Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TARXETAS DE ACCESIBILIDADE DO CONCELLO DE TEO

Publicación provisional : 06-10-2016 BOP N 191 -- Publicación definitiva : 15-12-2016 BOP N 236
Redacción Aplicable desde 15-12-2016

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Obxecto
 - Artigo 2. Titulares
 - Artigo 3. Solicitudes
 - Artigo 4. Procedemento e competencia
 - Artigo 5. Vixencia e renovacin
 - Artigo 6. Dereitos
 - Artigo 7. Obrigas
 - Artigo 8. Uso
 - Artigo 9.- Infraccins e Sancins
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. Obxecto  
 

A presente ordenanza ten por obxecto a regulamentacin da expedicin polo concello de Teo das tarxetas de accesibilidade, de estacionamento e de persoas usuarias, previstas nos artigos 32 e seguintes da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, e demais normativa aplicable.

Podern ser persoas beneficiarias das tarxetas de accesibilidade as persoas con mobilidade reducida, ou que tean recoecida unha discapacidade visual que implique un grao das limitacins na actividade igual ou superior ao 75 %.

A travs das tarxetas de accesibilidade, na sa dobre tipoloxa, pretndese favorecer o uso dos transportes privados a travs do aparcamento reservado (tarxeta de estacionamento), e o uso dos transportes pblicos (tarxeta de persoa usuaria).

   
  Artigo 2. Titulares  
 

1.- As tarxetas de estacionamento e de persoas usuarias podern ser solicitadas polas persoas empadroadas no concello de Teo, que tean recoecida mobilidade reducida polo Equipo de Valoracin e Orientacin (EVO), dependente da seccin de cualificacin e valoracin de discapacidade da Xunta de Galicia, ou que tean recoecida unha discapacidade visual que implique un grao das limitacins na actividade igual ou superior ao 75%.

2.- Con carcter excepcional, as persoas que presenten mobilidade reducida, anda que non fora ditaminada oficialmente, por causa de enfermidade ou patoloxa de extrema gravidade que supoa fehacentemente unha reducin substancial da esperanza de vida, dentro da media da poboacin de similares caractersticas, e que polo tanto impida tramitar en tempo a solicitude ordinaria da tarxeta de estacionamento, podern solicitar unha tarxeta de estacionamento provisional. Para a obtencin da tarxeta de estacionamento provisional, a acreditacin dos extremos citados efectuarase mediante certificado do persoal mdico dos servizos pblicos de sade, validado pola inspeccin dos servizos sanitarios competentes por razn de domicilio da persoa solicitante.

3.- As persoas que tean tarxeta de estacionamento ou tarxeta de persoa usuaria, expedida polas autoridades competentes en calquera pais da Unin Europea, ou noutra Comunidade Autnoma, podern solicitar unha tarxeta no concello de Teo que se emitira de xeito automtico, previa declaracin responsable na que se poa de manifesto que cumpre con todos os requisitos contemplados na presente ordenanza e normativa aplicable, isto sen prexuzo da posibilidade de que se solicite dende o concello calquera tipo de documentacin que se estime precisa.

   
  Artigo 3. Solicitudes  
 

1.- A solicitude da tarxeta de estacionamento para vehculos privados e de persoas usuarias de transporte pblico deber acompaarse da seguinte documentacin:

a) Modelo de instancia recollido no anexo I, no caso de solicitar a de estacionamento, e no anexo II para a de persoas usuarias.

b) Fotocopia do DNI, ou documento identificativo da persoa fsica que a solicita.

c) Das fotografas tamao carne.

d) Certificado de discapacidade ou informe da Equipa de Valoracin e Orientacin (EVO), ou informe dos servizos mdicos competentes no caso dar tarxeta de estacionamento provisional.

e) No caso de que a persoa con dificultades sexa menor de idade, a documentacin necesaria para comprobar que o solicitante ten a capacidade xurdica necesaria para desempear a sa representacin, e copia do documento de identidade da persoa que ostenta dita representacin.

f) No caso de que a persoa con dificultades sexa maior de idade incapacitada xudicialmente, copia compulsada da sentenza de inhabilitacin e copia do documento de identidade da persoa que titora.

2.- No caso de que a persoa solicitante sexa unha persoa xurdica a solicitude debera acompaarse da seguinte documentacin:

a) Modelo de instancia do anexo III.

b) Documentacin do vehculo ou vehculos para os que se solicita a tarxeta, na que constara a/s matrcula/s do/s mesmo/s.

c) Escritura de constitucin ou estatutos da Entidade, na que se ten que comprobar que os fins da mesma teen congruencia coa solicitude.

c) Identificacin da persoa que ten a capacidade de representacin da entidade.

   
  Artigo 4. Procedemento e competencia  
 

Recibida no concello a solicitude e a documentacin sinalada, o departamento de benestar e igualdade comprobara a congruencia da solicitude e a documentacin presentada, podendo solicitar nova documentacin ou subsanacin da aportada, no caso de que as o estimase. O prazo para a emenda ser de 10 das, transcorrido o cal entenderase que a/o interesada/o desiste da sa solicitude.

No caso de que a solicitude non fose congruente coa situacin persoal da persoa solicitante, poderselle indicar cal a solicitude acada.

Unha vez completa a documentacin, formularase polo departamento de benestar e igualdade unha proposta de concesin ou denegacin do solicitado, elevndose a citada proposta, xunto co expediente completo, Alcalda, ostentando esta a competencia, mediante Resolucin motivada, de conceder ou denegar a tarxeta solicitada.

A devandita resolucin ser notificada /ao interesada/o de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins Pblicas e do procedemento administrativo comn ou normativa que resulte aplicable.

Nas situacins nas que a persoa con discapacidade presente un certificado no que non se recollan explicitamente dificultades para o uso do transporte colectivo, ou unha discapacidade visual que implique un grao de limitacins na actividade igual ou superior ao 75 %, o concello remitira copia da solicitude EVO, solicitando que informe sobre estas cuestins. O informe emitido ser vinculante para a concesin ou denegacin da tarxeta solicitada.

   
  Artigo 5. Vixencia e renovacin  
 

1. - As tarxetas de accesibilidade tern, con carcter norma xeral, unha vixencia de 10 anos.

2. - As tarxetas de estacionamento provisional tern unha vixencia mxima de un ano, podendo prorrogarse por un perodo igual, sempre que se mantean as condicins iniciais requiridas para o seu outorgamento.

3. - A morte das persoas titulares da tarxeta determina automaticamente a perda de vixencia da mesma.

4. - A renovacin das tarxetas axustarase ao mesmo procedemento que o da sa emisin. Esta renovacin deberase solicitarse, como mnimo, cunha antelacin dun mes data de finalizacin da vixencia da tarxeta.

   
  Artigo 6. Dereitos  
 

1.- As persoas titulares da tarxeta de estacionamento de vehculos beneficiaranse das seguintes facilidades:

a) Utilizacin das prazas de aparcadoiro reservadas para tal efecto no mbito de Galicia.

b) Ampliacin do tempo mximo de estacionamento, cando as estea contemplado.

c) Autorizacin para que se poidan realizar paradas en vas publicas durante o tempo imprescindible, sempre que non entorpezan a circulacin peonil ou viaria, e non provoquen situacins de risco.

2.- A tarxeta de persoas usuarias dar dereito na comunidade autnoma de Galicia a:

a) Reservas de praza nos transportes pblicos.

b) Bonificacin nas tarifas de transportes pblicos que a tean establecida.

   
  Artigo 7. Obrigas  
 

1.- As persoas titulares, ou os seus titores, deberan comunicar calquera modificacin das condicins que deron lugar a concesin da tarxeta. Esta comunicacin farase por escrito que deber presentarse no rexistro municipal.

2.- No caso de roubo, perda ou deterioro, deberase solicitarse outra tarxeta, quedando entre tanto suspendidos os dereitos inherentes mesma.

3.- As persoas titulares das tarxetas e os seus titores ou acompaantes, deberan identificarse mediante documento oficial, cando as llo solicite un axente da autoridade.

   
  Artigo 8. Uso  
 

1.- As tarxetas son de uso persoal e intransferible.

2.- As tarxetas de estacionamento de vehculos so podern utilizarse cando viaxe no seu interior a persoa titular.

3.- A tarxeta de estacionamento debera colocarse de xeito visible dende fora no cristal dianteiro do autombil. Debe ser o documento orixinal.

4.- As tarxetas de estacionamento cuxo titular sexa unha persoa xurdica estarn vinculadas /s matricula/s concedida/s, non podendo utilizarse noutro/s. Ademais so sern validas cando realicen funcins de transporte con persoas con mobilidade reducida.

   
  Artigo 9.- Infraccins e Sancins  
 

1.- O incumprimento das obrigas previstas na presente ordenanza poder producir a cancelacin das tarxetas, ou a sa retirada temporal, sen prexuzo das sancins previstas no ordenamento xurdico. Esta decisin tomarase despois de aberto o oportuno expediente, que garanta os dereitos de todas as partes implicadas. En todo caso, a incoacin do expediente e a duracin da retirada provisional, ser unha proposta realizada polo persoal tcnico da concellera de benestar e igualdade.

2.- Cando se comprobe o uso fraudulento e reiterado das tarxetas, darase traslado Comisin Tcnica de Accesibilidade dun informe da situacin, de acordo co contido do artigo 70 da lei 10/2014 , do 3 de decembro, de accesibilidade.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Queda derrogada a Ordenanza das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvalidez do concello de Teo (BOP n 174, do 06/08/2009 ).

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios