Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TAXA POR VAOS E POR RESERVA DA VIA PBLICA PARA APARCAMENTO

Publicación provisional : 04-07-2017 BOP N 125 -- Publicación definitiva : 23-08-2017 BOP N 159
Redacción Aplicable desde 01-01-2018

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..-Feito impoible.
 - Artigo 3..-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..-Responsables.
 - Artigo 5..- Exencins, reduccins e bonificacins.
 - Artigo 6..-Cota tributaria.
 - Artigo 7.-Periodo impositivo e devindicacin
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  NDICE  
 

Artigo 1.- Fundamento e natureza.

Artigo 2.- Feito impoible.

Artigo 3.- Suxeito pasivo.

Artigo 4.- Responsables

Artigo 5.- Exencins, reduccins e bonificacins.

Artigo 6.- Cota tributaria.

Artigo 7.- Periodo impositivo e devindicacin

DISPOSICIN DERROGATORIA

DISPOSICIN FINAL

   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por entrada de vehculos desde a va pblica a edificacins, locais e solares e das reservas de va pblica para entrada, aparcadoiros exclusivos, carga e descarga de mercancas de calquera clase.

   
  Artigo 2..-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta Taxa, a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico, con ocasin de:

a) Entradas de vehculos en edificios, vivendas unifamiliares, garaxes comns a vivendas unifamiliares adosadas ou pareadas, locais comerciais e industriais e, en xeral, en inmobles de calquera destino, realizada a travs de terreos destinados ao uso pblico.

b) Reservas permanentes ou temporais de espazo na va pblica para entrada, aparcamento ou carga e descarga.

   
  Artigo 3..-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, a favor de quen se outorguen as licenzas, ou quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

Son suxeitos pasivos substitutos do contribunte, os propietarios das fincas ou locais a quen dean acceso s entradas de vehculos, que podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4..-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas s que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5..- Exencins, reduccins e bonificacins.  
 

De acordo co o establecido no artigo 9 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da ley reguladora das faecendas locais, non podern recoecerse outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de Lei ou os derivados da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  Artigo 6..-Cota tributaria.  
 

1.-Cota de vao anual.

1.a)A cota de vao anual est definida pola seguinte expresin:

Qva= (Qupp + Qure) x Tv x Us x Cf x 12

Sendo:

Qva= Cota de vao anual.

Qupp= cota unitaria de paso por zonas peons. Cota unitaria mensual por entrada de vehculos a inmobles por zonas peons ou de equipamento. En caso de que a entrada ao inmoble non necesite pasar por zona peonil ou zona non destinada a circulacin rodada, o valor ser cero, Qupp=0.

Qure= cota unitaria de reserva para entrada. Cota unitaria mensual de reserva para entrada de vehculos a inmobles por zonas distintas das peons. No caso de que a licenza de vao non dispoa de reserva de entrada, o valor ser cero, Qure=0

Tv= Tipo de vao, de valor Tv=1 para vao permanente, Tv=0,8 para vao sen reserva de entrada e Tv=0,6 para vao laboral, nocturno.

Us= Unidades de superficie ou vehculos.

Cf= Coeficientes que minoran ou maioran o prezo do vao.

1.b)Unidades de superficie, Us.

un nmero, que deber ser igual ou maior de 3 (Us>=3), que toma os seguintes valores:

Para vivendas unifamiliares Us=3.

Para o caso de garaxes, Us igual ao nmero de vehculos.

Para o caso de actividades, Us o nmero, redondeado a cero decimais, resultante de dividir a superficie da actividade, ou almacn, en planta baixa, entre 20.

1.c)Coeficiente Cf.

o producto dos seguintes coeficientes de minoracin ou maioracin da cota de vao, obtido pola seguinte expresin: Cf= Co x Cl x Ch.

Onde:

Co= Coeficiente de ocupacin, ten en conta o nmero de vehculos.

Cl= Coeficiente de lia ou delimitacin, considera as lias de delimitacin do vao.

Ch= Coeficiente horario.

1.d)Coeficiente de ocupacin, reduce a conta segundo o nmero de vehculos ou superfie do local, expresados en unidades de superficie Us. Obtense da seguinte expresin:

Co=1-(Us/100)

Sendo Us<50. Para Us de valor igual ou superior a 50 tomarase Co= 0,5. Para vivendas unifamiliares e para Us<=3 tomarase Co=1.

1.e)Coeficiente de lia ou delimitacin, Cl.

Incrementa a conta segundo o incremento de lonxitude das lias, lias auxiliares, respecto s lonxitudes normativas:

Cl= 1+(8L/100)

Sendo L a lonxitude, en metros, da suma das lias auxiliares, tanto laterais como frontais.

1.f)Coeficiente horario.

Unicamente se aplicar aos vaos laborais, nos demis casos tomar o valor de 1.

Ter o seguinte valor:

Ch=H/10

Onde H nmero de horas no que acta o vao, ser como mnimo 5h e tern que ser contnuas.

1.g)Cotas unitarias.

Establcense as seguintes cotas unitarias:

Qupp = 0,68 /Us (ou vehculo)/mes.

Qure = 0,45 /Us (ou vehculo)/mes.

2.-Cota de reserva temporal de aparcamento.

2.a)A cota de reserva para aparcamento est definida pola seguinte expresin:

Qra= Qura x S x Chr x Cdr x M

Sendo:

Qura, a cota unitaria de reserva de aparcamento.

S, a superficie de reserva, como mnimo S=10m2.

Chr, o coeficiente de horas de reserva.

Cdr, coeficiente de das de reserva.

M, nmero de meses, mnimo 0,5 meses.

2.b)O coeficiente horario, Chr, calclase coa seguinte expresin:

Ch=H/10

Onde H nmero de horas do da no que acta a reserva de aparcamento, ser como mnimo 5horas e tern que ser contnuas.

2.c)O coeficiente de das, Cdr, calclase coa seguinte expresin:

Cdr=D/5

Onde D nmero de das da semana no que acta a reserva de aparcamento, ser como mnimo 3 e tern que ser contnuos.

2.d)Establcese a seguinte cota unitaria de reserva de aparcamento:

Qura = 1,23 /m2/mes

3.-Placa de vao:

15 por unidade

   
  Artigo 7.-Periodo impositivo e devindicacin  
 

1.-O perodo impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de declaracins de alta, neste caso abranguer desde a data de comezo da utilizacin privativa ou do aproveitamento especial ata o final do ano natural.

2.-Devindcase a taxa e nace a obrigacin de contribur:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica, na data de outorgamento da correspondente licenza. Neste suposto as cotas calcularanse proporcionalmente ao nmero de trimestres naturais que restan para rematar o ano, includo o do comezo da utilizacin ou do aproveitamento.

b) Tratndose de concesins de aproveitamento xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada ano natural.

As mesmo, e no caso de cese na utilizacin, as cotas sern prorrateables por trimestres naturais, excludo aquel no que se produza o dito cese. A tal fin os suxeitos pasivos podern solicitar a devolucin da parte proporcional da cota correspondente aos trimestres naturais nos que non se producise a utilizacin.

3.-O pagamento da taxa pblica realizarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, en rxime de liquidacin.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includos nos padrns ou matrculas desta taxa, por anos naturais nas oficinas da Oficina de Xestin Tributaria e Recadacin ou nas entidades colaboradoras.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor da presente Ordenanza queda derrogada a Ordenanza reguladora da taxa por entrada de vehculos a travs das beirarras e as reservas da va pblica para aparcamento, publicada no BOP n 298 de 30 de decembro de 1998.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partires do 1 de xaneiro de 2018, permanecendo en vixencia ata a sua modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios