Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE CEDEIRA

Publicación provisional : 30-03-2016 BOP N 59 -- Publicación definitiva : 19-05-2016 BOP N 94
Redacción Aplicable desde 06-06-2016

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local (BOE nm. 80, de 3 de abril de 1985) estableceu no seu artigo 25.2 k) a competencia dos concellos, nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas, en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles aos poderes pblicos garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O artigo 6.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, establece que as entidades locais de Galicia participarn na xestin dos servizos de atencin s persoas en situacin de dependencia nos termos previstos na Lei 39/2006, do 14 de decembro, e na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servicios sociais de Galicia, no marco das competencias que a lexislacin vixente lles atriban.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobacin e publicacin do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira.

A entrada en vigor do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia, e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Cedeira, de conformidade co marco normativo referenciado, presenta esta Ordenanza reguladora dos requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto

obxecto desta ordenanza a regulacin xeral do servizo de axuda no fogar, nas modalidades de acceso por libre concorrencia e o acceso ao mesmo desde a valoracin autonmica do grao de dependencia, que se desenvolve no concello de Cedeira.

Artigo 2.- mbito de aplicacin

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Cedeira.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo

- O servizo de axuda no fogar un servizo pblico consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, co fin de atender as necesidades bsicas da sa vida diaria para incrementar a sa autonoma facilitando o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

- O servizo de axuda no fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

- O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestruturacin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

- Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

- Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

- Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

- Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

- Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

- Retardar ou evitar a institucionalizacin.

- Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a. Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b. Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria tales como o acompaamento persoal fora do fogar na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Citas mdicas

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

No caso de precisar algunha destas atencins, o medio de transporte ser facilitado pola persoa usuaria do servizo.

c. Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros productos de uso comn.

III. Preparacin dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

V. Apoio unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

d. Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

a. Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b. Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

c. Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d. Adaptacins funcionais do fogar.

e. Servizo de podoloxa.

f. Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a. A realizacin de actividades domsticas que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

b. Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

c. Calquera outra actuacin de atencin persoal e/ou domstica que precise dunha cualificacin profesional especifica

En calquera caso a determinacin das tarefas farase segundo o disposto no proxecto de intervencin e no acordo de servizo e os criterios tcnicos dos profesionais dos Servizos Sociais Municipais que valoren o expediente, sen prexuzo de que as tarefas debern de ser consensuadas coa persoa usuaria e se procure o seu axuste demanda do/a solicitante.

Artigo 5.- Persoas destinatarias

O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia con residencia efectiva no trmino municipal de Cedeira para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin.

Nos casos de acceso ao servizo na modalidade de Libre Concorrencia, as persoas usuarias debern estar empadroadas no trmino municipal.

O servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato. Tamn ser obxecto de atencin os fogares con menores, nos que se observe a necesidade dunha intervencin de apoio organizacin persoal e/ou domestica, ou ben precisen apoio de carcter socioeducativo. As mesmo poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social e sempre que exista unha situacin de desatencin persoal ou familiar avaliada tecnicamente e que xustifique a aplicacin do Servizo de Axuda no Fogar como recurso axeitado.

En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. A obter unha copia do acordo e proxecto de intervencin.

8. A recibir informacin precisa e clara sobre as posibles modificacins sobrevidas durante a prestacin efectiva do servizo.

9. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

10. A coeceren a situacin do seu expediente.

11. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

12. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo e a travs do libro oficial habilitado ao efecto.

13. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e o artigo 5 do Decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais e o seu financiamento, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Solicitar por escrito a suspensin temporal do servizo con dez dias de antelacin en circunstancias previsibles. Nas situacins imprevistas comunicarase maior brevidade posible e deber xustificarse con posterioridade.

8. Aboar mensualmente a tarifa que lle corresponda, de conformidade co prezo pblico aprobado polo concello vixente en cada momento. A obriga nace o primeiro da en que se inicie o servizo.

9. Comunicar de xeito inmediato aos servizos sociais municipais calquera anomala que se observe na prestacin do servizo.

10. Respectar a dignidade persoal e profesioal das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

11. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

As mesmo o Concello de Cedeira establece a travs desta norma reguladora os seguintes requisitos para a boa prestacin do servizo:

1. Expoer en sitio visible e axeitado,as pautas de medicacin que se est a tomar coas especificacins detalladas da sa prescricin.

2. Facilitar canta documentacin lle sexa requirida polos servizos sociais municipais nos prazos establecidos.

Artigo 8.- Causas de extincin e modificacin do servizo

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

a. A renuncia da persoa usuaria que deber formalizarse por escrito cunha antelacin mnima de dez das hbiles data de finalizacin do servizo prestado

b. O cambio de programa individual de atencin (PIA) ou do proxecto de intervencin do SAF que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

c. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

d. Falecemento da persoa usuaria.

e. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

f. A falta reiterada de pagamento do servizo.

g. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 9.- Causas de suspensin temporal do servizo

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10.- Formas de prestacin do servizo

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo concello de Cedeira ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.- Requisitos especficos

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de Tcnico en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins do servizo expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Cedeira e, de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b. Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o modelo recollido nos anexos desta ordenanza.

c. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Cedeira e a persoa usuaria, segundo o modelo recollido nos anexos desta ordenanza.

d. Informes de seguimento peridicos, que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo coas seguintes modalidades:

1. Acceso directo:O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin (PIA), e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos (PAR), establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o concello de Cedeira, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos (PAR). As persoas para as que o programa individual de atencin (PIA), determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Acceso en libre concorrencia: Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

2.1 Presentacin da solicitude, segundo o modelo recollido nos anexos desta ordenanza, dirixida ao Alcalde, no Rexistro Xeral de entrada ou en calquera das formas recollidas na Lei 30/1992 de 26 de novembro de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, acompaada da seguinte documentacin:

Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

Certificado de convivencia e volante de empadroamento.

Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o caso.

Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar deficiencias; en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

2.2 As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo o modelo recollido nos anexos desta ordenanza.

2.3 O departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe proposta que ser elevado ao rgano competente para ditar resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

2.4 Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

2.5 Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido nos anexos desta ordenanza.

2.6 Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

2.7 No caso de tratarse de intervencins de carcter socioeducativo derivadas dun diagnostico de desestruturacin familiar, na intervencin no fogar poder incorporarse, segundo as circunstancias, persoal tcnico dos Servizos Sociais Comunitarios: Educador/a familiar, Educador/a Social, ou profesional axeitado e dispoible.

Artigo 13.- Desenvolvemento da prestacin do servizo

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos (PAR) para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia atendendo orde de prelacin e a dispoibilidade horaria, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requirido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo recollido para o efecto nos anexos desta ordenanza.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o modelo recollido para o efecto nos anexos desta ordenanza, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimestral.

6. Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio (proxecto de intervencin).

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.- Intensidade na prestacin do servizo

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico do/a traballador/a social.

2. Con carcter xeral o horario de prestacin do servizo ser entre as 08:00 e as 21:00 horas.

3. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

4. Para as persoas usuarias que accedan ao servizo por libre concorrencia, a intensidade do servizo determinarase mediante a valoracin tcnica dos profesionais do equipo dos Servizos Socias municipais en funcin da situacin socioeconmica persoal e familiar do/a solicitante, da capacidade dos servizos e da dispoibilidade horaria. A intensidade horaria ser revisable e modificable segundo as variacins nas circunstancias persoais e familiares e segundo a dispoibilidade do Servizo.

5. Para as persoas usuarias que accedan ao servizo por libre concorrencia, no caso de non aceptar a distribucin horaria proposta polo/a traballador/a social en funcin da dispoibilidade horaria do servizo, se proceder a pasala lista de agarda ata que quede libre o horario solicitado. Informarase desta circunstancia a persoa usuaria ou ao gardador/a de feito e deixarase constancia por escrito no expediente.

Artigo 15.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia .

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

3.- Establcese como mnimo vital ou conta mnima para gastos persoais e quedar integramente disposicin do seu perceptor unha conta equivalente ao 49% dos ingresos lquidos percibidos, calculados en cmputo anual.

Garantirselle persoa usuaria unha dispoibilidade anual mnima de 2.653 euros, no suposto de que a persoa usuaria traballe nun centro especial de emprego, este importe ser actualizado anualmente consonte a variacin interanual do IPREM.

4.- Nos ingresos da persoa usuaria non se tern en consideracin como renda a conta das prestacins de anloga natureza e finalidade recollidas no artigo 31 da Lei 39/2006, do 14 de decembro. As ditas prestacins sumaranse conta calculada de acordo cos criterios de participacin do servizo ata o 100% do custe de referencia do servizo.

Artigo 16.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 17.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar

A participacin no financiamento do Servizo para a atencin das persoas dependentes valoradas e con dereito recoecido de atencin mediante o servizo de axuda no fogar, aplicarase de acordo coas normas contidas no Decreto 149/2013 do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin as persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia vixentes en cada momento.

1.- No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2.- Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referenciada ao IPREM)
Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14,36%

21,97%

3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4.- En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5.- No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas e con tal dereito de atencin recoecido no PIA e de estar implementadas estas prestacins e as correspondentes taxas a nivel municipal, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de

prstamo

de axudas

tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

Artigo 18.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento

A) Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0,00%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM

60%

B) Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

C) En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 19.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello de Cedeira, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 20.- Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos pblicos

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios bsicos, establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios bsicos do Concello ou entidade local.

Artigo 21.- Obrigados ao pagamento

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por este Concello.

Artigo 22. -Nacemento da obriga de pago

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do servizo o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

2. Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual c importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

Artigo 23. - Infraccins e sancins.

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL

En todo aquilo non previsto no presente regulamento ser de aplicacin o establecido na lexislacin vixente aplicable a este tipo de prestacins.

DISPOSICIN DERROGATORIA

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Cedeira publicada no BOP n 260 de 10 de decembro de 2009, a ordenanza reguladora do prezo pblico dos usuarios do servizo de axuda no fogar do Concello de Cedeira publicada no BOP n 37 de 25 de febreiro de 2010, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

DISPOSICIN DERRADEIRA

O presente regulamento, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legal establecida, entrar en vigor conforme ao previsto no art.70.2 e 65.2 da Lei 7/85 de Bases de rxime local

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios