Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mio - ORDENANZA MUNICIPAL DE AXUDAS DE EMERXENCIA E PREVENCIN DA EXCLUSIN SOCIAL

Publicación provisional : 17-10-2016 BOP N 196 -- Publicación definitiva : 09-12-2016 BOP N 232
Redacción Aplicable desde 27-12-2016

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - Artigo 1. Obxecto e finalidade desta ordenanza
 - Artigo 2.- Tipos de axudas
 - Art. 3.- Persoas beneficiarias.
 - Art. 4.- Criterios de valoracin.
 - Art. 5.- Contas das axudas:
 - Art.6.- Vales de alimentos
 - Art. 7.- Tckets de transporte
 - Art. 8.- Solicitudes, prazos e documentacin
 - Art. 9.- Procedemento de concesin e resolucin
 - Art. 10.- Forma de pago
 - Art. 11.- Documentacin xustificativa das subvencins concedidas
 - Art. 12.- Obrigas das persoas usuarias
 - Art. 13.- Prda do dereito ao cobro e reintegro
 - Art. 15.- Rxime sancionador
 - Disposicin derogatoria
 - Disposicin final
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

I.- A Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de rxime local, no artigo 25.2 k atribelles aos municipios competencias en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e insercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, nos artigos 4, 8 e 21, establece a regulamentacin bsica das prestacins para a insercin social emerxencias sociais destinadas a persoas ou familias que estean en situacin de carencias.

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios, establece que estes tern entre as sas funcins o desenvolvemento dun programa bsico de insercin social.

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizacin e sustentabilidade da Administracin local, establece como competencia propia dos municipios o labor de avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e a atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social.

Seralle de aplicacin presente ordenanza o disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencins e regulamento de desenvolvemento, e na Lei 9/2007, do 13 de xuo de subvencins de Galicia e regulamento de desenvolvemento.

II.- A presente ordenanza articula o rxime regulador das diferentes prestacins econmicas que o erario pblico municipal destina s persoas que estn en grave situacin econmica e en risco de exclusin social. Sern achegas econmicas municipais de carcter excepcional que teen como finalidade previr, evitar ou paliar situacins de exclusin social, favorecer a integracin das persoas ou cubrir necesidades bsicas.

Estarn dirixidas a persoas fsicas ou unidades familiares que carezan de medios e nas que concorran factores de risco social, necesariamente vinculadas a un proceso de intervencin social ou familiar que incla unha anlise completa da situacin individual ou familiar.

Para iso, optouse por elaborar unha ordenanza reguladora para que o persoal tcnico dos servizos sociais dispoa dunha ferramenta especfica para a xestin destas. Asemade, a ordenanza regula as condicins, requisitos e caractersticas das axudas sociais contidas na presente disposicin de carcter xeral.

   
  Artigo 1. Obxecto e finalidade desta ordenanza  
 

1. A presente ordenanza ten por obxecto establecer o rxime xurdico aplicable s axudas econmicas de carcter social previstas nela, que se outorguen por esta administracin para a atencin inmediata de persoas en situacin de risco de exclusin social.

2. Para os efectos desta ordenanza, entndese por axuda social calquera prestacin non peridica de carcter econmico que se concede por parte do Concello de Mio sen contraprestacin directa das persoas usuarias, que vai destinada a previr ou mitigar situacins de risco de exclusin social de persoas en grave situacin econmica.

3. As prestacins econmicas reguladas nesta ordenanza teen por finalidade dar resposta a unha situacin de necesidade que se produza con carcter urxente, puntual, transitorio e previsiblemente irrepetible, sempre que a persoa non poida atendela por si mesma, a sa familia ou que tampouco sexa atendida por outras administracins pblicas ou institucins pblicas ou privadas.

4. Con carcter xeral, as axudas sociais relativas a esta ordenanza sern consideradas como un instrumento, non como un fin en si mesmas, e sern parte dun proceso de intervencin social, que incluir unha avaliacin da situacin individual e familiar das persoas interesadas. Quen sexa beneficiario contar co apoio e asesoramento do persoal tcnico dos servizos sociais municipais para axudalos a superar as dificultades que dan lugar concesin da axuda.

   
  Artigo 2.- Tipos de axudas  
 

Estas prestacins tendern a cubrir o financiamento total ou parcial das seguintes continxencias:

a.- Situacins de ingresos insuficientes, caracterizados por unha situacin temporal e puntual de insuficiencia de recursos econmicos para cubrir necesidades bsicas, previsiblemente superable a curto prazo.

b.- Situacins de necesidade provocadas por un acontecemento de carcter imprevisto e excepcional que impida cubrir as atencins primarias.

Establcense os seguintes tipos de axudas en funcin da necesidade presentada e valoracin realizada polo/a traballador/a social dos servizos sociais municipais, cuxa concesin estar sempre condicionada existencia de dispoibilidade orzamentaria, as como ao cumprimento dos requisitos xerais de acceso e especficos de cada axuda de acordo co establecido na presente ordenanza.

1.- Cobertura de necesidades bsicas de carcter persoal, principalmente alimentacin, as como gastos derivados da manutencin e o coidado dos/as fillos/as menores a cargo: cueiros, leite, alimentacin especfica infantil

2.- Dbedas contradas de gastos derivados do pagamento de alugueiros ou hipotecas, cando exista garanta de continuidade na vivenda e/ou para evitar desafiuzamentos.

3.- Dbedas derivadas de pagamentos de uso bsico da vivenda habitual: luz, gas...

4.- Pagamento dun lugar alternativo de aloxamento, cando sexa inviable a permanencia da persoa no seu domicilio habitual ou a carencia do mesmo, por situacin sobrevida e urxente.

5.- Adquisicin de equipamento bsico para o fogar, cando concorran falta de medios econmicos, criterios sociais e deficiente habitabilidade. Mobiliario e electrodomsticos de primeira necesidade.

6.- Gastos sanitarios non cubertos polo sistema de sade.

7.- Gastos indispensables para favorecer a inclusin e normalizacin de individuos e familias

8.- Outros gastos excepcionais non recollidos anteriormente logo dunha valoracin tcnica: desprazamentos de urxencia, limpezas extraordinarias en domicilio por risco sanitario, etc.

   
  Art. 3.- Persoas beneficiarias.  
 

Podern ser beneficiarios/as destas axudas as persoas fsicas, para si ou para a sa unidade familiar, que renan os requisitos que se mencionan no apartado seguinte. Entndese por unidade familiar a formada por mis dunha persoa e cuxos membros convivan no mesmo domicilio.

Requisitos:

1.- Ser maior de idade, ou menor legalmente emancipado.

2.- Estar empadroado no Concello de Mio de forma ininterrompida cando menos con 12 meses de antigidade. Excepcionalmente podern ser beneficiarios/as, logo do informe da traballadora social, aquelas persoas que estando recentemente empadroadas no municipio, sexan derivadas doutro equipo de SS.SS. ou contan cunha intervencin social aberta e aquelas cuxa situacin de urxencia social, valorada polos SS.SS. e debidamente xustificada, faga necesaria esta axuda.

3.- Acreditar a situacin de necesidade.

4.- Cumprir con algn criterio de exclusin.

5.- Entregar a documentacin requirida en cada caso.

6.- Aceptacin expresa do plan de traballo proposto desde SS.SS.

7.- Acreditar estar ao corrente das obrigas fiscais e tributarias.

8.- Non ser beneficiario ningn membro da unidade familiar, durante o ano natural en curso, doutra axuda municipal polo mesmo concepto das establecidas nesta ordenanza.

9.- Non estar incurso/a nas prohibicins para obter a condicin de beneficiario/a sinaladas no Art. 13 e 3 da Lei xeral de subvencins.

   
  Art. 4.- Criterios de valoracin.  
 

a.- Indicador econmico:

Carecer de ingresos familiares anuais superiores ao 80 % do IPREM que se fixe anualmente (actualmente 532,51, polo que o lmite sera de 426 euros mensuais), incrementando un 25 % por cada membro familiar a partir do segundo. E cun lmite mximo de ingresos por unidade familiar de 1.200 euros mensuais.

Para o cmputo de recursos familiares teranse en conta rendementos de traballo, retribucins, pensins percibidas, xuros bancarios, indemnizacins... obtidos nos 6 meses anteriores data de solicitude.

Non sern computables os ingresos que, polo seu carcter finalista, estean destinados a sufragar obxectivos concretos, como por exemplo bolsas de estudos, axudas de transporte escolar, axudas de custo por asistencia a formacin/cursos

Para o clculo final de ingresos descontarase destes, como nico concepto, o importe mensual de alugueiro ou hipoteca, no seu caso, cun lmite mximo de 350 euros mes.

Lmites actuais do ano en curso:

IPREM = 532,51

Unidade familiar 1 persoa, 80% IPREM = 426,01 euros mes

Unidade familiar 2 persoas, 426 + 25% = 532,51 euros mes

Unidade familiar 3 persoas, 532,51 + 25% = 665,64 euros mes

Unidade familiar 4 persoas, 665,64 + 25% = 832,05 euros mes

Unidade familiar 5 persoas, 832,05 + 25% = 1.040,06 euros mes

Lmite mximo de ingresos = 1.200 euros por unidade familiar.

Lmite mximo que hai que descontar = alugueiro/hipoteca mximo 350 euros.

Clculo: ingresos ud fam (ltimos 6 m x 2) / 12 = subtotal alugueiro/hipoteca mximo 350 euros = TOTAL CAPACIDADE ECON. FAMILIAR

Clculo: ingresos ud fam ltimos (6 m x 2) / 12 = subtotal alugueiro/hipoteca mximo 350 euros = TOTAL CAPACIDADE FAMILIAR

b.- Indicadores de exclusin social:

- Familia monoparental con menores a cargo.

- Cargas familiares non compartidas.

- Graves desaxustes convivenciais.

- Parados de longa duracin.

- Escasa ou nula formacin ocupacional e/ou acadmica.

- Persoas con diversidade funcional.

- Vtimas de violencia de xnero.

- Estar en proceso de rehabilitacin social como resultado dun programa de deshabituacin de substancias aditivas.

- Inmigrantes ou emigrantes retornados.

- Persoas sen vivenda ou con ameaza de desafiuzamento.

- Existencia de desaxustes de sade que poidan derivar en procesos de exclusin.

- Hbitos de vida marxinal.

- Sen rede de apoio familiar.

- Situacin sobrevida nunha unidade familiar que sen pertencer aos grupos anteriormente definidos, poida abocala a un proceso de exclusin.

   
  Art. 5.- Contas das axudas:  
 

S se poder solicitar anualmente unha axuda econmica de emerxencia social e prevencin para a mesma finalidade por unidade familiar; non podendo exceder de dous conceptos distintos dentro do ano natural.

O importe mximo por todos os conceptos non superar 700 euros anuais por unidade familiar.

As contas mximas das axudas sern:

1.- Necesidades bsicas: conta mxima anual por unidade familiar de 120 euros.

2.- Alugueiros ou hipotecas: lmite 600 euros.

3.- Subministros vivenda: lmite 160 euros.

4.- Lugar alternativo de aloxamento: 300 euros.

5.- Equipamento bsico do fogar: 300 euros.

6.- Gastos sanitarios: 75 euros.

7.- Favorecer a inclusin e a normalizacin: 400 euros.

8.- Gastos excepcionais: 200 euros.

   
  Art.6.- Vales de alimentos  
 

Co fin de regular a necesidade de alimentacin e hixiene bsicas das familias que ante unha situacin de emerxencia carezan de recursos abondos para cubrir estas, establcese un tipo de axuda especfico consistente en vales de alimentos para tentar paliar estas necesidades.

O acceso a esta prestacin ser logo dunha valoracin tcnica, para aquelas persoas ou familias que carezan por completo de ingresos ou que estes sexan espordicos ou tan mnimos que se poidan considerar como simples recursos de subsistencia.

O importe mximo que se conceder por este concepto de 40 euros mensuais, dependendo do nmero de integrantes da unidade familiar e da urxencia detectada.

Estes vales utilizaranse para a compra de produtos bsicos de alimentacin e hixiene, por cada vale utilizado necesario xustificar o seu uso coa presentacin do tcket de compra no que se detallen os produtos adquiridos no prazo correspondente.

As persoas usuarias tern que cumprir co resto das obrigas xerais detalladas para o resto de axudas reguladas nesta Ordenanza.

   
  Art. 7.- Tckets de transporte  
 

Trtase doutro tipo de axuda especfica consistente en facilitar tckets de transporte gratutos cara Corua ou Ferrol, en das situacins diferentes:

- Persoas e/ou familias do municipio sen recursos propios que necesiten acudir a realizar xestins administrativas de carcter obrigatorio.

- Transentes por necesidade de mobilidade.

O acceso a este recurso realizarase logo dunha valoracin tcnica como idneo, para aquelas persoas que carezan nese momento de recursos suficientes para cubrir a necesidade.

O lmite mximo de tickets que se poden utilizar (ida e volta) por persoa e ano ser de

4. En casos excepcionais e tras solicitude motivada, valorada e informada polo Equipo de Sevicios Sociales os tickets podern ser utilizados por los usuarios na cantidade necesaria tendo e en conta as sas circunstancias partculares.

As persoas usuarias tern que cumprir coas obrigas xerais detalladas para o resto de axudas reguladas nesta ordenanza.

   
  Art. 8.- Solicitudes, prazos e documentacin  
 

A persoa interesada en obter unha axuda das reguladas na presente ordenanza, deber presentar a correspondente solicitude no Rexistro municipal.

O prazo para a presentacin de solicitudes permanecer aberto con carcter permanente durante todo o ano, condicionado en todo caso existencia de consignacin orzamentaria para facer fronte ao custe das mesmas.

A solicitude deber acompaarse da seguinte documentacin de todos os membros da unidade familiar:

- DNI da persoa solicitante e persoas maiores de 18 anos pertencentes unidade familiar, ou tarxeta de residencia (NIE) ou pasaporte en caso de estranxeiros.

- Libro de familia e/ou ttulo de familia numerosa no caso de existencia de menores na unidade familiar.

- Contrato de acollemento familiar, sentenza de incapacitacin ou nomeamento de titor, de ser o caso.

- Sentenza de separacin ou divorcio e/ou convenio regulador, de ser o caso. Demanda ou sentenza de falta de pagamento de pensins alimenticias.

- Certificado de discapacidade ou dependencia, de ser o caso.

- Certificado mdico, prescricins mdicas, en caso de gasto sanitario.

- Xustificante de ingresos da unidade familiar dos ltimos 6 meses, calquera que sexa a sa natureza.

- Contrato de alugueiro e ltimos 6 recibos ou amortizacin de vivenda, de ser o caso.

- ltimo recibo de IBI, se a vivenda en propiedade.

- Certificado de pensins da Seguridade Social.

- Certificado de prestacins do SEPE.

- Tarxeta de demandante de emprego.

- Informe de vida laboral.

- Movementos bancarios dos ltimos 6 meses.

- Declaracin responsable de ingresos e de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

- Declaracin responsable da totalidade de contas bancarias vinculadas familia.

- Orzamento do gasto que se solicita adaptado situacin de necesidade ou facturas da dbeda pendente, segundo o caso.

- N de conta bancaria ou documento para o pagamento delegado.

- Volante de empadroamento, que ser pedido de oficio.

- Calquera outro documento que os SS.SS. estimen oportuno para acreditar o cumprimento dos requisitos para a percepcin das axudas ou complementar ou actualizar a informacin.

   
  Art. 9.- Procedemento de concesin e resolucin  
 

Unha vez presentada a solicitude e documentacin esixida, realizarase un estudo pormenorizado da situacin de necesidade formulada e a sa adecuacin aos criterios de valoracin establecidos na presente ordenanza.

Considerada esta, o/a tcnico/a municipal deber emitir un informe no que se concrete o resultado da valoracin efectuada, e posteriormente resolverase o expediente logo do informe de fiscalizacin e sen prexuzo da delegacin da dita competencia, de conformidade coa lexislacin do rxime local.

No informe con proposta de resolucin emitido polo/a traballador/a social deber expresar a finalidade da subvencin, o importe solicitado, a forma de pagamento e a forma de xustificacin, de ser o caso.

   
  Art. 10.- Forma de pago  
 

A forma de pago das axudas concedidas sern as que se determine na resolucin, podendo adoptar das formas:

1.- Axudas postpagables: aquelas en que o pagamento material ten lugar con posterioridade presentacin e aprobacin da documentacin xustificativa da realizacin do gasto. Estas axudas podern materializarse a sa vez:

- En metlico: neste caso poder ser directo, dicir a favor do peticionario da axuda, por medio de transferencia bancaria ou cheque nominativo, ou indirecto, dicir, a favor do proveedor trala comprobacin da factura correspondente, en cuxo caso o perceptor da axuda deber firmar declaracin xurada facendo constar a cesin de pago a favor do proveedor.

- En especie: cando a xuizo dos servicios sociales non sexa convinte o pago en metlico, as axudas concedidas sern suministradas directamente polo concello. A estos efectos, o beneficiario acudir ao Departamento de Servicios Sociais a recoller unha autorizacin acompaada dun vale de compra que lle permita acudir ao establecemento que se lle indique na citada autorizacin. O abono da axuda se realizar polo concello directamente ao establecemento, previa remisin da factura regulamentaria.

2.- Axudas prepagables: aquelas en que o pagamento material ten lugar con carcter previo presentacin e aprobacin da documentacin xustificativa da realizacin do gasto (os pagamentos efectuados tern a consideracin de pagos a conta). O carcter prepagable deber ser xustificado de xeito motivado no informe de servizos sociais e materializase mediante o sistema de pagos a xustificar que permitir que o tcnico de servizos sociais lle pague inmediatamente a axuda ao beneficiario empregando as cantidades percibidas en tal concepto.

   
  Art. 11.- Documentacin xustificativa das subvencins concedidas  
 

A xustificacin do gasto acreditarase mediante as facturas dos pagos e gastos realizados que debern cumplir os requisitos regulamentarios establecidos, ou mediante outros documentos de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil.

En todo caso, debern quedar acreditados na xustificacin os seguintes extremos:

- Nome ou razn social e NIF do proveedor ou prestador dos bens e/ou servizos.

- Nome e NIF do perceptor da prestacin, que deber ser obrigatoriamente o perceptor da axuda.

- Concepto do suministro ou prestacin de servizos e importe dos mesmos.

- Data ou periodo de entrega do suministro ou prestacin do servizo.

Con carcter especfico para as axudas en especie sinalar que o perceptor das mesmas est obrigado sinatura do recib das autorizacins outorgadas e dos vales entregados necesarios para a retirada dos productos subvencionados, as como entrega ao establecemento designado polo concello dos vales contra a entrega dos productos.

   
  Art. 12.- Obrigas das persoas usuarias  
 

As persoas beneficiarias destas axudas tern as seguintes obrigas:

- Destinar as axudas para o fin para o que foron concedidas.

- Permitir e facilitar o labor dos/as profesionais para verificar a sa situacin familiar e econmica.

- Comunicar os cambios que se produzan en relacin aos requisitos especficos establecidos.

- Aceptacin expresa por parte da persoa usuaria, cando as o valore o persoal tcnico, da sa inclusin nun proxecto de intervencin social.

- Escolarizar aos/s menores que estean en idade obrigatoria.

- Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou que coincidan no tempo con outra prestacin concedida para a mesma finalidade.

- Xustificar con documentacin e facturas oportunas a realizacin do gasto no prazo mximo de 30 das a contar dende a notificacin da concesin.

   
  Art. 13.- Prda do dereito ao cobro e reintegro  
 

1.- Producirse a prda do dereito ao cobro da subvencin, cando concurra algunha das seguintes causas:

- Defuncin do beneficiario.

- Desaparicin dos requisitos que motivaron a concesin.

- Falta de presentacin da xustificacin.

- Cualquer causa das previstas para o reintegro que lle sexa de aplicacin.

2.- Proceder o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia dos intereses que en cada caso corresponden dende o momento do abono da axuda ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, cando concurra algunha das seguintes circunstancias:

- A obtencin da axuda sin reunir os requisitos esixidos para a sua concesin.

- O incumprimento da finalidade ou as condicions impostas na concesin.

- O incumprimento do deber de xustificacin do emprego dos fondos recibidos (prepagables).

- A percepcin de idntica axuda con posterioridade por outro Organismo.

- O incumprimento das obrigas establecidas no artgo 12.

- Calquiera outra causa o circunstancia prevista na normativa xeral de subvenciones que lle sea de aplicacin.

   
  Art. 15.- Rxime sancionador  
 

En canto ao rximen de infraccins e sancins estarase ao disposto na normativa xeral de subvencins que lle sexa de aplicacin.

   
  Disposicin derogatoria  
 

Quedan derogadas todas as disposicins de igual ou inferior rango que se opoan ao establecido nesta ordenanza.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Rxime Local, cando se tea publicado ntegramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e tea transcurrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios