Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA CANCEIRA MUNICIPAL DE ORDES

Publicación provisional : 08-04-2016 BOP N 66 -- Publicación definitiva : 25-05-2016 BOP N 98
Redacción Aplicable desde 11-06-2016

Redacciones Redacciones
 - 1. OBXECTO.
 - 2. MBITO DE APLICACIN.
 - 3. NORMATIVA DE APLICACIN.
 - 4. DEFINICINS.
 - 5. TITULARIDADE DO SERVIZO.
 - 6. TIPOLOXA DOS SERVIZOS PRESTADOS.
 - 7. INSTALACINS.
 - 8. ORGANIZACIN E FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS PRESTADOS.
 - 9. PROGRAMA DE HIXIENE E PROFILAXE.
 - 10. FINANCIAMENTO.
 - 11. CONVENIOS DE COLABORACIN
 - 12. ENTRADA EN VIGOR.
   
  1. OBXECTO.  
 

Constite o obxecto do presente regulamento ordenar as formas de actuacin a levar a cabo para o bo funcionamento da canceira municipal de Ordes, sita no parque empresarial de Merelle deste termo municipal, as como da recollida dos cans abandonados no termo municipal.

O presente Regulamento formlase con base no artigo 11 da Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade, o cal dispn que os Concellos recollern aos animais abandonados e reteranos at que sexan reclamados, acollidos ou sacrificados, e en uso da potestade regulamentaria atribuda polo artigo 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

O fin ltimo do centro lograr o mximo benestar posible aos animais recollidos durante a sa estada no mesmo, educar poboacin sobre as responsabilidades que carrexa teren un animal de compaa, concienciala sobre o problema que supn o abandono de animais e tratar, na medida do posible, de buscar un novo fogar aos residentes mediante un programa activo de adopcins.

   
  2. MBITO DE APLICACIN.  
 

O presente regulamento de aplicacin no termo municipal de Ordes e comprender unicamente as razas da subespecie Canis lupus familiaris ou can domstico.

A canceira municipal figura inscrita como Centro de Recollida de animais domsticos abandonados no Rexistro de Establecementos de Animais Domsticos e Salvaxes en Catividade de Galicia, segundo se establece no Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade e no Decreto 111/2010, do 24 de xuo, as como sobre os xestores do mesmo.

   
  3. NORMATIVA DE APLICACIN.  
 

Ser de aplicacin a normativa estatal e autonmica relacionada de seguido, as como as sas modificacins e/ou revisins. Do mesmo xeito sern aplicables as definicins establecidas polas mesmas:

Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade, no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade.

Decreto 111/2010, do 24 de xuo, polo que se modifican diversos Decretos en materia de agricultura, formacin agraria e conservacin da natureza, para a sa adaptacin Directiva 2006/123/CE, relativa aos servizos no mercado interior.

Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos.

Real decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da posesin de animais potencialmente perigosos.

Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal.

Real decreto 526/2014, do 20 de xuo, polo que establcese a lista das enfermidades dos animais de declaracin obrigatoria e reglase a sa notificacin.

No mbito municipal sern, as mesmo, de aplicacin as correspondentes ordenanzas, en particular a ordenanza reguladora da tenza de animais domsticos, a ordenanza municipal reguladora da licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da seccin local do rexistro de animais de compaa e das taxas pola prestacin de tales servizos e a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo de lacera, recollida, aloxamento e control de animais domsticos.

   
  4. DEFINICINS.  
 

Para os efectos deste regulamento entndese por:

Animais domsticos: os que se cran, reproducen e conviven coas persoas e que non son susceptibles de ocupacin.

Animais de compaa: os animais domsticos que se cran xeralmente no propio fogar co obxecto de obter a sa compaa.

Animais salvaxes en catividade: os que, sendo libres pola sa condicin, sexan obxecto de captura no seu medio natural, mantndose nun grao absoluto e permanente de dominacin.

Animal abandonado: o que circula libremente anda que estea previsto de identificacin oficial, se no prazo de vinte das a partir da sa captura non reclamado por algun que acredite a sa propiedade. As mesmo, tern a dita consideracin aqueles que sexan entregados voluntariamente por calquera persoa no centro de acollida.

Animal extraviado: aquel que, vagando libremente por espazos abertos, leve identificacin sobre a sa orixe ou o seu propietario. Estes animais pasarn a ter a categora de abandonados cando o propietario, unha vez requirido, non se faga cargo del despois de transcorrido o prazo establecido para tales efectos.

Animal tutelado: aquel que permaneza no centro e non tea sido reclamada a sa propiedade no perodo legal de 20 das trala comunicacin do seu ingreso. As mesmo, tern a dita consideracin os animais cuxos donos renuncien expresamente sa propiedade. Todos os animais tutelados sern susceptibles de seren adoptados por calquera persoa que o solicite e se comprometa a mantelos en condicins axeitadas.

Establecemento: calquera recinto, instalacin, edificio ou grupo de edificios, inclundo anexos e espazos que non estean totalmente cerrados ou cubertos, as como instalacins mbiles, onde se aloxen, mantean ou cren animais.

Ncleos zoolxicos: son aqueles establecementos que albergan coleccins zoolxicas de animais con fins cientficos, culturais, recreativos ou para a sa reproducin, recuperacin, adaptacin ou conservacin.

Establecemento para o fomento de animais: son os establecementos que teen por obxecto a reproducin, explotacin, aloxamento temporal ou permanente e venta, ou ambos, de animais.

Centros dedicados ao acicalamento ou coidados de animais: son os establecementos dedicados ao tratamento hixinico, ao acicalamento, coidado e outras actividades afns dos animais obxecto deste decreto.

Establecementos de recollida de animais abandonados: son os establecementos que teen por obxecto a recollida de animais abandonados, facilitndolles no tempo e forma que marque a normativa vixente aloxamento, alimentacin, coidados e os tratamentos hixinicos-sanitarios correspondentes.

Establecementos veterinarios: aqueles onde se realizan habitualmente calquera tipo de tratamentos cirrxicos, teraputicos e a hospitalizacin de animais, e outros servizos veterinarios baixo a responsabilidade dun veterinario. Animais domsticos: os que se cran, reproducen e conviven co ser humano e non son susceptibles de ocupacin.

   
  5. TITULARIDADE DO SERVIZO.  
 

O servizo e as instalacins afectas ao mesmo son de titularidade municipal, podendo ser xestionado da forma mis sustentable e eficiente de entre as enumeradas no artigo 85.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

O Concello de Ordes poder concertar convenios de cooperacin ou colaboracin coa Consellera competente, con asociacins de proteccin e defensa dos animais ou con outras entidades autorizadas para este fin.

En calquera caso o Concello de Ordes exercer a intervencin administrativa, o control, vixilancia e cantas funcins impliquen o exercicio da autoridade e sexan da sa competencia.

   
  6. TIPOLOXA DOS SERVIZOS PRESTADOS.  
 

Son fundamento do presente Regulamento a prestacin dos servizos seguintes:

6.1. Lacera de animais domsticos e de compaa (cans) nas vas pblicas e en toda a extensin do termo municipal de Ordes.

O servizo de lacera abarca a recollida de animais domsticos e de compaa (cans) que circulen polas vas pblicas dentro do mbito territorial do Concello de Ordes, con inobservancia das prescricins legais ou municipais sobre tenencia, de aqueles que agrediran a persoas ou outros animais, e de aqueles sospeitosos de transmisin de enfermidades infecto-contaxiosas. Isto incle a sa recollida, colectiva ou individual, transporte e, no seu caso finalizados os prazos legais e condicionantes do presente Regulamento sacrificio e xestin final do cadver.

6.2. Identificacin e saneamento dos animais domsticos recollidos.

Levaranse a cabo as labores de identificacin dos propietarios dos animais recollidos e comunicacin fidedigna s mesmos para que procedan sa retirada, aboando as taxas pertinentes, as como o envo de informes Concellera competente para proceder, segundo corresponda, inicio dos expedientes sancionadores, sempre iniciados pola administracin competente. Asemade, o animal ser desparasitado, e vacinado, de ser preciso.

6.3. Canceira municipal.

Destinado a fins de recollida, depsito, estancia e custodia inclundo a alimentacin, coidado hixinico-sanitario dos animais da canceira, as como a conservacin, limpeza, mantemento e xestin da canceira e das sas instalacins.

En relacin ao seu manexo, os animais debern ser alimentados con pensos comerciais elaborados en fbricas autorizadas. Ademais debern poder realizar exercicio, non debendo estar atados, salvo por causas xustificadas e en momentos puntuais. Debern ter a posibilidade de exercicio diario alo menos unha hora.

6.4. Recollida e transporte de cadveres de animais domsticos.

A procedencia dos animais domsticos recollidos e transportados, poder ser tanto das vas pblicas como de particulares no mbito territorial do Concello de Ordes, previo abono da taxa correspondente. O Concello contar cos medios adecuados e homologados para transporte de animais vivos e mortos e as correspondentes autorizacins administrativas.

Se incle a prestacin do servizo de eutanasia, mediante procedementos autorizados e baixo o control dun veterinario colexiado, as como a xestin final dos cadveres. No caso de particulares, debern abonar nestes casos tamn as correspondentes taxas.

6.5. Adopcin de animais de compaa.

Este servizo se realizar mediante a atencin de visitas de particulares, o mantemento dos animais en adecuadas condicins hixinico-sanitarias e a execucin dos trmites de adopcin de animais segundo a lexislacin vixente.

O Concello de Ordes compromtese darlle a maior publicidade posible aos animais tutelados na canceira cara sa posible adopcin por particulares. As mesmo, organizar, s ou en colaboracin con asociacins para a defensa dos animais debidamente autorizadas, accins educativas dirixidas poboacin en xeral e infancia en particular.

6.6. Acollida temporal en vivendas particulares

No caso de que todas as prazas da Canceira estean ocupadas, ou en caso de situacins excepcionais previa valoracin dos servizos veterinarios, os animais de forma temporal podern acollerse en vivendas particulares.

6.7. Sacrificio e xestin final de cadveres de animais domsticos mortos.

Tentarase, na medida do posible, evitar o sacrificio dos animais tutelados na canceira municipal. A xestin dos residuos de cadveres de animais de compaa ou animais domsticos (RCAD), recollidos, mortos ou sacrificados, considerados segundo o artigo 4 do Regulamento (CE) n 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, como subproducto animal de categora 1, debern ser xestionados e transportados a unha planta autorizada de acordo co dito Regulamento comunitario por un xestor autorizado.

Todos os cadveres debern ser identificados individualmente, de xeito que se poida establecer unha correcta trazabilidade dos mesmos ata o seu transporte e destrucin.

   
  7. INSTALACINS.  
 

As instalacins da canceira municipal sitanse no Parque empresarial de Merelle (parcelas 49-50), Ordes. A distribucin de estancias e os seus usos son as seguintes:

7.1. Zona de estancia permanente.

Esta zona est disposta para a acollida de animais das diferentes especies recollidos despois da sa estancia na zona de corentena.

sa vez, a zona de estancia permanente est subdividida en varias dependencias, segundo especies, tamaos, sexos, idades e estatus sanitario sendo estas individuais ou de grupo, en funcin das caractersticas tanto das especies aloxadas como das caractersticas de cada individuo.

Estn deseadas de xeito que hai un contacto visual permanente que favoreza a socializacin entre individuos e destes co ser humano.

7.2. Zona de corentena.

Son uns cubculos individuais, habilitados para manter os animais que non presentan patoloxas ou lesins de tipo traumtico das diferentes especies que chegan ao centro durante polo menos 48 horas tras a sa desparasitacin tanto interna como externa.

7.3. Zona de lazareto.

Nesta zona e onde todos aqueles animais das diferentes especies que teen algunha patoloxa ou lesin traumtica coecida, permanecen ata a sa curacin ou recuperacin que permita pasar ao animal a zona de estancia permanente.

Neste lugar extrmanse as medidas hixinicas tanto do persoal como das instalacins.

Dentro desta rea disporase das necesarias para realizar o seguimento oficial de cans mordedores, que debern ser observados e permanecer illados durante catorce das regulamentarios, en cumprimento da lexislacin vixente.

De conformidade co disposto no Decreto 153/1998, do 2 de abril, a canceira municipal rene os seguintes requisitos:

a) Localizacin apropiada, co illamento adecuado, que evite o posible contaxio de enfermidades ou de animais estraos establecemento.

b) Construcins, instalacins e equipamentos que proporcionan un ambiente hixinico, protexan de posibles riscos os animais e faciliten a aplicacin de medidas zoosanitarias.

c) Subministracin de auga potable.

d) Sistema para a eliminacin de esterco, xurro e augas residuais, de forma que non entraen perigo de contaxio para outros animais nin para o home.

e) Recintos, locais ou gaiolas de fcil lavado e desinfeccin para o illamento, secuestro e observacin dos animais enfermos ou sospeitosos de enfermidade.

f) Medios apropiados para a limpeza e a desinfeccin dos locais, material e utensilios en contacto cos animais e, se o caso, dos vehculos utilizados no transporte seu, cando este se precise.

g) Medios apropiados para a destrucin ou eliminacin hixinica de cadveres animais e materias contumaces.

h) Programa definido de hixiene e profilaxe para os animais albergados, proposto por un facultativo veterinario.

i) Programa de manexo adecuado para que os animais se mantean en bo estado de sade, supervisado por un facultativo veterinario.

j) Dispn de locais de espera apropiados, co fin de que en ningn caso os animais permanezan na va pblica, escaleiras ou espazos comns de inmobles, antes da sa entrada nos citados establecementos.

k) Conta con espazos amplos e suficientes, onde os animais poidan ter un aloxamento adecuado e protexido das inclemencias meteorolxicas.

l) Dispn de chans de cemento, pedra ou material similar que permitan o lavado e limpeza diaria, dando a estes chans unha lixeira inclinacin ata os desaugadoiros.

m) Ter unha temperatura ambiental adecuada, as como aireacin, iluminacin, leitos secos e auga corrente.

n) Ten departamentos independentes para os animais agresivos e para os animais feridos ou enfermos non contaxiosos.

o) Ten departamentos independentes e convenientemente illados para os animais sospeitosos de padeceren enfermidades infecto-contaxiosas.

p) Pose caixas de primeiros auxilios apropiadas para curas de urxencia.

q) Conta cuns servizos veterinarios adecuados e cunha sala de curas ou primeiros auxilios para atende-los animais feridos.

   
  8. ORGANIZACIN E FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS PRESTADOS.  
 

8.1. Servizo de lacera, transporte e recollida de animais domsticos.

Os traballos realizaranse ben motu propio ben previa solicitude dos interesados ou autoridade competente, na maior brevidade posible. Para a atencin a particulares existir un horario que ser, como mnimo, de luns a venres de ma, de 09:00 a 14:00 horas. Fora do horario anterior porase en coecemento da polica local de Ordes ou Servizo de Emerxencias 112, os cales levarn a cabo as xestins oportunas para o seu prendemento.

As actuacins relativas a cans de difcil captura, tales como utilizacin de dardos anestsicos, colocacin de gaiolas, trampas ou utilizacin de calquera outro procedemento autorizado, podern ser organizadas sen necesidade de ser realizadas de forma urxente, sempre e cando non causen danos reais ou potenciais s persoas ou animais.

Para a recollida de animais vagabundos ou abandonados en propiedade privada ser necesaria autorizacin expresa e por escrito da persoa titular ou responsable da propiedade. Para estes efectos as vas de alta capacidade e autopistas tern a consideracin de propiedade privada, podendo recoller os cans que se atopen ceibes ou vagabundos unha vez que sexan capturados e trasladados ao exterior da mesma.

Prohbese o transporte de animais se estes non se atopan en condicins de realizar o traxecto previsto e se non se adoptaron as disposicins oportunas para o seu coidado durante o mesmo e chegada a lugar de destino. Os animais enfermos e feridos non se considerarn aptos para o transporte, se ben quedan exceptuados:

a) Os animais levemente feridos ou enfermos cuxo transporte non sexa causa de sufrimentos innecesarios.

b) Os animais transportados co obxecto de someterse atencin e tratamento veterinarios ou a un sacrificio de urxencia.

Calquera animal que se fira ou enferme durante o transporte recibir os primeiros auxilios o antes posible. Se procede, ser sometido tratamento veterinario adecuado e, en caso necesario, sacrificado urxentemente de forma que se lle eviten sufrimentos innecesarios.

Nas situacins de emerxencia, nas que un ou varios cans precisen de asistencia sanitaria, debern seguirse as indicacins dun veterinario colexiado, as como aplicar os tratamentos necesarios para evitar o sufrimento innecesario do animal.

Cando se recolla un animal gravemente ferido, do que non posible a curacin e sexa inevitable o sufrimento do animal, procederase do xeito seguinte:

No caso de que o animal posa identificacin oficial e sexa posible a localizacin do propietario, informarase ao mesmo do estado e da gravidade do animal, podendo este autorizar a eutanasia do mesmo polo servizo veterinario de garda, evitando o desprazamento do mesmo, ou ben ordenar o seu traslado a un centro para o seu tratamento, baixo recoecemento da dbeda xerada na prestacin do servizo.

No caso de que o animal non posa identificacin oficial ou non sexa posible localizar ao seu propietario, ser o servizo veterinario de garda decidir a procedencia do sacrificio humanitario do mesmo, prevalecendo sobre a decisin o benestar animal. O cadver ser depositado no Refuxio ata que a xestin do mesmo sexa autorizada polo seu titular e en todo caso ata cumprirse 10 das dende a notificacin fidedigna da sa recollida.

O transporte realizarase coas debidas condicins hixinicas e sanitarias, debendo respectarse en todo caso as condicins especficas previstas na normativa vixente sobre proteccin dos animais durante o transporte.

Os animais recollidos sern colocados en zonas independentes, illadas do resto, para proceder ao recoecemento inicial do estado do animal e a sa desparasitacin externa e interna. En todo caso illaranse os animais enfermos dos saudables at a sa total recuperacin. No caso de atoparse animais con enfermidades perigosas ou de alto contaxio ou de non ser posible o illamento necesario, considerarase cos servizos veterinarios o seu sacrificio, sen prexuzo das actuacins e comunicacins que procedan en cumprimento do disposto no Real decreto 526/2014, do 20 de xuo, polo que se establece a lista das enfermidades dos animais de declaracin obrigatoria e reglase a sa notificacin.

Os animais sern vacinados e desparasitados periodicamente seguindo a cartilla sanitaria de vacinacins indicada polos servizos veterinarios.

Unha vez recollido o animal procederase a cubrir unha ficha individual no libro oficial de rexistro indicando os datos seguintes:

Data de inscricin.

Procedencia.

Especie, raza e, de ser o caso, identificacin individual.

Sexo.

Idade (cando menos estimada).

Estado sanitario.

De ser o caso, identificacin da persoa que procedeu sa entrega e motivo desta se voluntariamente o manifesta.

Calquera outra particularidade que permita a sa identificacin.

A asistencia veterinaria poder levarse a cabo con persoal propio do Concello, mediante convenio con outras Administracins Pblicas ou Asociacins legalmente capacitadas para elo ou mediante contrato con empresas ou profesionais coa titulacin legalmente esixible. Corresponder ao facultativo veterinario, con independencia doutras atribucins xa contempladas ou requiridas por outros organismos competentes, o control hixinico e a vixilancia sanitaria das instalacins e dependencias da canceira, debendo entre outras medidas:

Comprobar o estado dos animais.

Decidir o momento no que os animais deben cambiar de zona.

Inspeccionar as condicins hixinico sanitarias das instalacins e dependencias da canceira.

Levantar actas como consecuencia das inspeccins dos animais e/ou instalacins.

Levar o control das vacinacins, desparasitacins e chipeado en cada caso.

Emitir informes facultativos sobre os resultados das inspeccins, anlises practicadas ou condicionantes do sacrificio.

Os animais domsticos recollidos sern depositados un perodo de vinte (20) das na canceira. Durante ese tempo o Concello realizar as tarefas oportunas para localizar seu propietario. Cando sexa posible a sa identificacin, se lle comunicar fidedignamente mediante unha notificacin por parte da administracin correspondente, neste caso o Rexistro Galego de Identificacin de Animais de Compaa (REGIAC) que nun prazo de dez (10) das deber proceder a recuperalo, previo pago dos gastos que orixinase a sa custodia de atencin sanitaria e manutencin. Se transcorrese o prazo indicado sen ser retirado o animal, se entender como abandonado, e poderase abrir expediente sancionador seu dono por abandono por parte da autoridade competente, neste caso, o Concello de Ordes, para o cal deberase remitir a esta entidade un informe comprensivo respecto, con copia das comunicacins e recepcin das mesmas.

No caso de que o animal recollido tea dono pero non conte con chip de identificacin, para a sa reclamacin o propietario deber presentar ao Concello a documentacin acreditativa (cartilla sanitaria, permisos, fotografas, etc.) e abonar as taxas de estancia, manutencin e custodia, as como os gastos do chipeado do animal que non poder abandonar as instalacins sen o mencionado chip.

Tanto se trate dun animal identificado con microchip ou non, o propietario deber aboar as seguintes taxas recollidas na correspondente ordenanza fiscal:

- Recollida de animais na va pblica.

- Estancia, manutencin e custodio.

No caso dun animal non identificado, deber abonar tamn os gastos da implantacin do microchip. En ningn caso o animal poder abandonar as instalacin sen o mencionado microchip.

Cando se reclame un animal e o propietario non poida recollelo persoalmente, a persoa que o realice deber aportar unha autorizacin por escrito do propietario, na que figure claramente o nome completo e DNI tanto do propietario do animal como da persoa autorizada, as como os datos identificativos do animal (nome, raza, sexo e n de microchip), e deber presentar o seu DNI, documentacin do animal e fotocopia do DNI do propietario.

No caso de reclamar un animal considerado potencialmente perigoso, o propietario do mesmo,deber presentar ademais da cartilla sanitaria e tarxeta identificativa, e seu DNI e a licenza para tenencia de animais potencialmente perigosos. En ningn caso se dar en adopcin ou reclamado un animal deste grupo sen que o interesado presente a licenza en vigor.

Os animais non identificados ou abandonados, podern ser adoptados pola persoa que o desexe. Estes animais dados en adopcin entregaranse debidamente desinfectados, vacinados e identificados mediante o dispositivo homologado oportuno (microchip). Eses gastos sern sufragados polos adoptantes.

Os animais non ser atados mis que no momento de movelos ou manipulalos cun fin especfico, permanecendo en liberdade no seu cubculo.

Cando un cubculo quede libre realizarase unha limpeza e desinfeccin completa do mesmo, antes da introducin dun novo individuo.

Pecharase o acceso ao centro de recollida cando se realicen movementos entre cubculos ou se manipulen animais fra dos seus recintos (lavado, exame veterinario, ...).

Tras esgotar todos os prazos legais de adopcin sen que houbese xestin con interesados ou con entidades protectoras para que se fagan cargo da sa custodia ou cesin, poderase proceder seu sacrificio baixo estrito control veterinario e coa debida constancia, indicando data e motivo. Polo tanto, o sacrificio dos animais se realizar, salvo razns hixinico-sanitarias, cando fose intentado sen xito a sa adopcin.

Non se proceder ao sacrificio de animal ningn, salvo por razns hixinico-sanitarias, sempre que a canceira municipal tea capacidade suficiente para manter con vida aos animais ou estes podan ser trasladados a outras dependencias sen que supoa un maior custe para o Concello de Ordes.

8.2. Servizo de visitas, reclamacins, adopcin e acollida temporal de animais.

A atencin particulares para reclamacins, trmites de adopcin e acollida temporal de animais e recepcin de animais de particulares por imposibilidade de facerse cargo do seu coidado ou recepcin de cadveres de animais domsticos para a sa xestin final ser realizado polo Concello mediante cita previa.

O encargado do servizo, durante o horario establecido, atender con correccin tdalas visitas que se dirixan canceira e facilitar a informacin e os trmites para a acollida temporal ou adopcin dos animais polos que se interesen.

A adopcin de animais domsticos ou acollida temporal da canceira se executar de conformidade disposto na lexislacin vixente no referente s aspectos hixinico-sanitarios, identificacin e tenencia de animais.

Os trmites de adopcin debern cumprimentarse nun prazo mximo de corenta e oito (48) horas dende a sa peticin, sempre que transcorreran os vinte (20) das de recuperacin do animal polo seu lextimo propietario. Para iso, o Concello dispor dun impreso de adopcin no que figuren as caractersticas do animal que se pretende adoptar, o compromiso de adopcin responsable, o pago das correspondentes taxas fiscais e as condicins na que ter lugar a entrega (documentacin a subministrar, chip identificativo, e hora na que ter lugar a entrega no prazo mximo de 48 horas) asinado polo solicitante e o Concello.

A persoa interesada na adopcin dun animal, poder reservalo persoalmente no centro, e dispor dun prazo mximo de 3 das para a formalizacin do trmite de adopcin. Transcorrido este prazo, a reserva efectuada perder a sa validez.

O animal deber ser entregado acompaado da documentacin regulamentaria, subscrita polo servizo veterinario da canceira, que acredite a:

- Idoneidade do animal

- A cartilla de identificacin do animal e do novo propietario

- Chip identificativo, no seu caso, ou cambio da titularidade correspondente

- O certificado de vacinacins e desparasitacin

Os custos de adopcin, a abonar polos interesados, sern os establecidos nas taxas correspondentes e incluirn en cada caso:

- Os custos de tramitacin

- Os custos de vacinacin

- Os custos de desparasitacin

- Os custos de identificacin (chip) e rexistro de mascotas

A acollida temporal de animais formalizarase igualmente nun impreso de acollemento temporal no que figuren as caractersticas do animal acoller, o compromiso de acollemento responsable e as condicins na que ter lugar a entrega (documentacin a subministrar, chip identificativo, e hora na que ter lugar a entrega no prazo mximo de 48 horas) asinado polo solicitante e o Concello.

O Concello conservar, no seu arquivo, un libro de rexistro das adopcins e acollementos efectuados a longo do ano, no que figurarn, como mnimo: a data de adopcin ou acollemento, os datos bsicos de identificacin do animal e o seu propietario ou persoa de acollida e arquivar copia dos documentos que acrediten a adopcin ou acollida e as condicins hixinico-sanitarias do animal.

O dito libro rexistro conter a identificacin completa e domicilio dos novos posuidores ou persoas de acollida, dos animais cedidos en adopcin ou acollemento e, de ser o caso, o destino ulterior dos cadveres dos animais mortos ou sacrificados co visto e prace dun veterinario.

Asemade, calquera propietario ou posuidor dun animal que non desexe continuar coa sa tenencia poder entregalo na canceira, sempre e cando existan prazas libres e posan toda a documentacin en regra (chip, vacinas, ... etc.), previo abono da taxa correspondente.

8.3. Servizo de sacrificio e xestin de cadveres de animais de compaa.

Sern motivo de eutanasia o sufrimento inevitable dun animal, a inviabilidade da sa curacin (carecendo de dono) ou en todo caso, o transcurso do prazo administrativo indicado para cada caso no Decreto 153/1998 de 2 de abril de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade de Galicia, sempre e cando se xustifique a saturacin da canceira. Precisar ter autorizacin como xestor para a realizacin das tarefas e unicamente podern ser utilizados os mtodos de sacrificio autorizados no Artigo 59 do mesmo Decreto.

A Consellera competente nesta materia poder engadir lista anterior aqueles outros mtodos que seu xuzo renan os requisitos apropiados.

No caso de propietarios que acudan a estes servizos exclusivamente para o sacrificio do animal e/ou eliminacin do cadver, o propietario deber facerse cargo unicamente dos costos de materiais de sacrificio e da xestin da eliminacin, segundo as taxas en vigor.

En xeral, s se aplicar o sacrificio cando os procedementos de adopcin resulten infrutuosos e resulte inviable, debidamente xustificado, o mantemento do animal por un perodo de tempo mis extenso s prazos legais. Tamn se aplicar no caso de animais enfermos ou feridos cuxa recuperacin no sexa posible. A seleccin dos animais a sacrificar, as como o propio sacrifico se efectuar baixo a supervisin dun veterinario e este ser o responsable dos mtodos utilizados. A xustificacin dos criterios empregados para determinar o sacrificio ser detallada individualmente para cada animal mediante un certificado de sacrificio que se incorporar ao listado de altas e baixas.

Tamn sern obxecto deste servizo os cadveres dos animais recollidos na va pblica e non reclamados, as como os de animais entregados por particulares sufragando os costos do servizo. Os animais sacrificados as como os cadveres recollidos sern xestionados adecuadamente en instalacins autorizadas xa sexa nas propias instalacins como a travs de xestor autorizado, trasladados por transportistas debidamente autorizados ou medios propios debidamente homologados e contando cos correspondentes permisos.

Para un mellor control deste servizo e as sas instalacins, o Concello levar un rexistro actualizado no que se far constar, entre outros datos de interese:

- A data dos das de sacrificios, de ser o caso, e da entrega dos cadveres para a sa xestin final.

- Nmero de animais sacrificados e de cadveres entregados a xestor.

- Peso total aproximado dos mesmos

- Taxas fiscais abonadas

Deber acreditarse nese rexistro o control veterinario efectuado.

8.4. Outras actuacins.

Ademais da recollida, transporte, aloxamento e manutencin dos animais, o servizo comprende outra serie de accins orientadas a fomentar a tenencia responsable destes animais. Por iso, o Concello, por si mesmo ou en colaboracin con outras entidades pblicas ou privadas, colaborar ou realizar accins conducentes diminucin de cans abandonados e ao fomento das adopcins. Entre aquelas podemos mencionar:

- Realizacin de visitas guiadas ao centro de acollida de grupos organizados polo Concello.

- Reparticin de material propio de programas educativos ou de concienciacin.

- Transmisin, a travs de Internet ou outros medios, dos datos para o mantemento, en caso necesario, dunha web de adopcins.

- Atencin esmerada a visitantes que desexen adoptar un animal, axudndolles na sa eleccin.

- Colaboracin en cantas outras actuacins que lle sexan demandadas neste mbito, en especial nas actividades de concienciacin cidad.

   
  9. PROGRAMA DE HIXIENE E PROFILAXE.  
 

9.1. Prcticas de hixiene desenvolvidas

9.1.1. Obrigas dos traballadores:

Utilizar roupa limpa todos os das chegar traballo, cambiala cando sexa necesario para manter unhas axeitadas condicins hixinicas e utilizala unicamente durante o desenvolvemento do traballo.

Utilizar calzado exclusivo para o desenvolvemento do seu traballo, con caractersticas que faciliten a sa limpeza e desinfeccin, que deber ser cando menos diaria, ao rematar a xornada, as como antes de entrar e ao sar da zona de Lazareto, e ao pasar do aloxamento dunha especie ao de outra.

Realizar a sa rutina de traballo diaria de supervisin, limpeza e alimentacin dos animais ordenadamente e por especie, comezando pola zona de estancia permanente, pasando de xeito progresivo dos animais mais xoves a aqueles que teen as pautas profilcticas completas e a continuacin o resto, rematando por corentena e lazareto, sempre seguindo a orde entre especies: felinos, equinos, caninos e outras.

No caso do lazareto no que a aplicacin de tratamentos limite este procedemento de traballo o operario deber utilizar luvas, que se desbotarn ao sar do lazareto.

Do mesmo xeito os tiles de limpeza (escobns, recolledores, cepillos..) estarn en cantidade suficiente e reunirn as caractersticas axeitadas, de xeito que sern utilizados unicamente, tanto na zona correspondente en funcin da especie para que se empregue, como na zona na que se limpe con el segundo o seu estatus hixiosanitario . Ser obrigada a sa identificacin visual para poder diferencialos inequivocamente e para empregalos en cadansa zona.

Utilizar os equipos e prendas de proteccin persoal entregadas polo Concello para a realizacin de cada tarefa. En concreto ser obrigado o uso de mscara durante a limpeza mecnica de instalacins e na sa desinfeccin e seguindo, en todo caso, as indicacins descritas polo fabricante.

Manter en xeral unha correcta conduta hixinica, lavando as mans cantas veces sexa necesario e evitando en todo o momento o contacto directo dos fludos corporais ou feces coas prendas persoais (non de traballo). Non est permitido comer nin beber fora do lugar habilitado no edificio de persoal e mantemento. Do mesmo xeito est prohibido fumar en todo o recinto.

9.1.2. Limpeza de instalacins permanentes de cnidos

Todos os das se realizar unha limpeza a fondo coa eliminacin mecnica de feces. Utilizarase deterxente e auga a alta presin na medida que sexa necesaria, evitando mollar aos animais e o encharcado das instalacins.

Os bebedoiros e comedeiros limparanse a diario coa axuda de auga e medios mecnicos, unha vez rematada a limpeza da instalacin na que se atopan.

Establecerase unha pauta semanal de limpeza mis profunda, utilizando desinfectantes de amplo espectro para unha maior eficacia do tratamento.

Realizarase unha desinsectacin e desratizacin completa das instalacins sempre que as condicins o requiran e como mnimo cada seis meses.

Os tratamentos de desinfeccin, desinsectacin e desratizacin debern ser realizados por unha empresa autorizada para tal efecto ou ben, por persoal coa formacin bsica para a aplicacin de praguicidas, e en todo caso baixo o control dun tcnico especialista na aplicacin e manipulacin de praguicidas. Os produtos utilizados non podern causar dano aos cans aloxados na instalacin.

Todos os produtos utilizados, tanto deterxentes, desinfectantes, desinsectantes e raticidas empregaranse segundo as dilucins e recomendacins establecidas polos fabricantes. Estes produtos sern inocuos para os animais ou ben sern empregados de xeito que o resulten. Non se vertern produtos perigosos para o medio ambiente.

9.1.3. Limpeza de instalacins de corentena e lazareto.

Respectarase as indicacins seguidas anteriormente, extremando as medidas de limpeza, recorrendo nestes casos ao uso de desinfectantes de xeito diario.

No caso de coecer ou sospeitar de patoloxas infecciosas ou parasitarias ser utilizado un produto desinfectante descrito para a eliminacin do axente.

Cando no proceso patolxico intervean vectores, estes sern obxecto tamn das prcticas de hixiene diarias, evitando o acceso dos mesmos aos portadores.

Cada vez que un animal abandone estas instalacins procederase sa limpeza e desinfeccin cos produtos axeitados co fin de evitar o contaxio de patoloxas aos novos inquilinos.

9.1.4. Aseo de animais.

Os cans lavaranse por norma xeral na baeira do edificio de aseo de pequenos animais. Para a sa limpeza utilizarase auga morna e un xel especfico para a especie. Ags no vern ser obrigado secarlle o pelo mediante secador de aire a temperatura moderada. A frecuencia entre lavados nunca ser (salvo prescricin veterinaria) inferior aos 15 das.

No caso de animais especialmente agresivos, o lavado poderase realizar no mesmo recinto no que se aloxa, anda que utilizando auga morna.

O cepillado dos animais realizarase, cando menos, coa mesma frecuencia que os lavados, ags na poca de cambio de pelaxe, na que se intensificar a sa prctica a un cepillado semanal como mnimo.

O corte de pelo practicarase unicamente en especies de pelo longo, no caso de que existan ns ou na procura dunha maior hixiene.

Aproveitando cada lavado, realizarase unha revisin do correcto desgaste de unllas, cortando as mesmas se fora necesario.

Neste apartado no se inclen os lavados teraputicos prescritos por un tcnico veterinario, que se realizarn coa frecuencia e baixo as indicacins do facultativo.

9.2. Programa de profilaxe

9.2.1. Obrigas dos traballadores:

Das veces ao da (ma e tarde) os coidadores dos animais debern facer unha rolda completa de recoecemento dos animais, constatando os seguintes aspectos:

Presenza de todos os animais.

Estado anmico dos mesmos (rguense, achganse, escapan, ladran, xogan..)

Estado xeral do animal (pelaxe, coloracin ollos, mucosas, ourios...)

Indicios de loita ou pelexas

Presenza de lesins

Coloracin e consistencia de feces en gaiolas

Funcionamento correcto de bebedoiros

Consumo de comida

Escorrenta correcta de augas residuais

Calquera incidencia detectada na supervisin diaria deber ser notificada ao veterinario responsable do centro, atendendo s indicacins que o facultativo determine

9.2.2. Servizo de atencin veterinaria

O servizo de atencin veterinaria basearase fundamentalmente nas seguintes actuacins:

9.2.2.1. Revisin peridica dos animais presentes no centro de recollida.

Todos os animais acollidos no centro de recollida sern revisados por un tcnico veterinario nas primeiras 48 horas dende a sa, cumprimentando unha ficha clnica para cada un deles. O facultativo veterinario comprobar, do mesmo xeito, que as seguintes labores son desenvolvidas de xeito satisfactorio polo persoal correspondente:

Revisin diaria de incidencias e estado dos animais.

Limpeza diaria das instalacins.

Limpeza e desinfeccins peridicas

Manexo de animais

Alimentacin

9.2.2.2. Programa sanitario e profilctico. O veterinario actuante ser o responsable da correcta realizacin do programa sanitario e de profilaxe, descrito para cada especie, propoendo as melloras ou adaptacins precisas en cada momento ou individuo.

9.2.2.3. Servizo veterinario de atencin a animais enfermos e feridos. Un tcnico veterinario visitar as instalacins do centro de recollida cando se precise o tratamento dalgn animal, tanto para o tratamento de feridas como de patoloxas adquiridas, realizando a supervisin posterior do caso e da aplicacin do tratamento prescrito.

9.2.2.4. Control de poboacin. O veterinario responsable tomar as medidas necesarias para evitar a reproducin dos animais presentes no centro de recollida, actuando sempre con medidas contraceptivas permanentes ou temporais, segundo criterio facultativo. Nunca se actuar sobre animais con xestacin coecida.

9.2.2.5. Eutanasia de animais. Sern motivo de eutanasia: o sufrimento inevitable dun animal e a inviabilidade da sa curacin (carecendo de dono ou propietario). Esta sempre ser avalada por un informe veterinario achegado ficha clnica do animal sacrificado. Noutro caso, unicamente ser autorizado o sacrificio de animais, unha vez transcorrido o prazo administrativo indicado para cada caso no Decreto 153/1998, do 2 de abril de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade da Comunidade Autnoma de Galicia, cando non sexa posible o mantemento das condicins de benestar ou hixinicas dos mesmos.

En todo caso unicamente podern ser utilizados os mtodos de sacrificio autorizados no Artigo 59 do mesmo Decreto.

9.2.2.6. Realizacin de partes, notificacins e informes requiridos ou solicitados pola direccin facultativa, polas autoridades sanitarias ou pola consellera que ostente as competencias nesta materia, includos os mencionados no Decreto 153/1998, do 2 de abril. Do meso xeito, requirirase a presenza do facultativo responsable en calquera das visitas realizadas con carcter inspector ou supervisor do centro ou das actuacins desenvolvidas nel. Neste senso, o Concello de Ordes reservase o dereito a facer as inspeccins ou revisins que considere precisas, tanto por persoal tcnico do propio Concello como por persoal designado polo mesmo.

Igualmente, o veterinario deber comunicar autoridade competente todas aquelas situacins descritas na normativa como falta ou delito.

9.2.3. Tratamentos profilcticos

9.2.3.1. Desparasitacins peridicas preventivas externas

Sern desparasitados todos os animais sa entrada, e as como tantas veces como necesiten os animais das diferentes especies para manterse nunha carga parasitaria axeitada e compatible co benestar animal.

9.2.3.2. Desparasitacins peridicas preventivas internas

Efectuaranse todas aquelas desparasitacins internas que sexan obrigatorias, as como as que necesiten os animais das diferentes especies para manterse nunha carga parasitaria axeitada e compatible co benestar animal.

9.2.3.3. Plan vacinal preventivo.

Realizarase a vacinacin de todos os animais do centro seguindo todas as pautas que sexan obrigatorias, as como aquelas que permitan aos animais prever certas enfermidades que poderan por en risco a sa vida ou a dos seu conxneres, as como para evitar contaxios dos animais do centro.

   
  10. FINANCIAMENTO.  
 

O Concello de Ordes, como titular do centro, garante o funcionamento deste coa dotacin orzamentaria suficiente para tal fin, para cuxos efectos aprobarase unha ordenanza fiscal que repercuta aos propietarios actuais ou futuros dos animais unha parte dos custes dos servizos prestados.

As mesmo o centro poder financiarse con achegas doutras administracins ou de persoas e/ou entidades privadas.

   
  11. CONVENIOS DE COLABORACIN  
 

O Concello de Ordes poder celebrar convenios de colaboracin con outros Centros de Recollida de Animais Abandonados para a proteccin e defensa de animais abandonados, as como con asociacins ou colectivos que por interese pedagxico desexen realizar tarefas de voluntariado ou de socializacin dos animais.

   
  12. ENTRADA EN VIGOR.  
 

O presente Regulamento publicarase no Boletn Oficial da Provincia e non entrar en vigor at que se publicase completamente o seu texto e transcorra o prazo de quince das hbiles previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios