Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fisterra - ORDENANZA REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DO USO DO SOLO, SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 06-08-2016 BOP N 169 -- Publicación definitiva : 04-11-2016 BOP N 209
Redacción Aplicable desde 05-11-2016

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS
 - CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS
 - CAPTULO II.COMUNICACINSPREVIAS URBANSTICAS
 - TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
 - CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES
 - CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE
 - TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES
 - TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso as actividades de servizos o seu exercicio, que incorpora ao Dereito espaol aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecementos dos prestadores e a libre prestacin de servizos simplificando os procedementos.

As mesmo, a Ley 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin Lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio modifica o artigo 84 de la Ley 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local, engadindo aos sistemas clsicos de intervencin na actividade dos cidadns por parte das entidades locais o da comunicacin previa ou declaracin responsable e o sometemento ao control posterior ao inicio da actividade.

Por iso o Real Decreto 2009/2009, de 23 de decembro, modifica o Regulamento de Servzos das Corporacins Locais de 1955 de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercants queda redactado da seguiente forma: A apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse aos medios de intervencin municipal, nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio. Elo obedece a necesidade de adecuar o contido deste Regulamento ao novo rxime que introduce a comunicacin previa ou a declaracin responsable como mecanismo ordinario de intervencin no mbito local xunto s licenzas.

Posteriormente, a Ley 2/2011, do 4 de marzo, de Economa Sostible, volve modificar a Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local, engadndolle un novo artigo 84.bis que establece que con carcter xeral, o exercicio das actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo, se ben mantn este mismo control previo para aquelas actividades que afecten proteccin do medio ambiente ou do patrimonio histrico artstico, seguridade ou sade pblica ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

As pois, i preciso establecer e regular os procedementos para estes novos medios de intervencin administrativa cunha ordenanza municipal e determinar as actividades que quedaran excluidas destes mecanismos de control que con carcter xeral se establecen no artigo 84.bis da Lei de Bases do Rxime Local para as actividades.

As, a Lei estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos elimina, por un lado, todos os supostos de autorizacin oi licenza municipal previa motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas ligados a establecmentos comerciais e outros que se detallan no seu anexo de menos de 300 m2 de superficie, e, por outro lado, extende esta flexibilizacin tamn s obras ligadas ao acondicionamento destes locais que non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Ley 38/1999, de Ordenacin da edificacin, como as sinala o artigo 3 da mesma.

Posteriormente, e en esta misma lia de control administrativo a posteriori, determinante a Lei autonmica 9/2013, de 19 de diciembre, do emprendemento e da competitividade de Galicia que vn establecer un marco moito mis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a execucin de actos de uso do solo e do subsolo sin control a priori.

A Lei 2/2016 do 10 de febrero do Solo de Galicia vn establecer un novo rxime xurdico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realizacin de obras se refire, de tal maneira que para unhas e para outras establece como rxime xeral de control o da comunicacin previa, deixando para supostos excepcionais de espectculos pblicos e actividades recreativas o outorgamento de licenzas de actividade e reducindo o actos de uso del solo e subsolo que requieren de previa licenza municipal.

Neste contexto faise necesario crear un novo marco xurdico municipal que dea resposta e desenvolvemento ao novo rxime das comunicacins previas tanto en obras como en actividades. Este un dos obxectivos da presente Ordenanza municipal, dando as resposta ao artgo 25 de la Lei 9/2013, Lei 2/2016 do Solo de Galicia, ao artigo 5 de la Lei 12/2012 e ao artigo 28-2 de Lei 13/2010, do Comercio interior de Galicia, na redaccin dada pola citada Lei 9/2013, que veen requirir aos Concellos o establecemento e a planificacin dos procedementos de comunicacin necesarios, as como os de verificacin posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado a travs da comunicacin previa.

Esta Ordenanza tamn pretende regular os procedementos de intervencin a priori, dicir os supostos nos que se requira licenza municipal tanto para os actos do uso do solo e do subsolo como para o exercicio das actividades, que anda que menores en nmero non por elo son menos importantes. Deste xeito o que se pretende que dunha maneira integral, nun mesmo texto normativo municipal, se tean regulados dentro das competencias dun Concello todos os procedementos de intervencin administrativa, tanto para os actos de uso do solo y subsolo, as chamadas obras, como para o exercicio de actividades e apertura de establecementos. Isto redundar no beneficio dunha maior claridade e seguridade xurdica, tendo en conta a interrelacin que en numerosas ocasins se d entre as obras e as actividades que se refiren a unha mesma actuacin cando ademais poden estar sometidas as primeras licenza e as segundas comunicacin previa ou viceversa.

A Ordenanza estrutrase en cinco Ttulos divididos a sa vez en Captulos e estes, no seu caso, en Seccins.

O Ttulo I leva como epgrafe Disposicins Xerais e o seu contido determinar o obxecto, os distintos rximes existentes e as normas comns aos mesmos.

O Ttulo II refrese aos distintos actos do uso do solo e do subsolo ou obras, xa sometidos a licenza (Captulo I) xa sometidos ao rxime de comunicacin previa (Captulo II).

O Titulo III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, xa sometidas ao rxime de comunicacin previa (Captulo I) xa sometidas ao rxime de licenza (Captulo II).

O Ttulo IV regula O procedemento de control posterior tanto sobre obras como sobre actividades.

E o Ttulo V refrese reposicin da legalidade e ao rxime sancionador.

Completa a s regulacin con dous Disposicins Adicionais, unha Transitoria, unha Derogatoria e outra Final.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1..OBXECTO.

1..A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin dos procedementos de intervencin, control da legalidade e inspeccin municipais dos actos de uso do solo e subsolo de natureza urbanstica e das actividades que se implanten e desenvolvan no termo municipal de Fisterra.

2..Exclense do mbito de aplicacin desta ordenanza as actividades de venta ambulante que se rexirn pola sa respectiva ordenanza municipal.

ARTIGO 2..RXIME.

1..Os actos do uso do solo e do subsolo quedan sometidos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa, excepto en aqueles casos no que esta ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite e obtea unha licenza municipal previa.

2..A implantacin e desenvolvemento de cualquera actividad comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos estarn suxeitos presentacin dunha comunicacin previa no Concello de Fisterra, excepto en aqueles casos na que esta ordenanza ou a lexislacin en vigor requiran que se solicite ou obtea unha licenza de apertura ou de actividade municipal previa.

3..En aqueles casos na que a actuacin pretendida requira dalguna autorizacin, calificacin ou informe favorable de outra Administracin Pblica distinta da municipal, esixible pola lexislacin sectorial de aplicacin, a comunicacin previa ou o outorgamento da licencia municipal requirir a previa emisin e incorporacin ao expediente de dita autorizacin, calificacin ou informe.

ARTIGO 3..DEFINICINS.

1..Nos termos da lexislacin vixente e para os efectos desta ordenanza entndese por:

1) Licenza: acto administrativo regulado polo que o rgano municipal competente, tras a comprobacin do cumprimento das condicins establecidas pola normativa de aplicacin, autoriza actos de uso do solo e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicacin previa: documento mediante o que os interesados poen en coecemento do Concello de Fisterra os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, dacordo co establecido nos artigos 70.1 y 71 bis-2 da Lei 30/92, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, ao que acompaarn a documentacin acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicacin.

2..As licenzas ou comunicacins previas recibirn o nombre de urbansticas cando tenan por obxecto actos de ocupacin, edificacin e uso do solo e do subsolo e de actividade cando tean por obxecto a instalacin e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, econmica ou de servizos.

ARTIGO 4..OBRAS E ACTIVIDADES DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PBLICO.

1.- Cando se pretendan realizar por particulares actos do uso do solo e do subolo ou actividades en terreos de dominio pblico que non sexa municipal, esixirase igualmente licenza ou comunicacin previa independientemente das autorizacins ou concesins que sexa pertinente outorgar por parte da Administracin titular do dominio pblico.

Estas autorizacins ou concesins debern de acompaar solicitude de licenza municipal ou comunicacin previa que, no seu caso, se presente e sern necesarias para que estas se poidan tramitar ou producir efectos.

2..Cando se pretendan realizar actos do uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio pblico municipal e estiveran suxeitos a concesin administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesin se constatara a adecuacin do proxecto normativa urbanstica e sectorial de aplicacin, as licenzas urbansticas e de actividade e os efectos das comunicacins previas entenderanse concedidas e producidas, respectivamente, coa propia resolucin que outorgue a concesin administrativa.

3..Cando os actos do uso do solo e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio pblico municipal impliquen un uso comn especial sometido licenza ou autorizacin municipal segn o Regulamento de Bens das Entidades Locais, o outorgamento da licenza urbanstica ou de actividade implicar a concesin da licencia ou autorizacin para a ocupacin do dominio pblico.

Se os actos do uso do solo e do subsolo ou actividades a realizar en dominio pblico municipal estn sometidas ao rsime de comunicacin previa, se ter que solicitar previamente a licenza para usar dito dominio pblico e unha vez obtida se ter que adxuntar documentacin que acompae comunicacin previa.

ARTIGO 5..ERRO NA CALIFICACIN DO ESCRITO PRESENTADO.

1..O erro na calificacin do escrito presentado pola persoa interesada sobre a eleccin do procedemento de sometemento licenza ou de comunicacin previa non ser obstculo para a sa tramitacin, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carcter. O Concello notificar ao interesado sobre tal circunstancia e, no seu caso, requirir a documentacin que sexa precisa para a continuacin do procedemento que corresponda.

2..Cando a persoa interesada presentara no Concello unha comunicacin previa, sendo o rxime aplicable o da licenza, advertirselle que non poder efectuar a obra ou iniciar a actividade hasta que obtea a preceptiva licenza. Se iniciara a obra ou a actividade requirirselle para que proceda de inmediato a sa paralizacin coas advertencias propias dos procedementos de reposicin de la legalidade urbanstica.

3..Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza mentras o rxime aplicable o da comunicacin previa, notificarselle para sinalarle tal feito epara que presente, no seu caso, a documentacin correspondente, non poidendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en tanto non presente a mencionada documentacin.

ARTIGO 6..CONSULTA PREVIA.

1..Os particulares podern presentar solicitudes de consulta previa do rxime e das condicins urbansticas aplicables a unha finca determinada, edificacin ou local, as como dos actos de uso do solo y subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitacin aplicable para a actuacin de que se trate.

Igualmente se poder formular consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompaar dunha memoria descriptiva ou dos datos suficientes que definan s caractersticas xerales da actividade proxectada e do inmoble no que se pretenda levar a cabo o da obra que se pretenda executar.

2..Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificacin, a solicitude deber de vir acompaada da referencia catastral da mesma para a sa correcta identificacin.

3..Sobre a consulta plantexada emitirase informe pola rea de Urbanismo que sinalar a clase e calificacin do solo que corresponda finca, polgono ou sector do que se trate, os usos e intensidades que tean atribudos polo planeameento, os parmetros urbansticos que sexan de aplicacin e, no seu caso, os requisitos esixidos e a documentacin a aportar para a execucin de unha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4..A consulta ser contestada nun prazo mximo dun mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5..O sentido da resposta s consultas formuladas non ter carcter vinculante para a Administracin.

ARTIGO 7..ACTOS NON SUXEITOS LICENZA OU COMUNICACIN PREVIA.

Non ser esixible licenza ou comunicacin previa nos seguintes supostos:

Las parcelacins urbansticas e calquera acto de divisin de parcelas efectuadas a travs de proxectos de compensacin, reparcelacin, equidistribucin ou normalizacin de predios.

A demolicin de construcins declaradas en runa a travs do pertinente expediente contraditorio, sen perxuzo da redaccin dun proxecto tcnico para a sa execucin se a entidade das obras de demolicin o require.

As obras de apuntalamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

As obras derivadas dunha orde de execucin, salvo que pola entidade das obras se esixa solicitude de licenza ou presentacin de comunicacin previa acompaadas do correspondente proxecto tcnico.

As obras derivadas de resolucins recadas en expedientes de reposicin da legalidade urbanstica que non impliquen demolicin total ou parcial.

As obras de urbanizacin previstas nos proxectos de urbanizacin.

As actuacins urbansticas promovidas polo Concello de Fisterra no seu propio termo municipal que se entendern autorizadas polo acordo de aprobacin do proxecto logo da acreditacin no expediente do cumprimento da normativa de aplicacin.

As obras pblicas eximidas expresamente pola lexislacin sectorial ou de ordenacin do territorio.

ARTIGO 8..SITUACINS XURDICAS PRIVADAS.

As licenzas e as comunicacins previas producirn efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuacin se refiran, pero no alterarn as situacins xurdicas privadas entre este e as demais persoas.

O ttulo habilitante que supn a concesin dunha licenza ou unha comunicacin previa para a realizacin dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen perxuzo dos terceiros.

   
  TTULO II.LICENZAS E COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS  
 

   
  CAPTULO I.LICENZAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO DAS LICENZAS

ARTIGO 9..ACTOS SUXEITOS LICENZA.

Estarn suxeitos a licenza municipal previa os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo seguintes:

a) As obras de edificacin de nova construcin, excepto aquelas construcins de escasa entidade construtiva e sinxeleza tcnica que non tea, de forma eventual o permanente, carcter residencial nin pblico e se desenvolvan en nunha soa planta.

b) As intervencins de carcter total sobre os edificios existentes ou as parciais que produzan unha variacin esencial da composicin xeral exterior, a volumetra ou o conxunto do sistema estrutural, ou tean por obxecto cambiar os usos caractersticos do edificio.

c) As intervencins en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas sas singulares caractersticas ou valores culturais, histricos, artsticos, arquitectnicos ou paisaxsticos.

d) As demolicins.

e) Os muros de contencin de terras.

f) Os grandes movimentos de terras e as explanacins.

g) As parcelacins, segregacins e outros actos de divisin de terreos en cualquiera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de compensacin ou reparcelacin.

h) A primeIra ocupacin dos edificios.

i) A localizacin de casas prefabricadas e instalacins similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

k) A corta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformacin urbanstica entendendo por estes aqueles terreos includos nos mbitos do Solo Urbanizable ou Apto para Urbanizar, de Solo Urbano Non Consolidado ou de Solo de Ncleo Rural sometido a actuacin de carcter integral.

l) Calquera outro acto que se sinale a travs dunha disposicin legal.

ARTIGO 10..FINALIDADE DAS LICENZAS URBANSTICAS.

1..A licenza urbanstica ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico vixente, se o aproveitamento proxectado se axusta ao susceptible de apropiacin e se as obras e usos proxectados renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2..Non se poder iniciar a execucin das obras ou dos actos pretendidos en tanto non se obtea a preceptiva licenza.

ARTIGO 11..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza urbanstica non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estructural das construcins, s condicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANSTICAS

ARTIGO 12..SOLICITUDE DE LICENZA.

1..Os procedementos de tramitacin das distintas licenzas urbansticas se iniciarn mediante solicitudes cuyos modelos oficiales se publican en la sede electrnica municipal.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

2..A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de cualquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 de la Lei 30/92, do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e doProcedemento Administrativo Comn ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o proxecto tcnico que se aporte, se que fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electrnicamente por un colexio profesional que permita o acceso a sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo do proxecto e a autorizacin do cidadn para o acceso dende o Concello.

3..Cando se precise para a solicitude de licenza proxecto tcnico este ser completo entendendo por tal o que contea o contido tanto do chamado proxecto bsico como o de execucin.

ARTIGO 13..TRAMITACIN.

1..As solicitudes de licenzas urbansticas tramitaranse dacordo coa lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2..A solicitude de licenza so comenzar a producir efectos dende o momento no que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tivera entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 14..SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

1..Se os servizos municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude ou na documentacin presentada, xa no momento da sa presentacin xa posteriormente, se requirir ao solicitante para que no el prazo de dez das complete, subsane ou aclare aquelas, con indicacin de que se as non o fixera se lle ter por desistido da sa peticin, con arranxo ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn.

2..O cmputo do prazo mximo para dictar resolucin suspenderase polo requiriminto para a subsanacin de deficiencias polo tempo que medie entre a notificacin do requiriminto e o seu efectivo cumprimento polo destinatario.

3..Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa ou se efecta de maneira insuficiente poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas cuxa non subsanacin adecuada no prazo de novo concedido provocar a declaracin de desistimento del peticionario sen que haxa lugar a mis requirimentos.

ARTIGO 15..MODIFICACINS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedera a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actuacin pretendida que afectasen ao aproveitamento urbanstico, altura, ocupacin en planta, forma e posicin do edificio na parcela, estrutura, nmero de viviendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afeccin ao entorno, o interesado deber, previo desistiminto da licenza solicitada, solicitar unha nova licencia que se tramitar con arranxo normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 16..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

1..As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construccins ou instalacins que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais de outras entidades ou administracins pblicas conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa aportacin para a concesin, se procede, da correspondente licenza urbanstica.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin o informe sectorial o procedemento de tramitacin da solicitude de licenza municipal quedar en suspenso polo tempo que medie entre a notificacin do seu requirimento e a sa efectiva presentacin.

Este plazo de suspensin non poder exceder en todo caso de tres meses. Transcorrido o mesmo sen que aportaran as autorizacins ou informes sectoriais pertinentes acordarase, previa a sasu advertencia,o arquivo das actuacins e se declarar a caducidade do procedemento.

3..A mesma suspensin do procedemento producirase cando sexa este Concello o que ante unha solicitude de licenza urbanstica deba solicitar autorizacins ou informes sectoriais a outras Administracins Pblicas dacordo coa lexislacin sectorial de aplicacin e por o tempo que medie entre a peticin e a recepcin da autorizacin ou informe.

ARTIGO 17..INFORMES.

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa urbanstica de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe tcnico sobre o uso e a obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 18..CESIN DE TERREOS.

1..Antes de emitirse proposta de resolucin favorable para a concesin de licenza de cualquera tipo de obra ou de actividade nos solos urbanos consolidados que non tean a condicin de solar nin regularizadas as vas pblicas o propietario deber ceder gratutamente ao Concello de Fisterra os terreos destinados a viais fra das alineacins establecidas no planeamento, previa segregacin dos mesmos se fora necesario. Esta misma obligacin deber de cumplirse antes da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica ou de actividade, se se dan os mesmos elementos de feito.

2..Igualmente esta obriga do propietario ter lugar nos solos de ncleo rural cando se pretendera construir unha nova edificacin ou sustitur a existente.

3..Esta cesin, unha vez aceptada polo Concello de Fisterra, formalizarase en escritura pblica que ser presentada nas dependencias municipais con constancia da inscricin no Rexistro da Propiedade.

ARTIGO 19..RESOLUCIN.

1..Completo o expediente e formulada proposta de resolucin esta elevarase ao rgano competente para a resolucin que por fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou determinacins do planeamento que se incumpran.

2..As peticins de licenza resolverase no prazo de tres meses contado dende a presentacin da solicitude coa documentacin completa no Rexistro do Concello, a excepcin das peticins de licenza para divisin de terreos que non sexan parcelacins urbansticas, para a primeira ocupacin de edificios e para acorta de masas arbreas ou de vexetacin arbustiva s que se refiren os apartados g), h) e k ) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolvern no prazo dun mes contado desde o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposicin legal.

3..Transcorridos os prazos sinalados no apartado anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensins legalmente procedentes, sen que se adopte resolucin municipal expresa operar o rxime do silencio administrativo na forma legalmente establecida.

En ningn caso entenderanse adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do planeamento urbanstico.

ARTIGO 20..LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIN.

1..As licenzas de edificacin da nova planta ou de ampliacin ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que anda non tiveran a condicin de solar ou que sendo de ncleo rural precisen de obras de acometida s redes de servicios existentes ou de urbanizacin se outorgarn cando se asegure a execucin simultnea da urbanizacin e da edificacin.

2..Con carcter previo ao outorgamento da licenza deber constituirse unha garanta por importe do 100% do coste das obras de urbanizacin pendentes e/ou do coste previsible de reposicin das existentes que pudiesen resultar afectadas con motivo da obra que se determinarn no propio proxecto tcnico da edificacin ou en un anexo ao mesmo.

Esta garanta desenvolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupacin cuxa concesin quedar supeditada a que se executaran total e satisfactoriamente as obrigas garantizadas.

No caso de obras para as que non necesaria a licenza de primeira ocupacin, a garanta devolverase tras a comunicacin por parte do interesado da terminacin das obras con presentacin de certificado final de obra de tcnico competente sempre que se cumpriran total e satisfactoriamente as obrigas garantizadas.

ARTIGO 21..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS LICENZAS.

1..As licenzas urbansticas extinguirasen polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

c) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados na lexislacin administrativa que anule as mesmas.

2..As licenzas urbansticas outorgaranse con suxecin a un prazo determinado de caducidade tanto para o inicio como para a finalizacin das obras, as como para a interrupcin das mesmas.

O prazo mximo para o inicio das obras de seis meses e para o seu remate de dous anos, contados a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza, non poidendo interrumpirse as obras por un tempo superior a seis meses.

3..Os referidos prazos podern prorrogarse a solicitude do titular da licenza sempre que sexa formulada antes da conclusin dos mesmos y siempre que la licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga.

En cualquera caso, a prrroga concederase por un prazo non superior ao inicialmente acordado.

4..Unha vez transcorridos e incumpridos cualquera dos prazos mencionados anteriormente declararase a caducidade da licenza polo rgano competente para conceder a mesma, previa audiencia ao interesado.

5..A declaracin de caducidade extinguir a licenza non poidndose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade e mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da licenza poder solicitarse pola persoa interesada unha nova licenza que se tramitar de conformidade coa normativa urbanstica vixente na data da nova solicitude.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 22..COMUNICACIN DA EMPRESA CONSTRUTORA.

Antes do comezo das obras, o titular da licenza comunicar ao Concello o nome e domicilio social da empresa construtora das mesmas. Se cambiase a empresa encargada da realizacin das obras o titular da licenza igualmente deber comunicar tal circunstancia Administracin municipal.

ARTIGO 23..SINALIZACIN DE ALINEACINS E RASANTES.

1..No caso de obras de edificacin de nova construcin, de ampliacin de edificios existentes que alteren a ocupacin en planta, de muros de contencin e de instalacins de casas prefabricadas e instalacins similares s que se refiere o artigo 9 desta Ordenanza ser condicin indispensable para o comezo das obras que unha vez concedida a pertinente licenza se proceda sinalizacin de alineacins e rasantes previa solicitude polo interesado.

2..A solicitude de alineacins e rasantes ir acompaada dun plano por triplicado da situacin dos terreos a escala 1:500 con todos os seus datos acotadose os do entorno mis prximo.

3..As alineacins e rasantes s que se deber de axustar a construccin, ampliacin ou instalacin sern sinaladas na acta de replanteo.

No acto de sinalizacin de alineacins e rasantes, que se efectuar no da e hora sinalado polos servizos tcnicos municipais da rea de Urbanismo, concurrirn un tcnico municipal, o titular da licenza de obra e o tcnico director da mesma.

Estes mesmos suscribirn a continuacin o acta de replanteo por triplicado, as como o plano acotado a escala 1:500 que ser xuntado mesma.

ARTIGO 24..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR.

1..Ser requisito indispensable en todas as obras dispor, a p de obra, de copia autorizada da licenza municipal e de copia autorizada da acta de replanteo para aquelas obras en que se necesite, de conformidade co apartado 1. do artigo 23 desta Ordenanza.

2..Ademis do indicado no apartado anterior, nas obras de edificacin de nova construcin e nas intervencins en edificios existentes que requiran de licenza municipal ser tamn requisito indispensable a colocacin a p de obra dun cartel indicador que sexa visible dende vial pblico, coas dimensins de 110 cm. de ancho por 80 cm. de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

N. EXPEDIENTE DA LICENZA DE OBRA:

FECHA EXPEDICIN DA LICENZA:

ORDENANZA DE APLICACIN:

PROMOTOR:

CONSTRUTOR:

DIRECTOR DE OBRA:

DIRECTOR DE EXECUCIN MATERIAL:

NMERO PLANTAS AUTORIZADAS:

USOS:

PRAZO MXIMO DE EXECUCIN:

3..O cartel ser un taboleiro hidrfugo con fondo en branco e o texto negro perfectamente visible.

ARTIGO 25..MODIFICACINS DAS OBRAS AMPARADAS NA LICENZA.

1..Se durante a execucin das obras se previran ou producisen variacins que alteraran o proxecto tcnico ou a documentacin sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgn dos parmetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estar obrigado a solicitar unha nova licenza que ampare as mesmas.

2..As modificacins de detalle que durante a execucin das obras non alteren os parmetros urbansticos da licenza outorgada relacionados artigo 15 desta Ordenanza, debern documentarse cunha memoria e, no seu caso, planos que se aportarn xunto solicitude da licenza de primeira ocupacin, se esta fora necesaria, ou directamente unha vez concludas as obras e nos que quedarn perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacins de detalle introducidas,

SECCIN 4..REMATE DAS OBRAS

ARTIGO 26..OBRIGAS DO TITULAR DA LICENZA AO CONCLUIR AS OBRAS.

1..Dentro dos dez das seguintes conclusin dunha obra o titular da licenza deber:

Retirar os materiais sobrantes e os andamios, cercas e barreiras.

Construr ou repoer o piso definitivo das aceras.

Repoer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arbolado ou zona verde, conduciones ou redes de servizo e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras de construcin, e non estiveran xa repostos ou reparados.

Subsidiariamente destas obrigas responder o propietario do solo no que se executase a obra se non coincide co el titular da licenza.

2..Nos casos de obras de edificacin de nova construccin sometidas a licenza e nos casos de intervencins de carcter total ou parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza o titular da mesma deber solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupacin unha vez concludas as obras.

ARTIGO 27..LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIN.

1..A licenza de primeira ocupacin esixirase para a utilizacin dos edificios aos que se refire o apartado 2. do artigo 26 desta Ordenanza.

2..A licenza de primeira ocupacin ten como obxecto comprobar que as obras estn completamente rematadas e se axustan licenza de obras outorgada as como as condicins que se puideran impoer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumplu o compromiso de realizar simultneamente e con arreglo ao proxecto de urbanizacin ou proxecto tcnico a urbanizacin esixida.

3..O titular da licenza de obras solicitar a licenza de primeira ocupacin acompaando a sa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanizacin expedido por tcnico competente no que conste que as obras estn completamente rematadas e que se axustan licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanizacin.

Igualmente acompaarase a dita solicitude xustificante de ter solicitado o alta no Catastro.

4..Comprobada a documentacin aportada, polos servizos tcnicos municipais se proceder a inspeccionar as obras de edificacin e, no seu caso, de urbanizacin executadas.

En ningn caso poderase conceder licenza de primeira ocupacin a edificacin algunha se a obra urbanizadora esixida non est debidamente concluda e por elo apta para a sa recepcin.

A concesin da licenza de primeira ocupacin implicar a previa ou simultnea recepcin da obra urbanizadora que no seu caso se tivera que executar.

5..Se se comproba que as obras de edificacin ou urbanizacin non se atopan completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigas de reposicin relacionadas no el artigo 26-1 desta Ordenanza suspenderase o procedemento e se requerir a execucin das obras necesarias para a correcta finalizacin das mesmas.

6..A terminacin das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanizacin aprobado dar lugar denegacin da licenza de primeira ocupacin e a incoacin do pertinente procedemento para a reposicin da legalidade infrinxida, sen perxuzo da incoacin do procedemento sancionador correspondente.

7..Para a conexin dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, gas, telefona ou outro servizo propio de edificacins ser necesaria a concesin da licenza de primeira ocupacin. En base a elo, as empresas ou entidades suministradoras de tales servizos esixirn a licenza de primeira ocupacin para a contratacin dos memos.

O Concello de Fisterra, previa a audiencia ao interesado, poder ordenar o corte do suministro contratado sen a existencia previa da licenza de primeira ocupacin.

   
  CAPTULO II.COMUNICACINSPREVIAS URBANSTICAS  
 

SECCIN 1..ACTOS SUXEITOS E RXIME XURDICO

ARTIGO 28..ACTOS SUXEITOS A COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..Estn suxeitos ao rxime de intervencin municipal de comunicacin previa todos os actos de ocupacin, construcin, edificacin e de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza, e polo tanto non relacionados no artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que as se establezan nas leis.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquiera acto do uso do solo ou subsolo xa estea autorizado por licenza urbanstica ou por comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quuen vaia exercer a nova titularidade.

ARTIGO 29..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A presentacin dunha comunicacin previa constite ttulo habilitante para o inicio dos actos do uso do solo e do subsolo que se comunican unha vez que pase o prazo de quince das hbiles contado a partir da data da sa entrada, con toda a documentacin completa, no Rexistro Municipal, sen perxuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin por parte do Concello de Fisterra.

2..Dentro do prazo dos quince das hbiles sinalado no apartado anterior do Concello de Fisterra poder declarar completa a documentacin presentada ou requirir a subsanacin das deficiencias que presente a mesma, en cuxo caso quedar sen efecto dito prazo para o inicio das obras que se reiniciar unha vez presentada a documentacin requirida ou con as deficiencias subsanadas.

3..A presentacin dunha comunicacin previa non surtir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que a van acompaar ou sen a cesin do solo que se refire o apartado 1. do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se comunica ao Concello est suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execucin das obras foran preceptivos informes ou autorizacins previas de outros organismos pblicos que non se adxuntan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actuacin pretendida sea contraria normativa de aplicacin.

4..A inexactitude, falsedade ou omisin, de carcter esencial, en cualquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, logo da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito a executar as obras dende o momento no que se coeza, sen perxuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs que tiveran lugar.

ARTIGO 30..RESPONSABILIDADES.

1..Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica que se acompaa a unha comunicacin previa son responsables da sa calidade e dos seus axustes s normas que lle sexan aplicables en cada caso.

2..Os tcnicos asinantes de certificacins ou declaracins que se acompaan a unha comunicacin previa sern responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3..O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a executar as obras nas condicins contidas na documentacin presentada.

ARTIGO 31..ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIN PREVIA.

1..No prazo dos quince das hbiles seguintes ao da presentacin dunha comunicacin previa urbanstica, a actuacin municipal circunscribirase estrictamente comprobacin da integridade formal e da suficiencia legal da documentacin presentada para poder declarar a mesma completa a efectos de poder iniciar as obras comunicadas, pero non implicar anlise sobre o seu contido nin comprobacin do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o planeamento urbanstico que sern realizados posteriormente, sen perxuzo de que se poidan realizar igualmente en dito prazo.

2..En ningn caso a intervencin municipal sobre a comunicacin previa controlar os aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural das construccins, as condicins de montaxe das instalacins ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIN 2..PROCEDIMENTO DE COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS

ARTIGO 32..REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da Administracin municipal nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse nos modelos oficiais que se publican na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

b) A comunicacin previa formularase instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a travs de representante autorizado, e poder presentarse en cualquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado. Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o proxecto tcnico que se aporte, se que este fose necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electrnicamente por un colexio profesional que permita o acceso a sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo do proxecto e a autorizacin do cidadn para o acceso dende o Concello.

c) A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Fisterra, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como a ordenacin, instrucin e remate deste polas disposicins do Ttulo VI de la Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn ou norma que a sustita.

d) O promotor dos actos do uso do solo e do subsolo deber comunicar ao Concello de Fisterra a intencin de levalos a cabo cunha antelacin mnima de quince das hbiles ao remate da data na qu eos pretenda levar a cabo ou comenzar a sa execucin.

ARTIGO 33..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA URBANSTICA.

Presentada a comunicacin previa, a sa tramitacin axustarase as seguintes regras:

1. Cando a actuacin comunicada posa toda a documentacin esixida, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos, polo que, unha vez pasado o prazo de quince das hbiles sinalado no apartado 1. do artigo 29 desta Ordenanza, ser ttulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen perxuzo das posteriores facultades de comprobacin, control e inspeccin.

Neste caso unirase comunicacin previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada, o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin obra para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. Cando a comunicacin presentada e/ou a documentacin que con ela se acompaa sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince das seguintes a sa presentacin, requirirase persoa interesada para que se abstea de iniciar a sa actuacin concedndoselle un prazo de dez das para subsanar as deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese se lle ter por desistido da sa comunicacin aquivndose o expediente sen mis trmite con arreglo ao previsto na lexislacin reguladora do procedemento administrativo comn, e sen perxuzo, no seu caso, da tramitacin dos correspondentes procedementos de reposicin da legalidade e sancionador.

Neste caso caso o prazo de quince das para o inicio da obra quedar sen efecto debendo reiniciarse como sinala o artigo 29-2 desta Ordenanza.

3. pasado o prazo de quince das hbiles dende a presentacin da comunicacin previa sen que se requira ao interesado a correccin de posibles deficiencias que puideran existir, se podern iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administracin implique enmenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicacin ou da documentacin que se lle adxunta nin os que poida presentar a obra ou a actuacin obxecto de comunicacin.

4. Se una vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada aos tcnicos municipais para a sa comprobacin se detectara que o contido desta non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor dictarase resolucin notificando esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe de absterse de iniciar a obra o, no seu caso, que debe de suspender de inmediato a sa execucin, incondose expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 34..AUTORIZACINS SECTORIAIS.

As actuacins que se pretendan realizar en terreos, construcins ou instalacins que precisen de autorizacins ou informes sectoriais de outras entidades ou administracins pblicas, conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa aportacin coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial a comunicacin previa non producir efecto algno poidndose por elo iniciar a obra pretendida.

ARTIGO 35..PRAZOS PARA EXECUTAR AS OBRAS.

1.As obras que se comunican debern de iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1. do artigo 29 da presente Ordenanza e debern ser finalizadas no prazo mximo dun ano contado a partir da mesma data.

2..Os referidos prazos podern prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que sea formulada antes da conclusin dos mesmos e sempre que as obras sexan conformes coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

En calquera caso, aprrroga non poder ser por prazos superiores aos establecidos no apartado anterior para o inicio e finalizacin das obras.

ARTIGO 36..EXTINCIN E CADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS URBANSTICAS.

1..O ttulo habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas se extinguir polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbansticas.

No caso da colocacin de carteis ou cercas publicitarias no ttulo habilitante extinguirase aos dous anos contados a partir do da seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince das sinalado no apartado 1. do artigo 29 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro periodo de igual duracin logo dunha nova comunicacin previa que as o indique que ten que presentarse antes da conclusin daquel, e sempre que a instalacin sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

Rematada a vixencia desta instalacin o seu promotor deber desmontar a mesma no prazo mximo dun mes.

2..Unha vez pasados e incumpridos calesquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicacin previa, previa audiencia ao interesado.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non puidindose iniciar nin proseguir as obras salvo para traballos de seguridade mantemento dos que se dar conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicacin previa poder presentarse pola persoa interesada unha nova que se tramitar de conformidade coa normativa e ordenacin urbanstica vixentes na data da nova presentacin.

SECCIN 3..EXECUCIN DAS OBRAS

ARTIGO 37..ALINEACINS DE PECHES.

Se as obras que se comunican se refiren construcin de peches de parcela que lindan con va pblica, antes do inicio da obra deber solicitarse polo interesado na rea de Urbanismo deste Concello que se fixe sobre a parcela a alineacin e o retranqueo do peche con respecto ao vial pblico.

Para tales efectos se levantar un acta de replanteo que se suscribir por duplicado polo comunicante da obra e un tcnico municipal de dita rea de Urbanismo.

ARTIGO 38..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA OBRA.

Ser requisito indispensable en todas as obras dispor, a p de obra, de copia autorizada da comunicacin previa co selo do Rexistro de Entrada municipal e de copia autorizada do acta de replanteo para as obras s que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

ARTIGO 39..MODIFICACINS NA EXECUCIN DAS OBRAS COMUNICADAS.

As caractersticas e dimensins das obras que se executen non excedern das comunicadas, considerndose como infraccin urbanstica calquera extralimitacin na que se incurra. Cuando se pretendan realizar modificacins durante a execucin da obra deberase de comunicar de novo tal feito ao Concello, cos mesmos requisitos da comunicacin inicial.

ARTIGO 40..OBRIGAS DO COMUNICANTE DAS OBRAS.

1..A comunicacin previa de obras non supn autorizacin para a ocupacin da va pblica ou outros espacios pblicos con materiais de construcin, andamios, maquinaria, gras ou calquera ferramenta ou instrumento xa que isto deber ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a sa autorizacin, se procede.

2..Dentro dos cinco das siguintes conclusin dunha obra o comunicante da mesma deber:

Retirar os materiais sobrantes e os andamios, cercas e barreiras.

Repoer ou reparar o pavimento das beirarras, calzada ou praza, arbolado ou zona verde, conduciones ou redes de servizo e cantos outros elementos urbansticos resultasen afectados polas obras executadas se non os houbera xa reposto ou reparado.

Subsidiariamente de estas obrigas responder o propietario do solo no que se executara a obra se non coincide co comunicante da mesma.

   
  TTULO III.COMUNICACINS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS  
 

   
  CAPTULO I.COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADES  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURDICO

ARTIGO 41..ACTIVIDADES SUXEITAS COMUNICACIN PREVIA.

1..Estarn sometidas ao procedemento de comunicacin previa a instalacin, implantacin, apertura ao exercicio de calquera actividade econmica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que se leve a cabo no termo municipal de Fisterra a excepcin das actividades recreativas e espectculos pblicos aos que se refire o Captulo II do Ttulo III desta Ordenanza.

2..Tamn se someten ao rxime de comunicacin previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento xa estea autorizado por licenza ou xa estea sometido ao rxime de comunicacin previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia exercer a nova titularidade.

ARTIGO 42..EFECTOS DA PRESENTACIN DA COMUNICACIN PREVIA.

1..A comunicacin previa presentada cumprindo con todos os requisitos constite o ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez rexistrada de entrada neste Concello a comunicacin previa con toda a documentacin completa, o titular da actividade poder comezar a exercela, sin prexuzo das facultades de comprobacin, control e inspeccin que ao Concello de de Fisterra lle corresponden.

2..A presentacin dunha comunicacin previa non surtir efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicacin previa se presente sen os documentos que a van acompaar para cada caso ou sen a cesin do solo que se refire o apartado 1. do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica est suxeita a licenza municipal.

c) Cuando para o inicio da actividade foran preceptivos informes ou autorizacins previos de outros organismos pblicos que non se adxuntan no momento de presentar a comunicacin.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria normativa de aplicacin.

e) Cando a actividad pretendida leve aparellada a necesidade de obra previa e esta non fora comunicada ou carezca de licenza se fora necesaria.

3..O incumprimento das condicins da comunicacin previa ou dos requisitos sinalados na lexislacin de aplicacin ou nesta Ordenanza determinar aimposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolucin que declare estas circunstancias ordenar a inmediata suspensin da actividade exercida e incoar o pertinente expediente para a reposicin da legalidade infrinxida.

4..A inexactitude, falsedade ou omisin, de carcter esencial, en cualquera dato, manifestacin ou documento que se acompae comunicacin previa comportar, despois da audiencia ao interesado, a declaracin de ineficacia da comunicacin efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada dende o momento en que se coece, sen perxuzo das responsabilidades administrativas, penais ou civs que tiveran lugar.

ARTIGO 43..RESPONSABILIDADES.

1..Os tcnicos asinantes da documentacin tcnica ou das certificacins ou declaracin que se acompaan a unha comunicacin previa de actividade sern responsables co el alcance recollido nos apartados 1. e 2. do artigo 30 da presente Ordenanza.

2..O titular dos dereitos derivados dunha comunicacin previa est obrigado a exercer a actividade nas condicins contidas na documentacin presentada.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO DE COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 44..REGULACIN DO PROCEDEMENTO.

Os actos de control e intervencin da administracin municipal nas actividades suxeitas a comunicacin previa axustarase ao seguinte procedemento:

a) A comunicacin previa deber efectuarse no modelo normalizado que se publica na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

b) A estas solicitudes acompaarase a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrnica municipal.

c) A comunicacin previa formularase instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a travs de representante autorizado, e poder presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn ou telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

d)A presentacin do impreso normalizado acompaado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Fisterra, determinar a iniciacin do procedemento, rexndose a mesma, as como laordenacin, instruccin e terminacin deste polas disposicins do Ttulo VI da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn ou norma que a sustita.

ARTIGO 45..TRAMITACIN DA COMUNICACIN PREVIA ACTIVIDADE.

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicacin previa de actividade o Concello analizar a mesma e a documentacin que con ela se presenta segundose as seguintes regras na sa tramitacin:

1. Cando a actividade comunicada vea acompaada de toda a documentacin esixida para cada caso, a comunicacin previa producir plenos efectos xurdicos dende a data da sa presentacin constitundose noi ttulo habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento co alcance previsto no artigo 42-1 desta Ordenanza.

Neste caso se unirase comunicacin previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarar completa a documentacin presentada, o que permitir que os tcnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicacin e poidan cursar visita de inspeccin ao establecemento para comprobar se se axusta documentacin presentada e normativa aplicable.

2. No caso de que non se presente la documentacin esixida, o Concello requirir ao interesado para que proceda no prazo de 10 das a subsanar as deficiencias detectadas, con indicacin de que se as non o fixese terselle por desistido da sa comunicacin, arquivndose o expediente sin ms trmite, con arreglo a lo previsto en la legislacin reguladora del procedimiento administrativo comn, e debiendo de proceder ao peche da actividade se xa a iniciase.

Igual se actuar se a documentacin presentada fora a esixida pero en ela se detectaran imprecisins ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentacin presentada e trasladada esta aos tcnicos municipais para a comprobacin do seu contido, se detectara que este non se axusta normativa de aplicacin ou ao planeamento urbanstico en vigor, dictarase resolucin notificando esta circunstancia e dispoendo a suspensin inmediata da actividade e a incoacin do expediente de reposicin da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 46..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacins ou informes sectoriales de outras entidades ou Administracins pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental necesitarn da sa aportacin coa comunicacin previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental coa comunicacin previa esta non producir efecto algn non poidndose por elo iniciar ou exercer a actividad pretendida.

ARTIGO 47..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida comunicacin previa precisa a realizacin dunha obra, a documentacin que se esixe que se acompae comunicacin previa de actividade se presentar coa comunicacin previa da obra ou coa solicitude de licenza de obra, se esta procedese.

Unha vez concluda a obra presentarase a comunicacin previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento.

ARTIGO 48..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE.

1..A actividade que se comunica deber de iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir do da seguinte ao da presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa con toda la documentacin esixida ou da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2..O referido prazo poder prorrogarse a travs dunha nova comunicacin na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior ao indicado no apartado anterior e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

ARTIGO 49..EXTINCIN ECADUCIDADE DAS COMUNICACINS PREVIAS DE ACTIVIDADE.

1..O ttulo habilitante parao exercicio dos dereitos derivados das comunicacins previas se extinguir polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas de actividade.

2..O ttulo habilitante que comporta a presentacin dunha comunicacin previa de actividade con toda adocumentacin requirida poder declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes data de rexistro de entrada municipal da comunicacin previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un teempo ininterrumpido superior a un ano.

3..En todo caso a declaracin de caducidade dunha comunicacin previa realizarase a travs da instruccin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

4..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da comunicacin previa, non puidindose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicacin previa axustada normativa e ordenacin urbanstica en vigor.

ARTIGO 50..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispor en lugar visible de copia autorizada da comunicacin previa con selo do Rexistro de entrada municipal.

ARTIGO 51..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Cando se vaia producir calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento deberase comunicar previamente tal feito ao Concello cos mesmos requisitos que na comunicacin inicial.

   
  CAPTULO II.LICENZAS DE ACTIVIDADE  
 

SECCIN 1..ACTIVIDADES SUXEITAS E RXIME XURDICO

ARTIGO 52..ESPECTCULOS PBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Se ben a apertura de establecementos pblicos para actividades recreativas ou para espectculos pblicos ou a organizacin destes ltimos estn sometidas ao rxime de comunicacin previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atencin concorrencia de razns de interese xeral, precisarn para o seu exercicio da obtencin previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos pblicos cunha capacidade superior a 500 personas, ou que presenten unha especial situacin de risco, de conformidade co disposto na normativa tcnica en vigor.

2. A instalacin de terrazas ao aire libre ou na va pblica, anexas a un establecemento.

3. A celebracin de espectculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalacin de escenarios e estruturas mbiles.

4. A celebracin de espectculos pblicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de neste termo municipal noutro colindante.

5. A celebracin de espectculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas cando a sa normativa especfica esixa aconcesin de autorizacin.

ARTIGO 53..FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanstico e que renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2..Non se poder iniciar actividade algunha sometida ao rxime de licenza sen que previamente se obtivera a mesma.

ARTIGO 54..ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL.

A intervencin municipal a travs da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos tcnicos relativos seguridade estrutural econdicins de montaxe das instalacins ou calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade exclusiva do proxectista, da direccin tcnica, da promotora ou da empresa instaladora.

SECCIN 2..PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 55..SOLICITUDE DE LICENZA.

1..Con anterioridade apertura dun establecemento pblico ao inicio dun espectculo pblico ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia exercer a sa titularidade ou encargarse da sa organizacin deber presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial se publica na sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompaarselle a documentacin que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na la sede electrnica municipal.

2..A presentacin das solicitudes e documentacin requirida deber efectuarse a travs de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/92, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, telemticamente a travs da sede electrnica municipal ou a travs de plataformas habilitadas ao efecto pola Administracin Autonmica ou a Administracin Xeral do Estado.

Se a presentacin da solicitude e o resto da documentacin se efecta en soporte papel o prozecto tcnico que se aporte, se que este fora necesario, terase que presentar tamn e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electrnicamente por un colexio profesional que permita o acceso a sa plataforma, ser suficiente coa presentacin do cdigo de proxecto e la autorizacin do cidadn para o acceso dende o concello.

ARTIGO 56..TRAMITACIN.

1..As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse dacordo coa lexislacin reguladora do procedemeento administrativo comn coas especialidades contidas na lexislacin local, na urbanstica e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2..A solicitude de licencia so comezar a producir efectos dende o momento no que o correspondente escrito coa documentacin completa esixida en cada caso tendo entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 57..SUBSANACIN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE.

Se os servizos municipais detectaran omisins, deficiencias ou imprecisins na solicitude de licenza ou na documentacin con ela presentada estarase ao establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

ARTIGO 58..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA.

Se antes de que se concedera a licenza se pretenderan modificacins no proxecto tcnico ou documentacin presentada e estas modificacins alterasen determinacins da actividade pretendida que afectasen seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deber, previo desistimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitar con arreglo normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 59..AUTORIZACINS SECTORIAIS E DECLARACIN DE INCIDENCIA AMBIENTAL.

1..As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacins ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracins Pblicas ou de declaracin de incidencia ambiental conforme normativa sectorial de aplicacin, necesitarn da sa previa aportacin para a concesin, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2..No caso de que non se presente a preceptiva autorizacin ou informe sectorial ou declaracin de incidencia ambiental estarase ao previsto no apartado 2. do artigo 16 da presente Ordenanza.

ARTIGO 60..INFORMES.

vista da documentacin presentada e de conformidade coa normativa de aplicacin, os servizos municipais emitirn informe urbanstico sobre o uso e as obras proxectadas e informe correspondente s instalacins e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicacin. Concludas as actuacins emitirase o preceptivo informe xurdico con proposta de resolucin.

ARTIGO 61..RESOLUCIN.

1..Completo o expediente e formulada proposta de resolucin esta elevarase ao rgano competente para a resolucin que poa fin ao procedemento.

A resolucin poder adoptar unha das seguintes formas: concesin pura e simple da licenza, concesin da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegacin da licenza.

Toda resolucin que denegue licenza deber ser debidamente motivada con explcita referencia s normas ou s determinacins do planeamento urbanstico que se incumpran.

2..A tramitacin da solicitude de licenza non poder exceder de tres meses contados desde a presentacin da solicitude coa documentacin anexa completa no Rexistro do Concello ata a resolucin municipal

Os requirimentos de documentacin, subsanacin de deficiencias ou imprecisins e de informes ou autorizacins sectoriais suspendern o prazo establecido para a resolucin do solicitado, que volver computarse tras a sa aportacin.

3..O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesin da licenza de actividade determinar a sa adquisicin por silencio administrativo se consta aportada a documentacin completa esixida e a pretensin se axusta normativa de aplicacin ao tempo da solicitude

ARTIGO 62..SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES.

1..Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza precisa a realizacin dunha obra igualmente sometida ao rxime de licenza se solicitarn simultneamente e se concedern nun nico acto administrativo, sen perxuzo da formacin e tramitacin simultnea de pezas separadas para cada intervencin administrativa.

A proposta da resolucin de la solicitude de licenza de actividade ter prioridade sobre a correspondente licenza urbanstica. Se procede denegar a primeira, notificarselle as ao interesado e non ser necesario resolver sobre a segunda.

2..Se a actividade pretendida se atopa sometida ao rxime de licenza e fora precisa para a sa posta en marcha a realizacin de obras que se atopan sometidas ao rxime de comunicacin previa, esta ltima se presentar simultneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirir eficacia en tanto non se obtea a preceptiva licenza que habilite a implantacin da actividade.

En ningn caso a execucin de obras en rxime de comunicacin previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen obter licenza para a mesma xerar responsabilidade da administracin municipal.

3..Unha vez concluidas as obras, xa estean sometidas ao rxime de licenza ou ao de comunicacin previa, presentarase no Concello comunicacin previa para o inicio da actividade.

ARTIGO 63..PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS.

1..A actividade que se lle concede licenza deber iniciarse no prazo mximo de seis meses contado a partir da data da notificacin da resolucin de concesin da licenza ou contado a partir da data de presentacin no rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbera obras.

2..As licenzas dos establecementos abertos ao pblico concdense por tempo indefinido, salvo que unha disposicin ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen perxuzo dos efectos dos controles e das revisins peridicas a que sexan sometidos tales establecementos.

3..As licenzas para a celebracin de espectculos pblicos ou actividades recreativas tern a mesma vixencia que a dos espectculos ou actividades autorizados.

ARTIGO 64..EXTINCIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revocacin.

c) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello y declarada por este.

d) Por finalizar o espectculo pblico ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo a que est sometido o espectculo pblico ou a actividade recreativa se as se establecera na licenza.

f) Por resolucin xudicial ou administrativa a travs dos procedementos de revisin de oficio regulados nsla lexislacin administrativa.

ARTIGO 65..CADUCIDADE E REVOCACIN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE.

1..Poder declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes contados a partir da data de notificacin da licenza ou a partires da data de presentacin no Rexistro municipal da comunicacin previa para o inicio da actividade se houbese obras.

b) Cando non se realice a actividade por un teempo ininterrumpido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividad poder prorrogarse a travs dunha comunicacin previa na que as se indique sempre que se presente antes da conclusin daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenacin urbanstica e normativa vixentes no momento no que se comunique a prrroga do prazo.

2..A declaracin de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a travs da instrucin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

3..A declaracin de caducidade extinguir os efectos da licenza de actividade, non pudindose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite e obtea unha nova licenza axustada normativa e ordenacin urbanstica vixentes.

4..As licenzas de actividade poderanse revocar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicins ou requisitos en virtude dos cais foron outorgadas.

b) Por modificarse sustancialmente ou desaparecer as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou sobrevido a outra novas que no caso de existir comportaran a sa denegacin.

c) Por sancin de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento da competitividade econmica de Galicia ou norma que a sustita.

d) Por falta de adaptacins aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5..A revocacin ser declarada despois da tramitacin do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

6..Tanto a declaracin de caducidade como a revocacin das licenzas de actividade non xerarn dereito a indemnizacin.

ARTIGO 66..DOCUMENTACIN NO LUGAR DA ACTIVIDADE.

Ser requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza actividade sometida licenza dispoer en lugar visible de copa autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 67..MODIFICACINS NA ACTIVIDADE.

Calquera modificacin nas condicins ou caractersticas da actividade ou do establecemento sometido licenza municipal requerir da previa solicitude e obtencin da licenza para elo.

   
  TTULO IV.CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES  
 

ARTIGO 68..OBXECTO.

1..A Administracin municipal est obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcins de comprobacin, vixilancia, control e inspeccin sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, xa esteas suxeitas ao rxime de comunicacin previa xa o estean ao rxime de licenza, para verificar la efectiva adecuacin das mesmas normativa que lle resulte de aplicacin, sen perxuzo dos procedementos de reposicin da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2..O personal municipal adscrito s funcins de control, inspeccin e vixilancia urbanstica, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e gozar do estatuto regulado na lexislacin urbanstica.

3..A Administracin municipal poder en cualquera momento, de oficio, a peticin razoada doutras Administracins ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspeccin das obras, establecmentos e actividades reguladas nesta Ordenanza dende que se presenten as comunicacins previas ou se outorguen as pertinentes licenzas.

ARTIGO 69..PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIN.

1..Nas comunicacins previas de obras ou de actividades, a actuacin de control iniciarase coa comprobacin do contido da documentacin aportada.

2..Ao marxe do control documental indicado no apartado anterior, a Administracin municipal proceder, a travs dos funcionarios habilitados ao efecto, inspeccin das obras, establecementos e actividades suxeitos presente

Ordenanza ao obxecto de verificar a sa adecuacin s comunicacin previas presentadas e/ou s licenzas outorgadas e normativa que lles sexa de aplicacin, levantando acta de comprobacin.

3..A acta de comprobacin aquel documento que se expide coa fin de recoller o resultado das actuacins de inspeccin e de verificacin do cumprimento dos requisitos esixidos e se expedir por duplicado sendo asinadas polo personal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida que se lle entregar un exemplar da mesma. Cando esta persoa se negase a suscribila farase constar esta circunstancia.

4..As actas de comprobacin ostentan o carcter de documento pblico, gozan de presuncin de veracidade e constiten proba dos feitos reflexados nelas, sen perxuzo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as personas interesadas.

5..Selevantado acta de comprobacin se detectara que a obra o actividade estase a exercer pi executouse sen axustarse s determinacins sinaladas na licenza ou na comunicacin previa, emitirase informe con proposta de resolucin dispoendo a suspensin inmediata de ditos actos, se estes se estiveran executando, e a incoacin do expediente de reposicin da legalidade, sen perxuzo do sancionador.

6..Non obstante ao establecido no apartado anterior se a acta de comprobacin dunha actividade con comunicacin previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e en ela se reflexaran incumprimientos das determinacins da documentacin tcnica comunicada ou que se lle concedeu licenza que son correxibles sen requirir elaboracin dunha nova documentacin tcnica, emitirase informe con proposta da resolucin concedendo un prazo de 15 das para a correccin das deficiencias detectadas.

Pasado o prazo sen que se corrixan tales deficiencias e as faga constar nunha nova acta de comprobacin adoptaranse as medidas previstas no apartado anterior deste artigo.

7..O feito de que se levante acta de comprobacin non obsta para que o Concello, no exercicio das facultades de control e inspeccin que ten atribudas, realice con posterioridade as visitas de comprobacin que estime oportunas.

ARTIGO 70..CONTIDO DA ACTA DE COMPROBACIN.

Toda acta de comprobacin ter o seguinte contido mnimo:

a) Identificacin da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificacin da persona promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entenden as actuacins e o carcter co que intervn, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou tcnico.

c) Funcionario que realiza a actuacin de control e data de realizacin.

d) Descricin das actuacins practicadas.

e) Cumprimento ou descricin do incumprimento/os da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou que se lle concedeu la licenza e das determinacins ou condicins esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacins ou informes sectoriais, se houbese.

f) Descricin das modificacins que, no seu caso, se observen nas obras, instalacins, establecemeentos e actividades respecto da documentacin tcnica presentada coa comunicacin previa ou na la que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuacin de control.

ARTIGO 71..ACTUACINS DE COMPROBACIN INSTANCIA DE PARTE.

1..Sen perxuzo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitar a este a realizacin dunha inspeccin do establecemento ou actividade para a comprobacin da adecuacin normativa que lle sexa de aplicacin e comunicacin previa presentada ou licencza de actividade outorgada.

2..Presentada a solicitude prevista no el pragrafo anterior, no prazo mximo de dous meses dende a mesma, o Concello remitir a quen o solicitase copia da acta de comprobacin. Se na mesma se detectasen incumprimentos ou deficiencias estarase ao previsto nos apartados 5. e 6. do artigo 69 da presente Ordenanza.

   
  TTULO V.REPOSICIN DA LEGALIDADE E RXIME SANCIONADOR  
 

ARTIGO 72..INFRACCINS E SANCINS.

s obras e actividades sometidas tanto ao rxime de comunicacin previa como ao de licenza aplicarnselle as medidas de reposicin da legalidade e o rxime sancionador previstos na lexislacin urbanstica, na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade econmica de Galicia ou nas Ordenanzas Municipais que poideran ter sido aprobadas.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.MODELOS NORMALIZADOS.

Na sede electrnica municipal ou pxina web, publcarnse os correspondentes modelos normalizados tanto de licenzas como de comunicacins previas e tanto urbansticas como de actividade.

Estes modelos non tienen carcter regulamentario polo que o seu contido poder ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.NORMAS DEROGADAS.

Cando na presente Ordenanza se realicen alusins a normas especficas, entenderase extensiva a referencia s normas que por promulgacin posterior sustitan s mencionadas.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

Os promotores de obras e actividades que iniciasen procedimentos para a execucin do exercicio das mesmas con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza podern desistir da sa solicitude e optar pola aplicacin da nova normativa, sempre que o poan de manifesto antes da resolucin do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitacin segundo a normativa que lles resultase de aplicacin.

DISPOSICIN DEROGATORIA NICA

Quedan derogadas todas e cantas disposicins municipais de igual ou inferior rango se opoan ao que se establece nesta Ordenanza salvo aquelas que son de aplicacin especifica.

DISPOSICIN FINAL NICA

A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, a cal ser realizada unha vez rematado o prazo previsto nos artigos 65-2 e 70-2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios