Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE MESA

Publicación provisional : 17-04-2017 BOP N 71 -- Publicación definitiva : 09-06-2017 BOP N 108
Redacción Aplicable desde 09-06-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Concepto.
 - Artigo 3..Obrigados ao pagamento.
 - Artigo 4..Conta.
 - Artigo 5..Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.
 - Artigo 6..Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen o copagamento.
 - Artigo 7..Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.
 - Artigo 8..Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.
 - Artigo 9..Normas de xestin.
 - Artigo 10..Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.
 - Artigo 11..Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41, e segundo as normas contidas no Captulo VI do Ttulo I do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda a domicilio, que se rexer por esta ordenanza.

   
  Artigo 2..Concepto.  
 

O prezo pblico regulado neste acordo constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servizo de axuda no fogar concedida a travs dos servizos sociais municipais, de conformidade coa ordenanza reguladora do SAF.

   
  Artigo 3..Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado mediante a presente Ordenanza as persoas usuarias do servizo de axuda no fogar segundo o establecido na Ordenanza do servizo de axuda no fogar do Concello de Mesa.

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  Artigo 4..Conta.  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas previstas nesta ordenanza, establcese o prezo da hora por prestacin en 12 /hora.

   
  Artigo 5..Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.  
 

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  Artigo 6..Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen o copagamento.  
 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

   
  Artigo 7..Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.  
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referida IPREM) ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 horas

<=45 horas

<=70 horas

100%

0%

0%

0%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

> 500%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de participacin no custo do servizo, poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

5. No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referencia ao IPREM) ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

   
  Artigo 8..Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.  
 

1. Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido nesta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,00 IPREM

10%

Maior de 1,00 e menor ou igual a 1,50 IPREM

12%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM ou igual a 3,50 IPREM

60%

Maior de 3,50 IPREM

90%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento por prezo pblico nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica por prezo pblico das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  Artigo 9..Normas de xestin.  
 

1. A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza nace dende que se inicie a prestacin do servizo.

2. As liquidacins, que sern aprobada polo Alcalde mediante resolucin, practicaranse por meses naturais, e debern ser aboadas polos/as usuarios/as mediante cargo na conta corrente que o/a usuario/a do servizo indicar no modelo oficial de solicitude, ou ingreso en calquera das entidades colaboradoras co Concello de Mesa.

3. A falta de pagamento dos prezos supor a esixibilidade destes en va de constrinximento.

4. Se a algn/unha dos/as beneficiarios/as non se lle prestase o servizo por causas non imputables a el/ela mesmo/a, cobraranse as horas efectivamente prestadas.

   
  Artigo 10..Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.  
 

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello de Mesa en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

   
  Artigo 11..Infraccins e sancins.  
 

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagamentos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  Disposicin derradeira  
 

Esta Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, ser publicada na forma legal establecida e entrar en vigor conforme ao previsto no artigo 70.2 e concordantes da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios