Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 32, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE LACERA, RECOLLIDA, ALOXAMENTO E CONTROL DE ANIMAIS DOMSTICOS ABANDONADOS NO CONCELLO DE ORDES

Publicación provisional : 08-04-2016 BOP N 66 -- Publicación definitiva : 25-05-2016 BOP N 98
Redacción Aplicable desde 25-05-2016

Redacciones Redacciones
 - 1. Fundamento e rxime.
 - 2. Feito impoible.
 - 3. Devindicacin.
 - 4. Suxeitos pasivos.
 - 5. Beneficios fiscais.
 - 6. Base impoible.
 - 7. Tarifas.
 - 8. Normas de xestin.
 - 9. Compatibilidade coas multas.
 - 10. Infraccins e sancins tributarias.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  1. Fundamento e rxime.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ordes establece a taxa pola prestacin do servizo de lacera, recollida, aloxamento e control de animais domsticos abandonados no termo municipal, que regularase pola presente ordenanza.

   
  2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible destas taxas a actividade administrativa desenvolvida para a recollida e retirada de animais soltos e abandonados e pola prestacin dos servizos propios da Canceira Municipal entre os que se atopan:

Recollida de animais vagabundos, asilvestrados ou abandonados da va pblica.

A identificacin dos seus propietarios se fose posible, ou se os houber, para posibilitar a recollida do animal e/ou aplicar as sancins correspondentes, todo iso segundo a normativa legal de aplicacin.

A custodia e mantemento temporal de animais recolleitos da va pblica.

A custodia e mantemento temporal de animais doados.

O control veterinario (vacinacins, desparasitacins. Exclese cirurxa).

A tramitacin de adopcin.

A eutanasia.

O destino final dos corpos.

Todo elo de acordo co Regulamento de funcionamento da canceira municipal.

   
  3. Devindicacin.  
 

Este tributo devindcase, nacendo a obriga de contribur, cando se inicie a prestacin dos servizos sometidos a gravame, entendndose para tales efectos que se inicia a prestacin cando se solicite a mesma ou se ocasione a sa prestacin por actuacin de oficio.

   
  4. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e/ou xurdicas, que tean a condicin de propietarios ou responsables dos animais sobre os que recaian os servizos sinalados no artigo anterior.

Tern, as mesmo, esta consideracin, as persoas solicitantes de adopcin.

   
  5. Beneficios fiscais.  
 

Non se establece beneficio fiscal ningn sobre a cota resultante nin tampouco exencin ningunha de pagamento.

   
  6. Base impoible.  
 

A dbeda tributaria determinarase polo sistema de cota fixa, atendendo diferente natureza dos servizos, de acordo coa clasificacin realizada no artigo seguinte.

   
  7. Tarifas.  
 

Recollida de animal na va pblica

30,00

Entrega de animal por particular (incle recollida, transporte, estancia

e, de ser o caso, eutanasia e xestin do cadver )

120,00

Entrega de camadas, por animal

60,00

Adopcin, por animal (incle desparasitacin, vacinacin e chip

se o animal non o ten)

50,00

Implantacin microchip

30,00

Desparasitacin

10,00

Vacina

17,00

Estancia, manutencin e custodia de animais de compaa na canceira, por da ou fraccin (animais con dono)

4,15

Eutanasia por benestar animal dun animal con propietario por criterios do veterinario ou a solicitude do propietario (inclundo a xestin do cadver)

85,00

   
  8. Normas de xestin.  
 

Establcese o rxime de autoliquidacin da taxa con ingreso previo prestacin do servizo.

Para retirar os animais da canceira municipal ser necesario acreditar o pagamento previo da taxa correspondente.

Unha vez notificado o propietario ou responsable, no caso de non procederse retirada voluntaria do animal no prazo sinalado e previo abono das taxas correspondentes, procederase ao cobro da taxa de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e Regulamento xeral de recadacin.

   
  9. Compatibilidade coas multas.  
 

O pagamento da presente taxa non excle, de maneira ningunha, o das sancins ou multas que fosen procedentes por infraccin doutras normas ou regulamentos.

   
  10. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno Corporativo en sesin celebrada o 05/04/2016, entrar en vigor no mesmo da da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin desde ese mesmo da, permanecendo vixente ate a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios