Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - REGULAMENTO XERAL DO SERVIZO DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO CONCELLO DE VIMIANZO

Publicación provisional : 05-07-2016 BOP N 126 -- Publicación definitiva : 30-08-2016 BOP N 164
Redacción Aplicable desde 16-08-2016

Redacciones Redacciones
 - INDICE
 - CAPITULO I. NORMAS XERAIS
 - CAPITULO II. OBRIGAS E DEREITOS DO CONCELLO E DOS ABONADOS
 - CAPITULO III. ACOMETIDAS DE AUGA
 - CAPITULO IV. AUTORIZACIN E CONTRATACIN DO SUBMINISTRO
 - CAPITULO V. CONTROL DE CONSUMOS
 - CAPITULO VI. LECTURAS, CONSUMOS E RECIBOS
 - CAPITULO VII. RXIME ECONMICO
 - CAPITULO VIII. INFRACCINS, SANCINS E RECLAMACINS
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  INDICE  
 

CAPITULO I

NORMAS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto.

Artigo 2.- mbito de aplicacin.

Artigo 3.- Normas xerais e complementarias.

Artigo 4.- Abonado.

Artigo 5.- Modalidades de uso dos servizos.

CAPITULO II

OBRIGAS E DEREITOS DO COCELLO E DOS ABONADOS

Artigo 6.- Obrigas do Concello.

Artigo 7.- Dereitos do Concello.

Artigo 8.- Obrigas do abonado.

Artigo 9.- dereitos do abonado.

Artigo 10.- Actuacins prohibidas.

CAPITULO III

ACOMETIDAS DE AUGA

Artigo 11.- Autorizacin.

Artigo 12.- Condicins da concesin.

Artigo 13.- Conservacin e mantemento.

CAPITULO IV

AUTORIZACIN E CONTRATACIN DO SUBMINISTRO

Artigo 14.- Solicitude do subministro.

Artigo 15.- Concesin e denegacin da mesma.

Artigo 16.- Suspensin do subministro e causas da mesma.

Artigo 17.- Extincin da autorizacin da acometida.

CAPITULO V

CONTROL DE CONSUMOS

Artigo 18.- Contadores.

Artigo 19.- Titularidade do contador.

Artigo 20.- Condicin tcnicas dos contadores.

Artigo 21.- Instalacin e ubicacin dos contadores nicos.

Artigo 22.- Instalacin e ubicacin dos contadores en batera.

Artigo 23.- Verificacin dos contadores.

Artigo 24.- Manipulacin do contador.

Artigo 25.- Cambio do emprazamento do contador.

Artigo 26.- Conexin e desconexin do contador.

Artigo 27.- Renovacin de contadores.

CAPITULO VI

LECTURAS, CONSUMOS E RECIBOS

Artigo 28.- Lecturas.

Artigo 29.- Consumos.

Artigo 30.- Obxecto da facturacin.

Artigo 31.- Requisitos dos recibos.

CAPITULO VII

RXIME ECONMICO

Artigo 32.- Dereitos econmicos.

Artigo 33.- Cota de servizo.

Artigo 34.- Cota de sumidoiro.

Artigo 35.- Dereitos de alta e baixa no servizo.

Artigo 36.- Servizos especficos.

CAPITULO VIII

INFRACCINS, SANCINS E RECLAMACINS

Artigo 37.- Inspeccins.

Artigo 38.- Clases de infraccins.

Artigo 39.- Sancins.

Artigo 40.- Responsable das infraccins.

Artigo 41.- Medidas complementarias.

Artigo 42.- Expediente sancionador.

DISPOSICIN ADICIONAL

DISPOSICINS TRANSITORIAS

DISPOSICIN DERROGATORIA

DISPOSICINS FINAL

   
  CAPITULO I. NORMAS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto.-

O presente regulamento ten por obxecto regular as relacins derivadas do subministro de auga potable entre o Concello de Vimianzo e os abonados do mesmo, determinando os dereitos e obrigas bsicas de cada un das partes.

De conformidade os artigos 25 e 26 da lei 7/1985, de 2 de abril, das bases de Rxime local, (modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalizacin e sostenibilidade da Administracin Local) o Concello ten a titularidade no mbito municipal da prestacin do servizo pblico de abastecemento domiciliario de auga potable.

O servizo de abastecemento de auga potable do municipio de Vimianzo ter a condicin de servizo pblico municipal deste Concello.

Artigo 2.- mbito de aplicacin.-

A presente regulacin ser de obrigado cumprimento na totalidade da rede municipal, entendendo por tal toda aquela cuxa titularidade corresponda ao Concello de Vimianzo, ou se provea de augas procedentes das redes do propio Concello.

Artigo 3.- Normas xerais e complementarias.-

O subministro domiciliario de auga potable axustarase a canto establece o presente regulamento. En materia tributaria e de recadacin rexerase polo establecido na Lei xeral tributaria, regulamento xeral de recadacin, ordenanzas fiscais municipais e demais disposicins de pertinente aplicacin.

O Concello poder aprobar cantas disposicins estime necesarias para a xestin do servizo, que tern carcter complementario ou de desenvolvemento deste regulamento.

Artigo 4.- Abonado.-

Entenderase por abonado o titular de calquera dereito real ou arrendatario sobre a finca, local ou industria que tea contratado o subministro de auga potable.

Artigo 5.- Modalidades de uso dos servizos.-

A efectos do disposto neste regulamento consideraranse os seguintes usos do servizo de subministro de auga potable:

1. Uso domstico aquel que se realiza polos abonados para consumo propio en vivendas. Ter a mesma consideracin o consumo realizado en locais nos que non se exerza actividade comercial algunha (cocheiras, baixos e similares).

2. Uso comercial aquel que se efecta para abastecemento de locais nos que se exerce algunha actividade profesional, comercial ou artstica.

3. Uso industrial aquel que se efecta para abastecemento de locais nos qu se realicen actividades industriais, de fabricacin, reparacin ou similares, as como para todo tipo de explotacins agrarias e gandeiras. Estn engadidas nesta modalidade o uso das naves de carcter agrcola ou industrial, anda que non tean un uso a actividades definidas.

4. Uso para construcin de obras aquel que se destina as necesidades de construcin ou reforma e , en xeral de calquera tipo de obras. Concederanse previa acreditacin de licenza ou comunicacin previa.

5. Usos municipais. Son aqueles que corresponden aos edificios e instalacins municipais. Non se considerarn consumos municipais os daquelas dependencias que sendo municipais tean contratada a sa xestin a unha empresa privada.

6. Usos especiais. Considranse subministros especiais aqueles non includos nas modalidades anteriores

   
  CAPITULO II. OBRIGAS E DEREITOS DO CONCELLO E DOS ABONADOS  
 

Artigo 6.- Obrigas do Concello.-

a) Situar auga potable nos puntos de toma dos abonados de acordo coas condicins que se fixan nas ordenanzas municipais.

Esta obriga queda subordinada aos prazos que se fixen nos plans de investimento do Concello para execucin e desenvolvemento de infraestruturas e instalacins.

b) Autorizar o subministro de auga para todos os usos que se soliciten, sempre que estas renan os requisitos esixidos polo normativa vixente.

c) Garantir a potabilidade da auga en toda a rede de titularidade municipal, de acordo coas disposicins sanitarias vixentes.

d) Manter e conservar, ao seu cargo, a rede municipal e as instalacins pblicas necesarias para o abastecemento.

e) Manter a regularidade no subministro de auga, salvo caso de circunstancias excepcionais, e nos supostos recollidos neste regulamento.

f) Ter a disposicin dos abonados un servizo de recepcin de avisos e avaras permanentes.

g) Dar aviso aos abonados polo procedemento que se estime mais oportuno de calquera interrupcin ou alteracin que se produza na prestacin do mesmo, sempre e cando as circunstancias o fagan posible.

Non obstante o disposto no pargrafo anterior, poder interrumpilo ou reducilo transitoriamente sen previo aviso ou responsabilidade algunha pola sa parte, cando ao seu xuzo as o aconselle o interese xeral, ou por motivos de forza maior alleos sa vontade.

Os cortes de auga por tarefa de conservacin, mantemento, ou outros motivos, non darn lugar, en ningn caso, a indemnizacin.

Artigo 7.- Dereitos do Concello.-

Sen prexuzo de aqueles outros que en relacin con situacins especficas poidan derivarse, o Concello, con carcter xeral, ter os seguintes dereitos:

a) Inspeccionar as instalacins de medida de consumo de auga, as como as que considere necesarias relacionadas con servizo.

b) Cobrar o importe dos cargos que regulamentariamente formule ao abonado.

Artigo 8.- Obrigas do abonado.-

Con independencia de aquelas situacins que sexan obxecto de unha regulacin especial neste regulamento, das que poidan derivarse situacins especficas para un abonado, estes tern con carcter xeral as obrigas seguintes.

a) Abonar os cargos emitidos de acordo cos prezos aprobados en todo momento polo Concello.

b) Conservar e manter as instalacins ao seu servizo, as como os recintos ou arquetas necesarias para a instalacin dos equipos de medida e elementos auxiliares adecuados en cada caso, en bo estado de uso.

c) Permitir a entrada ao persoal autorizado polo Concello que as o acredite, a fin de que poida efectuar cantas comprobacins estean relacionadas co subministro.

d) Facer uso da auga subministrada para os usos contratados; estando prohibida a cesin gratuta ou remunerada de auga a terceiros.

e) Solicitar do Concello a pertinente autorizacin para calquera modificacin das sas instalacins.

f) Poer en coecemento do Concello a baixa no subministro cando as o desexe. Esta baixa ter efectos dende o momento da sa solicitude por escrito, sen prexuzo da comprobacin e, no seu caso corte do subministro, realizado por persoal municipal do servizo de augas, ou persoal autorizado.

g) Facer un uso adecuado da auga, utilizando esta para os consumos habituais e evitando usos superfluos e innecesarios, dado que se trata dun recurso escaso.

h) Notificar ao Concello a maior brevidade posible calquera avara que detecte, sempre que non sexa no interior da instalacin ou acometida particular, de maneira especial cando aquela tea como consecuencia unha fuga ou perda de auga.

i) Facilitar ao Concello os datos que se soliciten relativos ao servizo ou relacionado con el, expresando a mxima exactitude e celeridade posible, en especial os relativos as lecturas do contador cando por persoal municipal non fose posible determinalas.

j) Manter un control de presin a partir do contador ou elemento de lectura, segundo a normativa vixente.

k) O abonado, en caso de contar con un subministro de auga propio, e alleo rede pblica do Concello, deber evitar con medios mecnicos, manuais ou automticos que esa alimentacin entre a rede de distribucin pblica.

Artigo 9.- Dereitos do abonado.-

Sen prexuzo de aqueles outros que en relacin con situacins especficas poidan derivarse para os abonados, estes con carcter xeral, tern os seguintes dereitos.

a) Recibir auga que rena os requisitos de potabilidade establecidos nas disposicins vixentes.

b) Recibir permanentemente o subministro de auga, sen outras limitacins que as establecidas no presente regulamento..

c) A que os servizos se facturen polos conceptos, perodos e contas vixentes en cada momento, as como que as lecturas dos equipos de medida se efecten con unha cadencia non superior a tres meses, salvo situacins excepcionais alleas vontade do Concello.

d) Elixir libremente un instalador autorizado que execute as instalacins interiores, sempre e cando se respecte a lexislacin e normativa municipal vixente.

e) Reclamar contra a actuacin a do Concello, mediante os procedementos legalmente establecidos.

f) Consultar todas as cuestins derivadas da prestacin e funcionamento do servizo.

g) O abonado poder solicitar a baixa temporal do servizo de balde, procedendo o concello a anular o contador e a precintar o servizo, nos seguintes casos:

1.- Se a solicitude de baixa inferior a un ano. No momento de repoer o servizo, ter que abonar unha conta, equivalente ao mnimo requirido de tres trimestres de facturacin.

2.- Se a baixa superior a un ano e consta dado de alta no servizo como mnimo un ano. Para recuperar o servizo, presentarase a correspondente solicitude e aboarase a conta que conste na ordenanza fiscal correspondente.

3.- Para solicitude de baixas consecutivas, deber transcorrer como mnimo tres anos dende a ltima baixa.

Artigo 10.- Actuacins prohibidas.-

O abonado non poder realizar as seguintes actuacins:

1. Realizar consumos de auga sen ser controlados polo contador ou elemento de medida, ou introducir calquera alteracin nas instalacins que o permita (ponte ou by-pass).

2. Manipular ou modificar a instalacin ou os accesos ao contador sen a correspondente autorizacin do Concello.

3. Romper ou alterar os precintos do contador.

4. Acometer sen autorizacin a rede de distribucin.

5. Acometer a rede pblica de subministro de auga outras fontes de alimentacin.

6. Realizar consumos na rede de lumes para outro fin distinto de ese.

7. A revenda de auga subministrada polo concello, ou cesin a titulo gratuto a terceiros.

8. Dedicar o subministro de auga a fins distintos dos declarados na solicitude de enganche.

9. Non aplicar as normas tcnicas do Concello nas novas instalacins ou nas modificacins ou reformas de estas.

   
  CAPITULO III. ACOMETIDAS DE AUGA  
 

Artigo 11.- Autorizacin.-

A autorizacin de acometida para subministro de auga potable corresponde ao Concello, que estar obrigado a concedela en todos aqueles casos nos que concorran as condicins e circunstancias establecidas nas ordenanzas e regulamentos municipais.

As acometidas sern dimensionadas polo concello, vista da declaracin de consumos ou necesidades que formule o solicitante, uso do inmoble e dispoibilidades de abastecemento.

Artigo 12.- Condicins da concesin.-

A concesin para unha acometida de subministro de auga estar supeditada a que o inmoble a abastecer non estea a mis de 50m de distancia da rede pblica, e sern realizadas polo concello. Noutro caso, tamn se poder conceder a acometida sempre que o solicitante se faga cargo dos custos da conexin rede pblica, e de todos os derivados como reposicins e outros, estando obrigado a presentar a documentacin tcnica que se lle requira, as como os avais que se estimen pertinentes.

Artigo 13.- Conservacin e mantemento.-

A conservacin e mantemento das acometidas efectuarase por persoal do Concello ou autorizado por este, non podendo o usuario cambiala ou modificala sen autorizacin expresa do mesmo.

Si a acometida sufrise danos entre a lia de edificacin e a chave de toma da finca, a reparacin executarase por parte da propiedade afectada.

   
  CAPITULO IV. AUTORIZACIN E CONTRATACIN DO SUBMINISTRO  
 

Artigo 14.- Solicitude do subministro.-

A solicitude de alta do subministro de auga potable presentarase no Rexistro Xeral do concello, en modelo normalizado que estar dispoible na pxina web municipal (www.vimianzo.gal) , e ir acompaada da documentacin que se indique.

Artigo 15.- Concesin e denegacin da mesma.-

A facultade de concesin da alta no subministro de auga potable corresponde ao concello, de acordo coas normas regulamentarias vixentes.

Poderase denegar a contratacin do subministro nos seguintes casos:

a) Cando o solicitante do subministro non presente a documentacin preceptiva ou, en caso de usos non domsticos, non estea ao corrente de pago.

b) Cando na instalacin do peticionario non se observen as prescricins establecidas polo concello.

c) Por outras causas establecidas na lexislacin sectorial de aplicacin.

Cando o Concello coeza por calquera medio ao seu alcance a existencia de conexins rede municipal que non estivesen dadas de alta no correspondente Padrn ou non fosen expresamente autorizadas, proceder a requirir o usuario da mesma para que nun prazo de dez das cumprimente o trmite establecido no presente regulamento. Transcorrido o citado prazo sen que o usuario regularizase a situacin, procederase sa inscricin e alta de oficio, ou ao corte do subministro no suposto de que as instalacins non cumpran os requisitos ou finalidades descritos neste regulamento, coas obrigas que se deriven.

Artigo 16.- Suspensin do subministro e causas da mesma.-

Pdese proceder a suspensin do subministro, previa audiencia do interesado, e sen prexuzo das accins civs ou administrativas que a lexislacin vixente o ampara, nos seguintes casos:

a) Falta de pago de tres ou mais recibos consecutivos, ags informe social xustificativo da situacin.

b) Cando o usuario dispoa de subministro sen autorizacin do concello.

c) Cando o abonado faga un uso da auga distinto do contratado.

d) Cando se encontren derivacins na rede con consumo de auga sen autorizacin do Concelllo. Neste caso o Concello poder efectuar o corte inmediato de tales derivacins.

e) Cando o abonado non permita a entrada no local afectado polo subministro contratado ao persoal municipal debidamente autorizado e acreditado, para toma lectura do contador.

f) Cando o uso da auga puidera afectar a potabilidade da auga na rede de distribucin.

g) Pola negativa do abonado a modificar o rexistro ou arqueta do contador, por algunha das causas establecidas neste regulamento.

h) Por neglixencia do abonado a reparar avaras nas sas instalacins, si unha vez notificado de tal circunstancia, non procede a subsanacin nun prazo de dez das.

O restablecemento da prestacin, realizarase inmediatamente despois de quedar subsanadas as causas que orixinaron a suspensin.

A suspensin ser comunicada o interesado contendo os seguintes datos:

- Nome e direccin do abonado.

- Data da suspensin do subministro.

- Causas xustificativas do corte

- Recursos que proceden contra o acto notificado.

Artigo 17.- Extincin da autorizacin de acometida.-

a) A autorizacin da acometida extinguirase por:

b) Renuncia por escrito do abonado ou, en caso de falecemento, dos seus herdeiros.

c) Solicitude dunha nova autorizacin da acometida por outro usuario.

d) Persistencia por tempo superior a tres meses en calquera das causas de suspensin enumeradas no artigo anterior.

e) De oficio, cando se dean as condicins previstas neste regulamento.

A reanudacin do subministro despois de terse extinguido a autorizacin da acometida, s poder efectuarse mediante unha nova autorizacin .

En todos os casos, a extincin da autorizacin da acometida conleva o corte do subministro, que realizar o persoal municipal do servizo de augas precintando a instalacin.

   
  CAPITULO V. CONTROL DE CONSUMOS  
 

Artigo 18.- Contadores.-

De maneira xeral, a medicin dos consumos que sirvan de base a facturacin do mesmo, efectuarase por contador.

Nos inmobles de nova construcin, a partir da entrada en vigor de este regulamento, a medicin de consumos efectuarase da seguinte forma:

a) Cando na finca exista unha nica vivenda, local, ou actividade de calquera tipo, industria, as como en subministros para obras, ser mediante contador nico.

b) Para edificios con mis dunha vivenda, local, oficina, ou outra actividade, ser obrigatorio instalar un contador para cada un dos locais.

c) Os servizos comns de vivendas, oficinas ou outros usos, como poidan ser auga quente, calefaccin centralizada, piscinas ou xardns comns, disporn de contador especfico para a medicin do consumo.

d) Nas instalacins con grupo de presin ser obrigatorio a instalacin dun contador xeral anterior ao grupo de presin.

Artigo 19.- Titularidade do contador.-

Os contadores que se instalen para medir ou controlar os consumos de auga sern propiedade do Concello, sendo o seu cargo os gastos derivados da adquisicin, mantemento, verificacin e instalacin dos mesmos.

Artigo 20.- Condicins tcnicas dos contadores.-

Os contadores a instalar, sern determinados polos servizos tcnicos do Concello en funcin do previsible consumo a producir, normativa existente ou da dispoibilidade de abastecemento. Axustaranse normativa comunitaria, debendo estar homologados pola Consellera de industria, ou rgano autonmico competente, e polo servizo municipal de augas; e disporn de contador por impulsos, vlidos para instalacin de equipos de lectura remota.

Artigo 21.- Instalacin e ubicacin dos contadores nicos.-

Os contadores os que se fai referencia no art. 23 apartado a), do presente regulamento, instalaranse en armarios exclusivamente destinados a este fin, con acceso directo desde o portal de entrada ou ben encaixado no muro da fachada ou cerramento da propiedade que se pretende abastecer,e, en todo caso con acceso directo dende a va pblica.

O armario estar perfectamente impermeabilizado, estar dotado dunha porta e pechadura homologada por o Concello.

Artigo 22.- Instalacin e ubicacin de contadores en batera.-

Os contadores aos que fai referencia o art. 23 apartados b) e c), do presente regulamento, se instalarn en batera de contadores, partindo de cada un das pontes de contador, lias independentes para cada abonado individual e servizos comns do edificio. Ubicaranse en locais ou armarios de contador exclusivamente destinados a este fin, emprazados en planta baixa do inmoble, en zona de uso comn con acceso directo dende a ra ou portal de entrada, con porta e pechadura homologada polo Concello.

Os locais tern unha altura mnima de 1,8 metros, e as sas dimensins en planta permitiran un espazo libre a cada lada da batera de 0,30 metros e outro de 0,20 metros diante da batera unha vez instalados os contadores e chaves de manobra.

A porta de acceso, que abrir o exterior do local, ter unhas dimensins mnimas de 0,70 metros de ancho por 1,70 metros de alto.

Caso de que a batera de contadores se site en armarios, as dimensins de este sern tales que permitan un espazo libre a cada lado da batera de 0,30 metros, e outro de 0,20 metros entre a cara interior da porta e os elementos mais prximos a ela. Estarn situados de tal forma que en toda a sa lonxitude exista un espazo libre de un metro e respectando sempre os espazos mnimos. As portas de estes armarios tern unhas dimensins tales que, unha vez abertas, presenten un oco que abarque a totalidade das bateras e os seus elementos de medicin e manobra.

Tanto os locais como armarios disporn de un sumidoiro, con capacidade de desaugue equivalente ao caudal mximo que poida aportar calquera das conducins derivadas da batera, en caso de sada libre de auga. Estarn dotados de iluminacin artificial que asegure un mnimo de 100 lux nun plano situado a un metro do chan. Nun lugar destacado e de forma visible instalarase un cadro ou esquema no que de forma indeleble, queden debidamente sinalizados os distintos montantes e sadas de batera e a sa correspondencia con vivendas ou locais.

Ningn contador poder situarse a menos de 40 cm do chan nin a unha altura superior a 1,60 metros.

Artigo 23.- Verificacin dos contadores .-

As probas de verificacin de contadores levaranse a cabo polo servizo municipal de augas. Estas probas efectuaranse a instancia do abonado, ou do propio Concello.

Durante o perodo de verificacin, o Concello prover ao abonado provisionalmente de outro equipo de medida sen cargo algn.

Artigo 24.- Manipulacin do contador .-

O contador s poder ser manipulado por persoal do servizo de augas municipal ou persoa debidamente autorizada.

En ningn caso o abonado poder manipular o contador, nin conectar tomas ou facer derivacins antes do aparato.

Artigo 25.- Cambio de emprazamento do contador .-

Calquera modificacin no emprazamento do contador deber ser efectuada por un instalador autorizado, previo permiso e conformidade do servizo de augas municipal, o cal expedir o correspondente certificado, sendo por conta do abonado todos os gastos derivados do cambio.

Artigo 26.- Conexin ou desconexin do contador .-

A conexin ou desconexin do contador efectuarase exclusivamente por persoal do servizo municipal de augas, ou persoa debidamente autorizado por este.

Os contadores ou aparatos de medida, podern desmontarse por calquera das seguintes causas.

- Por resolucin do rgano competente de calquera administracin.

- Para proceder a verificacin do mesmo.

- Por renovacin peridica.

- Por avara ou rotura do mesmo.

Artigo 27.- Renovacin de contadores.-

Os contadores podern ser substituidos por calquera dos seguintes motivos:

A. Cando o equipo de medida, ben por rotura ou por deficiencias no seu funcionamento, houbera de ser reparado, este ser reemprazado:

1) Con cargo ao Concello, cando as causas se deban a un desgaste por normal funcionamento, obstrucins fortutas, e causas similares.

2) Con cargo ao abonado, cando as causas sexan imputables o propio abonado, a terceiros, ou a deficiencias da instalacin.

B. Cando por antigidade, calidade dos materiais, ubicacin inapropiada, riscos de fuga, ou causas similares, se considere que o estado da instalacin non rene uns requisitos mnimos que garantiren un adecuado subministro, nin permitan o adecuado exercicio por parte do Concello das sas potestades sobre a mesma, procederase como sigue:

1) Emitir un informe por parte de servizo de augas no que se detallen as caractersticas actuais da instalacin e se xustifique as necesidade de melloras ou subsanalas mediante a realizacin de obras co fin de adecualas as condicins que se describen en este regulamento.

2) Requirirase ao abonado que realice as obras necesarias para emendar as citadas deficiencias nun prazo de tres meses.

3) Transcorrido o citado prazo, o Concello poder realizalas de maneira subsidiaria repercutindo os custos ao propio abonado.

   
  CAPITULO VI. LECTURAS, CONSUMOS E RECIBOS  
 

Artigo 28.- Lecturas.-

A toma de lecturas realizarase por persoal autorizado por o Concello, provisto da correspondente acreditacin.

En ningn caso o abonado poder impoer a obriga de tomar a lectura fora do horario establecido a tal efecto.

Cando por ausencia do abonado non fose posible a toma de lectura, o persoal encargado desta depositar un impreso no domicilio do abonado, para ser cumprimentado por este e remitido o Concello, de forma presencial, por correo ou calquera va telemtica antes de vencer o trimestre en curso.

Artigo 29.- Consumos.-

Como norma xeral, a determinacin dos consumos que realice cada abonado, concretarase por a diferenza entre as lecturas de dous perodos consecutivos de facturacin.

Cando por calquera causa non sexa posible coecer os consumos reais efectuados e por tanto, determinar o consumo exacto durante o trimestre anterior, se atribuir por defecto un consumo igual o do mesmo perodo do ano anterior, e si por ser un alta recente non transcorreu un ano dende esta, a do ltimo trimestre, facturando recibo en consecuencia.

Artigo 30.- Obxecto da facturacin.-

Ser obxecto da facturacin polo Concello, os conceptos que procedan dos recollidos neste regulamento en funcin da modalidade de subministro e as tarefas vixentes en cada momento, e nas condicins e perodos que, para cada caso indiquen as ordenanzas fiscais correspondentes, e a normativa xeral.

Artigo 31.- Contido dos recibos.-

Nos recibos emitidos por o Concello, debern constar como mnimo os seguintes conceptos:

a) Domicilio obxecto do subministro.

b) Domicilio de notificacin si diferente, e figura como tal no contrato.

c) Lecturas do contador que determinan o consumo facturado e perodo de facturacin.

d) Indicacin diferenciada dos conceptos que se facturen: auga potable, augas residuais e canon da auga

e) Importe dos tributos que se repercutan.

f) Importe total dos servizos prestados.

   
  CAPITULO VII. RXIME ECONMICO  
 

Artigo 32.- Dereitos econmicos.-

O Concello, de conformidade co presente regulamento, e sen prexuzo das demais indemnizacins, dereitos ou accins que a lexislacin vixente lle ampare ou impoa, poder cobrar os seus abonados por os seguintes conceptos:

- Cota de consumo.

- Cota de sumidoiro

- Dereitos de toma e acometida.

- Dereitos de alta e baixa do servizo.

- Servizos especficos.

Artigo 33.- Cota de consumo.-

a cantidade variable que abona o usuario onde a base impoible est constituda polo consumo de auga expresado en metros cbicos.

Artigo 34.- Cota de sumidoiro.-

a cantidade variable que abona o usuario polo servizo de sumidoiro.

Artigo 35.- Dereitos de alta e baixa no servizo.-

Son as taxas establecidas na ordenanza fiscal correspondente en concepto de alta e baixa no servizo.

Artigo 36.- Servizos especficos.-

Tern tal consideracin aquelas actuacins que o Concello realice o usuario de forma ocasional.

A cota estar determinada por o importe dos traballos executados e servizos prestados, valorados conforme as tarefas aprobadas por o Concello.

   
  CAPITULO VIII. INFRACCINS, SANCINS E RECLAMACINS  
 

Artigo 37.- Inspeccins.-

A actividade inspectora realizada por persoal do servizo municipal de augas reflictirase nun documento que adoptar a forma de acta de inspeccin, que poer de manifesto os feitos apreciados, as como unha proposta de liquidacin e/ou sancin segundo a natureza dos mesmos.

Artigo 38.- Clases de infraccins.-

1. Infraccins leves: son infraccins leves aqueles actos ou omisins que supoan incumprimento das normas regulamentarias e que non se cualifiquen nas mesmas como graves ou moi graves. A reiteracin na comisin de algunha infraccin leve ser cualificada como infraccin grave.

2. Infraccins graves: considerase cometida unha infraccin grave nos seguintes casos:

a) Impedir ou dificultar a toma de lecturas nos contadores ao persoal do servizo municipal de augas ou autorizado.

b) Impedir ou dificultar ao persoal do servizo municipal de augas a comprobacin das instalacins que garden relacin con a prestacin do servizo de subministro e medicin.

c) A realizacin de derivacins na instalacin que permitan o subministro de auga a outro local diferente ao autorizado.

d) Manipular ou modificar a instalacin os accesos do contador sen a autorizacin pertinente.

e) Romper ou alterar os precintos do contador.

f) A utilizacin abusiva do subministro de auga, con ou sen prexuzo a terceiros.

g) Desatender as comunicacins do servizo municipal de augas ou do propio Concello, dirixidas a subsanar as deficiencias observadas nas instalacins no prazo indicado.

h) Cambiar o contador ou aparato de medida sen autorizacin do servizo de augas.

3. Infraccins moi graves: Consideraranse infraccins moi graves as seguintes:

a. Realizar consumos de auga sen ser controlados polo contador, ou introducir calquera alteracin nas instalacins que o permitan (pontes ou by-pass).

b. Acometer sen autorizacin a rede de distribucin.

c. Acometer a rede pblica de subministro de auga outras fontes de alimentacin.

d. Realizar consumos na rede de lumes para outro fin distinto de este.

e. Adicar o subministro de auga a fins distintos dos declarados cando se solicita o enganche.

f. A revenda de auga.

g. Coaccionar ou intimidar aos traballadores municipais no cumprimento das sas funcins.

h. Realizar manipulacins no contador que impidan o correcto funcionamento do mesmo e a toma de lecturas por o servizo municipal de augas.

i. Non aplicar as normas tcnicas do Concello nas novas instalacins ou nas modificacins ou reformas de estas.

Artigo 39.- Sancins.-

A imposicin de sancins derivadas das infraccins contempladas neste regulamento ser competencia do Concello a travs da tramitacin do correspondente procedemento sancionador, sen que en ningn caso poidan sobrepasarse os lmites establecidos no Ttulo XI da Lei 7/1985 de 2 de abril das bases de rxime local (art. 141).

As sancins que podern impoer pola comisin das infraccins indicadas sern:

1. Para as que tean a consideracin de leves, poderase impoer unha multa de ata 750 euros.

2. Para as infraccins que tean a consideracin de graves, poderase impoer unha multa de ata 1.500 euros.

3. Para as infraccins que tean a consideracin de moi graves, poderase impoer unha multa de ata 3.000 euros.

4. A comisin de varias infraccins ser sancionada de forma independente, acumulndose as sancins correspondentes en cada un dos casos.

Artigo 40.- Responsable das infraccins.-

Ser suxeito responsable, toda persoa natural ou xurdica, as como as entidades as que se refire o artigo 33 da lei xeral tributaria, que realice calquera das accins ou omisins tipificadas no presente regulamento.

Artigo 41.- Medidas complementarias.-

Con independencia das sancins que puideran impoerse, e sen prexuzo de exixir a responsabilidade civil ou penal cando as se estimen oportunas, podern adoptarse outras medidas de carcter complementario:

a) Ordenar ao infractor a reposicin o seu estado orixinal, as obras redes ou instalacins nas que actuara sen autorizacin.

b) Ordenar as rectificacins precisas nas obras redes ou instalacins realizadas, para asustalas o autorizado, ou, as ordenanzas municipais.

c) Requirir ao infractor a reparar os danos causados.

d) A clausura temporal ou definitiva do subministro da auga.

e) Non autorizar novas acometidas con quen tea pendente a subsanacin de sancins o presente regulamento, ou o pago das sancins impostas ou de facturacin.

Artigo 42.- Expediente sancionador.-

Na tramitacin dos expedientes sancionadores, aplicaranse as regras establecidas no real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da Potestade Sancionadora.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL

A medicin de consumos en inmobles xa existentes, en tanto non proceda a sa reforma, ser efectuada en aqueles lugares onde actualmente tean ubicados os aparatos de medida.

DISPOSICINS TRANSITORIAS

Primeira.- Os locais en planta baixa que facturen os seus consumos co xeral da comunidade, no prazo de un ano contados dende a entrada en vigor do presente regulamento, ou cando se realice traspaso dos mesmos, deber adecuar as instalacins a normativa especfica no mesmo.

Segunda.- No prazo de tres anos dende a entrada en vigor do presente regulamento adaptaranse os contadoresa o disposto no artigo 20.

No mesmo prazo, os contadores actualmente instalados en batera e ubicados en local ou armario, debern contar con porta e pechadura homologada por Concello.

DISPOSICIN DERROGATORIA

A partir da entrada e vigor do presente regulamento quedan derrogadas, todas as normas aprobadas por o Concello que sexan contrarias as mesmas.

DISPOSICIN FINAL

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez se tea publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

O presente regulamento ter vixencia indefinida, producindo plenos efectos en tanto en canto non resulte alterado total ou parcialmente por unha disposicin de igual ou superior rango.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios