cando o alcalde ou alcaldesa se ausente do termo municipal por mis de vinte e catro horas sen conferir a delegacin, ou cando por causa imprevista lle resultase imposible outorgala, substituiralle na totalidade das sas funcins a tenencia de alcalda que corresponda, dando conta ao resto da Corporacin na forma prevista na alnea anterior.

4 Se durante a realizacin dunha sesin do pleno ou doutro rgano colexiado, o alcalde ou alcaldesa tivese que se abster en relacin con algn punto concreto dela, substituiralle automaticamente na Presidencia a tenencia de alcalde que lle corresponda.

Artigo 62

Nos supostos de substitucin da Alcalda por razns de ausencia, enfermidade ou impedimento, a tenencia de alcalde que asuma as sas funcins non poder revogar as delegacins que outorgase a primeira, en virtude do disposto nos artigos 47, 48 e 49 do presente regulamento.

Seccin 4 - Do Pleno

Artigo 63

O Pleno do Concello estar integrado polo alcalde ou alcaldesa, que o preside, e todos os concelleiros e as concelleiras, unha vez fosen designados pola Xunta Electoral e tomasen posesin do seu cargo formalmente ante o propio Pleno.

Artigo 64

1 De conformidade co establecido no artigo 22 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases do rxime local, na nova redaccin dada pola Lei 11/1999 do 21 de abril, correspndenlle ao Pleno, unha vez constitudo consonte co disposto na lexislacin electoral, as seguintes atribucins:

a) O control e mais a fiscalizacin dos rganos de goberno.

b) Os acordos relativos participacin en organizacins supramunicipais; alteracin do termo municipal; creacin ou supresin de municipios e das entidades s que se refire o artigo 45 da Lei 7/1985 do 2 de abril; creacin de rganos desconcentrados; alteracin da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e mais a adopcin ou modificacin da sa bandeira, emblema ou escudo.

c) A aprobacin inicial do planeamento xeral e mais a aprobacin que poa fin tramitacin municipal dos planes e demais instrumentos de ordenacin previstos na lexislacin urbanstica.

d) A aprobacin do regulamento orgnico e mais das ordenanzas.

e) A determinacin dos recursos propios de carcter tributario; a aprobacin e modificacin dos orzamentos; a disposicin das gastos en materias da sa competencia e mais a aprobacin das contas; todo isto de acordo co disposto no texto refundido Lei das facendas locais.

f) A aprobacin das formas de xestin dos servizos e dos expedientes de municipalizacin.

g) A aceptacin da delegacin de competencias feita por outras administracins pblicas.

h) O formulamento dos conflitos de competencias a outras entidades locais e demais administracins pblicas.

i) A aprobacin do cadro de persoal e da relacin de postos de traballo, a fixacin da conta das retribucins complementarias fixas e peridicas do funcionariado e o nmero e rxime do persoal eventual.

l) O exercicio das accins xudiciais e administrativas e mais a defensa da Corporacin nas materias da competencia plenaria.

m) A declaracin de lesividade dos actos do concello.

n) A alteracin da cualificacin xurdica dos bens de dominio pblico.

) A concertacin das operacins de crdito nas que a sa conta acumulada, dentro de cada exercicio econmico, exceda do 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento, ags as de tesourera, que lle correspondern cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior, todo isto de conformidade co disposto no texto refundido Lei reguladora das facendas locais.

o) A aprobacin dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a sa contratacin ou concesin, e cando anda non estean previstos nos orzamentos.

p) Aquelas outras que deban corresponderlle ao Pleno por esixir a sa aprobacin unha maiora especial.

q) As demais que expresamente lle confiran as leis.

2 Pertncelle igualmente ao Pleno a votacin sobre a mocin de censura ao alcalde ou alcaldesa e sobre a cuestin de confianza formulada por este, que se rexer polo disposto na lexislacin electoral xeral, artigos 197 e 197 bis da Lei orgnica 8/1999 do 21 de abril, de modificacin da Lei orgnica 5/1985 do 19 de xuo do rxime electoral xeral.

3 O Pleno pode delegar o exercicio das sas atribucins na Alcalda e na Xunta de Goberno Local, ags as enunciadas no nmero 1, letras a), b),c), d), e), f), g), h), i), n) e p) e no nmero 2 deste artigo.

Artigo 65

1 A delegacin de atribucins do Pleno a prol da Alcalda e da Xunta de Goberno Local requirir acordo adoptado por maiora simple do nmero legal dos membros da Corporacin.

2 O acordo de delegacin determinar os asuntos que esta comprenda, as potestades que se deleguen e as condicins concretas do seu exercicio.

3 O acordo plenario polo que se produza a delegacin, producir efectos legais desde o da seguinte ao da sa adopcin, sen prexuzo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia. Estas regras tamn sern de aplicacin s modificacins posteriores do devandito acordo.

Artigo 66

As delegacins do Pleno na Alcalda ou na Xunta de Goberno Local non quedarn revogadas polo simple feito de se producir un cambio na titularidade da Alcalda ou na composicin concreta da Xunta de Goberno Local.

Artigo 67

Das resolucins ou dos acordos adoptados polo rgano delegado darase conta ao Pleno na primeira sesin que se realice.

Artigo 68

lle aplicable ao exercicio das competencias delegadas polo Pleno o previsto nos artigos 53, 54, 56, 57 e 58 do presente regulamento.

Seccin 5 - Da Xunta de Goberno Local

Artigo 69

1 A Xunta de Goberno Local est integrada polo alcalde ou pola alcaldesa, que a preside, e un nmero de concelleiros e concelleiras non superior ao terzo do nmero legal deles, nomeados e separados libremente por aquel.

2 Para os efectos do cmputo non se tern en conta os decimais que resulten de dividir por tres o nmero total de concelleiros/as.

Artigo 70

1 Correspndelle Alcalda, mediante resolucin, tanto a determinacin do nmero dos membros da Xunta de Goberno Local, como a designacin dos seus compoentes.

2 O carcter de membro da Xunta de Goberno Local voluntario, as pois, a resolucin na que se efecte a designacin requirir, para ser eficaz, a sa aceptacin por parte do/a concelleiro/a designado. Entndese que hai aceptacin tcita do nomeamento se, no prazo dos tres das hbiles contados desde a notificacin persoal, o concelleiro ou a concelleira non fai manifestacin expresa perante o alcalde ou alcaldesa de que non acepta a designacin. Todo isto sen prexuzo da preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e da debida comunicacin ao Pleno na primeira sesin que se realice.

Artigo 71

1 O alcalde ou a alcaldesa pode destitur libremente, en todo momento, a calquera membro da Xunta de Goberno Local.

2 O cesamento ter efectividade desde o momento da notificacin persoal persoa interesada, isto sen prexuzo da preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e da debida comunicacin ao Pleno e Xunta de Goberno Local na primeira sesin que se realice.

Artigo 72

Correspndelle Xunta de Goberno Local:

a) A asistencia Alcalda no exercicio das sas atribucins. unha atribucin propia e indelegable. Para tal fin, a Xunta de Goberno Local ser informada de todas as decisins da Alcalda. Esta informacin ter carcter previo adopcin da decisin sempre que a importancia do asunto as o requira.

b) As atribucins que a Alcalda ou o Pleno lle deleguen ou lle atriban as leis

Artigo 73

1 A delegacin de competencias polo Pleno e pola Alcalda na Xunta de Goberno Local, efectuarase coas formalidades previstas nas seccins anteriores.

2 En concordancia co previsto no artigo 66 do presente regulamento, a delegacin de competencias polo Pleno e pola Alcalda na Xunta de Goberno Local, como rgano colexiado, non quedarn revogadas polo simple feito de se producir un cambio na titularidade da Alcalda ou na composicin concreta da Xunta de Goberno Local.

Artigo 74

O rxime das delegacins da Alcalda e do Pleno na Xunta de Goberno Local o previsto nas seccins anteriores, artigos 48, 51 ao 58 e 65 deste Regulamento.

Artigo 75

As resolucins adoptadas pola Xunta de Goberno Local no exercicio das competencias delegadas, tern os mesmos efectos que se fosen tomadas polo rgano que ten a competencia orixinaria, sen prexuzo da sa adopcin consonte as regras de funcionamento da Comisin.

   
  CAPTULO II - DOS RGANOS COMPLEMENTARIOS  
 

Artigo 76

1 Tendo en conta o establecido no artigo 20, alnea 1 letra d) e alnea 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local e no artigo 59, alneas 3 e 4 , son rganos complementarios do Concello de Mio os enumerados a seguir:

a) As concelleras-delegadas

b) As Comisins Informativas Permanentes.

c) A Comisin Especial de Contas

d) As Comisins Informativas Especiais

e) A Xunta de Portavoces

Seccin 1 - Das concelleras-delegadas

Artigo 77

1 As concelleras-delegadas son aqueles/as concelleiros/as que exercen algunha das delegacins de atribucins da Alcalda, segundo prevn os artigos 49 e 50 deste regulamento.

2 A condicin de concellera- delegada prdese nos casos seguintes:

a) Por renuncia expresa, que deber ser formalizada por escrito ante a Alcalda, con efectos desde a sa presentacin no Rexistro de Entrada do Concello.

b) Por revogacin da delegacin, adoptada pola Alcalda coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

c) Nas delegacins xenricas, a perda da condicin de membro da Xunta de Goberno Local levar implcita a revogacin da delegacin.

Artigo 78

1 As concelleras-delegadas tern as atribucins que se especifiquen na respectiva resolucin de delegacin, e exerceranas de acordo co que nela se prevea, en funcin dos distintos tipos contemplados nos artigos 49 e 50 deste regulamento, e no marco das regras que al se establezan.

2 Se a resolucin ou acordo de delegacin se refire xenericamente a unha materia ou sector da actividade sen especificacin de potestades, entenderase que comprende todas aquelas facultades, dereitos e deberes referidos materia delegada que corresponden ao rgano que ten asignadas orixinariamente as atribucins, coa soa excepcin das que segundo a Lei 7/1985 do 2 de abril, non sexan delegables.

Seccin 2- Das Comisins Informativas Permanentes, Xunta de Goberno Local e concelleras que exerzan delegacins

Artigo 79

1 De conformidade co establecido no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, na nova redaccin dada pola Lei 11/1999 do 21 de abril, e artigo 68.1 da Lei 5/1997, son rganos necesarios do Concello de Mio as que ata agora veen sendo denominadas Comisins Informativas Permanentes.

2 Defnense como Comisins Informativas Permanentes, aqueles rganos necesarios, sen atribucins resolutivas, nas que participan todos os grupos polticos que integran a Corporacin, e que teen por obxecto:

a) O estudo, informe ou consulta dos asuntos que deban ser sometidos decisin do Pleno, salvo cando se trate de sesins extraordinarias urxentes, ou de mocins, as como daqueles asuntos que se deban someter decisin da Xunta de Goberno Local cando acte por delegacin do Pleno (artigo 68.2 da Lei 5/1997).

b) O informe daqueles asuntos da competencia propia ou delegada da Xunta de Goberno Local, ou da Alcalda, que lle sexan sometidos ao seu coecemento por expresa decisin daqueles.

Artigo 80

1 As Comisins Informativas Permanentes constituiranse, con carcter xeral, distribundo entre elas as materias que se deben someter ao Pleno.

2 O seu nmero e denominacin iniciais, decidirase mediante acordo adoptado polo Pleno, por proposta da Alcalda, tal e como se establece, e na sesin ou sesins extraordinarias s que se refire o artigo 42 do presente regulamento, procurando, no posible, que se correspondan co nmero e denominacin das grandes reas nas que se estruturan os servizos corporativos. Calquera variacin delas durante o mandato corporativo requirir acordo plenario ao respecto.

Artigo 81

1 No acordo de creacin das comisins informativas determinarase, por maiora simple, a composicin concreta delas, tendo en conta as seguintes regras:

a) O alcalde ou alcaldesa o presidente nato de todas elas, non obstante, a presidencia efectiva poder delegala en calquera membro da Corporacin, isto a teor do establecido no artigo 45.3 deste regulamento. A delegacin realizarase mediante resolucin que lle ser notificada persoa interesada, entendndose aceptada tacitamente se no prazo dos tres das hbiles contados desde a notificacin persoal, o concelleiro ou a concelleira non fai manifestacin expresa perante a alcalda de que non acepta a delegacin. Todo isto sen prexuzo da preceptiva publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e da debida comunicacin ao Pleno na primeira sesin que se realice. En todo caso, o/a presidente/a efectivo conservar o voto de calidade, para a resolucin dos empates.

b) Cada comisin estar integrada de xeito que a sa composicin se axuste proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin, ou por igual nmero para cada grupo.

Neste ltimo caso aplicarase o sistema do voto ponderado.

c) A adscricin concreta a cada comisin dos membros da Corporacin que deban formar parte dela, en representacin de cada grupo, realizarase mediante escrito do voceiro ou da voceira dirixido Alcalda e presentado no Rexistro de Entrada do Concello. Poder designarse, do mesmo xeito, un suplente por cada titular. O devandito escrito presentarase no prazo dos cinco das hbiles contados desde a sesin plenaria na que se adoptou o acordo de creacin das comisins informativas ou, de se levar a creacin, composicin e designacin a un nico pleno, os cinco das contaranse desde o requirimento que, para tal efecto, se formule pola alcalda a todos os/as voceiros/as dos grupos polticos.

Seccin 3 - Da Comisin Especial de Contas

Artigo 82

1 A Comisin Especial de Contas estar constituda polos membros dos distintos grupos polticos da Corporacin.

2 O nmero dos membros ser proporcional ao da sa representatividade no Concello, ou igual para cada grupo. Neste ltimo caso, aplicarase o sistema de voto ponderado.

3 Constituirase, integrarase e funcionar do mesmo xeito que as demais comisins informativas permanentes.

Artigo 83

1 Correspndelle Comisin Especial de Contas o exame, o estudo e mais o informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

2 Para o correcto exercicio das sas funcins, a Comisin poder requirir, por medio da Alcalda, a documentacin complementaria que considere precisa e a presenza dos membros e funcionariado da Corporacin especialmente relacionados coas contas que se analicen.

3 Mediante acordo adoptado polo Pleno da Corporacin que as o estableza, a Comisin Especial de Contas poder actuar como Comisin Informativa Permanente nos asuntos referidos economa, facenda e outras que se lle puidesen encomendar.

Artigo 84

As competencias da Comisin Especial de Contas entenderanse sen prexuzo das que lles correspondan ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, de conformidade coa sa lexislacin especfica.

Seccin 4 - Das Comisins Informativas Especiais

Artigo 85

1 Denomnanse Comisins Informativas Especiais as que o Pleno acorde constitur con carcter temporal, para o estudo, informe ou consulta dalgn aspecto concreto, especfico, considerando as sas caractersticas especiais de calquera tipo, isto de conformidade co establecido no artigo 68.4 da Lei 5/1997.

2 Estas comisins extnguense automaticamente unha vez ditaminasen ou informasen sobre o asunto que constite o seu obxecto, salvo que o acordo plenario que as creou dispoa outra cousa.

Artigo 86

Para o acordo de creacin estarase ao establecido no artigo 81 do presente regulamento.

Seccin 5 - Da Xunta de Portavoces

Artigo 87

1 A Xunta de Portavoces est integrada polo alcalde ou alcaldesa, que a presidir, ou concelleiro/a en que se delegue, e polos/as voceiros/as ou suplentes dos grupos municipais constitudos.

2 un rgano de consulta e negociacin poltica que ten por obxecto:

a) Informar sobre a orde do da antes da resolucin da alcalda.

b) Asistir e asesorar alcalda en asuntos concretos de interese xeral, cando o

considere necesario.

3 A Xunta de Portavoces adoptar as sas decisins mediante voto ponderado.

Artigo 88

Poder constiturse, por proposta da Alcalda-Presidencia, mediante acordo adoptado para o efecto polo Pleno da Corporacin, por maiora simple.

Artigo 89

1 A Xunta de Portavoces reunirase, con carcter obrigatorio, antes da celebracin das sesins ordinarias e extraordinarias do Pleno.

No acordo do pleno de organizacin poder determinarse a periodicidade das reunins con carcter ordinario, establecndose se o caso horas e das. Neste suposto non se requirir convocatoria previa.

2 Reunirase con carcter extraordinario cando as a convoque a Alcalda, ben por iniciativa propia, ben por instancia dun grupo municipal, notificndose a resolucin telefonicamente, por fax ou por calquera outro medio electrnico acordado pola propia xunta.

   
  TTULO IV DO FUNCIONAMENTO DOS RGANOS DE GOBERNO  
 

   
  CAPTULO I FUNCIONAMENTO DO PLENO  
 

Seccin 1 - Clases de sesins e requisitos previos sa realizacin

Artigo 90

As sesins do Pleno do concello poden ser de tres tipos:

- Ordinarias

- Extraordinarias

- De carcter urxente

Artigo 91

1 Son sesins ordinarias aquelas das que a sa periodicidade est preestablecida. A devandita periodicidade ser fixada por acordo do propio Pleno, adoptado en sesin extraordinaria, que deber convocar a presidencia, dentro dos 30 das seguintes ao da sesin constitutiva do concello, tal e como se establece no artigo 42 do presente regulamento, e non poder exceder do lmite dos dous meses ao que se refire o artigo 210.2.a) da Lei 5/1997.

2 No acordo do Pleno estableceranse os das e horas nos que tern lugar as devanditas sesins, que podern ser modificadas en calquera momento posterior por novo acordo plenario.

Igualmente a Alcalda, por propia iniciativa ou por pedimento da Xunta de Portavoces, por causa xustificada, poder variar o da ou a hora dalgunha sesin, arredndoa s o indispensable do da fixado polo Pleno. A resolucin que se adopte ao respecto seralles notificada aos/s voceiros/as e publicarase no taboleiro de anuncios coa maior anticipacin posible.

Artigo 92

1 As sesins extraordinarias convcanse pola Alcalda con tal carcter por iniciativa propia ou por pedimento da cuarta parte, cando menos, do nmero legal dos membros da Corporacin, sen que ningn concelleiro ou ningunha concelleira poida solicitar mis de tres anualmente.

Tal solicitude deberase facer por escrito no que se razoe o asunto ou asuntos que a motiven, asinado persoalmente por todos os concelleiros e todas as concelleiras que a subscriben e acompaado de todos os documentos que sirvan de antecedentes para poder adoptar a proposta ou propostas de decisins que se formulen, e que debern estar ao dispor dos concelleiros e das concelleiras desde o momento da convocatoria.

No suposto de que a solicitude adoecese dalgn defecto de forma ou non estivese acompaada dos documentos aos que se fai referencia no epgrafe primeiro desta alnea, concederase un prazo de dous das para a emenda, e de non se cumprir, a Alcalda deber, no prazo dos catro das seguintes ao requirimento da emenda, ditar resolucin motivada pola que se efecte ou se denegue a convocatoria.

Contra a denegacin expresa da solicitude da convocatoria, podern interpoerse polas persoas interesadas os correspondentes recursos, sen prexuzo de que a Administracin do Estado ou da Comunidade Autnoma respectiva poidan facer uso das facultades s que se refire o artigo 65 da Lei 7/1985 do 2 de abril.

2 A convocatoria da sesin extraordinaria a instancia dos membros da Corporacin deberase efectuar dentro dos catro das hbiles seguintes ao pedimento, salvo cando se deba emendar algn defecto na solicitude ou falta de documentacin, que se contar desde o requirimento para a emenda, e a realizacin non poder demorarse por mis de quince das hbiles desde que o escrito tivese entrada no Rexistro xeral, non podendo incorporarse o asunto orde do da dun pleno ordinario ou doutro extraordinario con mis asuntos se non o autorizan expresamente as persoas solicitantes da convocatoria.

3 Se a Alcalda non convocase o pleno extraordinario solicitado polo nmero de concelleiros/as indicado, dentro do prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte ao do remate do devandito prazo, s doce horas, o que ser notificado polo secretario/a da Corporacin a todos os membros dela o da seguinte do remate do prazo citado anteriormente. En ausencia do alcalde ou alcaldesa ou de quen legalmente o substita, o pleno quedar validamente constitudo sempre que asistan sesin un terzo do nmero legal dos membros del, sendo neste caso presidido polo membro da Corporacin de maior idade entre os presentes.

Artigo 93

1 Son sesins extraordinarias de carcter urxente as convocadas pola Alcalda cando a urxencia do asunto ou asuntos que hai que tratar non permitan convocar a sesin extraordinaria coa antelacin mnima dos dous das hbiles esixida pola Lei 7/1985 do 2 de abril.

2 Neste caso, ademais de que a convocatoria deber ser motivada, debe inclurse como primeiro punto da orde do da o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia de todos os asuntos includos na convocatoria. Se esta non resulta apreciada por maiora simple del, levantarase de seguido a sesin.

Artigo 94

1 O Pleno realizar as sas sesins na Casa do Concello, ags os supostos de forza maior nos que, a travs da convocatoria ou dunha resolucin da alcalda ditada previamente e notificada a todos os membros da Corporacin, poderase habilitar outro edificio ou local para tal efecto. En todo caso, farase constar na acta esta circunstancia. Verificadas en distinto lugar, as sesins sern nulas.

2 En lugar preferente do saln de sesins estar colocada a efixie de S.M. El-Rei.

3 O pleno celebrarase preferentemente pola ma salvo en caso de extraordinaria urxencia, que ter que ser motivada na resolucin da convocatoria.

Artigo 95

1 Correspndelle Alcalda convocar todas as sesins do pleno. S a convocatoria das sesins extraordinarias urxentes, deber ser motivada.

2 convocatoria das sesins achegarase a orde do da comprensiva dos asuntos que se van tratar co suficiente detalle, os borradores das actas das sesins anteriores que deban ser aprobadas na sesin, e mais os ficheiros electrnicos da documentacin relativa aos asuntos a tratar sempre que sexa posible.

3 Xunto coa convocatoria do pleno ordinario e extraordinario, convocaranse tamn as comisins informativas correspondentes, que podern realizarse nunha nica resolucin. Neste suposto, a resolucin deber notificarse cunha antelacin mnima de dous das hbiles realizacin das comisins informativas e da sesin do pleno. Salvo que exista unha causa excepcional apreciada pola Alcalda, non podern coincidir, no mesmo da, a realizacin do pleno e das comisins informativas convocadas para o efecto.

Para o pleno do orzamento, a notificacin comisin informativa correspondente deber facerse cun mnimo de cinco das hbiles celebracin dela.

4 A convocatoria, orde do da e borradores das actas do pleno e comisins informativas debern serlles notificadas aos concelleiros e s concelleiras no lugar que estes designen, dentro do termo municipal.

5 Entre a convocatoria e a realizacin da sesin, non podern transcorrer menos de dous das hbiles, contados desde a notificacin, ags no caso das sesins extraordinarias urxentes.

Artigo 96

1 A convocatoria para unha sesin, ordinaria ou extraordinaria, dar lugar apertura do correspondente expediente, no que deber constar:

a) A relacin dos expedientes conclusos que a Secretara prepare e poa ao dispor da Alcalda.

b) A fixacin da orde do da pola Alcalda.

c) As copias das notificacins cursadas aos membros da Corporacin.

d) Copia do anuncio no taboleiro de edictos do concello.

e) Minuta da acta.

f) Copias dos oficios de remisin dos acordos adoptados s Administracins do Estado e da Comunidade Autnoma.

g) Publicacin dos acordos no taboleiro de edictos.

2 Sendo preceptiva a notificacin aos concelleiros e s concelleiras das correspondentes ordes do da, na Secretara xeral deber quedar debidamente acreditado o cumprimento deste requisito.

Artigo 97

1 A orde do da das sesins ser fixada pola Alcalda asistido da Secretara, e logo do informe consultivo da Xunta de Portavoces. As mesmo, poder solicitar a asistencia dos membros da Xunta de Goberno Local.

2 De conformidade co anterior, os expedientes debern estar concludos e entregados na Secretara da Corporacin, cunha antelacin de catro das realizacin das sesins das comisin informativas correspondentes.

O secretario/a, neste prazo, someterao consideracin da Alcalda para a sa inclusin, se procedente, na orde do da das comisins informativas e do pleno.

3 Nas sesins ordinarias podern tratarse, por razns de urxencia, asuntos non comprendidos na orde do da que se achegaba convocatoria e que non tean cabida no punto de rogos e preguntas. Non obstante, requirirase que o Pleno, por maiora absoluta, ratifique a declaracin da urxencia e, polo tanto, a procedencia do seu debate.

4 Tendo en conta o establecido no artigo 46.2.e) da Lei 7/1985 do 2 de abril, na nova redaccin dada pola Lei 11/1999, nos plenos ordinarios incluiranse sempre os puntos de mocins, rogos e preguntas.

Artigo 98

Sern nulos os acordos adoptados en sesins extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na sa convocatoria, as como os que se adopten en sesins ordinarias sobre materias non includas na respectiva orde do da, salvo especial e previa declaracin da urxencia feita polo Pleno, co voto favorable da maiora absoluta do nmero legal dos membros da Corporacin.

Artigo 99

1 Toda a documentacin dos asuntos includos na orde do da que debe servir de base e, se o caso, votacin, deber estar ao dispor dos concelleiros e das concelleiras desde o mesmo da da convocatoria na Secretara da Corporacin, en horario de 9:00 da ma ata as 15:00 horas.

Os sbados a documentacin porase ao dispor dos concelleiros no Rexistro xeral de entrada, das 10:30 s 13:00 horas.

2 Calquera concelleiro/a poder, en consecuencia, examinala e mesmo obter copias de documentos concretos que a integren, pero os orixinais non podern sar do lugar no que se atopen postos de manifesto. Non obstante, poderanse examinar igualmente no saln de sesins da Casa do Concello.

Artigo 100

1 As convocatorias das sesins, as ordes do da, mocins, votos particulares, propostas de acordo e ditames das comisins de estudo, informe ou consulta redactaranse en lingua galega, sen prexuzo de que se redacten, ademais, en casteln.

2 Nos debates utilizarase a lingua galega, sen prexuzo de poder utilizar o casteln.

Artigo 101

1 Toda sesin, ordinaria ou extraordinaria, deber respectar o principio de unidade de acto, polo que se deber levantar dentro do mesmo da en que se iniciase. Non obstante, poderase alongar, con carcter excepcional, a criterio da Alcalda-Presidencia.

2 Os asuntos includos na orde do da que non puidesen ser debatidos e resoltos, deberanse inclur na orde do da da seguinte sesin que se realice, ordinaria ou extraordinaria.

3 Durante o transcurso da sesin, a proposta da Alcalda ou a instancia de calquera dos grupos municipais presentes, interromperase por un tempo non superior a dez minutos, co fin de permitir as deliberacins dos grupos por separado ou en conxunto sobre a cuestin debatida, ou para descanso dos debates. Cada grupo ter dereito a formular unha nica interrupcin por pleno.

Artigo 102

1 Sern pblicas as sesins do Pleno. Non obstante, poder ser secreto o debate e mais a votacin daqueles asuntos que poidan atinxir ao dereito fundamental da cidadana ao que se refire o artigo 18.1 da Constitucin Espaola, cando as se acorde por maiora absoluta.

2 Para ampliar a difusin auditiva ou visual do desenvolvemento das sesins, poderanse instalar sistemas megafnicos ou circutos de televisin.

3 O pblico asistente s sesins non poder intervir nestas, nin tampouco podern permitirse manifestacins de agrado ou desagrado, podendo o presidente proceder, en casos extremos, expulsin do asistente que por calquera causa impida o normal desenvolvemento da sesin. Sen prexuzo disto, unha vez levantada a sesin, a Alcalda-Presidencia pode establecer unha rolda de consultas polo pblico asistente sobre temas concretos de interese municipal.

Artigo 103

Os membros da Corporacin tomarn asento no saln de sesins unidos ao seu grupo. A orde de colocacin dos grupos determinarase pola Alcalda, odos os/as voceiros/as, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista que obtivese maior nmero de votos. En calquera caso, a colocacin dos membros corporativos tender a facilitar a emisin e reconto dos votos.

Artigo 104

1 Para a vlida constitucin do pleno requrese a asistencia dun terzo do nmero legal dos membros da Corporacin. Este qurum deberase manter durante toda a sesin.

En todo caso requrese a asistencia do alcalde ou alcaldesa e do secretario/a da Corporacin, ou de quen legalmente os substita.

2 A ausencia dun ou de varios/as concelleiros/as, unha vez iniciada a deliberacin do asunto, equivale abstencin na votacin, salvo que se incorpore a tempo de emitir o seu voto. Entenderase iniciada a deliberacin:

- De se producir debate con intervencins dun/dunha ou varios/as concelleiros/as.

- Se ningun pedise a palabra nin fixese uso dela a Alcalda, cando rematase a lectura da proposta do acordo do asunto correspondente orde do da.

3 Se en primeira convocatoria non existise o qurum necesario segundo o disposto na alnea 1, entenderase convocada automaticamente a sesin mesma hora, dous das despois. Se tampouco entn acadase o qurum necesario, a Alcalda deixar sen efecto a convocatoria, pospoendo o estudo dos asuntos includos na orde do da para a primeira sesin que se realice con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

Artigo 105

1 O disposto anteriormente entndese sen prexuzo de que, cando os asuntos includos nunha sesin, ou algn deles, esixan un nmero especial de concelleiros/as para os efectos do qurum de votacin, se reiterarn as convocatorias do pleno tantas veces como fose necesario ata acadar o devandito qurum.

Seccin 2 - Dos debates

Artigo 106

1 A orde na que se deben tratar os asuntos a seguinte:

1. Aprobacin, se procede, da acta da sesin ou sesins anteriores.

2. Parte resolutiva.

2.1. Asuntos includos na orde do da, obxecto de ditame polas comisins informativas.

2.2. Mocins urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non figuren na orde do da.

3. Parte declarativa.

3.1. Declaracins institucionais.

3.2. Mocins dos grupos municipais.

4. Parte de informacin, control e fiscalizacin.

4.1. Informes do equipo de goberno.

4.2. Rogos.

4.3 Preguntas.

2 As pois, as sesins comezarn preguntando a presidencia se algn membro da Corporacin ten que formular algunha observacin acta da sesin anterior que se distribuse coa convocatoria. Se non houbese observacins, considerarase aprobada.

Se as houber, debateranse e decidiranse as rectificacins que fosen procedentes.

En ningn caso se poder modificar o fondo dos acordos adoptados e s caber emendar os simples erros materiais ou de feito.

Ao recoller, en cada acta, a lectura e aprobacin da anterior, consignaranse as observacins e rectificacins practicadas.

3 Todos os asuntos debateranse e votaranse pola orde na que estivesen relacionados na orde do da.

4 En todo caso a Alcalda respectar a orde do da do pleno sen realizar modificacin ningunha, a menos que a sa peticin neste sentido vea apoiada pola metade mis un, como mnimo, dos concelleiros e das concelleiras presentes no pleno. A Alcalda poder retirar un asunto da orde do da cando a sa aprobacin esixise unha maiora especial e esta non existise no momento de se constitur o pleno.

5 Nas sesins ordinarias, concluso o exame dos asuntos includos na orde do da e antes de pasar parte declarativa, a Presidencia preguntar se algn grupo poltico ou membro da Corporacin, se o caso, desexa someter consideracin do Pleno por razns de urxencia, algn asunto non comprendido na orde do da que se achegaba convocatoria, relativo a algunha das atribucins que ten conferidas como propias segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, e que non tea cabida no punto de rogos e preguntas.

Se as fose, o/a voceiro/a do grupo ou membro da Corporacin propoente xustificar a urxencia da mocin e o pleno votar, acto seguido, sobre a procedencia do seu debate. Se o resultado da votacin fose positivo, por maiora absoluta do nmero legal dos membros da Corporacin, seguirase o procedemento previsto no artigo 109 e seguintes deste regulamento.

O disposto nesta alnea non ser de aplicacin, en ningn caso, s mocins de censura, das que a sa tramitacin, debate e votacin se rexern polo disposto no artigo 127 deste regulamento.

Artigo 107

1 Calquera concelleiro/a poder pedir, durante o debate, a retirada dalgn expediente includo na orde do da, para o efecto de que se lle incorporen documentos ou informes, e tamn que o expediente quede encol da mesa, aprazndose a sa discusin para a seguinte sesin. En ambos os dous casos, a peticin ser votada, logo de rematar o debate e antes de proceder votacin sobre o fondo do asunto. Se a maiora simple votase a prol do pedimento, non haber lugar a votar a proposta do acordo.

2 No suposto de que se trate de asuntos non includos na orde do da que requiran informe preceptivo da Secretara ou da Intervencin, se non o puidesen emitir no mesmo acto, debern solicitar da presidencia que se ade o seu estudo, e quedar encol da mesa ata a prxima sesin.

Cando o devandito pedimento non fose atendido, o secretario/a farao constar expresamente na acta.

Artigo 108

1 A consideracin de cada punto includo na orde do da comezar mediante a exposicin do asunto pola alcalda-presidencia, quen o poder delegar no/a voceiro/a do grupo municipal gobernante, ou no/a concelleiro/a-delegado/a, segundo o tema de que se trate, ou solicitarlle ao secretario/a que proceda, sen mis, a ler a proposta de acordo e o ditame formulado pola comisin informativa correspondente. Por pedimento de calquera grupo, deberase dar lectura integra a aquelas partes do expediente ou do ditame que se considere conveniente para a sa mellor comprensin.

No suposto de propostas ou mocins presentadas polos grupos polticos, a exposicin farase polo/a voceiro/a do grupo propoente, ou polo/a concelleiro/a en quen delegue, segundo o previsto no artigo 9.2 do presente regulamento, ou por delegacin efectuada no propio acto.

2 Se ningun solicitase a palabra tras a lectura, o asunto someterase directamente a votacin.

Artigo 109

1 De se promover debate, as intervencins sern ordenadas pola Alcalda-Presidencia, consonte as seguintes regras:

a) S se fai uso da palabra logo da autorizacin da Alcalda ou da Presidencia.

b) O goberno municipal poder facer uso dunha primeira rolda de explicacin dos ditames ou propostas antes de se iniciar o debate dos asuntos cando as o estime oportuno.

c) No debate, os diversos grupos consumirn unha primeira rolda. No suposto de que por un grupo poltico, ademais de intervir o/a voceiro/a, intervean tamn outros/as concelleiros/as, deberanse repartir o tempo, de xeito que non se poidan exceder do mximo sinalado.

d) Quen se considere aludido por unha intervencin, poder solicitar da Alcalda-Presidencia que se conceda unha rolda por alusins, que ser breve e concisa.

e) Se o solicitase algn grupo, procederase a unha segunda rolda.

Consumida esta, a Alcalda-Presidencia pode dar por rematada a discusin, que se pechar cunha intervencin do propoente, na que brevemente ratificar ou modificar a sa proposta.

f) Non se admitirn outras intervencins que as da Alcalda-Presidencia para chamar orde ou cuestin debatida.

A Alcalda-Presidencia velar para que todas as intervencins tean unha duracin igual.

2 Os membros da Corporacin podern en calquera momento do debate pedir a palabra para formular unha cuestin de orde, invocando para o efecto a norma da que reclama a sa aplicacin. A presidencia resolver o que sexa procedente sen que por este motivo se principie debate ningn.

3 O/a secretario/a e mais o/a interventor/a podern intervir cando fosen requiridos pola Presidencia por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Cando os/as devanditos/as funcionarios/as entendan que no debate se formulou algunha cuestin sobre a que se poida dubidar sobre a sa legalidade ou puidese ter implicacins econmicas, podern solicitarlle Presidencia o uso da palabra para asesorar Corporacin.

Artigo 110

1 Nas deliberacins poder intervir cada grupo municipal mediante o/a voceiro/a ou mediante outros membros, consumindo rolda no primeiro lugar o grupo maioritario, despois os minoritarios e en derradeiro termo o grupo mixto.

No suposto de que dous ou mis grupos tivesen o mesmo nmero de concelleiros/as, intervir primeiro o/a voceiro/a ou concelleiro/a do grupo que obtivese nas eleccins un maior nmero de votos, e as sucesivamente.

2 A intervencin normal de cada grupo non exceder de cinco minutos. Non obstante, naqueles temas que pola sa importancia ou complexidade as o requiran, e por pedimento de calquera voceiro/a, a Presidencia notificaralle ao pleno a duracin das intervencins antes de comezaren estas.

3 No suposto de que se concedese unha segunda rolda, ter unha duracin mxima de tres minutos por cada grupo.

4 A duracin mxima da rolda por alusins ser de dous minutos.

5 O tempo que lle corresponda ao grupo mixto poderase repartir por igual entre os representantes das listas que o integren.

6 A Presidencia poder acordar, durante o transcurso da sesin, que se interrompa esta para permitir as deliberacins dos grupos sobre a cuestin debatida ou para descanso dos debates. Estas interrupcins non tern duracin superior a dez minutos.

Artigo 111

1 A Alcalda poder chamar orde a calquera membro da Corporacin que:

a) Profira palabras ou verta conceptos ofensivos dignidade da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera outra persoa ou entidade.

b) Produza interrupcins ou de calquera outro xeito altere a orde das sesins.

c) Pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida ou unha vez que lle fose retirada.

2 Logo de tres chamadas orde na mesma sesin (ou das chamadas orde no debate dun mesmo asunto), coa advertencia na segunda, das consecuencias dunha terceira chamada, a Presidencia poder ordenarlle a un concelleiro ou a unha concelleira que abandone o local no que se estea a realizar a reunin, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsin, auxilindose, se o caso, da Polica municipal.

3 No caso de que o/a concelleiro/a se negase a abandonar o pleno, e co fin de evitar liortas, a Alcalda-Presidencia poder ordenar que contine a sesin, considerando expulsado o/a concelleiro/a afectado, sen que se recollan na acta as posibles intervencins que efecte desde o momento no que se considerou expulsado este, sen que, por outra banda, poida votar.

Artigo 112

Nos supostos nos que, de conformidade co establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, algn membro da Corporacin se deba abster de participar na deliberacin e votacin, deber abandonar o saln mentres se discuta e vote o asunto, ags que se trate de debater a sa actuacin como corporativo, en que ter dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 113

1 Para os efectos do desenvolvemento das sesins e para definir o carcter das intervencins dos membros da Corporacin, utilizarase a seguinte terminoloxa:

a) Ditame: a proposta sometida ao Pleno tras o estudo do expediente pola comisin informativa. Contn unha parte expositiva e un acordo que se deba adoptar.

b) Proposicin: a proposta que se somete ao Pleno relativa a un asunto includo na orde do da do pleno extraordinario urxente, que se achega convocatoria, respecto do que non se esixe o ditame previo da comisin informativa correspondente.

Conter unha parte expositiva ou xustificacin e un acordo ou acordos que se deban adoptar.

Non proceder entrar a debater nin votar unha proposicin sen que previamente o Pleno, por maiora simple, ratificase a sa inclusin na orde do da.

c) Mocin: Son mocins de urxencia as propostas que por iniciativa dos rganos de goberno municipal, de calquera dos grupos municipais, ou dun membro da Corporacin, somtense directamente ao coecemento, consideracin e votacin do Pleno nun asunto da sa competencia, segundo as atribucins que ten conferidas como propias en virtude do establecido no artigo 22 da Lei 7/1985.

As mocins carecern da eficacia precisa para a adopcin inmediata de acordos que esixan informes tcnicos, econmicos ou xurdicos, necesarios para garantir a oportunidade, posibilidade ou legalidade do acordo a adoptar.

Teen tamn a consideracin de mocins urxentes, aquelas propostas que tean por obxecto o pronunciamento do Pleno sobre a necesidade de iniciar determinadas actuacins en asuntos da sa competencia. Neste suposto a mocin, unha vez aprobada, servir de resolucin de incoacin de oficio dun expediente que, tras a sa instrucin, se someter comisin informativa competente para que eleve o seu ditame Corporacin.

Para ser tratados requrese que o/a voceiro/a ou membro da Corporacin propoente xustifique a urxencia e que o Pleno, por maiora absoluta, ratifique a declaracin de urxencia e, polo tanto, a procedencia do seu debate.

As mocins formularanse mediante escrito dirixido Alcalda, e contern unha parte expositiva ou xustificacin, e unha proposta de acordo ou acordos que se deban adoptar.

Deberanse presentar no Rexistro de Entrada cunha antelacin de dous das sesin do Pleno onde se vaian tratar, e entregarnselles, o mis axia posible, aos/s voceiros/as dos grupos municipais e aos/s concelleiros/as non adscritos, se o caso, por medios electrnicos.

Malia o anterior, e cando a propia urxencia do asunto que hai que tratar non permita formular a mocin por escrito e coa antelacin establecida, poderase formular oralmente ante a Corporacin.

As mocins poden ser individuais, as que presente un s grupo municipal ou un membro da Corporacin, ou conxuntas, cando sexan asinadas por dous ou mis grupos ou concelleiros/as. Cada grupo ou concelleiro/a poder presentar ata un mximo de tres mocins individuais por pleno. As mocins conxuntas non estarn suxeitas a lmite.

De seren varias as mocins presentadas, e por distintos grupos polticos, trataranse en primeiro lugar as do grupo mis representativo en relacin coa composicin da Corporacin e as sucesivamente ata conclur co grupo mixto e concelleiros/as non adscritos. Se varios grupos tivesen o mesmo nmero de concelleiros/as, darase preferencia lista mis votada, e o mesmo no suposto dos/as concelleiros/as non adscritos.

d) Voto particular: a proposta de modificacin dun ditame formulada por un membro que forma parte da comisin informativa. Deber achegarse ao ditame desde o da seguinte sa aprobacin pola comisin, e presentarase a travs do Rexistro de Entrada.

Unha vez debatido o asunto, someterase primeiro a votacin a proposta de modificacin do ditame e de seguido a proposta obxecto de ditame pola comisin informativa.

e) Emenda: a proposta de modificacin dun ditame ou proposicin presentada por calquera membro, e poder facerse por escrito a travs do Rexistro de Entrada da Corporacin ou formularse verbalmente durante o transcurso do debate da sesin.

As emendas poden ser totalidade ou a algn punto concreto do ditame.

Son totalidade as que versen sobre a oportunidade, os principios ou o esprito do ditame e propoan a devolucin dela comisin correspondente ou propoan un texto completo alternativo. A aprobacin da emenda levar consigo a devolucin do ditame comisin para que ditamine sobre o novo texto.

As emendas a algn punto concreto podern ser de supresin, modificacin ou adicin. Nos dous ltimos supostos, a emenda deber conter o texto concreto que se propoa e non ser necesaria a devolucin do ditame comisin.

O mesmo que no voto particular, votarase primeiro a emenda e de seguido a proposta obxecto de ditame pola comisin.

f) Rogo: a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida Alcalda ou algn dos membros da Xunta de Goberno Local, e podern ser debatidos, pero en ningn caso sometidos a votacin.

Poden formular rogos todos os membros da Corporacin ou os grupos municipais a travs dos seus voceiros ou das sas voceiras.

Os rogos sern tratados na mesma sesin na que se formulen, sempre e cando se presenten por escrito no Rexistro de Entrada con dous das de antelacin ao da realizacin da sesin ordinaria. Tamn podern formularse rogos verbais.

Cada grupo poder presentar un mximo de cinco rogos escritos e dous verbais nun mesmo pleno ordinario, anda que a Xunta de Portavoces poder ampliar este nmero, tendo en conta que cada rogo formulado s poder instar unha nica proposta de actuacin, non podendo acumularse nun mesmo rogo varias peticins. O as formulado entenderase como non presentado.

g) Pregunta: calquera cuestin formulada aos rganos de goberno no seo do pleno.

Poden formular preguntas todos os membros da Corporacin, ou os grupos municipais a travs dos seus voceiros e das sas voceiras.

As preguntas sern contestadas na mesma sesin na que se formulen, sempre e cando se presenten por escrito no Rexistro de Entrada con dous das de antelacin ao da realizacin da sesin ordinaria. Non obstante, a Alcalda-Presidencia poder deixalas para a sesin seguinte, se non dispuxese da informacin necesaria para o efecto. Os grupos municipais podern, non obstante, solicitar contestacin por escrito s preguntas formuladas no pleno ordinario. O equipo de goberno poder aceptar o devandito pedimento ou ben contestalas oralmente no seguinte pleno ordinario. Tamn podern formularse preguntas verbais.

Cada grupo poder presentar un mximo de cinco preguntas escritas e das verbais nun mesmo pleno ordinario. A Xunta de Portavoces poder ampliar este nmero tendo en conta que cada pregunta s poder conter unha nica cuestin, non podendo acumularse nunha mesma pregunta varias cuestins. A as formulada entenderase como non presentada.

Os rogos e mais as preguntas trataranse e contestaranse grupo por grupo, ata conclur todas as presentadas por cada grupo, comezando polo grupo mis representativo en relacin composicin da Corporacin.

Tanto os rogos como as preguntas formularanse polo/a voceiro/a de cada grupo ou polo/a concelleiro/a en quen delegue, e sern contestadas pola Alcalda-Presidencia ou por delegacin, polo/a voceiro/a do grupo de goberno ou polo/a concelleiro/a delegado/a correspondente.

No suposto de que os rogos e preguntas se efecten oralmente, sern tratados e contestados na sesin ordinaria seguinte, salvo que a Alcalda-Presidencia decida que o sexan na mesma sesin.

2 En caso de dbida corresponde ao Pleno resolver sobre a cualificacin das iniciativas presentadas polos grupos polticos.

Seccin 3 - Das votacins

Artigo 114

1 Logo de rematar o debate dun asunto, procederase sa votacin.

2 Antes de comezar a votacin a Alcalda-Presidencia formular clara e concisamente os termos dela e mais a forma de emitir o voto.

3 Unha vez iniciada a votacin non se pode interromper por ningn motivo. Durante o desenvolvemento da votacin, a Alcalda-Presidencia non outorgar o uso da palabra e ningn membro corporativo poder entrar no saln ou abandonalo.

4 Ao rematar a votacin ordinaria, a Alcalda-Presidencia declarar o acordado.

5 Inmediatamente despois de conclur a votacin nominal, o secretario/a computar os sufraxios emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, vista do cal a Alcalda-Presidencia proclamar o acordo adoptado.

Artigo 115

1 O Pleno adopta os seus acordos, como regra xeral, por maiora simple dos membros presentes. Existe maiora simple cando os votos afirmativos son mis que os negativos.

2 Entenderase por maiora absoluta cando os votos afirmativos son mis da metade do nmero legal dos membros da Corporacin.

3 O voto dos/as concelleiros/as persoal e indelegable.

Artigo 116

O voto pdese emitir en sentido afirmativo ou negativo, podendo os membros da Corporacin absterse de votar.

Para os efectos da votacin correspondente, considerarase que se absteen os membros da Corporacin que se ausentasen do saln de sesins unha vez iniciada a deliberacin dun asunto e non estivesen presentes no momento da votacin. No suposto de que se reintegrasen ao saln de sesins antes da votacin podern, dende logo, tomar parte nela.

No caso de votacins con resultado de empate, efectuarase unha nova votacin, e se persistise o empate, decidir o voto de calidade da/o presidenta/e.

Artigo 117

As votacins poden ser ordinarias, nominais e secretas.

Son ordinarias as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.

Son nominais aquelas votacins que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e sempre en derradeiro lugar a presidencia, e na que cada membro da Corporacin, ao ser chamado, resposta en voz alta si, non ou abstome.

Son secretas as que se realizan por papeleta que cada membro da Corporacin vaia depositando nunha urna ou bolsa.

Artigo 118

1 O sistema normal de votacin ser a votacin ordinaria.

2 A votacin nominal requirir a solicitude dun grupo municipal aprobada polo Pleno por unha maiora simple en votacin ordinaria.

Cada concelleiro/a poder solicitarlle ao/ secretario/a que faga constar expresamente na acta o sentido en que emitiu o seu voto, para os efectos da sa lexitimacin para a impugnacin dos acordos que votase en contra.

3 A votacin secreta s se poder utilizar para eleccin ou destitucin de persoas, para a eleccin de alcalde ou alcaldesa na sesin constitutiva da Corporacin que fai referencia o artigo 41 do presente regulamento, as como no suposto previsto no artigo 70.1 da Lei 7/1985.

Artigo 119

Logo de proclamarse o acordo, os grupos que non interviesen no debate ou que logo deste cambiasen o sentido do seu voto, podern solicitar da presidencia unha rolda de explicacin do voto.

Seccin 4 - Do control e fiscalizacin polo Pleno da actuacin dos demais rganos de goberno

Artigo 120

1 De conformidade co establecido no artigo 22.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, correspndelle ao Pleno, como atribucin non delegable, o control e mais a fiscalizacin dos rganos de goberno.

O devandito control e fiscalizacin exercerase a travs dos seguintes medios:

a) Coecemento das resolucins ditadas pola Alcalda, ou en virtude de delegacin, polas concelleras delegadas, desde a ltima sesin plenaria ordinaria.

b) Formulacin de rogos e preguntas.

c) Formulacin de mocins.

d) Requirimento de presenza para informacin e formulacin de preguntas de membros corporativos que ostenten delegacin.

e) Debate sobre a actuacin da Xunta de Goberno Local.

f) Mocin de censura ao alcalde ou alcaldesa.

Artigo 121

Respecto do medio de control recollido na alnea a) do artigo anterior, estarase ao previsto no artigo 47 do presente regulamento.

Artigo 122

Respecto da formulacin de rogos e preguntas, estarase ao previsto no artigo 114, alneas f) e g) do presente regulamento.

Artigo 123.

1 De conformidade co establecido no artigo 46.2 letra e) da Lei 7/1985, segundo a nova redaccin dada pola Lei 11/1999, nos plenos ordinarios, dentro da parte dedicada ao control dos demais rganos da Corporacin, garantirase de xeito efectivo a formulacin de rogos, preguntas e mocins.

2 Entndese por mocin non resolutiva, a proposta presentada por un ou varios grupos polticos, ou por un concelleiro ou unha concelleira, se o caso, para que o Pleno formule unha declaracin ou manifeste a sa posicin poltica en relacin cun tema de interese municipal ou xeral, relativo ou non s materias enumeradas nos artigos 25, 26 e 28 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local.

Cando a mocin sexa subscrita por todos os grupos municipais e concelleiros/as que compoen a Corporacin, a mocin non resolutiva ser cualificada como declaracin institucional.

3 A mocin formulada co devandito carcter de control e fiscalizacin deberase presentar no Rexistro de Entrada cunha antelacin de oito das hbiles anteriores realizacin da sesin plenaria ordinaria co fin de se poder recoller na orde do da da convocatoria.

4 O Pleno deber tratar se admite debater a mocin e en caso afirmativo poder optar por formular a declaracin ou manifestar a sa posicin en relacin co tema solicitado na mesma sesin e dentro do mesmo punto da orde do da.

No suposto de que sexa admitida, concederselle a palabra ao autor ou autora da proposta para explicar as razns e mais o significado dela.

De seguido intervir o alcalde ou a alcaldesa, o/a voceiro/a ou o/a concelleiro/a en quen delegue, co fin de que se concreten e aclaren extremos da proposta, se isto for necesario.

Podern intervir, a seguir, durante cinco minutos cada persoa, todos/a os/as voceiros/as dos grupos polticos integrantes da Corporacin, co fin de expoer os seus puntos de vista con relacin proposta.

Unha vez que se concle o debate, a Alcalda-Presidencia someter a votacin a mocin presentada.

Artigo 124

1 Todo membro da Corporacin que por delegacin da Alcalda ostente a responsabilidade dunha rea de xestin, estar obrigado a comparecer perante o Pleno, cando este as o acorde, co obxecto de responder s preguntas que se lles formulen sobre a sa actuacin.

2 Para tal efecto, os membros da Corporacin ou grupos municipais a travs dos/as seus/sas voceiros/as, podern formular por escrito requirimento de presenza e comparecencia dos membros corporativos que exerzan delegacin. O escrito presentarase polo Rexistro xeral cunha antelacin de oito das hbiles anteriores realizacin da sesin plenaria ordinaria, co fin de poderse recoller na orde do da da convocatoria. O devandito escrito deber conter as preguntas concretas das que se require informacin, e mais o nome do/a concelleiro/a do que se solicita a comparecencia.

3 Despois de votar favorablemente a comparecencia, a/o concelleira/o afectado poder dar contestacin na mesma sesin e dentro da mesma orde do da, s preguntas formuladas no escrito.

Neste caso, tras a exposicin oral da/o concelleira/o, podern intervir a/os voceira/os dos grupos municipais da Corporacin por un tempo mximo de cinco minutos cada unha/un, co obxecto de aclarar as contestacins dadas polo/a concelleiro/a, fixar posicins ou facer observacins, s que contestar o/a concelleiro/a, dando por conclusa a comparecencia.

A Presidencia, en casos excepcionais, poder, por pedimento da Xunta de Portavoces, abrir unha rolda para que as/os concelleiras/os poidan formular preguntas ou pedir aclaracins sobre a informacin facilitada. A presidencia, para o efecto, fixar un nmero ou tempo mximo de intervencins.

4 En caso contrario, a Alcalda-Presidencia incluir o asunto na orde do da da primeira sesin ordinaria ou extraordinaria que se realice.

Artigo 125

1 O Pleno, por proposta da Alcalda ou mediante solicitude da cuarta parte, cando menos, do nmero legal dos membros corporativos, poder acordar a realizacin de sesin extraordinaria da que o seu obxecto sexa someter a debate a xestin da Xunta de Goberno Local.

2 O desenvolvemento da sesin que fai referencia a alnea anterior suxeitarase ao establecido con carcter xeral, intervindo en primeiro lugar a persoa autora da proposta para explicar o significado dela. Contestar un membro da Xunta de Goberno Local designado por esta e, despois de sendas roldas de rplica, podern intervir os demais grupos polticos da Corporacin para formularlles preguntas aos demais membros da Xunta de Goberno Local, que sern contestadas por un ou varios membros da comisin, designados por esta tendo en conta os asuntos sobre os que se formulen as preguntas.

A intervencin de cada grupo poltico para a formulacin de preguntas, non exceder os cinco minutos cada un.

As preguntas que se desexen formular deberanse presentar por escrito antes das 15 horas do da anterior ao da realizacin da sesin para o seu traslado Xunta de Goberno Local.

O desenvolvemento da sesin axustarase ao establecido no artigo 125 respecto da comparecencia dos/as concelleiros/as-delegados/as.

3 Como consecuencia do debate poderase presentar unha mocin co obxecto de que o Pleno manifeste a sa posicin sobre a xestin da Xunta de Goberno Local. Se o Pleno admite debater a mocin, esta incluirase na orde do da na seguinte sesin plenaria, ordinaria ou extraordinaria.

4 Logo de debater a mocin no pleno correspondente, o resultado da votacin limitarase a manifestar a posicin dos grupos polticos da Corporacin, sen que con isto se poida pretender facer efectivas responsabilidades civs, penais ou administrativas, das que a sa esixencia ten outras canles procesuais.

Artigo 126

1 O alcalde ou a alcaldesa pode ser destitudo mediante mocin de censura, da que a sa presentacin, tramitacin e votacin rexerase polas seguintes normas:

a) A mocin de censura deber ser proposta, polo menos, pola maiora absoluta do nmero legal dos membros da Corporacin, e deber inclur un candidato Alcalda, podendo selo calquera concelleira/o do que a sa aceptacin expresa conste no escrito de proposicin da mocin.

b) O escrito no que se propoa a mocin de censura deber inclur as sinaturas debidamente autenticadas por notario ou polo secretario/a xeral da Corporacin e deberase presentar perante este por calquera dos seus asinantes. O secretario/a xeral comprobar que a mocin de censura rene os requisitos esixidos neste artigo e estender no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa.

c) O documento as dilixenciado presentarase no Rexistro xeral da Corporacin por calquera dos asinantes da mocin, quedando o pleno automaticamente convocado para as doce horas do dcimo da hbil seguinte ao do seu rexistro. O secretario/a da Corporacin deber remitirlles notificacin indicativa de tal circunstancia a todos os membros dela no prazo mximo dun da, contado dende a presentacin do documento no Rexistro, para os efectos da sa asistencia sesin, especificando a data e hora dela.

d) O Pleno ser presidido por unha Mesa de Idade integrada polos/as concelleiros/as de maior e menor idade dos presentes, excludos o alcalde ou a alcaldesa e mais o candidato Alcalda, actuando como secretario/a o que o sexa da Corporacin, quen acreditar tal circunstancia.

e) A Mesa limitarase a dar lectura mocin de censura, conceder a palabra durante un tempo breve, se estivesen presentes, ao candidato Alcalda, ao alcalde ou alcaldesa e aos/s voceiros/as dos grupos municipais, e a someter a votacin a mocin de censura. O tempo de intervencin para cada grupo non ser superior aos dez minutos.

f) A/O candidata/o includa na mocin de censura quedar proclamado alcalde ou alcaldesa se esta prosperase co voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de concelleiros/as que legalmente compoan a Corporacin.

2 Ningn concelleiro nin ningunha concelleira pode asinar durante o seu mandato mis dunha mocin de censura. Para os devanditos efectos non se tomarn en consideracin aquelas mocins que non se tramitasen por non reuniren os requisitos previstos na letra b) da alnea 1 deste artigo.

3 A dimisin sobrevida do alcalde ou da alcaldesa non suspender a tramitacin e votacin da mocin de censura.

4 O alcalde ou a alcaldesa, no exercicio das sas competencias, est obrigado a impedir calquera acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da Corporacin a asistir sesin plenaria na que se vote a mocin de censura e a exercer o seu dereito ao voto nela. En especial, non son de aplicacin mocin de censura as causas de abstencin e recusacin previstas na lexislacin do procedemento administrativo.

Artigo 127

En relacin coa cuestin de confianza que pode formular a Alcalda ao Pleno, estarase ao previsto no artigo 197 bis da Lei Orgnica 8/1999, do 21 de abril, de modificacin da Lei Orgnica 5/1985, do 19 de xuo, do rxime electoral xeral.

Seccin 5 - Das actas

Artigo 128

1 De cada sesin a/o secretaria/o estender acta na que deber constar:

a) Lugar da reunin, con expresin do nome do municipio e local no que ten lugar.

b) Da, mes e ano.

c) Hora na que comeza.

d) Nome e apelidos da presidencia, dos membros da Corporacin presentes, dos ausentes que se escusasen e dos que faltan sen escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se ten lugar en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia da/o secretaria/0, ou de quen legalmente o substita, e presenza do funcionario/a responsable da Intervencin, cando concorra.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins e incidencias destas.

Cando un membro da Corporacin desexe que a sa intervencin conste na acta coa extensin ou precisin que considere de interese, manifestarao no momento de iniciar a exposicin, e, concluda a sesin, entregaralle /ao secretaria/o unha copia dela para que sexa recollida na acta.

No caso contrario, o secretario/a non ten a obriga de recoller literalmente as manifestacins efectuadas no transcurso da sesin, senn, como se fixo constar anteriormente, dunha forma sintetizada.

h) Votacins que se verifiquen e no caso das nominais o sentido no que cada membro emita o seu voto. Nas votacins ordinarias farase constar o nmero dos votos afirmativos, dos negativos e das abstencins. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando as o pedisen as persoas interesadas.

i) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

l) Cantos incidentes se produzan durante o acto e fosen dignos de se recoller a xuzo do/a secretario/a.

m) Hora na que a presidencia levante a sesin.

2 De non se realizar a sesin por falta de asistentes, ou por outro motivo, o/a secretario/a suplir a acta cunha dilixencia autorizada coa sa sinatura, na que consigne a causa e mais os nomes dos concorrentes e dos que escusasen a sa asistencia.

3 As sesins dos plenos sern gravadas en cintas e permanecern na Secretara ata que sexa aprobada a acta da sesin correspondente. Durante este tempo podern ser escoitadas por calquera membro da Corporacin, logo da solicitude ao/ secretario/a. A responsabilidade da custodia das cintas rematar unha vez aprobadas as actas das sesins gravadas.

Artigo 129

1 As actas redactaranse en galego.

2 A acta, unha vez aprobada polo Pleno, transcribirase no libro de actas autorizndoa coas sinaturas do alcalde ou da alcaldesa e do/a secretario/a.

Estas normas aplicaranse para o libro de actas do Pleno, Xunta de Goberno Local e Resolucins da Alcalda.

   
  CAPTULO II FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 

Artigo 130

1 A Xunta de Goberno Local realizar sesin constitutiva, por convocatoria da Alcalda, dentro dos dez das seguintes a aquel no que este designase os membros que a integran.

2 A Comisin, para exercer as sas competencias resolutorias, realizar sesins ordinarias coa periodicidade determinada polo Pleno da Corporacin, tal e como se establece no artigo 42.a) o presente regulamento, e, como mnimo, cada 15 das.

Correspndelle Alcalda fixar, mediante a correspondente convocatoria, o da e hora no que se debe realizar a sesin ordinaria.

3 As sesins extraordinarias e mais as urxentes tern lugar cando, con tal carcter, sexan convocadas pola Alcalda.

4 A Alcalda poder en calquera intre reunir Xunta de Goberno Local cando considere necesario coecer o seu parecer ou pedir a sa asistencia con anterioridade a ditar resolucins no exercicio das atribucins que lle corresponden.

5 Malia o anterior, as sesins da Xunta de Goberno Local podern ter carcter mixto, dicir, podern ser resolutivas e deliberantes ou de asistencia.

Para tal efecto, a Alcalda poder introducir como derradeiro punto da orde do da, nas sesins ordinarias, o de ditames da Xunta de Goberno Local.

6 As sesins celebraranse no saln de sesins da Casa do Concello, ags nos supostos de forza maior.

Artigo 131

1 As sesins da Xunta de Goberno Local axustaranse ao establecido para o Pleno nos artigos anteriores, coas modificacins seguintes:

a) Entre a convocatoria e a realizacin da sesin non podern transcorrer menos de vinte e catro horas, ags no caso das sesins extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coecer os asuntos includos na orde do da, deber ser declarada a urxencia por acordo favorable da maiora dos membros.

b) As sesins da Xunta de Goberno Local non son pblicas, sen prexuzo da publicidade e comunicacin s administracins estatal e autonmica dos acordos adoptados. Ademais, no prazo de dez das deberase enviar a todos os membros da Corporacin copia da acta.

c) Para a vlida constitucin da Xunta de Goberno Local requrese a asistencia da maiora absoluta dos seus compoentes. Se non existise qurum, constituirase en segunda convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un nmero non inferior a tres.

d) A Alcalda ou Presidencia dirixe e ordena ao seu prudente arbitrio os debates no seo da Comisin.

e) Nos casos nos que a Xunta de Goberno Local exerza competencias delegadas polo Pleno, ser preceptivo o ditame previo da Comisin Informativa correspondente, ademais de darlle conta ao Pleno tamn na primeira sesin que se realice, tal e como se establece no artigo 67 do presente regulamento.

f) As actas das sesins da Xunta de Goberno Local transcribiranse en libro distinto do das sesins do Pleno.

2 A Xunta de Goberno Local, nas sas reunins deliberantes, non poder adoptar ningn acordo, formalizndose o resultado das deliberacins se o caso, en forma de ditames nos termos do artigo 114 a) do presente regulamento.

3 Tanto nas sesins como nas reunins da Xunta de Goberno Local, a Alcalda ou Presidencia poder requirir a presenza de membros da Corporacin non pertencentes Xunta de Goberno Local, ou de persoal ao servizo da entidade, co obxecto de emitir informe no relativo ao mbito das sas actividades.

4 Cando a Xunta de Goberno Local exerza competencias delegadas polo Pleno ou que lle fosen asignadas polas leis, adoptar os seus acordos mediante votacin formal, segundo as normas establecidas no presente regulamento.

   
  CAPTULO III - FUNCIONAMENTO DAS COMISINS INFORMATIVAS PERMANENTES, DE SEGUIMENTO DA XESTIN DA ALCALDA, XUNTA DE GOBERNO LOCAL E CONCELLERAS QUE EXERZAN DELEGACINS, AS COMO DAS COMISINS INFORMATIVAS ESPECIAIS E DA COMISIN ESPECIAL DE CONTAS  
 

Artigo 132

1 As Comisins Informativas Permanentes e de seguimento e control realizarn sesins ordinarias coa periodicidade que acorde o Pleno no momento de constitulas tal e como se establece nos artigos 42 b) e 80 do presente regulamento, nos das e horas que estableza a Alcalda, ou a sa respectiva presidencia, as que podern as mesmo, convocar sesins extraordinarias ou urxentes delas.

Teen carcter de sesins ordinarias das Comisins Informativas Permanentes, as que se convoquen para ditaminar os asuntos que deban inclurse na sesin ordinaria do Pleno correspondente.

As Comisins Informativas ordinarias reuniranse cunha antelacin de 48 horas, como mnimo, correspondente sesin ordinaria do Pleno.

A Alcalda ou a Presidencia da comisin estar obrigada a convocar sesin extraordinaria cando o solicite a cuarta parte, cando menos, dos membros da Comisin. Neste caso, o mesmo que no suposto das sesins ordinarias ou extraordinarias urxentes, polo que respecta orde do da, aplicarase o disposto no artigo 100 do presente regulamento.

De non efectuarse a convocatoria da sesin extraordinaria solicitada, estarase ao previsto para o pleno no artigo 96 do presente regulamento.

2 As sesins realizaranse normalmente no saln de sesins da Casa do Concello, ou ben na dependencia dela que se sinale na convocatoria.

3 As convocatorias correspndenlle Alcalda, ags no suposto de delegacin da presidencia, de conformidade co artigo 81 a) do presente regulamento, e deberanlles ser notificadas aos membros da Comisin cunha antelacin de 48 das horas, salvo as urxentes. En todo caso, acompaarase a orde do da e mais os ficheiros electrnicos dos asuntos que se van tratar, sempre que sexa posible.

4 lles de aplicacin s Comisins Informativas Especiais o establecido nos pargrafos anteriores.

Artigo 133

Respecto da comisin informativa de seguimento da xestin da Alcalda, Xunta de Goberno Local e concelleras que exerzan delegacins, e tendo en conta a devandita funcin de seguimento que lles foi atribuda polo artigo 20.1 c) da Lei 11/1999, do 21 de abril, na orde do da das sesins ordinarias, logo dos asuntos respecto dos que se deban emitir os correspondentes ditames, incluirase o punto de rogos e preguntas. A presidencia poder limitar ata un mximo de seis os rogos e preguntas que presente un grupo municipal para cada comisin informativa.

Tamn resulta de aplicacin o establecido respecto da comparecencia das/os concelleiros/as delegados nas materias propias das Comisins Informativas Permanentes correspondentes.

Artigo 134

1 A vlida realizacin das sesins require a presenza da maiora absoluta dos compoentes da comisin, xa sexan titulares ou suplentes, na primeira convocatoria e un mnimo de tres membros na segunda convocatoria unha hora mis tarde. Se a representacin igualitaria, a que represente a maiora absoluta.

Actuar como secretario/a das comisins o que o sexa da Corporacin, coa posibilidade que que poida delegalo noutro/a funcionario/a. Da devandita delegacin darase conta ao Pleno na primeira sesin que se realice.

2 A presidencia dirixe e ordena, ao seu prudente arbitrio, respectando os principios xerais que rexen os debates plenarios, os debates da comisin.

3 Os ditames aprobaranse sempre por maiora simple dos presentes, decidindo os empates a presidencia con voto de calidade.

Artigo 135

1 Ningunha comisin poder deliberar sobre asuntos da competencia doutra, a non ser que se trate de problemas comns, e neste caso poder convocarse pola Presidencia da Corporacin, por proposta das respectivas comisins, unha sesin conxunta.

2 O ditame da comisin poder limitarse a mostrar a sa conformidade coa proposta que lle sexa sometida polos servizos administrativos competentes ou ben formular unha alternativa.

3 Os membros da comisin que discorden do ditame aprobado por esta, podern pedir que conste o seu voto en contra ou formular voto particular para a sa defensa ante o Pleno.

Artigo 136

Os ditames das comisins informativas teen carcter preceptivo e non vinculante.

Esta norma non de aplicacin no suposto de plenos extraordinarios urxentes e mocins presentadas fra da orde do da.

Non obstante, nestes casos, do acordo adoptado deberase dar conta comisin informativa na primeira sesin que se realice. Por proposta de calquera dos membros da comisin informativa, o asunto deber ser includo na orde do da do seguinte pleno co obxecto de que este delibere sobre a urxencia acordada, no exercicio das sas atribucins de control e fiscalizacin.

Artigo 137

1 A presidencia de cada comisin poder requirir a presenza, nas sas sesins, do persoal ou membros da Corporacin para efectos informativos.

s sesins da Comisin de Facenda asistir, en todo caso, a persoa funcionaria responsable da Intervencin.

2 De cada sesin das comisins informativas levantarase acta na que consten os extremos aos que se refiren as alneas a), b), c), d), e), f), g), h), e m), do artigo 132.1 do presente regulamento e que se achegarn os ditames que fosen aprobados e mais os votos particulares que lles fosen formulados a aqueles.

3 As sesins non son pblicas, non obstante, a Alcalda ou Presidencia da comisin poder convocar, para os efectos de escoitar o seu parecer ou recibir o seu informe respecto dun tema concreto, s persoas representantes das asociacins ou entidades s que se refire o artigo 255 da Lei 5/1997.

Artigo 138

O previsto nos artigos anteriores resulta igualmente de aplicacin s comisins informativas especiais.

Artigo 139

1 A Comisin Especial de Contas funcionar do mesmo xeito que as demais comisins informativas permanentes.

2 De conformidade co establecido no artigo 212.3 da Lei 5/1997, a Comisin Especial de Contas ter que reunirse antes do da 1 de xuo de cada ano, para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais do concello.

As contas e mais a documentacin complementaria estarn ao dispor dos membros da comisin para examinalas e consultalas, como mnimo, quince das antes da reunin.

Artigo 140

En todo o non previsto neste captulo, sern de aplicacin as disposicins sobre o funcionamento do Pleno.

   
  CAPTULO IV FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE VOCEIROS  
 

Artigo 141

1 O Pleno da Corporacin poder acordar a sa constitucin, coas formalidades, integracin e obxecto que figuran nos artigos 88 a 93 do presente regulamento.

2 A Xunta de Portavoces configurase como rgano de consulta e de asistencia Alcalda.

Artigo 142

Respecto do seu funcionamento, estarase ao establecido para as comisins informativas, tendo en conta que, como rgano deliberante, nas sas reunins non se poder adoptar acordo ningn, formalizndose o resultado das deliberacins, se o caso, en forma de ditames con propostas de actuacin, establecemento de directrices, pautas ou aclarando cuestins de interese municipal co fin de acadar unha lia de actuacin comn.

As reunins non son pblicas.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

No non previsto neste regulamento, estarase ao previsto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, e Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentonon dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios